سخنرانی 35 ـ ارزش علوم دینی و علماء و تفاوت آنها با دیگر عوام و تذکرات مهم برای طلاب علوم دینی

مطالب مهم این سخنرانی:

بین مخلوقات خداوند، انسان از همه مخلوقات اشرف است و بین انسان ها، خداشناسان برتر هستند و بین آنها، امت محمدی از شرافت برخوردار است و بین امت محمدی نیز علماء دین، اشرف میباشند ـ کلام خداوند: هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُون، نشان دهنده این فرق است ـ معنی آیه: آیا کسانی که دانا هستند با کسانی که نادان هستند برابری میکنند؟

پیامبر علیه الصلوة و السلام فرموده اند: تعلموا العلم و تعلموا للعلم السکینة و الوقار و الحلم یعنی: علم بیاموزید و بخاطر علم آرامش و بزرگواری و بردباری بیاموزید ـ توضیح معانی سکینه، وقار و حلم که می بایست در هر عالمی باشد

برای علم زینت لازم است اگر زینت نباشد، جز رسوایی چیز دیگری نیست ـ برای همه اعمال بيهوده انسان در روز قيامت عتاب است مخصوصا برای علماء

منظور از سنگین بودن و وقار، خود خواه و مغرور بودن نیست ـ اگر کسی بر تو خوبی کرد واجب است که با او خوب رفتار کنی ـ اگر کسی بر تو حرف ناسزایی گفت باید با خوبی و مهربانی جوابش را بدی

حكايتی از حضرت عیسی علیه السلام و مرد بددهن و برخورد آن حضرت با آن مرد

توصیه برای طلاب جهت خدمتگذاری برای حوزه علمیه ـ برای خدا کار کنید و برکسی منت نگذارید

خاطراتی از دوران تحصیل استاد از زبان خودش


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala ýaradan mahluklarynyň arasynda ynsany hemme mahluklardan gowy abyraýly edipdir. Ynsanlaryň içinde Hudaýy tanaýanlary gowy abyraýly edipdir. Olaryň içinde-de Muhammet ummatyny has gowy derjeli edipdir. Olaryň arasyndan din alymlaryny has gowy abyraýly we ýokary derjeli edipdir. Muňa Allatagalanyň “Heý-de bilýän (dana adam) bilen bilmeýän (nadan adam) deň bolarmy?” diýen kelamy şaýatlyk edýär.

Pyýgamber aleýhis salaty wessalam şeýle diýipdir: “Ylym öwreniň. Şol ylmyň hormatyna ýuwaş-aram bolamaklygy, ululyk etmekligi we ýumşak-geçirimli bolmaklygy öwreniň. Her bir din alymynda bolmaly “Sekine”, “Wakaar” we “Helim” häsiýetleriniň düşündirilişi.

Ylym üçin zynat gerek. Eger zynat bolmasa, ryswa bolmakdan başga zat galmaýar. Ynsan hemme eden bihuda (erbet) amallary üçin kyýamat gününde sorag bardyr, aýratyn-da ulamalar üçin. Agras bolmaklyk, ululyk etmeklik diýmek özüňi gowy görmek, özüňe buýsanmak däldir. Eger biri saňa ýagşylyk etse, seniň hem oňa ýagşylyk etmegiň boýnuňa wajyp bolýar. Eger biri seniň bilen edepsiz gepleşse, ýaman söz aýtsa, onuň bilen hökman gowy we mähribanlyk bilen gepleşiň.

Hezreti Ysa aleýhissalamyň hekaýaty: Agzy hapa adam bile Ysa pygamberiň ýagşy gürrüň edişi.

Din ylymlaryny öwrenýän talyplara Ylym ojagyna hyzmat etmekleri üçin nesihat: Hudaý üçin iş ediň, hiç kimden minnet çekmäň.

Beýik Ussadyň öz dilinden onuň ylym öwrenýän döründäki ýatlamalary.


دانلود سخنرانی شماره 35


تاریخ ضبط: 2 آبان 1369

مکان ضبط: جلسه رضوان، حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *