سخنرانی 105 ـ مژده جبرئیل به حضرت رسول ص و بیان هفت بخشش خداوند کریم به امت محمدی

دانلود سخنرانی شماره 105 ـ 105nji wagzy göçürip alyň


مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه 143 سوره بقره ـ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ترجمه: و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد

تمامی فکر و ذکر پیامبر علیه السلام امتش بود، از خداوند تقاضا نمود که یا ربی: «فانَّ اعمار امتی قصیرة و ذنوبهم کثیرة» یعنی: عمر امت من کم و گناهشان زیاد است، خودت بر آنها ترحم کن. آیه نازل شد: ای محمد، برای هر عمل خیر امتت دو برابر به آنها پاداش خواهیم داد. پیامبر علیه السلام دوباره از خداوند خواهش نمود و فرمود: بار خدایا عمر امت من کوتاه و گناهشان زیاد است، ای بار خدایا از آن هم زیاده کن. آیه نازل شد: هر کس حسنه ای کند، ده برابر پاداش برای آن خواهیم داد. پیامبر علیه السلام دوباره تقاضای افزایش ثواب را کرد. آیه نازل شد: مَثَل امت تو مانند دانه ای است که از آن هفت سنبله میروید و در هر سنبله صد دانه موجود میباشد. (یعنی هر عمل خیر امت، هفتصد برابر رشد خواهد کرد). پیامبر علیه السلام دوباره تقاضای افزایش ثواب را نمود. آیه نازل شد: کسانی که در شریعت محمدی ثابت قدم باشند برای آنها بی حساب اجر و پاداش خواهیم داد. حتی خداوند دوباره در آیه ای میفرماید: ای محمد! تو را در آخرت راضی خواهیم نمود، پیامبر علیه السلام دوباره فرمود: یا ربی! هرگز راضی نیستم احدی از امت من در آتش باشد. این است دلسوزی پیامبر علیه السلام برای امت خود.

جبرئیل علیه السلام برای دلداری دادن به پیامبر، هفت مرتبه نازل شد و این جملات را از طرف خداوند برایش بیان نمود:

مرتبه اول: یا محمد! خداوند متعال با امت تو این معامله را خواهد نمود که هر کس از امت تو مطیع خداوند باشد، برای آن شخص پاداشی در خور خودش مهیا خواهد نمود

مرتبه دوم: بر هفت عضو امت تو نظر خواهم نمود، اگر شش عضو، گناهکار باشد و فقط یک عضو آن به گناه آلوده نشده باشد، بخاطر آن یک عضو، گناه دیگر اعضایش را خواهم بخشید

مرتبه سوم: هر کس از امت تو از گناهش توبه کند، گویا مثل روزی که از مادرش متولد شده باشد پاک خواهد شد ـ تعریف توبه و شرایط آن ـ چگونگی توبه از گناهانی که بین بنده و خداوند است و فرق آن با گناهانی که حق الناس به آن تعلق میگیرد ـ فرق توبه ی امت محمدی با توبه ی دیگر امتها

مرتبه چهارم: هر کس از امت تو با هفت اعضایش گناه کند و هیچ توبه هم نکند، برای آن شخص بیماری و دردهایی را خواهیم فرستاد و به وسیله آنها، گناهش را خواهیم بخشید ـ حکایت دو فرشته ای که برای هر دو مأموریت داده شد که یکی از آنها آخرین آرزوی یک کافر را برآورده کند و آن یکی آخرین آرزوی یک فرد مسلمان که در حال تحقق یافتن بود را برآورده نکند

مرتبه پنجم: گناهکاران امتت، وقتی درباره گناه هایشان تفکر کنند، همین که متوجه گناه هایشان بشوند آنها را خواهم بخشید و منتظر توبه آنها نخواهم ماند

مرتبه ششم: من برای امت تو، در تابستان چهل روز درهای هاویه (اسم طبقه ای از جهنم) و در زمستان نیز چهل روز درهای زمهریر (سرمای شدید) را خواهم گشود تا سهمی از عذاب های اخروی را در این دنیا گذرانده باشند

مرتبه هفتم: در روز قیامت، محاسبه ای که با امت گناهکار تو خواهم نمود، مثل محاسبه ی ارباب با مروت و مهربان با عبد گناهکارش است (یعنی با آنها سختگیر نخواهم بود)


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň “Bakara” süresiniň 143-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri: “Şu hili edip sizi aradaky ummat edip goýdum ki siz adamlara güwä geçer ýaly we pygamber-de size güwä geçer ýaly”.

Pygamber aleýhissalamyň bar pikiri, zikiri, aladasy öz ummaty bolupdyr. Ol Allatagaladan aglap-eňräp şeýle dile edipdir” “Eý, Allahym! Meniň ummatymyň ömri az, günäleri bolsa köp. Seniň özüň olara rehim edip, olary bagyşla!”. Şonda Allatagala aýat indirip, “Eý, Muhammet as! Seniň ummatyň eden her bir eden ýagşy işine iki esse sogap berjek”  diýipdir. Pygamber as ýene-de aglap, “Eý, Allahym! Meniň ummatymyň ömri az, günäleri bolsa köp. Seniň özüň olara rehim edip, olary bagyşla. Sogaplaryny köpelt!” diýip ýalbarypdyr. Şonda ýene aýat inipdir: “Her kim bir ýagşylyk etse, ony on ederin”. Pygamber as ýene-de ýalbaryp, sogaplaryny köpeltmegi diläpdir. Şonda Allatagala şeýle aýat inderip: “Seniň ummatyň bugdaý dänesi ýälydyr, ondan ýedi sümmül gögerýändir we her sümmülde-de ýüz sany däne bardyr (ýagny, seniň ummatyň eden bir ýagşylygyna ýedi esse sogap berjek)” diýipdir. Pygamber as muňa-da razy bolmany, ýene-de köpeltmegi diläpdir. Bu gezek Allatagala şeýle aýat inderip, “Eý, Muhammet as! Men seniň ummatyňy ahyretde razy ederin” diýipdir. Şonda Pygamber as ýene-de ýüzlenip, “Eý, Perwerdigärim! Men ummatymdan bir adamyň-da oda ýanmagyna razy däldirin” diýipdir. Ynha, şu sözler Pygamber aleýhissalamyň öz ummaty üçin ýürek-bagryny ýandyrandyna şaýatlyk edýär.

Jebraýyl aleýhissalam Muhammet pygamber aleýhissalama ýürekdeşlik etmek üçin ýedi gezek asmandan ýere inipdir we Allatagalanyň adyndan şu sözleri aýdypdyr:

1-nji gezek inende: “Eý, Muhammet as! Allatagala seniň ummatyň bilen şeýle hili äht-peýman baglaşjakdyr: “Seniň ummatyňdan her bir adam Allatagala boýun egse, özi nämä razy bolsa şolar ýaly sogaplary bererin”.

2-nji gezekde: “Seniň ummatyň ýedi agzasyna bakaryn. Eger ummatyň alty agzasy günäkär bolup, diňe bir agzasy günä etmedik bolsa, şol bir agzasynyň hatyryna olaryň hemme agzalarynyň günälerine geçerin.

3-nji gezekde: “Eger seniň ummatyň eden günälerine çyndan toba etse, edil ýaňy eneden dogan çaga ýaly bar günälerinden päklärin. Toba näme we toba etmegiň şertleri barada. Allatagala bilen onuň bendesiniň arasyndaky işlere degişli günälere toba edilişi hem-de bu hili günäleriň bende bilen bendäniň arasyndaky işlere degişli günälerden tapawudy hakynda. Muhammet ummatynyň tobasynyň beýleki ummatlaryň tobasyndan tapawudy.

4-nji gezekde: “Seniň ummatyň ýedi agzasy bilen günä edip-de oňa toba etmedik bolsa, olara agyr dert we kesel çekdirerin, şonuň üsti bilen hem günälerini päklärin”. Özlerine wezipe berilen iki perişdäniň hekaýasy. Olaryň her birini bir wezipe berilipdir. Birine kapyr bolan adamdan soňky dilegini öwrenmeklik tabşyrylypdyr we ol perişde muny enjam beripdir. Beýlekisine bolsa musulman bolan adamyň soňky dilegini öwrenmeklik tabşyrylypdyr, emma ol bu işi öwrenmändir.

5-nji gezekde: “Seniň ummatyň öz eden günäleri hakynda pikir etseler we munuň hakykatdan-da günä edendigine düşünseler, emma oňa toba etmeseler-de, olary bagyşlaryn”.

6-njy gezekde: “Men seniň ummatyň üçin tomusda kyrk günläp jähennemiň “Häwiýe” diýen epgekli gyzgyn gatynyň gapysyny açyp goýaryn, gyşda bolsa, kyrk günläp dowzahyň “Zenherir” atly aňzakly sowuk gatynyň gapysyny açyp goýaryn, tä ol günäkär ummatyň dowzahyň azaplarynyň bir bölegini bu dünýäde çekip, ahyretde çekmez ýaly”.

7-nji gezekde: “Seniň günäkär ummatyňdan sorag edilende, edil gul eýesiniň öz guluna ýumşaklyk bilen sorag berişi ýaly, olara ýüzlenerler (ýagny, beýleki ummatlara sorag edilişi ýaly gaty beter gorkuzmazlar)”.


تاریخ ضبط: 22 اسفند 1372 هجری شمسی

مکان ضبط: قره بلاغ، سومین دوره عید فطر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *