سخنرانی 889 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 9

مطالب مهم این سخنرانی:

جملاتی که یوسف علیه السلام هنگام وداع با برادرانش گفت ـ مکالمه مالک با غلام اسود خود درباره یوسف

شب هنگام یوسف برای زیارت مادرش راحیل فرار میکند ـ شکایت یوسف از احوال خود نزد مادرش و جملات جانسوزی که یوسف بیان میکند ـ سیلی خوردن یوسف توسط غلام اسود مالک و وقایع آن هنگام

عبرتهایی از اتفاقات اخیر ـ هر چیزی را با اخلاص اراده کنی به آن میرسی ـ شعری از خواجه عبدالله انصاری

حتی حیوانات هم دوستان خداوند را میشناسند ـ کرامتی از حضرت شیخ عثمان قدس سره

غروری که کار دست یوسف داد ـ حیات و احساسات حقانی جمادات که فقط عرفاء از آن آگاهند ـ درجه سلطان الاذکار در عرفان

گریه کردن منبر پیامبر و شعری که مولانا جلال الدین رومی در اینباره گفته است ـ مجرمین، اولیای خداوند و صلحاء را نخواهند دید

تمامی چیزهای با ارزش در داخل چیزهای بی ارزش است، همچنانی که ایمان در داخل تکه گوشتی بی ارزش بنام قلب است هر کس آن چه که لایق و شایسته اش است را انجام میدهد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ýusup aleýhissalamyň doganlary bilen hoşlaşan wagty aýdan sözleri. Mälik täjiriň öz guly Eswet bilen Ýusup aleýhissalam hakynda eden gürrüňleri.

Gijäniň garaňkylygynda Ýusup akeýhissalamyň öz ejesi Rahiliň mazaryna zyýarat etmek üçin gaçyşy. Enesiniň ýanynda Ýusup aleýhissalamyň öz ýagdaýyndan şikaýat edişi we Ýusup aleýhissalamyň ol ýerde gürlän ýürekleri awundyryjy sözleri. Eswet atly guldan Ýusup aleýhissalamyň şarpyk iýmesi we ol ýerde bolan wakalar.

Bu aýdylan ýagdaýlardan alynmaly ybratlar (netijeler). Her zady yhlas bilen ediň we şol maksadyňyza ýetiň. Hoja Abdylla Ansary hezretleriniň goşgusy.

Hat-da haýwanlar hem Hudaýyň dostlaryny tanaýarlar. Beýik pir Hezreti Şeýh Osman kuddusy sirruhyň keramaty.

Ýusup aleýhissalamyň eline iş beren buýsançlyk. Jemadatlaryň (jansyz gaty predmetleriň) ýaşaýşy we duýup bilişleri. Mundan diňe aryp adamlaryň habary bardyr. Yrfanda zikr edijileriň Soltanynyň derejesi, Pygamber aleýhissalamyň münberiniň aglaýyşy. Bu wakany beýik aryp şahyr Möwlana Jelaleddin Rumynyň şygyr bilen beýan edişi. Günäkärler Allatagalanyň welilerini we salyh bendelerini görmezler.

Iň bahaly we gymmatly zatlar hiç bir gymmaty bolmat zadyň içindedir. Edil şonuň ýaly “iman” diýlen gymmat zat hem “ýürek” diýlen bir bölek etiň içindedir. Her kim özüne laýygyny we özüne gelişenini berjäý eder.


دانلود سخنرانی شماره 889 (تفسیر سوره یوسف قسمت 9) ـ 889nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *