کتاب: صیقل اللسان و القلوب بدعاء علام الغیوب

کاورصيقل اللسان و القلوب بدعاء علاّم الغيوب

صیقل اللسان و القلوب بدعاء علام الغیوب

تألیف: عبدالرحمن آخوند تنگلی

زبان: ترکمنی

موضوع: ادعیه

قطع: رقعی

ناشر: نشر احسان

پیرامون کتاب: همواره یادگیری و پیدا کردن دعاهای مأثور یکی از دغدغه های احاد جامعه اسلامی میباشد، چرا که هر کدام از آن ادعیه را میبایستی پس از جستجو در احادیث مختلف یافت که این مهم نیز از عهده ی کثیری از افراد خارج است. از این روی استاد تنگلی با جمع آوری تمامی ادعیه ای که هر فرد در طول شبانه روز با آن سر و کار دارد و نیز آن دسته از دعاهایی که دانستنش لازم و لابدی است، کمک شایانی به این قشر جامعه نموده است. تألیف این کتاب در دی ماه 1385 هجری شمسی به پایان رسید و در سال 1386 هجری شمسی نیز توسط نشر احسان چاپ شد. این کتاب به صورت پی دی اف بوده و حجم آن پس از دانلود 513 کیلوبایت میباشد. لینک دانلود در زیر قرار دارد


دانلود این کتاب


متن کامل این کتاب

فهرست

مقدمه. 5

كتاب دوذلمك ننگ سببي: 6

دعاء ادمك لگنگ فضيلتي: 6

دعاءننگ قبول بولمغي ننگ شرط لري: 8

دعاءننگ ادب لري: 8

اصول دين: 9

ايمان غا دگشلی دعاء لر. 10

1ـ كلمه طيبه: 10

2ـ كلمه شهادت: 10

3ـ كلمه توحيد: 10

4ـ كلمه تمجيد: 11

5ـ كلمه استغفار: 11

6ـ كلمه رد كفر: 12

استنجاء غا دگشلي دعاء لر. 12

حاجتخانه غا گيرمذندن اونچا بسم الله آيدب شو دعاني اوقيملي: 12

حاجتخانه دن چقن دا شو دعاني اوقيملي: 12

وضوءغا دگشلي دعاءلر. 13

اكي ال ني يون دا ادملي دعاء: 13

آغذني چيقاندا ادملي دعاء شو در: 13

بورن ني چيقان دا ادملي دعا: 13

يذني يوون دا ادملي دعا: 14

ثغ غول ني يوون دا ادملي دعا: 14

ثول غول ني يوون دا ادملي دعا: 14

كلاگا و غولق غا مسح ادمك دا ادملي دعا: 14

بوين غا مسح ادمك دا ادملي دعا: 14

ثغ آيق ني يومق دا ادملي دعا: 15

ثول آيق ني يومق دا ادملي دعا: 15

اكي ال ني آسمان غا ثرندا ادملي دعا: 15

اذان و اقامت غا دگشلی دعاء لر. 16

اذان و اقامت ننگ ثوذلري ثگذ بولم ثوذلر در: 16

اذان تمام بولندن ثونگرا شو دعاني اوقيرثنگ: 20

مسجد گا دگشلي دعاء لر. 21

اويدن چقب مسجد گا غرشي اوغرثنگ شو دعاني اوقيرثنگ: 21

مسجد گا گيرنگ دا شو دعاني اوقيرثنگ: 22

مسجدگا گيرنگ دا شو هيل لي نيت ادرثنگ: 22

مسجددن چقنگ دا شو دعاء نی اوقیرثنگ: 22

باش وقت نمازغا دگشلی دعاءلر. 22

1ـ نمازنگ نيت لري: 22

2ـ نمازنگ وردلری: 24

3ـ نمازنگ تسبيح لری: 29

4ـ نمازنگ ايذنداكي دعاء لر: 29

5ـ ارتيرنگ سنتني اوقانگ دن ثونگرا شو دعاني اوقيرثنگ: 42

جمعه نمازغا دگشلی دعاءلر. 43

جمعه نمازنگ نیت لری: 43

جمعه نماز اوقلندن ثونگرا شو دعاني ادملي: 44

تراويح نمازغا دگشلی دعاءلر. 45

قدر گيجا دگشلی دعاءلر. 49

عيدلرغا دگشلي دعاءلر. 50

عيد نمازلرغا بريان آدم لر شو هيل لي نيت ادملي: 50

تكبير تشريق: 50

قربانلق ني چلندن ثونگرا شو دعاءنی ادملي: 51

جنازه نمازغا دگشلی دعاءلر. 52

جنازه نمازنگ نیتی: 52

استخاره نمازغا دگشلی دعاء لر. 53

استخاره ننگ اكلنجي دعاثي: 55

ايمك و اچمك لگا دگشلي دعاء لر. 57

روزه توطن آدم آغذني آچمق دا شو دعاني اوقيملي: 57

هر طعام اوگا گلن دا شو دعاني ادملي: 57

ثيد اوگا گلن دا شو دعاني ادملي: 57

طعام ايندن ثونگرا شو دعاني ادملي: 57

مهمان طعام ايندن ثونگرا شو دعاني اوقيملي: 58

مسافرت غا دگشلي دعاء لر. 59

آيغ الغ غا منب اوغراندا شو دعاني ادملي: 60

اوباغا يا شهرگا گيرندا شو دعاني ادملي: 61

اویا گيرب چقمق لغا دگشلي دعاءلر. 61

هركم اوينا گيرندا شو دعاني ادملي: 61

اويدن چقندا شو دعاني اوقيملی: 61

لباس گيمك لگا دگشلي دعاء لر. 62

هر اگن اشك لرني گيمك دا شو دعاني اوقيملي: 62

تازه لباس گين آدم ني گورثنگ شو دعاني اوقيملي: 62

تازه لباس گين آدم شو دعاني اوقيملي: 62

اوقلمق لغا دگشلي دعاء لر. 63

يدمق اچن يرنا گيرب يانين يطن دا شو دعاني اوقيملي: 63

اوقي دن تورندا شو دعاني اوقيملي: 63

اوقي ثندا يمن بثرغنيان و غورقيان آدم شو دعاني اوقيملي: 64

هثلمق لغا دگشلي دعاء لر. 64

مريض آدم ني ثورمق دا شو دعاني يدي مرتبه اوقيملي: 64

مريض اچن ينا شو دعاني اچ مرتبه اوقيملي: 64

جانندن اميدني اذن مريض شو دعاني اوقيملي: 65

ديش آغرمق دا شو دعاني اوقيملي: 65

غين چلق غا دگشلي دعاءلر. 65

برگثني اذمك لك اچن شو دعاني اوقيملي: 65

مشكل ايش دشن دا شو دعاني اوقيملي: 65

دشماندن غورقمق دا شو دعاني اوقيملي: 66

ايش غينلمق دا شو دعاني اوقيملي: 66

هر درلی ایش لرا دگشلی دعاءلر. 66

گونگ گفرداندا شو دعاني ادملي: 66

يل اوثن دا شو دعاني ادملي: 67

يلدذ گوچندا شو دعاني ادملی: 67

تازه دوغن آي ني گورندا شو دعاني ادملی: 67

يغن يغب دورقا شو دعاني ادملي: 68

يغن يغب بولندن ثونگرا شو دعاني ادملي: 68

يغن آچلمق اچن شو دعاني ادملی: 68

يرگا تخم ثفن دا شو دعاني اوقيملي: 69

شوم ثانمق ني آيرمق اچن شو دعاني اوقيملي: 69

عيال نا يانشجق بولن دا شو دعاني اوقيملي: 70

تازه دوغن اوغلن ني النگا برلن دا شو دعاني اوقيملي: 70

آينه دن اوذ شكل ني گورندا شو دعاني اوقيملي: 70

آثغريان آدم شو ذكري آيدملي: 71

آثغريان دن الحَمْدُللهِ ني اشدن آدم شو گلجك دعاني اوقيملي: 71

يّرْحَمُكَ اللهُ ني اشدن شو دعاني اوقيملي: 71

زمزم ثو اچندا شو دعاني اوقيملي: 71

قبرستانا برن آدم شو دعاني اوقيملي: 72

گونگي گوذلان دا شو دعاني اوقيملي: 72

يغشي لق ادن آدم غا شو دعاني اوقيملي: 72

يلنگچ لنندا شو دعاني اوقيملي: 73

ديش يوردرجق دين آدم غا شو دعاني اوقيملي: 73

گذراني پث آدم اويندن چقن دا شو دعاني اوقيملي: 73

كلا آغري يا غذرما يا بيلكي آغرلر اچن شو دعاني اوقيملي: 73

حاجت دعاثي: 74

مجلس دن تورن دا شو دعاني اوقيملی: 74

غلغي شنگلاندا شو دعاني اوقيملی: 75

قرآن دا گلن دعاء لر. 75

حديث دا گلن دعاءلر. 77

اولياء لرنگ ادن دعاء لري.. 79

حضرت امام اعظمنگ ادن دعاثي: 79

حضرت معروف كرخي ننگ ادن دعاثي: 80

حضرت ابراهيم بن ادهم ننگ ادن دعاثي: 81

حضرت محي الدين بن عربي ننگ ادن دعاثی: 82

حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جيلاني ننگ ادن دعاثی: 82

حضرت عتبه الغلام ننگ ادن دعاثی: 83

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

ثانثذ ثانثذ ثنالر و چنثذ چنثذ اوگي لر بولثن بذلري يوقدن بارا گترن بيك طنگريمذغا، گونگ لرداكي يلقم اورن يلدذلريالي كان كان سلام لر و يرداكي ياشيان جاندارلريالي كوب كوب صلوات لر بولثن بارچا مخلوق لرنگ بگي بولغن، بذنگ بيك درجه لي پيغمبرمذ، محمد مصطفي صلي الله عليه و سلم گا.

 داغ لرنگ داش لري تكين دعاء لر و دنگذلرنگ دمجا لريالي درود لر بولثن محمد عليه الصلاة و السلامنگ پاك نسل لرنا و آينه دن آرثّا بولغن اچري مشغلالرنا.

و يردن گوگرن اوت لرنگ ثان لرچا رحمت لر و چاگالر كوبلگي چا رضوان لر بولثن محمد عليه الصلاة و السلامنگ بارچا صحابه لرنا و بارچا مخلوقات لرنگ مچوري يالي مغفرت لر و اوثن يل لر و يغن لر يالي يلقولر بولثن محمد عليه الصلاة و السلامنگ صحابه لرننگ يولني توتب تا قيامت غا چنلي دوران و دورجك امت لرنا. آمين يا رب العالمين.

كتاب دوذلمك ننگ سببي:

طنگري تبارك و تعالي ننگ توفيق برمگي بلن حرمين شريفين (مكه مكرمه و مدينه منوره) گا كوب گدمك بلن مشرف بولن زمانم دا شول مكان مقدس دا ياشيان تركمن دوغن لرمذ، مسلمان بنده ننگ هر بر يغدي لرندا ادملي دعاء لرني اوذ انا دلمذ تركمان دلندا ترجمه ادب بذنگ اركمذ دا غوياثنگ ديب بذدن خواهش ادي لر حتي اوي گا گلمدن ثونگرا دا مكه برن حاجي لردن ثرغد ايبرب بتر تأكيدلدي لر.

اونگا گورا اول عزيزلرنگ اثلگ لرني بترمك اچن الله تبارك و تعالي دن كمك اثلاب قلم جلوني كاغذلر ميداننا گوبردم مسلمان بنده ننگ هر يغدي لرندا ادملي دعاءلرني شو كتاب دا اويشرب  شونگا «صيقل اللسان و القلوب بدعاء علاّم الغيوب» ديب آد غويدم بلكم مسلمان دوغن لرمذغا پيدا برب اولرنگ اكي جهان دا اولقان بخت لرغا ايا بولب المدام بش يوقري بولمق لرنا سبب بولثن آمين یا رب العالمین.

دعاء ادمك لگنگ فضيلتي:

دعاء ادمك دا كوب فضيلت لر بار در بذنگ ايامذ طنگري تبارك و تعالي بذلرگا ايندرن مقدس كتابندا ثويب آيدب در: قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. ترجمه: ثذنگ پروردگارنگذ ثذلرگا آيدي: اي مننگ بنده لرم ثذ دعاء ادنگ من ثذنگ دعانگذي قبول ادرن يعني ثذ گرك زادلرنگذي من دن اثلانگ من ثذنگ اثلگ لرنگذي بررن.

طنگري تبارك و تعالي ينا بر مقدس كلامندا آيدب در: اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، ترجمه: من دعاء ادياننگ دعاثني قبول ادرن اگر دعاء ادثا يعني هيثي بر وقت دا اثلگ ني من دن دلثا من شوننگ اثلگ ني بررن. دعاء ننگ فضيلتي حق دا بولردن بشغادا كوب آيت لر بار در.

حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و سلم آيدب در: الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ. ترجمه: دعاء ادمك لك خالص عبادت در. ينا بر حديث دا آيدب در: الدُّعَاءُ مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ. ترجمه: دعاء ادمك لك طنگري تبارك و تعالي ننگ رحمتي ننگ آچري در.

ينا بر صحيح حديث دا گلب در: الدُّعَاءُ سِلاحُ المُؤمِنِ وَ عِمَادُ الدِّيْنِ وَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ. ترجمه: دعاء ادمك لك مسلمان نگ يرغي در يعني يرغ بلن دشماني غيطرلشي يالي دعاء ادمك بلن دا بلالري غيطرليان در و دعاء ادمك دين اسلامنگ ستوني در يعني بام ستون گا دينشي يالي احكام شريعت دا خالص خداي غا بنده لك ادمك لگا دينيان در و دعاء ادمك آسمان لرنگ و يرنگ نوري در يعني دعاء اديان اچن شو اكي ثندا دا نور بولر.

و ينا بر صحيح حديث دا گلب در: الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَ مِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ. ترجمه: دعاء ادمك اينن بلا لر اچن پيدا در يعني بلاء لرغا صبر ادمك لگني ثننگ اچن آنگثاد لندرر و اينمدك بلالرغا پيدا در يعني شول اينجك بلالري ايندرمذ.

بث يغدي شيلا بولثا، اي الله تبارك و تعالي ننگ بنده لري هوكمان دعاء ادمك لگي اوذنگذگا لازم توتنگ دعاء ادمك دن هيچ وقتدا غيرا دورمانگ. دعاء ادمك لگنگ فضيلتي حق دا بو حديث لردن دا بشغا حديث لر كوب در.

دعاءننگ قبول بولمغي ننگ شرط لري:

1ـ ايان و اچيان زادلرنگ حلال دن بولملي، حرام دن تغذيه بولب اديان دعاء لرنگ قبول بولرمقاديما.

2ـ ادن گناه لرنگ دن توبه ادملي.

3ـ حضور قلب بلن دعاء ادملي.

4ـ هوكمان قبول بولر اميد بلن دعاء ادملي.

5ـ قبول بولمق لغنا هولقملي دال.

دعاءننگ ادب لري:

1ـ شرافتلي وقت لري قرملي. سحر وقتي، گيجاننگ آخرقي اچ دن بري، جمعه گني، رمضان آيي، عرفه گني.

2ـ شرافتلي يغدي لرغا بقملي. يرك يوقلن دا، نماز اوقين وقتندا و نماز لنگ ايذلرندا، يغن يغب دورن وقتندا.

3ـ قبله بقملي.

4ـ اكي النگ ني، غورثق ننگ مقابلندا غويب الله تعالي ننگ درگاهنا ثرملي، دعاء دن ثونگرا اكي النگ ني يوذنگا ثوردملي.

5ـ ثوذنگ ني سجع لي ادب، سازلشدرجق بولب تكلف گا غالملي دال.

6ـ هر دلگنگ ني يلبرب، يوذرب اچ مرتبه تكرار ادملي.

7ـ اولندا طنگري تبارك و تعالي غا حمد و ثنا آيدب، پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي و دعاءننگ آخرندا دا الله تعالي غا حمد و ثنا آيدب پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي.

اصول دين:

شو ثوذ لري دلنگ بلن آيدب يورگنگ بلن اننمق هوكمان ثننگ بويننگا فرض در.

آمَنْتُ بِاللهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ اليَومِ الآخِرِ وَ القَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالي وَ البَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ. ترجمه: من انندم و ايمان گتردم طنگري تبارك و تعالي غا ، و طنگري تبارك و تعالي ننگ فرشته لرنا و طنگري تبارك و تعالي ننگ ايندرن كتاب لرنا و طنگري تبارك و تعالي ننگ ايبرن پيغمبرلرنا و آخرت گننا و خير و شر طنگري تبارك و تعالي دن بوليان لغنا و اولنگ دن ثونگرا ديرلمك لگا.

حرمتلي اركك دوغن لر و عيال دوغن لر! شو آلتي زادني بلب و دشنب دلنگ بلن اقرار ادمك و يرگنگ بلن تصديق ادمك هر بر مسلمان بولجق انساننگ شرطي در اوننگ اچن اوذنگذدا هوكمان بلنگ و اوغل غيذلرنگذغا هم هوكمان اوردنگ.

ايمان غا دگشلی دعاء لر

ايمان و اعتقادغا دگشلي كلمه لر آلتي بولك در.

1ـ كلمه طيبه:

لا اِلهَ اِلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. ترجمه: اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوق در مگر يكا بولغن بيك طنگري بار. حضرت محمد عليه السلام دا شول بيك طنگري ننگ بذلرگا ايبرن پيغمبري در.

2ـ كلمه شهادت:

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه. ترجمه: من شاهدلق بريان اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوق در مگر بيك بولغن يكا طنگري بار در و ينا من شاهدلق بريان تحقيق حضرت محمد عليه السلام طنگري تبارك و تعالي ننگ بنده ثي و بذلرگا ايبرن پيغمبري در.

3ـ كلمه توحيد:

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَدِيْرٌ. ترجمه: هيچ حق بولن معبود يوقدر مگر يكا بولغن يغدي دا بيك طنگري باردر شول طنگري اچن طاي يوق در ايَلِك شوننگ اچن در و اوگي دا شوننگ اچن در شول طنگري دِيْرِلْدِر و اولدرر و شول طنگري ننگ اوذي المدام ديري در هيچوقت دا اولمذ و شول بيك طنگري هر زادني بشريان در.

4ـ كلمه تمجيد:

سُبْحَانَ اللهِ وَ الحَمْدُ لِلهِ وَ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَر وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْم. ترجمه: بيك طنگري بارچا عيب دن آرثا بولدي و بارچا اوگي لر بيك طنگري تعالي اچن در. اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوق در مگر يكا بولغن بيك طنگري باردر و طنگري تبارك و تعالي بارچا زادلردن اولقان در و هيچ حال يوق در اربد ايش لردن چكلمك لگا و هيچ يغدي يوق در يغشي ايش لري ادمك لگا مگر بولر مرتبه ثي بيك و اولي بولغن طنگري تعالي ننگ كمك برمك لگي بلن.

5ـ كلمه استغفار:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهُ عَمْداً اَوْ خَطَاً، سِرّاً اَوْ عَلانِيَةً وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ مِنْ الذَنْبِ الَّذِي اَعْلَمُ وَ مِنْ الذَّنْبِ الَّذِيْ لا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ وَ سَتَّارُ العُيُوبِ وَ غَفَّارُ الذُّنُوبِ وَ كَشَّافُ الكُرُوبِ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْم. ترجمه: من طنگري تبارك و تعالي دن اوذ بيك پروردگارم دن اوتنج اثليارن هر بر ادن گناهم دن من اول گناه ني بلگشلجا ادن بولثم دا يا يلنگشب ادن بولثم دا اوغرين ادن بولثم دا يا آشكار ادن بولثم دا من توبه اديان شول بيك پروردگارم گا اوذمنگ بليان گناهمدن و اوذمنگ بلميان گناهم دن. هوكمان ثن اوذنگ غايب لري بتر بليان ثنگ و عيب لري اورديان ثنگ و گناه لري بثريان ثنگ و غم لري آچيان ثنگ و هيچ حال يوقدر گناه دن چكلمك لگا و هيچ يغدي يوقدر عبادت ادمك لگا مگر بار در بيك بولغن اولي بولغن الله تعالي ننگ كمك برمك لگي بلن.

6ـ كلمه رد كفر:

الَّلهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً وَ اَنَا اَعْلَمُ بِهِ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا اَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَ تَبَرَّأتُ مِنَ الكُفْرِ وَ الشِّرْكِ وَ البِدْعَةِ وَ‌المَعَاصِي كُلِّهَا. ترجمه: اي بار خدايا هوكمان من ثنگا پناه گتريان بر زادني ثنگا شريك ادمك لگمدن اوذم شوني بلب دورن يغديم دا و ثن دن اوتنج اثليارن شول ايشي بلميان يغديم دا ادمك لگمدن و شول ايش دن توبه اديارن و كفردن و شرك دن و بدعت دن و بارچا گناه كارچلك ايش لردن بيزار بولدم.

استنجاء غا دگشلي دعاء لر

حاجتخانه غا گيرمذندن اونچا بسم الله آيدب شو دعاني اوقيملي:

الَّلهُمَّ اِنِّيْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَ الخَبَائِثِ. ترجمه: اي بار خدايا هوكمان من ثنگا پناه گتريان اركك شيطان لردن و اورقچي شيطان لردن.

حاجتخانه دن چقن دا شو دعاني اوقيملي:

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّي الاَذَي وَ عَافَانِيْ. ترجمه: ثننگ يلقمق لغنگي دليان اي پروردگارم اوگي اول الله تعالي اچن در كه اول من دن هافاني آيردي و منگا ثغلغي بردي.

وضوءغا دگشلي دعاءلر

اكي ال ني يون دا ادملي دعاء:

يعني طهارت قلمق اچن نيت ادب بسم الله الرحمن الرحيم ديب اكي ال ني يومق دا ادملي دعا شو در:

بِسْمِ الله وَ الحَمْدُ للهِ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

ترجمه: من طهارت آليان الله تعالي ننگ آدي بلن بارچا اوگي الله تعالي ننگقي در. گناه دن غچمق لغا حال يوق در و عبادت ادمك لگا هم يغدي يوق در مگر طنگري تبارك و تعالي ننگ اوذي كمك برمثا.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: لا حول و لا قوه الا بالله توغثن دوقذ درد اچن دواء در شول دردلرنگ انگكي ينگلجگي غيغي غم در شو ذكري آيديان دا غم غصه بولمذ.

آغذني چيقاندا ادملي دعاء شو در:

الَّلهُمَّ اَعِنِّي عَلَي تِلاوَةِ القُرآنِ وَ عَلَي ذِكْرِكَ وَ‌ شُكْرِكَ وَ‌حُسْنِ عِبَادَتِكَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن منگا كمك بر قرآن اوقيمق لغا و اوذ ذكرنگي ادمك لگا و اوذ برن نعمتنگا شكر ادمك لگا و اوذ غل لغنگ ني غوي فورم دا ادمك لگا.

بورن ني چيقان دا ادملي دعا:

اَ‌لّلهُمَّ اَرِحْنِي رائحة الجَنَّةِ.

ترجمه: اي بار خدايا ،ثن منگا جنت ننگ ايثني ايثغت.

يذني يوون دا ادملي دعا:

اَللّهمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مننگ يذم آني آق اد مسلمان لرنگ يذلري آغرب كافرلرنگ يذلري غرلن گنن دا.

ثغ غول ني يوون دا ادملي دعا:

اللَّهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَ حَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيْراً.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مننگ كتابم ني ثغ طرفم دن بر و مني حساب غا چكنگ دا ينگلجك طريقه دا حساب غا چك.

ثول غول ني يوون دا ادملي دعا:

اللَّهُمَّ لا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ وَ لا تُحَاسِبْنِي حِسَاباً عَسِيْراً.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مننگ كتابم ني ثول طرفم دن و آرقا طرفم دن برما و مني حساب غا چكنگ دا غين لق بلن حساب غا چكما.

كلاگا و غولق غا مسح ادمك دا ادملي دعا:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مني هر هيل لي گب لري اشدب شول گب لرنگ انگكي غوثي ننگ ايذنا دشيان لردن آيلندر.

بوين غا مسح ادمك دا ادملي دعا:

اللَّهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مننگ بوينم ني دوزخ ننگ اودنا ينمق دن آزاد اد.

ثغ آيق ني يومق دا ادملي دعا:

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَي الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ فِيْهِ الاَقْدامُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مننگ آيغم ني صراط كفري ثندن گچمك دا ثابت ثقلا، طايدرما، گناه كارلرنگ آيق لري طاين گنن دا.

ثول آيق ني يومق دا ادملي دعا:

اللَّهُمَّ اجْعَل سَعْيِي مَشْكُوراً وَ ذَنْبِيْ مَغْفُوراً وَ عَمَلِيْ مَقْبُولاً مَبْرُوراً وَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ بِفَضْلِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُورُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مننگ چكن زحمتم ني ثويلن آيلندر و گناهم ني اورتلن آيلندر و عملم ني قبول ادلنن و هالنن آيلندر و هرگيذ كساد بولميان و يدميان تجارت آيلندر اوذ فضلنگ بلن اي گويجلي قدرتنگ ايثي بولغن الله اي بخشش ايثي بولغن گچرملي الله.

اكي ال ني آسمان غا ثرندا ادملي دعا:

يعني طهارت قلب بولندن ثونگرا يوقري تورب، قبله غا بقب اكي ال ني غرثق ننگ مقابلندا ثقلاب ادملي دعا شودر:

اَللّهُمَّ  صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَي النَّبِيِّ الكَريْم، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابيِنَ وَاجْعَلْنيِ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن رحمت اد، و سلامتلق بر، ثيلغلي بولغن پيغمبر عليه السلام غا من شاهدلق بريان و گواه بوليان، حق بولن معبود يوق در، بر اللّه تعالي دن غيري، دنگا بر اللّه تعالي  بار در يكا بولن يغدي دا اوذي اچن شريك بولمغن يغدي دا و ينا من شاهدلق بريان و گواه بوليان، تحقيق حضرت محمّد عليه السلام، اللّه تعالي ننگ بنده ثي در و بذنگ اثتمذگا ايبرلن ايلچثي در. اي بار خدايا، ثن مني توبه اديان لردن آيلندر، و ثن مني گناه دن آرثلنيان لردن آيلندر.

پيغمبرعليه السلام آيدب در: هر كم طهارت قلب شو دعا لري ادثا، ثكذ جنت ننگ غفي لري شوننگ اچن آچلر و هيثي بيرندن هالثا گيرر.

اذان و اقامت غا دگشلی دعاء لر

اذان و اقامت ننگ ثوذلري ثگذ بولم ثوذلر در:

اللّهُ اَكْبَرْ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي بارچا زاد لردن اولقاندر. شو ثوذي دورد مرتبه آيدملي.

اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ الله.

ترجمه: من شاهدلق بريان اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوق در مگر بيك بولغن يكا طنگري باردر. شو ثوذي اكي مرتبه آيدملي.

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ.

ترجمه: من شاهدلق بريان تحقيق حضرت محمد عليه السلام طنگري تبارك و تعالي ننگ ايبرن پيغمبري در. شو ثوذي اكي مرتبه آيدملي.

حيَّ عَلَي الصَّلاةِ.

ترجمه: گل ثن نماز اوقيمق لغا. شو ثوذي اكي مرتبه آيدملي.

حَيَّ عَلَي الفَلاحِ.

ترجمه: گل ثن عذاب دن غوتلمق لغا. شو ثوذي اكي مرتبه آيدملي.

الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النُّومِ.

ترجمه: نماز اوقي دن غوي در. شو ثوذي اكي مرتبه دنگا ارتير اذان دا آيدملي.

اللّهُ اَكْبَرْ.

ترجمه: طنگري تبارك وتعالي بارچا زاد لردن اولقاندر. شو ثوذي اكي مرتبه آيدملي.

لا اِلَه اِلاَّ الله.

ترجمه: اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوق در مگر بيك بولغن يكا طنگري بار در. شو ثوذي بر مرتبه آيدملي.

اقامت، گويا اذان يالي در مگر اذان داكي آلتنجي ثوذ، اقامت دا يوق در بلكا اول ثوذنگ يرنا اكي مرتبه شو ثوذي آيدملي:

 قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ.

ترجمه: تحقيق نماز قايم بولدي.

اذانچي دن، اذان و اقامت ننگ ثوذ لرني اشدثنگ شول اذانچي ننگ اوذ آيديان ثوذ  لرني ثن دا آيدب جواب بررثنگ مگر شو گلجك ثوذلري اشدثنگ اوندا آيري ثوذلر بلن جواب برب دعا ادرثنگ.

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ني برنجي اشدنگ دا شو دعاني اوقيرثنگ.

صَلَّي اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ننگ رحمتي ثنگا بولثن اي الله تعالي ننگ پيغمبري بولغن محمد عليه السلام.

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهُ ني اكنجي اشدثنگ شو دعاني اوقيرثنگ:

قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ.

ترجمه: گوذمنگ آيدنگ لغي ثننگ بلن در اي طنگري تبارك و تعالي ننگ پيغمبري بولغن محمد عيله السلام. شو دعاني ادنگ دن ثونگرا اكي بشن برمق لرنگ درنق لرني اوغشاب اكي گوذنگ غابق لرنا غويب شو دعاني اوقيرثنگ:

اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَ البَصَرِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن منگا پيدا بر اشدمك بلن و گورمك بلن.

حضرت ابوبكر صديق اذان دا پيغمبر عليه السلامنگ مبارك آدني اشدن وقتندا اكي بشن برمق لرننگ درنق لرني اوغشاب گوذلرنا ثردي پيغمبر عليه السلام آيدي: ناما اچن بو ايشي ادنگ؟ ابوبكر صديق آيدي: يا رسول الله ثننگ ثيلغلي آدنگ بلن بركتلنمك اچن ادم.

پيغمبر عليه السلام آيدي اي ابابكر ثن بتر غوي ايش ادنگ هر كم شو ايشي ادثا گوذ آغردن آمان غالر.

پيغمبر عليه السلام بشغا حديثندا شو هيل لي آيدب در: هركم مننگ آدم ني اذان دا اشدن دا اكي بشن برمق ننگ درنق لرني اوغشاب اكي گوذنا ثردثا هيچوقت كور بولمذ.

و بعضي روايت دا شو هيل لي گلب در: هر كم اذان دا مننگ آدم ني اشدب اكي بشن برمق ننگ درنق لرني اوغشاب اكي گوذنا ثردثا قيامت ننگ صف لرندا من شوني گوذلاب طفرن و ايدب دا جنت گا اكدرن.

بعضي لر تجربه ادب درلر كور بولمثذلغننگ سبب ني اوغشاب گوذگا ثردمك ديب درلر حتي برناچا كورلر شو ايش ني ادب گوذلري آچلب درلر.

حيَّ عَلَي الصَّلاةِ ني اشدثنگ هر اكي ثندا دا شو دعاني اوقيرثنگ:

لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

ترجمه: حال يوق گناه ايش دن ثقلنمق لغا و يغدي يوق ثواب لي ايش ادمك لگا مگر حال يغدي بار طنگري تعالي ننگ كمك برمك لگي بلن.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: شو ذكر توغثن دوقذ درد ننگ دواثي در شول دردلرنگ انكي ينگلجگي غيغي غم در.

حَيّ عَلَي الفَلاح ني اشدثنگ هر اكي ثندا دا شو دعاني اوقيرثنگ:

مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأ لَمْ يَكُنْ.

ترجمه: هر بر ايش الله تعالي هالثا بولر و هر بر ايش الله تعالي هالمثا بولمذ.

الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النُّوْمِ ني اشدثنگ هر اكي ثندا دا شو دعاني اوقيرثنگ:

صَدَقْتَ وَ بِالحَقِّ نَطَقْتَ.

ترجمه: ثن بو گفي دوغري آيدنگ و حق ثوذ بلن گبلدنگ.

قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ني اشدثنگ هر اكي ثندا دا شو دعاني اوقيرثنگ:

اَقَامَهَا اللهُ وَ اَدَامَهَا وَ جَعَلَنَا مِنْ صَالِحِي اَهْلِهَا.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي شو نماز آدلي عبادت ني هميشه بر قرار ادثن و شونگا مدام لق برثن و بذلري دا شول نمازنگ تقوي اهل لرندن آيلندرثن.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: دعاء ننگ قبول بولمق لغني اقامت آيدلندا اثلانگ يعني شول وقت دعاننگ قبول بوليان وقتي در.

اذان تمام بولندن ثونگرا شو دعاني اوقيرثنگ:

خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاةِ القَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ نِ الوَسِيْلَةَ وَ الفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ العَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُودَ نِ الَّذِيْ وَعَدْتَهُ وَ ارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ وَ زِيَارَتَهُ فِيْ الدُّنْيَا وَ الآخِرَة اِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيْعَادِ رَضِيْنَا بِاللهِ رَبَّاً وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ‌ رَسُولاً وَ بِاَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالي مُجْتَهِداً وَ بِالمُؤمِنِيْنَ اِخْوَاناً وَ بِالاِسْلامِ دِيْناً.

ترجمه: بارچا پيغمبرلرنگ ثونگندن گلن بذنگ پيغمبرمذ حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و سلم در اي بار خدايا اي شو كامل چاقلغنگ و هميشه لك برقرار بولن نمازنگ ايثي بولن بيك طنگري، ثن محمد عليه السلام غا وسيله بر و شونگا آرتقمچ مرتبه بر و اولقان بيك درجه بر و شوني اوذ وعده برن و اوليان مقام دا ديرلد و شوننگ شفاعتني و زيارتني بذلرگا ميسر اد شو دنيا دا و آخرت دا تحقيق ثن ادن وعده نگا خلاف ادمرثنگ.

 بذ طنگري تبارك و تعالي ننگ خداي لغنا راضي بولدق و حضرت محمد صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ پيغمبر لغنا راضي بولدق و حضرت امام اعظم ابي حنيفه رحمه الله ننگ مجتهد لگنا راضي بولدق و بارچا مسلمان لرنگ دوغن لغنا راضي بولدق و اسلامنگ دين لغنا راضي بولدق.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هر كم اذان دن ثونگرا شو دعاني ادثا مننگ شول آدم غا شفاعت ادمك لگم واجب بولر.

مسجد گا دگشلي دعاء لر

اويدن چقب مسجد گا غرشي اوغرثنگ شو دعاني اوقيرثنگ:

اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْألُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذا فَاِنِّي لَمْ اَخْرُجْ اَشَراً وَ لا بَطَراً وَ لا رِيَاءً وَ لا سُمْعَةً خَرَجْتُ اِتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَاَسْألُكَ اَنْ تُعِيْذَنِيْ مِنَ النَّارِ وَ اَنْ تَغْفِرَلِيْ ذُنُوبِيْ اِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق من ثندن دلك لرمي دليارن ثنگا دلك ثليان لرنگ حقي اچن و ثنگا شو آردم آردمق لغمنگ حقي اچن بث تحقيق من اويم دن مِثرگاب و كفران نعمت ادن يغديم دا چقمدم و بو اديان عملم ني خلق لرغا گوركذمك و اشدرمك اچن چقمدم بلكا من ثننگ قهر غضبنگدن غورقمق لغم جهتلي چقدم و ثننگ رضايتنگ ني طلب ادمك لگم جهتلي چقدم بث شيلا بولثا من ثندن اود عذابندن مني ثقلمق لغنگي دليارن و ثن مننگ گناه لرمي گچب يلقمق لغنگي دليارن تحقيق گناه لري گچب يلقجق يوق در ثندن بشغا دنگا ثن بارثنگ.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هيثي بر آدم اويندن چقب مسجدگا اوغراندا شو دعانی اوقیثا، طنگری تبارک و تعالی شونگا بقب يذلنر و يدمش منگ فرشته شوننگ گناثني دلاب استغفار آيدر.

مسجد گا گيرنگ دا شو دعاني اوقيرثنگ:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مننگ اچن اوذ رحمتنگ غفي لرني آچ.

مسجدگا گيرنگ دا شو هيل لي نيت ادرثنگ:

نَوَيْتُ الاِعْتِكَافَ مَا دُمْتُ فِيْ هَذَا المَسْجِدِ لله تَعَالي.

ترجمه: من نيت ادم اعتكاف اوترمق لغني مسجد دا اگلنن مدتمچا خداي اچن.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هر كم الله تعالي غا اننب و شوننگ راضي لغني و ثوابني اثلاب اعتكاف اوترثا گچن گناه لري بغشلنر.

مسجددن چقنگ دا شو دعاء نی اوقیرثنگ:

اللَّهُمَّ اِنِّی اَسْألُکَ مِنْ فَضْلِکَ.

ترجمه: ای بار خدایا تحقیق من ثننگ فضل نگ دن دلیارن.

باش وقت نمازغا دگشلی دعاءلر

1ـ نمازنگ نيت لري:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ سُنَّةَ هَذَا الفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَالِصَاً للهِ تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو ارتيرنگ اكي ركعت سنتني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ هَذَا الفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَالِصَاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو ارتيرنگ اكي ركعت فرضني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ سُنَّةَ هَذَا الظُّهْرِ القَبْلِيَّةَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَالِصاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو اويلاننگ اولقي دورد ركعت سنتني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

 نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ هَذَا الظُّهْرِ  اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَالِصاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو اويلا ننگ دورد ركعت فرضني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.NGD

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ سُنَّةَ هَذَا الظُّهْرِ البَعْدِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ خَالِصاً لله تَعَاليآ

.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو اويلاننگ آخرقي اكي ركعت سنتني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ هَذَا العَصْرِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَالِصاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو اكندي ننگ دورد ركعت فرضني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ هَذَا المَغْرِبِ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ خَالِصاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو آغشم ننگ اچ ركعت فرضني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ سُنَّةَ هَذَا المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ خَالِصاً لله تَعَاليآ

.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو آغشم ننگ اكي ركعت سنتني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ هَذَا العِشَاءِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَالِصاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو يثي ننگ دورد ركعت فرضني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ سُنَّةَ هَذَا العِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ خَالِصاً لله تَعَاليآ

.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو يثي ننگ اكي ركعت سنتني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ الوِتْرَ الوَاجِبَ فِيْ هَذَا الوَقْتِ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ خَالِصاً لله تَعَاليآ

.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو وقتنگ اچ ركعت وتر واجب ني، دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

هر بر نمازني امام غا ايثنگ خالصاً لله تعالي ننگ اوندا شو ثوذلري آردرملي: وَ اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الاِمَامِ.

ترجمه: و ايدم شو امام غا دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

2ـ نمازنگ وردلری:

ثناء:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالي جَدُّكَ وَ لا اِلَه غَيْرُكَ.

ترجمه: ثن عيب و نقصان دن پاك بولدنگ اي بار خدايا و من ثننگ اوگينگ بلن مشغول بولن يغديم دا و مبارك بولدي ثننگ آدنگ و يوقري بولدي ثننگ اولي لغنگ.

فاتحه:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضَّالِّيْنَ.

ترجمه: بارچا اوگي لر بيك طنگري اچن در اول طنگري بارچا عالم لرنگ اِيْدِگْجِثِي در، اول طنگري بارچا انسان غا اكي جهان دا رحملي در اول طنگري آخرت دا دنگا مسلمان لرغا رحملي در اول طنگري قيامت گن ننگ ايثي در.

اي بيك طنگري بذ دنگا ثنگا عبادت اديارث و بذ دنگا ثندن كمك طلب اديارث ثن بذلري دوغري يول غا ثلغل اول آدم لرنگ يولنا ثلغل كه ثن اولرغا نعمت برب دنگ اول آدم لر اوذلرنا الله تعالي ننگ غضبي ثنگن آدم لر دال درلر و اولر دوغري يول دن چقب آذشن آدم لردا دال درلر.

سوره:

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ.

ترجمه: اي بندام ثن آيدغل اول بيك طنگري بر در يعني اوننگ شريكي يوق در اول بيك طنگري اوذنا محتاج بولنن در يعني اول هيچ زادغا محتاج دال در اول بيك طنگري دوغرمدي يعني هيچكم اوننگ اوغلي غيذي بولمدي اول بيك طنگري دوغلمدي يعني هيچكم اوننگ آتاثي اناثي بولمدي و هيچ كم اونگا برابر بولمدي يعني اول بيك طنگري ننگ هيچ بر منگذشي يوق در.

قل هو الله دن بيلكي سوره لردا قل هو الله ننگ اورنندا در يعني قرآن دن هر بر سوره ني اوقيمق بلن نمازنگ واجبي بتيان در.

تشهد:

التَّحِيَّاتُ للهِ وَ الصَّلَواتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهْ السَّلامُ عَلَيْنَا وَ‌عَلَي عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ‌ رَسُولُه.

ترجمه: دل بلن ادليان عبادت لر طنگري تبارك و تعالي اچن در و بدن بلن ادليان عبادت لردا شوننگ اچن در و مال بلن ادليان عبادت لردا شوننگ اچن در.

سلام ثنگا بولثن اي بذنگ پيغمبرمذ بولغن محمد عليه السلام و طنگري تبارك و تعالي ننگ رحمتي دا ثنگا بولثن و طنگري تبارك و تعالي ننگ بركتي دا ثنگا بولثن و الله تبارك و تعالي ننگ سلامي بذلرگا دا بولثن و ينا شول سلام طنگري تبارك و تعالي ننگ صالح بولن بنده لرنا دا بولثن.

من شاهدلق بريان اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوق در مگر بيك بولغن يكا طنگري بار در و ينا شاهدلق بريان تحقيق حضرت محمد عليه السلام طنگري تبارك و تعالي ننگ بنده ثي در و بذلرگا ايبرن پيغمبري در.

صلوات :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَي آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَي اِبْراهِيْمَ وَ عَلَي آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن رحمت ادگل محمد عليه السلام غا و محمد عليه السلامنگ اچري مشغلالرنا گويا رحمت ادشنگ يالي حضرت ابراهيم عليه السلام غا و حضرت ابراهيم عليه السلامنگ اچري مشغلالرنا.

تحقيق ثن اي پروردگارم اوليان درثنگ اولي لغنگ ايثي درثنگ اي بار خدايا ثن بركت برگل حضرت محمد عليه السلام غا و حضرت محمد عليه السلامنگ اچري مشغلالرنا گويا بركت برشنگ يالي حضرت ابراهيم عليه السلام غا و حضرت ابراهيم عليه السلام نگ اچري مشغلالرنا. تحقيق ثن اي پروردگارم اوليان درثنگ اولي لغنگ ايثي درثنگ.

دعا:

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي وَ لِوَالِدَيَّ وَ لاُسْتَاذِيْ وَ لِجَمِيْعِ المُؤمِنِيْنَ وَ المُؤمِنَاتِ وَ المُسْلِمِيْنَ وَ المُسْلِمَاتِ الاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الاَمْوَاتِ رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ واحْشُرْنَا مَعَ الاَبْرَارِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مني مغفرت اد يعني مننگ گناهم ني گچب مني يلقا و مننگ انم و آتامي دا مغفرت اد و مننگ استادمي دا مغفرت اد و بارچا اركك مؤمن لری مغفرت اد و بارچا خاتون مؤمن لری مغفرت اد و بارچا اركك مسلمان لری مغفرت اد و بارچا خاتون مسلمان لری مغفرت اد و شولردن ديري لری مغفرت اد و اولي لری مغفرت اد.

اي بذنگ پروردگارمذ بيك الله ثن بذلرگا برگل شو دنيا دا غوي ني و آخرت دا هم بذلرگا برگل غوي ني و ثن بذلري اود ننگ عذابندن ثقلغل و ثن بذلري غوي آدم لر بلن ايشرگل ثننگ رحمتنگ بلن غارشن يغديم دا اي رحم اديان لرنگ بتر رحم اديان راگي بولغن بيك الله.

قنوت:

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِيْ عَلَيْكَ الخَيْرَ نَشْكُرُكَ وَ لا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّي وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعَی وَ نَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَ نَخْشَی عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالكُفَّارِ مُلْحِقْ.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق بذلر ثن دن كمك اثليارث ثنگا عبادت ادمك لگا و گناه دن چكلمك لگا و ثن دن گناه لرمذنگ بغشلنمق لغني دليارث و ثنگا ايمان گتريارث و ايش لرمذي ثنگا طبشريارث و ثنگا ثناء آيديارث غوي اوگي ني و ثننگ برگن نعمت لرنگا شكر اديارث و ثننگ ادن احسان لرنگا كفران نعمت ادمرث و بذلر چكلرث و ترك ادرث ثنگا گناه كار بولن آدم ني.

اي بار خدايا بذ دنگا ثنگا عبادت ادرث و دنگا ثننگ اچن نماز اوقيرث و سجده ادرث و دنگا ثنگا غرشي يوريرث و ثننگ خدمتنگا چقنلارث بذ طماكين بولب گوذ توديارث ثننگ رحمتنگا و بذ غورقيارث ثننگ عذابنگ دن تحقيق ثننگ عذابنگ كافرلرغا يبشيان در.

3ـ نمازنگ تسبيح لری:

سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيْم.

ترجمه: مننگ اولي بولغن پروردگارم عيب و نقصان دن آرثا در.

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي قبول ادثن اوذنا حمد آيديان آدم ننگ حمدني.

رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثننگ اچن در بارچا اوگي.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلَي.

ترجمه: مننگ بيك بولغن پروردگارم عيب و نقصان دن آرثا در.

4ـ نمازنگ ايذنداكي دعاء لر:

اَسْتَغْفِرُ الله اَسْتَغْفِرُ الله اَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ الَّذِيْ لا اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ وَ اَسْئَلُهُ التَّوْبَةَ اِنَّهُ كَانَ للذُنُوبِ غَفَّاراً وَ للعُيُوبِ سَتَّاراً اللَّهُمَّ اَنْتَ السَّلامُ وَ مِنْكَ السَّلامُ فَحَيِّنَا يَا رَبَّنَا بِالسَّلامِ وَ اَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الجَلالِ وَ الاِكْرامِ لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَ ‌هُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَدِيْرٌ.

ترجمه: من الله تعالي دن اتنج اثليارن من خداي تعالي دن يلقنمق دليارن من بيك بولن طنگري دن گناه لرمنگ بغشلنمق ني طلب اديارن اول بيك طنگري او هيل لي طنگري در اوذنا غُولّق ادلريالي هيچ حق معبود بولماني دنگا بر اوذي بولن معبود در المدام ديري و هميشه برقرار در من شو بيك طنگري غا توبه اديارن و شول بيك طنگري ننگ اوذندن توبه ادمك لك دليارن تحقيق شول بيك طنگري گناه لري گچيان در و عيب لري اورديان در اي بار خدا ثن بارچا عيب و نقصان لردن سالم درثنگ و هر اربد يغدي دن سالم غالمق دا دنگا ثن دا طفليان در بث ثن بذلرگا ثيلغ اد اي پروردگارمذ بذلري اربد يغدي دن ثقلمق بلن و ثن بذلري اوذ دارالسلام آدلي سراينگا ثل ثن بذلرگا بتركان خير بردنگ اي بذلري ايديان ايامذ و ثن بارچا قدرت دن يوقري بولدنگ اي اولي لق و ثيلغ ايثي بولن ايامذ.

هيچ حق بولن معبود يوق در مگر يلنگيذ بولن يغدي دا يكا طنگري بار در شول طنگري اچن طاي يوق در ايلك شوننگ اچن در و اوگي دا شوننگ اچن در شول طاي ثذ طنگري هر جان لي ني ديرلدر و اولدرر و شوننگ اوذي المدام ديري در هيچوقت دا اولمذ و شول طنگري ننگ اركندا در بارچا خير ايش لر و شول طاي ثذ طنگري هر ذادني بشريان در.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هر كم فرض دن ثونگرا شو دعاني اوقيثا شوننگ گناه لري بغش لنر گرچا اسلام ورشي ننگ صفندن غچب بيك گناه ني ادن بولثا دا.

اللهُ لا اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لا يُحِيْطُونَ بِشَئ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضَ وَ لا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ العَلِيُّ العَظِيْمُ.

ترجمه: الله آدلي معبود خداي لغا لايق شوندن بشغا ذات يوق در دنگا شوننگ بر اوذي باردر شول معبود هميشه ديري در و المدام برقرار در و اول معبود ني امْركْمَكْ و اوقي تودمذ كم در اول كشي قيامت گنن دا طنگري تبارك و تعالي ننگ حضورندا شفاعت ادب بشرجق؟ هيچكم اول گن دا شفاعت ادب بشرمذ مگر طنگري تبارك و تعالي ننگ اوذ اجازه برن آدمثي شفاعت ادب بشرر اول بيك طنگري آسمان اهل لرننگ و ير اهل لرننگ حضورندا بولن زادلري يعني دنيا داكي ايش لري بليان در و اولرنگ ايذنداكي بولجق زادلري يعني آخرت داكي ايش لري دا بليان در و شولر طنگري تبارك و تعالي ننگ بليان زادلرندن هيچ بيرني غاباب بشرمذلر يعني بتوي يغدي دا بلا بلمذلر مگر طنگري تبارك و تعالي ننگ اوذي اولرغا بلدرمك ني هالثا شوني بلدرر.

و شول طنگري تعالي ننگ كرسي ثي گينگ بولدي آسمان لرغا و يرگا يعني يدي غد آسمان لري و يدي غد يرلري الله تعالي ننگ كرسي ثي غابدي شو اكثني ثقلمق الله تعالي غا آغر گلمذ يعني يرلري و گونگ لري شو آغرلغي بلن و اولقان لغي بلن ديغ ثذ ستون ثذ ثقلمق لغنگ طنگري تعالي غا غين چلغي يوق در و شول بيك طنگري بارچا زادلردن بلند در و قدرت طايندن همه زادلردن اولقان در.

 شو ذكر مبارك قرآن كريمنگ اكلنجي سوره ثي ننگ اكي يذ اللي باشلنجي آيه ثي در بو آيه ننگ آدنا آيه الكرسي ديرلر.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هيثي بر آدم شو آيه الكرسي ني هر فرض نمازنگ ايذندن اوقيثا شول آدم اولن يغدين دا جنت گا گيرر.

 عزيز دوغن لر بلنگ و آگاه بولنگ شو آيه الكرسي ني اويلا و آغشم نمازنگ ايذنداكي سنت لرندن ثونگرا و يثي ننگ دا وتر واجب ني اوقين دن ثونگرا اوقيملي.

اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَ لا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَ لا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَ لا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ سُبْحَانَكَ يَا مَعْبُودُ بِالحَقِّ سُبْحَانَكَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثننگ برن زادنگ ني غيطريان بولمذ و ثننگ غيطرن زادنگي دا بريان بولمذ و ثننگ ادن حكمنگي دا بوذيان بولمذ ثننگ عذاب غا تودمق لغنگا بايلق ايثنا باي لغي پيدا برمذ يعني ثننگ عذابنگ اوندا غلا بولجق زاد دنگا عمل صالح در باي لق دال در ثني عيب دن آرثليان اي حق بلن اوذنا عبادت ادليان بيك طنگريم ثني عيب دن آرثليان.

سُبْحَانَ اللهِ.

ترجمه: بيك طنگري بارچا عيب دن آرثا بولمغي بولدي.

شوني اوتذ اچ مرتبه آيدملي پيغمبر عليه السلام آيدب در سبحان الله ميزاننگ يارثي در يعني شوننگ ثوابي آخرت دا ميزاننگ دنگ يارني غابار ديب در.

سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ العَلِيْمُ الحَكِيْمُ دَائِماً.

ترجمه: اي بيك طنگري بارچا عيب دن آرثا بولمغي بولدنگ بذلر اچن هيچ زادي بلمك يوق در مگر ثننگ اوذ بلدرن زادنگي بذ بلياندرث تحقيق ثن اي پروردگارم دنگا ثن يغشي بليان درثنگ و المدام حكمت ايثي ثن درثنگ.

الحَمْدُللهِ.

ترجمه: بارچا اوگي لر بيك طنگري تبارك اچن در.

شوني اوتذ اچ مرتبه آيدملي پيغمبر عليه السلام آيدب در: الحَمْدُ للهِ ميزانی دولدرر يعني شوننگ ثوابي آخرت دا ميزاننگ پله لرني كامل دولدرر.

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ فَضَّلَ دِيْنَنَا عَلَي سَائِرِ الاَدْيَانِ تَعَالي جَلَّ شَأنُهُ.

ترجمه: بارچا اوگي لر بيك طنگري تعالي اچن در اول بيك طنگري بذنگ دينمذ ني اوذگاكي دين لردن آرتقمچ ادّي شول بيك طنگري ننگ يغديي يوقري و ايشي اولي در.

الله اَكْبَرُ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي بارچا زادلردن اولقان در.

فقيرلر گلب پيغمبر عليه السلام غا يا رسول الله باي لر صدقه بريارلر و غل ثتن آلب آزاد اديارلر و كوب احسان لر ادب آخرت دا بيك درجه لرگا ايا بوليارلر بذ فقيرلر اچن اول درجه لر بولجق دال ديدي لر.

شوندا پيغمبر عليه السلام اولرغا آيدی: اگر ثذلر هر نمازنگ ايذندن اوتذ اچ مرتبه سبحان الله، اوتذ اچ مرتبه الحمدالله، و اوتذ اچ مرتبه الله اكبر ديب آيدثنگذ هيچكم ثذلردن الري دشمذ.

اللهُ اَكْبَرُ كَبِيْراً وَ الحَمْدُ للهِ كَثِيْراً وَ سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَ اَصِيْلاً لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَدِيْرٌ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي بارچا زادلردن اولقان در بتر اولقان بولن حالندا شول طنگري، و بارچا اوگي لردا طنگري تبارك و تعالي اچن در بتر كان بولن حالندا شول اوگي و شول بيك طنگري بارچا عيب دن آرثا بولمغي بولدي ارتيردا و آغشم دا هيچ حق بولن معبود يوقدر مگر يلنگيذ بولن يغدي دا شول يكا طنگري باردر شول طنگري اچن طاي يوق در ايلك شوننگ اچن در و اوگي دا شوننگ اچن در و شول بيك طنگري ديرلدر و اولدرر و شول بيك طنگري ننگ اوذي المدام ديري در هيچوقت اولمذ و بارچا غوي لق شوننگ اركندا در و شول طاي ثذ طنگري هر ذادني بشريان در.

اللَّهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن منگا پناه بر اوددن يعني ثن مني اود عذابنگدن غوري.

شو دعاني دنگا ارتير نمازندن و آغشم نمازندن ثونگرا يدي مرتبه اوقيملي.

حديث شريف دا گلب در هر كم طنگري تبارك و تعالي دن، اي بار خدايا مني اودغا ثلما ديب دلثا، اود دا طنگري تبارك و تعالي دن دلار اي بار خدايا شول آدم ني منگا ثلمغل ديب.

اللَّهُمَّ اَجِرْنَا وَ اَجِرْ اَمْوَاتَنَا مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَ لِقَاءِ النِّيْرَانِ بِعَفْوِكَ يَا مُجِيْرُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلرگا و بذنگ اولي لرمذگا پناه بر قبر عذابندن  و اودلرغا يولغشمق دن اوذ كرم و بخششنگ بلن اي پناه بريان بيك طنگري.

اللَّهُمَّ اَدْخِلْنَا الجَنَّةَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلري جنت گا داخل اد.

شو ذكري دنگا ارتير نمازندن و آغشم نمازندن ثونگرا آيدملي.

حديث شريف دا گلب در هيثي بر آدم طنگري تبارك و تعالي دن جنت دلثا، جنت دا آيدر: اي بار خدايا شول آدم ني منگا ثلغل ديب.

اللَّهُمَّ اَدْخِلْنَا الجَنَّةَ مَعَ المُتَّقِيْنَ الاَبْرَارِ بِجَاهِ النَّبِيِّ العَرَبِيِّ المُخْتَارِ وَ آلِهِ الاَطْهَارِ وَ اَصْحَابِهِ الاَخْيَارِ اللَّهُمَّ اجْعَل آخِرَ كَلامِنَا كَلْمَةَ التَّوْحِيْدِ.

ترجمه: اي بار خدا ثن بذلري جنت گا ثلغل پرهيزكار بولن غوي آدم لر بلن عرب دن بولن بيك پيغمبرنگ مرتبه ثي اچن اول پيغمبري كه بارچا خلق دن ثيلنب اوذني اختيار ادلنن و شوننگ پاك بولن اچري مشغلا و اوغلن اوشق لرنگ خاطري اچن و شوننگ غوي بولن صحابه لرنگ حرمتي اچن اي بار خدايا ثن بذنگ ثونگقي ثوذ لرمذي اوذ ذات نگي برليان ثوذ آيلندر.

پيغمبر عليه السلام آيدب ثذلر مننگ مرتبه و مقامم ني آرثلاب الله تعالي دن دلانگ مننگ مرتبه و مقامم طنگري تعالي ننگ يانندا بتر اولقان در.

لا اِلهَ اِلاَّ الله.

ترجمه: هيچ حق معبود يوقدر مگر طنگري تبارك و تعالي باردر.

شوني اون مرتبه آيدملي.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: لا اله الا الله جنت ننگ آچري در.

اون مرتبه شوني آيدنگدن ثونگرا بر مرتبه محمد رسول الله ديملي.

لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتْ وَ هُوَ حَيٌّ لا يَمُوتْ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَدِيْر.

ترجمه: هيچ حق بولن معبود يوقدر مگر يلنگيذ بولن يغدي دا يكا طنگري باردر شول طنگري اچن طاي يوقدر ايلك شوننگ اچن در و اوگي دا شوننگ اچن در شول طنگري ديرلدر و اولدرر و شول طنگري ننگ اوذي المدام ديري در هيچوقت اولمذ و شول بيك طنگري هر زادني بشريان در.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هيثي بر آدم ارتيرنگ فرضني اوقيب سلام برندن ثونگرا، التحيات ني اوقينداكي يغدين دن اويدگماني و گبلماني شو ذكرني اون مرتبه آيدثا شوننگ ثواب دفترنا اون حسنات يذلر و گناه دفترندن اون گناثني اوچرلر و اوندن بشغا اون درجه برلر و شول گن دا بارچا پيث لكدن ثقلنر و شيطان ننگ شرندن آمان غالر و شول گن دا شرك دن بشغقي گناه لري بغشلنر.

هيثي بر آدم آغشم نمازنگ فرضندن ثونگرا شول ذكرني اون مرتبه آيدثا طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا بر بولك فرشته لري ايبرر تا دنگ آتيانچا شوني شيطان دن غورير يالي و طنگري تبارك و تعالي شول ذكرننگ برابرنا جنت ني واجب آيلندريان اون ثواب برر و جهنم گا التجك گناه لرندن اون گناثني اوچرر و مسلمان بنده لردن اون بنده ني ثتن آلب آزاد ادن يالي ثواب برر.

حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ينا بر حديثندا آيدب در: هيثي بر آدم بازارغا گيرندا شو ذكرني آيدثا شوننگ دفترنا بر ميليون ثواب يذلر و شوندن بر ميليون گناثني آيرلر و شونگا بر ميليون درجه برلر و شونگا جنت دا اوي ثلنر.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذنگ بايرمذ بولن محمد عليه السلام غا رحمت اد يعني ثن شول بايرمذ ني اوللد شو دنيا دا شوننگ دين ني بلند ادمك بلن و اسلامنا ترقي برمك بلن تا قيامت غا چنلي شريعتني باقي غويمق بلن و آخرت دا امتنا شفاعت ادرب درجه و مرتبه لرني آردرمق  بلن و اولين و آخرين لردن اثم آيلندرب بارچا پيغمبر لردن آرتقمچ ادمك بلن و اوننگ اچري مشغلالرنا دا رحمت اد و اوننگ صحابه لرنا دا رحمت اد و شو آيدن لرمذنگ بارثني بارچا پيث لكدن آمان ثقلا.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: ثذلر منگا صلوات ني كان آيدنگ تحقيق صلوات غينچلق ني چوذيان در و غم لري آچيان در.

مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يَا رَبِّ اَسْتَغْفِرُالله.

ترجمه: بارچا ادن گناه لرمدن اي مننگ بيك پروردگارم ثن دن اتنج اثليارن و استغفار آيديارن.

دنگا استغفرالله ني يذ مرتبه آيدملي.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: استغفر الله ديمك گناه لري آيرمق در يعني استغفار ني كان آيديان آدم دا گناه غالمذ بارثي دوكلر.

اللَّهُمَّ اِهْدِنَا يَا هَادِي.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلري دوغري يول دا ثقلا اي آذشيان لري دوغري يول غا ثليان خداي.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذنگ بايرمذ بولن محمد عليه السلام غا و اوننگ اچري مشغلا لرنا و صحابه لرنا دا رحمت اد و شو آيدن لرمذنگ بارثني بارچا پيث لكدن آمان ثقلا.

شو صلوات ني اون مرتبه آيدملي.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: ثذلر منگا صلوات آيدنگ تحقيق ثذنگ منگا صلوات آيدمق لنگذ ثذنگ اوذنگذ اچن پاك لك در.

صَلِّ يَا رَبَّنَا وَ سَلِّمْ عَلَي جَمِيْعِ الاَنْبِيَاءِ وَ المُرْسَلِيْنَ وَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِيْنَ وَ عَلَي آلِ كُلِّهِمْ وَ صَحْبِ كُلِّهِمْ اَجْمَعِيْنَ.

ترجمه: ثن رحمت اد اي بذنگ بيك پروردگارمذ و سلامنگ يتر بارچا پيغمبرلرگا و شول پيغمبرلرنگ اچندا اوذلرنا كتاب برلن پيغمبرلرگا و شول پيغمبرلري گورن مسلمان لرغا و شولري گورن لري گورن لرگا و شولرنگ بارثي ننگ اچري مشغلالرنا و صحابه لرنا.

شو دعاني اوقيب بولندن ثونگرا اكي ال ننگ آرثني آچب غورثق ننگ برابرندا ثقلاب آيثني آسمان غا ثرب زار و تضرع بلن شو دعاني اوقيملي يا امام اوقيثا شونگا قوم لرنگ بارثي گويا امامنگ ال ني غورثق ننگ برابرندا ثقلاب دورشي يالي ثقلاب دورملي و شوننگ اديان دعاء لرنا آمين ديملي. آمين معناثي: اي بار خدايا شو دعاء اديان  ننگ دعاء ثني قبول ادگل ديدگي در.

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا صَلاتَنَا وَ صِيَامَنَا وَ قِيَامَنَا وَ قِرَائَتَنَا وَ رُكُوعَنَا وَ سُجُودَنَا وَ قُعُودَنَا وَ تَسْبِيْحَنَا وَ تَهْلِيْلَنَا وَ تَخَشُّعَنَا وَ تَضَرُّعَنَا اللَّهُمَّ تَمِّمْ تَقْصِيْرَنَا وَ تَقَبَّلْ تَمَامَنَا وَ اسْتَجِبْ دُعَائَنَا وَ اغْفِرْ اَحْيَانَا وَ ارْحَمْ مَوْتَانَا يَا مَوْلانَا اللَّهُمَّ احْفَظْنَا يَا حَفِيْظُ مِنْ جَمِيْعِ البَلايَا وَ الاَمْرَاضِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا هَذِهِ الصَّلاةَ الفَرِيْضَةَ مَعَ السُّنَّةِ مَعَ جَمِيْعِ نُقْصَانَاتِهَا بِفَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ وَ لا تَضْرِبْ بِهَا وُجُوهَنَا يَا اِلهَ العَالَمِيْنَ وَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِيْنَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ اَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ وَ صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَي خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلردن قبول ايلا بذنگ اوقين نمازلرمذي و بذنگ توطن روزه لرمذي و گيجالر قايم بولب اديان عبادت لرمذي و اوقيان قرآن لرمذي و اديان ركوع لرمذي و سجده لرمذي و قعده لرمذي و تسبيح لرمذي و تهليل لرمذي و ثندن غورقب اديان زار و تضرع لرمذي.

اي بار خدايا ثن بذنگ ناقصمذني كامل ايلا و بذنگ كاملمذي قبول ايلا و بذنگ اثلگمذي بر و بذنگ ديري لرمذي يلقا و اولي لرمذگا رحم اد اي بذنگ بايري مذ بولغن بيك الله.

اي بار خدايا ثن بذلري ثقلا اي بارچا بلا لردن و بارچا كسل لردن ثقليان الله. اي بار خدايا ثن قبول ايلا شو فرض نمازني سنتي بلن و بارچا كمچلك لري بلن اوذ آرتقمچ جوماردلغنگ بلن و ثن شو نمازي بذنگ يذمذگا اورما اي بارچا عالم لرنگ معبودي بولن الله.

و اي كمكچي لرنگ انگكي غوثي بولن الله ثن بذلري مسلمان بولن يغديمذ دا اولدر و بذلري صالح بولن كشي لرگا غوش و طنگري تبارك و تعالي ننگ رحمتي اوذ مخلوقي ننگ انگكي غوثي بولن محمد عليه السلام غا بولثن و اوننگ اچري مشغلالرنا و بارچا صحابه لرنا بولثن و بارچا اوگي لر جميع عالم لرنگ پروردگاري بولن بيك الله اچن در اوذ رحمتنگ بلن دوش بولن يغديم دا اي رحم اديان لرنگ رحم اديان راگي بولن الله.

فرض نمازنگ ايذندا يا مصيبت لردا يا طوي لردا يا زيارت لردا يا توهير لردا يا هر بر مناسبت لردا اوقلن قرآن دن ثونگرا اكي ال ني غرثق ننگ برابرندا ثقلاب شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ بَلِّغْ وَ اَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأنَاهُ وَ نُورَ مَا تَلَوْنَاهُ وَ سَمِعْنَاهُ اِلَي اَرْوَاحِ جَمِيْعِ الاَنْبِيَاءِ وَ الاَوْلِيَاءِ وَ الصُّلَحَاءِ وَ الشُّهَدَاءِ خُصُوصَاً مِنْهُمْ اِلَي شَرَفِ رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلانَا وَ شَفِيْعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍنِ المُصْطَفَي صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ وَ اِلَيْ اَرْوَاحِ اَزْوَاجِهِ وَ اَهْلِ بَيْتِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنْ وَ اِلَي اَرْوَاحِ جَمِيْعِ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ السَّلامْ خُصُوصاً اِلَي رُوحِ اَبِيْ وَ اُمِّي وَ اُسْتَاذِي وَ اِلي اَرْوَاحِ جَمِيْعِ آبَائِنَا وَ اُمَّهَاتِنَا وَ اَجْدَادِنَا وَ جَدَّاتِنَا وَ اَعْمَامِنَا وَ عَمَّاتِنَا وَ اَخْوَالِنَا وَ خَالاتِنَا وَ اِخْوَانِنَا وَ اَخَوَاتِنَا وَ اَبْنَائِنَا وَ بَنَاتِنَا وَ اِلَي اَرْوَاحِ جَمِيعِ اَقْرَبَائِنَا وَ اَحِبَّائِنَا وَ اَسَاتِيْذِنَا وَ تَلامِيْذِنَا وَ اِنْ عَلَوا وَ اِنْ سَفَلُوا وَ اِلَي رُوحِ مَنْ لَهُ حَقٌ عَلَيْنَا اَوْ اَوْصَانَا بِالدُّعَاءِ الخَيْرِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمْ بِالقُرآنِ العَظِيْمِ وَ اغْفِرْ لَهُمْ بِحُرْمَةِ كِتَابِكَ الحَكِيْمِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الاُمَّيِّ الكَرِيْمِ صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذنگ شو اوقين قرآنمذنگ ثوابني و تلاوت ادم و اشدن آيت لرمذنگ نورني بارچا پيغمبرلرنگ و اولياء لرنگ و صالح لرنگ و شهيد لرنگ روح لرنا يتشدر الايتا شولرنگ اچندن اوذ شرافتلي سيدمذ و بايرمذ و گناه دلگچيمذ حضرت محمد مصطفي پيغمبرمذنگ روحنا يتشدر و اوننگ خاتون لرننگ و اچري مشغلا لرننگ و بارچا صحابه لرننگ روح لرنا يتشدر و محمد عليه الصلاه و السلام ننگ بارچا امت لرننگ روح لرنا يتشدر.

الايتا اوذ آتامنگ و انامنگ و استاذمنگ روح لرنا يتشدر و بارچا آتالرمذنگ و انالرمذنگ و قاقالرمذنگ و مامالرمذننگ و آغالرمذنگ و اجكالرمذنگ و دايي لرمذنگ و ديذالرمذنگ و اركك دوغن لرمذنگ و عيال دوغن لرمذنگ و اوغل لرمذنگ و غيذلرمذنگ و استادلرمذنگ و شاگردلرمذنگ گرچه يوقري چقثن لر و اتك دشثن لر بارچا لرننگ روح لرنا يتشدر و بذلردا حقلي بولن آدم نگ و بذلرگا دعاء اد ديب طبشرن آدم لرنگ روح لرنا دا يتشدر.

اي بار خدايا ثن شو آيدلن انسان لرغا رحم اد درجه ثن اولقان بولن قرآننگ خاطري اچن و شولرنگ گناه لرني گچ حكمت لر ايثي بولن كتابنگ حرمتي اچن و ثيلغ لي امي بولن محمد عليه الصلاه و السلام آدلي پيغمبرمذنگ حقي اچن اوذ رحمتنگ بلن دوش بولن يغديم اي رحم اديان لرنگ رحم اديان راگي بولن الله.

حرمتلي مسلمان دوغن لر شو آيدلن ترتيب قرآن اوقلندن ثونگرا ادليان دعاء در. ها قرآني بشدن آيغا اوقلب ختم ادلثن، ها قرآن دن بعضي سوره يا بعضي آيت اوقلثن.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هر وقت دا دعاء ادثنگذ عام دعاء ادنگ يعني بارچا مسلمان دوغن لرنگذ اچن دعاء ادنگ و شولري دلانگ.

طالب علم لر گچن دعاء لري ادب بولن دا، الله تعالي ننگ شو مبارك آدلرني يذ غرق مرتبه آيدملي:

يَا عَلِيْمُ يَا هَادِي.

ترجمه: اي بليان و دوغري يول غا ثليان. يعني اي بارچا زادلري بليان و خلق لري دوغري يول غا ثليان خداي، شريعت احكام لرني بلدرب بذلري اوذ دوغري يولنگا ثلغل.

حرمتلي مسلمان دوغن لر اولياء لر آيدب درلر هر كم شو باش وقت نمازنگ ايذنداكي دعاء لري المدام اوقيثا شوننگ ايماني و نسلي سالم بولر و دنياثي و آخرتي آباد بولر. اونگا گورا غيرات ادنگ المدام اوقينگ ترك ادمانگ.

5ـ ارتيرنگ سنتني اوقانگ دن ثونگرا شو دعاني اوقيرثنگ:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَ الاِكْرَامِ يَا بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَ الاَرْضِ اَسْئَلُكَ اَنْ تُحْيِيَ قَلْبِيْ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ اَبَداً يَا اللهُ يَا اللهُ يَا الله.

ترجمه: اي مدام ديري بولن ايام اي المدام اوذ نفسي بلن قايم بولب هيچكم گا احتياجي بولميان ايام اي اولي لغنگ و ثيلغ ننگ ايثي بولن ايام اي آسمان لري و يرني گنگ يغدي دا يردن ايام مننگ ثن دن اثلگم المدام ثني طنيمق لغنگ نوري بلن مننگ يرگم ني ديرلدمگنگ در اي الله اي خداي اي طنگري.

حضرت الشيخ امام محمد علي بن حكيم الترمذي رحمه الله تعالي طنگري تبارك و تعالي ني منگ مرتبه ديشندا گورب در و الله تعالي غا آيدب در اي بيك طنگريم من ايمان ثذ گچمگم دن غورقيان؟

شوندا الله تبارك و تعالي ارتيرنگ فرضي بلن سنتي ننگ آرثندا شو دعاني اوقي ديب بويرب در.

اونگا گورا هر كم ارتيرنگ فرضي بلن سنتي ننگ آرثندا شو دعاني اوقيثا هوكمان ايمان ثذ گچمك دن آمان غالر بلكا نور ايمان بلن گچب طنگري تبارك و تعالي ننگ ديدارنا مشرف بولر ان شاء الله تعالي.

جمعه نمازغا دگشلی دعاءلر

جمعه نمازنگ نیت لری:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيِّ التَّحِيَّةِ خَالِصَاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من اكي ركعت تحيه مسجد نمازي دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ سُنَّةَ هَذَا الجُمُعَةِ القَبْلِيَّةَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَالِصَاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو جمعه ننگ اولقي دورد ركعت سنتني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ هَذَا الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الاِمَامِ خَالِصَاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو جمعه ننگ اكي ركعت فرضني ايدم شو امام غا دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

 نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ سُنَّةَ هَذَا الجُمُعَةِ البَعْدِيَّةَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَالِصَاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو جمعه ننگ آخرقي دورد ركعت سنتني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ فَرْضَ آخِرِ ظُهْرٍ اَدْرَكْتُ وَقْتَهُ وَ لَمْ اُصَلِّهِ بَعْدُ خَالِصَاً للهِ تَعَالَي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من وقتنا يتشب اوقيمدق آخرقي اويلامنگ فرضني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ سُنَّةَ هَذَا الوَقْتِ رَكْعَتَيْنِ خَالِصَاً لله تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو وقتنگ آخرقي اكي ركعت سنتني دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

جمعه نماز اوقلندن ثونگرا شو دعاني ادملي:

اللَّهُمَّ يَا غَنِيُّ‌ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُودُ اَغْنِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

ترجمه: اي بار خدايا اي بارچا زاد لرغا باي بولغوجي اي بارچا اوگي لر بلن اولنن، اي بارچا خلق لري يوقدن بار ادن، اي بارچا خلق لري يوق ادب ينگادان ديرلديان.

اي خلق لرنا رحم اديان، اي خلق لري اچن غوي لغي ثييان، ثن مني اوذ حلال آيلندرن ارثغل لرنگ بلن دويرب حرام ادن ارثغل لرنگ دن غني آيلندر و اوذ فضل كرمنگ بلن اوذنگ دن اوذگا دن غني آيلندر.

هر كم شو دعاني ترك ادماني مدام اوقيثا طنگري تبارك و تعالي شوني جميع خلقندن غني آيلندرر و شونگا گمان ادميان يرندن ارثغل برر.

تراويح نمازغا دگشلی دعاءلر

تراويح يگرم ركعت در. هر اكي ركعت دا سلام برملي و شو هيل لي نيت ادملي:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ هَذِهِ التَرَاوِيْح وَ اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الاِمَامِ خَالِصَاً للهِ تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو تراويح ننگ اكي ركعت ني ايدم شو امام غا دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر.

هر دورد ركعتدن ثونگرا شو دعاني اوقيملي:

سُبْحَانَ ذِيْ المُلْكِ وَ المَلَكُوتْ سُبْحَانَ ذِي العزَّةِ وَ العَظَمَةِ وَ القُدْرَةِ وَ الكِبْرِيَاءِ وَ الجَبَرُوتْ سُبْحَانَ المَلِكِ الحَيِّ الَّذِيْ لا يَنَامُ وَ لا يَمُوتْ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَّبــُّنَا وَ رَبُّ المَلائِكَةِ وَ الرُّوحْ لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ نَسْتَغْفِرُ اللهَ نَسْألُكَ الجَنَّةَ وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارْ.

ترجمه: گورليان و گورلميان عالم ننگ ايثي، عيب و نقصان دن آرثا در ديب اقرار اديارن. اثم لگنگ ايثي و اولي لغنگ ايثي و گيچلي لگنگ ايثي و يوقري لغنگ ايثي و زورلغنگ ايثي عيب و نقصان دن آرثا ديب اقرار اديارن.

بارچا زاد ننگ مالكي، المدام ديري ابد اوقلميان و هيچ اولميان عيب و نقصان دن آرثا ديب اقرار اديارن. بارچا كمچلك دن بتر پاك بولن در و بارچا عيب لردن بتر آرثا بولن در بذنگ بيك پروردگارمذ و فرشته لرنگ دا پروردگاري و حضرت جبرائيل ننگ دا پروردگاري اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوقدر مگر يكا بولغن بيك طنگري باردر. بذ اوتنج اثليارث طنگري تبارك و تعالي دن و ثندن جنتي دليارث اي بيك طنگري و ثنگا پناه گتريارث اوددن.

شو دعاني هر اكي سلام دن ثونگرا اچ مرتبه اوقيملي. اما تراويح ننگ انگكي آخرقي سلامندن ثونگرا اچ مرتبه اوقيجق سبحان ذي الملك ننگ هر بيرننگ اوندن شو تسبيحي آيدملي:

سُبْحَانَ القَائِمِ الدَّائِمِ سُبْحَانَ الدَّائِمِ القَائِمِ سُبْحَانَ العَلِيِّ الاَعْلَي سُبْحَانَهُ وَ تَعَالي.

ترجمه: بنده ثني ايدمك بلن المدام بولن طنگري بارچا عيب دن آرثا ديب اقرار اديارن هيچ آيرلمثذلق يغدي دا بنده ثني ايديان بيك طنگري بارچا عيب دن پاك ديب اقرار اديارن اولي درجه ثندا بتر بيك بولن طنگري بارچا عيب دن بري ديب اقرار اديارن شول بيك طنگري پاك بولمغي پاك بولدي و بارچا بيك لردن يوقري بولدي.

شوننگ ايذندن بر مرتبه سبحان ذي الملك ني اوقيب اوندن ثونگرا شو دعاني اوقیملی:

يَا حَنَّانْ يَا مَنَّانْ يَا ذَا الكَرَمِ وَ الاِحْسَانْ ثَبِّتْ قَلْبَنَا بِالاِيْمَانْ نَرْجُو العَفْوَ وَ الغُفْرَانْ.

ترجمه: اي بنده لرنا بتر رحم اديان و اوذ خلق لرني باي ادب منت غويّان اي سخي لغنگ و يغشي لق ادمك لگنگ ايثي ثن بذنگ يرك لرمذي ايمان بلن برقرار اد و بذلر ثن دن گناه لرمذي بغشلمغنگ ني و ياذق لرمذي گچمك لگنگ ني اميد اديارث.

شو دعاني اچ مرتبه آوقیملی. اكلنجي دا، يا ذا الكرم ننگ يرنا يَا ذَا الفَضْلِ  ديملي. اچلنجي دا، شوننگ يرنا يَا ذاَ الجُود ديملي. يا ذا الفضل دياني اي آرتقمچ لك ايثي و يا ذا الجود دياني اي جومارد لق ايثي ديدگي در.

اوندن ثونگرا شو دعاني اوقيملي:

مَرْحَبَا مَرْحَبَا يَا شَهْرَ رَمَضَانَ مَرْحَبَا، مَرْحَبَا مَرْحَبَا يَا شَهْرَ الخَيْرِ وَ البَرَكَةِ وَ الاِحْسَانِ مَرْحَبَا، مَرْحَبَا مَرْحَبَا يَا شَهْرَ التَّرَاوِيْحِ وَ التَّسْبِيْحِ وَ التَّهْلِيْلِ وَ تِلاوَةِ القُرآنِ مَرْحَبَا، فُتِحَتْ فِيْكَ اَبْوَابُ الجِنَانْ وَ غُلِّقَتْ فِيْكَ اَبْوَابُ النِّيْرَانِ وَ سُلْسِلَتْ جُنُودُ الشَّيْطَانْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَ وَالِدِيْنَا مِنْ عُتَقَاءِ شَهْرِ رَمَضَانْ وَ بِحُرْمَةِ القُرآنِ وَ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدِ نِ المُصْطَفَي صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَيِّدِ وُلْدِ عَدْنَانَ آمِيْن.

ترجمه: خوش گلدنگ خوش گلدنگ اي رمضان آيي خوش گلدنگ، خوش گلدنگ خوش گلدنگ اي خيرنگ  آيي و بركتنگ آيي و يغشي لق ادمگنگ آيي خوش گلدنگ، خوش گلدنگ خوش گلدنگ اي تراويح  اوقيمق لغنگ آيي و تسبيح آيدمق لغنگ آيي و قرآن اوقيمق لغنگ آيي خوش گلدنگ، ثننگ گلمك لگنگ دا اوچماح لرنگ غفي لري آچلر و طمي لرنگ غفي لري يفلر شيطاننگ غوشن لري زنجيرلنر.

اي بار خدايا ثن بذلري و بذنگ انا و اتا لرمذي رمضان آيندا رمضان شريفنگ حرمتنا آزاد ادليان آدم لردن آيلندر و قرآن كريمنگ حرمتنا و عدنان اولاد لرننگ بايرثي بولن و بارچا مخلوقنگ اچندا اوذني اختيار ادلنن محمد علیه الصلاة و السلامنگ حرمتنا.

 رمضاننگ اون باشي گيجا ثندن تا آخرنا چنلي مرحبا يرنا اَلْوَدَاعْ ديملي. الوداع دياني خوش گدنگ ديدگي در.

هر گيجادا شو آيدلن دعاني اوقلندن ثونگرا اكي ال ني غورثق ننگ برابرندا ثقلاب شو گلجك دعاني اوقيملي: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ‌ وَ عَلَي آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الاِيْمَانْ وَ شَرِّفْنَا بِشَرَافَةِ الهِدَايَةِ وَ العِرْفَان وَ اَكْرِمْنَا بِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَان وَ ارْزُقْنَا الجَنَّةَ وَ الغُفْرَان وَ تَقَبَّلْ مِنَّا تَرَاوِيْحَنَا يَا سُبْحَان اِسْتَجِبْ دُعَائَنَا يَا حَنَّان بِفَضْلِكَ وَ جُودِكَ يَا مَنَّان بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن.

ترجمه: اي بار خدايا ثن محمد عليه السلام غا رحمت اد و اوننگ آل لرنا دا رحمت اد و سلام گوندر.

اي بار خدايا ثن بذلري بذگل ايمان بذگي بلن و ثن بذلري شرافتلندر دوغري يول غا گيرمك لگنگ و طنگري ني طنيمق لغنگ شرافتي بلن و ثن بذلرگا ثيلغ اد رمضان شريفنگ روزه لرني تودرمق بلن و ثن بذلرگا اوچماح ني و اوذ يلقونگي ارثغل ادب بر و ثن بذلردن شو اوقين تراويح لرمذي قبول ايلا اي عيب و نقصان دن آرثا بولن الله.

ثن بذنگ اديان دعاء لرمذي دا قبول اد اي بنده ثنا رحمي كان بولن الله اوذ آرتقمچ لغنگ و جومارد لغنگ بلن اي نعمت لر برب منت لر اديان الله ثننگ رحمتنگ بلن دوش بولن يغديم دا اي رحم دار لرنگ انگكي رحم دارراگي بولن الله.

قدر گيجا دگشلی دعاءلر

قدر گيجا دا اكي ركعت نماز اوقيملي هر ركعتدا فاتحه دن ثونگرا يدي مرتبه قل هو الله ني اوقيملي سلام برنگدن ثونگرا شو دعاني يدمش مرتبه اوقيملي:

اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ.

ترجمه: من ادن گناه لرما طنگري تبارك و تعالي دن اوتنج اثليارن و الله تبارك و تعالي غا توبه اديارن.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هر كم قدر گيجاثندا شو نمازي اوقيب شو دعاني ادثا اوترن يرندن تورماقا طنگري تبارك و تعالي اوذي ننگ و انا آتاثي ننگ گناثني گچر و فرشته لري جنت لرگا ايبرر اولر شوننگ اچن باغ لر اكرلر و قصرلر ثلرلر و ياب لر آقدررلر.

قدر گيجا دا شو دعاني كوب اوقيملي:

اللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْوَ فاعْفُ عَنِّي.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق ثن بغشليان ثنگ بغشلمق ني غوي گوريانثنگ بث ثن من دن گناه لرمي بغشلا.

عيدلرغا دگشلي دعاءلر

عيد نمازلرغا بريان آدم لر شو هيل لي نيت ادملي:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ صَلاةَ هَذَا العِيْدِ الوَاجِبَةَ مَعَ تَكْبِيْرَاتِهَا رَكْعَتَيْن وَ اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الاِمَامِ خَالِصَاً للهِ تَعَالي.

ترجمه: نيت قلدم اوقير من شو عيد نمازي واجب تكبيرلري بلن اكي ركعت ايدم شو امام غا دنگا طنگري تبارك و تعالي اچن الله اكبر. هر عيد ننگ نيتي شو در، ها عيد فطر بولثن ها عيد قربان بولثن.

تكبير تشريق:

الله اكبر، الله اكبر، لا اِلَه اِلاَّ اللهُ وَ اللهُ اَكْبَرْ، اللهُ اَكْبَر وَ للهِ الحَمْدُ.

ترجمه: الله تبارك و تعالي بارچا زادلردن اولقان در طنگري تبارك و تعالي همه زادلردن اولقان در اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوقدر مگر يكا بولن يغدي دا بيك طنگري باردر و شول بيك طنگري بارچا زادلردن اولقان در و شول بيك الله همه زاد لردن اولقان در و شول بيك طنگري اچن در بارچا اوگي لر.

 شو تكبير تشريق ني عيد قربان نمازني اوقيماغا بريان آدم، امام اعظم غا گورا اويندن چقندن تا عيدگاه باريانچا غتي ثث بلن غيغرب جهر آيدب گدملي شونگا امام لرنگ بارثي اتفاق در اما عيد فطر نمازني اوقيماغا بريان آدم تكبير تشريق ني خفيه آيدب گدملي جهر آيدملي دال.

اما امامين غا گورا يعني امام ابو يوسف غا و امام محمد رحمه الله عليهم غا گورا موني دا غتي ثث بلن غيغرب جهر آيدملي گويا عيد قربان يالي. اختلاف افضليت دا در هر يغدي دا كراهيت يوق در.

و ينا تكبير تشريق ننگ آيدمغي واجب بولن يري، قربان آينگ دوقذي گن دنگ آطندن اون اچي گن ننگ اكندثنا چنلي هر فرض ننگ ايذندن بر مرتبه غتي ثث بلن غيغرب جهر آيدملي يعني يگرم اچ نمازنگ ايذندن آيدملي امام دا آيدملي قوم دا آيدملي اوبادا ها عيد اوقلثن، ها اوقلمثن ها مسافر بول، ها مقيم بول، ها اركك بول، ها خاتون بول، همثنا واجب در.

قربانلق ني چلندن ثونگرا شو دعاءنی ادملي:

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ اِلَيْكَ اِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي للهِ رَبَّ العَالَمِيْن اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلانْ ابْنِ فُلانِ.

ترجمه: اي بار خدايا شو قربانلق چلمق منگا ميسر بولمغي ثندن در و بذنگ يذلنمك لگمذ دا ثنگا در تحقيق مننگ اوقين نمازم و چلن قربانلغم و مننگ دنيادا ديري لگم و ديري لكدن ثونگرا اولمگم طنگري تبارك و تعالي اچن در و بارچا عالم ني ايديان پروردگار اچن در. اي بار خدايا ثن شو قربانلغي فلان ننگ اوغلي فلان دن قبول اد.

اولقي فلان ننگ يرنا آتانگ آدني آيدملي اكنجي فلان ننگ يرنا اوذ آدنگ ني آيدملي ترجمه دا. اما عربي ثندا اولقي ننگ يرنا اوذ آدنگ آيدملي اكلنجي ننگ يرنا آتانگ آدني آيدملي.

جنازه نمازغا دگشلی دعاءلر

جنازه نمازنگ نیتی:

اللَّهُمَّ اِنِّيْ نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لَكَ وَ اَدْعُوَ لِهَذَا المَيِّتِ وَ اِقْتَدَيْتُ بِهَذَا الاِمَامِ.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق من نيت قلدم دورد تكبيرلي جنازه نمازي اوقيمق لغي ثننگ اچن و بو اولي گا دعاء ادمك لك اچن و من ايدم شو امام غا الله اكبر ديب اكي ال ني غلق غا التب غوشرملي.

اوندن ثونگرا سبحانك ني اوقيملي شو سبحانك دا جَدُّكَ ننگ ايذندا وَ جَلَّ ثَنَاؤكَ ني آردرملي معناثي اي بيك طنگري ثننگ اوگينگ اولقان بولدي ديمك در.

اوندن ثونگرا اكلنجي تكبيري آيدب اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي ني و اللَّهُمَّ بَارِكْ علي ني اوقيملي.

اوندن ثونگرا اچلنجي تكبير آيدب شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَي الاِسْلامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَي الاِيْمَانِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن يلقو اد بذنگ ديري لرمذ اچن و بذنگ اولي لرمذ اچن و بذنگ حاضر آدم لرمذ اچن و بذنگ غايب لرمذ اچن و بذنگ آونق كچي لرمذ اچن و بذنگ اولي لرمذ اچن و بذنگ اركك لرمذ اچن و بذنگ خاتون لرمذ اچن اي بار خدايا ثن بذلردن كم ني ديري گذدرثنگ شوني اسلام يولندا گذدر و ثن بذلردن كم ني اولدرثنگ اوني ايمانلي اد دا اولدر.

شو دعاءني اوقيندن ثونگرا دوردلنجي تكبيري آيدب سلام برملي.

اگر ميت چاغا بولثا شو دعاننگ يرنا گلجك دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنا فَرَطاً وَ اجْعَلْهُ لَنَا اَجْراً وَ ذُخْراً وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعاً وَ مُشَفَّعاً.

ترجمه: اي بار خدايا ثن شو چاغاني بذلر اچن گوچ آطلي آيلندر و ثن شو چاغاني بذلر اچن ثواب و خزينه آيلندر و ثن شوني بذلر اچن دلگچي آيلندر و دلگني قبول ادلنن آيلندر.

اگر ميت چاغا غيذ بولثا اِجْعَلْه لري اِجْعَلْهَا ديملي شافعاً وَ مُشَفَّعاً ني شَافِعَةً وَ مُشَفَّعَةً ديملي.

استخاره نمازغا دگشلی دعاء لر

بر مهم ايش ني ادمك لگنگ فكرنا دشن آدم شو ادجك ايشي اوذي ننگ پيداثنا دغني يا اوذي ننگ زياننا دغني بلمك لك اچن اكي ركعت نماز اوقيملي شو نمازغا صلاه استخاره ديارلر.

اولقي ركعت دا فاتحه دن ثونگرا قُلْ يَا اَيُّهَا الكَافِرُون سوره ثني اوقيملي اكلنجي ركعتدا فاتحه دن ثونگرا قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدْ سوره ثني اوقيملي نمازي تمام ادب سلام برندن ثونگرا اكي ال ني آسمان غا ثرب چن يرك دن خداي تعالي غا يلبرب شو دعاني اوقيملي:

الحَمْدُللهِ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلَي رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ اللَّهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الاَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَ يَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الاَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاَصْرِفْهُ عَنِّي وَ اَصْرِفْنِي عَنْهُ وَ اقْدِرْ لِيْ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِي بِهِ.

ترجمه: بارچا اوگي لر طنگري تبارك و تعالي اچن در و سلام دا الله تعالي ننگ ايلچثي بولغن محمد عليه السلام غا بولثن.

اي بار خدايا تحقيق من ثندن ايش لرنگ خير راغني اثليارن شوننگ خير راغني ثننگ بلمك لگنگ سبب لي و من ثندن گيچ اثليارن اوذ گيچلي قدرتنگ كمك برمك لگي بلن و من ثندن دليارن ثننگ بيك فضيلتنگ دن هوكمان ثن بشريانگ من بشرميان و هوكمان ثن بليانگ من بلميان و ثن غبد زادلري بتر بليان ثنگ.

اي بار خدايا اگر ثن بليان بولثنگ هوكمان شو ايش مننگ اچن خير لغني مننگ دينمنگ حقندا و دنيا گذرانمنگ حقندا و آخرت اونگشغمنگ حقندا بث بو ايش ني مننگ اچن قدر آيلندر و موني مننگ اچن آنگثاد اد و اوندن ثونگرا مننگ اچن خير و بركت ني آردر شوننگ حقندا.

و اگر ثن بليان بولثنگ شو ايش مننگ اچن شر لگني مننگ دينمنگ حقندا و دنيا اونگشغمنگ حقندا و قيامت گذرانمنگ حقندا بث بو ايش ني مندن غيطر و مني بو ايش دن ثو و مننگ اچن خير ني قدر اد هر زمان دا و هر مكان دا بولثا و اوندن ثونگرا ثن مني اوذ قدر ادن خيرنگا راضي آيلندر.

 حضرت جابر بن عبدالله ديان صحابي آيدب در: حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم شو استخاره نمازني دعاءثي بلن اوقيمق لغي اوردردي بارچا مهم ايش لردا گويا قرآننگ سوره لرني اوردشي يالي.

الحاصل استخاره نمازني دعاثي بلن اچ مرتبه اوقيملي اگر يدي مرتبه اوقيثا بتر غوي در نمازي اوقيب دعاء لري ادب طنگري تبارك و تعالي غا يلبرندن ثونگرا شول ايشي ادمك لگنگ غوي لغي يرگنا دشثا شول ايشي اداملي. انشاء الله خير شوندا در.

استخاره ننگ اكلنجي دعاثي:

اگر اونگكي يغدي دا استخاره نمازني دعاءلري بلن اوقيمق دا هيچ بر فكر كلا گلمثا، ادمك لگنگ خير لغي يا ترك ادمك لگنگ خير لغي يرك گا دشمثا، جمعه گيجثي ايل يطن وقتندا اوقي دن تورب طهارت قلملي يطيان دشك ني قبله غرشي دشاب شول گچن فورم داكي يالي اكي ركعت استخاره نمازني اوقيملي.

نمازدن ثونگرا ثغ طرفنا يانين يتب اكي ال ني گوترب شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ يَا كَائِناً قَبْلَ الكَوْنِ اَنْتَ كُنْتَ وَ لا كَوْنَ نَامَتِ العُيُونُ وَ زَهَرَتِ النُّجُومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ لِيْ فِي هَذَا الاَمْرِ خَيْرٌ فَاَرِنِيْ فِي لَيْلَتِيْ هَذِهِ بَيَاضاً بِخُضْرَةٍ وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ هَذَا الاَمْرِ خَيْرٌ فَاَرِنِيْ فِيْ لَيْلَتِيْ سَوَاداً بِحُمْرَةٍ وَ مَا كَانَ اللهُ لَيُعْجِزَهُ مِنْ شَئ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لا فِي الاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيْماً قَدِيْراً.

ترجمه: اي بار خدايا اي بارچا عالم دن اوذول بولن بيك طنگري ثن باردنگ عالم يوق بولن يغدي دا گوذلر اوقلدي لر يلدذلر يغتلندي لر اي المدام ديري بولغن طنگري اي بارچا ايش لرگا انجام برمك لك بلن هميشه قايم بولن الله.

اي بار خدايا اگر شو ايشي ادمك لك دا مننگ اچن خير بار بولثا ثن منگا شو گيجا دا آق ني ياشل بلن كوكذ اگر بو ايشي ادمك لك دا مننگ اچن خير بولمثا ثن منگا غراني غذل بلن كوكذ.

طنگري تبارك و تعالي ني هيچ بر زاد عاجز آيلندريان بولمذ آسمان لردا و يردا تحقيق طنگري تبارك و تعالي بارچا زادلري بتر بليان در و هر بر هنرگا قادر بوليان در.

شو دعاني اوقيب بولندن ثونگرا طهارتلي قبله بقب يدملي اگر ديشندا آق يا ياشل گورثا شول خير در انجام برملي اگر غرا يا غذل گورثا اول ايش شر در اوني ترك ادملي.

ايمك و اچمك لگا دگشلي دعاء لر

روزه توطن آدم آغذني آچمق دا شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَي رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَ صَوْمَ غَدٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَوَيْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ.

ترجمه: اي بار خدايا دنگا ثننگ اچن روزه تودم و دنگا ثنگا ايمان گتردم و دنگا ثنگا ايش لرمي طبشردم و دنگا ثننگ منگا برن ارثغلنگ بلن من آغذمي آچدم و شو رمضان آينگ ارتيركي گن ننگ روزه ثني تودمغني نيت ادم بث ثن مننگ اونگكي ادن گناه لرمي و ثونگقي ادن گناه لرمي اوردگل.

هر طعام اوگا گلن دا شو دعاني ادملي:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ اَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلرگا شو طعام ني مبارك آيلندر و موندن هم غوراغني بذلرگا ارثغل اد.

ثيد اوگا گلن دا شو دعاني ادملي:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلرگا شو ثيدني مبارك آيلندر و بذلرگا شوني زياد اد.

طعام ايندن ثونگرا شو دعاني ادملي:

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا هَذَا وَ رَزَقَنَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنَّا وَ لا قُوَّةٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْ نِعْمَتَنَا دائِمَةً وَ دَوْلَتَنَا قَائِمَةً وَ اَوْلادَنَا عُلَمَاءَ وَ لا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا ظَالِماً اللَّهُمَّ ارْحَمْ صَاحِبَ هَذَا الطَّعَامِ وَ الآكِلِيْنَ وَ اَعْطِ البَرَكَةَ لِمَالِ صَاحِبِ هَذَا الطَّعَامِ وَ الحَاضِرِيْنَ وَ اَطْعِمْنَا مِنْ طَعَامِ الجَنَّةِ وَ اسْقِنَا مِنْ شَرَابِ الكَوْثَرِ وَ زَوِّجْنَا بِحُورٍ عِيْنٍ وَ اَكْرِمْنَا بِرُؤيَةِ جَمَالِكَ يَا اِلَهَ العَالَمِيْنَ اللَّهُمَّ زِدْ وَ لا تُقَلِّلْ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ المُرْسَلِيْنَ صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ.

ترجمه: اوگي اول الله اچن در اول بذگا شو طعام ني ايدردي و شوني بذگا ارثغل ادب بردي بذلردا گيج و يغدي بولمين اي بار خدايا ثن بذنگ نعمتمذي هيمشه لك آيلندر و دولتمذي برقرار آيلندر و اوغل غيذلرمذي شريعتني بلب عمل اديان عالم لر آيلندر و ثن بذلرگا ظالم بولن حاكم ني مسلط ادما.

اي بار خدايا ثن شو طعام ننگ ايثنا و ايان لرگا رحم اد و ثن بركت بر شو طعام ايثي ننگ مالنا و شو طعام غا حاضر بولن آدم لرنگ مالنا و ثن بذلرگا جنت ننگ طعامندن ايدر كوثر ننگ اچگي ثندن اچدر و ثن بذلرگا جنت ننگ آق غيذلرني جفتلاب بر و ثن بذلرگا ثيلغ اد اوذ مبارك جمالنگ ني گوكذمك بلن اي بارچا عالم لر معبودي بولن الله.

اي بار خدايا ثن بذلرگا نعمت لرنگي آردّر نعمت لرنگي بذگا كملدما بارچا پيغمبرلرنگ بايرثي بولن بذنگ پيغمبرمذ محمد عليه الصلاه و السلام ننگ حرمتنا.

مهمان طعام ايندن ثونگرا شو دعاني اوقيملي:

يعني بر اويا مهمان بولن آدم شوننگ طعامني ايندن ثونگرا توهير دا شو هيل لي دعاء ادملي:

افْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُون وَ اَكَلَ طَعَامَكُمْ الاَبْرَارُ وَ تَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمْ المَلائِكَةُ بِالرَّحْمَةِ.

ترجمه: روزه توديان لر ثذنگ يانگذدا آغذلرني آچثن و ثذنگ طعام لرنگذي غوي آدم لر ايثن و فرشته لر ثذلرگا رحمت بلن اينثن.

مسافرت غا دگشلي دعاء لر

بر آدم سفرغا گدمكچي بولثا اكي ركعت نماز اوقيملي اولقي ركعت دا فاتحه غا سوره كافرون نی غوشملي اكنجي ركعت دا فاتحه غا سوره اخلاص نی غوشب سلام برملی.

اوندن ثونگرا شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَ الخَلِيْفَةُ فِي الاَهْلِ وَ المَالِ اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِي مَسِيْرِنَا هَذَا البِرَّ وَ‌التَّقْوَي وَ مِنَ العَمَلِ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَي اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ اَنْ تَطْوِيَ لَنَا الاَرْضَ وَ تُهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَ ارْزُقْنَا فِي سَفَرِنَا هَذَا السَّلامَةَ فِي العَقْلِ وَ الدِّيْنِ وَ البَدَنِ وَ المَالِ وَ الوَلَدِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن منگا سفر دا ثقليان يولدش درثنگ و مننگ ايذم دا اهل اولادمي ايدجك و مال ملكمي گوذلجك اورن بثرم درثنگ اي بار خدايا تحقيق بذ شو گدمگمذدا ثن دن غولق دليارث و تقوالق دليارث و عمل دن دا ثننگ ثويانگي و راضي بولياننگ دليارث.

اي بار خدايا تحقيق بذ ثن دن يرني بذنگ اچن يِغْناب يولمذي يقين ادمك لگني دليارث و ثن بذنگ اچن سفرمذي آنگثادلندرمنگي دليارث و ثن بذگا شو سفر مذدا عقل ثغلغني و دين ثغلغني و اندام ثغلغني و اوغل غيذ ثغلغني نصيب اد.

آيغ الغ غا منب اوغراندا شو دعاني ادملي:

يعني هر كم هر آيغ الغ غا منثا ها اشك بولثن، ها آط بولثن، ها ديا بولثن، ها موتور سيكلت بولثن، ها ماشين بولثن، ها طياره بولثن، اثتنا منب اوغراندا شو ذكري ادملي:

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ هَدَانَا للاِسْلامِ وَ مَنَّ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلاةِ وَ‌السَّلامِ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلَي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَابَةِ المَنْظَرِ وَ‌سُوءِ المُنْقَلَبِ فِيْ الاَهْلِ وَ المَالِ وَ الوَلَدِ اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الاَرْضَ وَ سَيَّرْنَا فِيْهَا بِطَاعَتِكَ.

ترجمه: بارچا اوگي لر بيك طنگري اچن در اول بيك طنگري بذلري اسلام يولنا ثلدي اول بيك طنگري بذلرگا محمد عليه السلام ني منت ادب بردي صلوات و سلامنگ غوثي شول محمد عليه السلام غا بولثن اول بيك طنگري عيب و نقصان دن آرثتا در اول شو آيق الغ ني بذنگ اچن مطيع آيلندربدي و بذلر شوني مطيع اديان بولماندق و تحقيق بذلر اوذ ايديان ايامذ دن ينگا اورليان لر درث.

اي بار خدايا تحقيق بذلر ثنگا پناه گتريارث شو سفرنگ غينچلغندن و بد نظر ادلمگنگ يرثرلمغندن و تلكا اورلمگنگ غمندن اهل اولادلرما و مال ملك لرما.

اوباغا يا شهرگا گيرندا شو دعاني ادملي:

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْألُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ القَرْيَةِ وَ خَيْرِ مَا فِيْهَا وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ‌شَرِّ مَا فِيهَا.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق بذلر ثن دن دليارث شو اوباننگ خيرندن و شوننگ اچنداكي زادلرنگ خيرندن و بذلر ثنگا پناه گتريارث شو اوباننگ شرندن و شوننگ اچنداكي زاد لرنگ شرندن.

اویا گيرب چقمق لغا دگشلي دعاءلر

هركم اوينا گيرندا شو دعاني ادملي:

اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْألُكَ خَيْرَ المَوْلِجِ وَ خَيْرَ المَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَ عَلَي اللهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق من ثن دن دليارن گيرمك لگنگ انگكي غوثني و چقمق لغنگ انگكي غوثني الله تعالي ننگ آدي بلن گيردك و الله تعالي ننگ آدي بلن چقدق و الله تعالي غا بذلري ايداب دورن بيك طنگريمذغا ايش لرمذي طبشردق.

اويدن چقندا شو دعاني اوقيملی:

بِاسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَي اللهِ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

ترجمه: الله تعالي ننگ آدي بلن چقدم ايشمي الله تعالي طبشردم گناه دن غچمق لغا هيچ حال يوق در و عبادت ادمك لگا هيچ يغدي يوق در مگر بلند بولغن بيك طنگري ننگ كومگي بلن بار در.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هر كم اويندن چقن دا شو دعاني اوقيثا شول آدم غا ثن دوغري يول غا دشدنگ و اثلگنگ بِدّي اَرْبَدْ دَنْ ثقلندنگ ديب آيدلنر و شيطان شوندن چكلر.

لباس گيمك لگا دگشلي دعاء لر

هر اگن اشك لرني گيمك دا شو دعاني اوقيملي:

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لا قُوَّةٍ.

ترجمه: بارچا اوگي شو اگن اشكي منگا گيدرن و شوني منگا ارثغل ادب برن الله اچن در شوني تيارلمق لغا من دا هيچ بر حال و قوه بولمغن يغدي دا.

تازه لباس گين آدم ني گورثنگ شو دعاني اوقيملي:

تُبْلِيْ وَ يُخْلِفُ اللهُ تَعَالي.

ترجمه: ثن شو لباس ني گيب چيرددنگ و طنگري تبارك و تعالي شوننگ يرندا ينا تازه لباس ني غويثن.

تازه لباس گين آدم شو دعاني اوقيملي:

 اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْألُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَ خَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثننگ اچن در بارچا اوگي لر ثن شو تازه لباس ني منگا گيدردنگ من ثن دن شو لباس ننگ خيرندن دليارن و شوننگ تكلمك لگنا اَيَرْدلَشَنْ خيرلرندن دليارن.

يعني شو لباس بلن عبادت ادمك و شوني اوذ راضي بولجق زادنگ دا ايشلمك ني دليارن و ثنگا پناه گتريارن شو لباس ننگ شرندن و شوننگ تكلمك لگنا ايردلشن شرلردن پناه گتريارن يعني شو لباسي گيب غابرمق دن و تكبر لنمك دن و شوني اوذ راضي بولميان زادنگ دا ايشلمك دن پناه گتريان.

اوقلمق لغا دگشلي دعاء لر

يدمق اچن يرنا گيرب يانين يطن دا شو دعاني اوقيملي:

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَئٌ فِي الاَرْضِ وَ لا فِي السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ننگ آدي بلن اوقليارن اول طنگري ننگ آدي بلن يردا و گونگدا هيچ بر زاد زيان برب بشرمذ اول بيك طنگري بارچا ثث لري اشديان در و بارچا ايش لري بليان در.

اوقي دن تورندا شو دعاني اوقيملي:

لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَ لَهُ الحَمْدُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَدِيْرٌ.

ترجمه: هيچ حق بولن معبود يوقدر مگر يلنگيذ بولن يغدي دا يكا طنگري بار در شول طنگري اچن طاي يوق در ايلك شوننگ اچن در و اوگي دا شوننگ اچن در و شول طاي ثذ طنگري هر ذاد ني بشريان در.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هر كم اوقي دن تورن دا شو ذكري ادثا شوننگ گناه لري گچلر اگر درياننگ كوفك لر يالي كان بولثادا.

اوقي ثندا يمن بثرغنيان و غورقيان آدم شو دعاني اوقيملي:

اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَ اَنْ يَحْضُرُونِ.

ترجمه: من پناه گتريارن طنگري تبارك و تعالي ننگ عيب لردن آرثتا بولن كامل ثوذلري بلن اوذي ننگ قهر غضبندن و بنده لرننگ شرندن و شيطان لرنگ وسوسه لرندن و شولرنگ مننگ يانما گلمگندن.

حضرت عبدالله بن عمرو اوذ اولاد لرندن عقلي كثيان لرنا شو دعاني اوردردي عقلي كثميان لرنا دا، يذب بويننا دقردي.

هثلمق لغا دگشلي دعاء لر

مريض آدم ني ثورمق دا شو دعاني يدي مرتبه اوقيملي:

اَسْألُ اللهَ العَظِيْمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيْمِ اَنْ يَشْفِيْكَ.

ترجمه: من بيك بولغن طنگري تبارك و تعالي دن دليارن اولقان بولغن عرش ننگ ايثي الله تعالي دن دليارن شوننگ ثنگا شفا برمك لگني.

مريض اچن ينا شو دعاني اچ مرتبه اوقيملي:

بِسْمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَ اللهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يَأتِيْكَ مِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي العُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ.

ترجمه: الله تعالي ننگ آدي بلن ثني چفليارن و طنگري تبارك و تعالي ثنگا شفا برر ثنگا گلجك بارچا بلا لردن و دون لرگا افليان جادورگر لرننگ شرندن و گوريبچلك اديان لرنگ شرندن گوريبچلگ ادن زمان لرندا.

جانندن اميدني اذن مريض شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَ‌ارْحَمْنِيْ وَ اَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الاَعْلَي.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مننگ گناهم ني گچب مني يلقا و ثن منگا رحم اد و ثن مني انگكي يوقرقي جاي لردا ياشيان پيغمبرلرنگ ايشملنگ لرنا غوش.

ديش آغرمق دا شو دعاني اوقيملي:

يعني ديشي آغرين آدم برمق ني شول آغريان ديشندا غويب شو دعاني اوقيملي:

هُوَّ الَّذِيْ اَنْشَأكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الاَبْصَارَ وَ الاَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَا تَشْكُرُونَ.

ترجمه: اول بيك طنگري اولتوري خداي در ثذلري يوقدن بارا گترن و ثذلر اچن اشدمك لگا غلق و گورمك لگا گوذلر و دشنمك و فهم ادمك لگا يرك لر آيلندرن ثذلر بتر آذجق شكر ادرثنگذ.

غين چلق غا دگشلي دعاءلر

برگثني اذمك لك اچن شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ اَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن منگا اوذ حلال ادن ارثغلنگ دن برب حرامنگ دن مني ثقلا و ثن مني اوذ فضل كرمنگ بلن باي ادب اوذنگ دن غيري غا محتاج ادما.

مشكل ايش دشن دا شو دعاني اوقيملي:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ.

ترجمه: اي مدام ديري بولن ايام اي المدام اوذ نفسي بلن قايم بولب هيچكم گا احتياجي بولميان ايام دنگا ثننگ رحمتنگ دن كمك اثليان شو مشكل بولن ايشم دا.

دشماندن غورقمق دا شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحوِهِمْ وَ‌نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق بذلر شول دشمن لرنگ دوش لرندا ثني آيلندريارث و شولرنگ شر لرندن ثنگا پناه گتريارث.

ايش غينلمق دا شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ لا سَهْلَ اِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَ اَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ سَهْلاً اِذَا شِئْتَ.

ترجمه: اي بار خدايا هيچ بر آنگثاد ايش بولمذ مگر اوذنگ آنگثاد آيلندرن ايشنگ آنگثاد بولر و ثن انگي تنگي ني آيرب تكيذلارثنگ اگر هالثنگ يعني ثن غين چلق لري آنگثادلق لرغا اوررثنگ.

هر درلی ایش لرا دگشلی دعاءلر

گونگ گفرداندا شو دعاني ادملي:

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ المَلائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَ‌هُوَ عَلَي كُلِّ شَئ قَدِيْرٌ.

ترجمه: اول الله تعالي عيب دن آرثتا در رعد آدلي فرشته شونگا تسبيح آيديار اوذي ننگ حمدي بلن مشغول بولن يغدي دا و بارچا فرشته لردا تسبيح آيديارلر شول بيك طنگري دن غورقن يغدي لرندا و شول بيك طنگري هر بر ايش ني بشريان در.

يل اوثن دا شو دعاني ادملي:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلاَتَجْعَلْهَا عَذَاباً، اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحاً، وَلاَتَجْعَلْهَا لَنَا رِيْحاً اللَّهُمَّ لا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَ لا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن شو اوثيان يل ني رحمت آيلندر و شوني عذاب آيلندرما اي بار خدايا شو يل ني بذلرگا ايبرن رحمتنگ آيلندر و شو يل ني بذلر اچن عذاب آيلندرما اي بار خدايا ثن بذلري اوذ غضبنگ بلن اولدرما و ثن بذلري اوذ عذابنگ بلن هلاك ادما و ثن بذلرگا ثغ لق بر اولمك لگمذ دن اونچا.

يلدذ گوچندا شو دعاني ادملی:

يعني هر بر يلدذ جايندن ثيشب گدندا هيچكم شوني گوذاب دورملي دال تا ثيگب توكنيانچا بلكا شوندن گوذن يوملي اوندن ثونگرا شو ذكر آيدملي:

مَا شَاءَ اللهُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

ترجمه: شو بولن ايش الله تعالي ننگ هالاني در هيچ بر حال بولمذ اربد ايش دن چكلمك لگا و هيچ بر يغدي بولمذ غوي ايش ادمك لگا مگر بولر بيك طنگري ننگ كمك برمك لگي بلن.

تازه دوغن آي ني گورندا شو دعاني ادملی:

اللهُ اَكْبَر اللَّهُمَّ اَهِّلْهُ عَلَيْنَا بِالاَمْنِ وَ الاِيْمَانِ وَ السَّلامَةِ وَ الاِسْلامِ وَ التَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَي رَبُّنَا وَ رَبُّكَ اللهْ.

ترجمه: الله تعالي بارچا زادلردن اولقان در اي بار خدايا شو آي ني بذلرگا دوغر آمانلق بلن ايمان بلن ثغلق بلن اسلام بلن اوذ هالان زادنگا غبد گترمك بلن و راضي بولن ايشنگا دوش ادمك بلن بذنگ پروردگارمذ و ثننگ دا پروردگارنگ الله تعالي در.

يغن يغب دورقا شو دعاني ادملي:

اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً.

ترجمه: اي بار خدايا شو يغن ني ير اچن و يردا ياشيان خلق لر اچن پيدالي يغن اد.

يغن يغب بولندن ثونگرا شو دعاني ادملي:

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَ رَحْمَتِهِ.

ترجمه: بذلرگا طنگري تبارك و تعالي ننگ فضلي و رحمتي بلن يغن يغدرلدي.

يغن آچلمق اچن شو دعاني ادملی:

يعني بتر كوب يغب دنگماني دورثا و خلق لرغا ضرر برمگندن غورقلثا يغن غويب هوا آچلر يالي شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَي الآكَامِ وَ الظِّرَابِ وَ بُطُونِ الاَوْدِيَةِ وَ مَنَابِتِ الشَّجَرِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن شو يغن ني بذنگ دورك لرمذگا يغدر و بذنگ اثلرمذگا يغدرما اي بار خدايا ثن شو يغن لري بير لرغا يغدر و دفلرگا يغدر و اوي لر اچ لرنا يغدر و آغچ لر گوگرن يرلرنا يغدر.

يرگا تخم ثفن دا شو دعاني اوقيملي:

يعني زراعت اكجك آدم يرگا تخم ثبمذندن اونچا اكي ركعت نفل نماز اوقيملي اوندن ثونگرا شو گلجك دعاني اوقيملي اوندن ثونگرا پيغمبر عليه السلام غا صلوات آيدملي هر كم شو ايش لري انجام برثا، الله تعالي شوننگ زراعتني بارچا آفت بلا لردن آمان ثقلار.

الهِيْ اَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيْفُ اِلَهِيْ اِلَيْكَ سَلَّمْتُ هَذَا فَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ.

ترجمه: اي مننگ عبادت اديان خدايم من ثننگ عجيز بندانگ درن اي مننگ معبودم من شو زراعت ني دنگا ثنگا طبشردم ثن مننگ اچن شو زراعت دا بركت بر.

شوم ثانمق ني آيرمق اچن شو دعاني اوقيملي:

يعني مسلمان آدم هيچ بر زادني شوم گورب قصدندن دانملي دال مثلا بر يرا بريان بولثا اوندن اربد آدم چقثا يا اربد حيوان چقثا شول گن بي ثَهَدْ ديلن گن بولثا بريان يولندن اورلملي دال بلكا شو دعاني اوقيب هدفنا غرشي گدبرملي.

اللَّهُمَّ لا‌طِيَرَ اِلاَّ طِيَرُكْ وَ لا خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُكْ وَ لا حَوْلَ وَ لاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَ لا يَأتِيْ بِالحَسَنَاتِ اِلاّ اللهُ وَ لا يَقِي السَّيِّئَاتِ اِلاَّ اللهُ.

ترجمه: اي بار خدايا هيچ بر شوم زاد بولمذ مگر ثننگ شوم آيلندرن زادنگ شوم بولر و هيچ بر خير زاد يوقدر مگر ثننگ خير آيلندرن زادنگ خير بولر هيچ بر حال يوقدر اربد ايش دن چكلمك لگا و هيچ بر يغدي يوقدر غوي ايش ادمك لگا مگر طنگري تبارك و تعالي ننگ كمك برمك لگي بلن بار در طنگري تبارك و تعالي ننگ هالان ايشي بولر هيچ كم غوي ايش لري ادب بشرمذ مگر طنگري تبارك و تعالي ننگ ادرمگي بلن بشرر و هيچ كم تلكا ايش لردن ثقلنب بلمذ مگر طنگري تبارك و تعالي ننگ كمك برمگي بلن ثقلنب بلر.

عيال نا يانشجق بولن دا شو دعاني اوقيملي:

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ننگ آدي بلن عيالم غا يانشيان اي بار خدايا ثن بذلري شيطان دن دش اد و شيطاني دا بذلرگا رزق ادب برن فرزندنگ دن دش اد.

پيغمبر عليه السلام آيدب در: هر كم شو دعاني اوقيثا اگر شول يانشمق دا چاغا غالثا هيچوقت شيطان شول چاغا زيان يترب بشرمذ.

تازه دوغن اوغلن ني النگا برلن دا شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ اجْعَلْه بَرَّاً وَ اَنْبِتْهُ فِي الاِسْلامِ نَبَاتاً حَسَناً.

ترجمه: اي بار خدايا ثن شو اوغلني تقوا آيلندر و ثن شو اوغلن  ني اسلام دينندا گوگردب غوي تربيت برمك لگي تربيت بر.

آينه دن اوذ شكل ني گورندا شو دعاني اوقيملي:

يعني اوذني اصلاح ادمك اچن آينه غا بقب اوذ صورتني آينه دن گورن دا شو دعاني اوقيملي:

الحَمْدُ للهِ الَّذِيْ سَوَّی خَلْقِي فَعَدَلَهُ وَ كَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِيَ وَ حَسَّنَهَا وَ جَعَلَنِيْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلْقِيْ.

ترجمه: بارچا اوگي بيك طنگري اچن در اول مننگ يردلمغم ني يرشقلي ادب و اندام لرم ني برابر گلشكلي ادي و مننگ يذم ننگ صورتنا ثيلغ بردي و آودن ادي و مني مسلمان لردن آيلندردي اي بار خدايا ثن مننگ خلقت  صورتمي آودن ادشنگ يالي مننگ غلق هاثيتم ني دا آودن اد.

آثغريان آدم شو ذكري آيدملي:

الحَمْدُللهِ.

ترجمه: بارچا اوگي لر طنگري تبارك و تعالي اچن در.

آثغريان دن الحَمْدُللهِ ني اشدن آدم شو گلجك دعاني اوقيملي:

يَرْحَمُكَ اللهُ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ثنگا رحم ايلثن.

يّرْحَمُكَ اللهُ ني اشدن شو دعاني اوقيملي:

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُمْ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ثذلري دوغري يول غا ثلثن و ثذنگ يرك لرنگذي آرثلاب بجرثن.

زمزم ثو اچندا شو دعاني اوقيملي:

اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ داءٍ وَ‌سَقَمٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

اي بار خدايا من ثن دن پيدالي علم دليارن و گينگ ارثغل دليارن و هر كثل دن و درد دن ثغلق دليارن اوذ رحمتنگ بلن دوش بولن يغديم دا اي رحم اديان لرنگ رحم اديان راگي بولن الله.

مكه دن تازه گلن حاجي لرغا گورشمك اچن برنگذدا زمزم ثو برثلر، يوقري تورب قبله غا بقب اچ مرتبه دم آلب اچملي هر غيثندا شو آيدلن دعاني اوقيملي.

حج ننگ حرمين شريفين داكي بيلكي يوريتلك لر اچن ادملي دعاء لري «مفتاحُ السَّعَادَةِ فِي تَرْجَمَةِ مِخَاخِ العِبَادَةِ» آدلي كتابمذدا كاملا يذب اوذ انا دلمذ تركمان دلندا ترجمه ادب مسلمان خلق لرنگ آرلرنا ييردق حرمين دا ادملي دعاءلري بلجك آدم هوكمان شول كتابي آلب اوقيثن.

قبرستانا برن آدم شو دعاني اوقيملي:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ القُبُورِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالاَثَرِ.

ترجمه: سلام ثذلرا بولثن اي قبرستاننگ اهل لري طنگري تبارك و تعالي يلقثن بذلري و ثذلري ثذلر بذلرگا اورتلدنگذ و بذلر هم ثذلرگا تركلرث.

گونگي گوذلان دا شو دعاني اوقيملي:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بو عظمتلي آسماني باطل يردمدنگ ثن بارچا عيب و نقصان دن آرثتا بولمغي بولدنگ بث ثن بذلري اودننگ عذابندن آمان ثقلا.

يغشي لق ادن آدم غا شو دعاني اوقيملي:

جَزَاكَ اللهُ خَيْراً كَثِيْراً.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ثنگا كان كان خير غيطرغي برثن.

يلنگچ لنندا شو دعاني اوقيملي:

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لا اِلَهَ اِلاَّ هُوْ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ننگ آدي بلن كمك اثليارن اول طنگري اوذندن اوذگا عبادت ادلر يالي زاد يوقدر دنگا بر اوذي باردر.

ديش يوردرجق دين آدم غا شو دعاني اوقيملي:

 خَيْراً تَلْقاهُ وَ شَرَّاً تَوَقَّاهُ خَيْراً لَنَا وَ شَرَّاً عَلَي اَعْدائِنَا وَ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

ترجمه: ثن خيرغا يولغشدنگ و شردن ثقلندنگ خير بذلر اچن بولثن و شر بذنگ دشمان لرمذ اچن بولثن بارچا اوگي لر طنگري تبارك و تعالي اچن در بارچا عالم لرگا تربيت برب دورن.

گذراني پث آدم اويندن چقن دا شو دعاني اوقيملي:

بِسْمِ اللهِ عَلَي نَفْسِي وَ مَالِي وَ دِيْنِي اللَّهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَلِيْ حَتَّي لا اُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا اَخَّرْتَ وَ لا تَأخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ.

ترجمه: الله تعالي ننگ آدي بلن كمك اثليارن اوذ جانما و مالما و دينما اي بار خدايا ثن مني راضي اد اوذ تقديرنگا و مننگ اچن مبارك آيلندر مننگ اچن مقدر بولن زادلردا حتي مننگ ثننگ تيزلان زادنگي تأخيرا غالمق ني اثلميان و ثننگ تأخيرا غوين زادنگي دا تيز بولمق ني اثلميان.

كلا آغري يا غذرما يا بيلكي آغرلر اچن شو دعاني اوقيملي:

بِسْمِ الله الكَبِيْر نَعُوذُ بِاللهِ العَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

ترجمه: اولي بولن طنگري بلن كمك اثليارث و بذلر بيك بولن طنگري غا پناه گتريارث غان چودريان دمرنگ شرندن و اود غذغن ننگ شرندن.

حاجت دعاثي:

يعني هيثي بر آدم حاجتي بولثا الله تعالي غا يا آدم لردن بركشي گا اكي ركعت نماز اوقيب الله تعالي غا ثنا آيدب پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلب اوندن ثونگرا شو دعاني اوقيملي:

لا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ الحَلِيْمُ الكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ العَرْشِ العَظِيْم، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيِن اَسْألُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَ الغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَ السَّلامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لا تَدَعْ لِيْ ذَنْباً اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَ لا‌ هَمَّاً اِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَ لا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضيً اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

ترجمه: هيچ حق بولن معبود يوق در مگر يكا طنگري باردر مهربان بولن سخي بولن شول طنگري عيب و نقصان دن آرثتا در اولقان عرشنگ ايثي در بارچا اوگي طنگري تبارك و تعالي اچن در بارچا عالم لرنگ پروردگاري من ثندن دليارن رحمتنگ ني واجب آيلندريان ايش لري و هوكمان لك دا بولن يلقولرنگي و هر غوي لقدن اولجلمغي و هر گناه كار چلك دن سالم غالمغي ثن مننگ اچن گناه غويما مگر شوني اوذنگ بغشلا و هيچ بر غم غصه غويما مگر شوني اوذنگ آچ و هيچ بر حاجتي غويما شول حاجت دا ثننگ رضايتنگ  بولبدي مگر شول حاجت ني ثننگ اوذنگ بتر اي رحم دار لرنگ انگكي رحم دار راغي بولن پروردگارم.

مجلس دن تورن دا شو دعاني اوقيملی:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ.

ترجمه: ثن عيب و نقصان دن پاكثنگ ديب اقرار اديارن و ثننگ اوگينگ بلن مشغول بولن يغديم دا و من شاهدلق بريارن تحقيق اوذنا عبادت ادلر يالي هيچكم يوق در مگر دنگا ثننگ اوذنگ بارثنگ من ثندن اوتنج اثليارن و ثنگا توبه اديارن.

غلغي شنگلاندا شو دعاني اوقيملی:

يعني هيثي بر آدم ننگ غلغي شنگلاندا پيغمبر عليه السلامي يادا ثلملي و شونگا صلوات آيدملي اوندن ثونگرا شو دعاني اوقيملي:

ذَكَرَ اللهُ بِخَيْرِ مَنْ ذَكَرَنِيْ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي خير بلن يادلثن، مني يادليان آدم ني.

قرآن دا گلن دعاء لر

رَبَّنَا لا تُؤاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأنَا رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لا تُحَمِّلْنَا مَا لا‌طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرلَنَا وَ ارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَي القَوْمِ الكَافِرِيْنَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلري عذابا تودما اگر اوندب بر ايش ادثك يا يلنگشب بر ايش ادثك اي بار خدايا ثن بذلرگا آغر يك ني يكلما گويا بذلردن اونگكي گچن لرگا يكلشنگ يالي. اي بار خدايا ثن بذلرگا بذنگ يغدي لرمنگ چدمجق ايش لرني بيرما ثن بذلردن عفو اد و بذلري يلقا و بذلرگا رحم اد، ثن بذلرنگ بايرمذ درثنگ ثن بذلرگا كمك بر بذ مسلمان لري كافرلرغا اثم اد.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الوَهَّابُ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذنگ يرك لرمذي غيشردما بذلري دوغري يولا ثلنگدن ثونگرا و ثن بذلرگا برگل اوذ ياننگدن رحمت ني تحقيق ثن هر نعمتي بريان ثنگ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

ترجمه: اي بار خدايا بذلر اوذ جان لرمذغا ظلم ادك گناه كار بولدق و اگر ثن بذلري يلقمثنگ و بذلرگا رحم قلمثنگ اوندا بذ هوكمان زيان چكب اوكنجا غالن لردن بولرث.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَاماً.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلر اچن برگل بذلرگا گوذنگ آيدنگ ديلن عيال ني و اوغل غيذني و بذلري تقوا و پرهيزكار بولن اهل لرگا بشدق آيلندر.

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالاِيْمَانِ وَ لا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوبِنَا غِلاًّ للَّذِيْنَ آمَنُوا ربَّنَا اِنَّكَ رَؤفٌ رَحِيْمٌ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلري و بذنگ دوغن لرمذي يلقا كه اولر اورتلابدي لر بذلرگا ايمان بلن و ثن بذنگ يرك لرمذدا كينه آيلندرما ايمانلي بولن آدم لر اچن اي بار خدايا تحقيق ثن مهربان درثنگ و رحملي درثنگ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْم.

ترجمه: اي بار خديا ثن شو عبادت ني بذلردن قبول اد تحقيق دنگا ثن دادمذي اشديانثنگ و دردمذي بليانثنگ.

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ للْمُؤمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابْ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن يلقا مني و مننگ انم و آتام و بارچا مسلمان لري، حساب قايم بولن گنن دا.

حديث دا گلن دعاءلر

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْألُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ اَعْلَمْ.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق من ثندن دليارن بارچا اوذ بليان خيرلرمي و اوذمنگ بلميان خيرلرمي و من ثنگا پناه گتريارن بارچا  اوذ بليان شرلرم دن و اوذمنگ بلميان شرلرم دن پناه گتريارن.

اللَّهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الاُمُورِ كُلِّهَا وَ اَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الآخِرَةِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلرنگ ثونگمذي غوي ادگن ايش لرنگ بارچا ثندا و ثن بذلري دنيا رسوالغندن و آخرت عذابندن چكب آلغل.

اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْألُكَ الهُدَي وَ التُّقَي وَ العِفَافَ وَ الغِنَي.

ترجمه: اي بار خدايا تحقيق من ثندن دوغري يول دا ثابت بولمغي و ثن دن غورقمق لغي و گناه دن و زنا دن آرثتا بولمق لغي و نفسمنگ اوذنگدن غيري زادلردن دويغن بولمق لغني دليارن.

اللَّهُمَّ اَغْنِنِيْ بِالعِلْمِ وَ زَيِّنِّي بِالحِلْمِ وَ اَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَي وَ جَمِّلْنِي بِالعَافِيَةِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مني باي اد علم بلن و ثن مني آودنلا همرقلق بلن و ثن منگا سخي لق اد مني پرهيزكار آيلندرمق بلن و ثن مني بذا ثغلق برمك بلن.

اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَي دِيْنِكَ.

ترجمه: اي بار خدايا اي يرك لري اوريان الله ثن مننگ يرگم ني اوذ ديننگ دا برقرار ثقلا.

اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الاَخْلاقِ وَ الاَهْوَاءِ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مني دش ثقلا يگرنجي غلق لردن و هاي هواس لرنگ ايذنا دشمك دن.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ الاَشْيَاءِ اِلَيَّ وَ اجْعَلْ خَشْيَتَكَ اَخْوَفَ الاَشْيَاءِ عِنْدِيْ وَ اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ اِلَي لِقَائِكَ وَ اِذَا اَقْرَرْتَ اَعْيُنَ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاَقْرِرْ عَيْنِيْ مِنْ عِبَادَتِكَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن اوذ ثويگينگ ني مننگ يانمدا بارچا زادلرنگ انگكي غوثي آيلندر و اوذنگ دن غورقمق لغمي مننگ يانمدا بارچا زادلرنگ انگكي غورقلي راغي آيلندر و ثن من دن دنياننگ حاجت لرني كث اوذ مبارك ديدارنگا ثطشمق لغا هواس ادمك بلن و ثن دنياننگ اهل لرني دنيا متاع لرندن برب گوذلرني آيدنگ ادشنگ يالي مننگ گوذمي آيدنگ اد مني اوذ عبادتنگ دا مشغول ادمك بلن.

اولياء لرنگ ادن دعاء لري

بِسْمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لا‌قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ مَا شَاءَ اللهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ الخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ لا يَصْرِفُ السُّوْءَ اِلاَّ اللهُ.

ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ننگ آدي بلن بشليارن شو يغدي طنگري تبارك و تعالي ننگ هالاني در هيچ بر يغدي بولمذ يغشي ايش ادمك لگا مگر بولر طنگري تبارك و تعالي كمك برمگي بلن شو يغدي طنگري تبارك و تعالي ننگ هالاني در بارچا نعمت لر طنگري تبارك و تعالي دن در شو يغدي طنگري تبارك و تعالي ننگ هالاني در خير لرنگ بارثي بيك طنگري ننگ اركندا در شو يغدي طنگري تبارك و تعالي ننگ هالاني در اربد يغدي ني هيچ بر غيطرجق بولمذ مگر طنگري تبارك و تعالي ننگ دنگا اوذي غيطرر.

هر كم شو دعاني ارتير بلن اچ مرتبه اوقيثا اوذي و مال متاعي اودغا ينمق دن و ثوغا غرق بولمق دن و اوغرلنمق دن آمان غالر انشاء الله تعالي.

حضرت امام اعظمنگ ادن دعاثي:

سُبْحَاَن الاَبَدِيِّ الاَبَدْ سُبْحَانَ الوَاحِدُ الاَحَدْ سُبْحَانَ الفَرْدُ الصَّمَدْ سُبْحَانَ مَنْ رَفَعَ السَّمَآءِ بِغَيْرِ عَمَدْ سُبْحَانَ مَنْ بَسَطَ الاَرْضَ عَلَي مَاءٍ جَمَدْ سُبْحَانَ مَنْ قَسَمَ الرِّزْقَ وَ لَمْ يَنْسَ اَحَدْ سُبْحَانَ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدْ سُبْحَانَ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدْ.

ترجمه: مدام لغنگ انگكي مدامي بولن بيك طنگري عيب و نقصان دن آرثتا در يكا بوليان دنگا بيك طنگري عيب دن و نقصان دن آرثا در المدام اوذنا محتاج بولنن يكا طنگري عيب و نقصان دن آرثا در آسماني پايه ثذ غلدرب غوين الله عيب و نقصان دن آرثا در يري دونگن ثونگ اثتندا يذب غوين خداي عيب و نقصان دن آرثتا در هيچكم ني اوندماني ارثغل ني پايلاب دورن طنگري عيب و نقصان دن آرثتا در هيچكم ني يان يولدش ادنميان و اوذنا اوغل تودميان بيك الله بارچا عيب و نقصان دن آرثا در هيچكم ني دوغرمدق و هيچكم دن دوغمدك و هيچكم اوذنا برابر بولمدق بيك طنگري عيب و نقصان دن آرثتا در.

حضرت امام اعظم ابو حنيفه رحمة الله عليه يذ مرتبه طنگري تبارك و تعالي ني ديشندا گورب در و ثوراب در اي پروردگارم ثننگ بنده لرنگ آخرت دا ثننگ عذابنگدن ناما بلن غتلر؟

الله تعالي آيدب در: هر كم ارتير دن ثونگرا و آغشم دن ثونگرا شو دعاني اوقيثا شول مننگ عذابم دن غتلر.

حضرت معروف كرخي ننگ ادن دعاثي:

حَسْبِيَ اللهُ لِدِيْنِي حَسْبِيَ اللهُ الكَرِيْمُ لِمَا اَهَمَّنِي حَسْبِيَ اللهُ الحَلِيْمُ القَوِيُّ لِمَنْ بَغَی عَلَيَّ حَسْبِيَ اللهُ الشَّدِيْدُ لِمَنْ كَادَنِيْ بِسُوءٍ حَسْبِيَ اللهُ الرَّحِيْمُ عِنْدَ المَوْتِ حَسْبِيَ اللهُ الرَّؤُفُ عِنْدَ المَسْألَةِ فِي القَبْرِ حَسْبِيَ اللهُ الكَرِيْمُ عِنْدَ الحِسَابِ حَسْبِيَ اللهُ اللَّطِيْفُ عِنْدَ المِيْزَانِ حَسْبِيَ اللهُ القَدِيْرُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللهُ لا اِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيْمِ.

ترجمه: منگا دينم اچن بث بوليان طنگري تبارك و تعالي در. منگا اهميت لي ايش لرم اچن بث بوليان سخي بوليان الله تبارك و تعالي در. منگا ظلم اديان آدم اچن بث بوليان همرق بولن گيچلي بولن خداي تعالي در. اولن وقتم دا منگا بث بوليان رحملي بولن يكا طنگري در. قبرم دا ثورغ ادلن دا منگا بث بوليان مهربان بولن الله در.

حساب وقتندا منگا بث بوليان جومارد بولن خداي در. عمل لرم ميزان ترازوغا ثلنب چكلن دا منگا بث بوليان يمشق يذلي بولن يكا طنگري در. صراط كوفري ثندا منگا بث بوليان گيچلي بولن قدرتلي خداي در. منگا بث بوليان الله در هيچ حق بولن معبود يوقدر مگر شول بيك طنگري بار در. شول بيك طنگري غا ايشمي طبشردم و شول بيك طنگري اولقان بولن عرش ننگ ايثي در.

حضرت ابراهيم بن ادهم ننگ ادن دعاثي:

اللَّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنْ فِتَنِ الدُّنْيَا وَ وَفِّقْنِيْ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَي وَ اَصْلِحْ لِيْ شَأنِيْ كُلَّهُ وَ ثَبِّتْنِي بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الآخِرَةِ وَ لا تُضِلَّنِيْ وَ اِنْ كُنْتُ ظَالِمَاً.

ترجمه: اي بار خدايا ثن مني دنيا ننگ فتنه لرندن آمان ثقلا و ثن منگا توفيق بر اوذ ثويان و اوذنگ راضي بوليان ايش لرنگي ادمك لگا و ثن مننگ ايش لرمنگ بارثني اصلاح اد و ثن مني ثابت و پوخته اد اوذنگي برلمك دا هم شو دنيا دا ثابت قدم اد و هم آخرتدا ثابت قدم اد و ثن مني دوغري يول دن آذشدرما و گرچا من اوذما ظلم ادن گناه كار بولثم دا.

حضرت محي الدين بن عربي ننگ ادن دعاثی:

يَا قُدُّوسُ قَدِّسْنِيْ مِنَ العُيُوبِ وَ الآفَاتِ وَ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَ السَّيِّئَاتِ يَا سَلامُ سَلِّمْنِي مِنْ كُلِّ وَصْفٍ ذَمِيْمٍ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَأتِيْكَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ يَا رَحِيْمُ ارْحَمْنِي بِدُخُولِ جَنَّتِكَ وَ التَّنَعُّمِ بِقُرْبِكَ وَ رُؤيَتِكَ.

ترجمه: اي قدوس آدلي پروردگارم ثن مني پاك ادگل بارچا عيب لردن و بارچا آفت و بلا لردن ثن مني آرثلا بارچا گناه لردن و بارچا اربد يغدي لردن و اي سلام آدلي بيك طنگريم ثن مني سالم ثقلغل هر بر تلكا صفت دن و ثن مني سالم يرك بلن اوذ حضورنگا بريان لردن آيلندر اي رحيم آدلي بيك الله ثن منگا رحم اد مني اوذ بهشتنگا ثلمق بلن و اوذ يقين لق نعمتنگدن من هوذير آلمق بلن و مبارك ديدارنگا يتشمك بلن.

حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جيلاني ننگ ادن دعاثی:

اللَّهُمَّ اغْفِر‎نَا ذُنُوبَنَا مَا اَظْهَرْنَا وَ مَا اَسْرَرْنَا وَ مَا اَخْفَيْنَا وَ مَا اَعْلَنَّا وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ مِنَّا اللَّهُمَّ اَعْطِنَا رِضَاكَ فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ اخْتِمْ لَنَا بِالسَّعَادَةِ وَ الشَّهَادَةِ وَ المَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ اَعْمَارِنَا خَيْراً وَ خَوَاتِيْمَ اَعْمَارِنَا خَيْراً وَ خَيْرَ اَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ مِنْ فُجْأةِ نِقْمَتِكَ وَ مِنْ تَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ.

ترجمه: اي بار خدايا ثن بذنگ گناه لرمذي بغشلا بذ اثتني آچن گناه لرمذي و اثتني اورتن گناه لرمذي دا بغشلا و گيذلي ادن گناه لرمذي و آشكار ادن گناه لرمذي دا بغشلا و ثن اوذنگ بذلردن بتر غوي راق بليان گناه لرمذي دا بغشلا اي بار خدايا ثن بذلرگا اوذ رضايتنگ بر دنيادا و آخرت دا و ثن بذلري بخت لي بولمق بلن و شهيد بولمق بلن و يلقنمق بلن ثونگلا.

اي بار خدايا ثن بذنگ عمر لرمذنگ آخرلرني خير آيلندر و عمرلرمذنگ خاتمه لرني دا خير گچر و گن لرمذنگ دا انگكي خير بولن گن ني اوذنگا ثطشن گونمذ اد اي بار خدايا تحقيق بذلر ثنگا پناه گتريارث ثننگ برن نعمت لرنگ بذلردن آيرلمغندن و ثننگ عذابنگ بردن بذلرگا اينمگندن و ثننگ برن ثغلغنگ بذدن ايدگمگندن.

حضرت عتبه الغلام ننگ ادن دعاثی:

اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ المُضِلِّيْنَ وَ يَا رَاحِمَ المُذْنِبِيْنَ وَ يَا مُقِيْلَ عَثَرَاتِ العَاثِرِيْنَ اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الخَطَرِ العَظِيْم وَ‌المُسْلِمِيْنَ كُلَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ وَ اجْعَلْنَا مَعَ الاَخْيَارِ المَرْزُوقِيْنَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِيْنَ آمِيْنَ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.

ترجمه: اي بار خدا اي آذشن لري يولا ثليان و اي گناه كارلرگا رحم قليان طاييان لرنگ طايمغندن ثقليان الله، ثن اولقان خطرنگ ايثي بولن اوذ بندانگا رحم اد و مسلمان لرغا و اولرنگ بارثنا رحم اد و ثن بذلري اوذلرنا ارثغل برلن غوي آدم لردن آيلندر اول غوي آدم لري كه ثن اولرگا نعمت بربدنگ پيغمبر لردن و صديق لردن و شهيد لردن و صالح پرهيزكار آدم لردن، بو دعامذي قبول اد اي بارچا عالم لرنگ پروردگاري بولن بيك طنگري.

حضرت عتبه الغلام ني اهل حال آدم لر جنت دا گورب درلر ثن ناما بلن جنت گا گيردنگ ديب ثورلندا من شو دعاني اوقيب گيردم ديب در.

 عزيز مسلمان دوغن لر شو آيدلن دعاءلرنگ بارثي طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا مقبول و مستجاب بوليان دعاءلردن در انشاء الله تعالي. اونگا گورا غيرات ادنگ شو دعاء لر بلن دعاء ادنگ و بذ حقيري دا دعاء لرنگذدن اوندمانگ!

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَي المُرْسَلِيْنَ وَ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْن. 5/10/1385

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *