سخنرانی 898 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 18

مطالب مهم این سخنرانی:

زلیخا برای مهمان خود گفت: این است آن کسی که مرا به خاطرش ملامت میکردید ـ زلیخا صراحتا نیز جلوی زنان مصری مراوده با یوسف را خواستار شد ـ زنان مصری نیز یوسف را ترغیب به فحشا با زلیخا و سپس با خودشان کردند ـ زار و تضرع یوسف با خداوند و آرزوی زندان به جهت خلاصی از دست این هوس بازان

دریده شدن پرده حیای شخص پس از یکبار بی آبرویی ـ اگر حیا در تو نیست هر کاری میخواهی بکن ـ عاقبت زناکاران در دنیا و آخرت

ده آفت زنا: نقصان دین، نقصان عقل، نقصان علم، نقصان عمر، نقصان رزق، غضب خداوند، منجر به هجران و کناره گیری اطرافیان میگردد، نور اسلام را از وی سلب میکند، فراموشی به دنبال میآورد، متقین از وی بیزار میگردند

حتی پیامبران معصوم خداوند نیز دست به دعا برمیداشتند برای حفظ عفت ـ عافیت و صحت را از خداوند طلب کنید ـ گرفتار شدن به مصیبت بهتر است از گرفتاری به معصیت

زحمت دادن خداوند برای صالحین رحمت است ـ تفسیر آیات 34 و 35 این سوره ـ عزیز مصر چاره ای جز زندان انداختن یوسف نداشت ـ یوسف بسم الله گویان وارد زندان شد و گریه کرد ـ خداوند زندن را برای یوسف مسجد قرار  داد ـ تنه خشکیده ای که در گوشه زندان قرار داشت با عبادت یوسف علیه السلام سبز شد و چشمه ای در کنارش جاری گشت ـ یوسف خود را برای زندانیان دیگر معرفی کرد

با دعای یوسف علیه السلام برای زندانیان، آنها از اخبار بیرون زندان نیز آگاه گشتند تا مبادا دلتنگ شوند و تا کنون نیز چنین است

دعای سحرگاه مستجاب است ـ ضرب المثل ترکمنی: «عیال کومور، ارکک دمر» یعنی زغال با مرور آهن را ذوب میکند

یأس از رحمت خداوند کفر است، امن از عذاب الهی نیز کفر است

نماز ستون دین است، یوسف برای همین مسئله در زندان گریه کرد چون جایی برای نمازخواندن پیدا نکرد ـ عبادتت برای رضایت خدا باشد کمال انسان و محبوبیت آن تنها با اخلاق نیکو است ـ اخلاق نیکو دلها را نرم میکند ـ دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است، کعبه بنیان خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Züleýha öz myhmanlaryny şeýle diýdi: “Ynha şu oglan sebäpli siz maňa melamat atdyňyz”. Züleýha bilgeşleýin ýene-de Ýusup aleýhissalamy Müsüriň aýallarynyň ýanynda özi bilen bomaga çagyrdy. Müsüriň aýallary-da onuň ilki Züleýha bilen, soňra bolsa özleri bilen bolmaklygyny islediler. Ýusup aleýhissalamayň aglap-eňräp Müsüriň aýallaryň pitnesinden özüni gutarmagy hat-da özüniň zyndana atylmagyny Allatagaladan dileýşi.

Bir gezek biabraýlyk edensoň, ynsanyň utanç-haýa perdesi ýyrtylýar. Eger sende utanç-haýa bolmasa, näme etseň ediber. Zynakärleriň bu dünäde we ahyretde görjekleri. Zynanyň 10 sany zyýany: diniňe zyýan ýetirýär, aklyňa zyýan ýetirýär, ylmyňa zyýan ýetirýär, ömrüňe zyýan ýetirýär, ryskyňa zyýan ýetirýär, Allataglanyň gazabyna duçar bolýar, töweregindäkilerden aýrylyp daşlaşýar, ondan yslamyň nury aýrylýar, onuň ýatkeşligi kütelýär, takwalyk ondan bizar bolýar.

Etegi päkligi gorap saklamaklygy hat-da hemme zatdan päk bolan pygamberler-de Allatagaladan diläpdirler. Etegi päkligi saklamaklygy we dogry-dürüsligi saklamaklygy Allatagaladan diläp durmaly. Magsyýete (günä) duçar bolandan, musybete (gynançly ýagdaýa) duçar bolanyň gowudyr.

Salyh adamlara Allatagalanyň berýän zahmeti (kynçylygy) onuň rehmetidir. Bu süräniň 34-35-nji aýatlarynyň tefsiri. Müsüriň häkiminiň Ýusup aleýhissalamy zyndana atmakdan başga çäresi galmady. Ýusup aleýhissalam “Bismilläni” aýdyp zyndan girdi we aglady. Allatagala zyndany Ýusup aleýhissalam üçin metjit etdi. Zyndanyň çünkinde gurap galan bir özümlik şahasy Ýusup aleýhissalamyň ybadaty sebäpli ýaşyl öwsüp başlady. Onuň ýanyndan bir çeşme akyp başlady. Ýusup aleýhissalam özüni zyndandakylara tanatdy. Ýusup aleýhissalamyň dogasy bilen zyndandakylar daşarda bolýan wakalardan habardar bolup, ýürekgynçlykdan çykdylar. Bu doganyň tasiri henize çenli dowam edýär we häzirem zyndandaky adamlar, daşarda bolýan wakalary bilýändirler. Türkmen nakyly: “Aýal kömür, erkek demir”, ýagny, kömür ýanyp-ýanyp ahyry demiri eredýändir.

Allatagalanyň rehmetine hökman duşaryn diýip ýa-da onuň azabyna asla duşmaryn diýip emin bolmaklyk küfürdir (kapyr edýän zatdyr).

Namaz diniň sütünidir. Ýusup aleýhissalam şonuň üçin aglady, çünki onda namaz okara ýer tapmady. Ybadaty diňe Allatagalanyň razylygyny gazanmak üçin  etmelidir.

Ynsanyň kämilligi we gowulygy diňe ýagşy ahlakly bolmak bilen hasyl bolýandyr. Ýagşy ahlak ýürekleri ýumşadýandyr.

Kalby ele salmak – hajyň ulusy,

Şol ýürekdir müň Käbeden gowusy.

Käbe guran ol Ybraýym Halyldyr,

Ýürek bolsa nazargähi-Jelildir.Nazargäji Jelil – “Allatagalanyň hemişe nazar salyp duran ýeridir”., “Ynsanyň ýüregi Allatagalanyň nazary düşen ýerdir” diýen manylarda.


دانلود سخنرانی شماره 898 (تفسیر سوره یوسف قسمت 18) ـ 898nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *