سخنرانی 66 ـ تفسیر آیه «کونوا مع الصادقین» و مفاهیم کینونت جسمانی و روحانی و اهمیت جهاد اکبر

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 119 سوره توبه ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۱۹﴾ ترجمه: اى كسانى كه ايمان آورده‏ ايد از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد

بیان معنای واقعی تقوا و راه های متقی شدن

«با صادقین بودن»، دو نوع میشود: جسمانی و روحانی ـ «بودن جسمانی با صادقین» یعنی همیشه با آنها همراه باشی و در همه ی مراحل زندگی از آنها مشورت بگیری و با آنها هم صحبت بشوی ـ «بودن روحانی با صادقین» یعنی همیشه آنها را در قلب و روانت حاضر ببینی

برای «بودن روحانی با صادقین»، مشایخ بزرگ ما، «رابطه با مرشد» را دستور قرار داده اند

اخلاق ذمیمه باطنی را با تمسک به مرشد واقعی میتوان از بین برد ـ با استمداد از مشایخ طریقت است که میتوان از گناهان باطنی و رذائل اخلاقی خلاصی یافت

توضیح حدیث: «اذا تحیّرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور» یعنی: هرگاه از انجام امور خود متحیر گشته و بازماندید از اهل قبور استمداد بطلبید ـ مفسرین اهل قبور را، اولیاء الله و مشایخ طریقت تفسیر نموده اند

بیان مفاهیم جهاد اصغر و جهاد اکبر ـ جنگ با کفار جهاد اصغر است و جنگ با نفس و شیطان جهاد اکبر است

حدیث شریف: با خدا باش، اگر نتوانستی با خدا باشی با کسانی همراه شو که با خدا هستند، چرا که آنها تو را به خدا خواهند رساند

امتیازات اولیاء الله از سایر افراد و چگونگی متقرب شدن آنها


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Toba” süresiniň 119-njy aýatynyň terjimesi we tefsiri. Terjimesi: Eý, iman getirenler! Takwa bolup, Allatagaladan gorkuň we sadyklar (dogruçyllar) bilen boluň”.

Hakyky takwalyk näme? Takwa bolmaklygyň ýollary.

 “Sadyklar (dogruçyllar) bilen bolmak” iki hili bolýandyr, ýagny, “jismany (beden bilen)” we “ruhany (ýüregiň bilen” bolmak. “Sadyklar bilen jismany ýagdaýda bolmak” – bu hemişe olaryň ýanynda bolmakdyr, ömür boýy olar bilen maslahatlaşyp ýaşamakdyr we olar bilen söhbetdeşlikde bolmakdyr. “Sadyklar bilen ruhany ýagdaýda bile bolmak” – bu ýüregiň we ruhuň bilen özüňi olaryň ýanynda bolan ýaly bilmeklikdir.

 “Sadyklar bilen ruhany ýagdaýda bile bolmaklyk” üçin biziň uly pirlerimiz “Piriň bilen rabete (gatnaşykda) bolmaklygy” buýurdy.

Batyndaky (içiňdäki) erbet gylyklary hakyky pire gol bermek arkaly aýryp bolar.

 “Her wagt işiňiz bitmese gabyr ähillerini (ölüleri) çagyryň” diýen hadysyň düşündirilişi. Tefsirçiler “gabyr ahilleri – öwliýaullalar we tarykatyň pirleridir” diýip düşündiripdirler.

 “Uly jihäd” we “Kiçi jihäd” diýen düşünjeleriň beýany. Käpirler bilen uruş etmek kiçi jihätdir. Öz nebsiň we şeýtan bilen uruş etmek bolsa uly jihatdir.

Hadysy şerif: “Hudaý bilen bile bol. Eger Hudaý bilen bolup bilmeseň, onda Hudaý bilen bilen bolanlaryň ýanynda bol. Çünki olar seni Hudaýyň ýanyna elterler.

Allatagalanyň welileriniň beýleki adamlardan artykmaçlygy we olara ýakynlaşmagyň ýollary.


دانلود سخنرانی شماره 66 ـ 66nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 22 شهریور 1382

مکان ضبط: ترکمن صحرا، روستای اودک دوجی، ضیافت آخوندی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *