کتاب: تحفة الزوّار فی بیان مناهج الحُجّاج و العُمّار

کاور تحفة الزوار فی بیان مناهج الحجاج و العمار

تحفة الزوّار فی بیان مناهج الحُجّاج و العُمّار

تألیف: عبدالرحمن آخوند تنگلی

زبان: ترکمنی

موضوع: مناسک حج و عمره

قطع: وزیری

ناشر: رضوان

پیرامون کتاب: از آنجا که دانستن احکام حج و عمره از دیگر احکام کمی دشوارتر بوده و آن نیز بخاطر کثیر التکرار نبودن افعال و مناسک این فریضه الهی میباشد، و یکی از دغدغه های روحانیون حجاج، پاسخگویی به مسائل وارده در حین حج بوده، لذا مؤلف گرانقدر با استفاده از تجربیات چندین باره سفر حج خود و مسائل مطروحه در حین آن سفرها، دست به قلم شده و مسائل جامعی از مناسک حج، و اعمالی که در شهرهای مکه و مدینه میبایست انجام گیرد و جنایت هایی که ممکن است در حین احرام رخ دهد را به صورت کاملا تحقیقی به رشته ی تحریر در آوردند و در سال 1389 هجری شمسی نگارش آن را تکمیل نمودند. این کتاب در قطع وزیری و در 380 صفحه در تیرماه 1390 هجری شمسی چاپ و نشر گردید. فایل دانلودی به صورت پی دی اف بوده و حجم آن پس از دانلود 17 مگابایت میباشد. لینک دانلود در زیر قرار دارد.


دانلود این کتاب


کاور Tuhfetuz_zewwar_latyn

 Haja we umra gidýänlere haj we umranyň düzgünlerini beýan etmeklikde

ZYÝARATÇYLARA SOWGAT 

“Tuhfetuz-zewwär fi beýäni menähijil-hujjäji wel-ummar”

Düzüji: Hajy Abdurrahman ahun Teňli Tana

Latyn ýazuwynda

Bu faýl pdf görnüşinde

Bu kitaby göçürip al


کاور Tuhfetuz_zewwar_kryl

 Хаҗа ве умра гидйәнлере хаҗ ве умраның дүзгүнлерини беян этмекликде

ЗЫЯРАТЧЫЛАРА СОВГАТ 

“Тухфетуз-зеввәр фи бейәни менәхиҗил-хуҗҗәҗи вел-уммар”

Дүзүҗи: Хаҗы Абдyррахман ахун Теңли Тана

kryl ýazuwynda

Bu faýl pdf görnüşinde

Bu kitaby göçürip al


متن کامل کتاب

تحفة الزوّار فی بیان مناهج الحُجّاج و العُمّار

تألیف: عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

نوبت چاپ: اول –1390

فهرست مطالب

مقدمه. 10

حج ننگ معناثي.. 12

اوذلرنا حكم تعلّق طبيان مكانلر. 12

مكه مكرمه. 12

شو شهرنگ فضيلتي حقدا روایت بولن حديثلر. 14

كعبه شريفه. 15

كعبه ‌شریفه ننگ آدلري.. 21

کعبه شریفه ننگ فضیلتی حقدا روایت بولن حديثلر. 22

شاذروان.. 24

حجر اسود. 24

حجر اسودننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر. 25

حطيم.. 26

حطیم «حجر اسماعیل» حقدا روایت بولن حديثلر. 28

ركن يماني.. 30

رکن یمانی ننگ فضیلتی حقدا گلن حدیثلر. 30

ملتزم. 32

ملتزم حقدا روایت بولن حدیثلر. 32

مقام ابراهيم.. 34

مقام ابراهيم ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر. 36

بئر زمزم. 38

زمزم غي ثننگ آدلري.. 38

زمزم غي ثي حقدا روايت بولن حديثلر. 40

زمزم ننگ خصوصيت لري.. 44

مسجد حرام. 45

مسجد حرام نگ غفی لری.. 49

مسجد حرام ننگ حقندا گلن حديثلر. 50

صفا 52

مروه. 52

ميلين اخضرين.. 54

صفا و مروه ننگ حقندا روايت بولن حديثلر. 54

مني.. 56

منی گا خاص بولن باش علامت… 56

مني داکی تبرك مكانلر. 57

مني ننگ حقندا گلن حديثلر. 58

عرفات… 58

عرفات غا عرفات ديلمگی ننگ سببي.. 59

عرفات نگ فضيلتي حقدا روايت بولن حديثلر. 60

جبل الرحمه. 61

مزدلفه. 61

مزدلفه گا مزدلفه ديلمك ننگ سببلري.. 62

مزدلفه ننگ فضيلتي حقدا روايت ادلن حديثلر. 63

جمرات… 66

داش آتمق لغنگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر. 68

مُحَصَّب… 69

تَنْعِيْم.. 70

تنعيم حقدا روايت بولن حديثلر. 70

حَرَم. 71

حرم گا حرم دیلمک ننگ سببی.. 72

حرم نگ محدوده ثننگ حقنداکی روايتلر. 73

حرم شريف ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر. 74

حِلّ.. 75

مواقيت… 75

ميقاتلر حقندا روايت بولن حديثلر. 79

حج دا ایشلنیان کلمه لر. 80

عمل لرگا یبشیان حکملر. 97

دین اسلامنگ بیک پایه لری.. 98

حج ننگ هیل لری.. 99

عمره ننگ هیل لری.. 101

حج ننگ فرض لری.. 102

حج ننگ واجب لری.. 102

حج ننگ سنت لری.. 105

حج ننگ مستحب لری.. 107

حج ننگ مباح لری.. 110

حج ننگ مکروه لری.. 116

حج ننگ حرام لری.. 123

عمل لری بوذیان یا عملدن منع ادیان ایشلر. 127

بدنه واجب آیلندریان ایشلر. 128

اکی دم واجب آیلندریان ایشلر. 129

بر دم واجب آیلندریان ایشلر. 131

حكملر اچن بلّنن بلگي لر. 137

حج ني قصد ادیان آدمنگ ادملي ايشلري.. 138

حج غا آدي چقب اثلنن آدمنگ ادملي ايشلري.. 143

مسافرت دا نمازلر يغديي.. 150

مسافرت دا نمازلري جمع ادمك… 150

حج غا گدیان آدمنگ فرودگاه دا ادملي ايشلري.. 152

حج ننگ نوعلري.. 152

افراد حج غا احرام باغلمق.. 153

خاتون ننگ احرام باغلمغي.. 156

محرم لر اچن گركلي طبشرغي لر. 158

مفرد ننگ مكه دا ادملي ايشي.. 160

طواف قدوم ادمك لگنگ يولي.. 163

سعي ادمك لگنگ يولي.. 173

خاتوننگ طواف بلن سعي ثي.. 178

مفرد ننگ سعي دن ثونگرا بولملي يغديي.. 179

قربان آينگ يدلنجي گني ادملي ايش…. 184

قربان آينگ دوقذلنجي گن ادملي ايش…. 185

عرفات غا يبشيان حكملر. 190

عرفه گن ننگ يلنگش دشمگي.. 194

حاجي لر اچن خبر دارلق.. 196

مزدلفه گا دگشلي حكملر. 197

اكي جمع ننگ فرقي.. 200

نحر گنندا ادملي ايشلر. 201

کله ثیردرمق لغا دگشلی حکملر. 203

طواف زیارت غا دگشلی حکملر. 204

طواف زیارت ننگ شرطلری.. 205

طواف زيارت ننگ واجبلري.. 206

طواف زيارت دن ثونگرا ادملي ايشلر. 208

رمي ننگ شرطلري.. 211

جمرات دن ثونگرقي ايشلر. 216

مفردننگ مكه دن گدمكچي بولندا ادملي ايشي.. 219

طواف صدرغا دگشلي حكملر. 220

پيغمبر عليه السلام نگ زيارتي.. 223

مسجد النبي داكي فضيلتلي ستونلر. 231

بقيع ننگ بيك كشي لري.. 234

اُحد داغنداكي شهيدلر. 236

قبرلرغا زيارت ادمك لگنگ دستوري.. 237

مدينه منوره ننگ غي لري.. 238

مدينه منوره ننگ تبرك مسجدلري.. 242

مدينه دا بولن يغديدا ادلملي ايشلر. 248

مدينه دن غيديان آدمنگ ادملي ايشي.. 250

تمتع حج ننگ شرطلري.. 252

تمتع حج اچن احرام باغلمق.. 256

قران حج ننگ شرطلري.. 259

قران حج اچن احرام باغلمق.. 261

عمره ننگ بياني.. 264

عمره ننگ حج غا ترثلگي.. 265

عمره ننگ فرض لري.. 266

عمره ننگ واجب لري.. 266

عمره ننگ سنت لري.. 266

عمره ني قصد اديان آدمنگ ادملي ايشلري.. 267

عمره غا احرام باغلمق.. 268

عمره غا دگشلي مسئله لر. 276

غيري دن حج ادمك… 281

وصيت ادلنن حج.. 300

خرج ادمک لگنگ يولي.. 303

بدل حج غا دگشلي دُرلي حكملر. 307

اكي حج ني بيركدرمك… 310

اكي عمره ني بيركدرمك… 312

حج بلن عمره ني بيركدرمك… 312

قاعده كليه. 315

حج ننگ و عمره ننگ احرامني بوذمق.. 316

جنايتلري ادمك… 317

برنجی بولم: لباس گيمگنگ حكملري.. 319

خبردارلق.. 322

كله ني و يذي اوردمك… 323

آيق غاب گيمك… 325

خبردارلق.. 325

اکنجی بولم: طيب ننگ حكملري.. 326

طيب لي ثرما چلمق.. 328

طيب لي زادني ايب اچمك… 329

طيب بلن دواء ادمك… 330

طيب ننگ بدندا يا لباسدا باقي غالمغي.. 330

لباس و بدنگا طيب ني و غيري زادلري چلمق.. 331

اچنجی بولم: كله ثيرمق و تي ني آيرمغنگ حكملري.. 334

فوائد.. 336

درنقلري كثمك… 337

دم و صدقه ننگ يغديلري.. 338

دوردنجی بولم: جماع و دواعي لرننگ حكملري.. 340

باشنجی بولم: حج ایشلرندا بولن جنایتلر. 346

1ـ طواف زيارت جنايتي.. 346

2ـ طواف صدر جنايتي.. 350

3ـ طواف قدوم جنايتي.. 352

4ـ طواف عمره ننگ جنايتي.. 353

5ـ سعي ننگ جنايتي.. 355

6ـ مزدلفه ننگ جنايتي.. 356

7ـ ذبح و حلق ننگ جنايتي.. 357

8ـ رمي ننگ جنايتي.. 357

آلتنجی بولم: آو آولمق ننگ حكملري.. 358

آونی تودمق و گوبرمگ….. 361

آولری ثلغی برمک….. 362

آولرنگ بیعی و شراثی و هبه ثی و غصبی.. 364

حرم ننگ صیدنی آولمق.. 366

چکردگا و بت نی اولدرمک….. 367

قتل بلن هیچ زاد یوق بولن یغدیلر. 368

حرم شریفدا ذبح ادمک….. 368

یدنجی بولم: حرمنگ آغچ و اوتلرننگ حکملری.. 370

توصیه. 372

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

بیک طنگریمذنگ بارا گترن  زادلرننگ ثانلری چا ثنالر بولثن اوذننگ ابتداثی بولمغن قدیم خالقمذغا و عرش اعلی ننگ اغرم لری چا اوگی لر بولثن بر و بار بولغن باقی مالکمذگا و گیجا و گندیذلرنگ دقیقه و ثانیه لرننگ تعدادلری چا شکر و ستایش لر بولثن بذلرنگ ارثغل لرمذی بول ادن  المدام محتاج الیه بولغن رازقمذغا و آسمان یرلرنگ و داغ دذلرنگ ذرّات لرننگ اعدادلری چا صلوات و سلاملر بولثن بارچا پیغمبرلرنگ بشدغی و افضلی بولغن بلند مرتبه لی عزیز پیغمبرمذ حضرت محمّد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم گا و دنیاننگ اوّلندن تا آخرنا چنلی یغن یغشلرنگ و دریا و دنگذلرداکی ثولرنگ دمجالرننگ مچورلری چا دعاء و درودلر بولثن اوننگ آبریلی نسل لرنا و امّهات المؤمنین بولغن پاک و پاکیزه خاتونلرنا و بارچا گوگرن نباتات لرنگ تکنلری و یفرقلری چا و جانثذ جمادات لرنگ و توفرق توذن و چاگالرنگ اندازه و مقدارلری چا نیایش و رحمت بولثن اوننگ عقل لی اصحاب لرنا و جان فدا بولغن یارانلرنا و آی گن یالی یلقم ثچن اولیاء و مجتهدلرنا و یلدذلر یالی یول کوکذن  فقهاء و مشایخ لرنا و تا قیامت غا چنلی اورنگیان عابد و پرهیزکار امتلرنا آمین یا رب العالمین.

حرمتلی ترکمن دوغنلر! بلنگ و آگاه بولنگ دین اسلامنگ اولقان پایه ثننگ بیری بیت الله شریف گا حج ادمکدر. حج ادمکدا کوب شرایط و دستورلری غوجغنا آلیاندر. شوننگ مفصّل احکاملرنی آیدیان کتابلردا عرب دلی بلن یذلب کوب آدملردا عرب دلنی بلمکدن عاجز بولنثنگ و حج ایشلردا نماز و روزه یالی مکرّر ادلب دورمانثنگ اولر حج و عمره ننگ احکاملرندن بی خبر بولب کوب جنایتلرغا دوش بولیارلر.

بذ ترکمن دوغن لرمذدن بیلا یغدیلری گورمگ لگمذدن ثونگرا یرگمذدن شولری اویندرمقلغا و حج و عمره ننگ احکاملرنی بلدرمگ لگا غوذغلنگ دوردی اوننگ اچن عرب دلندا یذلن مفصّل کتابلری مطالعه ادب «ارشاد الساری» و «غنیة الناسک» و غیری مناسک لردن و کتابلردن استنباط ادب آلن معلومات لرمی اوذ انا دلمذ ترکمان ثوذندا یذب اولرنگ ال یترندا غویدم و شول یذغی ننگ آدنا «تحفة الزوار فی بیان مناهج الحُجّاج و العمّار» غویدم. بلکم مسمّی اسم گا موافق بولثن دیب بیک پرودگارم دن دلیارن و بو کتابدن خیرلنن دوغنلرمذدن بو حقیری خیر دعاءلرندا یاد ادثنلر دیب امید ادیارن. 

عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا ـ تیر ماه 1390

حج ننگ معناثي

حج ‌نگ لغوي معناثي اولقان شرافتلي ذادغا برمقلغي نیت ادمكدر. حج نگ شرعي معناثي مخصوص زمانلردا مخصوص مكانلري زيارت ادمكدر مخصوص بولن ايشلري ادمك بلن. مخصوص بولن زمانلر بيرم آي و بش آي و قربان آينگدا بشندن اون گن در. شو اكي آي و اون گن حج اچن تعيين ادلن وقتدر. مخصوص بولن مكانلر مكه مكرمه و اوننگ اچنداكي و دورك لرنداكي مقدس جا‌‌یلر در.

اوذلرنا حكم تعلّق طبيان مكانلر

اوذلرنا حكم تعلّق طبيان مكانلر شولر در: كعبه شريفه، شاذِرْوَانْ، حجر اسود، حطيم، ركن يماني، مُلْتَزَم، مقام ابراهيم، بِئْر زَمْزَمْ، مسجد حرام، صفا و مَرْوَه، مِيْلَين اخضرين، مِنَي، عرفات، مُزدَلفه، جَمَرات، تَنْعِيم، حرم شريف، مَوَاقِيت. حج دستورلرنا غوي يتك بولجق آدم اونچا شو مكانلري بلمك ‌لگي هوكمان گركلي در. شو مكانلرنگ هر بيرنا يبشيان حكملري اوذ جا‌یلرندا آچقلاب آيدرث. انشاء الله تعالي.

مكه مكرمه

مكه مكرمه يرنگ اكلنجي اقليمندا عرب جزيره‌ ثندا يرلشن بر مقدس شهر در. اوننگ خط استواءدن دشلغي طولي يدمش اكي درجه و اون دقيقه و عرضي يگرم بير درجه و غرق دقيقه در. بو شهرني ير كره‌ ثي ننگ اورطثي ديب آيديارلر. بو مقدس شهرننگ كوب آدلري بار در. قرآن‌ دا هم گلياندر:

«بَكَّه»: قرآننگ اچ (3) لنجي سوره‌ثي ننگ توغثن آلتي (96) لنجي آيه ‌ثندا گلن در. بكه ‌ني «بَكًّا» دن آلنن در معناثي دَوْمك و اُومِرْمق در. بو مقدس شهر اوذنا خيانت ادمك اچن گلن خلق‌لرنگ بوين‌ لرني دَوِب اُومِرنثنگ مونگا بكّه ديب آيدلدي. يادا بَكًّا كوبلك و تقلشق معناثندا در بو مقدس شهرگا هم كوب جماعت ‌لر اُيشب تقلشق بوليانلغي جهتلي مونگا بكه ديديلر.

«اُمُّ‌الْقُرَي»: قرآننگ آلتي (6) لنجي سوره‌ ثي ‌ننگ توغثن اكي (92) لنجي آيه‌ ثندا و غرق اكي (42) لنجي سوره‌ ثي ‌ننگ يدي (7) لنجي آيه‌ ثندا گلندر. ام‌القري معناثي بارچا شهرلرنگ اناثي ديمكدر. چونكه بارچا يرلر شو مقدس شهر ننگ يرننگ اتگندن يذلب گينگلدلدي. بث بو شهرننگ يري بارچا يرلرنگ اصلي بولدي‌گويا اناثي انساننگ اصلي بولشي يالي اوننگ اچن بو شهرگا‌‌ امّ ‌القري ديلدي.

«مَعَادْ»: قرآننگ يگرم ثكّذ (28) لنجي سوره‌ ثي‌ ننگ ثگثن باش (85) لنجي آيه ‌ثندا گلن در. معاد معناثي، اَوِرْلب گَلِنْيَانْ ير در بو مقدس شهر هم كوب آدملرنگ اورلب گليان يري بولنثنگ مونگا معاد ديب آيدلدي.

 «مَكَّه»: قرآننگ غرق ثكّذ (48) لنجي سوره‌ ثي ‌ننگ يگرم دورد (24) لنجي آيه ‌ثندا گلندر. مكه‌ ني «مَكًّا» دن آلنن معناثي آيرمقدر. بو شهر اوذنا زيارت ادمك اچن گلن مسلمان ‌لرنگ گناه لرني آيرنثنگ مونگا مكه ديب آد غويلدي. يادا مَكًّا هلاك ادمك معناثندا در. بو شهردا اوذنا خيانت ادمك اچن گلن خلق‌ لري هلاك ادنثنگ مونگا مكه ديلدي. يادا مَكًّا چكمك معناثندا در. بو شهردا دَوَرك لردن كوب آدملري اوذنا چكنثنگ مونگا مكه ديلدي. يادا مَكًّا ثُورْمَق معناثندا در. بو يورد دا اوذي ‌ننگ ثوني ثورب ثُوثذ غُرَقْ ير بولنثنگ مونگا مكه ديب آيدلدي.

«بَلَدِ اَمِيْن»: قرآننگ توغثن باش (95) لنجي سوره ‌ثي ‌ننگ اچ (3) لنجي آيه ‌ثندا گلندر. بَلَدِ اَمِيْن معناثي اَمْنِيَّت‌ لي شهر در. بو مقدس شهرننگ اوتلرني و آغچ ‌لرني كَثِلْمَيار و حيوانات ‌لرنا دَگِلْميار حتي دشردن جنايت ادب شو مقدس مكان‌ غا پناه گترن آدم ‌غا مجازات برلميار شو هيل ‌لي بارچا خلقلرنگ جانلري و مال ‌لري آمان ‌لقدا بولنثنگ بو شهرگا بلد امين ديد‌یلر.

شو شهرنگ فضيلتي حقدا روایت بولن حديثلر

شو مقدس شهرنگ فضيلتي اچن كوب حديثلر روايت ادلبدر: 1ـ اِنِّي لاَعْلَمُ اَنَّكِ اَحَبُّ الْبِلادِ اِلَيَّ وَ اَنَّكِ اَحَبُّ‌ اَرْضِ اللَّهِ اِلَي اللَّهِ وَ لَوْلا اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ اَخْرَجُوْنِيْ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ. ترجمه: پيغمبر اكرم صلی الله علیه و سلم مكه ‌دن چقملي بولندا «حَزْوَرَهْ» ديگن جاي‌ دا دورب مكه‌ گا بقب آيدي: اي مكه! من هوكمان بليان شهرلرنگ اچندا انكي غوثي ثن درثنگ و طنگري تبارك و تعالي ‌ننگ يرننگ ‌دا الله تعالي‌ غا انكي غوثي ثن درثنگ. اگر مشرك لر مني ثندن قوب چقرمثدی ‌لر من هرگيذ ثندن چقمذدم.

2ـ مَنْ صَبَرَ عَلَي حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ تَبَاعَدَت مِنْهُ جَهَنَّمُ مَسِيْرَةَ مَأتَيْ عَامٍّ وَ تَقَرَّبَتْ مِنْهُ الْجَنَّةُ مَسِيْرَةَ مَأتَيْ عَامٍّ. ترجمه: هيثي بر آدم گُنديذ‌دن بر ساعت مكه ‌ننگ غذغن‌ نا جدثا جهنم شول آدمدن اكي يُذ (200) يل ‌لق يول دش بولر و جنت شول آدم ‌غا اكي يُذ (200) يل‌ لق يول يقينلشر.

3ـ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ فَتَوَاضَعَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آثَرَ رِضَاهُ عَلَي جَمِيْعِ اُمُوْرِهِ لَمْ ‌يَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّي يُغْفَرَ لَهُ. ترجمه: هيثي بر آدم مكه‌گا گيرب اُولي و ذور بولن طنگري تبارك و تعالي اچن پَثَلْثَا و بارچا ايشلرندا شوننگ راضي ‌لغني اختيار ادثا شول آدم مكه دن چقمذ تا اوذ‌ننگ گناثي‌گچلب یلقنيانچا. مكه مكرمه ‌ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر بتركان بارثني آيدثق كتاب بتر اوذقلشجق در.

كعبه شريفه

كعبه شريفه مكه‌ ننگ اچندا مسجد حرامنگ اورطثندا الله تبارك و تعالي ننگ بيرغي بلن ثلنن اوي در. بو اوي ‌ننگ ثلنن وقتي بتر قديم ‌‌در. موني دثلابقي ثلن‌ لر فرشته ‌لر در. الله تبارك و تعالي عرش اعلي‌ ننگ اتگندا بيت معمور آدلي اوي ثلدردي. اوندن ثونگرا  فرشته ‌لرگا شول اوي‌گا طواف ادمك لگني بيرق ادّي. شول اوي‌گا هر گن‌ دا يدمش منگ فرشته طواف اديار. بر مرتبه طواف ادن‌لر اكي ‌لاب اورلميار. اوندن ثونگرا طنگري تبارك و تعالي يردا ياشيان فرشته ‌لرگا ثذدا يرنگ يُذندا بيت ‌معمور‌ ننگ اتِك دوشندا طواف ادمك‌ لك اُچن اوي ثلنگ ديدي. شوندا فرشته ‌لر آدم عليه السلام خلق بولمذندن اكي منگ يل اونچا شو كعبه آدلي اوي ‌ني ثلدلر.

 كوب زمانلر گچب فرشته ‌لرنگ ثلن بناثي يقلب خراب بولدي. الله تعالي ‌ننگ امري بلن حضرت آدم عليه السلام آسمان ‌دن يرگا ايندرلن‌ دن ثونگرا شول خراب بولب آردن گدن كعبه ‌ني يمشغادن اورب بجرب در. آدم عليه السلام ‌نگ شو بجرشي كعبه شريفه ‌ننگ اكلنجي بناثي در. اوندن ثونگرا كوب زمانلر گچب حضرت آدم عليه السلام ‌ننگ بناثي دا يقلب در. اوننگ اوغلي حضرت شيث عليه السلام تازه ‌دن ثلب بجرب در. حضرت شيث عليه السلام ‌ننگ شو بجرشي كعبه شريفه ‌ننگ اچلنجي بناثي در. اوندن ثونگرا هنگام لر آيلنب وقتلرگچب حضرت شيث عليه السلام ‌نگ بناثي‌ دا يقلب آردن گدبدر.

تاريخ ميلادي ‌دن بر منگ ثكّذ يُذ توغثن (1890) يل اونچا طنگري تبارك و تعالي حضرت ابراهيم عليه السلام ‌غا شول اوي ننگ بناثني يمشغادن اورب تازه ‌دن بجر ديب دستور بردي. حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام ‌دا الله تعالي ‌ننگ امرني اجراء ادب اوذ اوغلي حضرت اسماعيل عليه السلام بلن ايشلاب كامل ادي. انها حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام ‌ننگ شو بجرشي كعبه شريفه ‌ننگ دوردلنجي بناثي در. اوندن ثونگرا زمانلرگچب حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام ‌نگ ثلن بناثي ‌دا يقلبدر. اوندن ثونگرا اول اوي ‌ني عمالقه ديگن طايفه تازه ‌دن ثلب بجرب در. شو عمالقه ‌ننگ بجرشي كعبه شريفه ‌ننگ باشنجي بناثي در. ينا كوب وقتلر گچب عمالقه ‌ننگ ثلن بناثي ‌دا بوذلب آردن آيرلبدر. اوندن ثونگرا اول اوي ‌‌ني جُرهُم ديگن طايفه غيطدن اورب بجربدر. شو جرهم طايفه ‌ثي ‌ننگ بجرشي كعبه شريفه ‌ننگ آلتنجي بناثي‌در. اوندن ثونگرا اياملر آيلنب جرهم‌ ننگ ثلن بناثي ‌دا غوشاب يقلبدر. پيغمبر عليه السلام ‌نگ آلتلنجي آتاثي قُصَيّ بن كِلاَب تازه دن اورب ثلبدر. قصي بن‌كلاب ‌ننگ شو بناثي كعبه شريفه ‌ننگ يدلنجي بناثي در.

تاريخ ميلادي ‌ننگ آلتي يذ باش (605) لنجي يل‌ ننگ دَوَرَك‌ لرندا كعبه شريفه ‌ني سيل‌ آلبدر. سيل دن اونچا بر خاتون كعبه‌ ني خوشبولندرمق اچن بخور يقندا شوننگ اوچغني‌كعبه شريفه ‌ننگ اورتك‌ لرنا دشب كعبه اود آلبدر. اول وقتلردا كعبه شريفه‌ ننگ اورتك ‌لري بتركان بولب بير بير لرننگ اُث لرندا غت غت غويلرمش. كعبه شريفه ‌ننگ اشك ‌لرننگ بارثي ينب كعبه ‌ننگ ديوارلري يارلبدر. اوندن ثونگرا سيل‌دا گلب كعبه ‌ننگ اچنا دولندا شول يارقلر اونكي‌ثندن ‌دا بتر آچلب ديوارلري غوشاب يقلمقلغا يقين بربدر. شوندا قريش لر مصلحت ‌لشب كعبه‌ ني بوذب يمشغادن اُورب درلر. قريش‌ لر حجر اسودني غويملي بولندا هر طايفه ‌ثي غويمقلق افتخار ني اوذي آلجق بولب بیلكي طايفه ‌لر بلن آغذلري آلارب كعبه ‌ننگ ايشلنمگي باش‌گن لاب تعطيل بولبدر. حتي اولقان اولشك دشب غانلر دوكلمك‌ لگا يقين بارندا، ابو اميّه مخزومي ديگن ياشي اولي قريش ‌ننگ بشدقلرني ايشرب آيدبدر: «هركم بَابُ السَّلام دن گيرثا گلنگ شوننگ حكمني باريمذ قبول اديلينگ» ديندا اولر شوني قبول ادبدرلر شول يغديدا اولرگوذلرني باب السلام ‌غا تكب اتربدرلر. شول وقتدا حضرت محمد عليه الصلاه و السلام باب السلام ‌دن گلب مسجد حرام غا گيرب در شوننگ گيرن ‌ني گورب قريش ‌لرنگ بارثي بگنشب محمد امين گلدي ديب شوننگ حكمنا راضي بولبدرلر.

حضرت محمد عليه السلام شوندا اوذي‌ ننگ گيمني چقرب يرگا يذب و حجر اسودني‌گتردب شول گيمنگ اثتندا غويدربدر. اوندن ثونگرا هر طايفه ‌ننگ بشدقنا شول گيمدن توتدرب حجر اسودني اولرغا گوتردب‌كعبه ‌ننگ برچنا گتردبدر. اوندن ثونگرا شول حجر اسودني اوذي‌گوترب اصلي جايندا غويبدر. انها محمد علیه السلام، اسلام گلمذندن اونچادا عادل بولب امین لقب نی غذنب در. كعبه شريفه ‌ننگ شو بجرگي‌ ثندا پيغمبر عليه السلام ‌دا غوشلب ايش‌ لشبدر و مبارك آرقثنا داشلر يكلاب چكبدر. قريش ‌لرنگ شو بجرگثي كعبه شريفه ‌ننگ ثكذ لنجي بناثي در. محمد امين غرق ياشاب غار حراء دا عزلت اديان يغديلرندا، رمضان شریفنگ اون یدثی گنی وحي نازل بولب اوذنا پيغمبرلق برلدي.

تاريخ ميلادي ‌ننگ آلتي يذ اون اكي(612) لنجي يل ‌ننگ دورك ‌لرندا خلق لري اسلام ‌غا چاغرمق ‌لغا بشلدي. آلتي يذ يگرم اكي (622) لنجي يلدا مكه دن مدينه‌گا هجرت ادي. آلتي يذ اوتذ (630) لنجي يلدا اورلب گلب مكه ني فتح ادي. ام المؤمنين حضرت عايشه رضي الله عنها نذر ادب آيدبدي: «اگر طنگري تبارك و تعالي محمد عليه السلام ‌غا مكه ‌ني فتح ادب برثا كعبه شريفه ‌ننگ اچنا گيرب اكي ركعت نماز اوقيرن» ديب. حجة الوداع دا پيغمبر اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم حضرت عايشه ‌ني الندن توتب حطيم ‌غا ثلدي شو يردا اكي ركعت نماز اوقيب نذرنگ‌ دن چق ديدي. چونکه حطيم ‌دا كعبه ‌دن در قريش ‌لرنگ حلال مال‌ لري آذ بولب بتوي اورمك‌ لگا خرج ‌لري بولماني شو مقدارني بولب غويدي‌ لر ديدي. پيغمبر عليه الصلاه و السلام آيدي: «اگر جاهليت زماني بتر يقين بولمثدي بيت الله ‌ني بوذردم و خليل الله‌ ننگ اساس ‌لرني كوكذردم و حطيم ‌ني ‌دا كعبه ‌غا داخل ادردم و شونگا اكي غفي غويب بيري گن دوغرندا اول بيري ‌دا گن بطرندا و ايشكلرني ‌دا يرگا يبشرب مثل حضرت ابراهيم عليه السلامنگ بناثي يالي ادردم. اني ‌دا اولماني گلجك يل‌ غا غالثم هوكمان شو ايشلري ادرن» ديدي. پيغمبر عليه السلام گلجك يل‌ غا غالماني دنيادن غيدي. اوندن ثونگرا خلفاء راشدين ‌لرنگ هم بو ايشگا ال ‌لري يدمدي.

سنه هجري قمري ‌ننگ آلتمش دورد (64) لنجي يلندا مكه ‌ننگ اميري «عبدالله بن زبير» بولدي. اول اوذي ننگ ديذثي حضرت عايشه رضي الله عنها‌دن شو حديث شريفني اشدي. شو حديثنگ اثلگنا گورا كعبه ‌ني بوذب يمشغادن مثل خليل الله ‌ننگ بناثي يالي ادب ثلدي. انها حضرت عبدالله بن زبير ننگ شو بناثي كعبه شريفه ‌ننگ دوقذلنجي بناثي در. سنه هجري قمري‌ ننگ يدمش اكي (72) لنجي يلندا خلفاي اموي‌ لردن «عبدالملك بن مروان» زبير ني سركوب ادمك اچن حجاج بن يوسف ثقفي ديگن ظالم سردارني غوشن‌ لرغا بشدق ادب مكه‌گا يوليار. حجاج ظالم يدي آيلاب مكه ‌ننگ دشن غوشاب يديار. ابو قبيس داغنگ اثتندا منجنيق‌ غوراب كعبه ‌ننگ و ابن زبير‌ ننگ اثتندن داشلر و گلوله ‌لر يغدريار. آخردا عبدالله ‌ننگ ايشملنگني درغدب اوذني‌ دا شهيد اديار.

سنه هجري قمري ‌ننگ يدمش اچ (73) لنجي يلندا حجاج ظالم عبدالله بن زبير ‌ننگ ثلن كعبه‌ ثني يقب شول جاهليت ‌داكي شكلندا ادب اوردردي و حطيم ‌ني كعبه ثلمدي. حجاج ثقفي ‌ننگ شو بجرشي كعبه شريفه ‌ننگ اونلنجي بناثي در.كعبه شريفه ‌ننگ شو وقتقي بناثي حجاج ثقفي‌ ننگ بجرن بناثي در. خلفاي عباسي لردن بر ناچاثي حضرت امام مالك دن كعبه‌ ني بوذب ابن زبير‌ننگ بناثي يالي ادب ثلمقلغا فتوي اثلديلر. حضرت امام مالك «اي اميرالمؤمنين! كعبه پادشاه ‌لرنگ اوينقلري بولمثن آدملرنگ يركلرندن كعبه شريفه ‌ننگ هيبتي آيرلر» ديب جواب بردي.

سنه هجري قمري ‌ننگ بر منگ اوتذ دوقِّذ (1039) لنجي يلندا عثماني پادشاه ‌لردن سليمان خان كعبه شريفه ‌ننگ بوذلن يرلرني تعمير و ترميم ادب بجردي. كعبه شريفه ‌ني دثلاب اورتك بلن بذان يمن ‌ننگ پادشاثي «تُبَّعْ» در. قرن ‌لر بوينچا گچن خليفه ‌لر كعبه ‌ني اورتك بلن بذارديلر. اونكي اورتك ‌ني آيرمذدلر. سنه هجري قمري ‌ننگ بر يذ آلتمش (160) لنجي يلندا خلفاء عباسيه ‌لردن خليفه مهدي اونكي اورتكلرني آيرب دنگا بر اورتك بلن بذدي. اوندن ثونگرا المدام كعبه ‌ننگ اورتگي دنگا بر اورتك بولدي.

سنه هجري قمري ‌ننگ بر منگ اچ يذ توغثن باش (1395) لنجي يلندا دولت سعودي كعبه ‌ننگ اورتك ‌ني دوقیان كارخانه ثلدردي. شول كارخانه ‌ننگ دوقيان اورتگي بلن هر يلدا كعبه شريفه ‌ني بذليان در. كعبه شريفه دورد غرنگ اوي در. يردن گونگ‌ گا اوذين ‌لغي اون باش (15) متر در. غفي بار غبدل ‌ننگ الري غيرالين اوذين ‌لغي اون بير متر و الِّي ثكذ (58/11) سانتیمتر و ناودان بار غبدل‌ ننگ آشاق يوقرلين اوذين ‌لغي اون متر يگرم اكي (22/10) سانتيمتر در. كعبه شريفه ‌ننگ غفثي گن دوغر طرفندا اوذين ‌لغي اكي متر غذل بلن زينت ‌لنن در. شول غفي‌ ننگ كمش‌دن يثلن غلفي بار در. سنه هجري قمري ‌ننگ دوقذ يذ الي دوقذ (959) لنجي يلندا سلطان سليمان قانوني شوني بيت الله ‌غا هديه ادبدر.

كعبه ‌شریفه ننگ آدلري

طنگري تبارك و تعالي ‌ننگ شول شرافت ‌لي اويي اچن كوب آدلر بار در. و قرآن دا هم گليان در. 1ـ برنجثي قبله در. قرآن نگ اكي (2) لنجي سوره‌ ثي ‌ننگ يذ غرق اچ (143) لنجي آيه ‌ثندا گلندر. قبله ‌ننگ معناثي جهت در. بو اوي ‌دا نماز اوقيان ‌لرنگ بقيان جهتي بولنثنگ مونگا قبله ديب آيدلدي. 2ـ اكنجثي‌كعبه در. قرآن نگ باش (5) لنجي سوره ‌ثي ‌ننگ توغثن باش (95) لنجي آيه‌ ثندا گلندر. كعبه معناثي دورد غرنگ در. عرب ‌لر هر بر دورد غرنگ اوي‌گا كعبه ديب آيديارلر. طنگري تبارك و تعالي ‌ننگ بو اويي‌ دا دورد برج بولنثنگ مونگدا كعبه ديديلر. 3ـ اچنجثي بيت حرام در. قرآننگ باش (5) لنجي سوره‌ ثي ‌ننگ توغثن يدي (97) لنجي آيه ثندا گلندر. بيت حرام معناثي ثيلغلي اوي در. طنگري تبارك و تعالي ‌ننگ بو اويي‌ دا ثيلغلي اوي بولنثنگ مونگا بيت حرام ديديلر.

4ـ دوردنجثي بيت عتيق در. قرآن نگ يگرم اكي (22) لنجي سوره‌ ثي‌ ننگ يگرم دوقّذ (29) لنجي آيه‌ ثندا گلندر. بيت عتيق معناثي قديم اوي در. الله تعالي ‌ننگ بو اويي‌ دا بتر قديم اوي بولنثنگ مونگا بيت عتيق ديديلر. 5ـ باشنجثي بَنِيَّه در. حديث شريف‌ دا گليان در. بنيّه فعيله وزنندا در معناثي ثيلغلي ثلنن اوي در. الله تعالي ‌ننگ شو اويي ثلنن اوي لرننگ انكي ثيلغلثي بولنثنگ شونگا بنيّه ديديلر. و شونگا بنيّه ابراهيم ديب ‌دا آيدليان بولدي. حضرت البراء بن معروردن شو حديث شريف روايت بولبدر: رَأَيْتُ اَنْ لاَ اَجْعَلَ هَذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّيْ بِظَهْرٍ تـرجمه: من شـو بنيه آدلـي اوي ‌ني اوذ آرقا طرفم ‌دا آيلندرمثذلغا نظر بردم. يعني بيت الله شريف‌گا آرقا برمثذ لگا فكرم ‌ني اوردم.

کعبه شریفه ننگ فضیلتی حقدا روایت بولن حديثلر

شو مقدس اوي ‌ننگ فضيلتي اچن كوب حديثلر روايت بولبدر: 1ـ مَنْ اَكْرَمَ الْقِبْلَةَ اَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَي. ترجمه: هيثي بر آدم طنگري تبارك و تعالي ‌ننگ قبله آدلي اوي‌ نا ثيلغ ادثا، طنگري تبارك و تعالي ‌دا شوننگ اوذنا ثيلغ ادر. 2ـ النَّظَرُ اِلَي الْكَعْبَةِ عِبَادَةٌ. ترجمه: الله تعالي ‌ننگ كعبه آدلي اوي‌ ني گوذَّمك  عبادت در. 3ـ اِنَّ هَذَا الْبَيْتَ مَسْئُوْلٌ‌ عَنْ اَعْمَالِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَانْظُرُوا مَاذَا يُخْبِرُ عَنْكُمْ. ترجمه: تحقيق شو اوي‌ دن قيامت گنن ‌دا ثذنگ عمل‌ لرنگذي ثورلر. ثذ نظر ادنگ شول اوي ثذدن ناما خبر برر. يعني شول اوي ثذنگ عمل ‌لرنگذگا شاهد بولر.

4ـ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَي يَلْحَظُ اِلَي الْكَعْبَةِ فِي كُلِّ عَامٍ لَحْظَةً‌ وَ ذَلِكَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ‌ مِنْ شَعْبَانَ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَحِنُّ‌ اِلَيْهَا قُلُوْبُ الْمُؤمِنِيْنَ. ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي هر يلدا كعبه شريفه‌ گا بقمقلغني بقر و شول بقمقلغي شعبان آينگ اورطثنداکي گيجادا بولر. بث شول وقتدا مسلمانلرنگ يركلري شول اوي‌ گا هواس ادماگا دورر. 5ـ اِنَّ اللَّهَ يُنْزِلُ فِيْ كُلِّ‌ يَوْمٍ‌ وَ لَيْلَةٍ‌ مِأّةً‌ وَ عِشْرِيْنَ رَحْمَةً‌ عَلَي هَذَا الْبَيْتِ؛ سِتُّوْنَ‌ لِلطَّائِفِيْنَ وَ اَرْبَعُوْنَ‌ لِلْمُصَلِّيْنَ وَ عِشْرُوْنَ لِلنَّاظِرِيْنَ. ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي شو اوي‌ گا هر گيجا گنديذ دا يذ يگرم (120) رحمت ايندرر آلتمشي (60) طواف اديانلر اچن و غرقثي (40) نماز اوقيانلر اچن و يگرمثي (20) شو اوي ‌گا نظر ادب گوذَّيانلر اچن در.

6ـ مَنْ جَلَسَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ سَاعَةً وَاحِدَةً مُحْتَسِباً لِلهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُوْلِهِ تَعْظِيْماً لِلْبَيْتِ كَانَ لَه كَاَجْرِ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ‌ وَ الْمُرَابِطِ الْقَائِمِ. وَاَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اللَّه اِلَي اَهْلِ الْحَرَمِ. فَمَنْ رَاهُ مُصَلِّياً غَفَرَ لَهُ وَ مَنْ رَاهُ‌ قَائِماً غَفَرَ لَهُ، وَ مَنْ‌ رَاهُ‌ جَالِساً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ غَفَرَ لَهُ. ترجمه: هيثي بر آدم طنگري تبارك و تعالي‌ ني و شوننگ پيغمبر ني راضي ادمك اچن و بيت الله شريف‌ ني اوللدمق اچن بر ساعت قبله بقب اوترثا شول آدم‌ غا حج ادیا‌ن و عمره ادیان و كافرلر بلن مسلمانلرنگ آرثنداکي سرحد ني ثقلاب دورن ‌نگ ثوابلري يالي ثواب برلر. الكي بشدن الله تعالي اهل حرم‌ غا بقر هيثي بر آدم ‌ني نماز اوقيان گورثا شوني يالقار و دك دورني گورثا شوني يالقار و قبله بقب اوترني گورثا شوني يالقار.

شاذروان

شاذروان دياني كعبه شريفه ‌ننگ ديوارننگ ديبنا دشلن آق داشدر. اول آق داش‌ ننگ غلنگ لغي يعني يردن يوقري ‌لغي اون بير (11) سانتيمتر و ايني‌ دا غرق (40) سانتيمتر در. شاذروان بيت الله ‌ننگ اچ طرفندا بار در يعني مغرب، جنوب، مشرق طرفندا، دنگا شمال طرفندا يعني حطيم طرفندا يوقدر. بيت الله ‌ننگ بو طرفنداكي ديوارننگ ديبندا هيچ بر غلبنگ يوقدر يري صاف در. شاذروان‌ نگ بيت الله شريف‌ دن بولمق ‌لغندا يا بولمثذ ‌لغندا اختلاف بار در. شاذروان بذ حنفي‌ لرنگ يانندا بيت الله شريف ‌دن دال اما شافعي و مالكي و حنبلي لرنگ يانندا بيت الله ‌شریف دن در.

حجر اسود

حجر اسود دياني جنت دن گلن داشدر. شول داش‌ ننگ دورگنا كمش غابلنب كعبه شريفه ‌ننگ غش گن دوغر برجندا غويلن در. بو مبارك داش‌ ني بيت الله اورلندا دثلابقي غوين حضرت ابراهيم خليل الله در. اكلنجي غوين حضرت خاتم النبيين محمد مصطفي صلی الله علیه و سلم در. موننگ يردن يوقرلغي متر يارم در.

حجر اسودننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر

حجر اسود ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر بتر كوبدر: 1ـ الحَجَرُ الاَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ ‌اَشَدَّ بَيَاضَاً مِنَ الثَّلَجِ حَتَّي سَوَّدَتْهُ خَطَايَا اَهْلِ الشِّرْكِ. ترجمه: حجر اسود جنت دن گلن داشدر اول داش‌ غاردن بتر آق دي اوني غرا آيلندرن جاهليت داكي مشرك لرنگ گناه لري در. 2ـ اِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانَاً وَ شَفَتَيْنِ يَشْهَدُ لِمَنْ اِسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ. ترجمه: تحقيق شو حجر اسود اچن بر دل و اكي دودق بولر اوذنا استلام ادن آدم اچن قيامت گنن دا حق بلن شاهد لق برر. استلام دياني اكي الني حجر اسود‌گا غويب شول اكي ال آرثندن حجر اسودگا دودق ني دگرب اوغشمقدر.

3ـ اَلْحَجَرُ الاَسْوَدُ يَمِيْنُ اللّهِ فَمَنْ مَسَحَ يَدَهُ عَلَي الْحَجَرِ فَقَدْ بَايَعَ اللَّهَ اَنْ لاَيَعْصِيَهُ. ترجمه: حجر اسود طنگري تبارك و تعالي ننگ ثغ الي ننگ اورنندا در. هيثي بر آدم الي بلن حجر اسودني ثيفلثا شول آدم اللّه تعالي ‌غا عهد بردي اندي دن بيلاك گناه ادمثذلگا.  4ـ مَنْ فَاوَضَ الْحَجَرَ الاَسْوَدَ فَاِنَّمَا يُفَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ. ترجمه: هيثي بر آدم حجر اسودگا برابر بولب دورثا شول آدم طنگري تبارك و تعالي ‌ننگ رحمت النا برابر بولب دوردي يعني شول آدم رحمت الهي ننگ دوشندا دوردي.

5ـ اَشْهِدُوْا هَذَا الْحَجَرَ خَيْراً فَاِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ يَشْهَدُ لِمَنْ اِسْتَلَمَهُ. ترجمه: ثذ شو داشني خير غا شاهد ادنگ يعني ثذ حجر اسودننگ يانندا غوي ايشلر ادنگ، حجر اسود قيامت گنن ‌دا شفاعت ادیان در و شفاعتي دا قبول ادلنن در و شوننگ اچن بر دل و اكي دودق بولر و اوذني استلام ادن آدم ننگ خيرنا شاهد لق برر. 6ـ هَهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ يَعْنِيْ عِنْدَ الْحَجَرِ. ترجمه: شو يردا گوذلر ثقليان در. يعني حجر اسودننگ يانندا گوذلردن ياشلر دوكليان در. بو حديث ننگ سببي بر گن پيغمبر عليه السلام حجر اسودننگ غرشي ثندا دوردي اوذي مبارك اكي دودق لرني حجر اسودگا غويب اللّه تعالي بلن حضور طفب كان آغلدي ثونگ گوردي حضرت عمر دا اللّه تعالي دن غورقنجنا آغلاب دور. شوندا آيدي: «اي عمر! شو يردا گوذلردن ياشلر دوكليان در».

حطيم

حطيم دياني كعبه شريفه ننگ غيرا طرفندا يارتي دائره ننگ صورتندا ادب بلّنن ير در. كعبه شريفه ننگ غيرا گن دوغر برجنا اكي متر يدماني برجنگ دنگندن بشلاب قوسي شكل دا آيلندرلب ديوار اورلن در تا كعبه شريفه ننگ غيرا گن باطر برجي ننگ دنگنا بريانچا. ديوارنگ بو طرفني دا گويا اونكي يالي كعبه شريفه اكي متر يترماني غويلن در. بو اورلن ديوار نگ ارتفاعي بر متر و اوتذ سانتيمتر و غلنگ ‌لغي يعني اوننگ ايني بر متر و الّي سانتيمتر در. بو ديوار نگ اِچ طرفني و دش طرفني و اثتني مرمر داشي بلن بذلن در. كعبه شريفه ننگ ميزابي شو حطيم طرفندا در. يعني يغن يغن دا كعبه شريفه ننگ اثتنا ايشن ثولار ناودان بلن شو حطيم ننگ اچنا دوكليان در.

قوس ديوار حطيم ننگ اورطثي ننگ اچ طرفندن تا كعبه شريفه ‌ننگ ميزاب طرفي‌ ننگ اورطثنا بريانچا ثكذ (8) متر اوتذ آلتي (36) سانتيمتر در. امّا حطيم نگ ديوار ننگ دشندن تا كعبه شريفه ننگ ديوارنا چنلي دوقّذ (9) متر ثگثن آلتي (86) سانتيمتر در. بو يرگا حطيم ديب آيدليان ننگ سببي حطيم معناثي بولنن و ثيلنن در. شو مكاني بيت اللّه شريف دن بولنب ثيلنمغي اچن شونگا حطيم ديلن در. شو مكان مقدس‌غا حطيم ديلشي يالي شونگا «حِجْرُ الْكَعبه» ديب ‌دا آيدليان در.

حجر معناثي غيطرمق در. شول مبارك ير حضرت ابراهيم خليل اللّه ننگ ثلن اوي ‌ننگ اساسندن بر بولك بولنثنگ طواف ادیان آدم لري شول يرگا گيرمك دن غيطرليان در. يعني طواف شول مكاننگ دشندن بولمثا دوغري بولميار. اونگا گورا شول يرگا حجر الكعبه ديدي لر. شول مقدس مكان غا حجر الكعبه ديلشي يالي شونگا حجر اسماعيل ديب دا آيدليان در. چونكه حضرت اسماعيل عليه السلام  يذ اوتذ(130) ياشاب اولندن ثونگرا شول مكان مقدس دا دفن ادلنن در. حضرت اسماعيل عليه السلام ننگ قبري شول حجر دا بولنثنگ حجرني شونگا نسبت برب حجر اسماعيل ديدي لر. حضرت اسماعيل عليه السلامنگ اجثي حضرت هاجر عليها السلام ننگ قبر دا شول حجر دا در.

حطیم «حجر اسماعیل» حقدا روایت بولن حديثلر

شو حجر مبارك ننگ فضيلتي اچن كوب حديثلر روايت بولبدر: 1ـ ما مِن اَحَدٍ يَدعُو تَحتَ المِيزَابِ الاّ اُستُجِيبَ لَهُ. ترجمه: هيچ بر آدم حطيم ننگ اچنا گيرب ناودان نگ اتگندا دورب دعا اديان بولمذ مگر شوننگ دعا ثني قبول ادلنر. 2ـ عَن عَلِي بِن اَبِي طالِبٍ رَضِي اللّهُ عَنهُ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلِّي اللّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم قَال لاَبِي هُرَيرَة رَضِي اللّهُ عَنهُ اِنَّ عَلَي بَابِ الحِجرِ مَلَكاً يَقُولُ لِمَن دَخَلَهُ وَ صَلَيَّ فِيهِ رَكعَتَينِ مَغفُوراً لَكَ مَا مَضَي فَاستَأنِفِ العَمَلَ وَ عَلَي بَابِهِ الاَخِرِ مَلَكٌ مُنذُ خَلَقَ اللّهُ الدُّنيَا اِلَي يَومِ يُرفَعُ البَيتُ يَقُولُ لِمَن صَلَيَّ وَ خَرَجَ مَرحُوماً اِن كُنتَ مِن اُمَّتِ مُحَمَّدٍ تَقِيّاً. ترجمه: حضرت علي بن ابي طالب رضي اللّه عنه دن روايت ادلدي حضرت رسول اكرم صلّي اللّه تعالي عليه و سلم حضرت ابي هريره رضي اللّه عنه اچن آيدي: تحقيق حجر الكعبه ننگ غفي ثندا بر فرشته باردر اول فرشته حجرغا گيرب اكي ركعت نماز اوقين آدم اچن آيدر: ثن تورغل اونكي ادن گناه لرنگدن يلقنن يغدينگدا، ثن عمل ني تازه دن شروع قلغل و حجر الكعبه ننگ اول بر غفي ثندا بر فرشته باردر طنگري تبارك و تعالي دنياني خلق ادندن تا بيت اللّه ني گوترليانچا دورر. شول فرشته حجرغا گيرب نماز اوقيب چقن آدمغا آيدر: ثن چق خداينگ رحمتنا دوچار بولن يغدينگدا اگر محمّد عليه السلامنگ تقوي بولن امّتندن بولثنگ.

3ـ عَن عُثمَانِ بِن عَفَّان رَضِي اللّهُ عَنهُ اَنَّهُ اَقبَلَ ذَاتِ يَومٍ فَقَالَ لاَصحَابِهِ اَلا تَسأَلُونِي مِن اَينَ جِئتُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: كُنتُ قَائِماً عَلَي بَابِ الجَنَّةِ وَ كَانَ قَائِماً تَحتَ المِيزَابِ يَدعُو اللّهَ عِندَهُ. ترجمه: حضرت عثمان‌ بن عفان رضي اللّه عنه ‌دن روايت ادلدي: تحقيق اول بيك خليفه برگن اوذي ننگ ياران ‌لرنا يذلنب آيدي: آيا ثذ مندن ثورميانگذمي من نيردن گلدم؟ شوندا اصحابلر ثن نير‌دن گلدنگ ديب ثورديلر شوندا حضرت عثمان آيدي: من جنّت ‌ننگ غفي ثندا دوريان بولدم حضرت عثمان رضي اللّه عنه حطيم ‌ننگ اچنا گيرب ناوداننگ اتگندا دورب دعاء ادردي.

4ـ اِنَّ اِسماعيلَ عليه السلام شَكا الي رَبّه حرَّ مكَّةَ فاَوحي اليه: اَنّي اَفتَحَ لك باباً مِنَ الجَنَّةِ في الحَجرِ يَخرُجُ عليكَ اَلرَّوحُ منه الي يوم القيامة. ترجمه: تحقيق حضرت اسماعيل عليه السلام مكه مكرمه ‌ننگ غذغن ني اوذي ننگ پروردگاري بولغن طنگري تبارك و تعالي‌غا شكايت ادّي. طنگري تبارك و تعالي حضرت اسماعيل عليه السلام غا وحي ادّي تحقيق من حجر الكعبه‌ دا ثننگ اچن جنّت دن بر غفي آچرن شوندن ثنگا بر ملايم يل چقر تا قيامت غا چنلي. 5ـ مَن قامَ تحتَ مَثغَبِ الكعبةِ و دَعَا اُستُجِيبَ لَهُ و خَرَجَ مِن ذُنُوبِه كَيومِ وَلَدَته اُمُّهُ. ترجمه: هيثي بر آدم كعبه شريفه‌ ننگ ثو آقر‌ننگ اتگندا دورثا يعني حطيم ‌غا گيرب ناودان ‌نگ اتگندا دورب دعا ادثا شوننگ ادن دعاثني قبول ادلنر و گناه‌ دن چقب يلقنر يعني شول آدم‌ ننگ بارچا ادن گناه ‌لري بغشلنب بي‌‌گناه بولر گويا اناثي دوغرن گنندا بي‌گناه بولشي يالي.

ركن يماني

ركن يماني دياني كعبه شريفه ‌ننگ جنوب طرفننگ گن بطرنداکي برجي در. بو برج ‌غا ركن يماني ديب آيدليان ‌نگ سببي شو برج يمن اهل‌ لرننگ نمازدا بقيان طرفي بولنثنگ در.

رکن یمانی ننگ فضیلتی حقدا گلن حدیثلر

بو مبارك برج ‌ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر كاندر: 1ـ يَبعَثُ اللّهُ الحَجَر الاسوَد وَ الرُّكنَ اليمانيَّ يومَ القيامةِ و لهما عينان و لِسانٌ و شَفَتَان يشهدان لمن استَلَمَهُما بِالوفاءِ. ترجمه: طنگري تبارك و تعالي حجر الاسود ني و ركن ‌يماني ‌ني قيامت گنندا ديرلدب تورذر و شو اكثي اچن اكي گوذ و بر دل و اكي دودق بولر و شو اكثي اوذ لرني استلام ادن آدم اچن وفادارلق بلن شاهد لق برر. حجر اسودی استلام ادمک لگنگ معناثنی حجر اسود ‌ننگ تعريفندا آيدق امّا ركن يماني ‌‌ننگ استلامي فقط ثغ ال يا اكي الی بلن ثيفلمق‌در.

2ـ انَّ مَسحَهُما كفَّارَةٌ للخَطايا. ترجمه: تحقيق حجر اسود بلن ركن ‌يماني ‌ني ثيفلمقلق بارچا گناه ‌لر اچن كفّارت در. 3ـ عَلَي الرُّكنِ اليَمانيّ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ مُنذُ خَلَقَ اللّهُ السَّمَوَاتِ و الاَرضَ فَاِذَا مَرَرتُم بِهِ فَقُولُوا: ربَّنا آتِنا في الدُّنيا حَسَنَةً و في الاخِرَةِ حَسَنَةً و قِنا عذاب النَّار فاِنَّهُ يقُولُ: آمين آمين. ترجمه: ركن يماني ‌دا بر فرشته ‌ني مامور ادب غويلندر طنگري تبارك و تعالي آسمانلري و يرني يردندن باري، هر ‌وقتدا آيلنب ركن‌ يماني ‌ننگ دوشنا برثنگذ شوندا شو دعا لري آيدنگ: اي بار خدايا! ثن بذگا شو دنيا‌دا و آخرت ‌دا غوي ‌ني بر و بذلري اود‌نگ عذابندن آمان ثقلا. تحقيق شول مامور بولن فرشته شوندا آیدر: اي بار خدايا شوننگ دعا‌ثني قبول اد شوننگ دعاثني قبول اد.

4ـ ما اتَيتُ الرُّكنَ اليَمَانيَّ الاّ لَقيتُ عندَهُ اَلفَ اَلفَ مَلَكٍ لَم يَحُجُّوا قَبلَ ذلك. ترجمه: من ركن ‌يماني ‌غا برمذدم مگر شوننگ ياننا برمدا هنيذ حج ادمدك فرشته ‌لرنگ بر مليون ‌ثنا ثطشردم. 5ـ مَا مِنْ اِنْسَانٍ يَضَعُ يَدَهُ عَلَي الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ يَدْعُو اِلاَّ اُسْتُجِيْبَ لَهُ وَ اِنَّ بَيْنَ الْيَمَانِيِّ وَ الرُّكْنِ الاَسْوَدِ سَبْعِيْنَ اَلفِ مَلَكٍ لاَ‌‌يُفَارِقُوْنَهُ هُنالِكَ مُنذُ خَلَقَ اللهُ الْبَيْتَ. ترجمه: هيچ بر انسان يوقدر اوذ الني ركن يماني ‌غا غويّان و شوندا دعا اديان مگر شوننگ دعاثي قبول ادليان ‌در و تحقيق ركن يماني بلن ركن حجر اسودننگ آرثندا يدمش منگ (70000) فرشته باردر اولر شول يردا دورن ‌در‌لر تا طنگري تبارك و تعالي بيت الله ‌ني خلق ادندن باري.

6ـ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ الی الرُّكْنِ الاَسْوَدِ قُبُوْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيّاً. ترجمه: ركن‌ يماني دن تا ركن حجر اسودگا چنلي يعني شو ‌اكي آرلقدا يدمش (70) پيغمبرنگ قبر‌لري باردر. 7ـ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ اليَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الاَسْوَدِ رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الْجَنَّةِ. ترجمه: ركن يماني بلن حجر اسودنگ آرثي جنّت‌ نگ بستان ‌لرندن بر بستان در. 8ـ مَن تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ اَتَي الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ لِيَسْتَلِمَهُ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ فَاِذَا اسْتَلِمَهُ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ. ترجمه: هيثي بر آدم غوي كيفيت بلن وضوء آلثا اوندن ثونگرا استلام ادمک اچن ركن‌ يماني ‌غا گلثا شول رحمت‌ غا چمر، استلام ادن زمانندا شوني رحمت الهي اورتر.

ملتزم

ملتزم دياني كعبه شريفه ‌دن حجر اسود بلن غفي‌ ثننگ آرلغي در. اوننگ مسافتي اكي متر در. ملتزم معناثي اوذندا بر ايش ادمك‌ لگي لازم توتلن مكان ديدگي در. حاجي ‌لر طواف‌ لرني تمام ادن لرندن ثونگرا شول مكان ‌غا گلب يذلرني و غرثقلرني بيت الله‌ غا غويب اكي الي بلن كعبه ‌ننگ اورتگندن يبشب زار و تضرع بلن آغلاب دعا ادمك لرني اوذ لرنا لازم توتنثنگ‌ شونگا ملتزم ديدي ‌لر.

ملتزم حقدا روایت بولن حدیثلر

شو ملتزم مبارك‌ ننگ فضيلتي اچن كوب حديثلر روايت بولبدر: 1ـ مَا دَعَا اَحَدٌ بِشَئٍ فِي هَذَا المُلْتَزَمِ اِلا اُسْتُجِيْبَ لَهُ. ترجمه: هيچ بر كشي شو ملتزم دا دورب الله تعالي دن بر زادني دلمذ مگر شوننگ دلان زادني برلر. 2ـ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَ المَقَامِ مُلْتَزَمٌ مَا يَدْعُو بِهِ صَاحِبُ عَاهَةٍ اِلا بَرِئَ. ترجمه: حجر اسود بلن مقام ابراهيم نگ آرثندا ملتزم آدلي ير باردر شول يردا هيچ بر آفت ايثي بولن آدم اوذ آفت و بلاثي ننگ آيرلمق ني طنگري تبارك و تعالي دن اثلمذ مگر شول آفت و بلادن بثم غتلر. 3ـ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ مَا دَعَا اَحَدٌ بِشَئٍ فِي هَذَا المُلْتَزَمِ اِلا اُسْتُجِيْبَ لَهُ. ترجمه: حضرت ابن عباس رضي الله عنه دن روايت ادلدي اول آيدي: من حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم دن اشدم اول حضرت آيدردي: هيچ بر كشي شو ملتزم دا دورب دعاء ادمذ مگر شوننگ ادن دعاثني قبول ادلنر.

4- قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: وَ انَا فَمَا دَعَوْتُ اللهَ بِشَئٍ فِي هَذَا المُلْتَزَمِ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ اِلا اِسْتُجِيْبَ لِيْ. ترجمه: حضرت ابن عباس رضي الله عنهما آيدي: من شو حديث شريف ني پيغمبر اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم دن اشدنمدن باري شو ملتزم دا دورب دعاء ادمدم مگر شول ادن دعام قبول ادلدي ديدي. عمرو بن دينار آيدي: من شو حديث شريف ني ابن عباس دن اشدنمدن باري شو ملتزم دا دورب دعاء ادمدم مگر بارچا ادن دعاء لرم قبول بولدي ديدي. حضرت سفيان آيدي: من شو حديث شريف نی عمرو بن دينار دن اشدنمدن باري شو ملتزم دا دورب دعاء ادمدم مگر شول ادن دعاء لرمنگ بارثني قبول ادلدي ديدي.

حضرت حُمَيدِي آيدي: من شو حديث شريف ني سفيان دن اشدنمدن باري شو ملتزم دا دورب دعاء ادمدم مگر شول ادن دلگلرمنگ همه ثني قبول ادلدي ديدي. محمد بن ادريس آيدي: من شو حديث شريف ني حميدي دن اشدنمدن باري شو ملتزم دا دورب دعاء ادمدم مگر شول ادن دعام قبول ادلدي ديدي. حضرت ابي الحسن محمد بن الحسن آيدي: من شو حديث شريف ني محمد بن ادریس دن اشدنمدن باري شو ملتزم دا دورب دعاء ادمدم مگر شول ادن دعاء لرم قبول ادلدي ديدي. ابو اسامه آيدي: من شو حديث شريف ني حسن بن رشیق دن اشدنمدن باري شو ملتزم دا دورب دعاء ادمدم مگر شول ادن دعاء لرم قبول ادلدي ديدي. عذري آيدي: من شو حديث شريف ني ابو اسامه دن اشدنم دن باري شو ملتزم دا دورب دعاء ادمدم مگر شول دعاء لرنگ بارثي قبول بولدي ديدي و بشغدا تجربه ادن عالم لر كوبدر.

5ـ المُلْتَزَمُ مَوْضِعٌ يُسْتَجَابُ فِيْهِ الدُّعَاءُ مَا دَعَا اللهَ فِيْهِ عَبْدٌ دَعْوَةً اِلا اِسْتَجَابَهَا. ترجمه: ملتزم دياني دعاء لرنگ قبول بوليان یری در. شو ملتزم دا هيچ بر بنده دورب دعاء ادمك لگي دعاء ادمذ مگر طنگري تبارك و تعالي شول بنده ثننگ دعاثني قبول ادر. شو حديثنگ راوي لرننگ هر بيري من شو ملتزم دا دعاء ادّم ادن دعام قبول بولدي ديب آيديلر.

مقام ابراهيم

مقام ابراهيم دياني كعبه شريفه ننگ گن دوغرنداکی غفي ننگ مقابلندا اكي غت شيشه ننگ اچندا غويلن داش در. بيت الله بلن آرثي اون اچ (13) متر در شول داش دا حضرت ابراهيم خليل الله ننگ مبارك آيق لرننگ ايذ لري بار در. يقين غا برب گوذان آدم گورب بشرر. حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام كعبه شريفه ننگ ديوارني اورن دا شول داش غا منب اوربدر كعبه شريفه ننگ بناثي يوقري غلندا شول داش دا حضرت ابراهيم خليل الله بلن يوقري غالرمش. كعبه شريفه ننگ بر طرفي اورلب كامل بولن دا اول بر طرفنا آيلنرمش حضرت ابراهيم خليل الله هم شول داش ننگ اثتن دا بولن يغديدا شول داش حضرت ابراهیم خليل الله ننگ اتگندا مثل خمير يالي يومشاب اوننگ مبارك قدم لرننگ اثر لرني آلب غالب در.

بعضي روايتدا حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام اوذ اوغلي اسماعيل عليه السلام ني اثلاب اوينا برندا اسماعيل اويندا يوقمش، اسماعيل ننگ عيالي غاين آتثنا دش ديب احترام اديار. حضرت ابراهيم دشمك لگي قبول ادميار گلني آيديار: اگر دشمجك بولثنگ اجازه بر من ثننگ كله نگي يوب برين ديار. حضرت ابراهيم قبول اديار شوندا گلني بر بيك داش ني گترب ثغ آيق ننگ اتگندا غويار. حضرت ابراهيم عليه السلام شول داشغا دينب ثغ طرفنا غيشرب كله ثننگ بر غبدل ني يودريار شوندا حضرت ابراهيم نگ ثغ آيغي شول داشغا چمب اثر غويار اوندن ثونگرا گلن شول داش ني ثول طرفغا گچرب ثول آيغي ننگ اتگندا غويار حضرت ابراهيم عليه السلام داشغا دينب ثول طرفنا غيشرب كله ثننگ اول بر غبدل ني يودريار شوندا شول داشغا ثول آيغي چمب اثر غويار انها حضرت ابراهيم خليل الله ننگ مبارك قدم لرننگ اثرلري نچا منگ يل لر بوينچا معجزه بولب تا شو وقتغا هيچ ايدگماني دورن در.

اما بعضي روايت لردا بيت الله شريف ننگ بناثي تمام بولندن ثونگرا حضرت ابراهيم خليل الله عليه السلام غا ير يذني بيت الله شريف گا زيارت ادمك اچن چاغر ديب دستور بولندا، ابراهيم عليه السلام بر داش ننگ اثتنا چقب تمام خلق لري زيارت ادمك لگا چاغردي شول داش حضرت ابراهيم خليل الله ننگ اتگندا يمشاب مبارك آيقلري بر مقدار شول داش غا چمدي. مقام ابراهيم ديلياني شو داش در شو وقت غا چنلي تبرك ادب مسجد الحرامدا ثقلنب دورن در. الحاصل شو اچ روايت ننگ اچثنا گورا دا شول بر داش بولمق لغي ممكن در.

مقام ابراهيم ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر

مقام ابراهيم ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر كوبدر: 1ـ اِنَّ الرُّكْنَ وَ المَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا وَ لَو لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لاَضَائَتَا مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَ المَغْرِبِ. ترجمه: تحقيق حجر اسود بلن مقام ابراهيم اكثي جنت ننگ ياقوتندن اكي بولك ياقوتدر. طنگري تبارك و تعالي شول اكثي ننگ نورلرني اوچردي. اگر الله تبارك و تعالي شول اكثي ننگ نورلرني اوچرمثدي هوكمان شول اكثي گن دوغر بلن گن بطرنگ آرلرني يغتي لندرردي.

2ـ اِنَّ الرُّكْنَ وَ المَقَامَ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ وَ لَولا مَا مَسَّهُمَا مِنْ خَطَايَا بَنِي آدَمَ لاَضَاءَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَ المَغْرِبِ وَ مَا مَسَّهُمَا مِنْ ذِي عَاهَةٍ وَ لا سَقْمٍ اِلا شُفِيَ. ترجمه: تحقيق حجر اسود و مقام ابراهيم جنت نگ ياقوتندن در اگر شو اكثی نا آدم اوغلن لرننگ گناه لري دگمدك بولثدي شو اكي داش مشرق بلن مغرب ننگ آرثني يغتي لندرردي. شو اكي داشغا هيچ بر آفت ايثي و كسل ايثي ثيكنمذ مگر شفا طفر. 3ـ الرُّكْنُ وَ المَقَامُ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَوَاقِيْتِ الجَنَّةِ. ترجمه: حجر اسود بلن مقام ابراهيم اكثي جنت نگ ياقوت لرندن در.

حجر اسود و مقام ابراهيم آتامذ آدم عليه السلام بلن جنت دن گلن داشلر در شو اكي داش مسلمان لرنگ يانندا انكي قديم بولغن ثيلغلي اثر لردندر. طنگري تبارك و تعالي شو اكي ثيلغلي داش ني حضرت ابراهيم خليل الله ننگ زمانندن تا شو وقتغا چنلي جاهليت عبادت لرندن ثقلدي. يعني زمان جاهليت دا آدملر هر بر داش ني مقدس گورب شونگا عبادت ادثلردا حجر اسود بلن مقام ابراهيم غا عبادت ادمدي لر گويا بيت الله شريف گا عبادت ادميشی لري يالي.

اگر زمان جاهليت دا شولرغا عبادت ادلن بولثدی ثونگرا اسلام دا بيت الله غا طواف ادملي حجر اسود ني اوغشملي و مقام ابراهيم ننگ يانندا نماز اوقيملي ديب دستور ادن بولثدي شوندا منافق لر و اسلامنگ دشمان لري «اسلام ديني دا بذنگ بر ناچا بت لرمذ غا احترام ادمك بلن بيريار» ديب آيدردي لر و اسلام ديني دا شرك ننگ ايثندن آرثا بولمذ دي. شو حكمت لر جهتلي طنگري تبارك و تعالي شو مقدسات لرني جاهليت ننگ عبادت لرندن ثقلدي و تا قيامت غا چنلي دا ثقلار. انشاء الله تعالي.

بئر زمزم

بئز زمزم دياني مسجد حرام دا كعبه شريفه ننگ گن دوغر طرفندا بولغن مبارك غي در. اول غي حضرت اسماعيل عليه السلام نگ زمانندن تا شو وقتغا چنلي ثوي كثلماني اِركب دورن در. برناچا يل لردا اول غي ني اتك غچرلب اوننگ اثتنا سقف بجرلب سقفني حاجي لرنگ طواف اديان يرلري بلن برابر ادلدي. حاجي لر زمزم غي دن تبرك جهتلي ثو اچمكلري اچن يرنگ تيندا اكي بولك گينگ جاي بجرلدي. ثغداکي اركك آدم لر اچن ثولداكي خاتون لر اچن و شول اكي بولك جاينگ هر بيرندا كوب كوب چرنك لر و تنگچالر غويلدي ثو اچمك اچن حاجي لر تقلشق ادمذ يالي. شول زمزم غي نا گيرليان آغذ حاجي لرنگ طواف اديان يرلرننگ آنگري كنارندا دی. ثونگرقي وقت لردا زمزم چرنك لرني مسجد نگ آخرقي ديوار ننگ اچ طرفندا غويلدي باب اسماعيل بلن حنين ننگ آرثندا زمزم رجال ني غويلدي و باب حنين بلن باب بلال آرثندا زمزم نساء ني غويلدي.

زمزم غي ثننگ آدلري

شو زمزم غي ثننگ اون باش (15) هيل لي آد لري باردر: 1ـ برنجثی «زمزم» معناثي كوب ديمك در. بو مبارك غي ننگ ثوي كوب بولنثنگ مونگا «ماءٌ زَمْزَمٌ» ديديلر. 2ـ اکنجثی «شَبَّاعَة» معناثي دويریان ديمكدر. بو مبارك غي ننگ ثوندن هركم دويمق قصدي بلن اچندا دويان بولنثنگ مونگا «بئر شباعه» ديب آيديلر. 3ـ اچنجثی «مُرْوِيَة» معناثي غاندریان ديمكدر. بو مبارك غي ننگ ثوندن اچمك لك ثوثمق لغي ديبندن غوپرب آيريان بولنثنگ مونگا «بِئْرٌ مُرْوِيَةٌ» ديلدي. 4ـ دوردنجثی «نَافِعَةٌ» معناثي پيدا بریان ديمكدر. بو مبارك غي ننگ ثوندن اچمك لكدا كوب كوب پيدا لر بولنثنگ مونگا «بئر نافعه» ديب آيديلر. 5ـ باشنجثی «عَافِيَةٌ» معناثي ثغلقدر. بو مبارك غي ننگ ثوندن اچمك لكدا كوب كسل لردن غتلب ثغلمق بولنثنگ مونگا «بئر عافيه» ديديلر.

6ـ آلتنجثی «مَيْمُونَةٌ» معناثي مبارك ديمكدر. بو غي دا بارچا خلق لرنگ تبرك اديان غي ثي بولنثنگ مونگا «بئر ميمونه» ديديلر. 7ـ یدنجثی «بَرَكَةٌ» معناثي كوب خير ديمكدر. بو مبارك غي دن اونكي گچنلر و ثونگرقي دورانلر كوب كوب خيرلنب اوذلرننگ مقصد و مراد لرنا يتشنثنگ مونگا «بئر بركه» ديديلر. 8 ـ ثگذنجثی «بَرَّةٌ» معناثي يغشي لق ديمكدر. بو مبارك غي ننگ ثوندن اچمكلكدا كان يغشي لق لر بولنثنگ مونگا «بئر برّه» ديديلر. 9ـ دوقذنجثی «مَضْنُونَةٌ» معناثي غثغلنن و منع ادلن ديمكدر. بو مبارك غي دا بتر ارزشلي و بهالي بولب آدم لر موني بير بير لرندن غثغنيان بولنثنگ مونگا «بئر مضنونه» ديديلر. 10ـ اونلنجثی «كَافِيَةٌ» معناثي بث بولیان ديمكدر. بو مبارك غي ننگ ثوندن اچيان يغشي غانب اوذگا ثولري اثلمكدن بث بوليان بولنثنگ مونگا «بئركافيه» ديديلر.

11ـ اون بیرلنجثی «مُعْذِبَة» معناثي ثيجي بولن ديمكدر. بو مبارك غي ننگ دا ثوي ثيجي بولنثنگ مونگا «بئر معذبه» ديديلر. 12ـ اون اکلنجثی «شِفَاءُ سَقْمٍ» معناثي دردي غطرمق ديمكدر. بو مبارك غي ننگ ثوي كوب كوب دردلرگا درمان بولب غطريان بولنثنگ مونگا «شفاء سقم» ديديلر. 13ـ اون اچلنجثی«طَعَامُ طُعْمٍ» معناثي ايمك لگنگ ايمتي ديمكدر. بو مبارك غي ننگ ثوي گويا ايمت يالي آجي دويريان بولنثنگ مونگا «بئر طعام طعم» ديديلر. شو مبارك غي ننگ ثوني آجغن آدم دويمق نيتي بلن اچثا هوکمان دويان در. 14ـ اون دوردلنجثی «هَزْمَةٌ» معناثي چقِر ديمكدر. بو مبارك غي دا چقِر بولب يرنگ سطحندن اتكدا بولنثنگ مونگا «بئر هزمه» ديديلر. 15ـ اون باشلنجثی «سُقْيَا اِسْمَاعِيْل» معناثي حضرت اسماعيل عليه السلامنگ ثو پايي ديمكدر. بو مبارك غي دا حضرت اسماعيل عليه السلامنگ ثو پايي بولنثنگ مونگا «بئر سقيا اسماعيل» ديديلر. یعنی الله تبارك و تعالي زمزم غي ثني حضرت اسماعيل و اوننگ اهل لري اچن خاص لاب برن در.

زمزم غي ثي حقدا روايت بولن حديثلر

زمزم غي ثي حقدا روايت بولب گلن حديثلر كوبدر: 1ـ مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ سَبْعَاً وَ صَلَّي خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ شَرِبَ مِنْ مَاء زَمْزَمَ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُه كُلُّهَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ. ترجمه: هيثي بر آدم بيت الله شريف گا يدي مرتبه طواف ادب مقام ابراهيم ننگ ايذندا اكي ركعت نماز اوقيثا و زمزم غي ثندن ثو اچثا شوننگ بارچا گناه لري مغفرت ادلنر هر ناچا كان بولثادا. 2ـ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ. ترجمه: زمزم غيثي ننگ ثوي ناما نيت بلن اچلثا شوننگ اچن بولر.

3ـ مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ. ترجمه: زمزم غي ثننگ ثوي هر بر درد اچن دواء در. 4ـ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ مَنْ شَرِبَهُ لِمَرَضٍ شَفَاهُ اللهُ اَوْ لِجُوعٍ اَشْبَعَهُ اللهُ اَوْ لِحَاجَةٍ قَضَاهَا اللهُ. ترجمه: زمزم غي ثننگ ثوي ناما نيت بلن اچثنگ شوننگ اچن بولر. هيثي بر آدم شوني مريض لگي جهتلي اچثا الله تعالي شوننگ مريض لگنا شفاء برر. اگر آچلغي جهتلي اچثا الله تعالي شوني دويرر يا بولردن بشغا حاجتي جهتلي اچثا الله تعالي شوننگ حاجتني بترر. 5ـ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَاِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي بِهِ شَفَاكَ اللهُ وَ اِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيْذَاً اَعَاذَكَ اللهُ وَ اِنْ شَرِبتَهُ لِتَقْطَعَ ظَمَأكَ قَطَعَهُ اللهُ وَ اِنْ شَرِبْتَهُ لِشِبَعِكَ اَشْبَعَكَ اللهُ وَ هِيَ هَزْمَةُ جِبْرِيلَ وَ سُقْيَا اِسْمَاعِيْلَ. ترجمه: زمزم ثوي ناما نيت بلن اچلثا شوننگ اچن بولر ثن اگر شول زمزم ثوني شفاء طبمق نيت بلن اچثنگ الله تعالي ثنگا شفاء برر اگر شول زمزم ثوني كمك طلب ادمك نيت بلن اچثنگ الله تعالي ثنگا كمك برر اگر ثن شوني ثوثمق لغنگ كثلمك نيت بلن اچثنگ الله تعالي ثوثمق لغنگ ني كثب آيرر اگر شوني دويمق لق اچن اچثنگ الله تعالي ثني دويرر. زمزم غي ثي حضرت جبريل فرشته ننگ غذن چقري و حضرت اسماعيل عليه السلامنگ دا ثو پايي در.

6ـ اِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، اِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ. ترجمه: شو زمزم غي ثي بركتلي در شو زمزم غي ثي ايمك لگنگ ايمتي در. 7ـ اِنَّهَا مُبَارَكَةٌ وَ هِيَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ. ترجمه: شو زمزم غي ثي بركتلي غي در و شو زمزم غيثي ايمك لگنگ ايمتي و درد لي ننگ دردي اچن غيطرغي در. 8ـ التَّضَلُّعُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. ترجمه: زمزم ثوندن اِچب بتر غانمق منافق لق يغديندن غتلمق در. 9ـ آيَةُ مَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ المُنَافِقِيْنَ اَنَّهُمْ لايَتَضَلَّعُونَ. ترجمه: بذ مسلمانلر بلن و منافقلرنگ آرثندا بولن علامت، منافقلرنگ شول ثو دن بتر غانمثذلغی در چونکه منافق بولن آدم لر زمزم ثوندن كان اچب بتر غانمذلر اما تيث مسلمان لر هر سفر دا بتر كان اچب غانرلر.

10ـ يَرْحَمُ اللهُ اُمَّ اِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَكَانَتْ عَيْنَاً مَعِيْنَاً. ترجمه: الله تعالي رحم ادثن حضرت اسماعيل عليه السلامنگ اناثي حضرت هاجرغا اگر زمزم چشمه ثني اوذ حالنا غويثدي يعني دَوَرَگني پل لاب ثوننگ اوني تودمثدي اول زمزم چشمه ثي آرنا بولب المدام يرنگ يذندن آقب دورردي. 11ـ اِنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ. ترجمه: تحقيق حضرت ابن عباس رضي الله عنهما آيدي: من حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم گا زمزم غي ثندن ثو بردم شوندا پيغمبر اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم دك دورن يغديدا ثو اچدي.

12ـ خَيْرُ مَاءٍ عَلَي وَجْهِ الاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ. ترجمه: ير يذندا بولن ثولرنگ انكي غوثي زمزم غي ثننگ ثوي در. زمزم يالي ثو يوقدر. 13ـ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُتْحِفَ الرَّجُلَ بِتُحْفَةٍ سَقَاهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ. ترجمه: تحقيق حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم بر كشي گا سوغات برمك لگني اراده ادثا شونگا زمزم ثوندن اچرردي. 14ـ زَمْزَمُ لاتُنْزَفُ وَ لاتُذَمُّ لايَعْمِدُ اِلَيْهَا اِمْرُؤٌ فَيَتَضَلَّعَ مِنْهَا رَيَّاً اِبْتِغَاءَ بَرَكَتِهَا اِلا اَخْرَجَتْ مِنْهُ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْ الدَّاءِ وَ اَحْدَثَتْ لَهُ شِفَاءً وَ مَا اِمْتَلأ جَوْفُ عَبْدٍ مِنْ زَمْزَمَ اِلاّ مَلأهُ الله عِلْماً و بِرَّاً. ترجمه: زمزم غي ثي ثوي توكنب غوريمذ و اونگا آد دقلب عيب ادلمذ. هر بر يگت زمزم ثوننگ بركتني طلب ادمك جهتلي شوننگ ثوندن كان كان اچب بتر غانب اچثا شول اچلنن زمزم ثو اوذ مقدارنچا شول يگت دن دردني آيرر و شوننگ اچن شفاء طبدرر هر بر بنده ننگ اچي زمزم ثودن دولثا الله تعالي شول اچ ني علم و غوي لق دن دولدرر.

15ـ خَيْرُ بِئْرٍ فِي النَّاسِ زَمْزَمُ. ترجمه: دنيا دا آدم لرنگ آرثندا بولن غي لرنگ انكي غوثي زمزم غي ثي در. 16ـ الحُمَّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ. ترجمه: غذدرما جهنم ننگ دمندن در بث غذدرمانگذي زمزم ثوندن اچمك بلن ثودنگ. 17ـ خَمْسٌ مِنَ العِبَادَةِ النَّظَرُ اِلَي المُصْحَفِ وَ النَّظَرُ اِلَي الكَعْبَةِ وَ النَّظَرُ اِلَي الوَالِدَيْنِ وَ النَّظَرُ فِي زَمْزَمَ وَ هِيَ تَحُطُّ الخَطَايَا وَ النَّظَرُ فِي وَجْهِ العَالِمِ. ترجمه: باش ايش عبادت دن در: قرآن شريف گا نظر ادمك، كعبه شريفه ني گوذمك، آتا و انا گا نظر ادمك، زمزم غي ثنا فكر ادمك، شو زمزم آدملرنگ گناه لرني آيريان در، شريعت عالم ننگ يذنا بقمق. زمزم ثوننگ شرافتي حقدا روايت ادلنن حديثلر بتر كان در بارثني قلم غا گترثك گبلر بتر اوذلر ايمانلي آدم اچن شو آيدلن مقدار بث در.

زمزم ننگ خصوصيت لري

زمزم ثوي اچن كوب كوب خاصيت لر بار در شول خاصيت لر بشغا ثو لردا يوقدر. 1ـ زمزم ثوي غذدریان آدم نگ غذدرمثني آيرب اندام ني ثوق اديان در. 2ـ زمزم ثوي كله آغرني آيريان در. 3ـ قيامت گنن دن اونچا ير يذندا بولن ثيجي ثولرنگ بارثي گوترلر يعني بارثني ير چكر دنگا زمزم ثوي غالر. 4ـ زمزم ثوي ير يذنداكي ثولرنگ بارثندن آرتقمج در شريعت يذندن و طبابت يذندن. 5ـ زمزم ثوي نصف شعباندا يعني برائت گيجثندا بتر غَوي لنب ثيجياندر. 6ـ زمزم ثوي هر يل ننگ برائت گيجثندا كوفلياندر حتي غي ننگ آغذندن آغب آقياندر. مكه مكرمه ننگ اهل لري آيديارلر: شول گيجادا زمزم چشمه ثنا «عَين سلوان» گلب بيركيار. عين سلوان دياني بيت المقدس دا بر تبرك چشمه در شول چشمه ننگ ثوندن آدملر درد لرنا شفاء طلب اديان درلر. سنه هجري قمري ننگ يدي يذ آلتي (706) لنجي يلندا برائت گيجثندا آغذندن چقب آقن ني حضرت الشيخ الصالح ابو الحسن المعروف بكرباج ديگن عارف كشي گوربدر. بعضي عالم لر شول يغدي ني دنگا عارف لر گورر ديب آيديلر.

7ـ تحقيق زمزم غي ثني گوذمك لك گوذنگ گورجني آردرر و خطالري كملدر. 8ـ هيثي بر آدم زمزم ثوني كله ثندن اچ غشوچ غيثا شول آدم غا هيچوقت ذليل لك دگمذ. 9ـ هر وقت اوذنا بر ثوننگ زيان برمك لگندن غورقثا شوندا آيدملی: يَا مَاءُ! مَاءُ زمزم يُقْرِئُكَ السَّلامَ. ترجمه: اي ثو زمزم ثوي ثنگا سلام آيديار بث شول آدم هوكمان شول ثوننگ ضررندن آمان غالر. 10ـ زمزم ثو بلن جهنم ننگ اودي بر بنده ننگ اچندا بيرگمذ. يعني زمزم ثو اچن آدم هيچوقتدا دوزخ ننگ اودنا ينمذ. 11ـ زمزم ثو يرك ني پخطلار و يرك دن غورقمق لغي و بشغيلمق لغي آيرر. شوننگ اچن پيغمبر عليه الصلاه و السلام ننگ يرك ني زمزم ثو بلن يودیلر يوقرداكي و اتك داكي و جنت داكي و جهنم داكي عجايب و غرايب زاد لرغا تاب گترثن و بشغيلمثن ديب. 12ـ زمزم غي ثندا مسلمانلرنگ روحلري ايشر.

مسجد حرام

المسجد الحرام موصوف و صفت در. حرام مُحَرَّمْ معناثندا بولن مصدر در. يعني اوذندا اولشمكلگي حرام ادلنن مسجد يا ظالملري اوذنا يذلنمكدن غيطرلن مسجد ديدگي در بو مسجد كعبه شريفه ننگ دشني غاباب دورن مبارك مسجددر بو مبارك بولن مسجد بيت الله بناء ادلندن تا حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ باشلنجي آتاثي بولن «قصي بن كلاب» ننگ وقتنا گليانچا كعبه شريفه ننگ دورگنداكي گينگ ميداندن عبارتدي بشدق لق قصي غا گچب كعبه شريفه ننگ آچر و غلفنا ايا بولن زمانندا قصي قريشلري گترب كعبه ننگ دورك لرندا غوندردي و اولر كعبه شريفه حرمت غويب اوي لرني كعبه شريفه منگذش ادمجك بولب تگلك ادب ثلديلر و بوي لرني دا كعبه دن پث ادیلر. قريش لرنگ اويلري دورد دورك لرنا دولدي دنگا آدملر بيت الله شريف غا طواف ادب آيلنر يالي ميداني بوش غويديلر و اويلرننگ آرلرندن طواف ميدان غا برر يالي هر يردن كوچه غويديلر.

مسجد حرام پيغمبر عليه السلامنگ و حضرت ابي بكر صديق نگ وقتلرندا شول يغديدا باقي غالبدي. اما سنه هجري قمري ننگ اون يدي (17) لنجي يلندا حضرت عمر رضي الله عنه مسجدنگ دورگنداكي اويلري ثتن آلب اول اویلري يقب مسجدگا يبشردي. مسجد حرام اونكي ثندن گينگلدي مسجدنگ دورد دوركنا آدم بويدن پثراك ديوار چكدردي. يگرم آلتي (26) لنجي يلدا مسجد حرام ني ينا گينگلديلر آدم كوفلب مسجدگا ثغمديلر. حضرت عثمان رضي الله عنه مسجد نگ دورگنداكي اويلري ثتن آلب شول اويلري يقب شوننگ جايلرني مسجد حرامدن آيلندردي و همدا مسجد حرامغا سايبان ثلدي تا شو وقتغا چنلي مسجد حرام دشنا ديوار چكلن گينگ چاگلي يردي.

آلتمش باش (65) لنجي يلدا حضرت عبدالله بن زبير رضي الله عنهما مسجد حرامني اونكي ثندن گينگلدي الري ثندن و يوقري ثندن و غيرثندن كوب اويلري ثتن آلب شولري يقب مسجد حرام غا داخل ادي و مسجدني هم باملدي. يدمش باش (75) لنجي يلدا عبدالملك بن مروان مسجد حرامني تعمير ادملي ديب بيرق بردي. شوننگ بيرغي بلن مسجد نگ ديوارلري اونكي ثندن غلدرلدي ساج آدلي آنگرباش آودن آغچ بلن بام بجرلدي و شول آغچدن ستون غويلدي و ستون لرنگ باشلرني غذل بلن بذلدي. توغثن بر (91) لنجي يلدا وليد بن عبدالملك مسجد حرام ني اوللدملي ديب دستور بردي. اونكي بناء ثني آيرب يمشغادن پوخته بجرملي ديدي مصردن و شام دن مرمر داشلري گتردي كوب ستونلر غويب اونكي ثندن پوخته راق ادب اوردردي و زينت لنن ساجلر بلن بام بجردي و مسجد حرامدا دنگلر غويدردي مسجد نگ اچني مرمر بلن بذدي مسجدنگ طاقلرني كاشيلر بلن آودنلدي و مسجدگا سايبان ثلدردي.

يذ آلتمش يدي (167) لنجي يلدا خليفه مهدي عباسي مسجد حرامني اونكي ثندن گينگلدي دورد دورگنداكي اويلرنگ هر بر متر مربع ثني يگرم باش (25) مثقال غذل بلن ثتن آلب مسجد آيلندردي شامدن و بشغا يوردلردن مرمرلر و ستون ادمك اچن اولقان داشلر آلب جده ننگ بندرندا دشردي. اوندن ثونگرا ارابه لر بلن مكه چكديلر و كوب كوب خرج لر ادب مسجد حرام ني دورد دوركنا گينگلدب و شول زمانداکي آنگرباش زينتلر بلن بذاب ثلدي و بتر غايملاب اوردي. شو مهدي عباسي ننگ ثلن مسجدي يذ آلتمش دوقذ (169) لنجي يلدن تا دوقذ يذ يدمش دوقذ (979) لنجي يل غا چنلي ايدگماني دوردي. مسجد حرام ثگذيذ اون (810) يل لاب دهرنگ طبيعتلرنا دوام گتردي اولقان آقن سيل لر و غتي اوثن يل لر و گيچلي يغن يغنلر هيچ بر زيان برمدي و نماز اوقيانلري دا شول غينچلق لردن و گن ننگ غذغنن دن آمان ثقلدي.

دوقذ يذ يدمش دوقذ (979) لنجي يلدا مسجد حرام ننگ گن دوغر طرفنداكي بامي بيت الله غا غرشي غيشردي. سقف ننگ آغچ لرننگ باشلري گورندي عثماني پادشاه لرننگ اون بر (11) لنجثي بولن سلطان سليم خان مسجد حرام ني تازه دن بجرملي ديب بيرق بردي. شوننگ بيرغي بلن اونكي مسجدي ثوكب يمشغادن بتر محكم ادب اورماگا دورديلر. مسجد حرام ننگ آغچدن بام يرنا طاق اورب داشدن بام اديلر. مسجد تمام بولماقا سلطان سليم دنيادن غيدي اوننگ يرندا اوغلي سلطان مرادخان اوتردي اول هم مسجد حرامننگ بناثني محكم ادب بثملقدا بترملي ديب دستور ادي. دوقذيذ ثگثن دورد (984) لنجي يلدا مسجد حرام ني تكميل ادب بجرديلر شو آتا و اوغل ننگ بناء ادن مسجدي شو وقتغا چنلي باقي در.

بر منگ اچ يذ يدمش باش (1375) لنجي يلدا دولت سعودي مسجد حرام ني گينگلدمك لگا قصد ادي. اوذ علماءلرني مصر نگ و عربستان نگ مشهور مهندس لرني و معمارلرني ايشرب شولرنگ مصلحتي بلن اونكي مسجدنگ دشندن اونكي مسجدگا يبشرب گينگ مسجد ثلمق لغنگ نقشه ثني چكديلر شول چكلن نقشه بوينچا كوب دكان لر و اويلر يقلملي بولدي. شولرنگ بارثني بتر يوقري قيمت بلن آلب يقديلر اونكي مسجدنگ مساحتي يگرم دوقذمنگ بر يذ يگرم يدي (29127) متر مربع دي اما بو نقشه دا مسجد و مسعي يذ توغثن منگ (190000) متر مربع بولدي بو مسجد زير زميني دن بشغا اكي طبقه بولدي اولقي طبقه ثي ننگ يردن بيك لگي اون اچ (13) متر اكلنجي طبقه ننگ بيك لگي دوقذ (9) متر يعني يردن يوقرلغي يگرم اكي (22) متر اتك دن دفا چقيانچا يذ اوتذ (130) پله در.

خلاصه كلام مسجد حرام اچ بولمدر. برنجثي اكي طبقه سعودي لرنگ ثلن مسجدي در انكي دشقي مسجد در اكلنجي ثي بر طبقه عثماني لرنگ ثلن مسجدي اوننگ اچكي مسجدي در عثماني لرنگ مسجدندن تا كعبه شريفه باريانچا مطاف در اوندا سقف يوقدر شول مطاف ني من آردملاب گوردم ايني يذ غرق باش (145) آردم و بويي اكي يذ اوتذ اكي (232) آردم بولدي. مسجد حرام دا دوقذ اولقان مناره بار هر مناره ننگ بيك لگي توغثن (90) متر در. اكي مناره باب ملك عبدالعزيز دا، اكي مناره باب ملك فهد دا، اكي مناره باب عمر دا، اكي مناره باب الفتح دا و بر مناره باب الصفادا در.

مسجد حرام نگ غفی لری

مسجد حرام ننگ غفي لري توغثن دن آغيان در آدلري شيلا: 1ـ باب الملك عبدالعزيز 2ـ سلم باب الملك عبدالعزيز 3ـ باب قبو اجياد 4ـ باب بد روم اجياد (زير زمين) 5ـ باب اجياد 6ـ باب بلال 7ـ باب سلم كهربائي 8ـ باب كهربائي 9ـ باب حنين 10ـ باب اسماعيل 11ـ باب الصفا 12ـ باب ابي قبيس 13ـ باب سلم ابي قبيس 14ـ باب سلم الارقم 15ـ سلم كهربائي 16ـ باب جسر بني هاشم 17ـ باب بني هاشم 18ـ جسر باب علي 19ـ باب علي 20ـ باب العباس 21ـ جسر باب العباس 22ـ باب النبي صلي الله عليه و سلم 23ـ جسر باب النبي صلي الله عليه و سلم 24ـ باب السلام 25ـ جسر باب السلام 26ـ باب بني شيبه ـ جسر باب شيبه 27ـ باب الحجون 28ـ جسر باب المعلاة 29ـ باب المعلاة 30ـ باب المدعي 31ـ باب المروة 32ـ باب عثمان 33ـ سلم باب مراد 34ـ سلم باب مراد 35ـ سلم باب مراد (المستوي العلوي) 36ـ سلم باب مراد 37ـ باب المحصب 38ـ باب العرفة 39ـ باب المني 40ـ باب قريش 41ـ سلم القرارة 42ـ سلم القرارة 43ـ باب القرارة 44ـ مزلقان القبو (ممر عربات) 45ـ باب الفتح (شامل 3 باب) 46ـ جسر الزبير 47ـ قبو عمر الفاروق (زير زمين) 48ـ قبو عمر الفاروق (زير زمين) 49ـ باب عمر الفاروق 50ـ جسر باب الندوة 51ـ باب الندوة 52ـ باب الشامية 53ـ سلم كهربائي 54ـ سلم كهربائي 55ـ باب القدس 56ـ باب المدينة 57ـ جسر باب المدينه 58ـ باب الحديبية 59ـ قبو الحديبية 60ـ باب بد روم الحديبية (زير زمين) همكف 61ـ جسر باب المهدي العباسي 62ـ باب العمرة (تحتي) 63ـ باب العمرة (فوقي) 64ـ سلم باب العمرة 65ـ سلم كهربائي 66ـ سلم كهربائي 67ـ باب رقم 67 68ـ باب رقم 68 69ـ باب رقم 69 70ـ باب رقم 70 71ـ باب رقم 71 72ـ باب رقم 72 73ـ باب رقم 73 74ـ باب رقم 74 75ـ باب ملك فهد 76ـ باب ملك فهد (زير زمين همكف) 77ـ باب ملك فهد 78ـ سلم كهربائي باب الملك فهد 79ـ باب الملك فهد 80ـ سلم باب الملك فهد 81ـ سلم  82ـ ابواب قبو الملك فهد.

مسجد نگ بناثي نهايت محكم و زينت دا آنگر بش مزين بتر غوي مرمرلر دشلن و نورافكن چراغلر يندرلن ستونلردا و سقفلردا انواع كلرلر و باد بزنلر غويلن. مسجد حرام يارم مليون نمازخواني بلكه اوندن ايراك جماعتني اوذندا ثغدريان جهاندا انكي گينگ مسجد در. شو حال حاضردا مسجدنگ دورد دورك لرني تكيذلنب آق مرمر دشلب مصلي آيلندرلدي. حاجي لرنگ راحتلغي اچن تيارلنن اسبابلر بتر كان در. شو مسجد حرام آنگر بش بركتلي مسجد در شوننگ اچندا ادلن عبادت لرنگ هر بيري يذمنگ بولب اوثياندر.

مسجد حرام ننگ حقندا گلن حديثلر

مسجد حرام ننگ حقندا كوب حديثلر گلن در: 1ـ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الاَرْضِ اَوَّلاً؟ قَالَ المَسْجِدُ الحَرَامُ. ترجمه: حضرت ابي ذر رضي الله عنه دن روايت ادلدي اول آيدي: من حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و سلم دن ثوردم اي طنگري تبارك و تعالي ننگ رسولي! ير يذندا دثلابقي بجرلن مسجد هيثي مسجددر؟ شوندا پيغمبر عليه الصلاه و السلام آيدي: ير يذندا انكي اونچا ثلنن مسجد مسجد حرام در. 2ـ صَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ مِأةُ اَلْفِ صَلاةٍ. ترجمه: مسجد حرام ننگ بر نمازي يذمنگ نماز بلن برابردر يعني هر بر ركعت يذمنگ (100000) ركعت بولب اوثياندر. 3ـ لا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلا اِلَي ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ المَسْجِدَ الحَرَامَ وَ مَسْجِدِي هَذَا وَ المَسْجِدَ الاَقْصَي. ترجمه: يكلر باغلاب فقط اچ مسجد گا گدلر برنجثي مسجد حرام اكنجثي مننگ شو مدينه منوره داكي مسجدم اچنجثي مسجد اقصي بيت مقدس ننگ مسجدي.

4ـ يُنْزِلُ اللهُ عَلَي اَهْلِ المَسْجِدِ، مَسْجِدِ مَكَّة كُلَّ يَوْمٍ عِشْرِيْنَ وَ مِأةَ رحْمَةٍ. ترجمه: طنگري تبارك و تعالي مسجد اهلنا يعني مسجد حرامغا هر گندا يذ يگرم رحمت ايندرر. 5ـ صَلاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ اَفْضَلُ مِنْ مِأةِ اَلْفِ صَلاةٍ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. ترجمه: مسجد حرامدا اوقلن بر نماز پيغمبر اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ مسجدنا اوقلن نمازنگ يذمنگ ثندن افضل در. 6ـ الصَّلاةُ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ تَفْضُلُ عَلَي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِأةِ اَلْفِ صَلاةٍ. ترجمه: مسجد حرامدا اوقلن نماز پيغمبر عليه الصلاه و السلامنگ مسجدندا اوقلن نمازدن يذمنگ برابر آرتقمچ بولر. 7ـ مَنْ صَلَّي فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ رَكْعَتَيْنِ فَكَأنَّمَا صَلَّي فِي مَسْجِدِي اَلْفَ اَلْفِ صَلاةٍ وَ الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِي اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ صَلاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنْ البُلْدَانِ. ترجمه: هيثي بر آدم مسجد حرامدا اكي ركعت نماز اوقيثا شول آدم مننگ مسجدمدا مليون ركعت نماز اوقيان يالي در و مننگ مسجدم دا اوقلن بر نماز بيلكي شهرلرنگ مسجدلرنداكي اوقلن نمازلرنگ منگ ثندن غويدر.

صفا

صفا دياني مكه مكرمه دا ابو قبيس آدلي داغدن بر بولك غلبنگ در. شو صفا مسجد حرام ننگ الري گن دوغرندا در. صفاننگ اثتنا منن آدم حجر اسودگا مقابل بولر صفاننگ شو وقت بيك لگي تقريباً ثگذ متر در. بو بولك داغ غا صفا ديب آيدلياني آتامذ حضرت آدم صفي الله شوننگ اثتندا اوترمقلغي جهتندن در.

مروه

مروه دياني مكه مكرمه دا قُعَيْقِعَان آدلي داغننگ بر بولگي در. مسجد حرام ننگ غيرا گن دوغرندا در. مروه دا گويا صفا يالي يردن يوقري بولغن غلبنگ در. بو بولك داغ غا مروه ديب آيدليان ننگ سببي شو داغ ننگ اثتندا انامذ حضرت حوَّا اوترمقلغي جهتندن در. صفا بلن مروه ننگ آرثي حاجي لرنگ سعي اديان يريدر. شو اكي آرلقداکي ميدان غا «مَسْعَي» ديان درلر. شو مسعي اكي طبقه در. برنجثي ننگ بيكلگي اون اكي (12) متر و اكنجثي ننگ بيك لگي دوقذ (9) متر در. مسعي ننگ ايني يگرم (20) متر بويي دا اچ يذ توغثن دورد يارم (5/394) متر در. من مسعي ني اتك دن آردملادم ايني يگرم ثگذ (28) آردم و بويي باش يذ غرق آلتي (546) آردم بولدي.

مسجد حرام بلن مسعي ننگ آرثندا ديوار بار در. اول ديوار نگ غلنگ لغي باش غرش بر ثرا بيك لگي تقريباً ثگثن سانتيمتر در. مسجد بلن مسعي ننگ آرثندا ديوارثذ ير دنگا غفي لردر. باب السلام و باب النبي و باب بني هاشم و باب دار الارقم و صفا چقليان يردن دورد (4) دروازه دا ديوار يوق و باب العباس دا و باب علي دا هم ديوار اورگثذ در. اما بو اكي غفي باغلي در. مسعي ننگ ثغ طرفي صفادن مروه گا بريانلر اچن و ثول طرفي مروه دن صفاغا بريان لر اچن تعیین ادلندر. شول مسعي ننگ اورطثندا يرمذلری چرخ بلن اکدلر یالی مخصوص مسعي بجرلب اونی دا دمر نرده بلن اكي بولنب در ثغ طرفي بريان لر اچن و ثول طرفي اورلب گليان لر اچن.

مسعي ننگ شو هيل لي بولنمگي يعني ديو آدملرنگ مسعي ثني اوذ بشنا و يروثذ آدملرنگ مسعي ثني اوذ بشنا ادلمگي دنگا اتكي طبقه دا در. اما يوقرقي طبقه دا بو هيل لي بولنمك يوقدر بلكه صفا ننگ اثتندن تا مروه ننگ اثتنا چنلي گينگ ميدان در. صفا ننگ اتكي و اثتكي طبقه ثندا يدي ستون بار. صفاننگ اثتنداكي تگلك ديوار يدمش يدي (77) آردم و مروه ننگ اثتنداكي تگلك  ديوار اون ثگذ (18) آردم در. حاصل كلام مسعي ها اتكي طبقه بولثن ها اثتكي طبقه بولثن اوذنا مسجد نگ حكمي برليان دالدر. اوننگ اچن حتي حيض لي و نفاسلي خاتوننگ هم سعي ادمکلگی دوغريدر.

ميلين اخضرين

ميلين اخضرين دياني، مسعي ننگ هر غبدلنداکي ديوارنگ ستون لرندن ياشل رنگ ورلن اكي ستون در. شو اكي ستون نگ آرثي يدمش (70) متر در شو اكي ستون صفاغا يقين در. اولقي ستون باب علي ننگ يانندا و اكلنجي ستون باب عباس ننگ يانندادر. شو اكي ياشل ستون گيجا لردا ياشل لامپ بلن ينب بيلكي ستون لردن ثايلنيان در. ميلين اخضرين يوقرقي طبقه دا يوقدر بلكه ميلين اخضرين مقابلندا سقف دا اولقان ياشل لامپ المدام ياشل رنگ بلن ينب دورندر. انامذ حضرت هاجر شول اوي دا ثو اثلاب الغاب گذنثنگ حاجی لر شو اكي ستون نگ آرثندا غتي يوريان درلر. يعني شول اكي ستون ننگ آراثي قديمدا اوي مش ثونگ اويي دولدرلب مرمر دُشَلِب تكيذلنب در.

صفا و مروه ننگ حقندا روايت بولن حديثلر

شو صفا و مروه و مسعي ننگ حقندا روايت ادلنن حديثلر كوبدر: 1ـ اِبْدَأوا بِمَا بَدَأ اللهُ بِهِ. ترجمه: ثذ صفا و مروه گا سعي ادثنگذ، دثلاب طنگري تبارك و تعالي ننگ بشلان مكانندن بشلانگ. چونكه طنگري تبارك و تعالي قرآن كريم دا آيدي: اِنَّ الصَّفَا وَ المَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ. ترجمه: تحقيق صفا و مروه طنگري تبارك و تعالي ني يادنگا دشريان زاد لردندر. انها شو آيتدا الله تبارك و تعالي دثلاب صفاني گتردي ثونگرا مروه ني آيدي. اونگا گورا ثذدا اول صفا ثونگرا مروه برنگ. 2ـ الصَّفَا وَ المَرْوَةَ بَابَانِ مِنَ الجَنَّةِ وَ مَوْضِعَانِ مِنْ مَوَاضِعِ الاِجَابَةِ مَا بَيْنَهُمَا قَبْرُ سَبْعِيْنَ اَلْف نَبِيٍّ وَ سَعْيُهُمَا يَعْدِلُ سَبْعِيْنَ رَقَبَةً. ترجمه: صفا و مروه جنت ننگ غفي لرندن اكي غفي و اوذندا دعاء قبول بوليان جايلردن در. شو اكثي ننگ آرثندا يدمش منگ (70000) پيغمبرنگ قبري باردر و صفا و مروه ننگ آرثندا سعي ادمك لگنگ ثوابي يدمش (70) غل آزاد ادمك بلن برابر بولر.

3- اِِسْعَوا فَاِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ. ترجمه: ثذ صفا و مروه سعي ادنگ! طنگري تبارك و تعالي صفا و مروه گا سعي ادمك لگي ثذگا بيرق ادي.  4ـ رَأي ابنُ عَبَّاسٍ قَوْمَاً يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَ المَرْوَةَ فَقَالَ: هَذَا مَا اَوْرَثَتْكُمْ اُمُّكُمْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ. ترجمه: حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما صفا و مروه ننگ آرثندا آيلنب يوران جماعتلري گوردي شوندا آيدي: بو بولب يوران يغدينگذ اوذ انانگذ حضرت ام اسماعيل هاجرننگ ثذگا غوين ميراثي در.  5ـ لَعَمْرِي مَا حَجَّ مَنْ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ المَرْوَةَ. ترجمه: حضرت عائشه رضي الله عنها آيدبدر: هيثي بر آدم صفا بلن مروه ننگ آرثندا سعي ادمثا شوننگ حجي يوقلغنا من عمرم ننگ بقاثي بلن آنت اچيارن يعني شوننگ ادن حجي بتوي دالدر.

مني

مني دياني مكه مكرمه ننگ يدي كيلومتر غش گن دوغر طرفندا بولن بر درّه در. اول دره ننگ ايني آذ اما بويي ثگذ منگ آردم در. شو دره ني غاباب دورن داغلرنگ دره گا غرشي يذلنب دورن طرفي مني دن، دره گا آرقا بريان طرفي مني دن دالدر. حاصل كلام مني ننگ حدي جمره عقبه بلن وادي مُحَسَّرننگ آرثي در اما جمره عقبه بلن وادي محسرنگ اوذی مني دن دالدر. مني ننگ حدود لرندا گوگ رنگلي اولقان تابلولر بار در. شوننگ دش طرفندا بدايه مني و اچ طرفندا نهايه مني يذقلي در.

منی گا خاص بولن باش علامت

شو مني دا بشغا يردا طفلميان علامت لردن باش علامت باردر: 1ـ جمرات لرغا آتليان داشلرنگ قبول بولني گوترليان در. 2ـ مني ننگ دره ثي دار بولمغي بلن دا حاجي لرنگ جماعتني هر هيل لي كان بولثدا تودياندر. 3ـ مني داکي اولدرلن شكرانه لرغا چايلر غجرلر گلب چوقجيّان دالدر. 4ـ مني داکی ايلیان ايمت لرا ثنگك دشیان دالدر. 5ـ مني دا چيبن آذ بولر.

مني داکی تبرك مكانلر

مني دا تبرك مكانلر كوبدر: 1ـ مسجد خيف. مني ننگ الري طرفندا مكه دن گلیان نگ ثغ طرفندا غالر. 2ـ مسجد كوثر. مني ننگ اورطثندا مكه دن گلیان نگ ثغ طرفندا غالر. يولدن دشلغي تقريباً غرق (40) متر در. شول يردا سوره كوثر نازل بولبدر. 3ـ مسجد كبش. جمره عقبه ننگ غيرا طرفندا ثبير داغنگ غبدلندا مكه دن گلیان نگ ثول طرفندا غالياندر. يولدن دشلغي تقريباً اچ يذ (300) متر در. شول ير غوچ ننگ اينن يري در.

4ـ مسجد بِيْعَة. اكي داغنگ آرثندا بولن اوي دا و مكه گا گدیان نگ ثغ طرفندا غالياندر. جمره عقبه دن دشلغي يارم كيلومتر در. شو يردا مدينه ننگ اهلي انصارلر هجرتدن اونچا پيغمبر عليه السلامغا بيعت ادبدرلر. 5ـ مسجد مني. جمره اولي بلن جمره وسطي ننگ اورطثندا عرفاتغا گدیان نگ ثغ طرفندا غالياندر. شو مسجدگا مسجد مَنحَر ديبدا آيدلياندر. شوننگ يري پيغمبر عليه السلامنگ غشلق نماز اوقين جايي در.

شول دره گا مني ديلمك ننگ سببي شول يردا كان جانلي اولدرلب غان كوب دوكلنثنگدر. حضرت ابن عباس دن روايت ادلدي: شو يرگا مني ديلمكننگ سببي شو يردا حضرت جبرئيل حضرت آدم عليه السلام دن آيرلشملي بولندا تَمَنَّ ديدي. يعني اي آدم! الله تعالي دن اثلگنگ دلا ديدي. شوندا حضرت آدم عليه السلام «اَتَمَنَّي الجَنَّةَ» يعني من طنگري تبارك و تعالي دن جنت اثليارن ديدي. شوننگ جهتلي شول يرگا مني ديديلر.

مني ننگ حقندا گلن حديثلر

شو مني ننگ حقندا گلن حديثلر كوبدر: 1ـ مَثَلُ مِنَي كَالرَّحِمِ وَ هِيَ ضَيِّقَةٌ فَاِذَا حَمَلَتْ وَسَّعَهَا اللهُ تَعَالي. ترجمه: مني ننگ مثلي گويا رحم ننگ مثلي يالي در هر وقت دولثا طنگري تبارك و تعالي شوني گينگلدياندر. 2ـ لاتُشَدُّ الرِّحَالُ اِلا اِلَي ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدِ الخَيْفِ وَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَ مَسْجِدِي. ترجمه: مسجد خيف و مسجد حرام و مننگ مسجدم دن بشغا هیچ بر مسجدگا يكلر باغلاب سفرگا گدلمذ. 3ـ صَلَّي فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيَّاً مِنْهُمْ مُوسَي. ترجمه: مسجد خيف دا يدمش پيغمبر که حضرت موسی علیه السلام دا شوننگ اچندا دی نماز اوقيدیلر.

4ـ فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ قَبْرُ سَبْعِيْنَ نَبِيَّاً. ترجمه: مسجد خيف دا يدمش پيغمبرنگ قبري بار در. 5ـ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ كُنْتُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ لاَتِيْتُ مَسْجِدِ مِنَي كُلُّ سَبْتٍ. ترجمه: حضرت ابي هريره رضي الله عنه آیدردی: اگر من مكه ننگ اهلندن بولثدم هوكمان هر شنبه گن مني ننگ مسجدنا گلردم.

عرفات

عرفات دياني مكه مكرمه ننگ يگرم اكي (22) كيلومتر غش گن دوغرلغندا دورد دوركلرنی داغلر غُشان چاگلي ميدان در. بو وقتلردا اول ميدان غا آغچ اكلب اوني جنگل آيلندرلب در. عرفات نگ گن بطر طرفي «عُرَنَة» آدلي اوي حرم شريفدندر. شول اوي نگ كنارندا «نَمِرَة» آدلي مسجد باردر شونگا مسجد عرفه و مسجد ابراهيم دا ديلياندر. شول ميدان نگ كنارلرندا عرفات ننگ حدودلرني بلدريان ثاري رنگلي بيك تابلولر باردر. دش طرفندا بدايه عرفات و اچ طرفنا نهايه عرفات يذلن در عرفات نگ بارثي حرم ننگ دشي در عرفات طنيمق معناثندا در.

عرفات غا عرفات ديلمگی ننگ سببي

بو مكان غا عرفات ديلمگي ننگ سببلري كوبدر: 1ـ حضرت جبرائيل شول مكاني ابراهيم خليل غا توصيف ادب گرّنگ بربدر. ابراهيم عليه السلام شول مكاني گورندا جبرائيل آيدماقا طانيبدر. شوننگ اچن شول مكان غا عرفات ديب درلر. 2ـ حضرت جبرائيل ابراهیم عليه السلامغا حج ننگ نسك جايلرني كوكذب يوران يغديلرندا شول مكان غا گلندا «عَرَفْتَ» ديب در يعني ثن نسك جايلري طنيدنگمي ديب ثورابدر. شوندا ابراهيم عليه السلام هوَّا طنيدم ديب آيدبدر شوننگ اچن شول يرگا عرفات ديلبدر.

3ـ آتامذ حضرت آدم و انامذ حضرت حوَّا جنت دن چقرلندا آدم هندگا دشب و حوا جدّه گا دشبدر. شو اكثي كوب وقتلر بير بيرلرني كيثاب گذن يغديلرندا شو مكاندا ثطشب بير بيرلري بلن طنشب درلر. شوننگ اچن شول يرگا عرفات ديلب در. 4ـ قربان آينگ دوقذي (9) گن حاجي لر شول مكان غا ايشب ادن گناه لرندن توبه ادب طنگري تبارك و تعالي ني يادليارلر. تا گن بطيانچا زار و تضرع بلن الله تعالي غا اِل ثرب شول مكاندا عفو و مغفرت دليارلر و شول يردا عجيزلک ظاهر ادب ايثني غوي طنيّارلر. شوننگ اچن شول مكان غا عرفات ديب آيديارلر.

عرفات نگ فضيلتي حقدا روايت بولن حديثلر

شو عرفات نگ فضيلتي حقدا روايت بولن حديثلر كوبدر: 1ـ الحَجُّ الاَكْبَرُ يَوْمُ عَرَفَةَ. ترجمه: حج ننگ اولقان فرضي آينگ دوقذي گني عرفات ميدانندا دورمقدر. 2ـ مَا مِنْ عَشِيَّةٍ اَكْثَرَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. ترجمه: هيچ بر عَشِيَّه ننگ اود دن آزاد ادليان بنده لري عرفه گن ننگ عشيه ثندا آزاد ادليان بنده لردن كوب دالدر. عشيه دياني گن آغندن تا بطيانچاکي زماندر بعضي لرگا گورا تا دنگ آديانچاکي زماندر. 3ـ اِنَّ اللهَ يُبَاهِيْ بِاَهْلِ عَرَفَاتٍ اَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمْ: اُنْظُُرُوا اِلَي عِبَادِي جَاؤُنِي شُعُثاً غُبُراً. ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي عرفات اهل لري بلن آسمان اهل لرنا فخرلنر و شولر اچن آيدر: مننگ بنده لرما نظر ادنگ! اولر ثچ ثقّل لرني چاشرب توذنغا بولشن يغديلرندا منگا گلدیلر.

4ـ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَصِيَامِ اَلْفَ يَوْمٍ. ترجمه: عرفه گن نگ روزه ثي گويا بيلكي گن لرنگ منگ (1000) گني يالي در. 5ـ اِنَّ اللهَ تَعَالي يَنْظُرُ اِلَي عِبَادِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلايَدَعُ اَحَداً فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الاِيْمَانِ اِلا غَفَرَ لَهُ. ترجمه: الله تعالي عرفات گنندا اوذ بنده لرنا نظر ادر يُرگندا ذره مقدارلي ايمانلي بولن آدمی يالقار. 6ـ اَعْظَمُ النَّاسِ ذَنْباً مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَظَنَّ اَنَّ اللهَ تَعَالي لَمْ يَغْفِرْ لَهْ. ترجمه: آدملرنگ اچندا انكي اولقان گناه لي آدم عرفاتدا دوربدا اوذي ننگ گناه ثني الله تعالي مغفرت ادن دالدر ديب گمان اديان آدمدر. 7ـ اِنَّ الوَقْفَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ تَعْدِلُ سَبْعِيْنَ حَجَّةً. ترجمه: جمعه گن عرفاتدا دورمق يدمش حج بلن برابر بولر اوننگ اچن شول حج غا حج اكبر ديب آيديارلر.

جبل الرحمه

جبل الرحمه دياني عرفات نگ اورطثندا بولن بر كِژّك داغ در. شول داغنگ اتك لرندا اولقان غرا داشلر بار. شو داغنگ مكه دن دشلغي دورد فرسخ در. شو داغ غا جبل الرحمه ديلشي يالي جَبَلُ اِلال دا ديليان در. الال معناثي چَقَّلَّمَق در. حاجي لر شوني گورنلرندا دَرَّو شوننگ اثتنا منجك بولب چقّلايارلر شوننگ اچن اونگا الال ديلبدر. جبل الرحمه نگ بلّي بلگي ثي اثتندا بر آق دنگ ايني يذ يدمش آلتي (176) سانتيمتر و بويي يذ ثگثن يدي (187) سانتيمتر و ارتفاعي تقريباً ثگذ (8) متر بار در.

مزدلفه

مزدلفه دياني وادي مُحَسَّرنگ توكنن يرندن تا مَأزِمَينگا بريانچاکي اوي و اوننگ اكي غبدليدر. شو اوي نگ اوذين لغي دورد منگ اچ يذ يدمش (4370) متر در. وادي محسر مزدلفه بلن مني ننگ آرثندا بولن اوي اوننگ اوذين لغي باش يذ (500) متر در. مَأزِمَين مزدلفه بلن عرفات ننگ آرلغندا اكي داغ اورطثندا بولن دار يولدر.

مزدلفه گا مزدلفه ديلمك ننگ سببلري

شو مكان مقدس غا مزدلِفه ديلمك ننگ سببلري كوبدر: 1ـ مزدلفه ني يقينلمق معناثندا بولن ازدلاف كلمه ثندن آلنبدر. چونكه شول يردا حاجي لر عبادت ادب دعاء لر قِلب الله تعالي غا يقين لشنثنگ شول یرگا آد ادب غویلبدر. 2ـ حاجي لر عرفات دن غيدب مني غا يقين لشنثنگ يقينلمق معنادا بولن اِزدلافدن چقرلب مزدلفه ديليار. 3ـ حاجي لر قربان آينگ اوني گيجاثندا شول يرگا ايشنثنگ ايشملنگ معناثندا بولن ازدلافدن آلنب مزدلفه ديليار. 4ـ حاجي لر الكي آغشم دن شول يرگا گلنثنگ گيجا ننگ اولقي بولگي معناثندا بولن زلفدن آلنب مزدلفه ديليار.

5ـ آئينه معناثندا بولن زَلَفَة دن آلنب مزدلفه ديليار شول ير آينا يالي صاف و آرثّا ير بولنثنگ. 6ـ ايشرمك معناثندا بولن ازلافدن آلنب مزدلفه ديليار چونكه شول ير بارچا حاجي لري اوذندا ايشرنثنگ. 7ـ يقين ادمك معناثندا بولن ازلافدن آلنب مزدلفه ديليار چونكه شول ير بارچا حاجي لري بير بيرلرنا يقين لشدرنثنگ. 8ـ بيركدرمك معناثندا بولن ازلافدن آلنب مزدلفه ديليار چونكه شول يردا حاجي لر آغشم نماز بلن يثي نمازني بيرگدرب اوقين ثنگ.

شول مكان مقدس غا مزدلفه ديب آيدلشي يالي جَمْع ديبدا آيدلياندر. جمع معناثي بيرگشمك در؛ چونكه آتامذ حضرت آدم عليه السلام و انامذ حضرت حَوَّاء عليها السلام شول يردا بيرگشب بير بيرلرنا يقين لشنثنگ جمع ديلبدر.  شو مكان مقدس غا جمع ديب آيدلشي يالي مَشْعَرُ الحَرَامِ ديبدا آيدلياندر. مشعر الحرام دياني قُزَحْ آدلي داغدر. پادشاه شول يردا گلب دوريان در مشعر معناثي علامت و حرام معناثي حرمتدر. يعني شول مكان اوذندا عبادت ادليان حرمتلي ير ديدگيدر.

مزدلفه گا مشعر الحرام ديلمگی مجاز باب دندر. بر زادغا اوذي ننگ افضل جزئي بلن آد برمكدر. شول مشعر الحرام مزدلفه ننگ انكي افضل يري در. مزدلفه ننگ حدود لري اولندن تا آخرنا چنلي باش كيلومتر يول در. مزدلفه ننگ حدود لري توكنن يرندا ياشل رنگ لي اولقان تابلولر باردر. شولرنگ اچ طرفندا نهايه مزدلفه و دش طرفندا بدايه مزدلفه يذقلي در. شو مزدلفه دا بر اولقان مسجد بار شول مسجد گا مسجد مشعر الحرام ديب آيدلياندر. مسجد حرام دن تا مني ننگ حدودنا باريانچا يدي كيلومتر يولدر. مني ننگ اولندن تا مزدلفه ننگ اولنا باريانچا دورد كيلومتر يول در. مزدلفه ننگ آخرندن تا عرفات ميداننا بريانچا اون كيلومتر يولدر.

مزدلفه ننگ فضيلتي حقدا روايت ادلن حديثلر

شو مزدلفه ننگ فضيلتي حقدا روايت ادلن حديثلر كوبدر: 1ـ اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ دَعَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ لاُمَّتِهِ بِالمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ فَاَكْثَرَ الدُّعَاءَ فَاَوْحَي اللهُ اِلَيْهِ اِنِّي قَدْ فَعَلْتُ الاَّ ظُلْمَ بَعْضِهم بَعْضاً وَ اَمَّا ذُنُوبَهُمْ فِيْمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ فَقَدْ غَفَرْتُهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّكَ قَادِرٌ عَلَي اَنْ تُثِيْبَ هَذَا المَظْلُومَ خَيْراً مِنْ مَظْلِمَتِهِ وَ تَغْفِرَ لِهَذَا الظَّالِمِ فَلَمْ يُجِبْهُ تِلْكَ العَشِيَّةَ فَلَمَّا كَانَ غَدَاةَ المُزْدَلِفَةِ اَعَادَ الدُّعَاءَ فَاَجَابَهُ اللهُ اِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فَسَألَهُ اَصْحَابُهُ قَالَ: تَبَسَّمْتُ مِنْ عَدُوِّ اللهِ اِبْلِيْسَ اِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ اَنَّ اللهَ قَدْ اِسْتَجَابَ لِيْ فِيْ اُمَّتِي اَهْوَي يَدْعُو بِالوَيْلِ وَ الثُّبُورِ وَ يَحْثُو التُّرَابَ عَلَي رَأسِهِ. ترجمه: حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم عرفات گيجاثندا اوذي ننگ امتي اچن الله تعالي ننگ مغفرتني و رحمتني دلاب دعاء ادي بتر زار و تضرع ادب طنگري تعالي دن كان دلدي شوندا طنگري تبارك و تعالي پيغمبر عليه السلام غا وحي ادي اي محمد عليه السلام! من ثننگ آيدننگي ادّم ثننگ امتنگ گناه لرني گچدم مگر اولر بير بيرلرنا ظلم ادن بولثا اونی گچمدم. اما اولرنگ من بلن اوذ آرلرنداکي ادن گناه لرني من اولرنگ بارثني بغشلدم. شوندا پيغمبر عليه السلام آيدي: اي مننگ بيك پروردگارم! ثن شو مظلوم غا اوذنا ادلنن ظلمدن غوي راق ثواب برمك لگي بشريانثنگ و شو ظالمنی مغفرت ادب يلقمقلغي دا بشريانثنگ ثن شولرنگدا گناه لرني گچ، طنگري تبارك و تعالي شو دعاءني شول گيجادا قبول ادمدي مزدلفه دا يتب ارتيري دنگ آطندا پيغمبر عليه السلام شول ادن دعاءثني ينا غيطلدي. شوندا طنگري تبارك و تعالي پيغمبر عليه السلامنگ شول ادن دعاء ثني قبول ادي و آیدی: من شول ظالملرنگدا گناه لرني گچدم ديدي. شوندا حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم يلجردي صحابه لر اول سرورننگ يلجرمق لغننگ سببني ثورديلر. پيغمبر عليه السلام آيدي: من طنگري تبارك و تعالي ننگ دشماني بولن شيطاننگ يغديندن يلجردم. اول ملعون مننگ امتمنگ حقندا ادن دعاءلرمي طنگري تبارك و تعالي ننگ قبول ادن لگني بلن زمانندا واي مننگ عذابم و هلاكم ديب غيغرب يقلدي و كلثندن غوم ثوِردِي.

2ـ فَاِذَا اَفَاضَ القَوْمُ اِلَي جَمْعٍ وَ وَقَفُوا وَ عَادُوا فِي الرَّغْبَةِ وَ الطَّلَبِ اِلَي اللهِ فَيَقُولُ يَا مَلائِكَتِي عِبَادِي وَقَفُوا فَعَادُوا فِي الرَّغْبَةِ وَ الطَّلَبِ فَاُشْهِدُكُمْ اَنَّي قَدْ اَجَبْتُ دُعَائَهُمْ وَ شَفَعْتُ رَغْبَتَهُمْ وَ وَهَبْتُ مُسِيْئَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ وَ اَعْطَيْتُ مُحْسِنِيْهِمْ جَمِيْعَ مَا سَألُونِي وَ كَفَلْتُ عَنْهُمْ التَّبِعَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ. ترجمه: حاجي لر عرفات دن مزدلفه گا غيدب شوندا دورثلر و دعاء ادثلر و ينا ارتير دنگ آطندا الله تعالي غا هواس لنمكدا و خداي تعالي ني طلب ادمكدا ينا شول گيجاكي ادن دعاءلرني غيطلثلر شوندا طنگري تبارك و تعالي آيدر: اي مننگ فرشته لرم! بنده لرم مننگ اچن مزدلفه دا دوردي لر و دعاء ادي لر و دعاءلرني دنگ آطندا ينا غيطلديلر منگا هواس لنمکدا و مندن طلب ادمكدا ثذ شاهد بولنگ من اولرنگ دعاءلرني و ثناءلرني مستجاب ادب شفاعتلرني قبول قلدم و اولرنگ گناهكارلرني غوي لري اچن بغشلدم و من اولرنگ غوي لرننگ بارچا دلان دلگ لرني بردم و اولرنگ اوذ بير بيرلري دركلي برگي لرننگ بارثنا اوذم كفيل بولدم.

3ـ يَا مَعَاشِرَ النَّاسِ اَتَانِي جِبْرِيْلُ آنِفَاً فَاَقْرَأنِيْ مِنْ رَبِّيْ السَّلامَ وَ قَالَ اِنَّ اللهَ عَزّ َوَ جَلَّ غَفَرَ لاَهْلِ عَرَفَاتٍ وَ اَهْلِ المَشْعَرِ وَ ضَمِنَ عَنْهُمْ التَّبِعَاتِ فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا لَنَا خَاصَّةً؟ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَ لِمَنْ اَتَي بَعْدَكُمْ اِلَي يَوْمِ القِيَامَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَ طَابَ. ترجمه: اي آدملرنگ جماعتلري! ينگیجا مننگ يانما حضرت جبريل فرشته گلدي اول مننگ پروردگارمدن سلام گتردي و آيدي: تحقيق طنگري تبارك و تعالي عرفات غا ايشن حاجي لري و مزدلفه گا ايشن حاجي لري يلقونا ثلب بغشلدي و اولرنگ بنده لر اچن بولن برگي لرنا كفيل بولدي شوندا حضرت عمر الخطاب رضي الله عنه غلدي و آيدي: اي الله تعالي ننگ رسولي! طنگري تبارك و تعالي ننگ شو ثيلغي دنگا بذ اچن خاصمي؟ حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم آيدي: شو ثيلغ، ثذ اچن و ثذدن ثونگرا تا قيامت غا چنلي دوراب شو مقدس جايلرغا گلنلر اچن خاصدر شوندا حضرت عمر رضي الله عنه طنگري تبارك و تعالي ننگ خيري كان و غوي ديب آيدي.

جمرات

جمرات دياني حج وقتندا اوذنا داش آتليان يرلر در. جمرات جمرة ديگن كلمه ننگ جمعي آونق داش معناثندادر. شول يرگا جمرات دیب آيدلمغي مجاز مرسل قبيله ثندن تسميه المحل باسم الحال طریقه ثندادر. يعني اِينليان يرگا اينیاننگ آدي بلن آد برمكدر. جمره لر اچ در: برنجثي الجمرة الاولي در. بو جمرة تگلك حوض شكلندا ادب امجك لگا گليانچا اورلنن ديواردر. اوننگ اورطا آرثندا داشدن اورلن بيك دنگ باردر شول آق دنگ داشننگ دشملي يريدر. شو داشغا الجمرة الاولي ديلياني مسجد خيف دن مكه غرشي گدیان نگ ثغ طرفندن گليان برنجي داش بولنثنگدر.

اكنجثي الجمرة الوسطي در. شو داش الجمرة الاولي دن تقريباً يذ اللي آلتي (156) متر مكه غرشي گدنگدا ثغ طرفنگدن گليان داشدر. بو داشدا عيني اونكي يالي حوض شكلندا ادلب تگلك اورلن ديوار در. اوننگدا اورطثندا اوذين آق دنگ بار شول آق دنگ آتلن داشلرنگ دشملي يريدر. بو داش غا الجمرة الوسطي ديلمك ننگ سببي بو داش برنجي داش بلن اچلنجي داشننگ آرلغندا بولنثنگدر. شو اكي داش يعني الجمرة الاولي و الجمرة الوسطي مني ننگ حدودندادر. شو اكي داش هم اتكي طبقه دا و هم يوقرقي طبقه دا دائره شكلندا در.

اچنجثي جمرة العقبة در. بو داش الجمرة الوسطي دن تقريباً يذ اون يدي (117) متر مكه غرشي گدنگدا ثغ طرفنگدن گليان داشدر. بو داش اتكي طبقه دا دائره شكلندا ادب اورلندر. غيرا طرفنا يبشرلب اورلن اوذين آق دنگ يوقرقي طبقه ننگ كامل دائره ثننگ اورطثندن چقياندر. بو داش مني ننگ حدودننگ دشندا در. بو داشغا جمرة العقبة ديلياني عقبه مكه بلن مني ننگ آرثندا بولن بر داغ در. مكه بلن عقبه ننگ آرثي ثكّذمنگ (8000) آردم يولدر. بو داش شول عقبه ننگ دُيبندا بولنثنگ جمره ني شونگا ثوياب جمرة العقبة ديديلر شو عقبه و جمره اكثي دا مني دن دالدر.

داش آتمق لغنگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر

داش آتمق لغنگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر كوبدر: 1ـ اِذَا رَمَيْتَ الجِمَارَ كَانَ ذَلِكَ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ. ترجمه: هر وقت ثن داشلرنگي آطثنگ شول ثننگ اچن قيامت گنندا نور بولر. 2ـ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا يُرْفَعُ وَ لَوْلا ذَلِكَ لَرَأيْتُمُوهَا مِثْلَ الجِبَالِ. ترجمه: شول آتلن داشلردن قبول ادلنن ني گوترلر و اگر شيلا بولمثدي شول داشلرنگ كوفلمك لگندن داغ لر يالي بولن ني گورردنگذ. 3ـ اِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِهَا مَلَكَاً فَمَا يُقْبَلُ مِنْهُ رَفَعَ وَ مَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ تَرَكَ. ترجمه: طنگري تبارك و تعالي شول داشلرغا بر فرشته ني وكيل ادي شول داشلردن قبول بولن ني اول فرشته گوترب اكدر و شول داشلردن قبول بولمدغني اتبرب گدر. 4ـ وَ اللهِ مَا قَبَّلَ اللهُ مِنْ اِمْرِئٍ حَجَّهُ اِلا رُفِعَ حَصَاهُ. ترجمه: من طنگري تبارك و تعالي ننگ آدي بلن آنت اچيارن الله تبارك و تعالي هر  بر يگت ننگ حجني قبول ادثا اوننگ آطن داشلرني گوترلر.

5ـ لَمَّا اَتَي خَلِيْلُ اللهِ المَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ العَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّي سَاخَ فِي الاَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّي سَلخَ فِي الاَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّي سَاخَ فِي الاَرْضِ. ترجمه: حضرت ابراهيم خليل الله حج ننگ نسكلرني بترمك اچن مني گا گلن وقتندا جمرة عقبة ننگ يانندا شيطانا دوش بولدي شوندا حضرت ابراهيم خليل الله شيطاني يدي داش بلن بلّدي. شيطان شوندا يرگا بطدي اوندن ثونگرا اكلنجي جمرة ننگ يانندا شيطان گورندي ابراهيم خليل الله شوني ينادا يدي داش بلن بلدي. شيطان يرگا چمدي اوندن ثونگرا شيطان اچلنجي داشننگ يانندا ينا طفلدي بو داشغا اچلنجي ديلياني مكه ننگ طرفندن اعتبار ادلثا در اما مسجد خيف طرفندن اعتبار ادلثا بو داش برنجي در شوندا حضرت ابراهيم خليل الله شول شيطاني يدي داش بلن بلدي شيطان ينا يرگا گيردي.

مُحَصَّب

محصب دياني مكه بلن مني ننگ آرثندا بولن اوي در. شول اوي غا محصب ديلياننگ سببي محصب حصْبَاء دن آلنن اسم مفعول آونجق داش معناثندادر. شول مكان آونجق داشلي ير بولنثنگ شونگا محصب ديلبدر. شول مكان غا محصب ديب آيدلشي يالي اَبْطَحْ و بَطْحَاء و حَصْبَاء ديبدا آيدلياندر. بو كلمه لر اصلدا اوي يرنگ يومشق غومنا آيدليار شول مكاندا چاگلي اوي بولنثنگ شونگدا آيدلبدر. شونگا خيف بني كنانه دیبدا آيدلياندر.

تَنْعِيْم

تنعيم دياني مسجد حرام ننگ يدي كيلومتر مسافت غيرا طرفندا حلدن بولن مكاندر. حل ننگ بيت الله شريف گا انكي يقين بولن يري شول تنعيم در. شول يردا حضرت عائشه رضي الله عنها گا نسبت برلن مسجد باردر. شول مسجد مكه اهل لرننگ عمره اچن احرام باغلنيان جايي در. شول مكان غا تنعيم ديلمگي ننگ سببي شوننگ ثغ طرفندا نعيم آدلي داغ و ثول طرفندا ناعم آدلي داغ باردر. شول اوينگ آدي هم نعمان در. موننگدا آدني شولرغا مناسب ادمك اچن تنعيم ديب درلر.

تنعيم حقدا روايت بولن حديثلر

شو تنعيم غا دگشلي روايت ادلنن حديثلر كوبدر: 1ـ اَخْبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْم. ترجمه: حضرت ابي بكر صديق رضي الله عنه ننگ اوغلي عبدالرحمن پيغمبر اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ شونگا حضرت عائشه ني آردلشدر و شوني اكدب تنعيم دن عمره ادر ديب بيرمقلغني خبر بردي. 2ـ اِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ اَرْدِفْ اُخْتَكَ يَعْنِي عَائِشَةَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاِذَا هَبَطْتَ بِهَا الاَكْمَةَ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ فَاِنَّهَا عُمْرَةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ. ترجمه: حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم عبدالرحمن اچن آيدي: ثن اوذ عيال دوغننگ عائشه ني آردلشدرب اكد و شوني تنعيم دن عمره ادر هر وقت عائشه بلن بيك راك يرندا دشثنگ عائشه غا بير عمره غا احرام باغلثن تحقيق شول عمره الله تعالي ننگ يانندا قبول بولن عمره در.

3ـ وَ قَالَ فَاِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. ترجمه: راوي آيدي: حديث ننگ لفظي شو: تحقيق شول تنعيم دن ادلن عمره هوكمان طنگري تبارك و تعالي ننگ درگاهندا قبول آيلندرلن عمره در.

حَرَم

حرم دياني بيت الله شريف اوذي ننگ اچندا بولن باش يذ الي (550) كيلومتر مربع مساحت يردر. شو حرم شريف ني بيلكي يرلردن ثيلمق اچن دورد دَوَرَكلَرنا يول لرنگ كنار لرندا و داغلرنگ بشلرندا دوقذ يذ غرق اچ (943) دنگ تكلن در. شول حرم شريف ننگ آلتي يرندن يعني آلتي غرا ثندن تا مسجد حرام غا بريانچا مسافت لرني بلجك بولثنگ شو هيل لي در: 1ـ جده دن مكه گا گليان يولنگ اكي غبدلندا اكي دنگ تكلن در. شوندن تا مسجد حرام غا چنلي يگرم (20) كيلومتر در شو دنگلر حُدَيْبِيَه (شَمِيْسِي) دا در. 2ـ مدينه دن مكه گا گليان يولنگ اكي غبدلندا اكي دنگ تكلن در شوندن تا مسجد حرام غا چنلي يدي (7) كيلومتر در شول دنگلر تنعيم دا در.

3ـ بَطْن نَمرَه دن مكه گا گليان يولنگ اكي غبدلندا اكي دنگ تكلن در شوندن تا مسجد حرام غا چنلي اون باش (15) كيلومتر در شول دنگ لر جِعْرَانَه (مستوفره) دا در. 4ـ ذات عِرق دن مكه گا گليان يولنگ اكي غبدلندا اكي دنگ تكلن در شوندن تا مسجد حرام غا چنلي اون دوقذ (19) كيلومتر در شول دنگلر وادي نَخْلَه دا در. 5ـ طائف دن مكه گا گليان يولنگ اكي غبدلندا اكي دنگ تكلن در شوندن تا مسجد حرام غا چنلي يگرم بیر (21) كيلومتر در شول دنگلر جَبَل عَرَفَات (ذات السَّلِيم) دا در. 6ـ يَمَنْ دن مكه گا گليان يولنگ اكي غبدلندا اكي دنگ تكلن در شوندن تا مسجد حرام غا چنلي اون اكي (12) كيلومتر در شول دنگ لر اِضَاءَةُ لِبْنٍ (عكيشية) دا در.

شولر يالي علامت اچن غويلن آق دنگلر يول ثذ يرلردا هم كوبدر شول دنگلرنگ اچي يعني بيت الله دن طرفي حرم شريف دن و دش طرفي حلدن در. حرم شريف گا گيريان اولقان يول لرنگ كنارندا تابلولر باردر. شوننگ دش طرفندا «بدايه حرم» و اچ طرفندا «نهايه حرم» يذقلي در.

حرم گا حرم دیلمک ننگ سببی

شو مبارك يرگا حرم ديلمك ننگ سببي حرم حرام معناثندا يعني «حَرَامٌ اِنْتِهَاكُهُ» ديدگي در. شول مقدس يرنگ حرمتني يردملي دال، آولرني آولملي دال، اوتلرني يولملي دال، آغچلرني كثملي دال حتي حرم شريف ننگ دشندا آدم اولدرب حرم غا داخل بولثا شول يردا شوني قصاص جهتلي اولدرملي دال شو هيل لي اولقان حرمت ننگ ايثي بولنثنگ شونگا حرم ديدیلر.

حرم نگ محدوده ثننگ حقنداکی روايتلر

شول آيدلن مقدار لي يرني حرم آيلندرلمغي ننگ حقندا بر ناچا روايتلر گلبدر برنجثي: حضرت آدم عليه السلام ني جنت دن يرگا ايندرلندا حضرت آدم يرداكي ياشيان مخلوقلردن غورقدي اول وقت ير يذندا دنگا جنلر و شيطانلر ياشياردي شوندا طنگري تبارك و تعالي فرشته لري قرول لق ادمك اچن ايبردي شوندا شول فرشته لر شو وقت داکي دنگ لرنگ تكلن يرندا قراول بولب دورديلر دشندن هيچ زادني اچنا ثلمديلر شول فرشته لرنگ دورن يري بلن حضرت آدم عليه السلامنگ آرثي حرم بولب غالدي.

اكنجثي: حضرت آدم عليه السلام ير يذنا ايندرلندا طنگري تبارك و تعالي حضرت آدم اچن جنت دن بر اوي ايندردي اول اوي غذل ياقوت دندي اوننگ اكي غفثي باردي بيري گن دوغرغا آچلردي و اول بيريدا گن بطرغا آچلردي اول اوينگ يلقمي ير يذنا برق ورردي يردا ساكن بولن جانلي لر شونگا چوذردي لر شوندا طنگري تبارك و تعالي فرشته لري ايبردي فرشته لر شو وقتداکي دنگلرنگ جايلرندا قرول بولب دورديلر شولري اچنا ثلمديلر شوندن باري شول مكان مقدس حرم شريف بولب غالدي.

اچنجثي: حضرت ابراهيم خليل الله بيت الله ني ثلب حجر اسودني غوين وقتندا شوننگ يختثي دورد دورك لرگا يلقم اورردي طنگري تبارك و تعالي شوننگ يلقم ننگ يتن يرنا چنلي حرم آيلندردي. دثلاب شول دنگلري حرم شريف ننگ حدودندا تكن حضرت ابراهيم خليل الله در حضرت جبريل فرشته ننگ امري بلن اوندن ثونگرا قصي بن كلاب شول دنگلري تازه لابدر اوندن ثونگرا اول دنگلر كوب يقلب كوب تكلب در تا مكه فتح بوليانچا، مكه فتح بولن يلندا ينا شول دنگلر پيغمبر اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ امري بلن تازه لندي اوندن ثونگرا حضرات عمر و عثمان و معاويه و عبدالملك بن مروان و مهدي عباسي ننگ زمان لرندا تازه لندی و شو وقتدا سعودي لرنگ بجرن دنگلری باردر.

حرم شريف ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر

حرم شريف ننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر بتر كوبدر: 1ـ اِنَّ للهِ عَزَّوَجَلَّ مَلائِكَةً مُوَكَّلِيْنَ بِاَنْصَابِ الحَرَمِ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ الدُّنْيَا اِلَي اَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ يَدْعُونَ لِمَنْ حَجَّ مِنْ مِصْرِهِ مَاشِيَاً. ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي اچن حرم شريف ننگ دنگ لرندا اوذلرنا ايش طبشرلب غويلن فرشته لر باردر الله تبارك و تعالي دنياني يردندن تا قيامت قايم بوليانچا اولر اوذ شهرندن پياده يوريب گلب حج ادن آدم اچن دعاء اديان درلر. 2ـ مَنْ اَعَدَّ قَوْسَاً فِي الحَرَمِ لِيُقَاتِلَ بِهَا عَدُوُّ الكَعْبَةِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ اَلْفَ حَسَنَةٍ حَتَّي يَحْضُرَ العَدُوُّ. ترجمه: هيثي بر آدم حرم شريف دا كعبه شريفه ننگ دشماني بلن اولشين ديب اوق ياي تيارلثا طنگري تبارك و تعالي شول آدم غا هر گن ننگ برابرنا منگ ثواب برر تا دشمان حاضر بوليانچا.

3ـ مَنْ اَخَذْتُمُوهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الحَرَمِ شَيْئاً فَلَكُمْ سَلَبُهُ لايُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لايُقْطَعُ. ترجمه: هيثي بر آدم ني حرم شريفننگ آغجندن بر زاد كثيان يغديدا تودثنگذ ثذنگ اچن شوننگ اسبابلرني آلمق دوغري بولر حرم شريفنگ آغجني غفرليان و كثليان دالدر. 4ـ اِحْتِكَارُ الطعَامِ فِي الحَرَمِ اِلْحَادٌ. ترجمه: ايب اچليان زادني غِطلن دا بها ثطرن ديب حرم شريفدا بثب غويمق اولقان گناهكارلك در و حرم شريف ننگ حرمتني يردمقلقدر. لاتَزَالُ هَذِهِ الاُمَّةُ بِخَيْرِ مَّا عَظَّمُوا هَذِهِ الحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَاِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا. ترجمه: شو امت محمديه شو مبارك مكاني حرمتلاب و حق اوللدمغي اوللدب دورثلر المدام خيردا بولب دوررلر هيچوقت خيردن آيرلمذلر هر وقت شوننگ حرمتني ضايع ادن زمانلرندا شوندا هلاك بولرلر.

حِلّ

حل دياني حرم شريف بلن ميقاتلر آرثنداکي ير در. يعني حرم شريفنگ دورد دورك لرندن تا ميقاتلرغا بريانچا. ميقاتلر معناثني گلجك عنواندا آچقلنب آيدلر. شول يرگا حل ديليان ننگ سببي حل معناثي حلال لقدر. حرمدا منع ادلن ايشلر شول يردا حلال بولنثنگ و حلدا ياشيان آدملر زيارت قصدي بولمثا مكه گا احرام ثذ گيرمكلري دوغري بولنثنگ شول يرگا حل ديب درلر.

مواقيت

مواقيت ميقات ننگ جمعي در. ميقات اكي هيل لي بوليار: برنجثي ميقات زماني در. ميقات زماني دياني حج ادمك لگنگ وقتي اچن بلّنن اكي آي و اون گن در. يعني بيرم آي و بش آي و قربان آينگ اولقي اون گني. اكنجثي ميقات مكاني در. ميقات مكاني دياني حج غا يا عمره غا نيت باغلمق اچن بلّنن يرلردر. مكه دا ياشيان خلق لرنگ حجي اچن ميقات حرم شريف و عمره ثي اچن ميقات حل يعني حرم شريف ننگ دشي در. مشهور ميقاتلر بلن مكه ننگ آرثندا ياشيان خلق لرنگ حج لري و عمره لري اچن ميقات شول ياشيان يرلري در و شو خلق لرغا اهل داخل ميقات ديب آيدلياندر. اما بو خلق لرنگ دشندا ياشيان مسلمانلرنگ حج لري و عمره لري اچن ميقاتلر كوبدر.

1ـ ذُوالحُلَيْفَة: مدينه منوره دا ياشيان آدملرنگ و يول لري مدينه دن دُشن حاجي لرنگ ميقاتي در. شو ميقات غا «ذوالحليفه» ديلشي يالي «مسجد شجره» و «آبار علي» ديبدا آیدلياندر. ذوالحلیفه دیانی حليفه آدلي اوتنگ ايثي دیدگی در.  ذوالحليفه ديلمك ننگ سببي «حليفه» معروف بر اوتنگ آدي و «ذو» ننگ معناثي دا ايا ديمكدر. شول يردا شول اوت كان گوگرنثنگ حليفه آدلي اوتنگ ايثي بولن مكان ديلبدر. اوندن ثونگرا شول يردا غونن اوباننگ آدي بولب غالبدر.

شول يرگا مسجد شجره ديلمك ننگ سببي شول يردا «شَجَرَةُ سَمُرَة» ديگن بر آغچ بارمش. حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم مدينه دن مكه گا گدندا شول آغجنگ ديبندا دشب شوندا احرام باغلنبدر. شول آغج ننگ دورد دوركلرني غابلب شو يري مسجد آيلندرلبدر حتي اوائل لردا شول آغج مسجد نگ اورطثندا بولرمش. بشدا آغچلي مسجد ديمك اچن مسجد شجره ديلبدر ثونگرا اول آغچ آيرلثدا شول اونكي آدي باقي غالبدر.

شول يرگا «آبار علي» ديب آيدلياننگ سببي آبار دياني بئر ننگ جمعي در بئر معناثي غُي در. شول يردا بر ناچا غُي لر بولملي شول غُي لري حضرت علي رضي الله عنه غا نسبت برب آبار علي ديلبدر. شو ميقات ننگ مدينه دن دشلغي يگرم (20) كيلومتر در. حضرت علامه نورالدين علي السمهودي آيدبدر: «من مسجد نبوي ننگ باب السلام ننگ ايشگندن تا مسجد شجره ننگ ايشگنا چنلي اولچدم اون دوقذمنگ يدي يذ اوتذ اكي گز (19732) بولدي ديبدر». «بن علوي» ماشين ننگ اورطا يوريشي بلن اون باش (15) دقيقه لق يول ديب آيدبدر. شو ميقات مكه مكرمه دن انكي دش بولن ميقات در مكه بلن آرثي دورد يذ الي (450) كيلومتر يولدر.

2ـ جُحْفَة: مصر و شام اهل لرننگ و تبوك يولندن گليان گن بطر خلق لرنگ ميقاتي در. بو ميقات غا جحفه ديليان ننگ سببي جحفه معناثي هلاك بولب آردن گدمكدر. شو يردا «مَهْيَعَة» آدلي منبرلي اولقان اوبا بارمش سيل گلب شول اوباني هلاك ادب بكلي آردن آيرنثنگ شول يرگا جحفه ديلبدر. شو وقتقي «رابغ» آدلي اوبا شول جحفه ننگ ثورغي و شونگا يبشقدر. بو ميقات ننگ مكه دن دشلغي يذ ثگثن اچ (183) كيلومتر يولدر. بن علوي ننگ آيدشنا گورا ماشين غا اچ (3) ساعت لق يولدر.

3ـ قَرْن: نجد و كويت اهل لرننگ و شول يردن يولي دشن حاجي لرنگ ميقاتي در. قرن دياني حضرات قهستاني، ابن عابدين، ابن نجيم، ملا مسكين، الياس، حسن شاه، شيخ زاده و ابوالسعود و بولردن بشغا كوب فقهاءلرنگ آيدمغنا گورا، عرفات ننگ يقين راغندا بولن بر تگلك داغدر. بعضي لرنگ آيدمغنا گورا قرن طائف يوردندا بر اوبا در. اول اوباننگ اصلي آدي «هده» در. اونگا قرن ديلياني اوباننگ بعضي ثي شول داغدا بولنثنگ در شو ميقات غا «قرن المنازل» و «قرن الثعالب» و «قرن المبارك» ديب آيديارلر. قرن ننگ مضاف اليه بولن اسم لرنگ هر غيثي عرب طايفه لرندن بر طايفه ننگ آدي در. شول يردا شول طايفه لرنگ اوترمغي سببندن آدلنمغي ممكن در. شو ميقات بلن مكه ننگ آرثي يدمش باش (75) كيلومتر در.

4ـ يَلَمْلَم: يمن و تهامه اهل لرنگ و شول يردن يولي دشن حاجي لرنگ ميقاتي در. يلملم مكه ننگ الري طرفندا تهامه ننگ داغلرندن بر داغدر. شو زماندا شونگا «سَعْدِيَّة» ديارلر. شو ميقات ننگ مكه دن دشلغي توغثن اكي (92) كيلومتر يولدر.

5ـ ذاتُ عِرق: عراق ننگ و گن دوغردن گليان حاجي لرنگ ميقاتي در. ذات عرق دياني «حسن شاه» و «جزيري» و «عابد مالكي» و «زحيلي» ننگ آيدمق لرنا گورا خراب بولن اوباننگ آدي در و «قهستاني» و «شيخ زاده» و «برجندي» ننگ آيدمق لرنا گورا ذات عرق دياني «يِلغن بتريان شورلغنگ ايثي» بولن ير ديدگي در. ذات ايا معناثندا عرق شورلق معناثندا در. «قطبي» و «ابن عابدين» و غيري لرنگ آيدمغنا گورا عرق دياني بر كژك داغدر. شول يرگا ذات عرق ديلياني كژك داغنگ ايثي بولن ير ديدگي در. شو ميقات ننگ مكه دن دشلغي توغثن دورد (94) كيلومتر يولدر.

ميقاتلر حقندا روايت بولن حديثلر

شو ميقاتلرنگ حقندا روايت بولن حديثلر كوبدر: 1ـ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ تَعَالي عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَقَّتَ لاَهْلِ المَدِيْنَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ وَ لاَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ وَ لاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ وَ لاَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ. ترجمه: حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي و سلم مدينه منوره ننگ اهل لري اچن ذو الحليفه ني و شام شريف ننگ اهل لري اچن جحفه ني و نجد ننگ اهل لري اچن قرن المنازل ني و يمن ننگ اهل لري اچن يلملم ني ميقات آيلندردي.

2ـ وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لاَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. ترجمه: حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم عراق اهل لري اچن ذات عرق ني ميقات آيلندردي. 3ـ لاتُجَاوِزُوا المِيْقَاتَ اِلاّ بِاِحْرَامٍ. ترجمه: ثذ ميقات لردن هوکمان حج غا يا عمره غا احرام باغلنب گچنگ. 4ـ لايُجَاوِزُ اَحَدٌ المِيْقَاتَ اِلاّ مُحْرِمَاً. ترجمه: هیچ بر کشی ميقاتدن احرام ثذ گچمذ هوکمان احرام لي بولن حالندا گچر.

*****

حج دا ایشلنیان کلمه لر

(آ)

1ـ آفاقی. میقات لرنگ دشندا یاشیان آدم.

2ـ آمر. اوذ طرفندن حج ادرمک اچن غیری نی ایبریان آدم.

(ا)

1ـ احرام. بیت الله شریف گا زیارت ادمک لگی نیت ادمک.

2ـ ازار. بیت الله شریف ننگ زیارتنی نیت ادیان ارکک آدمنگ بلق یرنا عورتنا چولیان حوله ثی در. کونک یرنا گردن نا اوقلیان حوله ثنا رداء دیارلر. اما عواملر شو ازار بلن رداء گا احرام دیب آدیارلر. بو حوله لرگا احرام دیمک حقیقت دال بلکه مجاز مرسل ننگ قبیله ثندن در. یعنی «تسمیة المُسَبَّب باسم السَّبب». بیت الله شریف ننگ زیارتنی نیّت ادمک لگی جهتلی چولنن ثنگ شول حوله لرگا احرام دیلیار.

3ـ المام. محرم ننگ اوذ اهلنا گلمک لگی اگر احرامدن چقب گلثا المام صحیح دیارلر اگر احرامدن چقمانی گلثا المام فاسد دیارلر.

4ـ احتلام. اوقی دا جماع ادمک.

5ـ افراد. میقاتدن دنگا حج ادمک لگی نیت ادمک.

6ـ اضطباع. رداء نی ثول گردن گا چولاب ثغ گردنی یلنگچلمق.

7ـ ایام نحر. قربان لق گنلر (قربان آینگ اونی، اون بیری، اون اکثی).

8ـ ایام التَّشریق. ات ققلنیان گنلر یعنی قربان آینگ اون بیری، اون اکثی، اون اچی.

9ـ استلام. اکی الی بلن حجر اسودی توتب اکی الننگ آرثندا آغذنی غویب حجر اسودنی اوغشمق.

10ـ اشنان. چوغن دیلیان اود.

11ـ اَنمُلَة. برمق ننگ اوجی یعنی اولقی بوغندن اوجنا چنلی اَنمُلَة در. برمق ننگ درنقلی بولمی مراد در.

12ـ احصار. محرم نی مکه گا گیرمکدن غیطرلمق. یعنی حج ننگ و عمره ننگ عمل لرنا انجام برمکدن منع ادلمک. شو هیلی حج دن غیطرلن آدم غا «مُحصَر» دیب آیدیارلر.

13ـ اِستِمناء. اوجیدنی ثیفلاب منی ثنی چقرمق، جلق ورمق.

14ـ اَفضَل: ادمک لگی بتر غوی بولن ایش.

15ـ اَذَان: بارچا مسلمانلرنگ یانندا معروف بولن باش وقت نمازی جماعت بلن اوقیمق لغا چاغرمق اچن بلنن و یکا یکا ثیکدرب آیدلیان ذکر در.

16ـ اقامت: جماعت بلن اوقلیان فرض نمازنگ اوندا اذانچی ننگ آیدیان ذکری در. اقامتدا گویا اذان یالی دنگا اکی فرقی باردر برنجثی اقامت نی ثیگدرمانی چقان آیدملی اکنجثی اقامتدا حی علی الفلاح نی آیدنگدن ثونگرا «قَد قَامَت الصَّلاة» نی آردرملی.

17ـ استنجاء: آیق یول نا گدب آرثلنمق.

18ـ امام اعظم: ابوحنیفه نعمان بن ثابت رحمة الله علیه.

19ـ امامین: امام ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم و امام محمّد بن حسن الشیبانی رحمهما الله تعالی.

(ب)

1ـ بَدنَة: حج دا جنایت ادلمگی جهتلی حرمدا اولدرلیان دیا یا ثغر.

2ـ بَهِیمَة: دورد آیقلی حیوان.

3ـ َبقِیع: مدینة منورة دا مسلمانلرنگ قبرستانی.

4ـ َبان: بر آغجدر اوننگ غوی ایثلی گلی باردر و اوننگ میوه ثننگ دانه ثندن غوی ایثلی یاغ آلنر.

5ـ بِنَفسَج: اوذنگ گلندن عطر آلنیان اوتدر.

(ت)

1ـ تَحَلُّل: احرامدن چقمق، حلالی بولمق.

2ـ تکبیرتشریق: اَلله اَکبَرُ، اَللهُ اَکبَرُ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، وَ اللهُ اَکبَرُ، اَللهُ اَکبَرُ وَ لِلّهِ الحَمدُ.

3ـ تهلیل: لا اله الا الله دیمک.

4ـ تحمید: الحمد لله دیمک.

5ـ تکبیر: الله اکبر دیمک.

6ـ تسبیح: سبحان الله دیمک.

7ـ تَمَتُّع: میقاتدن دنگا عمره ادمک لگنی نیّت ادب حج آیلرندا عمره ادب ثونگرا حرمدن حج غا احرام باغلاب حج ادمکدر.

8ـ تَلبِیَة: عرب دلی بلن دذلن شو ثوذلر: لَبَّیکَ اللَّهُمَّ لَبَّیک لَبَّیکَ لا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیک اِنَّ الحَمدَ وَ النِّعمَةَ لَکَ وَ المُلک لاشَرِیکَ لَک. ترجمه: امرنگا مطیع بولدم ای بار خدایا امرنگا مطیع بولدم بیرنگا بوین غویدم ثننگ اچن طای یوقدر بیرنگا بوین غویدم، همّه اوگی لر و نعمتلر هوکمان ثننگ اچن در و ملکدا ثننگ اچن در ثننگ اچن طای یوقدر.

مُعتَمِر (عمره ادمک اچن احرام باغلان حاجی) آخرقی لا شریک لک ننگ ایذنا «لَبَّیکَ بِعُمرَةٍ» یبشرملی. یعنی من ثننگ امرنگا مطیع بولدم عمره ادمک بلن. حَاجّ (تمتع یا افراد حج بلن احرام باغلان حاجی) لا شریک لک ننگ ایذنا «لَبَّیکَ بِحَجَّةٍ» یبشرملی. یعنی من ثننگ امرنگا مطیع بولدم حج ادمک بلن. قَارِن (حج قران بلن احرام باغلان حاجی) لا شریک لک ننگ ایذنا «لَبَّیکَ بِعُمرَةٍ وَ حَجَّةٍ» یبشرملی. یعنی من ثننگ امرنگا مطیع بولدم عمره و حج ادمک بلن. شو کلمه لری دنگا احرام باغلمق داکی آیدلن تلبیه ننگ ایذنا یبشرملی ثونگرقی تلبیه لردا گرک دالدر.

(ج)

1ـ جِمَاع: خاتون نی وطی ادمک.

2ـ جُنُب: بدنی ناپاک (اینی حرام) آدم.

(ح)

1ـ حَرَمِی: حرم شریف دا یاشیان آدم.

2ـ حِلِّی: حِل دا یاشیان آدم.

3ـ حَلالِی: بیت الله شریف گا زیارت ادمک نیتی یوق آدم.

4ـ حَاجّ: حَج ادیان آدم. ها مفرد بولثن ها متمتع بولثن ها قارن بولثن.

5ـ حَلق: ثچ ثیرمق.

6ـ حَیض: خاتونلرنگ آی باشی.

7ـ حُرُض: اشنان اوتی، اوذی یا کلی بلن ال یا لباس یولیاندر.

8ـ حِنّاء: مشهور بویا در. ثچ ثقل و ال آیق غا چلنر.  ترکمان لر اونگا «هینا» دیارلر.

9ـ حَدَث اَکبَر: بدنی ناپاک بولمق (اینی حرام لق).

10ـ حَدَث اَصغَر: طهارت ثذ بولمق (وضوء ثذ).

11ـ حِلّ: حرم شریف ننگ دشی در.

12ـ حَلّ: کنجی یاغدر.

11ـ حَشَفَة: اُجیدننگ کله ثی.

(خ)

1ـ خِتَان: ارککدن و خاتوندن سنت ادلیان یر.

2ـ خِطمِیّ: مشهور اوتدر. کری آیرمق اچن صابون یرنا اولنیار.

3ـ خُنثَی: ارکک لک و خاتون لق اکی آلت اوذندا بولن انسان.

4ـ خَدَمَة: حاجی لرنگ اچجک و ایجک طعام لرنی تَیَّارلمق اچن دولت ننگ اکدیان آدملری.

5ـ خَیرِی: اورطثی غرا، غوی ایثلی ثاری گلدر.

6ـ خَلُوق: زعفراندن و غیری طیبلردن غوشلب بجرلن طیبدر.

(د)

1ـ دَم: حج ننگ شکرانه ثی اچن یا جنایتی اچن حرمدا چلنیان غوین یا گچی یا ثغر یا دیا.

2ـ دُبُر: اِنساننگ آردی بولن عورت. ها ارکک دن بولثن ها خاتون دن.

3ـ دَوَاعِی جُمَاع: جماع ادمک لگا چاغریان ایشلر. اندامندن تودمق، اوغشمق، غوجق لشمق، فرج گا نظر ادمک، ارکک و خاتون یلنگچلنب فرج لرنی بیر بیرلرنا دگرمک.

(ذ)

1ـ ذَکَر: انساننگ ارکک لک آلتی. اونگا یومتلر «اجید» دیارلر.

2ـ ذَبح: شکرانه چلمق.

(ر)

1ـ رداء: بیت الله شریف ننگ زیارتنی نیت ادیان ارکک آدمنگ کونک یرنا گردن نا اوقلیان حوله ثی. اما بلق یرنا عورتنا چولیان حوله ثنا «ازار» دیارلر.

2ـ رَمی: جمرات غا داش آدمق.       

3 ـ ریحان: غوی ایثلی ایلیان گوک اوتدر.

4ـ رَمَل: طوافدا چلدراق یوریب اکی گردن نی ثلکمک.

5ـ روحانی: حاجی لرغا حج ننگ دستورلرنی بلدرمک اچن دولت ننگ اکدیان آخوندی.

6 ـ رُکن: کعبه شریف ننگ برچی.

رکن عراقی: حجر اسوددن گچنگدا حطیم ننگ گادگنداکی برچ.

رکن شامی: رکن عراقی دن ثونگرقی حطیم ننگ گادگنداکی برچ.

7ـ رُبع: دورد دن بر (چهار یک).

8 ـ رمز: علامت، اشاره و بلگی.

9 ـ روضة: پیغمبر علیه السلامنگ مسجدندا مبارک قبری بلن منبرنگ آرثنداکی آق ستونلر بلن علامت ادلب آق دشکلر دشلن مکان.

10 ـ رَفض: حج غا احرام باغلاب نسک نی تمام ادمانی طشلمق.

(ز)

زَعفِرَان: ثاری گللی غوی ایثلی اوتدر.

2ـ زَنبَق: اینچا و اوذین یفرقلی غوی ایثلی ثاری گلدر.

3ـ زَیت: زیتون یاغدر.

(س)

1ـ سَبِیلَین: اکی یول. یعنی انساننگ اوندا و ایذندا بولن عورت، ها ارکک بولثن ها خاتون.

2ـ سَعی: صفا و مروه ننگ آرثندا گذمک.

3ـ سَاقِط: حکمی آیرلمق، بشدن گوترلمک.

4ـ سَاعِی: صفا و مروه ننگ آرثندا گذیان.

5ـ سِدر: کُنار آدلی آغجننگ یفرقندن بجرلن درماندر.

(ش)

1ـ شَوط: طواف و سعی نگ آیلوی.

2ـ شَهوَت: جماع ادمک لگا میل ادمک.

3ـ شِعر: غوشغی آیدمق.

4ـ شَیخَین: امام اعظم ابوحنیفه و امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی.

5ـ شَاة: غوین یا گچی.

(ص)

1ـ صَلَوَات: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِهِ وَ صَحبِهِ وَ سَلِّم دیمک.

2ـ صَدَقة: حَج دا دم ننگ جنایتندن کم جنایت ادمک لگی جهتلی مسکین لرگا برلیان بغدی یا آرفا یا خرما یا اذم یا شولرنگ قیمتی.   

3 ـ صندل: غوی ایثلی آغچ.

(ط)

1ـ طواف: بیت الله ننگ دشنا آیلنمق.

2ـ طواف قُدُوم: آفاقی مفردننگ دثلاب برندا و قارن ننگدا عمره ادندن ثونگرا ادیان طوافی.

3ـ طواف تَحِیَّة: دثلاب بیت الله ننگ مسجدنا گیرلندا حرمت اچن ادلیان طواف.

4ـ طَوافُ الزِّیارَة: حاجی لرنگ عرفاتدن گلندن ثونگرا ادیان فرض طوافلری.

5ـ طواف صَدَر: آفاقی لرنگ اویلرنا غیدجق بولندا ادیان طوافلری. شو طواف صَدَرغا طواف وداع دیبدا آیدلیاندر.

6ـ طیب: غوی ایث. خوشبو زاد مثل عنبر و مسک و کافور و شولرغا منگذش زادلر.

7ـ طَائف: بیت الله ننگ دشندن آیلنیان.

8ـ طرفین: امام اعظم ابو حنیفه و امام محمد بن حسن شیبانی رحمهما الله تعالی.

 (ع)

1ـ عَنبَر: کل رنگندا بولن خوشبو ماده در.

2ـ عُضو: انساننگ اندامندن بر بولگی.

3ـ عَورَت: غیری دن گورمک و غیری غا گورکذمک لگی حرام بولن اندام. ارکک آدمنگ عورتی گوبک ننگ اتگندن تا دیذننگ اتگنا چنلی. گوبک عورت دن دال اما دیذ عورت دن در. و خاتوننگ عورتی همّه اندامی در مگر یذی و اکی الی بلگندن برمقلرننگ اوجنا چنلی و اکی آیغی توفق ننگ اتگندن برمقلرننگ اوجنا چنلی. خاتون دن دنگا شو اچ اندام عورت دالدر اونگا گورا خاتوننگ ثچی، غلغی، آلقمی، بلگی و توفقی عورت در بعضی روایت لرغا گورا اکی آیغی دا عورتدر.

4ـ عَانَة: غاثق تی (یمذی).             

5ـ عود: غوی ایثلی بخور. اتنی یمشدیان و اوذی ننگ رنگی بلن پارچه بویلیان ثاری اوت در. تخم نا قرطم دیلیار.

(غ)

1ـ غُسل: ثوغا دشمک.

2ـ غَالِب: کان، اثم.                 

3 ـ غالیه: مسک دن، کا فوردن، عنبردن و عود دن غتشدرلب بجرلن عطر. 

(ق)

1ـ قِرَان: میقات دن عمره بلن حج اکثنی بلا نیت ادمک.

2ـ قَارِن: قران حج ادیان.

3ـ قَصر: ثچ غرقمق.

4ـ قُبُل: انساننگ اوی بولن عورت. ها ارکک دن بولثن ها خاتوندن.  

5 ـ قُسط: هند دن گلیان غوی ایثلی آغچ. 

(ک)

1ـ کافُور: غوی ایثلی آق رنگلی درمان.

2ـ کَیفِیَّت: هیل، یغدی، فرم.        

3 ـ کاذی: غوی ایثلی اوت. اوندن ایثلی خوشبو یاغ آلنیار.

(ل)

1ـ لِبَاس: اندام غا گیلیان و بدنی اورتیان پارچه.

(م)

1ـ مُعَلَّی: مکه مکرمه داکی مسلمانلرنگ قبرستانی.

2ـ مُحرِم: احراملی آدم.

3ـ مَکِّی: مکه مکرمه دا یاشیان آدم.

4ـ مُفرِد: افراد حج ادیان.

5ـ مُتَمَتِّع: تمتع حج ادیان.

6ـ مُعتَمِر: عمره ادیان.

7ـ مَذبَح: منی دا جانلی چلنیان یر. مسلخ و کشتارگاه دا دیلیار.

8ـ مَوقِف: عرفات دا جبل الرحمه ننگ اتگنداکی اولقان غرا داشلرنگ یانندا امام ننگ دورب دعاء ادیان یری.

9ـ مأمور: غیری ننگ طرفندن حج ادمک اچن ایبرلن آدم.

10ـ مُحدِث: طهارت ثذ آدم.

11ـ مسک: مشک دیلن معروف عطر.

12ـ مَسَاس: ثیفلمق، اندامدن تودمق.

13ـ مَسعَی: صفا بلن مروه ننگ آرثنداکی میدان.

14ـ مراهق: بالغه بولمقلغا یقینلان چاغا، هوس بلن ذکری غلیان. 

15ـ مَسبُوق: امام غا ایمقدا نمازنگ بشنا یتشمدک آدم.

16ـ مُدیر: کرون بشی، دولتنگ حاجی لرنگ اداری و بیلکی ایشلرنی بترمک اچن حاجی لرغا بشدق ادب بلان آدمثی.

17ـ مُعَاون: دولتنگ کرون بش غا کمک چی بولمق اچن بلان آدمثی.

18ـ مُعین: دولتنگ روحانی کاروان غا کمک چی بولمق اچن تعیین ادن آدمثی.

 19ـ مَطَاف: مسجد حرام دا کعبه ننگ دورگندن آیلنلیان تکیذ یر.

(ن)

1ـ نَوع: هیل، تیثلی، بولک و جُرَ.

2ـ نُسک: عبادت و بیرق، عمره و حج.

3ـ نِفَاس: خاتونلرنگ چاغا دوغرندا گوریان غانی.

4ـ نُورَة: کل، هک و زرنیخ دن غوشلب بجرلن پودر. اونی اول ادب تی گا چلنثا تی نی غوپریان در. شو زماندا اوننگ آدی واجبی در.

5ـ نَدّ: مسکدن، و کافوردن و عنبردن غتشدرلب بجرلن عطر در.

6ـ نَرجِس: غوی ایثلی آق گلدر.

7ـ نَسرِین: غوی ایثلی و کوب یفرقلی آق گلدر.

8ـ نِصفُ صَاع: یارم چانق بغدی. اوننگ آغرمی حضرت مولی فخرالدین قزانی ننگ آیدمغنا گورا بر منگ یدی یذ (1700) گرمدر. دکتر عبد الرحیم فیروز ننگ آیدمغنا گورا بر منگ دوقذ یذ (1900) گرمدر. علامه عبدالحمید محمود طهمازنگ آیدمغنا گورا اکی منگ اکی یذ الی (2250) گرم در.

9ـ نِیابَت: اصل ننگ جایندا غیری اوترمق.

10ـ نَجَاسَة حَقیقی: بوق، ثیدک، دمق غان و شولرغا منگذش بولن هفا زادلر.

11ـ نَجَاسَة حُکمی: طهارت ثذلک، اینی حرام لق.

(هـ)

1ـ هِمیَان: اوذندا پول غبجغی بولن بیل دنگثی.

2ـ هَدِی: الله تبارک و تعالی غا یقینلمق اچن حرم شریفدا اولدرجک دیب اکدلیان دیا یا ثغر یا غوین.

(و)

1ـ وُقُوف: اوذ وقتندا عرفاتدا دورمق.

2ـ وُضُوء: طهارت قلمق.

3ـ وَطِی: خاتون غا یانشمق.

4ـ وسمة: نیل بویا. گوک رنگ.   

5 ـ ورد: گل. 

6 ـ ورس: دانه ثی کنجی گا منگذش اوتدر.

     (ی)

1ـ یوم التَّروِیة: قربان آینگ ثکذی گن.

2ـ یوم النَّحر: قربان آینگ اونی گن.         

3 ـ یاسمین: غوی ایثلی ثاری اوت. 

*****

عمل لرگا یبشیان حکملر

مسلمانلرنگ ادیان ایشلرنا یبشیان حکملر یدی (7) هیل در  ها حج وقتندا حرمین شریفین دا بولثن ها بشغا وقتلردا  بشغا یردا بولثن. فرض: فرض دیانی شریعتدا ادمک لگننگ هوکمان لازم لغی قطعی دلیل بلن ثابت بولن ایشدر مثل باش وقت نماز اوقیمق. فرض بولن ایشی ادمکدا ثواب و ترک ادمکدا عذاب بار ترک ادمک دوغری در دیب اعتقاد ادن آدم کافر بولیار. واجب: واجب دیّانی شریعتدا ادمک لگننگ هوکمان لازم لغی ظنی دلیل بلن ثابت بولن ایشدر. مثل وتر نمازی اوقیمق. واجب بولن ایشی ادمکدا ثواب و ترک ادمکدا عذاب بار ترک ادمک دوغری دیب اعتقاد ادیان آدم کافر بولمذ گناهکار بولر. سُنَّت: سُنّت دیانی شریعتدا ادمک لگی غوی بولب ترک ادلمکلگنا عیب ادلن ایشدر مثل باش وقت نمازنگ فرضلرنی جماعت بلن اوقیمق. سنت بولن ایشی ادمکدا ثواب و ترک ادمکدا کاینج بار.

مُستَحب: مستحب دیّانی شریعتدا ادلمگی غوی بولب ترک ادلمگی عیب بولمغن ایشدر مثل نفل نماز اوقیمق. مستحب بولن ایشی ادمکدا ثواب بار اما ترک ادمکدا گناه یوق. مُباح: مباح دیانی شریعتدا ادمک بلن ادمثذلگی دنگ بولن ایشدر مثل پیدا ثذ و زیان ثذ گب نی گبلمک. مباح بولن ایش نی ادمکدا و ترک ادمکدا ثواب و گناه یوق. مکروه: مکروه دیانی شریعتدا ترک ادلمک نی اثلنیان ایشدر مثل بثب آلنن یردا نماز اوقیمق. مکروه بولن ایشی ترک ادمکدا ثواب بار و ادمکدا عذاب برلمک غورقثی بار.

حرام: حرام دیانی شریعتدا ادمثذلگی هوکمان لازم بولن ایشدر مثل عرق اچمک. حرام بولن ایشی ترک ادمکدا ثواب و ادمکدا عذاب بار حرام ایشی ادمک دوغری در دیب اعتقاد ادن آدم کافر بولیار. شو کتابدا حج ایشلرننگ هر بر عمل نی آیدلندا شوننگ حکمنا اشارت بولثن دیب ثانلن حکملرنگ اولقی حرفلرنی اوذ لرنا دلالت ادیان رمز آیلندرلدی. مثلا فرضدن «ف» واجبدن «و» سنتدن «س» مستحبدن «م» مباحدن «مب» مکروه دن «مک» حرامدن «ح» آلندی. اگر بو هیلی «أ» رمز غویلثا ادبدن علامتدر. حتی بعضی فقهاءلر ادبنی هم مستحبدن حساب ادّیلر.

دین اسلامنگ بیک پایه لری

ای عزیز مسلمانلر! بلنگ و آگاه بولنگ بذنگ دینمذ اسلام ابدی و جهانی دین در ابدیَّت و جهانیّت بلن صفتلنن دین، دنگا بذنگ دینمذ دین اسلام در شو اسلام دین نی باش پایه غا بناء ادلندر: 1ـ کلمه شهادت 2ـ نماز 3ـ زکات 4ـ روزه 5ـ حج حضرت رسول اکرم صلی الله تعالی علیه و سلم اوذی ننگ صحیح حدیثی بلن شو باش پایه نی بیان ادب آیدبدر: اَلاِسلامُ اَن تَشهَدَ اَن لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَ تُقیمَ الصَّلاة وَ تَؤتِیَ الزَّکاة وَ تَصُومَ رَمَضَانَ وَ تَحُجَّ البَیتَ اِنِ استَطَعتَ اِلَیهِ سَبِیلاً.

ترجمه: اسلام دینی باش ایشنی برجای ادمک بلن بدیان در اوّلقثی: معناثنی بلب «اَشهَدُ اَن لا اِلهَ اِلاّ اللهُ وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله» دیب شاهدلق برمکدر یعنی من شاهد بولیان اوذنا عبادت ادلر یالی هیچ بر زاد یوق دنگا بر بیک پروردگارمذ طنگری تبارک و تعالی باردر و ینا شاهد بولیارن حضرت محمّد علیه السّلام شول بیک طنگری ننگ بذلرگا ایبرگن پیغمبری در. اکنجثی باش وقت نماز آدلی بیرق نی بترمک، اچنجثی زکات آدلی بیرق نی برجای ادمک، دوردنجثی رمضان شریفنگ روزه ثنی تودمق، باشنجثی اگر قدرتنگ چدثا بیت الله شریف گا زیارت ادمکدر.

پیغمبر علیه الصّلاة و السّلام نگ شو حدیث شریفندا آیدلن باش ایش دین اسلامنگ اولقان رکنلری در. شو کتاب دنگا باشلنجی رکن نی بیان ادمک لگا خاصلنن در یعنی کعبه غا گدب زیارت ادمک لگنگ دستورلرنی آیدجقدر کعبه شریفه زیارت ادمک اکی هیل در: برنجثی حج اکنجثی عمره در.

حج ننگ هیل لری

حج صفتلر اعتباری بلن باش (5) هیل در. برنجثی فرض بولن حج در. شو فرض حج هم دورد (4) تیثلی در. 1ـ فرض استطاعتی: هر بر عاقل و بالغ بولن آزاد مسلمان حاجت اصلی ثندن بشغا اورلب گلیانچا اهل اولادلرنا گرک آذوقه لرندن بشغا یول کری لرنا و مسافر چلغنگ بیلکی خرج و مخارج لرنا یتر یالی مالی بار بولثا چلدلق بلن عمرندا بر مرتبه حج ادمک شوننگ بویننا فرض در. 2ـ فرض نذری: اوذی ننگ نذر ادمک لگی بلن بویننا لازم آیلندرن حجی فرض در. 3ـ فرض قضائی: اوذی ننگ فاسد ادمک لگی جهتلی یا منع ادلمگی سببلی بوذن حجی ننگ قضاثنی آلمق فرض در. 4ـ فرض شروعی: اوذی ننگ احرام باغلاب بویننا دشرن حجی فرض در. اکنجثی واجب بولن حج در. هیثی بر آدم مکه یا حرم گا گیرمک نیتی بلن میقاتدن احرام ثذ گچب حرم شریف گا گیرمک لگی سببلی حج یا عمره ادمک لازم بولندا حج نی اختیار ادمک لگی جهتلی بویننا حج واجب بولیار یعنی واجب مخیرننگ قبیله ثندن بولیار. اچنجثی نفل بولن حج در. فرض و واجب حج دن غیری مشروع یول بلن ادلن آرتقمچ حج نفل در. شونگا حج مستحب دا دیلیاندر.

دوردنجثی حرام بولن حج در. ایل لرگا اشدرمک اچن حاجی آقا دیدرمک اچن و خلق لرغا کوکذب آبرای آلمق اچن یادا حرام مال بلن ادلن حج حرام حج در.  باشنجثی مکروه بولن حج در. شو مکروه حج آلتی (6) تیثلی در. 1ـ خدمت غا محتاج بولن آتاثندن یا اناثندن بی اجازه گدب ادن حجی. 2ـ آتاثی یوق آدم ننگ الندا یغدی ثذ غالن قاقا یا اوقّا اجثی بار بولثا شولردا آغتغی ننگ خدمتنا محتاج بولثا شولردن بی اجازه گدب ادن حجی. 3ـ اناثی یوق آدم ننگ الندا ثقلیان حالدن دشگلی باباثی یا ماماثی بار بولثا شولردا شو آغتغی ننگ خدمتنا احتیاجی بولثا شول آغتق ننگ بابا ثندن یا ماما ثندن بی اجازه گدب ادن حجی. 4ـ اوذ لرننگ نفقه ثی بویننا واجب بولن آدملری نفقه ثذ اتبرب گدب ادن حجی. 5ـ درّو برملی برگثنی برر یالی مالی یوق آدمی ننگ برگلی آدمثندن بی اجازه گدب ادن حجی. 6ـ برگلی آدمثی ننگ اذنی بلن کفیل بولن آدمدن بی اجازه گدب ادن حجی. شو آلتی تیثلی حج شریعت دا مکروه در.

عمره ننگ هیل لری

عمره صفتلر اعتباری بلن دورد (4) هیل در. برنجثی عمره واجبه در. یعنی انسان اوذی بویننا واجب آیلندرمق لغی جهتندن لازم بولن عمره در. شو واجب اچ (3) تیثلی بولیار. 1ـ واجب نذری. اوذی ننگ نذر ادمک لگی جهتندن بویننا عمره واجب بولیار. 2ـ واجب تجاوزی. مکه گا یا حرم غا گیرمک نیتی بلن میقاتدن احرام ثذ گچب حرم شریف گا گیرمک لگی سببلی حج یا عمره ادمک لازم بولندا عمره نی اختیار ادمک لگی جهتلی عمره واجب بولیار. یعنی واجب مخیر ننگ قبیله ثندندر. 3ـ واجب احصاری. محرم نی یولدن غیطرلمغی جهتندن بویننا واجب بولیان عمره. یعنی معتمرنی عمره ادمکدن منع ادلثا مانعی آیرلن وقتندا عمره ادمک لگی واجبدر. اگر حاج نی مکه دن و عرفات دن منع ادلثا دم چلب احرام دن چقملی و مانع آیرلندا حج و عمره هم ادمک واجبدر.

اکنجثی عمره مسنونه. امکانات مالی ثی بولن هر بر مسلمان اچن عمرندا بر مرتبه عمره ادمک سنت مؤکده در. شو عمره غا حجة صغری دیبدا آیدلیان در. اچنجثی عمره مکروهه. قربان آی ننگ باش (5) گنندا ادلن عمره مکروه عمره در. دوقذی، اونی، اون بیری، اون اکثی، اون اچی و حج ادمک مکروه بولن یغدیلردا عمره ادمک دا مکروه در. دوردنجثی عمره محرمه. ایل لرگا اشدرب کوکذمک اچن و خلق لرنگ آرثندا شهرت لنمک اچن ادلن عمره یا حرام مال بلن ادلن عمره حرام عمره در.

حج ننگ فرض لری

حج ننگ فرض لری دورد (4) در:

1ـ نیت ادمک.

2ـ نیت دا بر مرتبه تلبیه آیدمق.  

3ـ عرفات دا دورمق.

4ـ طواف زیارت ادمک.

حج اعمال لرندن شو دورد ننگ هر بیری ترک بولثا حج دوغری بولمذ.

حج ننگ واجب لری

حج ننگ واجب لری بیلکی بیرق لرننگ واجب لری بلن حساب ادلثا اوتذ یدی (37) واجب بولیار. اوندندا کوب بولمغی ممکن در:

1ـ میقاتدن نیت ادمک.

2ـ صفا و مروه گا سعی ادمک.

3ـ سعی نی صفادن بشلمق.

4ـ عذرثذ آدم اچن سعی نی یوریب گذمک.

5ـ عرفات غا گندیذ برن آدم اچن تا گن بطیانچا دورمق.

6ـ عرفاتدن غیدمقدا امام غا تابع بولمق.

7ـ مزدلفه دا دنگ آطندن ثونگرا دورمق.

8ـ آغشم نی یثدی ننگ وقتنا چنلی تأخیر غویب یثدی بلن جمع ادب مزدلفه دا اوقیمق.

9ـ جمرات لرغا داش آدمق.

10ـ جمره عقبه ننگ داشلرنی اولقی گندا کله ثیردرمقدن اونچا آدمق.

11ـ هر گن ننگ داشلرنی اکلنجی گن گا تأخیر غویمثذلق.

12ـ کله ثیردرمق یا غرقدرمق.

13ـ کله نی قربان لق گن لرندا ثیردرمق یا غرقدرمق.

14ـ حرم شریف دا کله نی ثیردرمق یا غرقدرمق.

15ـ طواف زیارت ننگ کوفراک آیلولری قربان لق گن لرندا بولمق.

16ـ طواف نی حطیم ننگ دشندن ادمک.

17ـ نجاست حکمی دن آرثا بولمق یعنی طهارت ثذلکدن و اینی حراملقدن پاک بولمق.

18ـ طوافدا ثغدن بشلمق.

19ـ طوافدا عورتنی اوردمک.

20ـ عذرثذ آدم اچن یوریب طواف ادمک.

21ـ طوافنگ یدی شوطندن ثونگرا اکی رکعت نماز اوقیمق.

22ـ آفاقی لر اچن طواف وداع ادمک.

23ـ قارن شکرانه چلمذندن اونچا داش آدمق.

24ـ متمتع شکرانه چلمذندن اونچا داش آدمق.

25ـ قارن شکرانه چلمق.

26ـ متمتع شکرانه چلمق.

27ـ قارن کله ثیردرمذندن اونچا شکرانه ثنی چلمق.

28ـ متمتع کله ثیردرمذندن اونچا شکرانه ثنی چلمق.

29ـ قارن شکرانه ثنی ایام نحردا چلمق.

30ـ متمتع شکرانه ثنی ایام نحردا چلمق.

31ـ قارن شکرانه ثنی حرمدا چلمق.

32ـ متمتع شکرانه ثنی حرمدا چلمق.

33ـ نفل هدی نی حرمدا چلمق.

34ـ جنایت اچن اولدرلیان جانلی لری حرمدا چلمق.

35ـ محرم احراملی وقتدا حرام بولن ایشلری ترک ادمک.

36ـ محرم احراملی وقتندا مکروه تحریمه بولن ایشلری ترک ادمک.

37ـ نذر ادلنن هدی نی حرمدا چلمق.

شو واجبلرنگ هر بیرنی ترک ادلثدا حج فاسد بولمذ اما دم چلمق واجب بولر مگر واجب بولمذ بر ناچا لرندا. انشاء الله تعالی اولری اوذ جایلرندا بیان ادرث.

حج ننگ سنت لری

حج ننگ سنت لری بیلکی بیرق لرننگ سنت لری بلن حساب ادلثا اوتذ باش (35) سنت بولیار اوندندا کوب بولمغی ممکندر:

1ـ دشدن گلب افراد حج ادیان آدم طواف قدوم ادمک.

2ـ قران حج ادیان آدم طواف قدوم ادمک.

3ـ طواف نی حجر اسوددن بشلمق.

4ـ قربان آینگ یدثی گنی امام مکه دا خطبه اوقیمق.

5ـ قربان آینگ دوقذی گنی امام عرفاتدا خطبه اوقیمق.

6ـ قربان آینگ اون بیری گنی امام منی دا خطبه اوقیمق.

7ـ قربان آینگ ثکذی گنی مکه دن عرفات غا غرشی گدمک یعنی منی گا برمق.

8ـ قربان آینگ دوقذی گیجثی منی دا یدمق.

9ـ قربان آینگ دوقذی گنی گن دوغندن ثونگرا منی دن عرفات غا گدمک.

10ـ عرفاتدا ثوغا دشمک.

11ـ قربان آینگ اونی گیجثی مزدلفه دا یدمق.

12ـ قربان آینگ اونی گنی گن دوغمذندن اونچا مزدلفه دن منی غا گدمک.

13ـ قربان آینگ اون بیری گیجثی منی دا یدمق.

14ـ قربان آینگ اون اکثی گیجثی منی دا یدمق.

15ـ قربان آینگ اون اچی گن ننگ داشلرنی آدجق آدم اون اچی گیجثی منی دا یدمق.

16ـ محصب دا بر لحظه دشمک.

17ـ طواف ادیان ارکک آدم اضطباع ادمک.

18ـ ارککلر طواف ننگ اولقی اچ آیلوندا رمل ادمک.

19ـ طواف ننگ آخرقی دورد آیلوندا اوذ عادی یوریشی بلن گذمک.

20ـ اوذنا سعی واجب بولن آدم طواف بلن سعی ننگ آرثندا حجر اسودنی استلام ادمک.

21ـ حجر اسودنگ غرشی ثندا تکبیر آیدمقدا اکی النی گوترمک.

22ـ دثلاب طواف غا شروع ادمکدا حجر اسودگا بقمق.

23ـ طواف آیلولرننگ آرثنا یل ثلمانی ایذ به ایذ ادمک.

24ـ سعی آیلولرننگ آرثنا یل ثلمانی ایذ به ایذ ادمک.

25ـ طواف بلن سعی ننگ آرثنا یل ثلمانی ایذ به ایذ ادمک.

26ـ طواف ادیان ننگ لباسلری نجاست حقیقی دن پاک بولمق.

27ـ طواف ادیان ننگ انداملری نجاست حقیقی دن پاک بولمق.

28ـ طواف ادیان ننگ گذیان یری نجاست حقیقی دن پاک بولمق.

29ـ سعی ادیان صفا غا منمک.

30ـ سعی ادیان مروه گا منمک.

31ـ سعی ادیان ارکک آدم اکی یاشل ستونلرنگ آرثندا لونگقلمق.

32ـ تلبیه نی بر مرتبه دن کوب آیدمق.

33ـ احرام جهتلی غسل ادمک.

34ـ سعی ادیان عورتنی اوردمک.

35ـ طواف ننگ اولندا حجر اسودنی استلام ادمک.

شو سنتلرنگ هر بیرنی ترک ادمکدا دم یا صدقه بولمذ اما بلگشلجا ترک ادمکدا آخرت کاینجی بولر.

حج ننگ مستحب لری

حج ننگ مستحب لری بیلکی بیرق لرننگ مستحب لری بلن حساب ادلثا آلتمش (60) بولیار اوندندا کوب بولمغی ممکن در:

1ـ ارکک آدم تلبیه نی غتی ثث بلن آیدمق.

2ـ مفرد شکرانه چلمق.

3ـ آفاقی مکه گا گیرمک اچن غسل ادمک.

4ـ نحر گن دا طواف زیارت اچن غسل ادمک.

5ـ اونی گن دنگ آطندن ثونگرا مزدلفه دا غسل ادمک.

6ـ عرفاتدا جبل الرحمه ننگ یقین راغندا دشمک.

7ـ عرفاتدا مسجد نمره برب موسم حج ننگ امامنا اوین محرم، اویلثی بلن اکندثنی جمع ادب اوقیمق.

8ـ عرفاتدا دعانی کان ادمک.

9ـ محرم تلبیه نی کان آیدمق.

10ـ عرفاتدا امام موسم حج ننگ ایذندا دورمق.

11ـ امام موسم حج ننگ یقین راغندا دورمق.

12ـ اونی گن دنگ آطندا مشعر الحرامدا دورمق.

13ـ مشعر الحرامدا ارتیر نمازی اول وقتدا اوقیمق.

14ـ اونی گن جمره عقبه ننگ داشلرنی گن دوغندن ثونگرا آدمق.

15ـ طواف زیارتنی اونی گن ادمک.

16ـ هر یغدیلردا غیطلنیان ذکرلرگا دائم بولمق.

17ـ سعی دا ذکر ادمک.

18ـ سعی دا سلف لردن نقل ادلن دعاءلری ادمک.

19ـ سعی دا لباسنگ نجاست حقیقی دن پاک بولمق.

20ـ سعی دا بدننگ نجاست حقیقی دن پاک بولمق.

21ـ سعی دا جنب بولمثذلق.

22ـ سعی دا محدث بولمثذلق.

23ـ سعی ادمک لگی نیت ادمک.

24ـ سعی ادمکدا ظاهرنگ بلن و باطننگ بلن پثلمک.

25ـ ظاهر و باطن بلن پثلمکدا اوذلمق.

26ـ ادلیان ذکرلری و دعاءلری اچ مرتبه تکرار ادمک.

27ـ شوط لرننگ آرثنا یل ثلن طواف لرنی غیطلمق.

28ـ شوط لرننگ آرثنا یل ثلن سعی لرنی غیطلمق.

29ـ سعی ننگ یدی شوطندن ثونگرا مسجددا اکی رکعت نماز اوقیمق.

30ـ مکه گیرمکدا مکه ننگ یوقری ثندن حجون دن گیرمک.

31ـ مکه گا گیرندا تا باب السلام غا بریانچا تلبیه آیدمق و دعاء ادمک.

32ـ مسجدگا باب السلام دن گیرمک.

33ـ طواف ننگ هر شوطندا رکن یمانی نی اکی الی بلن یا ثغ الی بلن ثیفلمق.

34ـ طوافنگ شوط لرندن ثونگرا اوقلیان اکی رکعت نمازنگ اولقی رکعتندا فاتحه بلن کافرون و اکنجی رکعتندا فاتحه بلن اخلاص اوقیمق.

35ـ شول نمازدن ثونگرا دعاء ادمک.

36ـ زمزم ثوندن کان اچمک.

37ـ زمزم ثودن اوی گا آلب غیدمق.

38ـ حجر اسودگا سجده ادمک لگی و اوغشمق لغی اچ مرتبه تکرار ادمک.

39ـ طوافنگ ایذنداکی اوقلیان اکی رکعتی مقام ابراهیم ننگ ینگثثندا اوقیمق.

40ـ هر بر یغدی ایدگاندا تلبیه آیدمق.

41ـ طواف وداع نی انکی آخرقی طواف آیلندرمق.

42ـ اگر طواف وداع ادندن ثُونگرا اچ گن یا اچ گن دن زیاده راق غالثا طواف وداع نی غیطلمق.

43ـ قارن اچن نیت دا و تلبیه دا و دعاء دا عمره نی تقدیم ادمک.

44ـ احرام باغلنمذدن اونچا درنقلرنی کثمک.

45ـ احرام دن اونچا غولتق تینی یولمق.

46ـ احرام دن اونچا غاثق تینی ثیرمق.

47ـ احرام جهتلی ادیان غسل دا نیت ادمک.

48ـ ازار و رداء تازه بولمق.

49ـ محرم نیتنی دلی بلن آیدمق.

50ـ نمازدن ثونگرا آرا یل ثلمانی نیتنی اوترن یرندا ادمک.

51ـ احرامی میقات دن تقدیم ادمک.

52ـ احرام دن اونچا مورتنی غرقمق.

53ـ احرام دن اونچا تکنلی لباسلرنی چقرمق.

54ـ حیضلی خاتون احرام جهتلی غسل ادمک.

55ـ نفاسلی خاتون احرام جهتلی غسل ادمک.

56ـ احرامدن اونچا اندامنا عطر چلمق.

57ـ کله ثنی مدام ثیریان اچن احرامدن اونچا کله ثنی ثیرمق.

58ـ احرامدن اونچا خاتون نی وطی ادمک.

59ـ احرامدن اونچا کله ثنی و ثقل نی شامپو بلن یومق.

60ـ غسل ادب بولندن ثونگرا ثچ و ثقل نی درمق.

شو مستحب بولن ایشلری ادمک آرتقمچ ثوابی الگرمک در و شولری ترک ادمک آرتقمچ لغی الدن برمکدر.

حج ننگ مباح لری

محرم اچن مباح بولن ایش لر یذ اون باش در (115) بلکه اوندندا کوفراک در:

1ـ پاک لک اچن غسل ادمک.

2ـ اندامنگ توذن نی آیرمق اچن غسل ادمک.

3ـ اندامی ثودمق اچن غسل ادمک.

4ـ ثوغا چُمَّک.

5ـ حمام غا گیرمک.

6ـ غذغن ثو بلن غسل ادمک.

7ـ پاک لمک اچن لباس یومق.

8ـ نظافت اچن لباس یومق.

9ـ یذک دقنمق.

10ـ ساعت دقنمق.

11ـ غلج دقنمق.

12ـ کافر دشمن بلن اولشمک.

13ـ بیل گا همیان باغلمق.

14ـ بیل گا غشق غشمق.

15ـ اسلحه (یرغ) دقنمق.

16ـ اوی دا کولگا لنمک.

17ـ چادردا کولگالنمک.

18ـ کجبادا کولگالنمک.

19ـ ال یا آغج بلن گرثلنن دوننگ کولگاثندا کولگالنمک.

20ـ چتر بلن کولگالنمک.

21ـ گوذگا سرمه چکمک.

22ـ آینه گوذمک.

23ـ دیش گا مسواک ورمق.

24ـ دیش چکدرمک.

25ـ دوک درنق نی کثمک.

26ـ دمردن غان آلدرمق.

27ـ کله دن غان آلدرمق.

28ـ گوذدا گوگریان غل نی یولمق.

29ـ اوغلن سنت لمک.

30ـ چیبان یارمق.

31ـ هر بر چیلترک نی یا یرانی یارمق.

32ـ دولن عضو نی اصلاح ادمک و دنگمق و اوردمک اگر کله دا یا یذدا بولمثا.

33ـ ازار و رداء نی یفک بولمدق هر هیل لی پارچه دن ادنمک.

34ـ کونک نی ازار ادب لنگ یالی چولمق.

35ـ ینگق نی یثدق غا غویمق.

36ـ کله نی یثدق غا غویمق.

37ـ اوذ النی کله ثندا غویمق.

38ـ اوذ النی بورن ننگ اوثتندا غویمق.

39ـ غیری ننگ النی کله ثندا غویمق.

40ـ غیری ننگ النی بورن ننگ اوثتندا غویمق.

41ـ یلکن گیمک.

42ـ آیق ننگ اوثتنداکی یومرجانی بثمیان هر بر کوشی گیمک.

43ـ انگک دن اتک داکی ثقل نی اوردمک.

44ـ ثلانی بیلنا چولمق.

45ـ رداء ننگ اکی اوجنی همیان بلن غشلن ازارگا غبجدمق.

46ـ اکی غلق نی اوردمک.

47ـ ینگثانی اوردمک.

48ـ گیمک بولمانی اکی النی اوردمک.

49ـ گیمک بولمانی اکی آیقنی اوردمک.

50ـ یذ بلن کله دن غیری اندامی اوردمک.

51ـ کله ثنا لگن یا طابق یا غاذن یا تخته یا هر بر شولر یالی غتی زادی غویب گوترمک.

52ـ حلالی آدمنگ حل دا آولان آونی ایمک.

53ـ اودغا بشن خوشبو طعام نی ایمک.

54ـ ثاری یاغی ایمک یا اچمک.

55ـ زیتون یاغی ایمک یا اچمک.

56ـ کنجی یاغی ایمک یا اچمک.

57ـ اوذندا خوشبولق بولمدق هر یاغی ایمک یا اچمک.

58ـ ات یاغی ایمک یا اچمک.

59ـ غورق یاغی ایمک یا اچمک.

60ـ یراثنا یاغ یا پماد چلمق.

61ـ النگ یا آیغنگ یارقلرنا یاغ یا پماد چلمق.

62ـ زیتون یاغی اکی غلقلرنا دمدرمق.

63ـ کنجی یاغی اکی غلقلرنا دمدرمق.

64ـ زیتون و کنجی دن بشغا هر زادنگ یاغی ایث ثذ بولثا شونی اندامنا چلمق.

65ـ بشن ثطنلرنا ایث ثذ پودر چلمق.

66ـ حل ننگ آغجنی کثمک ها گوک بولثن ها غوری بولثن.

67ـ حل ننگ اوتنی کثمک ها گوک بولثن ها غوری بولثن.

68ـ اوذندا گناهکار چلک بولمدق شعرلری اوقیمق.

69ـ اویلنمک.

70ـ اویرمک.

71ـ دیاننگ دمقنی چلمق.

72ـ ثغرنگ دمقنی چلمق.

73ـ غوی ننگ دمقنی چلمق.

74ـ گچی ننگ دمقنی چلمق.

75ـ طوق ننگ دمقنی چلمق.

76ـ اهلی بولن اوردک ننگ دمقنی چلمق.

77ـ اهلی بولن غاذنگ دمقنی چلمق.

78ـ بوقلمون ننگ دمقنی چلمق.

79ـ غاق غرغانی اولدرمک.

80ـ اچیان اولدرمک.

81ـ یلان اولدرمک.

82ـ ثچن اولدرمک.

83ـ چای اولدرمک.

84ـ ات اولدرمک.

85ـ چیبن اولدرمک.

86ـ برا اولدرمک.

87ـ ثنگک اولدرمک.

88ـ گانا اولدرمک.

89ـ پشباقا اولدرمک.

90ـ موجک اولدرمک.

91ـ آری اولدرمک.

92ـ پشلق اولدرمک.

93ـ کفلک اولدرمک.

94ـ کرفی اولدرمک.

95ـ توغثمان اولدرمک.

96ـ غورباقا اولدرمک.

97ـ اذا بریان غرنچغانی اولدرمک.

98ـ یوشلق بلن کله ثنی غشیمق.

99ـ یوشلق بلن ثقل نی غشیمق.

100ـ یوشلق بلن اندامنی غشیمق.

101ـ عطر ایثغمق نیتی بولمانی عطارنگ دکانندا اوترمق.

102ـ اگر محتاج بولثا طوافدا مباح کلامی بلن گبلمک.

103ـ طوافدا سلام برمک.

104ـ طوافدا فتوی اثلمک.

105ـ طوافدا فتوی برمک.

106ـ طوافدا حاجت جهتلی چقمق.

107ـ طوافدا ثو اچمک.

108ـ پاک بولن آیق غابی بلن طواف ادمک.

109ـ طوافدا ادلیان ذکرلری و دعاءلری ترک ادمک.

110ـ طوافدا اچنگدن قرآن اوقیمق.

111ـ طوافدا مباح بولن شعرلری اوقیمق.

112ـ عذر جهتلی ارابه منب طواف ادمک.

113ـ عذر جهتلی ثلجا منب آیلدمق.

114ـ طوافدا آثغرمق جهتلی حمد آیدمق.

115ـ رکن یمانی ننگ استلامنی ترک ادمک.

حج ننگ مکروه لری

حج ننگ مکروه لری بیلکی بیرق لرننگ مکروه لری بلن حساب ادلثا یذ اون بیر در (111) بلکه اوندن دا زیاده راق بولمغی ممکن در:

1ـ امام عرفاتدا خطبه نی گن آغمذندن اونچا اوقیمق.

2ـ امام مسجد نمره دا اویلا بلن اکندینی جمع ادب اوقاندن ثونگرا موقف غا گدمک لگنی تأخیرا غویمق.

3ـ عرفاتدن غیدمقدا امامدن اونچا غیدمق.

4ـ امام غیدندن ثونگرا عذر ثذ کوب اگلنمک.

5ـ جمرات لرغا آتلن داش لردن داش آلب آدمق.

6ـ مسجد لرنگ اچنداکی داش لردن داش آلب آدمق.

7ـ شانک دن یا باقلاء دن اولقان داش بلن داش آدمق.

8ـ اولقان داشلری آوردب شولرنگ آونق لری بلن داش آدمق.

9ـ حلالی بولمقدا کله ننگ کلی ثنی ثیردرمانی یا غرقدرمانی دنگا دورد دن بیرنی ثیردرمق یا غرقدرمق.

10ـ عرفات گیجاثندا (قربان آینگ دوقذی گیجاثی) منی دن بشغا یردا یدمق.

11ـ داش آتلیان گن لرنگ گیجالری (قربان آینگ اون بیری و اون اکی گیجالری) منی دن بشغا یردا یدمق.

12ـ هر بر واجب نی ترک ادمک.

13ـ هر بر سنت مؤکده نی ترک ادمک.

14ـ امنیت بولمغن یغدیدا عرفات غا گدملی بولن آدم بارچا متاع لرنی مکه دا غویمق.

15ـ امنیت بولمغن یغدیدا منی دا داش آدمق اچن غالملی بولندا یکنی مکه ایبرمک.

16ـ اندامندن کر آیرمق.

17ـ ثچی ننگ چاشق لغنی آیرمق.

18ـ ثقل ننگ چاشق لغنی آیرمق.

19ـ کله ثنی کر آیریان زاد بلن یومق.

20ـ ثقلنی کر آیریان زاد بلن یومق.

21ـ اندامنی کر آیریان زاد بلن یومق.

22ـ ثقلنی درمق.

23ـ ثچنی درمق.

24ـ ثقلنی غتی غشیمق.

25ـ ثچنی غتی غشیمق.

26ـ اندامنی غتی غشیمق.

27ـ ینگلنب گیلیان لباس لری ینگلنمانی گردن گا اوقلمق.

28ـ ازار ننگ اکی اوجنی بیر بیرنا دنگمق.

29ـ رداء ننگ اکی اوجنی بیر بیرنا دنگمق.

30ـ شو اکثی ننگ هر بیرنی دشب یب بلن باغلمق.

31ـ بخور بلن خوشبولندرلن لباس نی گیمک.

32ـ خوشبو زاد نی ایثغمق.

33ـ اندام غا یبشمیان خوشبو زادنی اندام غا دگرمک.

34ـ ریحان آدلی اوتی ایثغمق.

35ـ هر بر خوشبو ایثلی اوتنی ایثغمق.

36ـ خوشبو ایثلی میوه لری ایثغمق.

37ـ خوشبو ایثنی ایثغمق اچن عطر ثدیان ننگ دکانندا اوترمق.

38ـ غوی ایثندن پیدالنمق اچن عطر ثدیان بلن بولمق.

39ـ زینت لنمق.

40ـ طوافدا حاجت دن آرتقمچ گرنگلر ادمک.

41ـ طوافدا سودا ادمک.

42ـ طوافدا پیداثذ شعرلری اوقیمق.

43ـ طواف ادیانلرگا یا نماز اوقیانلرغا تشویش ثلر یالی غتی ثث بلن غیغرمق.

44ـ نجس لباس بلن طواف ادمک.

45ـ رمل سنت بولن آدم رمل نی ترک ادمک.

46ـ اضطباع سنت بولن آدم اضطباع نی ترک ادمک.

47ـ حجر اسود ننگ استلام نی ترک ادمک.

48ـ طواف ننگ شوط لرننگ آرثنا بتر کوب یل ثلمق.

49ـ اکی یدی طواف ننگ آرثنی نماز اوقیمانی بیرکدرمک.

50ـ طواف ادمک لگنی نیت ادن وقتندا اکی ال نی گوترمک.

51ـ خطبه اوقلن وقتندا طواف ادمک.

52ـ فرض نماز غا قامتلنن وقتندا طواف ادمک.

53ـ طواف ادیان یغدیندا ایمک.

54ـ طهارت غثداب دورن یغدیندا طواف ادمک.

55ـ غتی آجغن یغدیندا طواف ادمک.

56ـ غتی قهردا بولن یغدیندا طواف ادمک.

57ـ دعاء ادمک اچن طوافنگ آرثندا بیت الله ننگ برج لرندا یا بشغا یردا دورمق.

58ـ رکن عراقی نی استلام ادمک.

59ـ رکن شامی نی استلام ادمک.

60ـ طوافنگ آرثندا حاجتی بولمانی چقمق.

61ـ سعی ننگ شوط لرننگ آرثنا کوب یل ثلمق.

62ـ سعی دا معامله (سودا) ادمک.

63ـ سعی دا گرنگ ادمک.

64ـ صفا و مروه گا چقمق لغی ترک ادمک.

65ـ اکی یاشل ستون لرنگ آرثندا لونگقلمق لغی ترک ادمک.

66ـ سعی نی عذر بولمین اوذ وقتندن بتر گیجا غویمق.

67ـ نحر گنلرندا آتلیان داشلری اوذ وقتلرندن گیجا غویب گن بطر بلن دنگ آطرننگ آرلغندا آدمق.

68ـ اون اچلنجی گندا اویلادن اونچا داش آدمق.

69ـ جمرات غا نجس زادنی آدمق.

70ـ هر جمره گا یدی داش دن کان آدمق.

71ـ جمره عقبه غا اوی طرفندن گلمانی داغ طرفندن گلب آدمق.

72ـ داش آدمقدا سنت آیلندرلن جهت نی ترک ادمک.

73ـ داش آدمقدا بتر یقین دورمق.

74ـ جمرات لرنگ آرثنداکی ترتیب نی ترک ادمک.

75ـ داش آدمقدا بلمک لگی ترک ادب دنگا اوقلمق.

76ـ طواف زیارت نی نحر گنلرندن و گیجالرندن ایذغا غویمق.

77ـ خاتون اچن کله ثیردرمق.

78ـ بر داش نی اوذی اچن آتب بشغا داش نی غیری اچن آدمق.

79ـ مکی قران ادمک.

80ـ مکی تمتع ادمک.

81ـ عرفه گن عمره ادمک.

82ـ نحر گن عمره ادمک.

83ـ ایام التشریق دا عمره ادمک.

84ـ خاتون بولب بدل حج ادمک.

85ـ برده (غل) بولب بدل حج ادمک.

86ـ اوذول حج غا گدمدک بولب بدل حج ادمک.

87ـ شکرانه اچن چلن جانلی ثندن هیچ بر زاد صدقه ادمانی بارثنی اوذی آلمق.

88ـ هدی بولن حیوانی اشعار ادمک یعنی غبدلنی یارب غاندب غویمق.

89ـ دیادن غیری حیوانلری اولدرمکدا اومذندن چلمق.

90ـ هدی لری ایام النحردا منی دا چلمانی مکه دا چلمق.

91ـ حرم شریف ننگ آغجنی غوپرب قیمتنی برندن ثونگرا شونی ثدمق یا ثدمانی شوندن منفعت آلمق.

92ـ مسجد حرامدا جماعت نی تکرار ادمک.

93ـ کعبه ننگ اوردگثی ننگ اتگنا گیرب کله ثنی یا یذنی اوردمک.

94ـ طوافدا اکی الی غوشرمق.

95ـ میقات زمانی دن اونچا احرام باغلمق.

96ـ اوذ نفسنی ثقلاب بلمجک آدم اچن احرامنی میقات مکانی دن تقدیم ادمک.

97ـ غسل ادمانی یا وضوء آلمانی احرام باغلمق.

98ـ قارن اونچا حج غا احرام باغلاب ثونگرا عمره غا احرام باغلمق.

99ـ احرامدا اکی حج ننگ آرثنی بیرکدرمک.

100ـ احرامدا اکی عمره ننگ آرثنی بیرکدرمک.

101ـ آتانی راضی ادمانی نفل حج ادمک.

102ـ انانی راضی ادمانی نفل حج ادمک.

103ـ برگلی آدم در حال برملی برگثنی برر یالی مالی بولمغن یغدیدا اوذ آلغلی ثندن بی اجازه حج ادمک.

104ـ اوذی ننگ بیرغی بلن کفیل بولن آدمدن بی اجازه حج ادمک.

105ـ کله نی دنگمق.

106ـ کله دن بشغا بدن نی بی عذر دنگمق.

107ـ بورن نی دون بلن اوردمک.

108ـ انگک نی دون بلن اوردمک.

109ـ ینگغنی دون بلن اوردمک.

110ـ یذنی یثدق غا غویب یدمق.

111ـ طواف دن اچ شوط نی ترک ادمک.

شو ایشلر حج دا مکروه بولن ایشلردر شو ایش لری ادمک حج ننگ ثوابنی کملدیاندر شوننگ جهتلی آخرتدا عذاب برلمک غورقثی باردر.

حج ننگ حرام لری

حج ننگ حرام لرنی بیلکی بیرق لرننگ حرام لری بلن حساب ادلثا ثگثن دورد (84) بلکه اول ثاندندا آرتقمچ بولمغی ممکن در:

1ـ حرام مال دن خرج ادمک.

2ـ آد اچن حج ادمک.

3ـ میقات مکانی دن گچب احرام باغلمق.

4ـ کوب واجبلری ترک ادمک.

5ـ خاتون ننگ یانندا جماع ننگ گرنگنی ادمک.

6ـ گناهکارلک بولن ایشلری ادمک.

7ـ یولدش لرنگ بلن جدل ادمک.

8ـ خدمه لر بلن جدل ادمک.

9ـ کری کشلر بلن جدل ادمک.

10ـ خاتون نی وطی ادمک.

11ـ خاتون نی اوغشمق.

12ـ خاتون ننگ اندامندن هوس بلن تودمق.

13ـ خاتونی هوس بلن گوذمک و گرنگ ادمک.

14ـ هوس ادب خاتون بلن غوجقلشمق.

15ـ هوس ادب خاتون بلن ایلق لشمق.

16ـ غولتق تی نی آیرمق.

17ـ غاثق تی نی آیرمق.

18ـ اندامنگ بیلکی یرندن تیلر آیرمق ها یولب آیرثن ها ثیرب آیرثن ها یقب آیرثن ها درمان چلب آیرثن ها اوذی آیرثن ها غیری آیرثن.

19ـ کله ثیرمق ها اوذ کله ثی بولثن ها غیری ننگ کله ثی بولثن ها شول حلالی بولثن ها محرم بولثن تا شو اکی محرم حج ننگ ایشلرندن بوشیانچا.

20ـ کله غرقمق.

21ـ مورت ثیرمق.

22ـ مورت غرقمق.

23ـ بوین نی ثیرمق.

24ـ غان آلدرجق جاینی ثیرمق.

25ـ ثقل ثیرمق.

26ـ ثقل یولمق.

27ـ ثقل غرقمق.

28ـ درنقلر کثمک.

29ـ تکلن لباسی گیمک ها کونک بولثن ها بلق بولثن ها بشغا لباسلر بولثن.

30ـ ثلا گیمک.

31ـ بورک گیمک.

32ـ خاتون یذنا نقاب (یذ اوردگی) گیمک.

33ـ گیم نی یا عباء نی ینگلنب گیمک.

34ـ جوراب گیمک.

35ـ آیق ننگ اورطثنداکی یومرجانی اوردیان آیق غاب نی گیمک.

36ـ خوشبو ایث بلن بویلن دونی گیمک.

37ـ ارکک بولب کله نی اوردمک.

38ـ یذی اوردمک ها خاتون بولثن ها ارکک بولثن.

39ـ احرامدن ثونگرا لباس یا اندام غا عطر ثبمک.

40ـ اندامغا یاغ چلمق.

41ـ خوشبو ماده ننگ دنگا اوذنی ایمک.

42ـ خوشبو ماده نی لباسی ننگ بر طرفنا دنگمق.

43ـ دذنگ آونی اولدرمک.

44ـ دذنگ آونی تودمق.

45ـ دذنگ آونی الدا اوذق ثقلمق.

46ـ دذنگ آونا حاضر بولن یغدیندا اشارت ادمک.

47ـ دذنگ آونا غایب بولن یغدیندا ثلغی برمک.

48ـ دذنگ آونی تودمقلغا کمک برمک.

49ـ دذنگ آونی جایندن غچرمق.

50ـ آونگ یومرتغثنی دومک.

51ـ آونگ غانتنی یولمق.

52ـ آونگ غانتنی دومک.

53ـ آونگ آیقلرنی دومک.

54ـ آونگ یومرتغثنی بشرمک.

55ـ دذنگ آونی ثغمق.

56ـ دذنگ آونی ثدمق.

57ـ دذنگ آونی ثتن آلمق.

58ـ آونگ اتندن ایمک.

59ـ بت اولدرمک.

60ـ بتی اولدر دیب بیرمق.

61ـ بتی گن گا اوقلمق.

62ـ بت گا اشارت ادمک اگر اشارت ادلنن اولدرثا.

63ـ بتی اولدرمک اچن دونی گن گا طشلمق.

64ـ بتی اولدرمک اچن دون نی یومق.

65ـ کله ثنی هینا بلن بویمق.

66ـ ثقل نی هینا بلن بویمق.

67ـ بشغا عضونی هینا بلن بویمق.

68ـ کله ثنی خطمی یا شامپو بلن یومق.

69ـ ثقل نی خطمی یا شامپو بلن یومق.

70ـ غویی زاد بلن ثچنی بیر بیرلرنا یلمشدرمک.

71ـ حرم شریفنگ آغجنی کثمک یا غوپرمق.

72ـ حرم شریفنگ اذخردن بیلکی اوتلرنی یغمق.

73ـ حرم شریفنگ اذخردن بیلکی اوتلرنی اوتلدمق.

74ـ جنب بولب طواف ادمک.

75ـ حیضلی بولب طواف ادمک.

76ـ نفاسلی بولب طواف ادمک.

77ـ محدث بولب طواف ادمک.

78ـ عورتنی اوردمانی طواف ادمک.

79ـ عذرثذ ارابه منب طواف ادمک.

80ـ عذرثذ ثلجا منب گوتردب طواف ادمک.

81ـ عذرثذ غورغی بلن غوذغنب یا دیذنقلاب طواف ادمک.

82ـ ترثندن آیلنب طواف ادمک.

83ـ طوافدا حطیم ننگ اچندن آیلنمق.

84ـ طواف ننگ دورد شوطنی ترک ادمک.

حج دا حرام بولن ایشلر شولردر. شو ایشلری ادمکدا حج غا کوب نقصان یتشب آخرتدا عذابغا دوچار ادیاندر.

عمل لری بوذیان یا عملدن منع ادیان ایشلر

حاج یا معتمر مرتد بولب دیندن چقثا ادیان حجی و عمره ثی به کلی باطل بولر. حاج اگر عرفاتدا دورمذندن اونچا قبلغا یا دبرگا جماع ادثا حجی فاسد بولر. معتمر اگر طواف ادمذندن اونچا قبلغا یا دبرگا جماع ادثا عمره ثی فاسد بولر. محرم اوذی ننگ نیت باغلان حج نی یا عمره ثنی طشلثا یا حاج عرفات ننگ وقوفنا یتشمانی غالثا یا محرم نی مکه گا التلمثا شو یغدیلردا حج ننگ یا عمره ننگ عمل لرنا انجام برمک گرک دال. اگر حاج نی مکه گا التلمثا وقوف ادب بلثا وقوف ادملی اما احراملی بولب دوریا تا طواف زیارت ادیانچا اگر حلق دن اونچا بولثا. اگر حلق دن ثونگرا بولثا دنگا خاتونی حقدا احراملی بولیار. اگر معتمرنی مکه گا التلمثا دم بلن حلالی بولملی و مانع آیرلندا عمره ادملی.

بدنه واجب آیلندریان ایشلر

حج دا بدنه چلمقلغی واجب آیلندریان ایشلر اون بیر (11) در:

1ـ حلق دن و طواف زیارت دن اونچا و وقوف عرفه دن ثونگرا جماع ادمک.

2ـ طواف الزیارت نی جنب یغدیدا ادمک.

3ـ طواف الزیارت نی حیضلی بولن یغدیدا ادمک.

4ـ طواف الزیارت نی نفاسلی بولن یغدیدا ادمک.

5ـ حاج عرفات غا برندن ثونگرا اگر من شو یردا اولاثم حج نی تمام ادنگ دیب آیدن دن ثونگرا اولمک.

6ـ حاج حلق دن و طواف زیارتدن اونچا جماع ادندن ثونگرا احرام نی طشلمق نیتی بولمانی ینا شول مجلسدا جماع ادمک.

7ـ حاج طواف زیارت ننگ دورد شوطنی حطیم ننگ اچندن آیلنب ادن دن ثونگرا جماع ادمک.

8ـ حاج حلق دن و طواف زیارت دن اونچا جماع ادندن ثونگرا بشغا بر مجلس دا احرامی طشلمق نیتی بولمانی جماع ادمک.

9ـ قارن عمره ثنا طواف ادب و عرفات غا برندن ثونگرا حلق دن اونچا جماع ادمک.

10ـ قارن عمره ثنا طواف ادمانی عرفاتدا دورمغندن ثونگرا جماع ادمک. شو آخرقی اچ صورتدا بدنه دن بشغا دم دا واجب بولر.

11ـ حیضلی خاتون غانی کثلندا طواف ادب شول غان عادتندا ینا غیطلاب گلمک.

اکی دم واجب آیلندریان ایشلر

محرم غا اکی دم واجب آیلندریان ایشلر:

1ـ بر گن یا بر گیجا غویی حناء بلن کله ثنی بویمق.

2ـ بر گن یا بر گیجا غویی خطمی بلن کله ثنی بویمق.

3ـ ال و آیقننگ درنقلرنی اکی مجلسدا کثمک یعنی بر مجلسدا بر الننگ و بر آیقننگ درنق لرنی کثّا ینا بر مجلسدا بیلکی الننگ و آیقننگ درنقلرنی کثّا.

4ـ حجنی و عمره ثنی فاسد آیلندرن قارن شول اکی نسک ننگ قضاثنی آلمق.

5ـ قارن طواف زیارت ادندن ثونگرا حلقدن اونچا جماع ادمک.

6ـ قارن عمره ثنا طواف ادندن ثونگرا وقوفدن اونچا جماع ادمک.

7ـ قارن طواف عمره، وقوف و حلقدن ثونگرا طواف زیارتدن اونچا جماع ادمک.

8ـ عمره ثنا طواف ادندن ثونگرا وقوفی فوت بولن قارن کله ثنی ثیردرمانی تحلل طوافندن اونچا جماع ادمک.

9ـ وقوفی فوت بولن قارن اکی عمره ثنا طواف ادندن ثونگرا کله ثنی ثیردرمانی جماع ادمک.

10ـ طواف صدرنی ایام النحردا ادب طواف الزیارتنی ایام النحردن ثونگرا ادمک.

11ـ طواف الزیارتنی محدث یغدیدا ادب طواف صدر نی جنب حالدا ادمک.

12ـ طواف الزیارت ننگ کوبثنی ترک ادب اوندن ثونگرا طواف صدرنی کامل ادمک.

13ـ طواف الزیارت و طواف صدر هر بیرندن بر ناچه شوط لرنی ادب بارثنی ایشرلندا دورد یا دورددن کان بولمق.

14ـ حج غا حل دن و عمره غا حرمدن احرام باغلمق.

15ـ آفاقی حج غا و عمره غا حرمدن احرام باغلمق.

بر دم واجب آیلندریان ایشلر

محرم غا بر دم واجب آیلندریان ایشلر:

1ـ تکنلی لباس نی کامل بر گن گیمک.

2ـ تکنلی لباس نی کامل بر گیجا گیمک.

3ـ تکنلی لباس نی گن اورتادن گیجاننگ یارنا چنلی گیمک.

4ـ تکنلی لباس نی گیجاننگ یارندن گن اورتا چنلی گیمک.

5ـ تکنلی لباس گیب کامل بر نسکنی اداء ادمک.

6ـ گیمنی گردن نا اوقلاب ینگلنمانی بر گن کلدکنی اوترب گذمک.

7ـ گیمنی گیب بر گن کلدکنی اوترمانی گذمک.

8ـ گیمنی گردن نا اوقلاب بر ینگنی گیب کلدکنی اوترمانی بر گن گذمک.

9ـ ارکک آدم بر گن یا بر گیجا کله ثنی اوردمک ها بورک گیثن ها ثلا اورنثن ها رداثنی اورتنثن.

10ـ ارکک آدم بر گن یا بر گیجا یذنی اوردمک.

11ـ خاتون بر گن یا بر گیجا یذنی اوردمک ها نقاب بلن اوردثن ها چرغد بلن اوردثن.

12ـ آیقننگ اورطثنداکی یومرجانی بثیان کوشی بر گن یا بر گیجا گیمک.

13ـ کامل بر عضونی خوشبولمق.

14ـ آذ طیب بلن کامل بر عضونی خوشبولمق.

15ـ کان طیب بلن بر عضودن آذ اندامنی خوشبولمق.

16ـ خوشبو بولن سرمه نی گوذگا دوقذ مرتبه چلمق.

17ـ طیب نی کوب ایب آغذی ننگ کوبثنا یلمشدرمک.

18ـ طیب نی بشرمانی ایلیان زادغا اوذندن ایراک غوشب ایمک.

19ـ طیب نی اچلیان زادغا اوذندن ایراک غوشب اچمک.

20ـ طیب نی اچلیان زادغا آذراق غوشب کان اچمک.

21ـ طیب بلن یرثنا کوب مرتبه دواء ادمک.

22ـ اوذنا طیب غوشلن دواء نی یرثنا کوب مرتبه چلمق.

23ـ اندامغا کوب طیب یبشمق.

24ـ لباسنا طیب یبشب بر گن دورمق.

25ـ طیب ماده لردن کوب زادلری لباسنا یبشرمق.

26ـ کان مسکنی ازارننگ یا رداءننگ اوجنا دنگمق.

27ـ کله ثنی ثوق حناء بلن بویمق.

28ـ کان کافورنی ازارننگ یا رداءننگ اوجنا دنگمق.

29ـ کان عنبرنی ازارننگ یا رداءننگ اوجنا دنگمق.

30ـ ثقلنی ثوق حناء بلن بویمق.

31ـ النی ثوق حناء بلن بویمق.

32ـ غویی وسمه بلن کله نی بویمق.

33ـ خطمی بلن کله نی یومق.

34ـ آذ چُوغنغا کوب طیب غوشب کله ثنی یومق.

35ـ طیب غوشلن یاغ بلن کامل بر عضونی یاغلمق.

36ـ خالص زیتون یاغ بلن بر کامل عضونی کان یاغلمق.

37ـ خالص کنجی یاغ بلن بر کامل عضونی کان یاغلمق.

38ـ کله ننگ دورددن بیرنی ثیرمق.

39ـ ثقرننگ ثیرن ثچی کله ننگ دورد دن بر مقداری یالی بولمق.

40ـ ثقلننگ دورددن برنی ثیرمق.

41ـ بتر یوقا ثقللی آدم ثقل ننگ بارثنی ثیرندا دورددن بر مقدارلی بولمق.

42ـ ارکک یا خاتون ثچیننگ دورددن برننگ اوجندن انمله مقدارلی غرقمق.

43ـ کله دن بولک بولک ثیرلن ثچلری ایشرلندا دورددن بر مقدارلی بولمق.

44ـ بوین ننگ کلی ثنی ثیرمق.

45ـ غان آلدرمق اچن غان آلدرجق جاینی ثیرمق.

46ـ بر غولتقنی ثیرمق.

47ـ بر غولتقنی یولمق.

48ـ بر غولتق نا نوره چلمق.

49ـ غرثقنی ثیرمق.

50ـ اینجکنی ثیرمق.

51ـ دیذنی ثیرمق.

52ـ ایلقنی ثیرمق.

53ـ چگننی ثیرمق.

54ـ غوشرنی ثیرمق.

55ـ بر مجلسدا بر الننگ درنقلرنی کثمک.

56ـ بر مجلسدا بر آیقننگ درنقلرنی کثمک.

57ـ قارن عمره ثنا طواف ادب و عرفاتغا برندن ثونگرا حلقدن اونچا جماع ادمک.

58ـ قارن عمره ثنا طواف ادمانی عرفاتدا دورمقلغندن ثونگرا جماع ادمک.

59ـ حاج حلقدن و طواف زیارتدن اونچا جماع ادندن ثونگرا احرامنی طشلمق نیتی بولمانی بشغا مجلسدا ینا جماع ادمک. شو اچ صورتدا دم دن بشغا بدنه دا واجب بولر.

60ـ جنب حالندا ادن طواف زیارتنی جماع ادندن ثونگرا پاک حالندا غیطلمق.

61ـ وقوف ادب کله ثیردرندن ثونگرا طواف زیارتدن اونچا جماع ادمک.

62ـ حاج وقوفغا یتشمانی گچرندن ثونگرا تحللدن اونچا جماع ادمک.

63ـ وقوفدن اونچا یا ثونگ خاتوننگ فرجندن بشغا یرنا جماع ادمک.

64ـ ارکک و خاتون فرجلرنی یلنگاچلاب شهوت بلن بیر بیرلرنا دگرمک.

65ـ ارکک و خاتون شهوت بلن غوجقلشمق.

66ـ شهوت بلن اوغشمق.

67ـ شهوت بلن مساس ادمک. شو آیدلن باش (5) صورتدا ها منی ثی نازل بولثن ها بولمثن.

68ـ استمناء ادب منی ثنی دوکمک.

69ـ بهیمه نی وطی ادب منی ثنی دوکمک.

70ـ جنب حالدا ادن طواف الزیارتنی ایام النحردن ثونگرا پاک حالدا غیطلمق.

71ـ طواف الزیارتننگ کوبثنی طهارتثذ یغدیدا ادمک.

72ـ طواف الزیارتننگ اچ شوطنی یا اوندن آذنی ترک ادمک.

73ـ بی عذر طواف الزیارتننگ کوبثنی ارابه منب ادمک.

74ـ بی عذر طواف الزیارتننگ کوب شوط لرندا ثلجا منب آیلدمق.

75ـ طواف الزیارتننگ کوبثندا بی عذر غورغی بلن ثیشب یا دیذنقلاب آیلنمق.

76ـ بی عذر طواف الزیارتنی یلنگج ادمک.

77ـ طواف الزیارتنی ترثندن آیلنب ادمک.

78ـ طواف الزیارتنی حطیم ننگ اچندن گچب آیلنمق.

79ـ طواف الزیارتننگ کوب شوطلرنی ایام النحردن تأخیره غویمق.

80ـ خاتون ایام النحرننگ آخرقی گنندا حیضدن کثلب گن بطمذندن اونچا طواف الزیارتننگ دورد شوطنی ادمکلگا ممکنچلگی بولب ادمانی غالمق.

81ـ طواف صدرننگ کوب شوطنی ترک ادمک.

82ـ طواف صدرنی جنب یغدیدا ادمک.

83ـ طواف قدومنی جنب حالدا ادمک.

84ـ عمره ننگ طوافنی جنب حالدا ادمک.

85ـ عمره ننگ طوافنی حیضلی یغدیدا ادمک.

86ـ عمره ننگ طوافنی نفاسلی یغدیدا ادمک.

87ـ عمره ننگ طوافنی محدث حالدا ادمک.

88ـ عمره ننگ طوافندن بر شوطنی ترک ادمک.

89ـ قارن طهارتثذ بولن یغدیدا عمره و قدومی اچن اکی طواف و اکی سعی ادب عمره ننگ طوافنی غیطلمانی اونی گن دنگ آترمق. اونی گن دنگ آدثا قارن ننگ عمره ثی رفض بولیار غیطلاب بولمیار اونگا گورا دم واجب بولب قضاء عمره هم واجب بولیار.

90ـ سعی ننگ کوبثنی ترک ادمک.

91ـ بی عذر سعی ننگ کوبثنی ارابه منب آیلنمق.

92ـ طوافدن اونچا ادگن سعی ثنی غیطلمثذلق.

93ـ بی عذر مزدلفه دا دورمقلغی ترک ادمک.

94ـ وقوف مزدلفه احصار جهتلی فوت بولمق.

95ـ قارن ذبحنی ایام النحردن تأخیر غویمق.

96ـ متمتع ذبحنی ایام النحردن تأخیر غویمق.

97ـ حل دا کله ثیردرمق.

98ـ کله ثیردرمق لغی ایام النحردن تأخیر غویمق.

99ـ رمی دن اونچا کله ثیردرمق.

100ـ قارن ذبحدن اونچا کله ثیردرمق.

101ـ متمتع ذبحدن اونچا کله ثیردرمق.

102ـ قارن رمی دن اونچا ذبح ادمک.

103ـ متمتع رمی دن اونچا ذبح ادمک.

104ـ نحر گندا دورد داش یا اوندن کوبثنی ترک ادمک.

105ـ نحر گندن بیلکی گنلردا اون بیر داش یا اوندن کوبراگنی ترک ادمک.

106ـ هر گن ننگ داشنی شول گن آدمانی ارتیرگا غویمق.

107ـ میقاتدن گچب احرام باغلمق.

108ـ پیاده یوریب حج افراد ادمک لگی نذر ادن آدم قران ادب آیق اولغ منمک.

109ـ پیاده یوریب عمره ادمک لگی نذر ادن آدم قران ادب آیق اولغ منمک.

110ـ امامدن اونچا عرفات دن غیدمق.

حكملر اچن بلّنن بلگي لر

شو كتابدا هر بر آيدلن دستورنگ آخرندن  پرانتز اچندا شو هيل لي «مب» بلگي غويلثا شول دستورنگ حكمي مباح بولمغندن علامتدر. اگر پرانتزنگ اچندا بو هيل لي «مك» بلگي غويلثا شول ايشنگ حكمي مكروه بولمغندن علامتدر. اگر پرانتزنگ اچندا بو هيل ‌لي «ح» بلگي غويلثا شول ايشنگ حكمي حرام بولمغندن علامتدر. اگر پرانتزنگ اچندا بو هيل ‌لي «س» بلگي غويلثا شول دستورنگ حكمي سنت بولمغندن علامتدر. اگر پرانتزنگ اچندا بو هيل ‌لي «و» بلگي غويلثا شول دستورنگ حكمي واجب بولمغندن علامتدر. اگر پرانتزنگ اچندا بو هيل ‌لي «ف» بلگي غويلثا شول دستورنگ حكمي فرض بولمغندن علامتدر. اگر پرانتزنگ اچندا بو هيل ‌لي «أ» بلگي غويلثا شول دستورنگ حكمي ادب بولمغندن علامتدر.

حج ني قصد ادیان آدمنگ ادملي ايشلري

حج ادمكلگا نيتني اورن آدم هر زاددن اونچا حلال مال طبملي. حج اچن دوكيان پولي حلال بولملي شبهه ثذ پاك پول بلن حج ادملي، حرام پول بلن ادلن حج قبول بولمذ. اگر اوذ پولي ني شبهه لي راك گورثا شبهه ثذ حلال پول لي آدمدن قرض آلب دوكملي اوندن ثونگرا قرضني اوذ پولندن غيطرملي و ادمش بارچا گناه لرندن توبه ادملي. توبه معناثي گناه ادمك لكدن درو چكلمك و اونكي ادنلرنا پشيمان بولب اوكنمك و اندي دن بيلاك هيچ بر گناه ني ادمثذلك قصدنا منمك و خلقلرنگ حقلرني برب گردن ني اولرنگ حقندن آزاد ادمك(و).

شو دورد شرط‌ني بترن آدمي ننگ توبه ‌ثي چن توبه ‌در شو هيل لي توبه ادمك لگنگ اوغرنا دشن آدم انكي اونچا غسل ادملي اوندن ثونگرا اكي ركعت توبه نمازني اوقيملي(م). اوندن ثونگرا اكي الني آسمانغا ثرب زار و تضرع بلن خدايا يلبرب شو دعاني اچ مرتبه اوقيملي: «اَللَّهُمَّ اِنِّي اَتُوبُ اِلَيكَ مِنهَا لاَاَرجِعُ اِلَيهَا اَبَدًا، اَللَّهُمَّ مَغفِرَتُكَ اَوسَعُ مِن ذُنُوبِي وَ رَحمَتُكَ اَرجَي عِندِي ِمن عَمَلِي». ترجمه: اي بار خدايا تحقيق من ادن گناه لرمدن توبه ادب ثنگا غرشي اورليارن من ابد شول گناهلري غيطلاب ادمرن. اي بار خدايا ثننگ بخشش بايلغنگ مننگ گناه لرمدن بترگينگدر. ثننگ رحمت دريانگ مننگ يانمدا مننگ عملمدن بتر اميدغا غويان راقدر.

دعاء ادب دورقا خداي تعالي ني حاضر ناظر گورب ادن گناهلرني يادا ثلب طنگري تبارك و تعالي دن اوطنر آخرت عذابلرندن خوف ادب آغلار. اگر بركشي گا ثاوب يا اورب يا آيري اذيتلر برب انجدن بولثا هوكمان اوننگ گونني آلب راضي ادر. اگر اول آدملر دنيا دن گچن بولثلر اولر اچن الله تعالي دن مغفرت دلاب اولرنگ حقنا دعا ادر. اگر بر انساننگ حقني اين بولثا اوننگ حقني اوذنا غيطرب يا غيطرماني هوكمان راضي ادر(و). اگر اول حقلي آدم اولن بولثا اوندا اوننگ حقني ورثه لرنا تحويل برر. اگر اوننگ ايذندا ورثه غالمدق بولثا يا اين مالننگ ايثني بلمثا اوندا اول مالني ايثي ننگ خيرنا صدقه برر اوذي اوندن ثواب هانطما بولمذ. شو هيل لي توبه ادمك لك هر بر مسلماننگ بوينندا بولن بيك بورجي در. الايتادا الله تعالي ننگ اوينا گدجك آدم اچي دشي بلن آرثلنب بارچا گناهلردن پاكلنب برمقلغي هوكمان لازم در.

غالن روزه لرننگ قضاثني تودمقلق بلن و اوقيماني گچرن نمازلرننگ قضاثني آلمق بلن مشغول بولر. حج غا گدمك لگني چنغردن آدم انكي اونچا يخشي اويلنشملي و اوذي ننگ ادجك حجي هيثي هيل حج دغني بلملي. دثلاب فرض حج ني اختيار ادملي(ف) فرض حج ني بترندن ثونگرا واجب بولن حج غا گدملي(و) اوندن ثونگرا نفلگا گدملي(م) حرام بولن حج ننگ و مكروه بولن حج ننگ چمندن برملي دال(ح مك) خلقلردن آلن امانت و عاريت زادلري بار بولثا اوني اوذ ايثنا غيطرب تحويل برملي و اوذي ننگ آدملردا آلملي زادلري بار بولثا يا آدملرنگ موندا آلملي زادلري بار بولثا وصيت نامه ثني يذملي و شوننگ اچن بر عادل امين آدمني قيم تكملي تا اول حج ادیان آدم حرمين شریفیندا يا يولدا اولاثا شوننگ وصيتني دوغري يوردر يالي.

اوندن ثونگرا ادجك ايشلرني حج غا كوب گدن علم لي و عقل لي و انصاف لي لرغا مصلحت ادملي شولرنگ تجربه لرندن استفاده ادب پيدالنر يالي. مثلاً سفرغا ماشين يا قطار منب دذ دن گدملي مي؟ يا كشتي منب دريا دن گدملي مي؟ يا طياره منب هوادن اوچملي مي؟ كمي يولدش توتنملي؟ هيثي كاروان غا غوشلملي؟ شولر يالي هر بر ادملي ايشلردا صاحب نظر آدم لرغا گنگشملي. اولر اوذ نظرلرني آيدندن ثونگرا استخاره ادملي يعني شول ايشلرنگ انكي خيرراغي اوذي اچن ميسر بولمغني بيك طنگري تعالي دن دلاب استخاره نيتي بلن اكي ركعت نماز اوقيملي.

اولقي ركعتدا فاتحه دن ثونگرا «قل يا ايها الكافرون» سوره‌ ثني اوقيب اوننگ ايذندن شو اچ آيتني غوشملي: «وَ رَبُّكَ يَخلُقُ مَا يَشَاءُ وَ يَختَارُ ج مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ ج سُبحَانَ اللهِ وَ تَعَالي عَمَّا يُشرِكُونَ 68 وَ رَبُّكَ يَعلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم وَ مَا يُعلِنُونَ 69 وَ هُوَ اللهُ لا اِلَهَ اِلاَّ هُوَ (صلي) لَهُ الحَمدُ فِي الاُولي وَ الآخِرَةِ وَ لَهُ الحُكمُ وَ اِلَيهِ تُرجَعُونَ» 70 القصص 28. اكلنجي ركعتدا فاتحه دن ثونگرا «قل هو الله احد» سوره ثني غوشب اوندن ثونگرا شو بر آيتني اوقيملي: «وَ مَا كَانَ لِمُؤمِنٍ وَ لا مُؤمِنَةٍ اِذَا قَضَي اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمراً اَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَۀُ مِن اَمرِهِم وَ مَن يَعصِ اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً» 36 الاحزاب 33. اگر بو دورد آيتني ياد بلمثا دنگا شول اكي سوره ني اوقيمغي كافيدر.

استخاره نمازني مكروه وقتدا اوقيملي دال يعني دنگ آطندن ثونگ تا گن دوغيانچا و اكنديني اوقيندن ثونگ تا آغشم اوقيانچا اوقيملي دال. استخاره نمازني اوقيب سلام برندن ثونگرا اكي الني آسمان غا ثرب چن يركدن خداي تعالي غا يلبرب شو دعاني اوقير: «اَلحَمدُ للهِ وَ الصَّلاۀُ وَ السَّلامُ عَلَي رَسُولِ اللهِ صَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَيهِ وَ سَلَّم، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَستَخِيرُُكَ بِعِلمِكَ وَ اَستَقدِرُكَ بِقُدرَتِكَ وَ اَسأَلُكَ مِن فَضلِكَ العَظِيمِ فَاِنَّكَ تَقدِرُ و لااَقدِرُ وَ تَعلَمُ وَ لااَعلَمُ وَ اَنتَ عَلامُ الغُيُوبِ، اَللَّهُمَّ اِن كُنتَ تَعلَمُ اَنَّ هَذَا الاَمرَ خَيرٌ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَۀِ اَمرِي فَاقدُرهُ لِي وَ يَسِّرهُ لِي ثُمَّ بَارِك لِي فِيهِ وَ اِن كُنتَ تَعلَمُ اَنَّ هَذَا الاَمرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَۀِ اَمرِي فَاصرِفهُ عَنِّي وَ اَصرِفنِي عَنهُ وَ اَقدُر لِي الخَيرَ حَيثُ كَانَ ثُمَّ اَرضِنِي بِهِ».

ترجمه: حمد و ثناء الله تعالي اچن در درود و سلام الله تعالي ننگ ايلچثي بولغن محمد عليه السلام اچن در اي بار خدايا تحقيق من ثندن ايشلرنگ خير راغني اثليارن شوننگ خير راغني ثننگ بلمك لگنگ سببلي و من ثندن گيج اثليارن اوذ گيجلي قدرتنگ كمك برمكلگي بلن و من ثندن دليارن ثننگ بيك فضيلتنگ دن هوكمان ثن بشريانگ و من بشرميان هوكمان ثن بليانگ و من بلميان ثن غبد زادلري بتر بلیان ثنگ، اي بار خدايا اگر ثن بليان بولثنگ هوكمان شو ايش مننگ اچن خيرلغني مننگ دينمنگ حقندا و دنيا گذرانمنگ حقندا و آخرت اونگشغمنگ حقندا بث بو ايشني مننگ اچن قدر آيلندر و موني مننگ اچن آنگثاد اد اوندن ثونگرا مننگ اچن خير و بركتني آردّر شوننگ حقندا. اگر ثن بليان بولثنگ شو ايش مننگ اچن شرلگني مننگ دينمنگ حقندا و دنيا اونگشغمنگ حقندا و قيامت گذرانمنگ حقندا بث بو ايشني مندن غيطر و مني بو ايشدن ثو و مننگ اچن خيرني قدر اد هر زماندا و هر مكاندا بولثا و اوندن ثونگرا ثن مني اوذ قدر ادن خيرنگا راضي آيلندر.

بو استخاره نماز دنگا حج غا خاص دال در بلكه هر بر مهم ايشدا اوقيمق گركدر(م) استخاره نمازني ايذنداکي دعاثي بلن اچ مرتبه اوقيملي اگر يدي مرتبه اوقيثا بتر غويدر. نمازي اوقيب دعاءلر ادب الله تعالي غا يلبرندن ثونگرا گونگلنا گلن كوي گا بقملي انشاء الله تعالي خير شوندا در. اگر بو ايشلري ادمك لگي بلندا هيثي بيرندا خير باردغي يرگنا دشمثا جمعه گيجاثي ايل يتن وقتندا اوقيدن تورب طهارت آلملي يديان دشكني قبله غا غرشي دشاب شو آيدلن فورمدا اكي ركعت استخاره نمازني اوقيملي. نمازدن فارغ بولندا ثغ طرفنا يانين يتب اكي الني گوترب شو دعاني اوقيملي: «اَللَّهُمَّ يَا كَائِناً قَبلَ الكَونِ اَنتَ كُنتَ وَ لا كَونَ نَامَتِ العُيُونُ وَ زَهَرَتِ النُّجُومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اَللَّهُمَ اِن كَانَ لِي فِي هَذَا الاَمرِ خَيرٌ فَاَرِنِي فِي لَيلَتِي هَذِهِ بَيَاضاً بِخُضرَۀِ وَ اِن لَم يَكُن فِي هَذَا الاَمرِ خَيرٌ فَاَرِنِي فِي لَيلَتِي سَواداً بِحُمرَةٍ وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعجِزَهُ مِن شَيءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَ لا فِي الاَرضِ اِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً».

ترجمه: اي بار خدايا اي عالمدن اوذول بولغن خداي! ثن باردنگ عالم يوق بولن حالندا گوذلر اوقلدیلر يلدذلر يغتلنديلر اي المدام ديري بولغن خداي! اي بارچا ايشلرگا انجام برمگ لك بلن هميشه قايم بولغن خداي! اي بار خدايا اگر شو ايشي ادمكلكدا مننگ اچن خير بار بولثا ثن منگا شو گيجادا آق ني ياشل بلن كوكذ اگر بو ايشي ادمكلكدا مننگ اچن خير بولمثا ثن منگا غراني غذل بلن كوكذ! طنگري تبارك و تعالي ني هيچ بر زاد عاجز آيلندريان بولمذ آسمانلردا و يردا تحقيق طنگري تبارك و تعالی بارچا زادلري بتر بلیاندر و هر بر هنرگا قادردر.

شو دعاني اوقيب بولندن ثونگرا طهارتلي قبله بقب يدملي اگر ديشيندا آق يا ياشل گورثا شول ايش خيردر انجام برملي اگر غرا يا غذل گورثا اول ايش شردر اوندن چكلملي. حج ننگ ايشلرندا و حج دن بشغادا اهميتلي ايشلردا مثلاً اويلنمكدا يا طوي تودمقدا يا بر يوردگا گوچمكدا يا جاي ثلمقدا يا ماشين آلمقدا يا شولر يالي هر بر مهم بولن زادلردا استخاره نمازني اوقيملي در(م). قرآندن فال آلملي دالدر(مك) فال آغطرن آلدواجلرنگ گبلرني اصلا قبول ادملي دالدر آينده ‌ني بلجك دنگا الله تعالي در هر بر آينده دن خبر بريان و غيبگوئي اديان اولقان گمراه در. اول بي دين فاسقلرنگ گبلرني قبول ادب اننمق مسلمان چلقدن آيرب ديندن چقرياندر.

حج غا آدي چقب اثلنن آدمنگ ادملي ايشلري

حج غا آدي چقب دولت طرفندن اثلنن آدم اونچا اوذي ننگ منطقه ثنداکي مدير كاروانگا اوذني معرفي ادملي صورتلرني و فتوكپي شناسنامه لرني و تمام مشخصاتلرني شونگا تحويل برملي تا پرونده ثي تشكيل بولر يالي. المدام مدير كاروان بلن خبرلشب دورملي شوننگ تمام دستورلرنا رعايت ادب بيرقلرني بترملي. معاينه پزشكي ثنا حاضر بولملي و واكسن ني وقتندا وردرملي. روحاني تعيين بولب كلاس تشكيل برثا هوكمان برملي ها اركك بول ها خاتون بول بارثي نيتني و تلبيه ثني اورنملي حج ننگ فرض و واجبلرني و آيري احكاملرني بلملي. احراملي وقتندا گيجك تكنثذ ازار و رداءلرني و آيغي ننگ يومرجثني بثميان كوشلرني و اوذندا پول لرني جايلاب بيلنا غشنجق هميانلرني و شيطانغا آتليان داشلري اچنا غيب بوينندن آثجق هلتاثني و بولردن بشغادا مسافرتغا گرك و لازم بولن اسبابلري آلب تيارلاب غويملي.

اگننداكي دن بشغا اكي دست كونك، بلق، عرق گير، ثلا و بورك، كله ثيرليان ماشين و تيغ، مسواك و خمير دندان، صابون و حوله، زيارتنگ و طوافنگ دعاءلري يذلن جزوه، حج دستورلرني آيديان كتاب، قبله نما، شماره تلفن لر و آدرسلر يذلن يادداشت دفترچه و شولر يالي حتمي و ضروري بولن زادلرني ساكگا ثلب غويملي و تا اورلب گليانچا اوذنا بث بولر يالي خرجيلق پول گوترملي بلكه آرتقمچ راق اكدملي تا احتياجلي آدملرغا قرض برب يا احسان ادب كوب ثواب غذنر يالي(م) حج غا اچملي گننگ و ساعتنگ بلي بولثا شوندن ناچا گن اونچا صله رحم انجام برمك اچن غرندش دوغنلرغا و دوست يارلرغا برب الله يارلشملي يا اولري اويا چاغرب ضيافت برملي و اولردن خير دعاء آلملي. حج سفرنا پنجشنبه گن ارتير بلن اوغرملي چونكه حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم حجه الوداعدا پنجشنبه گن اوغرابدر.  هر بر سفرغا چقندادا پنجشنبه گن چقرمش(س) اگر پنجشنبه گن اوغرمق ميسر بولمثا دوشنبه گن ارتير بلن اوغرملي اما هر بر گن اوغرمقلغنگ كراهيتي يوقدر.

اوغرمذندن اونچا ثچني و مورتني ثيرملي، ثقل ني درملي و ديشلرنا خمير دندان چلب مسواك بلن غوي آرثلملي، ال و آيقلرننگ درنقلرني كثملي و غاثق و غولتق تي لرني آيرملي، خاتوني بلن جماع ادملي و يغشي صابونلاب ثوغا دشملي. خاتون بولثا ثچني شامپو بلن يغشي يوب دراب غوي اورملي(م)  بعضي عالملرنگ آيدمغنا گورا اركك آدم ثچني ثيرملي دال احرام دن چقمق اچن ثيرندا ثواب ميزاني آغر بولر يالي(م). اوغرجق ساعتندا تازه لباسلرني گيب تازه ثلاثني اورنب اچري مشغلالري بلن خوشلشب اويندا اكي ركعت نماز اوقيملي. نمازنی شو هيل لي نيت بلن اوقیملی: «اُصَلِّي صَلاَةَ السَّفَر رَكعَتَينِ للهِ تَعَالَي». ترجمه: من اوقيان سفرنگ اكي ركعت نمازني خداي اچن الله اكبر ديب ايملي. اوندن ثونگرا سبحانك و الحمد و كافرون سوره ثني اوقيملي. اوندن ثونگرا ركوع و سجده لري ادملي اوندن ثونگرا يوقري غلب الحمد و اخلاص سوره ثني اوقيملي اوندن ثونگرا انگلب ركوع و سجده لري ادب اوترملي اوندن ثونگرا التحيات و صلوات و دعاء لري اوقيب سلام برملي.

سلام برندن ثونگ بر مرتبه آيه الكرسي ني اوقيملي و ينا بر مرتبه قريش سوره ثني اوقيملي(م) اوندن ثونگرا اكي الني آسمان غا غرشي ثرب غورثغي ننگ مقابلندا ثقلاب الله تعالي ننگ درگاهنا زار و تضرع ادب و يلبرب شو دعاني اوقير: «اَللَّهُمَ اَنتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الخَلِیفَۀُ فِی الاَهلِ وَ المَالِ، اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسئَلُکَ فِی مَسِیرِنَا هَذَا البِرَّ وَ التَّقوَی وَ مِنَ العَمَلِ مَا تُحِبُّ وَ تَرضَي، اَللَّهُمَ اِنَّا نَسئَلُكَ اَن تَطوِيَ لَنَا الاَرضَ وَ تُهَوِّنُ عَلَينَا السَّفَرَ وَ ارزُقنَا فِي سَفَرِنَا هَذَا السَّلامَةَ فِي العَقلِ وَ الدِّينِ وَ البَدَنِ وَ المَالِ وَ الوَلَدِ وَ تُبَلِّغُنَا حَجَّ بَيتِکَ الحَرَامِ وَ زِيَارَةَ نَبِيِّكَ عَلَيهِ اَفضَلُ الصَّلاةِ وَ السَّلامِ، اَللَّهُمَّ اِنِّي لَم اَخرُج اَشَراً وَ لا بَطَراً وَ لا رِيَاءً وَ لا سُمعَةً بَل خَرَجتُ اِتِّقَآءَ سَخَطِكَ وَ ابتِغَاءَ مَرضَاتِكَ وَ قَضَاءً لِفَرضِكَ وَ اتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَدٍ صَلِي اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ وَ شَوقاً اِلَي لِقَائِكَ، اَللَّهُمَ فَتَقَبَّل ذَلِكَ مِنِّي وَ صَلِّ عَلَي اَشرَفِ عِبَادِكَ سَيِّدَنَا مُحَمَدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَ صَحبِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اَجمَعِينَ».

ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق ثن سفردا مني ثقليان يولدش درثنگ و ثن مننگ ايذمدا اهل اولادمي ايديان و مال ملكمي گوذيان خليفام درثنگ، اي بار خدايا! تحقيق بذ شو گدمگمذدا ثندن غولق دليارث و عملمذدندا ثننگ ثويانگي و راضي بوليانگي دليارث، اي بار خدايا! تحقيق بذ ثندن بذنگ اچن يرني يغناب يولمذي يقين ادمك لنگي و بذنگ اچن سفرمذي آنگثاد ادمك لنگي دليارث، ثن بذگا شو مقدس سفرمذدا عقل، دين، اندام ، مال و اوغل غيذ ثغلغني رزق ادب بر و ثن بذلري حرمتلي بولن اوينگا حج ادمكلگا يتشدرمك لنگي دليارث و اوذ ثويگلي پيغمبرنگ محمد صلي الله عليه و سلم ننگ زيارتنا يتشدرمكلنگي دليارث.

اي بار خدايا! تحقيق من بو يولغا غابرمق اچن و اوذمي خلقلردن اثم ثايمق اچن و اديان ايشلرمي خلقلرغا كوكذمك اچن و قليان يغشي عمل لرمي آدملرغا اشدرمك اچن چقمدم، بلكا ثننگ غضبنگدن غورنمق اچن و ثننگ راضي لغنگي طلب ادمك اچن و ثننگ فرضنگي بترمك اچن و اوذ پيغمبرنگ بولن محمد عليه السلامنگ ايذنا دشمك اچن و اوذنگا ثطشمقلغا هواث ادمك اچن چقدم، اي بار خدايا! ثن مندن شو عملمي قبول اد و اوذ بنده لرنگ غوثي بولن بذنگ بايرمذ حضرت محمد عليه السلامغا و اوننگ اچي و داشي پاك بولن مشغلالرننگ و يارانلرننگ بارثنا رحمت اد.

اوندن ثونگرا آمين ديب اكي الني يذنا ثرتملي اوندن ثونگرا تورب مسجدگا گدملي و اورلب اوي گا گلملي دال. مسجدي بلن خوشلشمق اچن مسجدگا گيرب گويا اوينداكي اوقين نمازي يالي اكي ركعت نماز اوقيملي و شول نمازغا غوشن سوره لرني شو نمازغا هم غوشملي. شول نمازننگ ايذندا اوقين آيتلرني و دعالرني شو نمازنگ ايذندا هم اوقيملي و اولردن بشغادا طفن دعاءلرني ادب الله تعالي دن خير مقصدلرني دلملي. دعاء ادب بولندن ثونگرا مسجددن چقب آدملرنگ اوندا قبله گا بقب دورملي. اوندن ثونگرا بر آدم گلب شو حج سفرنا گدجك آدمنگ ينگثا ثندا دورب اذان چكملي، اذاندن ثونگرا علماءلرغا و تقوي كشي لرگا دعاء ادرملي.

اوندن ثونگرا شو حج غا بريان آدم مسجد جماعتلري بلن و دوغن غرندشلري بلن و دوست يارلري بلن الله يارلشب آيدملي: اي مهربان ايل ‌لرم و عزيز غرندش دوغنلرم و ثويگلي اهل اولادلرم! اولي كچي بارينگذي الله تعالي غا طبشريارن همانگذ مندن راضي بولنگ و مندا ناما حقنگذ بار بولثا بغشلانگ و مننگ گردن مي آزاد ادنگ. مندا ثذ اچن مقدس يرلردا دعا ادرن و حرمين شريفيندا ثذنگ دين و دنيانگذنگ آباد بولمغني بيك پروردگارمدن دلارن انشاء الله تعالي. اوندن ثونگرا شول جماعتلر آيدملي: اي حاجي دوغنمذ! بذنگ ثندا هر ناما حقمذ بار بولثا بذ شوني خداي اچن بغشليارث و باريمذ ثندن راضي بوليارث، ثن بذگا شول مقدس مكانلردا دعاء ادرثنگ و بذنگ سلاملرمذي حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم گا و اصحاب كرام لرغا غوشررثنگ.

اوندن ثونگرا حج غا گدیان آدم اول جماعتلرغا طنگري يلقا برب هر غيثي بلن يكايكا گورشب شو دعاني اوقير: «اَستَودِعُ اللهَ دِينَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ وَ غَفَرَ ذَنبَكَ و يَسَّرَ لَكَ الخَيرَ حَيثُمَا كُنتَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقوَي وَ جَنَّبَكَ الرَّدي». ترجمه: من الله تعالي غا طبشريارن ثننگ ديننگني و امانتدار لغنگي و ثننگ عمل لرنگ ايذي غوي بولمغني. الله تعالي ثننگ گناهنگي اوردثن و ثننگ خيرنگي ميسر ادثن ثن هر يردا بولثنگ. طنگري تعالي ثنگا تقوالق آذوقه ثني برب غيري لردن غني آيلندرثن و بيرق لرنا بوين غويدرب غيطرن ايشلردن ثني دش ادثن(م).

بارچا جماعتلر بلن گورشب خوشلشب بولندن ثونگرا يوش يوش يوريب ماشين غا گلملي ماشين غا منمذندن اوينچا علماءلرغا و فقراءلرغا صدقه لر و خيراتلر پايلملي اوندن ثونگرا ماشين غا برب اچنا گيرملي بولندا انكي اونچا ثغ آيق ني ثلملي اچنا گيرب اوترملي بولندا ثغ طرفندا اوترملي. هر وقت ماشيني ايشلدب اوغراندا شو دعاني اوقيملي: «اَلحَمدُ لِلهِ الَّذِي هَدَانا لِلاِسلاَمِ وَ مَنَّ عَلَينَا بِمُحَمَّدٍ عَلَيهِ اَفضَلُ الصَّلاةِ وَ السَّلاَمِ، سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقرَنِينَ وَ اِنَّا اِلي رَبَّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اَللّهُمَّ اِنَّا نَعُوذُ بكَ مِن وَعثَاءِ السَّفَرِ وَ كَابَةِ المَنظَرِ وَ سُوءِ المُنقَلَبِ فِي الاَهلِ وَ المَالَ وَ الوَلَدِ، اَللّهُمَّ اطوِ لَنَا الاَرضَ وَ سَيِّرنَا فِيهَا بِطَاعَتِكَ، اَللّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِن غَلَبَةِ الَّدَينِ وَ قَهرِ الرِّجَالِ، اَلحَمدُ ِللهِ اَلحَمدُ ِللهِ اَللهُ اَكبَرُ اَللهُ اَكبَرُ سُبحَانَكَ اِنِّي ظَلَمتُ نَفسِي فَاغفِر لِي فَاِنَّهُ لاَيَغفِرُ الذُّنوبَ اِلا اَنتَ».

ترجمه: هر بر اوگي بذلري اسلام ديننا ثلن بيك الله اچن در و بذلرگا حضرت محمد عليه السلامني نعمت ادب برن خداي مذ اچن در، صلوات و سلامنگ انكي غوثي شول محمد عليه السلام غا بولثن، شو ماشين ني بذنگ اركمذدا غوين الله تعالي جميع عيب و نقصاندن آرثا در ديب اقرار اديارن، شول بيك پروردگارم شوننگ اركني بذلرگا برمثا بذ اوني اوذمذگا مطيع ادب بشرمرث، تحقيق بذ اوذ ايدیان ايامذدن ينگا اورليان درث. اي بار خدايا! تحقيق بذ ثنگا پناه گتريارث شو سفرنگ غينچلغندن و بد نظر ادلمگنگ يرثرمغندن و اهل و اولادلرما و مال ملكما تلكا اورلمگنگ غمندن، ای بار خدايا! ثن بذ اچن يرني ديرلا يعني يول لرمذي يقينلندر و بذي ير يذندا اوذ عبادتنگ بلن گذدر.

اي بار خدايا! تحقيق من ثنگا پناه گتريارن برگيم منگا اثم چقمغندن و آدملر منگا غالب بولب قهر ادمگندن، هر بر اوگي الله اچن در هر بر اوگي الله اچن در طنگري تبارك و تعالي بار زاددن بيك در طنگري تبارك و تعالي بار زاددن بيك در، ثن عيب و نقصان دن آرثا درثنگ ديب اقرار اديارن من اوذ جانما ظلم ادم ثن مننگ گنامي بثر، گناهلري هيچكم بثرمذ مگر ثن اوذنگ بثررثنگ. اوندن ثونگرا هر بر حاللردا طنگري تعالي ني ذكر ادر هيچ بر يغديلر بلن الله تعالي دن غافل بولمذ يوقري چقثا تكبير آيدر اتك اينثا تسبيح آيدر هر وقت فرض نمازنگ وقتي گيرثا اول وقتدا نمازني اوقير اذان و اقامت ني و جماعتني ترك ادمذ قبله غا بقملي بولندا قبله نماننگ دستوري بلن بقر بي فكر غبد گلن يرنا بقب دورمذ اوننگ اچن هر بر مسافرت غا گدن آدمنگ يانندا قبله نما بولقلغي هوكمان گركلي در.

مسافرت دا نمازلر يغديي

ثگثن بير (81) كيلومترلك يرگا گدمك لگني قصد ادب اوباثندن چقن آدم تا اورلب اوباثنا گليانچا دورد ركعتلي فرضني اكي ركعت ادب اوقيمقلغي واجب در ها حج سفري بولثن ها حج سفرنگ غيري بولثن. اگر مسافر مقيم غا ايثا يا شهردا يا بر اوبادا اون باش (15) گن غالمقلغني نيت ادثا اوندا اول مسافر هوكمان نمازني بتوي اوقير اما نمازنگ سنتلري حقندا حنفي لر مذهبندا اچ قول بار دور: برنجثي اتمام يعني نمازنگ سنتلرني كملدماني بتوي اوقيمق اكنجثي قصر يعني اويلاننگ و جمعه ننگ دورد ركعتلي سنتلرني كملدب اكي ركعت ادب اوقيمق. اچنجثي ترك يعني سنتلرنگ هيچ بيرني اوقيماني گچرمك اما بو اچ قول ننگ انكي مختاري برنجي قول در. اما حرميندا مسافر بولن حاجي لر احتياط ظهرني هوكمان اوقيملي و قصر ادملي در(و).

مسافرت دا نمازلري جمع ادمك

مسافر آدم ننگ اكي وقت ننگ فرضلرني بيركدرب بر وقتدا اوقيمقلغي دوغري بولمذ مگر حج اديان آدم عرفاتدا اويلا بلن اكندثني بيركدرب و مزدلفه دا آغشم بلن يثدثني بيركدرب اوقيمقلغي دوغري بولر. حنفي مذهبدا شو اكي يردن بشغا جايدا نمازي جمع ادمك دوغري دال اما بيلكي مذهبلردا مسافر آدمنگ اويلا بلن اكندثني و آغشم بلن يثدثني جمع ادب اوقيمقلغي دوغري در. اگر ضرورت بولثا يعني نمازني اوذ وقتندا اوقيمقدا بر نوعي مشقت طفلثا شافعي لرنگ مذهبنا تقليد ادب جمع ادمك لگنگ زياني يوقدر ليكن شافعي لرنگ مذهبندا لازم بولن بيرقلرغا رعايت ادمك هوكمان گركلي در.

مثلا وضوئي نيتلي و ترتيبلي بولملي، اوذي ننگ اجيدنا و خاتون غا مساس ادن بولملي دال اگر بو ايشلري ادن بولثا وضو‌ني غيطدن آلملي و مقتدي بولثا فاتحه اوقيملي و بولردن بشغقي شرايط و اركانلرنا رعايت ادملي. نمازي جمع ادمك اكي نوع بوليار: برنجي نوعي جمع تقديم يعني آخرقي نمازي اولقي نمازنگ وقتندا اوقيمق در. شو جمع اچن اچ شرط گرك در: 1ـ اولقي نماز اكلنجي نمازدن اونچا اوقلملي. 2ـ اولقي نمازنگ وقتی تمام بولمذندن اونچا جمع ادمك لگنگ نيتندا بولملي. 3ـ اكي فرض ننگ آرثني سنت يا سنت ننگ غيري نمازي اوقيمق بلن آچملي دال. اكنجي نوعي جمع تاخير يعني اولقي نمازي آخرقي نمازننگ وقتندا اوقيمق در. جمع تاخير ننگ شرطي دنگا اولقي نمازنگ وقتي گچمذندن اونچا جمع ادمك لگني نيت ادمك در.

حج غا گدیان آدمنگ فرودگاه دا ادملي ايشلري

حج غا گدیان آدم خلقلر بلن خوشلشب اويندن غيدندن ثونگرا نچا مسافرت يول لر يوريب فرودگاه گا گلر. حاجي اگر اونچا مدينه منوره گا برجق بولثا بو يردا هيچ بر وظيفه يوقدر. اما مكه مكرمه گا برجق بولثا اوندا شو يردا احرامغا گيرملي. احرامغا گيرجك بولثا حج ننگ نوعلرندن هيثي بيرني يرگنا آلن بولثا شونگا احرام باغلملي.

حج ننگ نوعلري

حج اچ نوع در: اولقي نوعي افراد اكلنجي نوعي تمتع اچلنجي نوعي قران در. حج افراد ميقات دن دنگا حج اچن احرام باغلمق در. افراد حج غا احرام باغلان آدم غا «مفرد» ديارلر. حج تمتع ميقات دن دنگا عمره اچن احرام باغلاب عمره دن حلالي بولندن ثونگرا حرم دن حج غا احرام باغلمق در. تمتع حج غا احرام باغلنن آدم غا «متمتع» ديارلر. حج قران ميقات دن عمره و حج غا اكي ثنا بلا احرام باغلمق در. قران حج غا احرام باغلنن آدم غا «قارن» ديارلر. ميقات لر احرام باغلملي مكان لرنگ انكي آنگري بشي در. احرام ني ميقات لرنا منگ لرچا فرسخ يدماني باغلنمقدا دوغري در.

افراد حج غا احرام باغلمق

حج غا گديان آدم فرودگاه گيرب مسئول لر شوننگ ساكلرني و انداملرني بارلاب مخصوص سالن غا ثلندن ثونگرا غسل ادملي(س) شول غسلدا آلن وضوئي بلن احرام نمازني اوقيملي(م) نماز اوقيمذندن اونچا اندامنداکي لباسلرنگ بارثني چقرملي، گيم ني و جلورني، ثلاثني و بورگ ني، الكني و جورابني، آيقننگ اورطثنداکي يومرجاثني بثيان كوشني، كونكني و بلقني، اچ كونكني و اچ بلقني و بولردن بشغا هم هر بر تكنلي لباس بولثا اوني اندامندن آيرملي. غسل ادب بولندن ثونگرا اگر عطري بار بولثا اندامنا عطر چلملي(م) اگر عطري يوق بولثا يولدش لرندن دلاب دورمذ. اما ازارنا و رداثنا عيني باقي غاليان عطرني چلمذ.

شو لباسلري اندامندن چقرب چو يلنگچ بولندن ثونگرا ازارني بيلنا چولاب عورتلرني اوردملي رداء ني اكي گردن نا اوقلاب بوقردقدن اتگني يبملي گن يقمذ يالي و ثوق اودمذ يالي(س). اگر معركه دا احرام باغلنثا بلقني چقرماني شوننگ اثتندن ازارني باغلاب اوندن ثونگرا اتگندن بلقني ثفرب آيرملي(و) پول ني ثقلمق اچن هميان ني ازارننگ اثتندن دنگب ازارننگ كنارلرني هميان ننگ ديبلرنا تقب غايم ادمك دوغري بولر(مب) ازارني و رداءني اندامدا دورذمق اچن بير بيرنا دوملي دال، اگنلك يا كلدك يا سنجاق يا بثما چسب ورملي دال يا پول ثذ هميان بلن دنگملي دال(مك) ازار و رداء تازه بولمغي افضل در تازه بولماني يولن بولثادا دوغري در. ازار و رداءننگ رنگي آق بولمغي افضل در آق بولماني غرا يا ياشل يا گوك بولثادا جائز در. ازار و رداء يرتغي يملن بولثا يا چاکي تكلن بولثا يا ثوكلمثن ديب كنارلرنا ماشين يوردلن بولثا زياني يوق اما شو زادلر بولمثا افضل در.

ازار و رداءني گيندن ثونگرا احرام نيتي بلن اكي ركعت نماز اوقيملي(س) شو نمازنگ اولقي ركعتندا فاتحه دن ثونگرا سوره كافرون ني اكلنجي ركعتندا فاتحه دن ثونگرا سوره اخلاص اوقيملي(س) شو نمازي مسجددا اوقيملي اگر شول مكاندا مسجد بار بولثا(م) احرام نمازني اوقيب سلام برندن ثونگرا اوترن يرندن تورماني قبله بقب يرگي بلن دلني برابر ادب يعني يرگنداكي نيتني دلنا گترب شو هيل لي آيدملي: «اَللَّهُمَّ انِّي اُريدُ الحَجَّ وَ نَوَيتُهُ وَ اَحرَمتُ به لله تَعَالَي فَيَسِّرهُ لي وَ تَقَبَّلهُ منِّي»(ف ـ م) ترجمه: اي بار خدايا! من حج ادمكني اراده قليان و حج ادمكني نيت اديان و حج غا احرام باغليارن طنگري تبارك و تعالي ننگ راضي لغي اچن، شو حج ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن قبول اد. نيت ننگ ايذندن غتي ثث  بلن غيغرب تلبيه آيدملي(ف ـ م) تلبيه آيدمقدا «لك و الملك» ديب دورب دم آلملي اوندن ثونگرا «لا شريك لك» ديملي(م).

احرام باغلنمق لغنگ تلبيه ثنا «لبيك بحجة» ني يبشرملي(م) ترجمه: امرنگا مطيع بولدم حج ادمك بلن. شو كلمه لري دنگا اولقي تلبيه ننگ ايذندن آيدملي ثونگراقي تلبيه لردا گرك دالدر. تلبيه ني دنگا يرك بلن آيدمق بث بولمذ تا دلگا گترب آيدمثنگ(ف) نيت اچن بر مرتبه تلبيه آيدندن ثونگرا ينا شول تلبيه ني تكرار ادملي(س) احرام نمازني اوقيماني احرام باغلملي دال(مك) احرام نمازني نفل اوقيمقلق مكروه بولن وقتلردا اوقيملي دال(مك) يعني گن دوغب برياقا، گن اورطا بولندا، گن بتب برياقا، كثا دنگ آطندن ثونگ تا گن بر نيزه بوي يا اكي نيزه بوي غليانچا، اكندي نمازني اوقيندن ثونگرا تا آغشم نمازني اوقيانچا. شو وقتلردا احرام نمازني اوقيملي دال اوندن بشغادا نفل نمازلري اوقيملي دال(مك).

نيت ادب اوچ مرتبه تلبيه آيدندن ثونگرا پيغمبر عليه الصلاه و السلام غا صلوات آيدملي اوندن ثونگرا الله تعالي دن هر ناما اثلگلري بار بولثا دلملي(م) حج غا نيت ادب تلبيه آيدثا محرم بوليار. محرم بولن آدم تلبيه ني كوب آيدملي(م) اوترمقدا، تورمقدا، يدمقدا، منمكدا، دشمكدا، يوريمكدا، دورمقدا، گيرمكدا، چقمقدا، ارتيردا، آغشمدا، گنديذدا، گيجادا، گينگشگن دا، دارشغن لقدا، جماعتلرغا ثطشمقدا و اولردن آيرلشمقدا و هر بر ايدگلن يغديلردا و باش وقت نمازلرنگ ايذلرندا تلبيه آيدملي. اگر ايام التشريقدا بولثا اونچا تكبير تشريق آيدب اوندن ثونگرا تلبيه آيدملي(و) اگر اونچا تلبيه آيدثا اوندن ثونگرا تكبير تشريق آيدملي دال.

اگر مسبوق تلبيه آيدمقدا امامنا تابع بولثا مسبوق ننگ نمازي فاسد بولر اما تكبير تشريقدا تابع بولمغي بلن فاسد بولمذ. تلبيه ني هر آيدندا ايذ به ايذ اچ مرتبه آيدملي(م) غيغرب تلبيه آيديان آدمغا سلام برملي دال(مك) تلبيه ني غيري ننگ ثوذ غوشمقلغي بلن كثملي دال، تلبيه آيديان آدم اوذنا برلن سلامي آلمثذلغي دوغري در، اوذي بلن الله تعالي ني اوللدمقلغي قصد ادليان هر بر ذكر تلبيه ننگ جايندا اوترر مثال اچن تهليل، تسبيح، تحميد، تكبير و بولردن بيلكي ثناءلر و تمجيدلر. اگر اللهم ديثادا اصح قول غا گورا دوغري بولر. تلبيه ني عرب دلي يا فارس دلي يا تركمان دلي بلن آيدملق دوغري بولر. احرام نمازني اوقيماني فرض نمازني اوقيندن ثونگرادا احرام باغلثا دوغري بولر. حج غا نيت باغلاب تلبيه آيدندن ثونگرا محرم بوليار. اندي بو آدم آيدلب گچن حراملردن و مكروه لردن ثقلنمقلغي هوكمان گركلي در.

خاتون ننگ احرام باغلمغي

خاتون ننگ حج غا احرام باغليشي گويا اركك آدمننگ حج غا احرام باغليشي يالي در يعني اركك آدم ننگ ادملي ايشلرنی خاتون لردا هوکمان ادملي و اركك آدم ننگ ادملي دال ايشلرني خاتون لردا هوکمان ادملي دال مگر بر ناچا ايشلر بولمثا يعني احرام باغلیان خاتونلرنگ حكمي شو بر ايشلردا احرام باغلیان اركك لردن آیري در. محرمه خاتون شو يغديلردا بولب بلر:

1ـ تكنلي لباس گير.

2ـ آيغنگ اورطثنداکي يومرجاني بثيان كوشني گير.

3ـ جوراب گير.

4ـ اكي الك گير.

5ـ كله ثني اورتر.

6ـ تلبيه ني غتي ثث بلن غيغرب آيدمذ بلكه يوشراق آيدر.

7ـ طوافدا رمل ادمذ.

8ـ اضطباع ادمذ.

9ـ ميلين اخضريندا سعي ادمذ يعني لونقلمذ.

10ـ حلالي بولمقدا كله ثني ثيردرمذ بلكه غرقدرر.

11ـ تقلشقدا حجر اسودني استلام ادمذ.

12ـ تقلشقدا صفاننگ اثتنا منمذ.

13ـ تقلشقدا مقام ابراهيمنگ يانندا نماز اوقيمذ.

14ـ حيضي جهتلي طواف زيارت ني وقتندن تاخيره غويمقلغي بلن دم چلمذ.

15ـ نفاسي جهتلي طواف زيارت ني وقتندن گيجا غويمقلغي بلن دم لازم بولمذ.

16ـ حيضي جهتلي طواف صدرني ترك ادمكلگي اچن دم چلمذ.

17ـ نفاسي جهتلي طواف صدرني اتبرمكلگي اچن دم لازم بولمذ.

خنثي ننگ حكمي احرام باغلمقدا گويا خاتوننگ حكمي يالي در. اگر خاتون احرام باغلنمذندن اونچا حيض گورثا غسل ادر نماز اوقيماني نيت ادب تلبيه آيدب احرامغا گيرر. حج ننگ طوافدن غيري اعمال لرننگ بارثني ادب بشرر. اما انكي غوثي حج غا سفر ادمذندن اونچا دكترگا برب تا اورلب گليانچا اير يالي حيض ننگ اونا گچيان قرص لردن آلملي يا شوننگ آمپول لرني تزريق ادرملي مسافرتدا مشكلاتغا دشمذ يالي. خاتون هميشه اوذ محرم ننگ يانندا بولملي طوافدا و سعي دا و عرفاتدا و جمراتدا و ماشيندا و طياره دا حتي بازار غادا يكا گدملي دال بشي آيلنب ايذني طبماني هلاك بولمغي ممكندر.

محرم لر اچن گركلي طبشرغي لر

1ـ حاجي لر فرودگاه دا احرام باغلملي بولندا وقتلري بتر آذ بوليار. هر بيرنا اكي ركعت نماز اوقدب يكايكا نيت ادرمك لگا وقت بولميار اونگا گورا مدير و روحاني حاجي لري هولقدرملي ايرراكدن احرام باغلدماغا دورملي (أ) 2ـ روحاني و معين اوذ حاجي لرنا الايتا سواد ثذ عام لرغا حج ننگ هيثي نوعني نيت ادرن لگني يادندا ثقلملي تا شول حج ننگ عمل لرنی انجام بردرر يالي(أ).

3ـ حاجي لرنگ بارثنا فرودگاه ننگ نمازخانه ثندا احرام نمازني اوقدملي اوندن ثونگرا يكايكا نيت لرني آيدرملي. اگر همه لرنا آيدرمق فرصت بولمثا غالن لرني طياره منب جايلشن لرندا آيدرملي. اگر آيدرمق يادلرندن چقب ميقات ننگ حدودندن گچاثا دم چلملي(و) 4ـ بر نيت ادن غيطلاب بشغا نيت ادملي دال اونچا بر حج ني نيت ادب ثونگرا ينا بر حج ني نيت ادثا يا اونچا افراد نيت ادب ثونگرا تمتع يا قران نيت ادثا شول نيت ادن حج لري بويننا لازم بولر اما شو سفردا دنگا اولقي نيت ادن حج ننگ عمل لرنا انجام برملي بيلكي لري طشلملي و دم چلملي و گلجك يلدا قضا ادملي(وـ ف)

5ـ توالت لردا غويلن ايثلي صابون يا طيب غوشلن مايع (ثوق) بلن الني يا بشغا انداملرني يوملي دال اگر يوثا شولرنگ طيبي غالب بولثا دم چلملي اگر غالب بولمثا صدقه برملي(و) 6ـ طيبي غالب بولن درماني يرثنا چلملي دال اگر بر يا اكي چلاثا صدقه برملي اگر اوندن كان چلثا دم چلملي(و) 7ـ طيب غوشلن شربت يا نوشابه ني اچملي دال اگر اچاثا طيبي غالب بولمثا صدقه برملي اگر غالب بولثا دم چلملي(و) 8ـ حوله بلن يا رداثي بلن يذي ننگ درني ثفرملي دال 9ـ ال ياغلق بلن يا دستمال كاغذي بلن بورن ني ثفرملي دال يا طعام ايندن ثونگرا آغذني ثفرملي دال.

10ـ طياره ننگ اچندا نماز اوقيملي بولندا اگر ممكن بولثا صندلي لرنگ آرثندا دك دورب قبله بقب فرضني اوقيملي و سنتلرني صندلي دا اوترن يرندا اوقياملي اگر ممكن بولمثا و يا خلبان غويمثا فرضني هم صندلي دا اوترن يرندا اوقياملي شو هيل لي يغديدا قبله بقمقدا گرك دال. 11ـ طياره گيرملي بولن لرندا بثا بث ادملي دال بلكه هولقماني جايلي يوريب هر كم اوذي اچن بلنن صندلي ثندا اوترملي(أ) 12ـ فرودگاه دن اوچب داغلردن بولدلردن يوقري چقب الله تعالي ننگ اوينا غرشي اوغراب برياننا بگنملي و بيك پروردگارنگ بيلا امكاناتلر برب اوذي ننگ مقدس آيلندرن مكان نا اكديان لگنا كوب كوب شكرلر ادملي المدام دلي تلبيه دا بولملي اگر انسان اوذ اياثي ننگ ادن يغشي لق لرني يادنا ثلثا و اوننگ برن نعمتلرني گوذ اونا گترثا چاره ثذ يرگي فكردا و دلي ذكردا بولر.

13ـ خلبان ننگ آيديان گبلرنا غلق آثملي كمربند باغلانگ ديثا باغلملي و اولرنگ ادمانگ دين ايشني ادملي دال. طياره ثغ آمان جده گا غونثا خلبان اجازه برماكا دشجك بولملي دال اولر اجازه برندن ثونگرا هولقماني آراملق بلن دشملي. عربستان دولتي ننگ مامورلري پاسپورت لري و يكلري بارلاندن ثونگرا اوذ مملكتي اچن بلنن مكانغا برب اوترملي تا مدير كاروان مكه گدمك اچن ماشين تيارليانچا(أ) 14ـ ماشين تيار بولندن ثونگرا هولقماني ماشين غا منملي اونچا خاتون لري و ياشي اولي لري و عجيزلري مندرملي اوندن ثونگرا جوانلر و ديولر منملي. يولدشلرغا كوب احترام غويملي روحاني و مديرنگ دستورلرنا مطيع بولملي(أ) ماشين يوريب حرمننگ حدودنا برندا الله تعالي ني حاضر و ناظر بلملي و يورگا و تمام اندامغا شوندن غورقي ثلملي(م) اي بار خدايا! بو يرثننگ امنيتنگ و حرمنگ در هر كم شونگا گيرثا عذابدن آمان غاليان در اونگا گورا مننگ اتم و غانم و ثنكم و هاممني اودغا يقما ديب دعاء ادملی و صلوات و تلبيه آيدب الله تعالي دن خير مقصدلرني دلملی(م)

15ـ حاجي هر وقت مكه مكرمه ننگ شهرني گورندا اي بار خدايا! شو مقدس بولن شهرنگدا منگا جايلي لق بر و حلال ارثغل بر ديب دعاء ادر(م) 16ـ حاجي مكه مكرمه گا داخل بولب كوچه لرنا گيرندا «اي بار خدايا! شو حرم ثننگ حرمنگ و شو شهردا ثننگ شهرنگ و شو امنيتدا ثننگ امنيتنگ در و شو بنده هم ثننگ بنده نگ در، من دش يوردلردن گلدم كان گناهلر و تلكا عمل لر بلن، من عجيز بولن دلگچي لر يالي ثندن دليارن ثن مننگ گناهلرمي بغشلاب مني يلقغل» ديب آيدر زار تضرع بلن دعاء ادب تلبيه آيدر تا مسجدنگ غفي ثنا بريانچا(م).

مفرد ننگ مكه دا ادملي ايشي

محرم مكه گيرندن ثونگرا ادملي دعاءلرني ادب هتل غا برب دشملي و اوذنا بلنن اطاقلري طفب يكلرني شونگا الدملي. اوندن ثونگرا مكه مكرمه گا گيرمك لگي سببلي غسل ادملي(س) يعني حمامغا گيرب دنگا ثوق يا غذغن ثودن دوش آلملي صابون يا شامپو چلب كر آيرملي دال(مك) حيضلي و نفاسلي خاتوندا غسل ادملي(م) محرم ايب اچب استراحت ادب يادولغي چقندا بيت الله شريفگا يدي مرتبه طواف ادملي(س) شو طواف ني كوب آدلر بلن آدلندرلدي.

1ـ طواف القدوم ديلدي. حاجي لر مكه قدم گترن وقتندا شو مقدس مكان غا قدم گترمك لگنگ شكرانه ثي اچن ادليان طواف بولنثنگ 2ـ طواف التحية ديلدي. بيت الله شريف گا حرمت اچن ادليان طواف بولنثنگ 3ـ طواف اللقاء ديلدي. حاجي ننگ الكي ثطشمقدا اديان طوافي بولنثنگ 4ـ طواف اول عهد بالبيت ديلدي. شول طواف بيت الله ني شاهد تودمقلق اچن الكي ادلن عهد و پيمان بولنثنگ 5ـ طواف احداث العهد بالبيت ديلدي. الله تعالي ننگ اويي بلن تازه عهد و پيمان طبدرمق بولنثنگ 6ـ طواف الوارد ديلدي. آفاقدن مكه گيريان آدم نگ اديان طوافي بولنثنگ 7ـ طواف الورود ديلدي. مكه گيرمكدا بيت الله غا ادليان طواف بولنثنگ.

شو طوافغا معتبر كتابلرنگ بارثي سنت ديبدر. اما شيخ امام «حسين بن محمد سمنقاني» اوذي ننگ «خزانة المفتين» آدلي كتابندا طواف القدوم اصح قولغا گورا واجب در ديب آيدبدر. شو طواف دنگا آفاقي لر اچن سنت اما مكي يا مكي ننگ حكمندا بولن آدم غا سنت دالدر. يعني مكه دا ياشيان و ميقاتلردا ياشيان يا مكه بلن ميقاتلرنگ آرلغندا ياشيان آدملر اچن سنت دالدر. طواف القدوم تحية مسجدننگ اورنندا در. تحية مسجد دشري دن گلب مسجدنگ اچنا گيريان آدم غا سنت بولب مسجدنگ اچندا اوترن آدم غا سنت بولميشي يالي طواف قدومدا دنگا ميقاتننگ دشندن گليانلرگا سنت در ميقاتدا و ميقاتننگ اچنداكي لرگا سنت دالدر اونگا گورا علامه «محمد حسن شاه المهاجر شمس الدين قهستاني» ننگ اهل ميقاتغا و داخل ميقاتغا طواف قدوم سنت در ديمك لگي ننگ اعتباري يوق ديب آيدبدر.

طواف القدوم ني مفرد آفاقي بلن قارن ادملي معتمر بلن متمتع ادملي دال اما مكي يا مكي ننگ حكمندا بولن آدم حج ننگ آيلرندن اونچا آفاق غا چقب اوندن ثونگرا مفرد بولب يا قارن بولب اورلثا اول طواف قدوم ادملي(م) طواف قدوم ننگ وقتي دخول مكه دن تا وقوف غا چنلي در هر وقت وقوف بولثا طواف قدوم ساقط بولر. اگر وقوف بولمثا تا نحر گن دنگ آديانچا وقتي در. طواف قدوم ادماني دوقذي گن عرفاتغا برثا اوندن ثونگرا اوكنب مكه اورلب گلب طواف قدوم ني ادثا شو ادن طوافي دوغري بولر اگر عرفات دن غيدندا گنرتاندن اونچا غيدن بولثا.

اگر عرفات ننگ حدودنا يدماني اورلن بولثا گنرتاندن ثونگرادا بولثا دوغري بولر طواف قدومني ادب دنگ آدمذندن اونچا عرفات غايتشثا. اما گن آغندن ثونگرا اورلماني عرفاتغا برثا يا عرفاتغا برماني اورلب طواف قدوم ادب عرفاتغا اوذ وقتندا يتشمثا اوندا اول طوافي دوغري بولمذ چونكه اوننگ ايذندا وقوف بولميانلغي جهتلي.

طواف قدوم ادمك لگنگ يولي

مفرد هتل دا ايب اچب استراحت ادندن ثونگرا وضوء آلب مسجد حرامغا غرشي گدملي تا بريانچا تلبيه آيدب دعاء ادملي. مسجدگا برندا كوشلرني چقرب آيق يلنگچ باب السلام دن گيرملي(وـ م) بيت الله شريفني گورندا اچ مرتبه تهليل و اچ مرتبه تكبير آيدملي(م) الني دا گوترملی دال(م) و پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي و اوذي ننگ اثلگ لرني شو يردا الله تعالي دن دلملي(م) شو يردا دعاء قبول بولياندر. بو وقتدا تحيه مسجد نمازي يا بشغقي نفل لري اوقيمقلغا مشغول بولملي دال اما فرض نماز يا جنازه نماز يا سنت رواتبلر اوقلملي بولثا اوندا طواف ني بولردن ايذغا غويملي در.

اما علامه محقق «محمد حسن شاه مهاجر مكي حنفي» اوذي ننگ «غنية الناسك في بغية المناسك» آدلي كتابندا آيدبدر: محرم بيت الله ني گورن وقتندا بيت الله ننگ دوشندا اچ مرتبه تكبير و اچ مرتبه تهليل آيدر، عبادت ني بيت الله ادليان بولمقلغني وهم ادمك بلن بر نوعي شرك گا دشمذ يالي. اوندن ثونگرا اكي الني گوترب دعاء ادر چونكه پيغمبر عليه السلام نگ بيت الله ني گورندا اكي الني گوترمك لگي و مخصوص دعا ادمك لگي ثابت در و اهل مذهبدن محقق عالملر ال گوترمك لگي مستحب گوردي لر. شول محقق عالم لردندر «كرماني» و «بصروي» و «ابن همام» و «علي القاري» و «امام شافعي» و «احمد» رضي الله عنهم لر.

دعاء ادب بولندن ثونگرا يوريب حجر اسود بلن ركن يماني ننگ آرلغندا بيت الله ننگ دوشنا گلب اضطباع ادملي يعني رداثي ننگ اورطثني ثغ گردن ننگ آثتنا ثلب اكي طرفني ثول گردننا اوقلملي ثغ گردني آچق بولب ثول گردني اورتلر يالي(س) شو اضطباع ني اوذي ننگ ايذندا سعي بولن طوافدا ادملي اگر سعي ني طواف زيارت دن ثونگ ادجك بولثا اضطباع گرك دال. اوندن ثونگرا بيت الله شريف گا بقب شو هيل لي نيت ادملي: نيت قلدم طواف قدوم ادمك لگي يدي مرتبه خداي اچن. اي بار خدايا شو طواف ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن قبول اد(ف ـ م).

اصل نيت فرض در. بو يغديدا ادمك مستحبدر يعني بيت الله غا بقمق و حجر اسود ثغ طرفنگدا بولمق. نيت ادندن ثونگرا ثغ طرفنا غرشي يوريب حجر اسود ننگ برجندن تا مطاف ننگ آخرنا چنلي چكلن غرا خط ننگ اثتنا منب حجر اسود گا بقب دورملي اوندن ثونگرا اكي الني غلق ننگ غرشي ثنا گوترب آيثني حجر اسودگا بقدرب شو گبلري آيدملي: بِسمِ اللهِ وَ اللهُ اَكبَرُ وَ للهِ الحَمدُ وَ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمُ عَلَي رَسُولِ اللهِ صَلَّيَ اللهُ تَعَالَي عَلَيهِ وَ سَلَّمَ. ترجمه: بيك طنگري ننگ آدي بلن طواف قدوم ادمكلگي بشليارن شول بيك طنگري بارچا ذاتلردن اولي در و شول بيك طنگري اچن در بارچا اوگي لر. صلوات و سلام بولثن شول بيك طنگري ننگ بذلرگا ايبرن پيغمبري محمد عليه الصلاه و السلام غا(س).

اوندن ثونگرا برب اكي الني حجر اسودننگ اثتندا غويملي اكي الننگ آرثندا آغذني غويب ثث ثذ اوغشملي. اچ مرتبه اوغشاب گويا سجده اديان يالي بولب يذني حجر اسودگا ثردملي هيچكمگا اذيت برماني اگر بو هيل لي اوغشاب بشرمثا الني حجر اسودگا دگرب شوني اوغشملي اگر اوني دا بشرمثا بر زادني اوذدب حجر اسودگا دگرب شوني اوغشملي اگر اوني دا بشرمثا شول غرا خط ننگ اثتندا دورب حجر اسودگا بقب اكي الننگ آيثني حجر اسودگا بقدرب گويا اكي الني شوننگ اثتندا غوين يالي بولب اشارت ادملي. اوندن ثونگرا شول اكي الني اوغشملي. بسم الله و تكبير و تهليل و حمد و صلوات آيدب دعاء ادملي شو يردا دعاء قبول بولياندر.

اوندن ثونگرا اوذي ننگ ثغ طرفنا يوريب كعبه ني ثول طرفندا غويملي(و) كعبه ننگ دشنا يدي مرتبه آيلنملي غرا خط دن اوغراب ينا غرا خط غا گلندا بر آيلو بوليار. غرا خط دن دشب اوغراندا رمل ادب گذملي يدي آيلونگ اولقي اچ آيلوندا اكي گردن ني ثلكب ثلكب يوريملي گويا اورش ميداننا چقب يو اثليان باترلر يالي. شو رملدا گويا اضطباع يالي اوذي ننگ ايذندا سعي بولن طواف غا خاص در. اضطباع بلن رمل تكنلي لباس گيماني طواف اديان آدم غا خاص در احرام دن چقمق لغي سببلي يا عذر جهتلي تكنلي لباس گين طائف طواف ننگ ايذندن سعي ادجك بولثادا اونگا اضطباع و رمل گرك دالدر.

اضطباع و رمل ننگ اكي عله‌ثي بار. مكه فتح بولمذندن اونچا مسلمانلرنگ اضطباع و رمل ادمك لرننگ عله‌ثي اوذلرني كافرلرغا ديو و قوتلي كوكذمكدر. مسلمانلرنگ مكه فتح بولندن ثونگرا اضطباع و رمل ادمك لرننگ عله‌ثي الله تعالي ننگ خوفدن ثونگرا امنيت نعمتي برنلگني يادغا ثلب شوننگ شكرني يرنا يترمكدر. شو زماندا اضطباع و رمل ننگ برنجي عله‌ثي آيرلن بولثدا اكلنجي عله‌ثي باقي در اونگا گورا حكمي دا باقيدر(س).

رمل ادمكدا آردملرني يقين يقين آردرملي، يورتب و طوثب گذملي دال طواف غا شروع ادمذندن اونچا طائفلر بتر كان بولب تقلشق بولثا طواف غا شروع ادماني دورر رمل ترك بولمذ يالي. اگر طواف غا شروع ادندن ثونگرا تقلشق بولثا رمل اچن دورمذ آچلغنلق بولن يردا رمل ادر. اولقي اچ شوط ننگ بارثندا رمل بلن گذملي رمل ثذ قدم آردملي دال(س) اگر اولقي شوط دا رمل ياددن چقثا اكلنجي و اچلنجي دا رمل ادملي. اگر اولقي اكي شوط دا هم رمل ادمك ني اونداثا دنگا اچلنجي دا رمل ادملي اگر اچلنجي دا ياددن چقرثا بيلكي دورد شوط لردا رمل ادملي دال(مك) آخرقي دورد شوط دا رمل ني ترك ادمك سنت در.

اگر ممكن بولثا بيت الله ننگ يقين راغندن يوريب رمل ادمك لك افضل در اگر بيت الله ننگ يقين راغندن يوريب رمل ادمك ممكن بولمثا بلكه تقلشق بولمغي جهتندن رمل ثذ گذملي بولثا دشدن آيلنب رمل بلن گذمك افضل در. طائف شاذروان ننگ دشندن آيلنر(م) يعني شاذروان ني دفلاب گذمذ و حطيم ننگ دا دشندن آيلنر(و) اگر حطيم ننگ اچندن گچثا اوندا اول طواف دوغري بولمذ بلكه اوني غيطلملي يا جزاء برملي(و) واجب بولن غيطلمق دنگا حطيم ننگ طوافي در اما انكي افضلي طوافنگ كلي ثني غيطلمق در.

طائف حطيم ننگ دشندن آيلنب ركن يماني غا برندا ركن يماني ني اكي الي بلن يا دنگا ثغ الي بلن ثيفلملي(م) اوغشملي و سجده ادملي دال اگر تقلشق سببلي ركن يماني ني ثيفلمقدن عاجر بولثا اوننگ يرندا نيابت يوقدر. يعني ال گوترملي دال و تكبير آيدملي دال. امام محمد رحمه الله ركن يماني ننگ استلامي گويا حجر اسودننگ استلامي يالي در ديدي. يعني اوغشملي اگر اوغشمقدن عاجز بولثا نيابتي بار. اما اصح قول غا گورا ركن يماني ني اوغشملي دال و نيابتي دا يوق. ركن يماني ننگ ياني دعا قبول بوليان جاي در.

اما ركن عراقي بلن ركن شامي دا استلام و نيابت يوق در بلكه بو ايشلري ادمك دورد مذهب گا گورا بدعت مكروهه در. طائف طواف ادب يوران يغديلرندا المدام ذاكر بولملي و دعاء ادملي و استغفار آيدملي و پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي. ركن يماني دن تا حجر اسودگا بريانچا هميشه شو دعاني اوقيملي: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةَ وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنَة وَ قِنَا عَذَابَ النَّار وَ اَدخِلنَا الجَنَّةَ مَعَ الاَبرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفّارُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ. ترجمه: اي بار خدايا! ثن بذلرگا شو دنيادا و آخرتدا غوي ني بر و ثن بذلري اود عذابنگدن ثقلا و ثن بذلري غوي لر بلن جنت گا ثال اي گويچلي طنگري اي گناهلري اوردیان الله اي بارچا عالم لرنگ پروردگاري! مطاف ننگ هر يري دعاءلر قبول بوليان جاي در.

حجر اسودننگ دوشنداکي غرا خط غا منندا بر شوط بوليار. شوننگ يالي ينا آلتي شوط آيلنملي هر گذك دا غرا خط غا منندا دورب بشداکي ادن ايشلرني ادملي. طائف حدث اكبردن و حدث اصغردن پاك بولملي(و) اوننگ اچن شو طواف ننگ بارثني يا كوب ثني جنب بولن يغديدا طواف ادثا دم چلملي اگر وقتندا غيطلمثا(و) اگر وقتندا غيطلثا دم ساقط بولر. اما شو طواف ننگ كلي شوط لرني يا كوبثني محدث بولن يغديدا طواف ادثا نصف صاع بغدي صدقه برملي(و) طائف ننگ عورتي اورتكلي بولملي(و) اونگا گورا عورت بولن عضوننگ دورد دن بيري آچق بولن يغديدا طواف ادثا دم چلملي اگر وقتندا غيطلمثا(و) اگر وقتندا غيطلثا دمي ساقط بولر. عورت بولن عضولرنگ هر بيرندن ربع دن آذجق مقدار آچلن يغديدا طواف ادثا شول آچلن مقدار لرنگ بارثني ايشرلندا ربع مقدار لي بولثا دم چلملي(و).

طائف يوريمك لگي بشريان بولثا يوريب آيلنملي(و) بي عذر ارابه يا ثلجا منب اوذني آيلدثا بو طواف دوغري دال اوني غيطلملي و يمشغادن اوذ آيغي بلن يوريب طواف ادملي اگر وقتندا غيطلمثا دم چلملي(و) طائف ننگ اندامي و لباسي نجاست حقيقي دن پاك بولملي(س) طوافنگ شوط لري ايذ به ايذ ادلملي آرثنا فاصله دشملي دال(س) اگر شوط لرنگ كوبثني ادماكا آرثنا فاصله ثلثا يا شول طواف ني مكروه طريقه ثندا ادن بولثا شول طواف ني يمشغادن غيطلملي(س).

طائف مباح گبلري و الله دن غورقمق لغا ترث بوليان ايشلري ترك ادملي(س) طائف هر شوط لردا اديان ذكرلرني و دعاءلرني خفيه ادملي اگر بيلكي طائف لرغا يا نماز اوقيان لرغا مزاحم چلغي بولثا(س) طائف ننگ احتياج بولندا مباح گبلري گبلمك لگي، سلام برمك لگي، فتوي برمك لگي، فتوي اثلمك لگي، حاجت جهتلي چقمق لغي، اچمك لگي، ذكرلري ترك ادمك لگي، قرآن اوقيمق لغي، غوي شعرلر اوقيمق لغي، عذر جهتلي ارابه يا ثلجا منب آيلدمغي دوغري در(مب) طائف ترثندن آيلنملي دال جنب يا حيضلي يا نفاسلي يا حدثلي يا يلنگچ بولملي دال بي عذر ارابه يا ثلجا منملي دال اوترب غورغي بلن ثيشب گذملي دال حطيمنگ اچندن گچملي دال شوط لرنگ كوبثني ترك ادملي دال(ح).

طائف احتياجي بولمدق يغديدا آرتقمچ گب گبلملي دال، سودا ادملي دال، پيداثذ شعرلري اوقيملي دال، قرآن اوقيمقدا و ذكر و دعاءلر ادمكدا بيلكي طائف لرغا و نماز اوقيان لرغا مزاحم بولر يالي غتي غيغرملي دال، نجس لباس بلن طواف ادملي دال، رمل و اضطباع و استلام ني بي جهت ترك ادملي دال، شوط لرنگ آرلرنا كوب فاصله ثلملي دال، فرض نماز يا خطبه اوقلب دورن وقتندا طواف ادملي دال، ايملي دال و طهارت غثداب دورن يغديدا طواف ادملي دال، اندامندا و لباسندا درهم مقدارندن آرتقمچ نجاست بولملي دال(مك).

اگر طواف غا كلي يا جزئي نقصان يتشثا جزاءثني برملي اگر وقتندا غيطلثا جزاءثي ساقط بوليار. جزاء برمكدن غيطلمق افضل در. غيطلماني يا جزاءثني برماني اوينا گلثا هوكمان اورلب گدملي يا جزاءثني ايبرملي. اورلب گدمكدن جزاءثني ايبرمك افضل در. طائف يدي شوط ني تمام ادندن ثونگرا يعني يدلنجي شوط ننگ انكي آخرندا غرا خط ننگ اثتنا منب حجر اسودننگ دوشنا گلب بشداکي آيدلن ترتيب بلن استلام ادملي(س) اوندن ثونگرا اضطباعني آيرملي(س) ثونگ مقام ابراهيم ننگ آرقثندا اكي ركعت نماز اوقيملي(و) شو نمازي اضطباع بلن اوقيملي دال(مك) اولقي دا فاتحه غا كافرون غوشملي اكنجي دا فاتحه غا اخلاص غوشملي اوندن ثونگرا دعاء ادملي(م) شو ير دعاء قبول بوليان مكان در.

شو نمازي مقام ابراهيم ننگ آرقثندا اوقيمقلق ميسر بولمثا هر بر ميسر بولن يردا اوقياملي اما مسجد حرامدا اوقيمقلق افضل در. طواف نمازي ترك ادمك لگي بلن جزاء يوقدر ليكن شو اكي ركعت نماز گردن دن ساقط بولمذ تا يل لر گچثادا اولماكا هيثي زماندا و هيثي مكاندا اوقيثا گردن دن ساقط بولر(مك) بو نمازي بي عذر تاخيرا غويملي دال(مك) اگر اكندي نمازدن ثونگرا طواف ادن بولثا هوكمان آغشم دن ثونگرا غويملي(و) اونچا آغشم نگ فرضني اوقيملي اوندن ثونگرا اكي ركعت طواف نمازي اوقيملي اوندن ثونگرا اكي ركعت سنت ني اوقيملي.

طواف نمازني اوقيماقا بشغا طواف بشلملي دال(مك) اگر بشغا طواف غا شروع ادثا بر شوطي تمام بولمذندن اونچا يادنا دشثا طوافي طشلملي اكي ركعت طواف نمازي اوقيملي. اگر بر شوطي تمام بولندن ثونگرا يادنا دشثا يدي طوافي كامل ادب اكي يدي ننگ هر بيري اچن اكي ركعت نماز اوقيملي(و) طواف نمازي اوقيب دعاء ادندن ثونگرا ملتزم گا گلب غورثق ني و غرن ني و ثغ ينگق ني ملتزم گا يبشرب اكي الني كله ثندن يوقري گوترب بيت الله ننگ پرده ثندن تودملي يا اكي آيثني كعبه ننگ ديوارنا يبشرملي شو يردا آنگر بش پثلب زار و تضرع بلن دعاء ادملي و الله تعالي غا حمد و ثنا آيدب پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي(م) شو جايدا دعاء قبول بوليان جاي در.

اوندن ثونگرا زمزم ننگ چرنك لرنا برب بيت الله غا بقب دك دورب يا اوترب زمزم ثوندن اچملي زمزم ثوني و هر بر ثوني اچمكدا اچ دم بلن اچملي اولقي اچمكدا بشندا بسم الله ديملي ثونگندا الحمد لله ديملي اكنجي اچمكدا اولندا بسم الله الرحمن الرحيم ديملي ثونگندا الحمد لله رب العالمين ديملي اچنجي اچمكدا اولندا بسم الله الرحمن الرحيم ديملي ثونگندا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ديملي. زمزم ثوني اچنگدا بسم الله بلن حمدنگ آرثندا شو دعاء ني اوقيملي: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسئَلُكَ عِلمَاً نَافِعاً وَ رِزقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِن كُلِّ دَاءٍ وَ سَقَمٍ بِرَحمَتِكَ يَا اَرحَمَ الرَاحِمِينَ. ترجمه: اي بار خدايا! من ثندن پيدالي علم ني و گينگ ارثغل ني و هر بركثلدن و درددن ثغلغي دلیارن. اوذ رحمت نگ بلن دوش بولن يغديمدا اي رحم ادیان لرنگ رحم ادیان راگی بولن بيك طنگريم.

زمزم ثوني هر اچندا غابقني غلدرب بيت الله ني گوذملي و كوب كوب اچملي و بتر غانملي. زمزم ثوني يذنا و كله ثنا و بارچا اندام لرنا چلملي و دفثندن غيب تا دابننا يترملي اگر ميسر بولثا. بو ايشلري بترندن ثونگرا طنگري تبارك ننگ حمد و ثناءلرني آيدملي(م) مفرد طواف قدوم ادندن ثونگرا حج اچن سعي ادجك بولثا زمزم دن ثو اچب دعا ادندن ثونگرا ينا غرا خط ننگ اثتنا منب حجر اسودنگ دوشندا دورب بشدا آيدلن كيفيت بلن استلام ادملي(س) ملتزم گا برمق بلن زمزم ثوني اچمك لگي طواف نمازندن ايذغا غويلياني اصل حال طواف نگ يدي شوطي بتندن ثونگرا هيچ بر ايش گا مشغول بولماني طواف جهتلي واجب بوليان نمازي طواف غا يبشرمق در اوننگ اچن حنفي لرنگ بيك فقيهي «محمد علاء الدين الحصكفي» دا «تنوير الابصار» اچن يذن شرحندا ترتيب ني شو بذنگ آيدشمذ يالي آيدب در.

شو آيدلن ترتيب ننگ رمزي «صمز» در. صاد حرفي صلاة طواف غا اشارت، ميم حرفي ملتزم گا اشارت و زي حرفي دا زمزم گا اشارت در. شيخ رحمة الله سندي ننگ مناسكندا آيدن ترتيبي ننگ رمزي «صمز» يا «مصز» در. اما علي القاري نقاية ننگ شرحندا «صزم» ترتيبي مستحب دیب آیدبدر. شوننگ يالي ابن همام «فتح القدير» دیان کتابندا و محمد حسن شاه «غنية الناسك» دیان کتابندا و شيخ نظام «فتاوي هنديه» دیان کتابندا و محمد دركاني «اختصار الرواية» ثندا و عبدالحميد محمود طهماز «فقه حنفي» ثندا و ابن عابدين «منحة الخالق و رد المحتار» دیان کتابندا «صزم» ترتيبي مستحب ديب آيدب درلر.

اما بعضي فقيه لر «مصز» ترتيبني مستحب بلبدرلر اوننگ اچن شو ترتيب بتر آنگثاد و بتر غوي و شوننگ بلن دا عمل ادملي ديب آيدب درلر. كوب كتاب لر مثل نقاية، وقاية، هداية، قدوري، كنز الدقائق، بدائع، نور الايضاح، كافي، ملتقي الابحر، مجمع، مختار، محيط برهاني و جوهرة نيرة دا طواف نمازني اوقيب حجر اسودني استلام ادب صفاغا چقملي ديب آيدب درلر. ملتزم بلن زمزم دن گرنگ ادماندرلر.

مفرد سعي ني طواف قدوم دن ثونگرا ادمك لگندن طواف زيارت دن ثونگرا ادمك لگي افضل در چونكه سعي واجب در واجب ننگ فرض غا تابع بولمقلغي سنت گا تابع بولمق لغندن غوي راق در. غنية، فتح، محيط و تحفه دیان كتاب لردا شو آيدشمذ يالي آيدي لر. اما علي القاري بو مسئله ني اختلاف لي كوكذدي يعني آفاقي لرنگ حقندا بعضي لر تقديمي افضل گوردي لر و بعضي لر تاخيري افضل گوردي لر و اهل مكه دا گويا آفاقي لر يالي در ليكن غوثي اهل مكه ننگ حقندا سعي ني تاخير غويمق در اولرنگ حقندا زحمت يوقدر سعي ننگ زماني گينگشلك بولنثنگ ديدي.

حسين بن محمد سعيد عبدالغني ننگ آيدمغنا گورا خلاف قارن بولمدق حاجي ننگ حقندا در اما قارن ننگ حقندا سعي ني تقديم ادمك لگنگ افضل لغندا خلاف بلنمدي بلكه اثرلر قارن اچن سعي ني تقديم ادمك لگنگ سنت لگنا دلالت اديار. مفرد طواف قدوم ني تمام ادندن ثونگرا سعي ادجك بولثا اگلنماني سعي ادملي(س) عذر جهتلي يا دم آلب راحت لنمق جهتلي تاخير غويمق لغنگ زياني يوقدر اگر عذرثذ تاخيرغا غويمق لغندا جزاء بولمثادا گناهكار لك بار در. طواف بلن سعي ننگ ايذ به ايذ بولمقلق سنتني ترك اديانلگي سبب لي.

سعي ادمك لگنگ يولي

طائف طواف ايشلرني كامل لشدرندن ثونگرا يعني اضطباع ني آيرب طواف نمازني اوقيب ملتزم گا برب زمزم ثوندن اچب دعا ادندن ثونگرا غرا خط ني ثغ طرفندا غويب كعبه شريفه بقب شو هيل لي نيت ادملي: نيت قلدم سعي حج ادمك لگني صفا بلن مروه ننگ آرثندا يدي مرتبه خداي اچن، اي بار خدايا مننگ اچن آنگثاد اد و من دن قبول اد(م). اوندن ثونگرا يوريب غرا خط غا منملي برب حجر اسودني استلام ادملي اگر استلام ادب بشرمثا نيابت لرني يرنا يترملي(س) اوندن ثونگرا باب صفا دن صفا غا چقملي(ف) تا بيت الله گورنيانچا يوريملي(س) بيت الله ني گورندا بيت الله غا بقملي اكي الني اكي گردن ننگ برابرندا غويملي يعني ثغ الني ثغ گردن ننگ برابرندا و ثول الني ثول گردن ننگ برابرندا غويملي و اكي آيثني يذب آسمان غا غرشي ثرملي گويا بيلكي وقت لر دعاني شو يغديدا ادشي يالي(س).

بر ناچالر بلماني اكي ال لرني غلق لرنا چنلي اچ مرتبه غلدرب هر مرتبه دا تكبير آيديارلر اولرنگ بو ادمكلري سنت ننگ ترثي در. سنت طريقه ثي بيت الله غا بقب اكي الني اكي گردن ننگ دوشندا ثقلاب غتي ثث بلن غيغرب اچ مرتبه تكبير و تهليل و تحميد آيدملي و پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي و اوذي اچن و جميع مسلمان لر اچن هولقماني اوذق دورب كان دعا ادملي. شو مكان دعالرنگ قبول بوليان جايي در.

صفادا دعا ادب بولندن ثونگرا اوذي ننگ ثغ طرفنا چكلب مسعي ننگ ثغ طرفنا اينملي عادت داکي يوريشي بلن يوريب دعا ادب و ذكر ادب و تلبيه آيدب مروه غرشي اوغرملي ياشل ستون ننگ دنگنا برندا لونگقلاب غتي يوريملي(س) تا مروه طرفداکي ياشل ستون ننگ دنگنا بريانچا. شو اكي ستون ننگ آرثندا لونگقلاب يوران يغديندا شو دعاني اوقيملي: رَبِّ اغفِر وَ ارحَم وَ اعفُ وَ تكَرَّم وَ تَجَاوَزَ عَمَّا تَعلَم اِنَّكَ تَعلَم مَا لاَنَعلَمُ اِنَّكَ اَنتَ اللهُ الاَعَزُّ الاَكرَم نَجِّنَا مِنَ النَّارِ سَالِمِينَ وَ اَدخِلنَا الجَنَّةَ آمِنِينَ.

ترجمه: اي بار خدايا! ثن گناهلري اورد و بنده لرنگا رحم اد و ياذقلرني يلقا و اولرغا سخيلن و اوذ بليان لرنگي بغشلا هوكمان ثن بليان ثنگ بذنگ بلميان ذادمذي تحقيق ثن بتر گيچلي و بتر ثيلغلي طنگري درثنگ. اي بار خدايا! بذلري اوددن غطر، بلالردن سالم بولن يغديمذدا و بذلري بهشت گا ثل عذابدن آمان غالن يغديمذدا(م) الغلاب و لونگقلاب يوریمك لك دنگا شو اكي ياشل ستون لرنگ آرثندا سنت در. اگر شو اكي ستون لرنگ آرثندا لونگقلماني عادت داکي يوريشي بلن يوريب گذثا يا سعي ننگ بارثني لونگقلاب گذثا گناهکار بولر دم يا صدقه جريمه ثي بولمثدا.

معركه بتر كان بولب تقلشب لونگقلمق لغا ممكن چلك بولمثا بر مقدار صبر ادملي تا آچلغنلق بوليانچا، اوي آچلب الغمق لغا جاي بولثا الغلاب لونگقلملي(س) ياشل ستون لرنگ دنگندن گچندن ثونگرا تا مروه گا بريانچا عادت داکي يوريشي بلن يوريب گدملي ذكر و دعا و تلبيه لر بلن مشغول بولن يغديدا. ساعي هر وقت ياشل ستون لرنگ دنگندن گچب مروه گا يقين لاندا شو آيت ني اوقيملي: اِنَّ الصَّفَا وَ المَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حَجَّ البَيتَ اَوِ اعتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيهِ اَنَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَن تَطَوَّعَ خَيراً فَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

ترجمه: تحقيق صفا و مروه طنگري تبارك و تعالي ننگ بلگي لرندن در هر كم بيت الله غا حج يا عمره ادثا شوننگ صفا و مروه آيلنمغندا زيان يوق در هيثي بر آدم هوس بلن خير قلثا هوكمان خداي تعالي شونگا ثواب بریان در شوننگ نيتني و عمل ني بلیان در(م) ساعي يوريب مروه گا چقب تكيذلك گا منندا بيت الله غا بقملي و صفادا ادن ايشلرني شو يردا ادملي يعني اكي الني اكي گردن ننگ مقابلندا ثقلاب غتي ثث بلن غيغرب اچ مرتبه تكبير و تهليل و تحميد آيدملي و پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي و اوذي اچن و بارچا مسلمان لر اچن هولقماني خير دعاء ادملي شو جاي دا دعا لرنگ قبول بوليان جايي در(س ـ م).

مروه دا دعا ادب بولندن ثونگرا اوذي ننگ ثغ طرفنا چكلب مسعي ننگ ثول طرفنا اينملی شو مسعي صفادن بشلنمق اعتباري بلن ثول در. ساعي مسعي غا اينندن ثونگرا ذكر و تلبيه و دعاءلرغا مشغول بولب عادت داکي يوريشي يالي صفا غا غرشي يوريملي(و) ياشل ستون لر آرثندا لونگقلاب يورين يغديدا گچن شوط داکي دعاني اوقيملي. اوندن ثونگرا صفاغا غرشي ذكر و ثنا و تلبيه آيدب عادت داکي يوريشي يالي يوريملي و صفاغا يقين لاندا گچن شوط دا مروه گا يقين لانداکي اوقين آيت ني اوقيملي(م) اوندن ثونگرا صفاغا منب اونكي ادن ايشلرني ينا شو يردا ادملي(س).

ساعي ننگ صفادن مروه گا گلمك لگي بر شوط و مروه دن صفاغا برمقلغی دا بر شوط در شوننگ يالي يدي شوط سعي ادملي(و)  سعي ني صفادن بشلاب مروه دا توكدملي(ف) اگر مروه دن بشلاب صفادا توكدثا شول دثلابقي شوط غا اعتبار يوق در. شوني يمشغا دن غيطلملي يعني صفادن مروه گا ينا بر شوط گذملي(ف) هر شوط دا ادملي ايشلر گويا دثلابقي شوط داکي يالي در. سعي كامل طواف دن ثونگرا يا كوفراگي ادلن طواف دن ثونگرا بولملي(ف) اگر طواف ادماني يادا طواف ننگ آذني ادندن ثونگرا ادثا دوغري بولمذ.

سعي احرام دن ثونگرا بولملي(ف) اگر احرام دن اونچا بولثا دوغري بولمذ سعي ننگ اوندن ادلن طواف جنابت دن و حيض دن و نفاس دن پاك بولب ادلن طواف بولملي(ف) اگر بو حدث لردن پاك بولماني طواف ادب ثونگرا سعي ادثا اول سعي دوغري بولمذ. اما علي القاري و محمد حسن شاه ننگ آيدمق لرنا گورا سعي ني صحيح بولن طواف دن ثونگرا ادمكلک لازم در. كامل بولن طواف بولمغي گرك دالدر اوننگ اچن جنب يغديدا طواف ادب ثونگرا سعي ادثادا شول سعي ثي جائز بولر اما شول سعي ني كامل طواف دن ثونگرا غيطلملي(و) اگر غيطلمثا دم چلملي(و).

سعي حج ننگ آيلري گيرندن ثونگرا بولملي(ف) اگر شوال دن اونچا حج غا احرام باغلاب سعي ادثا شول سعي دوغري بولمذ. سعي ننگ شوط لرننگ كوبثي ادا بولملي(ف) اگر دوردثي ترك بولب اچ شوطي ادا بولثا دوغري بولمذ اگر دورد شوطي ادا ادلب اچ شوطي ترك بولثا دوغري بولر اما غالن لري اچن صدقه برملي(و) سعي دا اوذ آيغي بلن يوريب گذملي(و) بي عذر ارابه منثا يا گوتردثا دم چلملي(و).

طواف بلن سعي ايذ به ايذ بولملي صفادن مروه گا و مروه دن صفاغا برمقدا ايذ به ايذ بولملي و شوط لردا ايذ به ايذ بولملي(س) آرلرنا كان فاصله دشملي دال(مك) هر گن دا بر شوط يا يارم شوط سعي ادثادا سعي ثي باطل بولمذ اما بي عذر بو ايشلري ادثا سعي ني بشندن غيطلملي(م) سعي ادب يوران يغديندا باش وقتقي نمازنگ بيرنا يا جمعه يا جنازه دورلثا سعي ني غويب نمازغا اويملي نماز تمام بولندن ثونگرا سعي ننگ غالن ني يترملي(م).

ساعي ننگ عورت لري اورتگلي بولملي عورت ني اوردمك همه وقتلردا فرض بولثدا سعي جهتلي دا اوردمك سنت در. عورت ني اوردمك فرض بولب دورقا سنت ديمك لگنگ نتيجه‌ثي عورت آچلمغي بلن دم يا صدقه يوق يا ساعي غا عورتني آچمقلغي سببلي سنت ني ترك ادمك گناهي بار فرض ني ترك ادمك گناهي بلن همراه. ساعي جنابت دن و حيض و نفاس دن پاك بولملي(س) ساعي وضوءلي بولملي، اندام لري و لباس لري نجاست دن آرثا بولملي المدام ذكر و دعاء و تلبيه آيدب حضور و خشوع بلن گذملي(م).

ساعي ننگ ايمك لگندا و اچمك لگندا و مباح گبني گبلمك لگندا زيان يوقدر(مب) اما حضوردن و دعاء و ذكرلردن و شوط لري ايذ به ايذ بولمقدن مشغول اديان معامله لري و گرنگ لري ادملي دال(مك) ساعي صفاننگ و مروه ننگ اثتنا منملي حدودنا گيرب اتكدن اورلملي دال و سعي ني نهرگن لرندن تاخيرغا غويملي دال(مك) ساعي سعي ننگ يدلنجي شوطني مروه دا ثونگلاب شول يردا اوذق دورب دعا ادندن ثونگرا مسجد گا گلب اكي ركعت نماز اوقيملي(م) بو نمازنگ كيفيتي گويا طواف نماز يالي در. سعي نمازني مروه دا اوقيملي دال. سعي نمازني اوقيب دعاء ادملي و الله تعالي دن خير مقصدلرني دلملي.

خاتوننگ طواف بلن سعي ثي

خاتون لر طواف و سعي ادمك لرندا گويا اركك آدم يالي در ليكن خاتون لر اضطباع و رمل ادملي دال و دعالرني و تلبيه لرني غتي ثث بلن غيغرب آيدملي دال بلكه يوش ثث بلن آيدملي(ح) تقلشقدا حجر اسودني استلام ادجك بولملي دال و مقام ابراهيم نگ يقينندا نماز اوقيجق بولملي دال بلكه دشراقدا بولثا اركك ثذ خلوت راق يردا اوقيملي و تقلشقدا صفاننگ دا انكي اثتنا چقجق بولملي دال بلكه اتكراك دا دورب دعا اداملي.

اكي ياشل ستون ننگ آرثندا لونگقلاب گذملي دال بلكه عادت داکي يوريشي يالي يوريب گذملي. خاتون لر اچن آيرتين طبشرغي اولر همه وقتدا عورتلرني اورتب گذملي(ف) الايتا طواف دا اوردملي(و) عورت بولن عضوننگ دورد دن بيري آچلن يغديدا طواف ادثا اگر شول طواف ني وقتندا غيطلمثا فرض يا واجب طواف بولثا دم چلملي(و) اگر فرض و واجب ننگ غيري بولن طواف بولثا صدقه برملي(و) اوننگ اچن خاتون لر طواف دا هوكمان جوراب گيملي، اينجك لري آچلمذ يالي و مقنعه گيملي ثچلري گورنمذ يالي(و) و ينگ لرننگ اوجني آيثي ننگ ديبندا ارذين بلن بوغب دنگملي غوشرلري چرمنمذ يالي(و).

طواف دا و سعي دا و هر بر تقلشق يرلردا هوكمان خاتوننگ محرمي يانندا بولملي اگر يقلثا غلدرر يالي و بيحال بولثا غولندن توتب يا غولتغنا گيرب كمك برر يالي(ف) خاتون احراملي وقتندا هميشه يذني آچب گذملي(و) گرچا يانندا غاين آتاثي يا غاين آغاثي بولثدا. اگر بر گن يا بر گيجا يذني براب گذثا دم چلملي(و) هر وقت غاين ني گورندا يذني براب بيلكي وقت آچب گذثا شوننگ بارچا برنن وقتلرني ايشرلندا بر گن يا بر گيجا ننگ مقداري يالي بولثا دم چلملي(و) اگر اول مقداردن آذ بولثا صدقه برملي(م).

مفرد ننگ سعي دن ثونگرا بولملي يغديي

مفرد محرم بولن يغديدا مكه دا غالملي تا قربان آينگ ثگذنا چنلي. مكه گا برن گنن دن تا قربان آينگ ثگذنا چنلي حساب ادملي شو اكثي ننگ آرثي اون باش گن يا اون باش گن دن كان بولثا مقيم بوليار شو اكي آرلقداکي گن لر اون باش گن دن آذ بولثا مسافر بوليار مسافر بولن حاجي لر مكه ننگ امام لرنا اويماني اوذلري جماعت ادثلر يا يكا اوقيثلر هوكمان دورد ركعتلي فرض لرني قصر ادب اكي ركعت اوقيملي(و) اما اكي ركعتلي يا اچ ركعتلي فرض لرني و سنت لرني بتوي اوقيملي قصر ادملي دال(ح ـ مك).

اگر مكه ننگ امام لرنا اويثلر يا مقيم بولثلر دورد ركعتلي فرض لرني دا بتوي اوقيملي(ف) دولت يا شركت قرارلري حاجي لري قربان آينگ بشنا مكه التب يگرم باشنا مكه دن اكدمك بولثا شول حاجي لرنگ بارثي مسافر درلر چونكه بولرنگ نيت لرندا مكه دا اون باش گن غالمق بولمدي مني و مزدلفه و عرفات قصدلري دا بار. اقامت ننگ دا شرطي دنگا بر مكان دا اون باش گن غالمق در اونگا گورا مني غا گدمذندن اونچاكي غالجق گن لري اون باش گا يدميار و مني دن گلب غالجق گن لري دا اون باش گا يدميار.

اما قرارلري آينگ بشنا مكه گا التب آيغندا اكدمك بولثا بو حاجي لر مني غا گدمذندن اونچا مسافر بولثلردا مني دن گلن لرندن ثونگرا مقيم درلر چونكه مني دن گلن لرندن ثونگرا اون باش گن دن ايراك مكه دا غالمق قصدلري بار اوننگ اچن داش لرني آطندن ثونگرا هيثي وقت مكه گا گلثلر نمازلرني بتوي اوقيملي(ف) و اون اكثي گن، گن بطمذندن اونچا مكه گلن لر اگر فطره بايي بولثلر قربانلقدا چلملي(و) و جمعه نمازغا دا برملي(ف) الحاصل اقامت نيتي اوذ عملنا انجام برمذ مگر مني دن اورلب گلندا انجام برر. اگر عرفات غا گدمذندن اونچا يگرم ثنا يا يگرم باشنا غيدمق لغا تصميم تودثلر عرفات دن گلندن ثونگرا دا مسافر درلر.

حاجي مني دن گلندن ثونگرا مكه دا اون باش گن غالمق لغني نيت ادثا مقيم بولر باش گن گچندن ثونگرا غيدمق لغا قصدني اورثا تا مكه دن چقيانچا اقامتي آيرلمذ يعني نمازني بتوي اوقيملي(ف) هر هچن مكه ننگ شهرندن چقب اوغرثا شوندن قصر ادملي(و) عيسي بن ابان ننگ بيك فقيه لردن بولمق لغنگ سببي شو مسئله در. عيسي بن ابان عمرني حديث اوقيمق لغا مشغول ادب يوران عالمی دي عيسي بن ابان گن لردا برگن يولدشي بلن حج غا گدندا قربان آينگ بشنا مكه ننگ شهرنا گيردي لر تا قربان آينگ آيغنا چنلي مكه دا غالمقلغي قصد اديلر.

عيسي بن ابان نمازلرني بتوي اوقيب يوران يغديلرندا حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه ننگ شاگرد لرندن بركشي گا ثطشدي. اول بولرغا آيدي: ثذنگ مني و عرفات غا گدجك قصدنگذ بار اونگا گورا ثذ بو وقتلردا مقيم بولميانگذ ثذ نمازنگذي بتوي اوقيمق لغنگذ يلنگش در ديدي. هچن مني دن اورلب گلنگذدا مقيم بولرثنگذ ديدي. بولر مني دن اورلب گلن دا عيسي بن ابان ننگ يولدشي غيدمقچي بولدي عيسي بن ابان دا يولدشي بلن بلا غيدمق لغنگ قصدنا مندي شو يغديدن ثونگرا بولر نمازلرني قصر اديلر.

حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه ننگ شاگردي ينا بولرغا آيدي: ثذا اونكي قصدنگذ بلن مقيم درثنگذ تا مكه دن چقيانچانگذ نمازلرنگذي بتوي اوقيملي در قصر ادمك لنگذ يلنگش در ديدي. شوندا عيسي بن ابان من بر مسئله ني اكي يردا يلنگشب درن ديدي. اوندن ثونگرا حديث ننگ ايذندا گذمك لگني غويب حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه ننگ شاگردي امام محمد بن حسن شيباني ننگ مجلسنا برب فقه اوقيب بيك فقيه لردن بولدي.

حرمتلي مسلمان دوغن لر! شو واقعه دن كوب معلومات لر حاصل بوليان در. 1ـ مدت اقامت ني اكي يرگا بولنثا اقامت اعتبار ادلميار. 2ـ مني دن گلندن ثونگرا اونكي نيتي بلن مقيم بوليار تازه دن اقامت نيت ادمك لازم دال. 3ـ اقامت مدتي تمام بولمذندن اونچادا گدمك لگي نيت ادثدا تا گديانچا قصر ادملي دال. 4ـ دنگا حديث اوقيمق بلن شريعتي بلب بولجق دال فقه اوقيمثنگ. 5ـ حقيقت ني بلنگدا جدل ادماني قبول ادملي.

مفرد تا جمره عقبه غا داش آتيانچا همه يغديدا تلبيه آيدب گذملي مگر طواف اديان وقتندا آيدملي دال و هالان وقت لرندا نفل طواف ادملي(م) اما رمل و اضطباع ادملي دال. هر يدي شوط دن ثونگرا اكي ركعت نماز اوقيملي(و) شو اكي ركعت نمازني اوقيماني بشغا طواف غا شروع ادملي دال يعني اكي يدي طواف ني بيركدرملي دال(مك) نفل طواف دن ثونگرا سعي دا ادملي دال چونكه سعي ننگ نفلي يوقدر. نفل طواف آفاقي لر اچن نفل نمازدن افضل در اما مكه ننگ اهل لري اچن نفل نماز نفل طواف دن افضل در.

هر مسلمان هر وقت مسجدگا گيرندا اعتكاف نيت ادملي ها مسجد حرام بولثن ها غيري مسجدلر بولثن(م) مسجد حرام غا گيريان طواف ادجك بولثا اوننگ تحيه مسجدي يدي مرتبه طواف ادمك در. اگر طواف ادمك قصدي بولمثا اوننگ تحيه مسجدي اكي ركعت نفل نماز اوقيمق در(س) مسجد حرام دا اوترندا اعتقاد بلن ثواب طلب ادب بيت الله شريف ني كان گوذملي(م) و حرم اهل لرنا تعظيم بلن نظر ادملي، بشرثا روزه تودملي و فقيرلرغا صدقه برملي، هميشه ذكر و فكر و تلاوت قرآن بلن بولملي، هيچ بولمثا بر مرتبه قرآن ختم ادملي، هر نوعي عبادت لردن كوب ادجك بولملي(م).

حاجي لرغا اولقان طبشرغي اولر هيچوقت دا نماز اوقيان ننگ اوندن گچمثن لر گرچه بعضي روايت لردا شو حديث شريف گلثدا: «يُصَلِّي حَذوَ الرُّكنِ الاَسوَدِ وَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَينَ يَدَيهِ مَا بَينَهُم وَ بَينَه سُترَةٌ». ترجمه: حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم حجر اسودلي برج غا بقب نماز اوقيردي اركك آدم لر و خاتون لردا اوندن گچر دورردي لر، پيغمبر عليه السلام بلن اولرنگ آرلرندا ستره دا يوقدي. شو حديث شريف داكي اودن گچيان لري بيت الله شريف گا طواف اديان لرگا حمل ادلدي چونكه بيت الله شريف گا طواف ادمك لكدا نماز در اونگا گورا اول طواف اديانلر نماز اوقيان لرنگ اوندا توتلن صف لريالي در.

اما بعضي عالم لر مسجد حرام دا نماز اوقيان آدم اوندن گچياني غيطرمثا غوي ديب آيديلر شو حديث جهتلي و علامه ابن عابدين اوذ حاشيه ثندا نقل ادب آيدي: كعبه شريفه ننگ يانندا نماز اوقيان ننگ اوندن گچمك جائز بولر. مفرد طواف ادن يغديلرندن بشغا هر بر يغديلردا تلبيه ثني ترك ادملي دال تا جمره عقبه غا داش آديانچا، ها مسجد دا بولثن ها مسجد ننگ دشندا بولثن. اما مسجد دا تلبيه بتر غتي ثث بلن غيغرب نماز اوقيان لرغا يا طواف ادیان لرگا مزاحم بولملي دال (پاثل برملي دال) شو مفرد مكه دا بولن يغديلرندا عمره ادملي دال(ح) اگر ادثا دم چلملي(و) شو دم حج ننگ احرام ني طشلمق لغي جهتلي لازم در يا سنت ننگ ترثنا تمتع بولمق ننگ جبراني اچن لازم در.

مفرد طواف قدوم ادندن ثونگرا عمره غا نيت باغلثا گناهكار بولن قارن بوليار دم چلملي(و) و عمره ثني دا طشلملي(م) اگر نحر گن لرندا و تشريق گن لرندا كله ثني ثيردرمذندن اونچا عمره غا نيت باغلثا بالاتفاق عمره ثني طشلملي(و) و دم چلملي و قضاثني دا آلملي(و) كله ثني ثيردرندن ثونگرا دا عمره غا احرام باغلثا عمره ثني طشلملي و دم چلملي و قضاثني دا آلملي اصح قول غا گورا(و) اگر اكي يغديدا هم عمره ثني طشلماني عمل لرنا انجام براثا جائز بولر اكي نسك ني بيركدرمك لگي جهتلي دم چلملي(و).

قربان آينگ يدلنجي گني ادملي ايش

قربان آينگ يدلنجي گني حرم شريف نگ امامي اويلا نمازدن ثونگرا آرثندا اوترماني بر مرتبه خطبه اوقيملي(س) شول خطبه دا حاجي لرنگ مني دا و عرفات دا و مزدلفه دا ادملي ايشلرني و اوذگا مناسك لرني بلدرملي. اما عرب دلني بلميان آدم لر اول گبلرگا دشنمذ اوننگ اچن هر كاروان ننگ روحاني ثي حاجي لرني ايشرب بارچا ادملي ايشلرني اولرغا اوردمك لگي گركلي در.

قربان آينگ ثگذلنجي گني گن دوغندن ثونگرا مكه دن مني گا گدملي(س ـ م) اويلا و اكندي، آغشم، يثدي و ارتير شو باش نمازي مني دا اوقيملي(س) و گيجا مني دا غالملي(س) مكه دن چقب اوغراندا تلبيه آيدب و دعاء ادب و ذاكر بولب گدملي. اگر چادري مسجد خيف ننگ يقين راغندا بولثا شول باش نمازي مسجد خيف ننگ امامنا اويب اوقيملي(م) اگر گلمكدن دش بولثا اوذلري چادرلرندا جماعت بلن اوقيملي(س) مني دا تلبيه ني و صلوات ني كوب آيدملي و الله تعالي ننگ ذكرني و دعاثني و عبادت ني كان ادملي و گيجادا طهارت لي يدملي تا دنگ آديانچا(م).

قربان آينگ دوقذلنجي گن ادملي ايش

قربان آينگ دوقذلنجي گني مني دا ارتير نمازني جماعت بلن اوقيندن ثونگرا آذ وقت ثقلنب گن دوغندن ثونگرا ثبيرنگ يولندن عرفات غا گدملي(س) ثبير عرفات غا گديان لرننگ ثول طرفندا غاليان مسجد خيف ننگ غرشي ثندا بولن داغ در. اما علامه علي القاري مختصرگا یذن شرحندا عرفات غا ضب يولندن گدمك مستحب در مأزمين يولندن گدملي دال ديبدر. عبدالحميد محمود طهماز اوذي ننگ «الفقه الحنفي في ثوبه الجديد» آدلي كتابندا علي القاري ننگ آيدشي يالي ضب يولندن گدمك مستحب در. ضب: مسجد خيف ننگ برابرندا بولن داغ در. عرفات غا گديان لرننگ ثغ طرفندا غاليان در ديب آيدب در.

مأزمين: مشعرالحرام بلن عرفات ننگ آرلغندا اكي داغنگ اورطثندن گديان دارجق اوي در آخري بطن عرنه چقيان در. حاجي بريان يرندا تلبيه و تهليل و تكبير و دعا و ذكر و صلوات آيدملي و ساعت به ساعت تلبيه آيدب دورملي. مني دن دنگ آدمذندن اونچا يا گن دوغمذندن اونچا يا ارتير نمازني اوقيمذندن اونچا گدملي دال(ح) حاجي هر وقت عرفات غا برب دشندا دعاء و پيغمبر عليه السلام غا صلوات و الله تعالي ننگ ذكري و تلبيه آيدمق بلن مشغول بولملي تا گن آغيانچا(م) گن آغندا غسل ادملي(س).

وضوء آلب مسجد نمره برملي مسجد نمره دا امام منبرگا چقب اوترن زمانندا اذانچي اوننگ غرشي ثندا اذان چكر. اذان دن ثونگرا امام آيق اثتنا غلب اكي خطبه اوقير. اكي خطبه ننگ آرثندا بر آذ زمان اوترر شو اكي خطبه دا امام امر معروف و نهي منكر ادر و عرفات دا و مزدلفه دا و مني دا حاجي لرنگ ادملي ايشلرني آيدر. امام خطبه لرني تمام ادب منبر دن دشندا اذانچي اقامت آيدر شو يردا امام جماعت بلن اويلاننگ دورد ركعت فرضني اوقير اوندن ثونگرا ينا اذانچي اقامت آيدر. امام، جماعت بلن اكندي ننگ دورد ركعت فرضني اوقير.

حنفي مذهبندا باش وقت نمازدن اكي نمازي جمع ادب بر وقتدا اوقيمق هيچ وقتدا دوغري بولمذ ها مسافر بولثن ها مقيم بولثن مگر اكي يردا دوغري، بيري عرفات دا اول بيري دا مزدلفه دا. عرفات دا اكنديني اويلا ننگ وقتندا اويلا بلن جمع ادب اوقيمقلغا جمع تقديم ديارلر. شو جمع ننگ آلتي شرطي بار در: برنجثي شو اكي نمازدن اونچا جمع اديان حج غا محرم بولملي. اگر اويلاثني حلالي وقتندا اوقين بولثا يا عمره غا محرم بولب اوقين بولثا ثونگرا حج غا احرام باغلثا اكنديني اويلاننگ وقتندا اوقيمقلغي دوغري دال ظاهر روايت دا ابوحنيفه ننگ يانندا. امامين اچن خلاف بار در.

اكنجثي اويلاني اكندي دن اونچا اوقلملي اگر اكندي اويلادن اونچا اوقلثا دوغري بولمذ. اگر امام اويلا بلن اكنديني بلا اوقيندن ثونگرا بلي بولثا اويلاني گن آغمذندن اونچا اوقيلني و اكنديني گن آغندن ثونگرا اوقيلني يادا اويلاني طهارت ثذ اوقيلني و اكنديني طهارت بلن اوقيلني شو اكي صورتدا اكي نمازي دا ترتيب بلن غيطلمق گرك در(و) اچنجثي شو جمع دنگا قربان آينگ دوقذي گني گن آغندن ثونگرا اكندي ننگ وقتي گيرمذن اونچا بولملي.

دوردنجثي شو جمع عرفات دا يا عرفات ننگ بتر يقينندا بولملي. اويلا بلن اكنديني مسجد نمره دا جمع ادب اوقليار شو مسجدني بعضي لر عرفات دا ديارلر و بعضي لر عرفات ننگ دشندا ديارلر. اونگا گورا هر كم مسجد نمره گا برب جمع ادثا عرفات دا جمع ادي يا عرفات ننگ بتر يقينندا جمع ادي. باشنجثي شو اكي نماز جماعت بلن اوقلملي(و) اگر اويلاني يكا اوذي اوقيب اكنديني امام غا اويثا يا اويلاني امام غا اويب اكنديني يكا اوذي اوقيثا يا هر اكثني دا يكا اوذي اوقيثا شو اچ صورت دا جمع دوغري بولمذ ابوحنيفه رحمه الله تعالي غا گورا.

آلتنجثي امام بوليان پادشاه يا پادشاه نگ غوين آدمثي بولملي اگر پادشاه دن بي اجازه هيثي بر آدم امام بولب شو اكي نمازي جمع ادثا دوغري بولمذ ابوحنيفه رحمه الله عليه غا گورا. اما امامين غا گورا دوغري بولر. امام بلن هر نمازدن دنگا بر ركعت غا يتشثدا دوغري بولر. مثلاً اويلا نمازنگ آخرقي ركعتندا امام غا اويثا امام سلام برب اكندي گا شروع ادثا بو مقتدي غالن اچ ركعتني اوقيب بوليانچا امام دا اكندي ننگ اچ ركعتني اوقيب دوردلنجي گا غلثا مقتدي اكندي دندا دنگا شو دوردلنجي گا يتشثا شوننگ جمعي دوغري بولر. اگر اويلاني امام موسم حج ننگ غيري بلن جماعت ادن بولثا اكندي ني موسم حج ننگ امامنا اويثدا جمعي دوغري بولمذ ابوحنيفه رحمه الله عليه غا گورا. صحيح قولدا شو در.

اكي فرض ننگ آرثندا امام و قوم سنت و نفل اوقيملي دال(مك) و بشغا ايشلرگا هم مشغول بولملي دال. امام اكي فرضي دا خفيه اوقيملي(و) جهر اوقيملي دال(ح) اگر اكي فرض ننگ آرثندا نمازغا مشغول بولثا يعني اويلاننگ اكي ركعت سنتني اوقياثا يا ايمك و اچمك گا مشغول بولثا يا بشغا بر ايشلرگا انجام برثا گرچا عذر جهتلي دا بولثا(مك) اكندثي اچن يمشغادن اذان آيدملي. حاصل كلام شو اكي فرض ننگ آرثني آچملي دال اوننگ اچن علامه سيد محمد صادق بن احمد پادشاه شو عرفات دا و مزدلفه دا جمع ادليان اكي فرض ننگ آرثندا تكبير تشريق دا آيدملي دال ديدي.

اما علامه ابن عابدين تكبير تشريق ني نمازغا قياس ادملي دال چونكه تكبير تشريق واجب در و ينا اوننگ مدتي آذجق وقت در اكي نمازنگ آرثني آچمذ ديب آيدب در. علامه ابن عابدين ننگ آيدمغنا گورا تكبير تشريق ني آيدمق گركلي در(و) اويلا بلن اكندثني جمع ادب اوقيندن ثونگرا نفل يا سنت اوقيملي دال گرچا اويلاننگ وقتندا بولثدا(مك) امام خطبه لري گن آغمذندن اونچا اوقيثا يا اصلاً خطبه اوقيماني جمع ادثدا دوغري بولر. عرفات دا جمعه اوقيمق دوغري دال چونكه اول مكان مصر دال در. امام قوم بلن اكي نمازي جمع ادب اوقيندن ثونگرا بارثي موقف غا گدملي(س) نمازدن ثونگرا كان اگلنملي دال(مك).

اما بو زمانلردا بارچا حاجي لر مسجد نمره گا برب ايشمكلري ممكن دالدر حتي هر كاروان ننگ چادري ناچا گن اونچا عرفات دا تكلب غويليان در اوننگ اچن هر كاروان دنگا اوذ چادرني طفب شوندا برب جايلشيان در. هر بر حاجي ننگ مسجد نمره گا برب امام ننگ خطبه لرني اشدب نمازلرني جمع ادب اوقيمق لغا ممكن چلگي يوقدر اونگا گورا هر كاروان ننگ روحاني ثي اوذ حاجي لرنا وعظ و نصيحت برب حج ننگ احكام لرني اوردب كوب دعاء لر ادملي اويلا و اكندي هر غيثني اوذ وقتندا اذان و اقامت آيدب جماعت بلن اوذ چادر لرندا اوقيملي جمع ادملي دال. حاجي لر اويلا اوقيندن تا اكندي ني اوقيانچا و اكنديني اوقيندن تا گن بطيانچا دعا ادملي. اگر بشرثلر جبل رحمت ننگ ياننا برب شوننگ ديبنداكي اولقان غرا داش لرنگ اثتنا چقب جبل رحمت ني ثغ طرفندا غويب قبله غا بقب زار و تضرع بلن دعاء ادملي.

اگر جبل رحمت غا گدمك لگي بشرمثلر اوذ چادرلرندا اوترب دعاء ادملي دعاءدا مدام طهارت لي بولملي قبله غا بقملي گوذ لرندن ياش لر دوكب آغلملي اكي الني آسمانا ثرب غرثق ننگ برابرندا ثقلاب، تكبير و تسبيح و تلبيه و تحميد و پيغمبر عليه السلام غا صلوات لر آيدب اوذي ننگ و استادي ننگ و اتا و انالرننگ و يقين غرندش لرننگ و دوست يارلرننگ و بارچا اركك مسلمان لرنگ و خاتون مسلمان لرنگ گناهلرني دلملي.

حج موسم لرندا ادليان عربي دعاءلري بر كتاب غا ايشرب تركمان دلندا ترجمه ادب مسلمان خلق لرنگ آرثنا ييردق. اول كتابنگ آدي «مفتاح السعادة في ترجمة مخاخ العبادة» در. غيرات ادب شول كتابي آلب عرب دل ني بلميان حاجي لر اوذ انا دل لري بلن دشنب دعا ادثن لر. الله تعالي دن اديان دلگ لرنگا دشنب دعا ادمكدا تاثير بترکان بولر. اوننگ اچن عربي دعاءلرني اوقيب بشرميان آدملر شول كتابدن تركمانچا ترجمه لرني اوقيبرملي الايتا عرفات دعاثي شول كتابدا كامل يذلن در. بر آدم اوقيب بيلكي حاجي لر آمين ديثلر گويا هر غيثي اوذ بشنا اوقين يالي ثواب طفرلر. الحاصل حاجي لرنگ ايشي تا گن يشيانچا دعاء ادب دورملي پيغمبر عليه السلام آيدب در: «خَيرُ الدُّعَاء دُعاءُ يَوم عَرَفَة». ترجمه: دعاءننگ انكي غوثي عرفه گن ننگ دعاثي در. خير بولن عمل لردن هر نوعي النگدن گلثا ادملي صدقه لر و خيرات لر برملي احسان في سبيل الله ادملي.

عرفات غا يبشيان حكملر

شو عرفات ميداننا يبشيان حكم لر ثكذ تيثلي در: برنجثي فرض در. يعني عرفات دا دورمق فرض بولن بيرق در. شو بيرق ننگ يرنا يدمگي اچن شو شرط لر گرك در. 1ـ عرفات دا دوريان مسلمان بولملي، كافر نگ دورمغي دوغري دال. يعني كافر حالندا عرفات دا دورب حج غا احرام باغلاب مزدلفه گلندا مسلمان بولثا اوننگ حجي دوغري بولمذ. 2ـ عرفات دا دوريان فوت بولمدق و فاسد بولمدق صحيح حج ننگ احرامي بلن دورملي، اگر احرام ثذ آدم عرفات دا دورثا يا عمره گا احرام باغلنن آدم عرفات دا دورثا يا فوت بولن يا فاسد بولن حج ننگ احرامي بلن عرفات دا دورثا اول وقوف دوغري دالدر گرچا فاسد حج ني اودمك لازم بولثدا. 3ـ عرفات ننگ حدودندا دورملي، حدود ننگ دشندا دورثا اول وقوف دوغري دالدر.

4ـ دوقذي گن گن آغندن تا اوني گن دنگ آديانچا شو اكي آرلقدا دورملي، شو اكي آرلقداكي وقتدن اونچا يا ثونگرا دورثا اول وقوف دوغري دال. 5ـ عرفات ننگ وقتندا بر آذجق وقت دورمق گرچا انتجك زماندا بولثا شو باش شرط ننگ بيركمكلگي بلن وقوف فرضي بتر. عرفات دا وقوف ني نيت ادمك و شول مكاننگ عرفات دغني بلمك و اويا بولمق و عقل و هوش سالم بولمق شرط دالدر بث بر آدم عرفات غا برمق قصدي بولماني شول مكان غا برثا يا شول مكاننگ عرفات دغني بلماني دورثا يا شول مكاندن ماشين ننگ اچندا اوقلاب گچثا يا شول مكاندا عقل و هوش ني الدن برب بيهوش بولثا ها دارليب عقل هوش ني الدن برثن ها عرق اچب پيان بولب عقل هوش ني الدن برثن يا شول مكان دا دورماني چقّن گچب گدثا ها اوذي ننگ راضي چلغي بلن گچثن ها گيج ادلب زورلاب اكدلثن يا شول مكاندا محدث بولب دورثا يا جنب بولب دورثا يا حيضلي بولب دورثا يا نفاسلي بولب دورثا ها گيجا دورثن ها گنديذ دورثن، شو يغديلرنگ بارثندا وقوف فرضي بديان در. عرفات ننگ بار يري دورلغا در مگر بطن عرنه ديلن ير دورلغا دالدر.

اكنجثي واجب در. يعني عرفات دا گن آغندن ثونگرا گنديذ دورن آدم تا گن بطيانچا دورمق لغي بلكه گيجادن هم بر آذجق زمان دورمقلغي واجب بولن بيرق در. اوننگ اچن گن بطمذندن اونچا عرفات ننگ حدودندن چقثا گن بطمذندن اونچا اورلب گلمثا يا گن بطندن ثونگرا اورلب گلثا دم چلملي بولر(و) اگر تقلشقدن غورقب حدود دن چقلثا عجيزلگي جهتلي يا مريض لگي جهتلي يا خاتون لگي جهتلي هيچ ايذلرنا اورلب گلمثلر يا گن بطندن ثونگرا اورلب گلثلر ظاهر روايتدا شولردن دم ساقط بولمذ جمهور فقهاء هم شوني توديان در. اما حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله تعالی عليه دن روايت ادلدي شولرنگ بوين لرندن دم ساقط بولر ديب و قدوري هم شوني صحيح آيلندردي.

اچنجثي سنت در. يعني عرفات دا غسل ادمك، امام ننگ مسجد نمره دا اكي مرتبه خطبه اوقيمق لغي، خطبه ننگ گن آغندن ثونگرا نماز دن اونچا اوقلمغي، مسجد نمره دا اويلا بلن اكنديني جمع ادلمگي، اويلا بلن اكنديني جمع ادب اوقيندن ثونگرا اگلنماني موقف غا گدمك، امام بلن گدمك. شو ايشلر سنت بولن بيرق در. اويلا بلن اكنديني جمع ادب اوقیجق آدم اچن شو شرط لرگركدر: 1ـ شو اكي نمازدن اونچا حج غا احراملي بولملي. اگر اويلاثني حلالي يغديدا اوقين بولثا يا عمره غا احراملي بولن يغديدا اوقين بولثا اوندن ثونگرا حج غا احرام باغلثا موننگ جمعي دوغري بولمذ امام اعظم غا گورا.

2ـ اويلاني اكندي دن اونچا اوقلملي اگر اويلادن اونچا اكندي اوقلثا دوغري بولمذ. 3ـ عرفه گن گن آغندن اكندي ننگ وقتي گيريانچا بولملي. 4ـ عرفات دا مسجد نمره دا بولملي. 5ـ اكي نمازدا جماعتلي اوقلملي. اگر اويلاني يكا اوقيب اكندي ني جماعتلي اوقيثا يا اويلاني جماعتلي اوقيب اكندي ني يكا اوقيثا يا اكندثني دا يكا اوقيثا حضرت امام اعظم غا گورا دوغري بولمذ. 6ـ امام پادشاه يا پادشاه نگ تكن آدمثي بولملي. اگر پادشاه دن رخصت ثذ بر آدم امام بولب اوقيثا دوغري بولمذ.

دوردنجثي مستحب در. يعني عرفات دا تلبيه ني كان آيدمق، دعاء و ذكر و استغفارني كان ادمك، زار و تضرع ني كوفلدمك، الله تعالي غا اميدوارلغي آردمق، امام ننگ يقين راغندا و ايذندا دورمق، قبله غا بقمق، گن آغمذندن اونچا وقوف غا تيارلنمق، دعاء اچن اكي الني آسمان غا ثرمك، هر دعاءني اچ مرتبه تكرار ادمك، دعاءني حمد و صلوات بلن بشلاب و حمد و صلوات بلن تمام ادمك، طهارت لي بولمق، قوتلي آدم اچن روزه تودمق، ضعيف آدم اچن آغذني آچمق، جدل لشمك و دعوا لشمق ني ترك ادمك، خير عمل لري كوفلدمك، فقير مسكين لرگا طعام برمك، صدقه لر و احسان لر ادمك، شو ايشلر مستحب بولن بيرقلر در.

باشنجثي مباح در. يعني عرفات دا كولگدا اوترمق، اوت چب لرني يولمق، غمندن آلمق، شو ايشلر مباح بولن ايشلر در. آلتنجثي مكروه در. يعني اويلا بلن اكنديني جمع اديان امام يا مقتدي اكي فرض ننگ آرثندا اويلاننگ ايذنداكي اكي ركعت سنتي اوقيمق لغي، يا اكندي ننگ اونداكي دورد ركعت نفل ني اوقيمق لغي، يا آيري نفل اوقيمق لغي، يا ايب اچمك لگا مشغول بولمق لغي، مكروه بولن ايشلر در. اگر شو ايشلرنگ هيثي بيرني ادب اكي فرض ننگ آرثني آچن بولثا اكلنجي فرض اچن اذاني غيطلمق گركدر گويا اقامت آيدلشي یالی. اگر تاخير امام دن بولثا تا امام ايذقي فرض غا تيار بوليانچا مقتدي ننگ سنت اوقيمق لغي يا نفل اوقيمق لغي مكروه بولمذ. عرفات دا اويلا بلن اكنديني مسجد نمره دا بيركدرب اوقاندن ثونگرا موقف غا گدمك لگني گيجا غويمق، خلقنگ گچب دورن يولندا دشمك، گن آغمذندن اونچا امام خطبه اوقيمق، غفلت بلن وقوف ادمك، گن بطن دن ثونگرا غيدمق لغي گيجا غويمق، گن بطمذندن اونچا غيدمق لغا يذلنمك اگر حدود دن گچمثا، شو ايشلر مكروه بولن ايشلر در.

يدنجثي حرام در. يعني عرفات دا آغشم اوقيمق، عرفات دا يثي اوقيمق، عرفات دن مزدلفه گا گدمك دا مزدلفه گا يدماني يولدا يثي ننگ وقتندا آغشم ني يثي ني اوقيمق، يولدا غتي يوريب خلق لرغا مزاحم بولمق، عرفات دن گن يشمذندن اونچا غيدمق، شو يغديدا دمدا واجب بولر، عرفات دا خلق لرنگ بافيدلري اچن اكلن آغچلري غوپرمق، شوندا بجرلن حمام لري و توالت لري بوذمق، شولرنگ غفي لرني و آينه لرني و ثولرنگ شيرلرني و تيرلرنگ لامپ لرني دومك، شولرغا منگذش اربد ايشلري ادمك، شولرنگ بارثي حرام بولن ايشلر در.

ثگذنجثي مفسد در. يعني محرم ننگ وقوف دن اونچا بر انساني جماع ادمك لگي حج ني فاسد اديان در ها قبل غا ادثن ها دبرگا ادثن ها مني ثي نازل بولثن ها بولمثن ها اويا بولثن ها اوقي دا ها اوندب ادثن ها بلگشلجا ها گيج بلن بولثن ها راضي لق بلن ها اديان بولثن ها ادريان بولثن، شو يغديلرنگ هر بيرندا حج فاسد بولر. شو فاسد بولن حج ني گويا فاسد بولمدق حج يالي عمل لرنا انجام برر و ذبح ادر و گلجك يلدا قضاء ادر.

عرفه گن ننگ يلنگش دشمگي

بر ناچا عادل لر شاهدلق برثلر حاجي لرنگ شو وقوف لري اوذ وقتندن ثونگرا بولدي ديب شولرنگ شهادت لرني قبول ادلمذ يعني مكه مكرمه دا بش آينگ يگرم دوقذنا اوتذي گيجا آي گورلمثا بش آيني كامل ادب يعني اوتذ گن ني دولدرب قربان آيغا شروع ادثلر شول حساب بلن دوقذي گني مثلاً جمعه گني عرفه گن ديب عرفات دا دورثلر، دوركدن كوب عادل آدملر گلب يگرم دوقذنا اوتذي گيجا آيي گورن لك لرنا شاهدلق برثلر شول حساب بلن عرفه گن پنجشنبه گن بوليار اونگا گورا بولرنگ وقوفي اوذ وقتندن برگن ثونگرا بوليار. شو صورتدا اول عادل لرنگ شهادت لرني قبول ادملي دال چونكه اول حاجي لر ننگ نقصان لرني دولدرمق ممكن دالدر شول شهادت ني قبول ادمك آدملر آرثنا فتنه اوقلمق در اوننگ اچن اهل عرفات ننگ حج لري جائز در ديب حكم ادلنر استحسان يوذندن.

آدملر عرفات دا دوقذي ديب دورثلر ثونگرا يلنگش لرني بلثلر يعني شول گن ثگذلنجي گن بولثا اگر نقصان لرني دولدرمق ممكن بولثا دولدررلر امام آدم لرغا وقوف ني غيطلانگ ديب بويرر اگر نقصان ني دولدرمق ممكن بولمثا يعني وقوف ني غيطلمق لغا فرصت بولمثا آدم لرغا ثذنگ حج لرنگذ تكميل بولدي ديب حكم ادر. مَطلِع لرنگ اختلافنا اعتبار يوق در. اوننگ اچن گن بطر اهل لرننگ آيي گورمك لگي بلن آينگ حكمي گن دوغر اهل لرنا لازم بولر. يرنگ يذندا هيثي بر يورددا آي گورنثا شوننگ حكمي بيلكي يورد لرگا لازم بولر ظاهر روايتدا. اكثر مشايخ لرنگ توديان روايتي شو در فتوي هم شو روايت غا در. حنفي، مالكي و حنبلي، شو اچ مذهب ننگ عالم لري مطلع لر اختلافني اعتبار اديان دالدر اما شافعي مذهب ننگ عالم لري مطلع لر اختلافني اعتبار ادياندر يعني هر يورد اوذ مطلعندن گورملي مطلع لر اختلافي يگرم دورد فرسخ دن آذ مسافتدا ممكن دالدر.

اگر عرفات غا يتشماني دنگ آتراثا اوننگ حجي فوت بولر و شوندن حج ننگ افعال لري ساقط بولر و اوننگ احرامي عمره غا اورلر اوننگ اچن عمره ننگ افعال لرني ادب حلالي بولملي و گلجك يلدا فوت بولن حجي ننگ قضاثني آلملي. گيجالر المدام گلجك گنديذ لرگا تابع در گچن گنديذ لرگا تابع دالدر مگر حج موسمندا گيجالر گچن گنديذ لرگا تابع بوليان در گلجك گنديذ لرگا تابع بوليان دالدر. عرفه گيجاثي ترويه گن گا تابع در اوننگ اچن شوننگ گيجاثندا وقوف دوغري دالدر گويا ترويه گنديذندا دوغري بولمشي يالي. نحر گيجاثي عرفه گن گا تابع در اوننگ اچن شول گيجادا وقوف دوغري در گويا گنديذندا وقوف دوغري بولشي يالي. شول گيجادا قربانلق چلمق دوغري دالدر گويا گنديذي عرفه گن دوغري بولمشي يالي. شیطان لرغا داش آتليان گن لرنگ ايذنداکي گيجالري دا شوننگ یالی در يعني اوني گن، اون بيري گن و اون اكثي گن شو اچ گن ننگ ايذنداکي گيجالري اوذ لرنا تابع در. اگر شو گن لرنگ هر بيرندا گنديذ داش آدماني ايذنداکي گيجاثي آتاثادا قضا بولمذ بلكا اداء بولر گرچا بر ناچا يغديدا كراهتي بولثدا.

حاجي لر اچن خبر دارلق

حاجي لر خبردار بولملي بر ناچالري بتر هولغب گن بطمذندن اونچا اوغراب عرفات ننگ حدودندن چقيارلر و بر ناچالري تيرلرنگ نورافكن اشق لري ينندا گن يشدي حساب ادب هولغب اوغريارلر گن بطماقا حدود عرفات دن گچيارلر و بر ناچا كاروانلر ماشين لرني عرفات ننگ حدودي بولن تابلولرنگ دشندا غويارلر اكندي اوقلندن ثونگرا مدير كاروان اثاث لرني ماشين لرغا يكلماگا دوريارلر بر ناچا آدملردا شول ماشين غا منب اوتيرلر هچن خلق لر اوغراندا اولر هم ماشين دن دشماني اوغريارلر شو ايشلري ادمك دوغري دال در اوننگ كمچلگني دولدرمق اچن دم چلملي در(و).

الحاصل عرفه گنندا حاجي لر تا گن بطيانچا هولقماني زار و تضرع بلن دعا ادب دورملي(ف و م) گن بطن دا دولت طرفندن توپ آتلر شول توپ ننگ ثثي اشدلندن ثونگرا عرفات دن اوغرملي اوندن ثونگرا گيجا غالملي دال آغشم ني يا يثي ني عرفات دا اوقيمق دوغري دال و شو اكي نمازي مزدلفه گا يدماني يولدا اوقيمقدا دوغري دال. شو اكي نمازي مزدلفه گا تاخير غويمق و شوننگ يالي آغشم ني يثي ننگ وقتنا تاخير غويمق فرض عملي در فرض اعتقادي دالدر اكثر مشايخ لرغا گورا مثل صاحب هدايه و اوندن بشغالر و ابن همام و اوندن بشغا بر ناچالر شو تاخيري واجب ديديلر. هر يغديدا شو اكي نمازي مزدلفه يدماني اوقلثا يا مزدلفه برندا هم آغشم ني يثي ننگ وقتندن اونچا اوقلثا دوغري بولمذ فاسد بولر دنگ آطمذندن اونچا غيطلمق گركلي در(و).

اگر مزدلفه دا يثي ني آغشم دن اونچا اوقيثا آغشم ني اوقير اوندن ثونگرا يثي ني غيطلار اگر غيطلماني دنگ آتراثا يثي ثي جائز بولب آيلنر و ترتيب دا ساقط بولر. اگر مزدلفه برمذندن اونچا دنگ آدمغندن غورقثا آغشم بلن يثي ثني اوقياثا دوغري بولر. اگر مزدلفه گا گلماني عرفات دا يدثا آغشم ني هوكمان اوذ وقتندا اوقيملي شوننگ يالي مزدلفه ننگ يولندن گدماني بشغا بر يولدن مكه گا گدثا يا آيري بر شهرگا گدثا يولدا آغشم ني اوذ وقتندا اوقيمق لازم در. اگر مزدلفه ننگ يولني طبماني آذشثا آغشم ني و يثي ني اوقيملي دال تا دنگ آدمغندن غورقيانچا هر وقت دنگ آدمق غورقثي گلثا آغشم ني و يثي ني اوقيملي.

مزدلفه گا دگشلي حكملر

مزدلفه گا دگشلي حكم لر باش تيثلي در: برنجثي فرض در. يعني قربان آينگ اوني گيجثي ننگ آغشم ني و يثي ثني مزدلفه غا چنلي تأخير غويمق فرض بولن بيرق در كوب مشايخ لرغا گورا مثل صاحب هدايه و اوندن بشغدا عالم لر اوننگ اچن مزدلفه يدماني يولدا اوقيثلر اوقين آغشم لري و يثي لري دوغري بولمذ يعني فاسد بولر قرشقلي يغديدا، دنگ آدمذندن اونچا غيطلمق هوكمان واجب در. اگر غيطلماني دنگ ني آترثا اوقين آغشمي و يثي ثي دوغري بولب آيلنر.

اكنجثي واجب در. يعني قربان آينگ اوني گيجاثندا آغشم بلن يثي ني مزدلفه گا تاخير غويمق ابن همام و غيري لرغا گورا واجب بولن بيرق در. اوننگ اچن بو اكي نمازي مزدلفه گا بارماني اوقيمق دوغري دالدر اونگا گورا بو اكي نمازي غيطلمق مطلقا واجب در. و ينا واجب بولن بيرق مزدلفه دا دنگ آطندن ثونگرا بر لحظه دورمق در ها اوذي برب دورثن ها غيري گوترب اكدثن ها شوننگ اوذ بيرغي بلن اكدلثن ها غيري ننگ بيرغي بلن اكدلثن ها اوقيدا بولثن ها بيهوش بولثن ها دارلين يغديدا بولثن ها مست بولن يغديدا بولثن ها شول يرگا برمق لغني نيت ادثن ها ادمثن ها شول يرنگ مزدلفه دگني بلثن ها بلمثن. اگر شو لحظه دورمق بي عذر ترك بولثا هوكمان دم چلمق گركلي در(و).

اما شو وقوف ني ضعيف لك جهتلي يا مريض لك جهتلي يا خاتون تقلشق دن غورمق لغی جهتلي يا ممكن بولميانلغي جهتلي ترك ادلثا مثلاً عرفات غا آخر وقتندا يتشن آدم گن دوغمذندن اونچا مزدلفه گا يتشب بشرمثا شو يغديلرنگ هيچ بيرندا دم واجب بولمذ. مزدلفه ننگ بار يري دورلغا جاي در مگر وادي محسّر ديلن ير دورلغا دالدر اول يردن چَقّن گچملي در. اول يرگا وادي محسّر ديب آد برلمگي اول مكان ابره ننگ فيل لرني ياددب عجيز لگا دوچار ادن اوي بولنثنگ در. وادي دياني چوكك اوي ديدگي و محسّر دياني يادديان و غم غا دوچار اديان ديدگي در.

شول يردن تيزلك بلن گچمك دورد مذهب دا مستحب در چونكه شيطان شول يردا حسرت چكب دوريار. شول يرگا وادي النار ديب دا آيديارلر يعني اودلي اوي ديدگي در. شول يردا بر آدم آو آولاب يوران يغديندا آسمان دن اود اينب شول آدم ني يقب هلاك ادب در. اوننگ اچن شول اويدن تيزلك بلن گچب بريان يغديندا شو دعاني اوقيملي: «اَللُّهُمَّ لاَتَقتُلنَا بِغَضَبِكَ وَ لاتُهلِكنَا بِعَذابِكَ وَ عَافِنَا قَبلَ ذَلِكَ». ترجمه: اي بار خدايا ثن بذلري اوذ غضبنگ بلن اولدرما و ثن بذلري اوذ عذابنگ بلن هلاك ادما و ثن بذلرگا ثغلق بر اجلمذ يتب اولمذدن اونچا.

اچنجثي سنت در. يعني مزدلفه دا گيجا غالمق، آغشم ني و يثي ني جماعت بلن اوقيمق، اوني گن دنگ آطندن ثونگرا گن دوغمذندن اونچا مني گا گدمك، مزدلفه ننگ وقوفي دنگ آطندن ثونگرا تا دنگ آغريانچا چكلمك، شو ايشلر سنت بولن بيرقلر در. دوردنجثي مستحب در. يعني مزدلفه گا گيرندا پياده گيرمك، غسل ادمك اگر شو اكثي يا هر بيري ميسر بولثا، مشعر الحرام ننگ يقين راغندا دشمك، ارتير نمازي اول وقتدا اوقيمق، يثي ننگ وقتي گيرندن ثونگرا آغشم بلن يثي ني جمع ادب اوقيمق لغا هولقمق، حتي يكلري دشرماني اوقيمق، مزدلفه دا دعا ادمك، تكبير و تهليل آيدمق، الله تعالي غا حمد و ثنا آیدمق و پيغمبر عليه السلام غا صلوات آيدمق، تلبيه ني كان آيدمق، اكي الني الله تعالي ننگ درگاهنا ثرمك، قبله غا بقمق، طنگري تبارك و تعالي ني كان ذكر ادب اوذ حاجت لرني الله تعالي دن دلاب دورمق تا دنگ آغريانچا، مني دا شيطان لرغا آدجق داشلرني مزدلفه دن اكدمك، يعني مزدلفه دن يدمش داش آلملي هر داش ننگ اولقانلغي شانك يا باقلا يالي بولملي مختار قول گا گورا، شول آلن داشلرني يومق، شو ايشلر مستحب بولن بيرقلر در.

باشنجثي مكروه در. يعني آغشم بلن يثي ني جمع ادمكدا اكي فرضنگ آرثنا فاصله ثلمقلق ايمك بلن يا اچمك بلن يا آغشمنگ اكي ركعت سنتني اوقيمق بلن يا آيري نفل اوقيمق بلن، اما بر مرتبه تكبير تشريق آيدمق بلن فاصله دشمذ. شيطان غا آدجق داشلرني مسجد خيف دن آلمق، يا اولقان داشلردن آلب آوردمق، يا اولقان داشلرنگ اوذي بلن بَلَّمك، يا مزدلفه دن اكدماني جمرات لرنگ اوذ لرنداكي داشلردن آلب آدمق، شو ايشلر مكروه بولن ايشلر در.

اكي جمع ننگ فرقي

حنفي مذهبدا اكي وقت ننگ نمازني بيركدرب بر وقتدا جمع ادب اوقيمق دوغري بولمذ مگر حج موسمندا حج غا احرام باغلان آدم اچن عرفات دا اويلا بلن اكندي ني جمع ادمك لگي و مزدلفه دا آغشم بلن يثي ني جمع ادمك لگي دوغري. شو اكي جمع ننگ فرق لري شيلا: 1ـ عرفات داكي جمع غا «جمع تقديم» ديارلر يعني اكندي ني الري چكب اويلاننگ وقتندا اويلا بلن بيركدرب اوقيمق در اما مزدلفه داكي جمع غا «جمع تاخير» ديارلر يعني آغشم ني ايذا چكب يثي ننگ وقتندا يثي بلن بيركدرب اوقيمقدر.

2ـ عرفات داكي جمع سنت اما مزدلفه داكي جمع واجب در. 3ـ عرفات داكي جمع اچن جماعت بلن اوقيمق شرط اما مزدلفه داكي جمع اچن جماعت بلن اوقيمق شرط دالدر. 4ـ عرفات داكي جمع اچن پادشاه ننگ امام بولمغي يا شوننگ غوين آدمثي ننگ امام بولمغي شرط اما مزدلفه داكي جمع اچن اولرنگ امامتي شرط دالدر. 5ـ عرفات داكي جمع اچن خطبه سنت اما مزدلفه داكي جمع اچن خطبه سنت دالدر. 6ـ عرفات داكي جمع بر اذان و اكي اقامت بلن در اما مزدلفه داكي جمع بر اذان و بر اقامت بلن در.

نحر گنندا ادملي ايشلر

نحر گن دنگ آطن دا ارتير نمازني اول وقتدا اوقيب قبله غا بقب اكي الني آسمان گا ثرب زار و تضرع بلن دعا ادمك لگا مشغول بولملي. تكبير و تهليل آيدملي و طنگري تبارك و تعالي ننگ حمد و ثناثني ادملي و پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي و تلبيه ني كان آيدملي و دنگ يغشي آغرندا مني گا گدملي(م ـ و ـ س) مفرد مني گا برندا هيچ زادغا مشغول بولماني داش آدمق لغا گدملي. جمرة اولي و جمرة وسطي ننگ دنگندن گچب جمرة عقبة ننگ دوشنا برملي، مني ني ثغ طرفندا و مكه ني ثول طرفندا آيلندرب اكي متر يارم يقين راغندا دورملي، مزدلفه دن آلن داشلرندن يدي داشني بر بردن آلب شول داشني ثغ الننگ بشن برمغي بلن ثوين برمغي ننگ اوجي بلن توتب غولتق ننگ آغي گورنر يالي ثغ الني غلدرب جمرة عقبة ني يدي مرتبه بلملي.

حج غا احرام باغلنن دن تا شو يدي داش ننگ اولقثني آديانچا تلبيه آيدب گذملي شو اولقي داشني آدملي بولندا تلبيه ني كثملي اوندن ثونگرا تلبيه آيدملي دال. هر داشني آدملي بولب الني غلدرندا شو گبلري آيدملي: «بِسمِ اللهِ اَللهُ اَكبَر رَغمَاً لِلشَّيطَانِ وَ رِضَاً لِلرَّحمَن» ترجمه: الله تعالي ننگ آدي بلن آديارن، الله تعالي بارچا ذات لردن اولي در شيطاني ققمق جهتلي رحمان آدلي پروردگارمني راضي ادمك جهتلي. شو جمرة عقبه دن ثونگرا ادملي دعاني «مفتاح السعادة» آدلي كتابدا ترجمه ثي بلن يذدم شوني آلب اوقيرثنگذ(وـ س ـ م).

هر وقتدا بولثن جمرة عقبه غا داش آطن آدم داشني آطندن ثونگرا دعاء ادمك اچن دورملي دال بلكه بريان يرندا دعاء ادملي. جمرة عقبه ننگ شو يدي داشني گن دوغندن تا گن آغيانچا شو اكي آرلقدا آدمق سنت در گن آغندن تا گن بطيانچا شو اكي آرلقدا آدمق مباح در. بعضي لر شونگا مكروه ديديلر. اما اوني گن دنگ آطندن تا گن دوغيانچا شو اكي آرلقدا آدمق مكروه در شوننگ يالي اوني گن، گن بطندن تا اون بيرلنجي گن ننگ دنگي آديانچا شو اكي آرلقدا آدمق مكروه در.

شو آيدنمذ جاني ثغ عذر ثذ ديو آدملر اچن در. اما عيال لر و عجيزلر و عذرلي آدملر اچن مكروه لگي يوقدر. اگر شو داشني آدماني اون بيرلنجي گن ننگ دنگ ني آتراثا دم چلملي و قضاثني آلملي رمي ننگ گن لرندا. مفرد جمرة عقبه غا يدي مرتبه داش آطندن ثونگرا هيچ زادغا مشغول بولماني چادرنا گلملي، داشلرني و بيلگي زادلرني چادردا غويب مذبح غا گدملي. شول يردا قربانلق غا يريان اولقان و ثمذ دورني ثتن آلب اگر ذبح ننگ اوغرني غوي بليان بولثا اوذ الي بلن قبله غا بقدرب شكرانه اچن ذبح ادملي اگر ذبح ننگ اوغرني غوي بلميان بولثا بشغا بر بليان آدم غا ذبح ادرب اوذي يانندا دورملي ذبح دن اونچا يا ثونگرا دعاء ادملي(م) مفرد ذبح ادندن ثونگرا كله ثننگ كلّي ثني ثيردرملي يعني مفرد قبله غا بقب اوترملي دلك هم شوننگ غرشي ثندا دورب كله ثننگ ثغ طرفندن ثيرمقلغا شروع ادملي. كله داكي ثچ لرنگ بارثني ثيرب آيرملي يا بارثي ننگ اوجندن انمله مقدارلي غرقملي(و ـ س) دنگا دورد دن بر مقدارلي ثيردرمق يا غرقدرمق مكروه در. ثيردرمق اركك آدم لرغا سنت اما خاتون لرغا حرام در اوننگ اچن مفرده بولن خاتون دنگا ثچي ننگ اوجندن انمله مقدارلي غرقدرملي(و).

اما مفرد كل بولثا يا ثچي اول ثيرغلي بولثا كله ثننگ ثچ چقيان يرنا تيغ يوردملي(و) مفرد كله ثننگ ثچني نوره بلن يا بشغا درمان بلن اوذي آيرثا يا غيري غا آيردثا دوغري بولر. كله دا بولن آغری يا باش يا يرا جهتلي ثچي ثيرمق عذر بولثا اوندا هوكمان غرقملي(و) يا شوننگ يالي غرقمق عذر بولثا يعني ثچ انمله مقدار دن غيثغا بولثا اوندا هوكمان ثيرملي(و) اگر اكثي دا عذر بولثا يعني ثچي انمله دن غيثغا غرقمق عذر بوليار كله ثندا باش بار ثيرمق عذر بوليار شو يغديدا اكي حكمنگ اكثي دا آيرليار يعني غرقمقدا گرگ دال و ثيرمقدا گرك دال هيچ بيرني ادماني حلالي بولاملي دم دا واجب بولمذ چونكه واجب عذر جهتلي ترك بولدي.

کله ثیردرمق لغا دگشلی حکملر

محرم نسك لرني بترب حلالي بولملي وقتندا اوذ كله ثني ثيرمق لغي دا دوغري و غيري ننگ كله ثني ثيرمق لغي دا دوغري. حاج ننگ كله ثني ثيردرمق يا غرقدرمق لغي ايام نحرننگ اچ گيجا و گنديذنا خاصلنن در شو اختصاص دنگا تضمين اچن در تحليل دالدر يعني ايام نحرننگ گيجا گنديذلرندن ثونگرا كله ثني ثيردرثا يا غرقدرثا يا حرم شريف ننگ دشندا حلق يا قصر بولثا حلالي بولب آيلنر اما دم چلمق لازم بولر حلق ننگ حكمي حلالي بولمق در. مفرد كله ثني ثيردرندن ثونگرا شوننگ اچن بارچا ايشلر حلال بولر دنگا جماع و دواعي لري حلال بولمذ بو اكثي ننگ حلال بولمغي طواف الزيارت غا قرشيان در. مفرد هر وقت طواف الزيارت ادثا اوندن ثونگرا شول اكثي حلال بولر.

طواف زیارت غا دگشلی حکملر

مفرد كله ثني ثيردرب و غسل ادب حلالي بولندن ثونگرا عادي اگن بشلرني گيب طواف زيارت غا گدملي(ف) مسجد حرام غا گيرب ركن يماني بلن حجر اسودننگ آرلغندا دورب بيت الله غا بقب شو هيل لي نيت ادملي: «نََويتُ اَن اََطُوفَ بِهَذَا البَيتِ العَتِيقِ سَبعَةَ اَشوَاطٍ طَوَافَ الحَجِّ» ترجمه: نيت قلدم شو قديم بولن اوي گا طواف ادمك لگي يدي مرتبه حج طوافني. اوندن ثونگرا اگر اول حج اچن سعي ادن بولثا يدي مرتبه رمل و سعي ادماني طواف ادملي اگر اول سعي ادمدك بولثا شو طواف زيارت ننگ اولقي اچ شوطندا رمل ادملي گرچا اول رمل ادن بولثدا چونكه سعي ثذ ادلن رَمَل اچن اعتبار يوقدر (س) طواف ادندن ثونگرا يدي مرتبه سعي ادملي.

طواف ادمك لگنگ و سعي ادمك لگنگ ترتيب لرني و شولرغا دگشلي حكم لرني و دستورلرني و مشروعات و غير مشروعات لرني طواف قدوم ننگ و سعي ننگ باب لرندا آچقلاب آيدق شول يري گوذّانگ. طواف زيارت ني شول گن ادمك افضل در. اگر اول گن دا ادمثا اكلنجي يا اچلنجي گن ادملي يعني ايام نحر ننگ گيجالرندا و گنديذلرندا ادملي ايام نحرننگ گيجالري دنگا اكي گيجا در يعني اون بيري گيجا و اون اكثي گيجا اگر طواف ني بي عذر اچلنجي گيجا گا غويثا هوكمان دم چلملي(و) شو اچ گن ننگ گيجالري اورطثنداكي اكي گيجا در اگر طواف زيارتني ايام تشريق ننگ آخرقي گني اداثا اصح قول غا گورا دم چلملي(و) و شو قول غا فتوي برلدي. اگر طواف زيارتني حيض جهتلي تاخيرا غويلثا دم واجب بولمذ. اگر طواف زيارتني اصلاً ادمثا هيچوقت شونگا عيالي حلال بولمذ گرچا يل لر گچثدا. طواف زیارتنگ اول وقتي اوني گن دنگ آطندن تا عمرننگ آخرنا چنلي در. شو طواف فرض در اگر شو طوافني ادلمثا اصلاً حجي كامل بولمذ.

طواف زیارت ننگ شرطلری

شو طواف ننگ دوغري بولمق لغـي اچـن كـوب شرط لر بار در:1ـ اسـلام يعني طواف زيارت مسلمان غـا فـرض در. 2ـ تقديم الاحرام يعنـي طـواف زيارت اونـچا حج غـا احرام باغلنن آدم اچن فرض در. 3ـ تقديم الوقوف يعني طواف زيارتندن اونچا وقوف ادن آدم اچن فرض در. 4ـ نیت ادملي، دالي آدم، عقلي كثميان آدم، گويا بيهوش آدم يالـي در بولـردا نيــت بولمـذ. 5ـ طواف ننگ شوط لرننگ كوبثي طفلملي. 6ـ طواف زيارت اوذ وقتندا طفلملي يعني نحرگن و اوندن ثونگرا تا عمرننگ آخرنا چنلي.

7ـ طواف زيارت اوذ جايندا بولملي يعني بيت الله ننگ دورگندا مسجدننگ اچندا بولملي. مسجدننگ اثتي دا اچي حساب در اما مسجدننگ دشندا طواف زيارت دوغري دالدر گرچا مسجد ننگ ديواري بولمثدا. 8ـ طواف زيارت ني دنگا اوذي انجام برملي گرچا بيرنا گوتردب گذثادا ها عذرلي بولثن ها عذرثذ بولثن. طواف زیارت دا نيابت دوغري بولمذ مگر حج غا احرام باغلنمذدن اونچا بيهوش بولثا شوننگ طرفندن بر آدم طواف ادثا ها امري بولثن ها بولمثن دوغري بولر صحيح قول غا گورا. بعضي لر بالغ بولمقلغي شرط اديلر اوننگ اچن طواف زيارت صبي غا واجب بولمذ.

طواف زيارت ننگ واجبلري

طواف زیارت نگ واجب لری کوب در: 1ـ بشرن آدم پيادا يوريب طواف ادملي 2ـ طواف ني ثغدن بشلملي 3ـ طواف يدي شوط بولملي 4ـ طواف اديان مطلقا حدثدن پاك بولملي يعني جنب لكدن و محدث لك دن آرثّا بولملي 5ـ طواف زيارتدا عورت اورتگلي بولملي 6ـ طواف زيارتني ايام النحردا ادملي طواف زيارت بلن رمي ننگ و حلق ننگ آرلرنداكي ترتيب سنت در يعني مفرد اونچا رمي ادملي اوندن ثونگرا حلق، اوندن ثونگرا طواف زيارت ادملي اگر رمي دن و حلق دن اونچا طواف زيارت اداثادا بويننا بر زاد واجب بولمذ دنگا سنت گا ترث بولمق باردر اونگا گورا كوب علماءلرنگ نظرندا اول ايش مكروه در مگر ابوالنجاء اوذي ننگ «منيةُ النّاسك» آدلي كتابندا شولرنگ آرثندا ترتيب واجب ديب آيدبدر.

طواف ني بوذيان زاد يوقدر. اولمذنگدن اونچا طواف غا فوت بولمقدا يوقدر. طواف دن بدل جائز بولمذ يعني طواف ننگ تركي اچن جزاء برلمذ مگر مفرد وقوف دن ثونگرا اولثا و مننگ حجم ني تمام ادنگ ديب وصيت ادن بولثا شوننگ طواف زيارتي اچن بدنه چلملي(و) و حجي هم شوندا كامل لشب دوغري بوليار. بر ميت ننگ طرفندن بدل حج اديان آدم وقوف دن ثونگرا اولثا، شوننگ حجي دوغري بولر چونكه اول آدم حج ننگ اولقان ركن ني ادا ادّي پيغمبر عليه السلام آيدب در: «الحجُّ عرفةُ» يعني حج عرفه دا وقوف ادمكدر اونگا گورا بو اولن كشي دا اولمذندن اونچا عرفه دا وقوف ادّي ميت ننگ طرفندن ادن حجي تمام بولدي. ميت ننگ مالندن بدنه چلملي و حجي ني كامل لشدرملي(و).

اوذ نفسي اچن حج غا گدن آدم يولدا اولثا و اوذي ننگ طرفندن حج ادمك بلن وصيت ادثا حضرت امام اعظم غا گورا شوننگ اوذ وطنندن بر آدم ايبرب حج ادّرملي اما امامين غا گورا شوننگ اولن يرندن ايبرب حج ادرملي. جامع الكبير آدلي كتاب نگ شرحندا يذلب در: بر آدم حج اچن چقب يولدا اولثا اگر اكي مكاندن دنگا بيرني بلان بولثا يعني اولن جايني يادا اوذ اوباثني بشغا يري آيدمدق بولثا هوكمان شول آيدن يرندن حج ادّرملي استحسان يذندن، اما قياس يذندن اوذ گدن اوباثندن حج ادّرملي. اگر وصيت اديان ننگ كوب وطنلري بار بولثا هيثي بر وطني مكه گا يقين بولثا شوندن ايبرب حج ادّرملي اگر اوننگ اصلاً وطني يوق بولثا اوندن اوننگ اولن يرندن ايبرب حج ادرملي.

طواف زيارت دن ثونگرا ادملي ايشلر

مفرد طواف زيارت ني ادندن ثونگرا اول حج اچن سعي ادمدك بولثا طواف زيارت ننگ ايذندن سعي ثني دا ادندن ثونگرا مني گا گلب يدملي(س) گيجا ننگ كوب ثني مني دا گچرملي مني ننگ غيرندا گچرملي دال(مك) قربان آينگ اون بيرلنجي گنندا اويلا نمازدن ثونگرا امام بر مرتبه خطبه اوقيملي(س) شو خطبه دا اوترملي دال امام شو خطبه دا داش آدمق لغنگ و حج ننگ بيلكي غالن عمل لرننگ حكم لرني تعليم برملي شو خطبه ننگ ترك بولمغي اولقان غفلت در.

مفرد مسجد خيف غا گلب امام غا اويملی. نمازدن ثونگرا و امامنگ آيدن خطبه لرني دنگلاب بولندن ثونگرا يا مسجد خيف غا گلماني اويلا نمازني اوذ چادرندا اوقين دن ثونگرا مسجد خيف طرفندن برب جمره اولي غا يدي داش آدملي(و ـ س) و جمرة ني اوذي بلن قبله ننگ آرثندا غويملي اكي متر يارم يقين راغنا برب ميله ننگ كوفراگني ثغ نا گچرب آذراغني ثولندا غويب مزدلفه دن آلن داشلرندن يدي داش ني بربر دن آلب شول آلن داشني ثغ الننگ بشن برمغني ننگ اوجي و ثوين برمغي ننگدا اوجي بلن توتب غولتق ننگ آغي گورنر يالي ثغ الني غلدرب جمرة اولي ني يدي مرتبه بلّملي. هر داشني آدملي بولب الني غلدرندا شو گبلري آيدملي: «بِسمِ الله اللهُ اَكبَر رَغمَاً لِلشَيطَانِ وَ رِضاً لِلرَحمَنِ» ترجمه: طنگري تبارك و تعالي ننگ آدي بلن آديارن طنگري تبارك و تعالي بارچا زادلردن بلند در شيطاني ققمق جهتلي و رحمان آدلي پروردگارمني راضي ادمك جهتلي آديارن.

شو يدي داشني آتب بولندن ثونگرا ثولنا غرشي چكلب قبله غا غرشي يوريملي جمرة اولي ني آرقاثنا گچرب دورملي شول يردا قبله غا بقب طنگري تبارك و تعالي غا حمد و ثنا ادب زار و تضرع بلن تكبير و تهليل آيدملي و پيغمبر عليه السلام غا صلوات لر ثلملي اكي الني ثرب اوذ نفسي اچن و آتا اناثي، اهل اولادي، استادلری و شاگردلري، دوغن غرندشلري، دوست يارلري و بارچا مسلمان لر اچن خير دعاء ادب الله تعالي دن مغفرت طلب ادملي. شول يردا سوره بقرة ني اوقير مقدارلي اگلنملي(م) چن يرك بلن طنگري تبارك و تعالي غا يلبرب دعاء ادملي و آغلاب انگرملي، اربد ادن ايشلردن توبه ادب گناهدن يولنب غيدجق بولملي.

اوندن ثونگرا جمرة اولي ننگ يانندن گدب جمرة وسطي غا برملي. جمرة وسطي دا ادملي ايشلرنگ بارثي (داش آدمغي ـ دعاء ادمگي و بيلكي يغديلري) گويا جمرة اولي داكي ايشلر يالي در دنگا فرقي موندا ميله ني ثغ طرفندا غويب ثول طرفنا كان غيشرملي در. الحاصل مزدلفه دن آلب گلن داشلري بلن جمرة وسطي ني يدي مرتبه بلاندن ثونگرا و كان اگلنب زار و تضرع بلن دعاءلر ادب بولندن ثونگرا جمرة عقبه غا گلملي. موني دا مزدلفه دن گترن داشلري بلن گويا نحر گنن داكي بلّيشي يالي يدي مرتبه بلّملي. جمرة عقبه ني بلاندن ثونگرا موننگ يانندا دعاء ادمك اچن هيچوقت دورملي دال بلكه دعاني بريان يرندا ادملي اوندن ثونگرا چادرنا گلب مني دا گيجلشملي(س).

مفرد قربان آينگ اون اكلنجي گنن دا اويلا نمازني اوقيندن ثونگرا مزدلفه دن گترن داشلري بلن اچ شيطاني دا بلملي يعني اونچا جمرة اولي غا يدي داش، اوندن ثونگرا جمرة وسطي غا يدي داش، اوندن ثونگرا جمرة عقبة غا يدي داش آدملي. هر بيرنداكي يغديلر يقين راغندا دورمقدا، داش آدمقدا، دعاء ادمكدا گويا دُينكي يغديلري يالي در. شو اكي گن داكي آدملي داشلرنگ وقتي يعني اون بيرلنجي گن، گن آغندن تا اون اكلنجي گن دنگ آديانچا و اون اكلنجي گن، گن آغندن تا اون اچلنجي گن دنگ آديانچا در. اونگا گورا شو اكي گن دا، گن آغمذندن اونچا داش آدثا مشهور قول غا گورا جمهور فقهاءلرنگ يانندا دوغري بولمذ بعضي لر دوغري ديب آيدثلردا اول ظاهر روايت ننگ ترثي در اونگا اعتبار يوق در. اويلا دن اونچا آتلن داشني غيطلملي در(و) شو اكي گن ننگ هر بيرندا گن آغندن تا دنگ آديانچا رمي ننگ جايز بولن وقتي در.

گن آغندن تا گن بطيانچا سنت آيلندرلن وقتي در. گن بطندن تا دنگ آديانچا مكروه بولن وقتي در. بارچا عالم لرنگ برلشمك لري بلن. اما اون اچلنجي گن دنگ آدثا حضرت امام اعظم غا گورا اداءننگ وقتي گچر امامين غا گورا گچمذ. قضاننگ وقتي بالاتفاق ايام تشريق ننگ آخرنا چنلي در. اگر هر بر رمي ني اوذ بلنن وقتندن گيجا غويثا قضاثي دا و جزاثي دا واجب بولر يعني دم چلمق لازم بولر قضاننگ وقتي اون اچلنجي گن گن بطمقلغي بلن توكنر. مفرد اون اكلنجي گن ننگ داشلرني آطندن ثونگرا مني دن مكه گا گن بطمذندن اونچا غيدمغی هيچ بر اشكال ثذ دوغري بولر اگر گن بطندن ثونگرا غيدثا اوندا مكروه بولر حتي بعضي لر گن بطندن ثونگرا غيدمقلغي دوغري بلميارلر اوننگ اچن شونگا دم چلملي اديارلر(و) اگر دنگ آطندن ثونگرا رمي دن اونچا غيدثا بالاتفاق دم چلملي در(و).

الحاصل مفرد مني دن غيدماني اون اچلنجي گن ننگ دنگ ني آتراثا شول گن ننگ داشلرني هوكمان آدملي(و) شول گن غالب داش آدمق افضل در. شول گن ننگ داشلرني اويلادن ثونگرا آدملي اگر شول اون اچلنجي گن ننگ داشلرني گن آغمذندن اونچا آدثا حضرت امام اعظم غا گورا مكروه لك بلن دوغري بولر اما امامين غا گورا دوغري بولمذ جمهور فقهاء امامين ننگ قول ني توديان در. اگر شول گن ننگ داشلرني آدماني گن ني بتراثا رمي ننگ اداثي ننگ دا و قضاثي ننگ وقتي گچر بي عذر ترك ادثا جانلي چلملي بولر(و) مفرد مني دن گدمك لگي قصد ادثا يانندا مزدلفه دن گترن داشلرندن بار بولثا شوني گركلي آدم بار بولثا شونگا برملي اگر گركلي آدم بولمثا آرثّا يرگا طشلملي جمرات لرغا التب اوقلمق مكروه در.

رمي ننگ شرطلري

رمي ننگ دوغري بولمقلغي اچن اون شرط گرك در: برنجثي آتلن داش جمرة ننگ ديبنا یا ياقيننا دشملي اگر جمرة دن دش دوشثا دوغري دالدر. يقين لق اچن بلنن مقدار متر يارم در اوندن ايراك بولثا دش در يعني متر يارم مسافت يا اوندن كم يقين در متر يارم دن آرتق مسافت دش در. شيطاني بلّملي جاي ميله ننگ جايي و دورگي در ميله ننگ اوذي دالدر اونگا گورا آتلن داش ميله ننگ اثتندا دورثا اتك غچمثا دوغري بولمذ. داش آديان داش ننگ دشجك جايني گورر يالي يردا دورملي اوننگ اچن داش ننگ دشجك جايي بلن آديان ننگ آرثي سنت طريقه ثي ننگ باربشي اكي متر يارم بولملي ديب آيديلر.

حاصل كلام شو يغديلرنگ بارثندا داش ننگ دشيان يرني اعتبار ادلنر، آديان ننگ مكان ني اعتبار ادلمذ اوننگ اچن داش آديان دش يردن آدثدا جمرة گا يا جمرة ننگ يقيننا دشثا دوغري بولر اگر يقيننا دشمثا دوغري بولمذ. اگر آدجق داشي جمرة ننگ يانندا الندن غچثا شوننگ يرنا مزدلفه دن گترن داشلرندن بشغا بر داش آلب آدملي جمرة داكي داشلردن آلب آدملي دال. اگر جمرة داكي داشلردن آلب آدثا جايز بولر اما بو ايش سببلي گنهكار بولر شو آيديانمذ الندن غچن داشي بيلكي داشلرغا غتشب هيثي دگي بلنمثا در اگر اوذ داشني هوكمان طنيثا اوني آلب آدمق لغنگ هيچ اشكالي يوق در.

اكنجثي بلمك در. اگر بلنماني داشني التب جمرة دا غويثا دوغري بولمذ اما بلماني داشني جمرة گا اوقلثا مكروه لك بلن دوغري بولر. اچنجثي بلنن داشلر دشيان جايلرنا بلّيان ننگ حقيقت اوذ فعلي بلن دشملي اگر آتلن داش برآدم ننگ آرقاثنا يا چترننگ اثتنا دشثا شول آدم اول داشني آلب جمرة ني بلثا يا جمرة گا اوقلثا يا التب جمرة دا غويثا شو يغديلرنگ هيچ بيرندا دوغري بولمذ اول داشني هوكمان غيطلاب آدملي در(و) اگر اول داش هيچكم غوذغمغن يغديدا اوذي جمرة گا غچثا دوغري بولر اگر اول داش ننگ جمرة گا دشمك لگي اوذ نفسي بلن مي يا اثتنا دشن آدم ننگ ققمق لغي بلن مي، هيثي بلن جمرة گا دشن لگني بلمثا احتياط جهتلي شول داشني غيطلاب آدملي. شوننگ يالي هر بر داش آطن آدم اوذ آطن داشي ننگ جمرة گا دشمك لگندا شك ادثا شول داشني غيطلاب آدمق گركدر.

دوردنجثي هر يدي داشني يكا يكا دن آدملي اگر يدي داش ننگ بارثني بردن آتاثا دوغري بولمذ اول دنگا بر داش ادمق حسابندا بولر آلتي داشني اولردن بشغا يكا يكا آدمق گركدر(و) يدي داشني بردن آتب بر آدمق لغنگ يرنا حساب ادلندا دوغري بولثدا سنت گا ترث بولمقلغي سببلي مكروه لگي بار در. باشنجثي هر كم اوذ داشلرني آدملي(و) غيري ننگ آدمقلغي دوغري بولمذ اما نمازني اورتُورب اوقيمقلغي بشرميان مريض ننگ غيري غا امر ادب آدّرمقلغي دوغري بولر. اگر چاغاننگ يا تنتك ننگ يا دالي ننگ يا بيهوش ننگ طرفندن داشلرني آتلثا دوغري بولر گرچا امري بولمثدا اما انكي غوثي داشلري شولرنگ ال لرندا غويب شوندن آلب آدملي يا شولرنگ ال لري بلن آدملي. اگر عذر شول وقت آيرلثدا داشلري غيطادن آدمق گرك دال و شولرغا فديه دا گرك دال اگر آدمثلردا مريض دن غيري لرنا.

علامه وهبة الزحيلي ننگ آيدمق لغنا گورا بر آدم رمي ننگ وقتي توكنيانچا غتلمق اميدي بولميان مريض لگا دچار بولمغي جهتلي يا زندان بولمغي جهتلي يا ياشي ننگ اولقان بولمغي جهتلي يا خاتون حامله لغي جهتلي رمي دن عاجز بولثلر، داشلرني آدرمق اچن غيري لرغا وكالت برمكلري دوغري بولر بر آدم كوب آدملرنگ طرفندن وكيل بولب داشلرني آدمغي دوغري بولر. بر آدم اوذ طرفندن و غيري ننگ طرفندن داش آدملي بولثا اونچا اوذ داشلرني بارچا جمرات لرغا آدملي اوندن ثونگرا غيري ننگ طرفندن وكيل بولب آديان داشلرني آدملي. اما هر جمرة دا اونچا بر داشني اوذ طرفندن آتب ثونگرا اكلنجي داشني غيري ننگ طرفندن آتب شو ترتيب بلن بارچا آدملي داشلرني آتب توكدثا دوغري بولر اما سنت گا ترث بولمغي جهتلي مكروه چلگي بار در اوننگ اچن اونچا اوذ داشلرني آتب تمام ادملي اوندن ثونگرا غيري دن آدملي.

آلتنجثي جمرات لري يرنگ جنسندن بولن زادلر بلن بلملي ير جنسندن بولن زادنگ اكي يغديي بولر:  1ـ يقمق بلن كل بولمذ 2ـ اورمق بلن ثينمذ. اوننگ اچن آغچ لرنگ غابق لري و آونق لري، اوت لرنگ كوك لري و دانه لري، ميوه لرنگ شانك لري، مال لرنگ غملق لري بلن بلمك دوغري بولمذ چونكه بولرنگ بارثي يقمق بلن كل بوليان در اوننگ اچن ير جنسندن حساب ادلمذ. شولر يالي غذل بلن، كمش بلن، مس بلن، دمر بلن و فلزات لرنگ هر نوعي بلن بلمك دوغري بولمذ چونكه بولرنگ بارثي اورمق بلن ثينيان در اوننگ اچن ير جنسندن دالدر. يدنجثي داشلر وقتندا آتلملي. ادا وقتي و قضا وقتي و سنت وقتي و كراهت وقتي آيدلب گچدي. ثگذنجثي داشلر وقتندا آتلمثا هوكمان رمي ننگ وقتلرندا قضا ادلملي و جزاثي دا برلملي يعني دم چلملي. دوقذلنجثي داشلر كامل ثاني بلن آتلملي يا كوب ثي آتلملي يعني هر جمرة گا دورد داش آتلثا اچثي يا اچ دن آذي ترك بولثا رمي دوغري بولر اما ترك ادلن داشلرنگ هر بيرننگ برابرنا صدقه برمك گركدر(و) اما داشلرنگ كوب ثني ترك ادثا يعني هر جمرة گا اچثني آدثا دوردثني ترك ادثا اول گويا داش آدمدق يالي در اول دم چلملي بولر(و).

اوننجثي جمرات لر آرلرنداكي ترتيب لرگا رعايت ادلملي بعضي لرغا گورا يعني رمي ننگ اكلنجي و اچلنجي و دوردلنجي گنلرندا اونچا جمرة اولي غا ثونگرا جمرة وسطي غا ثونگرا جمرة عقبة غا آتلملي. مبسوط سرخسي دا یذلب در: اگر اكلنجي گندا اونچا جمرة عقبة غا آدثا ثونگرا جمرة وسطي غا آدثا ثونگرا جمرة اولي غا آدثا شول گندا يلنگشن لغني بلثا جمرة وسطي ني غيطلملي ثونگرا جمرة عقبه ني غيطلملي اما جمرة اولي ني غيطلمق گرك دال چونكه عقبة بلن وسطي ننگ رمي ثي ننگ اعتباري بولمثا اوننگ رمي ثي اولقي رمي بوليار گويا جمرة اولي بلن بشلان يالي بوليار. اكثر عالم لر جمرات لر آرلرنداکي ترتيب لرگا سنت ديدي لر اونگا گورا يلنگشن يغديلرندا گچن ترتيب بلن غيطلمق سنت در واجب دالدر.

بر آدم جمرة اولي ني ترك ادب بيلكي اكثنا آتن بولثا بارثني دوغري ترتيبي بلن غيطلاب آدملي. اگر هر جمرة گا اچ داش آتن بولثا اونچا جمرة اولي غا دورد داش آتب تكميل ادملي اوندن ثونگرا جمرة وسطي بلن عقبة ني يدي داش آتب كامل غيطلملي(وـ س) اگر هر جمرة گا دورد داش آتن بولثا هر جمرة گا اچ داش آتب كامل لشدرملي غيطلمق گرك دال اگر غيطلاب آدثا افضل در. اگر اچ جمرات لرغا داشلرني آدثا بردن گورثا الندا دورد داش غالب در شول دورد داش هيثي جمرة ننگكي دگني بلمثا شولري جمرة اولي غا آدملي بيلكي اكي جمرة گا يمشغادن غيطلاب آدملي(و) اگر شول الندا غالن داشلر اچ داش بولثا اوندن هر جمرة گا يكا يكادن اچ داش آدملي اگر الندا غالن بر داش يا اكي داش بولثا اولري دا يكا يكادن اوذ ترتيبي بلن اچ جمرة گا آدملي.

هر جمرة گا قصد بلن يدي داش دن آرتق آدملي دال(مك) حضرت امام اعظم غا گورا رمي ني حلق دن تقديم ادملي(و) رمي ترك بولثا رمي ننگ وقتندا قضاثني آلملي جبراني بلن(و) اگر قضاثني آلماني وقتني گچرثا دم چلملي(و) نحر گندا اويلادن ثونگرا آدملي دال(مك) بيلكي گنلردا اويلا دن اونچا آدمق مكروه لك بلن دوغري بولر ضعيف روايت لرغا گورا اما صحيح روايتدا اورطقي اكي گندا اويلادن اونچا آدمق اصلاً دوغري دالدر. اما دوردلنجي گندا اويلادن اونچا آدمق امام اعظم غا گورا مكروه لك بلن دوغري بوليار اما امامين غا گورا اصلاً دوغري دالدر. جمرات لري اولقان داشلر بلن بلملي دال، ها آوردثن ها آوردمثن، مسجدنگ داشلري بلن بلملي دال، جمرة داكي داشلر بلن بلملي دال، نجس داش بلن بلملي دال، يدي ثاندن كوب بلملي دال، سنت طريقه بقمقلغي ترك ادملي دال، يقين راغندا دورمق لغي ترك ادملي دال، بعضي قول گا گورا جمرات لرنگ ترتيب لرني ترك ادملي دال و داشلري طشلملي دال(مك).

جمرات دن ثونگرقي ايشلر

مفرد اچلنجي گن يا دوردلنجي گن جمرات لرغا داشلرني آتب بولندن ثونگرا مني دن چقب مكه گا غيدملي يولدا محصّب دا دشب دعاء ادملي(س) چونكه كافرلر شول يردا ايشب پيغمبر عليه السلام غا ضرر يترمك اچن آنط اچشب گب لرني بُكدرردي لر. پيغمبر عليه السلام اولرغا گوذ ادب الله تعالي ننگ ادن ثيلغ لرني و برن كمك لرني كُوكذمك اچن شول يردا دشدي و دم آلدي اوننگ اچن شول يردا دشمك بذگا سنت بولب غالدي گويا طواف دا رمل ننگ سنت بولب غالشي يالي اگر اول يولدن غيدمثا سنت دالدر.

مفرد محصّب دا دشب دعاء ادب دم آلندن ثونگرا مكه گا گلملي، ايام تشريق توكنندن ثونگرا عمره سنتني بترملي اگر اول عمره ادمدك بولثا چونكه عمره ادمك عمردا بر مرتبه سنت در. عمره ادمك اون دوردلنجي گيجادا مكروه دالدر چونكه اول گيجا اونداكي گن گا تابع دالدر بلكا ايذنداكي گن گا تابع در. مفرد اوذنا عمره ادندن ثونگرا بشرثا آتالرنا و انالرنا و دوغن لرنا و غرندش لرنا عمره ادملي مكه دن چقماني قرآن كريم ني اوقيب ختم ادملي(م) مكه دا عمره ادجك آدم مسجد تنعيم غا برب احرام غا گيرملي اوندن ثونگرا گلب بيت الله غا طواف ادملي و صفا و مروه گا سعي ادملي اوندن ثونگرا ثچني ثيردرب يا غرقدرب حلالي بولملي. عمره ننگ كامل احكاملرني و ادملي ايشلرننگ تفصيل لرني بلجك بولثنگذ اوذ بابندن گوذّانگ.

مفرد مكه مكرمه دا حضرت خديجه انامذنگ اوينا، حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ دوغن يرنا، حضرت ابي بكر صديق ننگ اوينا، حضرت علي ننگ دوغن يرنا، حضرت عمرننگ مسلمان بولن جاينا «دارالارقم» غا، غار ثورگا، غار حراء غا، مسجد الراية غا، مسجد الجن غا، مسجد الشجرة غا، مسجد الغنم غا، مسجد اجياد غا، مسجد ابي قبيس غا، مسجد طوی غا، مسجد العقبة غا، مسجد الجعرانة غا، مسجد عائشة غا، مسجد الكبش غا، مسجد نمرة گا، مشعرالحرام غا، مسجد الخيف غا، غار المرسلات غا، اهل المعلي غا، حضرت خديجة الكبري، عطاء، سفيان بن عيينة، فضيل و علي القاري و بيلكي صحابه لرنگ و اولياءلرنگ و علماءلرنگ و صالح لرنگ قبرنا زيارت ادملي(م) البته شو آيدلن لرنگ بر ناچا لرندن اثر بلنمثدا شول يردا مدفون بولن لري نيت ادب زيارت ادملي(م) شو بيك آدملري و بركتلي جايلري زيارت ادب شولرنگ دورگندا قرآن اوقيب ذكر و ثناء و دعاءلر قلب بركتلنجك بولملي هيچوقتدا جمعه دن و جماعتدن غالملي دال، سنت لرني و احتياط ظهرني ترك ادملي دال(و).

مفرد مكه مكرمه دا بولن وقتلرني غنيمت بلملي شو يردا اديان هر بر عبادتي يذمنگ (000/100) بولب اوثيان لگني گوذ اونا گترب تلاش ادملي هر نا قدر كوفراك شو مكان مقدس دا غالجق بولملي شو مكان شريف دا بولن وقتلرني كيمياء حساب ادب مسجد حرام دن چقماني گچرجك بولملي شوندا اعتكاف اوترملي و قرآن ختم ادملي و صلاة تسبيح اوقيملي و روزه تودملي و صدقه لر و خيرات برملي، بثم بثم طواف ادملي، اوترندا بيت الله شريف ني گوذّاب اوترملي، شو بيت الله ني بر ساعت گوذّمك بر يلقي عبادتدن افضل در المدام فكر بلن و ذكر بلن بولملي و كوب دعاءلر ادملي الايتا دعاءلرنگ قبول بوليان جايلرندا، حجر اسودننگ دوشندا، حطيم ننگ اچندا، ميزاب ننگ اتگندا و ملتزم دا و مقام ابراهيم دا و ركن يماني بلن ركن حجر اسودننگ آرثندا و زمزم دا و صفادا و مروه دا كوب كوب دعاءلر ادملي. باش وقت نمازي مسجد حرام دا جماعت بلن اوقيملی اگر دورك داكي زيارت لرغا گدمكچي بولثا ارتير ايردن گدب هوكمان اويلادن اونچا اورلب گلملي مسجد حرام ننگ جماعتندن غالملي دال مكه ننگ اهل لرنا حرمت غويملي و شولري المدام احترام بلن گوذّملي و محبت ادملي(و).

مفردننگ مكه دن گدمكچي بولندا ادملي ايشي

مفرد مكه دن گدمك لگا فكرني اورثا طواف صدر ادملي يعني ركن يماني بلن حجر اسودننگ آرلغندا دورب بيت الله غا بقب شو هيل لي نيت ادملي: «نَوَيتُ اَن اَطُوفَ بِهَذَا البَيتِ اُسبُوعَاً كَامِلاً طَوَافَ الصَّدَرِ لله تَعالَي اَللهُ اَكبَر» ترجمه: نيت قلدم شو اويگا غيدمق طوافني ادمك لگني كامل يدي مرتبه خداي اچن طنگري تبارك و تعالي بارچا زادلردن اولقان در. شو طواف صدرننگ بارچا يغديي يعني بشلمق و آيلنمق و دعاء ادمك ترتيب لري گويا طواف قدوم و طواف زيارت يالي در. يدي مرتبه طواف ادندن ثونگرا مسجد نگ اچندا بشرثا مقام ابراهيم نگ يانندا اكي ركعت نماز اوقيملي اوندن ثونگرا زمزم گا گلب ثوندن اچملي و دفثندن غيملي شول يغديدا بيت الله غا بقب دعاء ادملي. اوندن ثونگرا ملتزم گا گلب غرثق ني و ثغ ينگق ني ديوارغا غويب ثغ الني ايشك گا اوذدب تكبير و تهليل و صلوات و حمد و ثناءلر آيدن يغديندا زار و تضرع بلن آغلاب دعاء ادملي.

اوندن ثونگرا حجر اسودني استلام ادملي اگر بشرمثا نيابت لرنی انجام برملي اوندن ثونگرا بيت الله غا نظرنی تكب آيرلشب بریان لغنا حسرت چكب آرقانلين يوريب آغلي آغلي مسجدننگ ايشگندا دورب مسجد الحرام و اوننگ اچنداكي مقدسات لر بلن خوشلشب شو ثوذلري آيدملي: «اَلوَدَاعُ يَا كَعبَةَ الله، اَلوَدَاعُ يَا بَيتَ الله، اَلوَداعُ يَا قِبلَةَ المُسلِمِين، اَلوَدَاعُ يَا اُنسَ الطَّائِفِينَ وَ العَاكِفِين، اَلوَدَاعُ يَا حِجرَ اِسمَاعِيل، اَلوَدَاعُ يَا مَقَامَ اِبرَاهِيم، اَلوَدَاعُ يَا حَطِيمُ زَمزَم، اَلوَداعُ اَیُّهَا الحَجَرُ الاَسحَم، اَلوَداعُ اَيُّهَا المُستَجَارُ وَ المُلتَزَم، اَلوَداعُ يَا بِئرُ زَمزَم، اَلوَداعُ يَا اَرضَ الحَرَم، اَلوَدَاعُ اَيُّهَا المَسجِدُ الحَرامُ الاَعظَم».

ترجمه: خوش غالدنگ اي الله تعالي ننگ كعبه ثي، خوش غالدنگ اي طنگري تبارك و تعالي ننگ اويي، خوش غالدنگ اي مسلمانلرنگ قبله ثي، خوش غالدنگ اي طواف اديانلرنگ و مسجد حرام دا بولن لرنگ هوري، خوش غالدنگ اي حضرت اسماعیل نگ گوملن يري، خوش غالدنگ اي حضرت ابراهيم خليل الله ننگ دورن مكاني، خوش غالدنگ اي زمزم و حطيم، خوش غالدنگ اي خلقلرنگ گناثي بلن غرلن حجر اسود، خوش غالدنگ اي اوذنا پناه گترليان ملتزم، خوش غالدنگ اي زمزم نگ غُي ثِي، خوش غالدنگ اي حرم شريف ننگ يري، خوش غالدنگ اي بيك حرمتلي بولغن مسجد حرام.

اوندن ثونگرا آغلاب دعاء ادر: اي بار خدايا! مننگ بيت الله غا شو گلشم آخرقي گلمگم ادما، بلكه ينادا كوب كوب مرتبه لر گلمك لگي منگا نصيب ايلا ديب طنگري تبارك و تعالي دن دلار.

طواف صدرغا دگشلي حكملر

طواف صدر آفاقي لر اچن واجب در ها مفرد بولثن ها متمتع بولثن ها قارن بولثن ها ارکک بولثن ها خاتون بولثن. طواف صدر معتمرگا و اهل مكه گا و اهل حرم گا و اهل حل گا و ميقات لر اهل لرنا و حجي فوت بولن آدم غا و محصرغا و دالي گا و چاغاغا و حيضلي غا و نفاسلی غا و هميشه لك غالمغي نيت ادن آفاقي غا واجب بولمذ. طواف صدرننگ دوغري بولمقلغي ننگ شرطي اصل طواف غا نيتي بولملي صدر طوافي ديب تعيين ادمك شرط دالدر. طواف صدرننگ جائز وقتي طواف زيارتدن ثونگرا تا عمرننگ آخرنا چنلي در مستحب وقتي مكه دن گدمك لگا شروع ادمذننگ اوياني در. اولمذندن اونچا هيثي بر وقتدا طواف صدر ادثا اداء بولر قضاء بولمذ گرچا يل لر گچندن ثونگرادا بولثا.

طواف زيارتدن ثونگرا هر بر طواف ادثا شول طواف صدردن حساب بولر صدر نيت ادمثدا و نحر گن لرننگ اولقي گني بولثدا. الحاصل طواف صدر نحر گن لرندا و نحر گن لرندن ثونگرا دا دوغري در. طواف صدر ادندن ثونگرا مكه دا غالمغي اوذلثا مكه ني وطن تودمثا شول ادن طوافي دوغري بولر گرچه طواف دن ثونگرا بر يل غالثدا اما افضل طريقه ثي غيدجق بولندا طواف ادمكدر. طواف صدر اقامت نيت ادمك بلن ساقط بولمذ يعني واجب لغي گردندن آيرلمذ گرچا كوب يل لر غالمقلغي نيت ادثدا. اما مكه دا يا مكه ننگ اطراف لرندا وطن تودمقلغي نيت ادمك بلن ساقط بولر اگر ايام تشريق ننگ اكلنجي گني گن آغمذندن اونچا نیت ادن بولثا. اما اكنجي گن گن آغندن ثونگرا نیت ادمك بلن ساقط بولمذ.

اگر ايام تشريق ننگ اكلنجي گني‌ گن آغمذندن اونچا وطن تودمق لغي نيت ادب ثونگرا نيتندن منصرف بولثا يعني ايام تشريق نگ اكلنجي گني گن آغمذندن اونچا اول يري وطن تودمق لغني ترك ادب ‌بشغا يرگا سفر ادمك لگي قصد ادثا، طواف صدر شونگا واجب بولمذ گويا مكه لي آدم سفرغا چقمقلغي قصد ادمك لگي بلن واجب بولميشي يالی. هيثي بر آفاقی طواف صدر ادماني مكه دن چقثا شوننگ احرام ثذ طواف صدر اچن اورلب گلمگي واجب در اگر ميقات دن گچمدك بولثا. اما ميقات دن گچن بولثا اورلمك واجب بولمذ بلکه اونگا دم واجب بولر.

اگر ميقات دن گچندن ثونگرا طواف صدر اوچن اورلثا هوكمان احرام بلن اورلملي يعني عمره غا يا حج غا احرام باغلملي مكه گا برن دا اونچا عمره ننگ طوافني ادملي‌ اوندن ثونگرا طواف صدر ادملي تأخيره غالمق لغي جهتلي دم دن يا صدقه دن هيچ بر شي واجب بولمذ دنگا گنهكار لگي بولر اوننگ اچن توبه ادملي اما غوثي ميقات دن گچن دن ثونگرا اورلماني حرمگا دم ايبرمكدر چونكه دم فقيرلرغا پيدالي در و همدا حاجي غا ينگل لكدر و فضيلت وقتي هم گچن در.

اگر حيضلي خاتون مكه ننگ اويلرندن آيرلشمذندن اونچا پاكلنثا طواف صدر لازم بولر(و) اما مكه ننگ اويلرندن گچندن ثونگرا پاكلنثا طواف صدر لازم بولمذ چونكه مكه ننگ اويلرندن گچن زمانندا مسافر بوليار نمازني قصر ادملي(و) اوننگ اچن اول خاتون غا اورلمك و دم چلمق گرك دالدر. اگر اون گن دن باردا پاكلنثا غسل ادمذندن اونچا يا بر نمازنگ وقتي گچمذندن اونچا مكه دن چقثا شونگا اورلمك گرك دالدر چونكه اول يغديدا حيضلي ننگ حكمندا در.

اما مكه دن چقمذندن اونچا غسل ادن بولثا يا بر نمازنگ وقتي گچن بولثا اونگا هوكمان اورلمك گركدر(و) گويا شوننگ يالي اون گن دن ثونگرا پاكلنن خاتون غا هم اورلمك گركدر(و) ها غسل ادثن ها ادمثن ها بر نمازنگ وقتي گچثن ها گچمثن هوكمان اورلملي در(و) اگر خاتون حيضلي بولن حالندا مكه ننگ اويلرندن گچثا اوندن ثونگرا پاكلنثا ميقات دن گچمذندن اونچا مكه گا اورلب گلثا طواف صدر ادملي(و) چونكه اول خاتون مكه گا اورلب گلمگ لگي بلن گويا مكه دن چقمدق يالي بولدي.

نفاسلي بولن خاتوننگ حكمي شو آيدلن يغديلردا گويا حيضلي بولن خاتوننگ حكمي يالي در. الحاصل حيضلي و نفاسلي بولن خاتون مكه دن گدمكچي بولثا دشندن مسجدنگ غفي لرندن بر غفي غا گلب دورملي و دعاء ادملي و صدقه برملي(م) مفرد طواف صدر ادب گدمكچي بولندا زمزم ثوندن اوينا اكدملي(م) و حرم شريفنگ توفرغندن و داشلرندن و غوري آغچلرندن و اذخر آدلي اوتندن آذ مقدار تبرك جهتلي اكدمك لرننگ زياني يوقدر(مب) مفرد مكه دن چقب پيغمبر عليه السلام غا زيارت ادمك اچن مدينه منوره گا گدملي(س) تا بريانچا پيغمبر عليه السلام غا صلوات آيدب گدملي(م).

پيغمبر عليه السلام نگ زيارتي

حضرت رسول اكرم محمد مصطفي صلي الله تعالي عليه و سلم ني زيارت ادمک الله تعالي غا يقينلشدريان ايشلرنگ انكي اولقاني و طاعت و عبادتلرنگ انكي غوثي در و يوقري درجه لرگا يتشمك اچن اولي سبب و بيك وسيله و واجب ننگ درجه ثنا يقين بولن سنت در حتي بعضي لر واجب ديب آيديلر. اوننگ اچن مفرد فرض حج ني بترندن ثونگرا هوكمان پيغمبر عليه الصلاة و السلام غا زيارت ادمك اچن مدينه منوره گا يذلنملي تا بريانچا عشق و ذوق بلن صلوات لر آيدب و قصيده لر اوقيب پيغمبر عليه السلامنگ عظمتني يرك گا ثلب گدملي و حرم النبي گا يقينلدغچا حضور و خشوع ني آردرملي و سلام و صلوات لري كوفلدملي.

مدينه منوره ننگ غرثي گورنن دا اويلرنا و باغلرنا گوذي دشندا پيغمبر عليه السلام غا صلوات لر ثلب دنياثي ننگ و آخرتي ننگ بافيدي اچن دعاء ادملي و زار و تضرع بلن الله تعالي غا يلبرملي الايتا مسجد النبي صلي الله عليه و سلم ننگ مناره لري گورنندا بتر متأثر بولب آغلملي هر ناچا ادبني كامل ادب پيغمبر عليه السلام ني اوللدثا و اوذني يرگا چلب پث پال لگي و تواضع لغي كوب ادثدا بويننا واجب بولن بيرق لرننگ بعضي ثني بتريان در يذگا توغثن ثني بتريان دالدر.

مدينه منوره ننگ شهرنا گيرندا شو دعاني اوقيملي(م) «بِسمِ اللهِ مَا شَاءَ اللهُ، لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ، رِبِّ اَدخِلنِي مُدخَلَ صِدقٍ وَ اَخرِجنِي مُخرَجَ صِدقٍ، اَللّهُمَّ افتَح لِي اَبوابِ رَحمَتِكَ وَ ارزُقنِي مِن زِيَارَتِ رَسُولِكَ صَليَ اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ مَا رَزَقتَ اَولِيَاءَ كَ وَ اَهلَ طَاعَتِكَ وَ اَنقِذنِي مِنَ النَّّارِ وَ اغفِر لِي وَ ارحَمنِي يَا خَيرَ مَسئُولٍ» ترجمه: الله تعالي ننگ آدي بلن شو مقدس شهرگا گيريارن شو عزت طنگري تبارك و تعالي ننگ منگا هالاب برن پايي در بو شرافت لرغا يتشمك لگا مندا هيچ بر يغدي يوق در مگر بيك طنگريمنگ كمك برمك لگي بلن بار در، اي بار خدايا ثن مني شو مبارك و مقدس شهرگا ثلغل غوي لق و آبرو بلن و شوندن مني چقرغل غوي لق و آبرو بلن، اي بار خدايا ثن مننگ اچن رحمت غفي لرنگي آچغل و اوذ عزيز پيغمبرنگ زيارتني ادمكدن منگدا پاي بر اوذ اولياءلرنگا و اهل طاعتنگا برن پاينگدن و ثن مني اودغا دشمكدن خلاص اد و مننگ گناهلرمي بغشلا و منگا رحم اد اي اوذنا دلگ ثلنن لرنگ انكي غوثي.

پيغمبر عليه السلامنگ اثتندا غرلن ياشل قبّه ني گورن وقتندا شوننگ عظمتني گوذ اونا آلملي چونكه اول مقدس مكاني علماءلر شو هيل لي توصيف ادب درلر: «اَفضُلُ البِقَاعِ بِالاِجمَاعِ سِيُّد القُبُورِ بِلاَ نِزَاع وَ اَكرَمُ الخَلق ِعَلَي الخَلاَّقِ بِالاِطلاَقِ» ترجمه: شول پيغمبر عليه السلامنگ يرلشن جايي يرلرنگ انكي غوثي در بارچا مجتهدلرنگ برلشمك لري بلن و بارچا قبرلرنگ بایرثي و بشدغي در شك ثذ و شبهه ثذ و مطلقا مخلوق لرنگدا انكي ثيلغلثي در بارچا عالم ني يردن طنگري تبارك و تعالي ننگ يانندا. يعني كعبه دن دا و كعبه ننگ غيرندن دا شول مكان ننگ حرمتي يوقري در.

اوننگ اچن شول مقدس شهرگا گيریان آدم ظاهر باطني بلن پثلب حرم النبي ننگ حرمتني و عظمتني يادغا ثلب شول مبارك مكاني اوللدملي و شونگا تعظيم ادملي گويا پيغمبر عليه السلام ني گورن يالي بولب اما بو دنيادا گورمك نصيبي بولماني پيغمبر عليه السلام غا ثطشماني ديدار مباركندن محروم غالننا غيننب غم غصه غا چولنملي، عزيز پيغمبرم بودنيادا گورب بلمدم بلكم آخرتدا گورمگم مشكل بولماورثن ديب زار و تضرع بلن آغلي آغلي هتل ننگ غفي ثندا برب دشملي. يكلرني اطاق لرنا ثلب جايلشدرندا ايب اچب يادولغي آيرلندا استنجاء و طهارت قلب غسل ادملي اوندن ثونگرا آرثّا لباسلرني گيب خوشبو عطرلر چلب پيغمبر اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ مبارك مرقد مطهرنا غرشي گدملي.

طنگري تبارك و تعالي ننگ شو نعمتي ميسر ادن لگنا كوب كوب شكر ادملي و كوب كوب صلوات لر و سلام لر بلن مقصد و مراد لرنا يتشمك اچن حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ درجه و منزلتني وسيله قرار برملي پيغمبر عليه السلام آيدب در: «تَوَسَّلُوا بِجَاهِي فَاِنَّ جَاهِي عِندَ اللهِ عَظِيمٌ» ترجمه: ثذ الله تعالي دن اثلگ لرنگذدا مننگ مقام و مرتبه مي وسيله توتنگ! تحقيق مننگ آبرو و خاطرم الله تعالي ننگ يانندا بتر اولقاندر اوننگ اچن پيغمبر عليه السلام ني آرا ثلب خير مقصدلرنگ بارثني طنگري تبارك و تعالي دن دلملي(م).

مسجدگا گيرملي بولندا باب السلام آدلي غفي دن گيرملي. بارچا گناهلرندن توبه ادب كچي پال و پث يغدي بلن اوذندا عاجزلق ظاهر ادب حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم گا و اوننگ آل و اصحاب لرنا صلواتلر و سلاملر آيدب خدايا و پاك پروردگارا ثن مننگ گناهلرمي گچ و رحمت غفي لرنگي منگا آچ ديب ثغ آيقني مسجدگا اوقلاب گيرملي شول يغديدا شو هيل لي نيت ادملي: «نَوَيتُ الاِعتَكَافَ فِي هَذِا المَسجِدِ مَا دُمتُ فِيهِ خَالِصَاً لله تَعَالَي» ترجمه: نيت قلدم شو مسجد دا اعتكاف اوترمقلغي شوننگ اچندا اگلنن مدّتم چا دنگا طنگري تبارك و تعالي ننگ راضي لغي اچن(م).

اوندن ثونگرا اكي ركعت تحيت مسجد اوقيملي(س) گويا احرام نمازني اوقيشي يالي، بشرثا برب پيغمبر عليه السلامنگ اوقين جايندا محراب دا اوقيملي(م) اگر تقلشق بولب محراب النبي گا برب بشرمثا روضه شريفه دا اوقيملي چونكه روضه شريفه ننگ فضيلتي اچن پيغمبر عليه السلام شو حديثي آيدب در: «مَا بَينَ قَبرِي وَ منبَرِي رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ» ترجمه: مننگ قبرم بلن منبرمنگ آرثي جنت نگ بستانلرندن بر بستان در يعني شول يردا عبادت اديان جنت بستاننا گيرر ديدگي در.

اگر روضه شريفه دا تقلشق بولب جاي طبمثا مسجد النبي ننگ هالان يرندا اوقير چونكه حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم اوذ مسجد ننگ فضيلتي اچن شو حديثي آيدب در: «صَلاَتُهُ فِي مَسجِدِي بِخَمسِينَ اَلفَ صَلاَةٍ» ترجمه: هر كم ننگ مننگ شو مسجدم دا اوقين بر ركعت نمازي، مسجد الحرام دن بيلكي مسجدلرنگ اچندا اوقين الّي منگ (50000) ركعت نمازنا برابر در. شو تحيت نمازني اوقيب سلام برن دا طنگري تبارك و تعالي غا شكر ادملي بو بيك نعمت غا آنگثادلق بلن دوش گترب ثغ سلامت لق بلن حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي و سلم ننگ مبارك حضورنا يتشدرب اولي افتخاري برمگي اچن حمدلر و ثناءلر آيدملي و الله تعالي دن شو زيارت ني كامل طريقدا بترلب و تمام آداب و دستورلري بلن غوي يغديلردا انجام برلب اوذ درگاهندا قبول بولمق لغني دلملي.

اگر مسجد النبي گا گيرندا فرض نماز اچن اقامت آيدلثا يا فرض نمازنگ گچمگندن غورقثا تحيت اوقيماني فرض غا ايملي شول فرض ني اداء ادمك بلن تحيت مسجد بديان در. تحيت ايشني بترندن ثونگرا حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ مبارك و مقدس قبرنا غرشي يذلنر يركني دنياننگ همّه فكرلرندن بوش ادب و تمام كلياتني و بارچا دورمش يغديلرني پيغمبر عليه السلام غا بقدرر، اوذي ننگ قلبني اصلاح ادمك اچن و پيغمبر عليه السلام دن كمك طلب ادمك اچن هيثي بر آدم ننگ يرگي دنياننگ فكرلرندن و هاي هوس لردن و تلكه نيت لردن دولي بولثا اول يرك پيغمبر عليه السلامنگ نور و بركتندن و فيض رحمتندن پاي آلمقدن بتر دش در نعوذ بالله من ذلك (طنگري تبارك و تعالي دن پناه اثليارن شيلا يغديغا دوش بولمقدن).

بث شيلا بولثا غيرات ادملي شول تلكا غلق لري يركدن چقرجق بولملي چندن چرنگشب جدّ و جهد ادب بر ناچا اربد غلق لرنگ يركدن آيرلمق لرني غنيمت بلب و يركدن آيرمقدن عاجز بولن غلق لري اچن حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ گينگ گچرمندن آنگربش مهربان لغندن كمك اثلاب اوتنج دلملي. اوندن ثونگرا يرگي بلن يذلنب و ادب لرنا كامل رعايت ادب حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ مقابلندا آنگربش پثلب غرور كبرني دوب اكي الني غوشرب ثغ الني ثول الننگ اثتندا غويب گوذلرني يمب حضور و خشوع بلن يركنا غورقي گترب قبر شريف اوذي ننگ اچندا جايلشدرلن حجره شريفه گا اكي متر يدماني پيغمبر عليه السلامنگ مبارك يذنا بقب دورملي.

فاصله ثي شوندن يقين بولملي دال بشني اتك ثلب گناهكار لگني بوين آلب يري گوذّاب دورملي يادا حجره شريفه ننگ ديوارننگ ديبني گوذّاب دورملي شبكه ديوارنگ نقش لرني گوذّاب خط لرني اوقيب ظاهري زينت لرغا بقب باطني رابطه ني كثب فيوضات معنويّه دن محروم غالملي دال، خيالندا حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ صورتني حاضر ادب حضرت رسول مني گورب دور و مننگ بارچا يغديلرمي بلب دور و مننگ آيديان ثوذلرمي اشدب دور دیب يرگندا شو هيل لي ديغي لر دوردملي.

اول عزيز سرورنگ عظمتني و اولقان مقام و مرتبه ثني و بيك درجه و شرافتني گوذي ننگ اوندا مجسّم ادب يوشلق بلن سلام برملي، ثثني بلند ادب غتي غيغرملي دال و بشغا آدملردا سلام ايبرن بولثلر شولرنگ سلام لرني يكا يكا غوشرملي، سلام غوشرمق لغنگ دستوري شو هيل لي در: مثلاً من حج غا گديان مسلمان دوغن لرمدن پيغمبر عليه السلام غا سلام ايبريان و پيغمبر عليه السلام دن شفاعت اثليان، مسلمان دوغنلرم مننگ عرضمي پيغمبر عليه السلام غا شو هيل يتشدرملي: «اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ! مِن عَبدِ الرَّحمَنِ بن آنّا مُحَمَّد يَستَشفِعُ بِكَ اِلَي رَبِّكَ فَاشفَع لَهُ وَ لِلمُسلِمِين» ترجمه: سلام ثنگا بولثن اي الله تعالي ننگ بذلرگا ايبرن پيغمبري! آنّا محمد ننگ اوغلي عبدالرحمن ننگ طرفندن، اول ثننگ بلن شفاعت طلب اديار اوذ پروردگارنگا، ثن شونگا شفاعت اد و بارچا مسلمانلرغا هم شفاعت اد.

اگر سلام آيدن مسلمانلرنگ آدلرني يكا يكا ثانمق لغا وقتي بولمثا يادا اولرنگ آدلري يادنا دشمثا دنگا يادا دشنلرني آيدملي و بشغدا مسلمان جماعتلر ثنگا كوب كوب سلام آيدّيلر و ثندن شفاعت اثلدیلر ديملي و دعاء ادملي. اوندن ثونگرا دورن يرندن ثغنا غرشي يارم متر ثيشب حضرت ابوبكر صديق غا سلام برملي و دعاء ادملي اوندن ثونگرا ينا يارم متر ثغنا غرشي ثيشب حضرت عمرغا سلام برملي و دعاء ادملي. پيغمبر عليه السلام غا و اوننگ اكي يارنا سلام برمك لگنگ كيفيتني و ادملي دعاءلري ترجمه لري بلن «مفتاح السعادة في ترجمة مخاخ العبادة» آدلي يذن كتابمدا بتر آچقلاب آيدم. شول كتابي آلب شوندن اوقيب بلرثنگذ.

سلام دا و دعاء دا المدام زيارت ادليان قبرغا بقملي، قبله غا بقملي دال بذنگ مذهب بشمذ امام اعظم ابي حنيفه النعمان الكوفي رحمة الله عليه اوذي مسند ابي حنيفه آدلي كتابندا حضرت ابن عمر دن شو حديث ني روايت ادب در: «مِنَ السُّنَّةِ اَن تَأتِيَ قَبرَ النَّبِيِّ صَلَّيَ الله تَعَالَي عَلِيهِ وَ سَلَّمَ مِن قِبَلِ القِبلَةِ وَ تَجعَل ظَهرَكَ اِليَ القِبلَةِ وَ تَستَقبِلَ القَبرَ بِوَجهِكَ» ترجمه: سنت دن در ثننگ پيغمبر عليه السلامنگ قبرنا قبله طرفندن گلمك لگنگ و ثن آرقانگي قبله طرفنا اورمك لگنگ و اوذ يذنگ بلن قبر شريف گا بقمق لغنگ.

شوننگ يالي حضرت ابن عباس دن روايت بولبدر: پيغمبر عليه السلام مدينه منوره ننگ قبرلرنا زيارت ادندا قبرلرغا بقردي. علامه علي القاري «مرقاة» دا آيدبدر: ابن عباس ننگ شو حديثي دلالت اديار ميّت گا سلام برن يغديندا و دعاء ادن يغديندا ميّت ننگ يذنا بقملي. شوننگ يالي علامه طحطاوي مراقي الفلاح اچن يذن حاشيه ثندا آيدب در: سلام دا و دعاء دا ميّت گا بقملي و عامه مسلمان لردا شو يغديدا عمل اديان درلر. شوننگ يالي كنز العباد، شرعة الاسلام، عين العلم، غنية الناسك، جامع الرموز، فتح القدير، اركان الاسلام، وفاء الوفاء، احياء علوم الدين و بولردن بشغا كتابلر شو هيل لي آيدبدر يعني سلام دا و دعاءدا پيغمبر عليه السلام غا بقملي و اونگا آرقا برملي دال ديب.

مفرد شو اچ بيك سرورلرگا زيارت ادندن ثونگرا بشرثا حجره نوراءننگ ينگثثندن گلب حضرت فاطمه زهراء رضي الله عنها گا زيارت ادملي. چونكه بعضي لرننگ آيدمق لرنا گورا حضرت فاطمه شول يردا دفن ادلبدر. اوندن ثونگرا پيغمبر عليه السلامنگ منبرنا و محرابنا و روضه شريفه گا و فضيلت ايثي بولن سطون لرنگ ياننا گلملي شو مقدس مكانلردا دورب طنگري تبارك و تعالي غا حمد و ثناء آيدملي و پيغمبر عليه السلام غا صلوات لر ثلملي و زار و تضرع بلن كوب كوب دعاءلر ادملي. بو يردا ادملي دعاءلري مفتاح السعادة دا ترجمه لري بلن يذب خلق لر آرثنا ييردّم شوني آلب اوقينگ!

مسجد النبي داكي فضيلتلي ستونلر

1ـ «اُسطُوان مُخَلَّق» شو مصلي شريف ننگ بلگثي در يعني پيغمبر عليه السلامنگ نماز اوقيان يري در. صحابه لردن حضرت سلمة بن الاكوع رضي الله عنه غشلق نمازني شو يردا اوقيرمش. اسطوان جذع شوننگ اوندا در.

2ـ «اسطوان عائشة رضي الله عنها» شو ستون منبردن گن دوغر طرفنا اچلنجي در. قبله اورلندن ثونگرا پيغمبر عليه السلام شوننگ يانندا اون گن دن ايراك نماز اوقيب در و شو ستون گا يبلنب اوترب در. صحابه لرننگ اولقانلري دا شو يردا نماز اوقيب درلر. امام طبراني المعجم الاوسط آدلي كتابندا شو حديثي گترب در: «اِنَّ فِي مَسجِدِي لَبُقعَة لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا صَلَّوا فِيهَا اِلاَّ اَن يَطِيرَ لَهُم قُرعَةٌ» ترجمه: تحقيق مننگ شو مسجدم دا بر جاي بار در اگر آدم لر شوني بلثدلر هيچ بيري شول يردا نماز اوقيب بشرمذدي لر مگر قرعه چكشب، دنگا قرعه ثي چقن اوقيب بشرردي. اوننگ اچن شو ستون گا اسطوان قرعه ديب آيديارلر.

3ـ «اسطوان توبة» شو ستون اسطوان عائشه بلن حجره ننگ نرده ثنا يبشب دورن اسطوان ننگ آرثندا در. پيغمبر عليه السلام شو ستون ننگ يانندا هم نماز اوقيبدر و شوننگ يانندا اعتكاف اوترب شونگا ثوينب در. تبوك ننگ اورشندا حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ بيرغندن بش غچرن آدملرنگ بعضي لري ادن ايشلرندن پشيمان بولب اوذني شو ستون گا باغلاب در و قسم اچب درلر تا حضرت رسول ننگ اوذي گلب مني چوذمثا شوندن آيرلمرن ديب، اولرنگ توبه لري قبول بولب آيت اينندا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم گلب آچب در اوننگ اچن شو ستون گا اسطوان توبه ديب آيدب درلر.

4ـ «اسطوان سرير» شو ستون حجره ننگ نرده ثنا يبشيان اسطوان توبة ننگ گن دوغر طرفندا در. پيغمبر عليه السلام شو ستون ننگ يانندا اعتكاف اوتردي ديب روايت بولبدر. بو ستون ننگ يانندا پيغمبر عليه السلام يثدغني و تختخواب ني غويرمش اوننگ اچن شونگا اسطوان سرير ديب درلر.

5ـ «اسطوان علي» بو ستون غيرا طرفندن اسطوان توبه ننگ ينگثثندا و پيغمبر عليه السلامنگ حضرت عائشه ننگ حجره ثندن روضه شريفه گا چقيان پنجره ثي ننگ دوشندا در. شو ستون ننگ ياني قبر شريف ننگ يقين راغي حضرت علي رضي الله عنه ننگ نماز اوقيّان جايي در اوننگ اچن بيلكي اُمراءلردا شول يردا اوترمغي و شوندا نماز اوقيمق لغي قصد ادرلرمش. شو يردا حضرت علي رضي الله عنه پيغمبر عليه السلام اچن قراول لق چكبدر اوننگ اچن شو ستون گا اسطوان محرس دا ديب آيديارلر يعني اوذندا قراول ادلن مكان.

6ـ «اسطوان وُفُود» بو ستون غيرا طرف دن محرس ننگ ينگثثندا در. شوننگ ياني ايلچي لر و دشردن جماعت لر گلندا حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ اوتريان مكاني و صحابه لرنگ ياش اولي لرننگ و بشدق لرننگ دا اوترشيان جايلري در.

7ـ «اسطوان تهجّد» بو ستون حضرت فاطمه ننگ اوي ننگ ايذندا در و شوندا بر محراب بار در. اگر نماز اوقيان شونگا بقثا شوننگ ثولي باب جبريل طرفندا بولر. پيغمبر عليه السلام گيجالردا اوقثندن تورب شو يردا نماز اوقيبدر.

8ـ «اسطوان مُرَبَّعَةِ القَبر» يعني قبرننگ غرثندا بولن ستون در بو ستون حجره شريفه ننگ اچندا غيرا طرفنا يقين در. آدملر بو زمان موني تبرك ادمكدن محروم درلر.

پيغمبر عليه السلامنگ اصل مسجدي ننگ بارچا ستون لرننگ يانندا نماز اوقيمق گركلي در(م) چونكه اول مكانلر پيغمبر عليه السلامنگ مبارك نظر لرننگ دشن يرلري و صحابه لرنگ دا نماز اوقين جايلري در. كوب كوب اولياءلر بو مكانلردا توغتاب گچن درلر اوننگ اچن بشرثنگ شو مكانلردا عبادت ادملي، صلاة التسبيح اوقيملي، اعتكاف اوترملي، مسجدنگ اچندا بولن آدم المدام نظرني حجره شريفه گا ثلب دورملي چونكه حجره شريفه ني گوذّاب اوترمق عبادت در گويا كعبه شريفه ني گوذّاب دورمق عبادت بولشي يالي.

مسجدنگ دشندا بولن آدم حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ اثتندا غرلن مبارك ياشل قبّه ني حضور و اكرام و احترام بلن گوذاب دورملي. مفرد مسجد النبي داكي زيارت لري بترندن ثونگرا و شول مقدس مكان لرداكي وظيفه لرنا انجام برندن ثونگرا بقيع قبرستانندا يطن صحابه لرنگ زيارتنا برملي. بقيع قبرستانندا اون منگ لرچا صحابه لر دفن ادلبدر برب شولري زيارت ادملي، بقيع اهل لرنا سلام برمك لگنگ كيفيتني و اولرنگ حضورندا ادملي دعاءلري «مفتاح السّعادة» يذدم شوني آلب استفاده ادنگ.

بقيع ننگ بيك كشي لري

اچلنجي خليفه حضرت عثمان رضي الله عنه ننگ قبري بقيع ننگ آخرندا «حَشُّ كوكب» ديلن يردا تكلن قبّه دا در. پيغمبر عليه السلام نگ عموثي حضرت عباس ننگ قبري و حضرت علي ننگ دوغني عقيل ننگ قبري و اوغلي امام حسن ننگ قبري و آغتغي امام زين العابدين ننگ قبري و چولغي امام محمد باقر ننگ قبري «قبّة الانوار» آدلي اولقان گينگ قبّه دا در. بر روايت دا پيغمبر عليه السلام نگ غيذي حضرت فاطمه دا شو قبّه ننگ اچندا دفن ادلدي ديب آيدلب در.

پيغمبر عليه السلام نگ اوغلي حضرت ابراهيم جان و غيذي رقيه بر كچراك قبّه ننگ اچندا در و شوننگ يقينن دا يدي قرّاء ننگ بيري بولن حضرت امام نافع و اهل سنت ننگ دورد مذهب ننگ بشدق لرننگ بيري بولن مالك بن انس ننگ قبري بار در. پيغمبر عليه السلام نگ عمّه ثي صفيّه بنت عبدالمطلب و خاتون لري و بذنگ دا انالرمذ حضرت خديجه و ميمونه دن بشغثي شولرنگ بارثي بر قبّه ننگ اچندا در. اما حضرت خديجه مكه مكرمه دا و ميمونه مكه ننگ يقينندا «سَرِف» ديلن يردا در. اما ام حبيبه بلن ام سلمه دمشق دا زيارت لرنا بردق والله اعلم بالصواب. بو مرقد لرداكي قبّه لري دولت سعودي يقب آردن آيربدر بو زمانلردا حرمين شريفين دا بولن قبرلرنگ بارثي ير بلن يكسان در.

ارقم بن ابي ارقم، اسامه بن زيد، اسماعيل بن جعفر الصادق، اسعد بن زراره، اسيد بن حضير، بسر بن ارطاه، البراء بن معرور، جابر بن عبدالله، جبار بن صخر، جبير بن مطعم، الحرث بن خزيمه، حاطب بن ابي بلتعه، حكيم بن حزام، حويطب بن عبدالعزي، ركانه بن عبد يزيد، زيد بن ثابت، ابوطلحه زيد بن سهل، سعد بن مالك، ابوسعيد الخدري، سعد بن معاذ، سعد بن ابي وقاص، سعيد بن زيد، سعيد بن يربوع، سهل بن وهب، سهل بن سعد، صهيب بن سنان، عثمان بن مظعون، عبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن صخر، ابوهريره، عبدالله بن جعفر بن ابي طالب، عبدالله بن انيس، عبدالله بن سلام، عبدالله بن عبدالاسد، خنيس ابن حذافه، ابوسلمه، عبدالله بن عتيك، عبدالله بن عمرو بن قيس شونگا ابن ام مكتوم ديارلر، عبدالله بن كعب بن عمرو، عبدالله بن مسعود، عمرو بن ابي سلمه، عمرو بن اميه الضمري، عمرو بن حزم، عويمر بن ساعده، قتاده بن النعمان، كعب بن عجزه، كعب بن عمرو، ابو اليسر، مكتوم بن المهدم، كناز بن الحصين، ابو مرثد، مالك ابن اوس بن الحدثان، مالك بن التيهان، ابو الهيثم، مالك بن ربيعه، ابو اسيد الساعدي، محمد بن مسلمه، مخرمه بن نوفل، مسلمه بن مخلد، مسطح بن اثاثه، معاذ بن عفراء، نافع مولي ابن عمر، نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب و نوفل ابن معاذ رضي الله عنهم اجمعين و بولردن بشغدا منگ لرچا مهاجرلردن و انصارلردن و صحابه لردن و تابعين لردن و اولياءلردن قبرستان بقيع دا مدفون بولنلر كوبدر. طنگري تبارك و تعالي شولرنگ بارثندن و بيلكي مسلمانلردن راضي بولثن و اوذننگ فضل و كرمي بلن همه ثني يلقونا ثلثن آمين يا رب العالمين.

اُحد داغنداكي شهيدلر

مفرد بقيع داكي زيارت لري بترندن ثونگرا احد داغندا يطن شهيدلرنگ زيارت لرنا گدملي. احدنگ اورشندا شهيد بولن صحابه لر يدمش نفر درلر: حمزه بن عبدالمطلب، عبدالله بن جحش، مصعب بن عمير، سهل بن قيس، عبدالله بن حرام، عمرو بن الجموح، عبدالله بن الحسحاس، شمّاس بن عثمان، عمرو بن معاذ، حارث بن انس، عماره بن زياد، سلمه بن ثابت، عمرو بن ثابت، ثابت بن وقش، رفاعه بن وقش، حسين بن جابر، ابوحذيفه، وصيفي بن قيظي، الحباب بن قيظي، عباد بن سهل، حارث ابن اوس، اياس بن اوس، عبيد بن التيهان، حبيب بن زيد، يزيد بن حاطب، ابوسفيان بن الحارث، انيس بن قتاده، حنظله الغسيل بن ابي عامر، ابو حبه بن عمرو، عبيدالله بن جبير، ابوسعد بن خيثمه، عبدالله بن مسلمه، سبيع بن حاطب، عمرو بن قيس، قيس بن عمرو، ثابت بن عمرو، عامر بن مخلد، ابو هبيره بن الحارث، عمرو بن مطرف، اوس بن ثابت، انس بن النضر، قيس بن مخلد، كيسان مولي بني النجار، سليم بن الحارث، نعمان بن عبد عمرو، خارجه بن زيد، سعد بن الربيع، اوس بن الارقم، مالك بن سنان والد ابي سعيد الخدري، سعد بن سويد، علبه بن ربيع، ثعلبه بن سعد، نقيب بن فروه، عبدالله بن عمرو، ضمره الجهني، نوفل بن عبدالله، عباس بن عباده، نعمان بن مالك، المخدر بن زياد، عباده بن الحسحاس، رفاعه بن عمرو، عبدالله بن عمرو، عمرو بن الجموح، خلاد بن عمرو، ابو ايمن مولي عمرو، عبيده بن عمرو، عنتره مولي عبيده، سهل بن قيس، ذكوان بن عبد قيس، عبيد بن المعلي، مالك بن نميله، الحارث بن عدي، مالك بن اياس، اياس بن عدي و عمرو بن اياس.

شو كشي لر احدنگ اورشندا شهيد بولن خوشبخت آدملردر شولرنگ قبرلري حضرت حمزه ننگ يقين دوركلرندا در. شولرنگ بارثنا زيارت ادملي شو شهيدلرنگ زيارت لرنا گدجك آدم پنجشنبه گن ايردن ثوغا دشب و آرثّا لباسلرني گيب چلدلق بلن احد داغ غا غرشي اوغرملي. احدغا  برندا دثلاب حضرت حمزه ننگ مسجدندا اكي ركعت نماز اوقيملي اوندن ثونگرا ادب و اكرام بلن، حضور و خشوع بلن حضرت سيد الشهداء بولن حضرت حمزه غا ثونگرا عبدالله بن جحش غا و ثونگرا مصعب بن عمير غا سلام برملي. شوننگ يالي شهيدلرنگ يكا يكا همه لرننگ آدلرن توتب سلام برملي و دعاءلر ادملي(م) دعاءثني و سلامني مفتاح السعاده دا آچقلاب آيدم شوندن استفاده ادب بلرثنگذ.

قبرلرغا زيارت ادمك لگنگ دستوري

زيارت اديان آدم ميت ننگ آيق اوجي طرفندن گلملي، بش اوجي طرفندن گلملي دال. ميت گا يذ به يذ بولب آيق اثتندا دورب ادب و اكرام بلن، عزت و احترام بلن سلام برملي و دعاء ادملي و قرآن كريم دن ميسر بولن مقدارني اوقيملي. فاتحه شريفه و بقره ننگ بشندن مفلحون غا گليانچا و آيه الكرسي و آمن الرسول و سوره يس و سوره تبارك و سوره قدر و الهاكم التكاثر و قل هو الله احدني اون بير مرتبه يا يدي مرتبه يا اچ مرتبه و معوّذتين نی اوقيملي. اوندن ثونگرا ميت گا بقب دورن يغديندا دعاء ادملي.

بذنگ حنفي مذهبمذدا بولن فقهاء لر آيدب درلر: «زِيَارَةُ القُبُورِ مُستََحَبَّةٌ لِلرِّّجَالِ وَ كَذََا لِلنِّسَاءِ عَلَيَ الاَصَحِّ» ترجمه: قبرلرغا زيارت ادمك اركك آدملر اچن شوننگ يالي خاتون لر اچن دا اصح قول گا گورا مستحب در. خاتون لرنگ زيارتي اصح قول غا گورا مستحب در ديب فتوي بريان كتابلر «نورالايضاح» و «مراقي الفلاح» و «رد المحتار» و «در المنتقي» و «فتاوي واحدي» و «جامع الرموز» و «حاشيه الطحطاوي» و «البحر الرائق» و بولردن بشغدا فتوي بريان كتابلر باردر. حرمتلي مسلمان لر! هر بر عادي مسلمان ننگ قبرنا زيارت ادمك لك اركك لر اچن و خاتون اچن مستحب بوليان بولثا بو حرمين شريفين داكي شهيدلرنگ و صحابه لرنگ و تابعين لرنگ و اولياء لرنگ قبرلرنا زيارت ادمك بطريق اولي مستحب در.

مدينه منوره ننگ غي لري

مفرد احدنگ شهيدلرنا زيارت ادندن ثونگرا مدينه منوره داكي حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم گا نسبت برلن غي لرغا برب تبرك جهتلي شولرنگ ثولرندن اچملي و طهارت آلملي يا غسل ادملي چونكه شو غي لرنگ ثولرننگ حقندا آيدلب در: شولرنگ ثولري ناما نيت بلن اچثنگ شول نيت ادن زادنگ حاصل بولر گويا زمزم ثوني ناما نيت بلن اچنگدا شوننگ حاصل بولشي يالي. مدينه منوره دا پيغمبر عليه السلام غا نسبت برلن غي لر كوبدر بر ناچالر شول غي لرنگ ثانني اون يدي ديدي لر:

1ـ «اريس غي ثي» بو غي مسجد قباغا يقين در. شوندا پيغمبر عليه السلام و ابوبكر صديق و عمر الفاروق رضی الله عنهما اوترديلر حضرت عثمان ننگ يذگي شو غي غا غچدي. اول يذك پيغمبر عليه السلامنگ يذگي دي پيغمبر عليه السلام دن ثونگرا شول يذك ني ابوبكر صديق دقندي ابوبكر صديق دن ثونگرا شوني عمر فاروق دقندي و عمردن ثونگرا شوني عثمان دقندي. عثمان ننگ خلافتي ننگ آلتلنجي يلندا شول يذك عثمان ننگ الندن شو غي غا غچدي كوب كوب زحمت لر بلن بارلديلر هيچ طفلمدي. اوندن ثونگرا حضرت عثمان نگ شوكتي ثوثلاب بشلدي تا قيامت غا چنلي طفلن فتنه ننگ بشي بولدي. اريس مدينه ننگ يهودي لرندن بركشي ننگ آدي در. شول غي ني شونگا نسبت برليار اريس معناثي كشاورز و طيخان ديدگي در.

2ـ «غَرس غي ثي» بو غي دا قبا طرفندا در. پيغمبر عليه السلام شو غي ننگ ثوندن اچب شوندن طهارت آلبدر و مبارك آغذلرندن غالن ثوني و اوذ لرنا هديه ادلن بل ني شو غي غا غيبدر. پيغمبر عليه السلام وصيت ادبدر: من اولمدا شو غي ننگ ثوي بلن مني يونگ ديب. حديث دا گلبدر: شو غي جنت ننگ چشمه لرندن بر چشمه در ديب.

3ـ «عِهن غي ثي» مدينه منوره ننگ يوقرثندا داغدن غذلن غي در. شوننگ يانندا سدره آدلي بيك آغچ بار در. شو غي ننگ ثوي شور در. شو زماندا شو غي ننگ ثوي بلن زراعت اكلياندر آدملر شوننگ ثوني تبرك اديان درلر.

4ـ «يُسرَة غي ثي» بو غي بني اميه لرنگ غي ثي در. پيغمبر عليه السلام شو غي غا گلب ثذنگ بو غينگذنگ آدي ناما ديبدر. اولر بو غي ننگ آدي عسره ديب آيدب درلر. شوندا پيغمبر عليه السلام آيدب در: بو غي ننگ آدي عسره بولمثن بلكه موننگ آدي يسره بولثن ديبدر و شنگا مبارك تيكرگني طشلاب در شوننگ بركتي بولمقلغي اچن دعاء ادب در.

5ـ «بُصَّه غي ثي» بو غي قباننگ يولندن بقيع غا يقين غي و خرما باغنگ اچندا در. پيغمبر عليه السلام بر گن ابوسعيد خدري غا آيدي: ثذنگ سدرنگذ بارمي شو گن جمعه گني من شوننگ بلن كله مي يور يالي؟ ابوسعيد خدري باردر يا رسول الله ديب چقرب بردي. پيغمبر عليه السلام بصّه غي ثنا برب شول سدر بلن كلّه ثني يودي. پيغمبر عليه السلام كلّه ثندن يولنن مبارك غل لري و شول يوندثني، بصّة غا غيدي. اوننگ اچن بو غي دا كوب خيرلر بار در گرچا ثن شوندن آذجق بر زاد آلب بلثنگدا.

6ـ «بُضَاعَة غي ثي» شو غي دن پيغمبر عليه السلام طهارت آلدي و شونگا تيكردي و بركتلي بولمقلغي اچن دعاء ادي. پيغمبر عليه السلام نگ زمانلرندا كثل لي آدملري شفاء اچن شوندا ثوغا دشررديلر و شوننگ بلن پيغمبر عليه السلامنگ بركتندن اولر ثغلردیلر. حضرت ابوبكر صديق ننگ غيذي اسماءدن شو گب روايت بولبدر: بذ مريض بولن آدملری بضاعه ننگ غي ثندا اچ گن ثوغا دشرردك اوندن ثونگرا شول مريضلر مريض لگندن غتلب ثغلرديلر.

7ـ «بَيرُحَاء غي ثي» بيرحاء مدينه منوره ننگ غلاثنا و بضاعه غا يقين بولن خرمالق ير در. شول ير ابوطلحه ننگ ملكي در. قرآن كريم ننگ اچلنجي سوره ثي ننگ توغثن اكلنجي آيه ثندا طنگري تبارك و تعالي ننگ «اي بنده لرم! ثذ هرگيذ غوي زادغا يتشب بشرمرثنگذ تا اوذ ثويّان زادلرنگذدن خدا يولنا بريانچانگذ» ديان حكمي گلندا ابوطلحه شو ملكني صدقه بردي و شوننگ اچندا بر غي باردي و اوننگ ثوي ثيجي دي. پيغمبر عليه السلام شونگا گيرردي و شوننگ ثوندن اچردي اوننگ اچن اول غي بيك بركت لرگا ايا بولدي.

8ـ «اِهَاب غي ثي» شو غي مدينه ننگ گن بطرندا داشلق يردا در. برناچالر شونگا زمزم غي ثي ديب آيديارلر. پيغمبر عليه السلام شو غي غا گلب شونگا تيكرب در اوننگ اچن شوننگ ثوني تبرك ادب دورك لرگا اكديارلر گويا زمزم ثوني تبرك ادب اكدلشي يالي.

9ـ «اَبِي عِنَبَة غي ثي» شو غي انكي ثوي ثيجي غي در. شو زمانداكي وذي ديلن غي بولمغي ممكن در. پيغمبر عليه السلام بدرنگ ورشندا غوشنلرني شو غي دا دشرب در.

10ـ «انس بن مالك غي ثي» راجح بولن قول غا گورا بو زماندا شوننگ آدنا «زناطيّه» غي ثي ديب آد بريارلر. پيغمبر عليه السلام شو غي غا تيكرب شوننگ ثوندن اچبدر اوننگ اچن بو غي دا بركت ايثي بولن غي در.

11ـ «رُومَة غي ثي» بو غي اصلدا بر يهودي ننگكي دي. مسلمان لرغا شوندن ثو برمذدي. پيغمبر عليه السلام هر كم رومه غي ثني مسلمانلر اچن ثتن آلثا شوننگ اچن جنت بار در ديندا حضرت عثمان اوذ مالي بلن شول غي ني ثتن آلب مسلمانلرنگ اركندا غويدي. پيغمبر عليه السلام نبيلا يغشي صدقه در عثماننگ ادن صدقه ثي ديدي.

12ـ «سُقيَا غي ثي» بو غي بئر علي گا گديان لرننگ ثولندا غاليان در. پيغمبر عليه السلام شو غي دن ثو اچب دعاء ادبدر. مدينه منوره دا بو ثانلن غی لردن بشغا پيغمبر عليه السلام ننگ برب ثوندن اچب طهارت آلب اوذنا دعاء ادن غي لرنگ آدلری شولر در: اَعوَاف غي ثي، اُنا غي ثي، جَاسُوم غي ثي، جَمَل غي ثي، حُلوَة غي ثي، ذَرع غي ثي، عَقَبَة غي ثي، قراصه غي ثي، قُرَيصَه غي ثي. بو زمانلردا بو غي لرنگ كوبثي يوق بولمغي ممكن در. اگر بار بولثا شولرنگ ثوندن اچب و طهارت قلب و غسل ادب بركتلنمگ گركدر(م). 

مدينه منوره ننگ تبرك مسجدلري

مفرد مدينه منوره ننگ بركتلي غي لرنا برندن ثونگرا مسجد النبي دن بشغدا قديم مسجدلرگا هم برب تبرکا شولردا اكي ركعت نماز اوقيملي(م) پيغمبر عليه السلامنگ برب نماز اوقين مسجدلرني بعضي لر اوتذ مسجد ديب درلر اما اوندن آرتقمچ بولمقلغيدا ممكن در. شول مسجدلرنگ آدلری شولر در:

1ـ «مسجد قُبَاء» قباء دياني مدينه ننگ الري طرفندا مدينه دن فاصله ثي اكي ميل بولن بر اوبا در. پيغمبر عليه السلام هجرت ادب مدينه گا گلندا دثلاب شول يردا نماز اوقيدي و شو مسجدني بناء ادي. بو مسجد تقوی لغا بناء ادلن مسجد در. پيغمبر عليه السلام هر هفته دا شو مسجدگا گلردي. شوننگ فضيلتي حقدا پیغمبر علیه الصلاه و السلام فرمایش ادبدر: «هر كم طهارت قلب شو مسجددا اكي ركعت نماز اوقيثا گويا بيت الله غا برب عمره ادن يالي ثواب طفر» بشغا بر فرمایشندا هم شیلا دیار: «من شو مسجددا اكي ركعت نماز اوقيمق لغمي، بيت المقدس غا اكي مرتبه برب گلمگم دن غوي گوريان، اگر مسلمانلر شو مسجد قبادا ادلن عبادت ننگ فضيلت لرني بلثا دیلر، هوكمان اولر ديالرننگ بقن لرني دفرجكلاب چفشب بير بيرلرندن اونچا گلجك بولرديلر» شوننگ يالي مسجد قباءننگ فضيلتي حقدا گلن حديثلر كوبدر اوننگ اچن مسلمان دوغنلر آگاه بولنگ شول فضيلت لردن بي پاي غالمانگ.

2ـ «مسجد القِبلَتَين» يعني اكي قبله ننگ ايثي بولن مسجد. حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم طنگري تبارك و تعالي ننگ امري بلن برناچا مدت نمازلرني بيت المقدس غا بقب اوقيديلر. بيت المقدس مدينه منوره ننگ غيرا طرفي بيت الله شريف دا الري طرفي بوليار. قبله ننگ بيت المقدس وقتندا بني سلمه ديگن طايفه دن «ام بشر بن البراء» ديگن خاتون طعام بشرب ضيافت برب پيغمبر عليه السلام ني چاغردي. اويلاننگ وقتندا پيغمبر عليه السلام شولرنگ مسجدندا نماز اوقيارديلر. اويلاننگ اكي ركعت فرضني اوقين وقتندا الله تعالي دن بيت الله شريف گا بقملي ديب دستور گلدي. شول آندا پيغمبر عليه السلام بيت الله غا بقدي يعني اويلاننگ غالن اكي ركعتندا بيت الله غا بقب اوقيدي و ايذنداکي مقتدي لردا بيت الله غا بقديلر، اركك آدملر خاتون لرنگ جايلرنا گچديلر و خاتون لردا اركك آدملرنگ جايلرنا گچديلر. شو اوقلن اويلاننگ اكي جهتي بولدي، يارثي قدسي جهتدا اوقلدي و يارثيدا مكي جهتدا اوقلدي. بو مسجد اكي محراب ننگ ايثي بولنثنگ شونگا مسجد قبلتين ديديلر. بذ حرمين شريفين گا برنجي مشرف بولن زمانمذدا شوننگ قديم كي بناثني گوردك شوندا اكي محراب باردي بيري غيرا طرفندا اول بيريدا الري طرفندا.

3ـ «مسجد الجمعة» شو مسجدگا مسجد الوادي ديب دا آيديارلر. پيغمبر عليه السلامنگ مدينه منوره دا برنجي جمعه اوقين جاييدر. اوننگ اچن شونگا مسجد جمعه ديارلر.

4ـ «مسجد الفَضِيخ» شو زماندا شو مسجدگا مسجد الشمس ديب آيديارلر. بو مسجد قباء ننگ گن دوغرندا اوي ننگ كنارندا بيك يردا در.

5ـ «مسجد بني قُرَيظَة» بو مسجد مسجد شمس ننگ گن دوغرندا دشدا در.

6ـ «مسجد مَشرُبَة ام ابراهيم» مشربه ديّاني بر بستان در. پيغمبر عليه السلام ننگ غرنغي «ماريه قبطيّه» حضرت ابراهيم جاني دوغرمق اچن بورثي توطندا شول بستان غا گلب بر آغچ غا يبشب در. شول آغچ شو زماندا معروف در. پيغمبر عليه السلام شول جايدا نماز اوقيبدر اوننگ اچن شول مسجدگا مشربة ام ابراهيم ديارلر.

7ـ «مسجد بني ظَفَر» شو مسجدگا شو زماندا مسجد البغله ديارلر. بو مسجد بقيع ننگ گن دوغرندا فاطمه بنت اسد ننگ گنبدي ننگ يانندا در. شو مسجددا بر داش بار در پيغمبر عليه السلام شول داشدا اوتربدر اندي هيثي بر اوغلني بولميان خاتون برب شول داشدا اوترندا حامله بولب اوغلن دوغريان در.

8ـ «مسجد الاِجَابَة» شو مسجدگا مسجد بني معاويه بن مالك ديبدا آيديارلر. برگن پيغمبر عليه السلام شو مسجدگا گلب اكي ركعت نماز اوقيب الله تعالي غا كوب يلبرب اچ زاد دلدي: برنچثي اي بار خدايا! مننگ امتم ني قحطي بلن هلاك ادب بكلي نابود ادما ديدي. الله تعالي بو دلگني قبول ادّي. اكنجثي اي بار خدايا! مننگ امتم غا طوفان گترب ثوغا غرق ادب اولري بكلي آردن آيرما ديدي. الله تعالي بو دلگني هم قبول ادي. اچنجثي اي بار خدايا! مننگ امتمنگ آغذلري آلا بولب آرلرندا اختلاف عداوت بولمثن ديدي. الله تعالي بو دلگنا جواب برمدي. انها شو يردا پيغمبر عليه السلام نگ دعاءلرننگ كوبثي قبول بولنثنگ بو مسجدگا مسجد الاجابة ديب آد دقديلر.

9ـ «مسجد الفَتح» شونگا مسجد الاحزاب و المسجد الاعلي ديبدا آيديارلر. بعضي لر يدي مسجد ديارلر چونكه شول يردا بشغدا مسجدلر بار در شول مسجدلرنگ بارثنا مساجد الفتح ديب آد بريار. مسجد ابوبكر، مسجد عمر، مسجد علي، مسجد فاطمه، مسجد سلمان فارسي.

10ـ «مسجد بني حرام»

11ـ «مسجد السُّقيَاء»

12ـ «مسجد ذُبَاب» شو زماندا شو مسجدگا مسجد الراية ديب آيديارلر ذباب مدينه دا بر داغنگ آدي در. مسجد شول داغدا بولنثنگ شوننگ بلن آدغبدر.

13ـ «مسجد القبيح» احد داغنا يبشق بولن مسجد در.

14ـ «مسجد ركن عينين» بو مسجد حضرت حمزه ننگ قبري ننگ الري طرفندا در. احدننگ اورشندا اوق آديانلرنگ دورن جايلري در.

15ـ «مسجد العسكر» بو مسجد اوي ننگ كنارندا عينين ننگ يقينندا در.

16ـ «مسجد ابي ذر غِفارِي»

17ـ «مسجد ابي بن كعب» شو مسجدگا مسجد بني جديلة ديب دا آيديارلر.

18ـ «مسجد ذي الخليفة» شو مسجد مدينه اهل لرننگ حج و عمره اچن ميقاتلري در.

19ـ «مسجد الخربة»

20ـ «مسجد جُهَينَة»

21ـ «مسجد بني غفار»

22ـ «مسجد بني زُرَيق»

23ـ «مسجد بني ساعدة»

24ـ «مسجد بني خدارة»

25ـ «مسجد راتج» بو مسجد جاسوم غي ثي ننگ يانندا در.

26ـ «مسجد وَاقِم» بو مسجدگا مسجد بني عبدالاشهل ديب آيديارلر.

27ـ «مسجد القرصة»

28ـ «مسجد بني حارثة» اوس طائفه ننگ مسجدي.

29ـ «مسجد الشيخين» شو مسجدگا مسجد البدائع ديب آيديارلر.

30ـ «مسجد بني دينار» خزرج طائفه ننگ مسجدي.

31ـ «مسجد بني عدي»

32ـ «مسجد دار النابغة»

33ـ «مسجد بني مازن»

34ـ «مسجد بني عمرو»

35ـ «مسجد بقيع الزبير»

36ـ «مسجد صدقة الزبير» بو مسجد بني محمم طائفه ثندا زبير بن عوام ننگ ثلن مسجدي در.

37ـ «مسجد السنح»

38ـ «مسجد بني الحُبلي»

39ـ «مسجد بني بياضة»

40ـ «مسجد بني خطمة» شو مسجدگا مسجد العجوز ديب آيديارلر.

41ـ «مسجد بني امية»

42ـ «مسجد بني وائل»

43ـ «مسجد بني واقف»

44ـ «مسجد بني اُنَيف»

45ـ «مسجد دار سعد بن خيثمة» شو مسجددا قبا اوباثندا در.

46ـ «مسجد التوبة»

47ـ «مسجد النور»

48ـ «مسجد عتبان بن مالك»

49ـ «مسجد ميثب»

50ـ «مسجد المنارتين»

51ـ «مسجد فيفاء الخَبَار»

52ـ «مسجد بين الجَثجَاثَة و بئر شداد»

شو مسجدلرنگ بارثندا پيغمبر عليه السلام برب نماز اوقيب دعاء ادبدر اوننگ اچن بارثي تبرك بولن مكانلر در. بشرثنگ بارثنا برب نماز اوقيملي و دعاءلر ادملي.

مدينه دا بولن يغديدا ادلملي ايشلر

مفرد مدينه منوره دا بولن وقتلرني غنيمت بلملي هر بر ادن عبادت لري الّي منگ (50000) بولب اوثيان لگني گوذ اونا گترملي و هر گندا حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم ننگ حضورنا گلب سلام برب شوننگ فيض بركت لرنا غرق بولب دورمقلغني اوذنا اولقان اولجا بلملي. شو مكان مقدسدا كوب گنلر غالجق بولب تلاش ادملي هيچ بولمثا ثگذ گيجا گنديذ غالجق بولب چرنگشملي. چونكه پيغمبر عليه السلام اوذي ننگ مبارك كلامندا شو هيل لي فرمايش ادب در: «مَن صَلَّي فِي مَسجِدِي اَربَعِينَ صَلاَةً لاَتَفُوتُهُ صَلاَةٌ كُتِبَت لَهُ بَرَائَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرائَةٌ مِنَ العَذَابِ وَ بَرَائَةٌ مِنَ النِّفَاقِ» ترجمه: هيثي بر آدم مننگ شو مسجدم دا غرق نمازي آرثندا بر نمازي دا گچرماني جماعت بلن اوقيثا شول آدمني جهنّمنگ اودندن غتلدي وآخرت عذابندن نجات طبدي و منافق بولمقدن خلاص بولدي ديب يذلر. غرق نمازي پيغمبر عليه السلامنگ مسجدندا جماعت بلن اوقيجق آدم هوكمان ثگذگيجا گنديذ مدينه دا غالملي بوليار اگر ثگذ گيجا گنديذ دن آذ غالثا غرق نمازي بدميار.

الحاصل مفرد مدينه دا غالن گن لرندا هيچوقتدا پيغمبر عليه السلام نگ مسجدي ننگ جماعتندن غالملي دال اگر دوركداكي مسجد لرگا و شهيد لرگا و زيارت لرغا گدثا دا ارتير ايردن گدب هوكمان اويلادن اونچا اورلب گلملي مسجد النبي ننگ جماعتنا يتشملي هيچ بر عبادت بو مسجد داكي ادلن عبادت بلن برابر بولمذ مدينه منوره دا المدام ادب و اكرام بلن گذملي الايتا مسجد النبي دا پيغمبر عليه السلام نگ حرمتني ثقلملي و شونگا صلوات و سلام آيدملي مدينه منوره ننگ اهل لرني تعظيم گوذ بلن گوذّملي و هيچوقتدا اولرغا بي حرمتي ادملي دال.

حرمين شريفين دا گورن اربد يغديلرنا عيب ادملي دال هميشه حرمين شريفين ننگ حرمتني ثقلاب گذملي شو مكان مقدسدا بوليان وقتلرننگ قدرني بلب اخلاص بلن عبادت لرنگ هر نوعندن ادجك بولب چرنگشملي. نمازی كان اوقيملي و صدقه لر و خيرات لر برملي و روزه لر تودملي و پيغمبر عليه السلامنگ مسجدندا اعتكاف اوترملي و قرآن ختم ادملي. گيجا لردا تورب تهجد لر و صلاة تسبيح و رابطه و اذكار بلن مشغول بولملي، بشرثنگ محراب النبي دا و اسطوانات مباركه لرنگ يانندا و منبر و روضه شريفه دا پيغمبر عليه السلامنگ قديمقي مسجدندا بولملي، اصحاب الصفه ننگ جايلرندا و منزل وحي دا و موضع اجابت بولن يرلردا دعاء ادملي و هر گن دا پيغمبر عليه السلامنگ زيارتنا برب دورملي هيچوقتدا جمعه دن و جماعتدن غالملي دال و سنت رواتب لري و احتياط ظهري ترك ادملي دال و باش وقت نمازنگ ايذنداكي ادليان وردلري و ذكرلري هولقماني يرنا يترملي شول دعاء قبول بوليان مقدس مكانلردا و زمانلردا اوذي، آتا اناثي، اهل اولادي، استادلری و شاگردلري، دوغن غرندشلري، دوست يارلري، دولتي و ملتي و بارچا مسلمانلر اچن خير دعاءلر ادملي.

مدينه دن غيديان آدمنگ ادملي ايشي

مفرد مدينه منوره داكي زيارت لرنا انجام برب غرق نمازني اوقيب غيدمقچي بولثا پيغمبر عليه السلام نگ مسجدي بلن خوشلشب اكي ركعت نماز اوقيملي و دين و دنياثي اچن خير دعاء ادملي و ادن عبادتلرننگ و چكن زحمتلرننگ قبول بولمقلغني طنگري تعالي دن دلملي. حج مبرور زيارت مقبوله بلن ثغ سلامت اوذ اهل لرنا غوشمقلغني بيك پروردگارندن اثلملي. انكي غوثي شول نمازي روضه شريفه دا پيغمبر عليه السلام نگ اوذ محرابندا اوقيملي اوندن ثونگرا قبر مقدس غا گلب زيارت ادملي و زار و تضرع بلن الله تعالي غا يلبرملي اي بار خدايا! مننگ شو گلمگم و ثننگ پيغمبرنگا زيارت ادمگم و شو مقدس مكانلرغا مشرف بولمغمی انكي آخري آيلندرما بلكه كوب كوب اورلب گلمك لگي منگا نصيب ادگل ديب دلملي شو يردا ادملي دعاءلري ترجمه ثي بلن مفتاح السعادة دا يذدم.

الحاصل مفرد پيغمبر عليه السلام دن آيرلشيان لغنا غيننب آغلي آغلي مسجد دن چقب ماشين لرنا منب تا مدينه منوره ننگ غرثي يديانچا آه و ناله بلن حسرت چكب پيغمبر عليه السلامنگ فراقنا يانب بشب صلوات آيدب گدملي. مدينه منوره دن فاصله آلب اوذ محل لرنا يقين لاندا اوينا تلفن ادملي و ثغ سلامت گليان لگني خبر برملي تا كه اولر موننگ اوندن چقر يالي و موننگ استقبالنا گلر يالي. اهل اولادلري و دوغنلري و غرندشلري و اوبا جماعتلري اوندن گلن لرندا اولر بلن سلام لشب اوينا گلماني مسجدگا برملي. شوندا اكي ركعت نماز اوقيب دعاء ادملي اوندن ثونگرا اوينا برب اكي ركعت نماز اوقيملي و الله تعالي ننگ بو بيك نعمت ني اوذنا ميسر گترب حرمين شريفين ننگ زيارتني نصيب ادمك لگي اچن كوب كوب شكر ادملي. اندي غالن عمرني تقوی لق بلن گچرجك بولب تلاش دا بولملي.

قبول بولن حج ننگ علامتي حج اديان آدم ننگ تقوی لغي اونكي يغديندن آرتق بولب گلمك لگي در. طنگري تبارك و تعالي بارچا مسلمانلرغا حج مبرورني و زيارت مقبوله ني نصيب و روزي ايلثن. آمين.

تمتع حج ننگ شرطلري

تمتع دياني بر يلنگ اچندا حج ننگ آيلرندا اوذ اهل نا گلماني شول بر سفرندا عمره بلن حج ني اداء ادمك در. شو تمتع حج بذنگ حنفي مذهبمذدا مشهور روايت غا گورا افراد حج دن افضل در. شو روايت دا صحيح روايت در. شو حج ني بتريان آدم غا متمتع ديب آد برلیار. اونگا متمتع دیب آیدلیان ننگ سببی اكي عبادت ني بترب الله تعالي غا يقينلمق پيداثني آلمغي جهتندن در يادا عمره ثندن حلالي بولندن ثونگرا احرام غا ترث ايشلري ادمك بلن منفعت آليانلغي جهتندن يادا ميقات غا اورلب گلمك لگي آيرلمق بلن پيدالنيانلغي جهتندن در. تمتع حج اچن كوب شرط لر بار در:

1ـ عمره اچن بولن طواف لرنگ بارثي يا كوبثي حج ننگ آيلرندا بولملي. اگر رمضان آيندا عمره اچن جنب يا محدث بولن يغديدا طواف ادن بولثا شول طوافني بايرم آيندا غيطلثا اوندن ثونگرا شول يلدا حج ادثا متمتع بولمذ. اگر عمره ننگ طواف لرننگ بارثي يا كوبراگني ادندن ثونگرا حج ننگ آيلري گلثا اوندن ثونگرا ميقات ننگ اچندن بشغا عمره غا احرام باغلثا اوندن ثونگرا شول يلدا حج ادثا متمتع بولمذ چونكه موننگ حكمي اهل مكه ننگ حكمي يالي بولدي. 2ـ عمره ننگ احرامني حج ننگ احرامندن اونچا باغلملي. 3ـ عمره ننگ طواف لرني حج ننگ طواف لرندن اونچا ادملي اگر حج ننگ احرامندن اونچا طواف ادمثا يادا طواف لرننگ آذني ادثا اوندن ثونگرا حج غا احرام باغلنب عمره ننگ طواف لرني ادثا يادا غالن كوبراگني ادثا متمتع بولمذ بلكه قارن بولر. اما حج ننگ احرامندن اونچا عمره ننگ طواف لرننگ كوبثني ادثا و آذني احرامدن ثونگرا ادثا اوندا متمتع بولر.

4ـ متمتع عمره ثني فاسد ادملي دال. اگر حج ننگ آيلرندا عمره غا احرام باغلثا اوندن ثونگرا شول عمره ثني فاسد ادثا شول فاسدلغي بلن تمام ادب عمره ثندن حلالي بولثا شول عمره ثني قضا ادمذندن اونچا شول يلدا حج ادثا متمتع بولمذ. اگر شول فاسد عمره ثني ميقات دن چقماني قضا ادثا اوندن ثونگرا حج ادثا بالاتفاق متمتع بولمذ. اما ميقات دن چقب اوذ وطن نا گلماني شول فاسد عمره ثني قضا ادثا اوندن ثونگرا شول يلدا حج ادثا شودا امام اعظم غا گورا متمتع بولمذ چونكه اوذ وطن نا گلمثا ميقات دن چقثدا مكي حسابندا در. اونكي سفري باقي در اول سفري دا فاسد بلن توكندي صحيح عمره ثي دا مكي بولب آيلندي مكه ننگ اهلي اچن دا تمتع يوقدر. اما امامين غا گورا متمتع بوليار چونكه ميقات ننگ دشنا چقمقلغي سببلي گويا اوينا گلن حسابندا بوليار گويا تازه دن سفر طبدرن يالي بوليار عمره ثي ميقاتي بولب حجي دا مكي بولب آيلنيار اونگا گورا متمتع بولمغي دوغري بوليار.

5ـ متمتع حج ني فاسد ادملي دال. يعني عمره ثني فاسد ادماني حج ني فاسد ادثدا متمتع بولب آيلنمذ. 6ـ متمتع عمره بلن حج ننگ آرثندا اوذ اهل نا گلملي دال. اگر عمره ثندن حلالي بولندن ثونگرا اوذ اهل نا گلثا اوندن ثونگرا حج ادثا متمتع بولمذ. اگر عمره ثندن حلالي بولمذندن اونچا اهلنا گلثا يعني طواف ادمذندن اونچا گلثا يادا طواف ادب كله ثني ثيردرمذندن اونچا گلثا اوندن ثونگرا حج ادثا متمتع بولر. 7ـ عمره ننگ طواف لرننگ بارثي يا كوبثي و حج بر سفردا بولملي اگر عمره ننگ طواف لرننگ كوبثني ادب اوينا گلثا اوندن ثونگرا برب غالن آذلرني ادثا و حج دا ادثا متمتع بولمذ. اگر آذني ادب اوينا گلثا اوندن ثونگرا برب غالن كوبثني ادثا و حج دا ادثا متمتع بولر شو شرط دنگا امام محمد ننگ قولنا گورا در اما شيخين ننگ مشهور قول لرنا گورا عمره ننگ طواف لرننگ كوبثني ادب كله ثني ثيردرماني اوينا گلثدا متمتع بولر.

8ـ عمره بلن حج اكثي دا بر يلدا ادا ادلملي. اگر شو يلدا حج ننگ آيلرندا عمره ننگ طوافني ادثا و گلجك يلدا حج ادثا متمتع بولمذ گرچا آرلقدا اوينا گلمثدا و گلجك يل غا چنلي احراملي گذثدا. 9ـ متمتع مكه ني وطن تودملي دال اگر حج ننگ آيلرندا عمره ادثا اوندن ثونگرا ابدي مكه دا غالمقلغي قصد ادثا اوندن ثونگرا حج ادثا متمتع بولمذ. اما اكي آي غالمقلغي قصد ادثا اوندن ثونگرا حج ادثا متمتع بولر. آفاقي مكه گا گيرندا اكي نسكندن ثونگرا يا عمره ثندن ثونگرا مقيم بولمق نيت بلن گيرثا يا عمره ادندن ثونگرا اقامت نيت ادثا اوذندن تمتع منع ادليان آدملردن بولمذ يعني متمتع بولر. 10ـ متمتع مكه دا حلالي بولن يغديندا حج ننگ آيلرنا گيرملي دال يا عمره ثي ننگ طواف لرننگ كوبثني ادن محرم بولب حج ننگ آيلرنا گيرملي دال. اگر مكه دا حلالي بولن يغديندا بايرم آيي گلثا اوندن ثونگرا حج ادثا يا محرم بولب عمره ننگ طواف لرننگ كوبثني ادندن ثونگرا بايرم آيي گلثا اوندن ثونگرا حج ادثا متمتع بولمذ مگر بولر اورلب اوذ اهلنا گلب اوندن ثونگرا عمره غا احرام باغلثا.

11ـ متمتع آفاقي بولملي يعني وطني ميقات لرننگ دشندا بولملي اگر مكه لي آدم مدينه ني وطن تودثا آفاقي بولر تمتعي دوغري در. اگر آفاقي مكه ني وطن تودثا مكه لي بولر تمتعي دوغري دالدر. اگر بر آدم ننگ مكه دا و هم مدينه دا اكثندادا اويي بار بولثا متمتع بولب بلمذ اگر اكثندا دنگ ياشيان بولثا. اگر اكثي ننگ بيرندا كوب بولثا حكمي شونگا برلر يعني مدينه دا كوب بولثا متمتع بولر مكه دا كوب بولثا متمتع بولمذ. مكه ننگ اهل لري و ميقات لرنگ اهل لري اچن و ميقات لرنگ دنگندا و مكه بلن ميقات لرنگ آرلرندا ياشيان لر اچن تمتع يوقدر. اگر شولر تمتع ادثلر گناهكار بولرلر و شولر جنايت ادمك لري جهتلي دم جبر چلملي(و) و شول چلن جانلي ثندن ايمكلري دوغري بولمذ. اگر مكي حج ننگ آيلرندا يا اونچا ميقات لرنگ دشنا چقب حج ننگ آيلرندا عمره ادثا اوندن ثونگرا حج ادثا متمتع بولمذ ها اوذي بلن هدي ثرثن ها ثرمثن.

تمتع دوغري بولمق اچن عمره ننگ احرامي ميقات دن بولمقلغي و حج ننگ احرامي دا حرم دن بولمقلغي شرط دالدر. اگر عمره اچن ميقات ننگ اچندن احرام باغلثا گرچه مكه دن باغلثدا و حج اچن حل دن احرام باغلثا گرچه عرفات دن باغلثدا دوغري يغديدا اوينا گلمثا متمتع بولر و ميقات دن گچمك لگي جهتلي دم چلمق گركلي در(و) تمتع اچن عمره غا احرام باغلمق حج ننگ آيلرندا بولمقلغي شرط دالدر اما عمره ننگ طواف لرننگ كوبثي حج ننگ آيلرندا بولمغي گركلي در(ف). تمتع اچن عمره و حج اكثي دا بر آدم اچن بولمقلغي شرط دالدر اونگا گورا بر آدم عمره ني اوذي اچن ادثا و حج ني غيري اچن ادثا يا حج ني اوذي اچن ادب عمره ‌ني غيري اچن ادثدا متمتع بولر. اگر بر آدم عمره اد ديب بيرثا و بشغا بر آدمدا حج اد ديب بيرثا و شو اكثي دا تمتع ادمك لگا اجازه برثلر شوننگ تمتعي دوغري بولر اما دم شكرني اوذ مالندن چلملي.

تمتع حج اچن احرام باغلمق

تمتع حج اكي هيل در: برنجثي متمتع اوذي بلن هدي اكدملي اكنجثي اوذي بلن هدي اكدملي دال اما اولقي افضل در. يعني اوذي بلن هدي اكدمك بتر غوي در. اگر متمتع برنجي تمتع ني اراده ادثا ميقات دن عمره غا احرام باغلملي اوذي بلن اكدمك اچن بر بدنه ني تقليد ادملي يعني شوننگ بويننا كوش ننگ يرتق ني يا آغچ ننگ غابق ني يا هام ننگ بر بولك ني دنگملي تا كه شوننگ هدي دگي بلنر يالي و هيچكم شونگا يذلنمذ يالي. تجليل دن يعني بدنه ننگ اثتنا جُل اوقلمق دن شو تقلید غوی راقدر. اوندن ثونگرا شو هدي ني اونا ثلب اكدملي شو اوگا ثلب قومق افضل در ايذنا دشرب ايدمكدن.

بدنه ننگ اوركچي ننگ غبدل ني يارب يرا ثلملي دالدر(مك) شو متمتع بيت الله غا يدي مرتبه طواف عمره ادملي و صفا و مروه گا يدي مرتبه سعي عمره ادملي حلالي بولملي دال. قربان آينگ ثگذي گني مسجد حرام دن حج غا احرام باغلملي دوقذي گن عرفات غا چقب اوني گن داشلرني آتب اوندن ثونگرا هدي ني نحر ادب اوندن ثونگرا كله ثني ثيردرب اكي حج ننگ احرامندن چقملي. اگر متمتع اكنجي تمتع ني اراده ادثا اوذ ميقاتندن احرام غا گيرملي يعني اونچا مكه مكرمه برجق بولثا فرودگاه دا احرام باغلملي. اگر اونچا مدينه منوره برجق بولثا اوذ بوليان هتلندن يا مسجد شجره دن احرام باغلملي.

متمتع غسل ادب و طهارت قلب اندامنداكي لباسلري چقرب ازار و رداءگا چولانندن ثونگرا اكي ركعت احرام نمازني دا اوقيب سلام برندن ثونگرا قبله غا بقب اوترن يغديندا شو هيل لي نيت ادملي: «اَللُّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ العُمرَةَ وَ نَوَيتُهَا وَ اَحرَمتُ بِهَا ِللهِ تَعَالَي فَيَسِّرهَا لِي وَ تَقَبَّلهَا مِنِّي» ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من عمره ادمك لگي اراده اديارن و عمره ني نيت اديارن و عمره غا احرام باغليارن خداي تعالي اچن، بث ثن شوني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن قبول اد. نيت ننگ ايذندن غتي ثث بلن غيغرب تلبيه آيدملي(ف ـ م) آخرقي لا شريك لك ننگ ايذندن لبيك بعمره ني يبشرملي(م) يعني امرنگا مطيع بولدم عمره ادمك بلن.

متمتع مكه مكرمه گا برن زمانندا يدي مرتبه طواف عمره ادملي رمل و اضطباع بلن(ف ـ س) اول طوافدا تلبيه آيدمقلغني كثملي. طوافدن ثونگرا مقام ابراهيم ننگ يانندا بولمثا مسجد حرامدن هر بر مُيَسَّر بولن جايدا اكي ركعت نماز اوقيملي(و) اوندن ثونگرا يدي مرتبه صفا و مروه گا سعي ادملي اوندن ثونگرا كله ثني ثيردرب يا غرقدرب احرامدن چقملي شو يغديدا موننگ اچن بارچا ايشلر حلال در. متمتع اچن طواف قدوم يوقدر شو متمتع هالان وقتندا بيت الله غا طواف ادر اما حج دن اونچا عمره ادمك لگي ننگدا هيچ بر اشكالي يوقدر اونگا گورا حج ننگ وقتي گليانچا اوذي اچن يا آتا اناثي اچن يا غيري لر اچن بشرثا عمره ادبرملي.

متمتع قربان آينگ ثگذلنجي گني غسل ادب مسجد حرام غا گيرب اكي ركعت احرام نمازني اوقيب شو هيل لي حج غا احرام باغلملي: «اَللُّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ الحَجَّ وَ نَوَيتُهُ وَ اَحرَمتُ بِهِ لله تَعَالي فَيَسِّرهُ لِي وَ تَقَبَّلهُ مِنِّي» ترجمه: اي بار خدايا من اراده قليان حج ادمكني و حج ني نيت اديان و حج غا احرام باغليان طنگري تبارك و تعالي ننگ راضي چلغي اچن، بث ثن شو حج ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن قبول اد. نيت ننگ ايذندن غتي ثث بلن غيغرب تلبيه آيدملي و شو تلبيه ننگ ايذندن «لَبَّيكَ بِحَجَّةٌٍ» ديملي يعني من ثننگ امرنگا مطيع بولدم حج ادمك بلن.

هر وقت تلبيه آيدثا اچ مرتبه آيدملي آرثنا فاصله ثلماني و غتي ثث بلن غيغرملي و كان آيدملي(م) قربان آينگ دوقذي گيجاثي مني دا برب يدملي(س) دوقذي گن عرفات دا بولملي(ف) گن يشندن ثونگرا آغشم نمازي اوقيماني عرفات دن غيدملي مزدلفه گا گلب آغشم نماز بلن يثي نمازي جمع ادب اوقيملي(و) گيجا مزدلفه دا غالملي ارتير نمازني اوقيب دعاء ادملي(و) اوندن ثونگرا مني گلب جمره عقبه يدي داشني آتب اوندن ثونگرا شكرانه ثني چلملي(و) اوندن ثونگرا كله ثني ثيردرب يا غرقدرب احرامدن چقملي اوندن ثونگرا مكه گا گلب بيت الله غا يدي مرتبه طواف ادملي(ف) اوندن ثونگرا اورلب گلب مني دا اكي گيجا يدملي اون بيري و اون اكثي گن اويلادن ثونگرا جمرات لرغا داشلرني آدملي، دثلاب جمره اولي غا يدي داش ثونگرا جمره وسطي غا يدي داش ثونگرا جمره عقبه غا يدي داش آدملي، مكه دن غيدملي بولندا طواف وداع ادملي(و) اوندن ثونگرا اگر اونچا مدينه گا برمدق بولثا مدينه منوره گا پيغمبر عليه السلام غا زيارت ادمك اچن گدملي. پيغمبر عليه السلامنگ مسجدندا غرق نمازني اوقيندن ثونگرا پيغمبر عليه السلام و يارانلري بلن و مسجد بلن خوشلشب اوينا غيدملي.

متمتع احرام باغلمقدا، بيت الله غا طواف ادمك دا، صفا و مروه گا سعي ادمكدا، عرفات، مزدلفه، جمرات لرغا داش آدمقدا، مكه داكي زيارت لردا، مدينه داكي زيارت لردا، شو احكاملرنگ بارچا شرايط و آدابلرندا ادملي ايشلري گويا مفرد ننگ حج افراددا ادملي ايشلري يالي در هيچ فرقي يوقدر دنگا فرقي مفردغا بر دم واجب بوليان جنايت لردا متمتع غا اكي دم واجب بولر مگر بولمذ اون اكي يغديدا. اول يغديلري اوذ جايندا آيدرث انشاء الله تبارك و تعالي.

قران حج ننگ شرطلري

قران دياني بر يلدا عمره بلن حج غا ميقاتدن احرام باغلاب حج آيلرندا شو اكثي ننگ عمل لرنا انجام برمكدر. بو قران حج تمتع حج دن و افراد حج دن افضل در حنفي مذهبدا انكي افضل حج، شو قران حجي در. شو قران حج اچن كوب شرط لر بار در. 1ـ عمره ننگ طواف لرننگ بارثني يا كوبثني بترمذندن اونچا حج غا احرام باغلملي اگر عمره ننگ طواف لرننگ كوبثني ادندن ثونگرا حج غا احرام باغلثا قارن بولمذ متمتع بولر اگر حج آيلرندا ادن بولثا. اگر حج ننگ آيلرندن اونچا ادن بولثا قارن دا بولمذ متمتع دا بولمذ. 2ـ عمره ثني جماع بلن فاسد ادمذندن اونچا حج غا احرام باغلملي اگر عمره غا احرام باغلاب عمره ‌ثني فاسد ادثا اوندن ثونگرا حج غا احرام باغلثا قارن بولمذ گويا متمتع بولميشي يالي بلكه مفرد بولر. اول فاسد عمره ثي ننگ عمل لرنا انجام برملي و ثونگرا قضاثني آلملي(و).

3ـ عمره ثي ننگ طواف لرننگ بارثني يا كوبثني عرفات غا برمذندن اونچا انجام برملي اگر عمره ثي ننگ طواف لرننگ بارثني يا كوبثني ادمذندن اونچا اويلادن ثونگرا عرفات غا برثا عمره ثي طشلنر گرچا طشلمق ني نيت ادمثدا و قارن دا بولمذ بلكه مفرد بولر. اگر عمره ثي ننگ طواف لرننگ كوبثني ادندن ثونگرا عرفات غا برثا قارن بولر غالن طواف لرني طواف زيارتدن اونچا ادملي. 4ـ عمره ثني فاسد بولمقدن ثقلملي اگر عمره ننگ طواف لرننگ كوبثني ادمذندن اونچا جماع ادثا يا حج ني فاسد ادثا يعني وقوفدن اونچا جماع ادثا قراني باطل بولر و دم چلمق گرك بولمذ اگر اوذي بلن هدي اكدن بولثا اونگا هالان ايشني ادر. 5ـ عمره ننگ طواف لرننگ بارثي يا كوبثي حج ننگ آيلرندا بولملي اگر عمره ننگ طواف لرننگ كوبثي حج ننگ آيلرندن اونچا بولثا قارن بولمذ اگر آذي اونچا بولب كوبثي حج ننگ آيلرندا بولثا اوندا قارن بولر.

6ـ قارن ننگ آفاقي بولمقلغي گركدر، مكي قارن بولب بلمذ مگر حج ننگ آيلرندن اونچا ميقات لرنگ دشنا چقب قران نيت ادثا شوندا قارن بولر. 7ـ حج ني فوت ادملي دال اگر حج ني فوت ادثا قارن بولمذ. قران حج ننگ دوغري بولمقلغي اچن المام ننگ بولمثذلغي شرط دالدر. اگر آفاقي حج ننگ آيلرندا عمره ثني ادندن ثونگرا اوينا گلثا اورلب برب شول يلدا حج ادثا يا مكي ميقات لرنگ دشنا چقب قران غا احرام باغلاب اوينا گلثا حج ننگ آيلرندا عمره ثني و حج ني ادثا شو اكثي ننگ دا قراني دوغري بولر چونكه بولردن المام صحيح متصور بولمذ بولرنگ المامي المام فاسد در.

قران حج ننگ دوغري بولمقلغي اچن احرامي ميقاتدن بولمقلغي شرط دالدر اگر عمره بلن حج غا يا شو اكثي ننگ بيرنا ميقات دن گچب احرام باغلثدا قارن بولر ليكن اولقي دا گناهكارلك بلن دم بار اما اکلنجی دا دنگا گناهكارلك بار در. قران حج ننگ دوغري بولمقلغي اچن عمره ني تقديم ادمكدا شرط دالدر اگر حج غا اونچا احرام باغلاب اوندن ثونگرا عمره غا احرام باغلثدا قارن بولر. اگر طواف قدوم غا شروع ادمذندن اونچا عمره غا احرام باغلثا قارن بوليار ليكن سنت گا ترث بولمغي اچن گناهكار بوليار بو آدم عمره ثني ادملي دم شكردا چلملي بالاتفاق.

اگر طواف قدوم غا شروع ادندن ثونگرا عمره غا احرام باغلثا بودا قارن بوليار اما موننگ گناهکارلگي اونكي دن كوفراك در بث بو آدم بشريار اونچا عمره ثنا انجام برب ثونگرا حج غا انجام برمكلگي و شونگا دم شكردا واجب بوليار بعضي لر شو دم گا دم جبر ديدي لر. اما عمره ثني طشلمق مستحب در سنت گا ترث بولمقلغي سببلي. اگر طواف ننگ بارثني يا كوبثني ادندن ثونگرا عمره غا احرام باغلثا بو عمره ني طشلمقدا مستحب در و شونگا دم چلمق لازم در شو دم، دم جبر در بعضي لر شونگا دا دم شكر ديدي لر. اگر وقوفدن ثونگرا عمره غا احرام باغلثا ها حلقدن اونچا بولثن ها حلقدن ثونگرا بولثن اول قارن بولمذ ليكن شونگا عمره لازم و شول عمره‌ ني طشلمقدا لازم بالاتفاق شونگا دم دا لازم اگر طشلثا و يرنا عمره ادملي. اگر طشلماني انجام برثدا دوغري اما جبراني ثي اچن دم چلملي.

قران حج اچن احرام باغلمق

قارن احرام باغلمقلغي قصد ادثا اونچا مكه مكرمه گا گديان بولثا فرودگاه دا احرام باغلملي اگر اونچا مدينه منوره گا گديان بولثا اوذ بوليان هتل ندن يا مسجد شجره دن احرام باغلملي. احرام غا گيرمذندن اونچا صابون لاب ثوغا دشب بدن لرنداكي كر كمثي لرني آيرملي اوندن ثونگرا طهارت قلب اندامنداكي تكنلي لباس لرني چقرب ازارني بيلنا چولاب و رداءني گردن گا اوقلملي اوندن ثونگرا اكي ركعت احرام نمازني اوقيملي گويا افراد ننگ احرامندا اوقلشي يالي. سلام برندن ثونگرا اوترن يرندن تورماني قبله غا بقن يغديندا شو هيل لي نيت ادملي: «اَللّهُمُّ اِنِّي اُرِيدُ العُمرةَ وَ الحَجَّ وَ نَوَيتُهُمَا وَ اَحرَمتُ بِهِمَا لله تَعَالَي فَيَسِّرهُمَا لِي وَ تََقَبَّلهُمَا مِنِّي».

ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من عمره ادمگي و حج ادمگي اراده قليان و شو اكثني نيت اديان و شو اكثنا احرام باغليان خداي تعالي اچن، بث ثن شو اكثني مننگ اچن آنگثاد اد و من دن قبول اد. نيت ننگ ايذندن غتي ثث بلن غيغرب تلبيه آيدملي(ف ـ م) آخرقي لا شريك لك ننگ ايذندن «لبيك بعمرة و حجّة» ني يبشرملي(م) يعني من ثننگ امرنگا مطيع بولدم عمره ادمك بلن و حج ادمك بلن. تلبيه ني غتي ثث بلن غيغرب آيدملي هر آيدندا حداقل اچ مرتبه آيدملي هر نا قدر كوب آيدثا ثوابي دا كوب بولر.

قارن مكه گا برندا اونچا عمره ثنا انجام برملي يعني يدي مرتبه طواف عمره ادملي شوط لرننگ بارثندا اضطباع ادمك بلن و اولقي اچ ثندا رمل ادمك بلن، يدي شوط دن ثونگرا اكي ركعت نمازني مقام ابراهیم نگ يانندا يا مسجد حرام ننگ هر يرندا ميسر بولثا اوقيملي اوندن ثونگرا صفا و مروه گا يدي مرتبه سعي ادملي اوندن ثونگرا اكي ركعت نماز اوقيملي. عمره ننگ ايشلري تمام بولدي ديب حلق يا قصر ادملي دال اگر حلق يا قصر اداثا حلالي بولمذ اما اكي احرام جنايتي جهتلي اكي دم چلملي بولر(و) اوندن ثونگرا حج اچن طواف قدوم ادملي(س) ايذندن اكي ركعت نماز اوقيملي(و) شو طواف دا اضطباع و رمل بولملي اگر شوننگ ايذندن حج اچن سعي ادجك بولثا. اگر حج ننگ سعي ثني طواف زيارت ننگ ايذنا غويجق بولثا موندا اضطباع و رمل گرك دالدر چونكه اضطباع و رمل اوذي ننگ ايذندا سعي بولن طوافدا گركدر.

اوندن ثونگرا احراملي بولن يغديندا مكه دا بولملي حج ادملي گويا مفرد يالي. يعني ثكذي گن گدب مني دا يدملي(س) دوقذي گن عرفاتدا بولملي(ف) گن يشندن ثونگرا عرفاتدن غيدملي گلب مزدلفه دا يادملي ارتير نمازي مزدلفه دا اوقيب دعاء ادملي(و) اوندن ثونگرا مني گا گلب جمره عقبه ننگ داشني آطندن ثونگرا شكرانه ثني چلملي(و) حلق يا قصر ادب احرامدن چقملي(و) اوندن ثونگرا اوذ لباسلرني گيب مكه مكرمه گلب طواف الزياره ادملي(ف) ايذندن اكي ركعت نماز اوقيملي(و) شو طوافدا هيچوقت اضطباع یوقدر و اگر اول حج اچن سعي ادن بولثا رمل دا یوقدر.

اگر اول حج اچن سعي ادمدك بولثا شو طواف دا رمل ادملي(س) اوندن ثونگرا سعي ادملي(و) ايذندن اكي ركعت نماز اوقيملي(م) اوندن ثونگرا مني دا گلب اكي گيجا غالملي(س) اون بيري و اون اكثي گني اويلادن ثونگرا جمرات لرغا داشلرني آدملي اوندن ثونگرا مكه گا گلملي غيدمقچي بولندا طواف صدر ادملي(و) اوندن ثونگرا مدينه منوره گا پيغمبر عليه السلامنگ زيارتي اچن گدملي(و) مدينه دا غرق نمازي اوقيندن ثونگرا اوينا غيدمقچي بولثا مسجد النبي گا گلب اكي ركعت نماز اوقيب پيغمبر عليه السلام و بيلكي مقدساتلر بلن خوشلشملي. شو قران حج ننگ احرامندا و طواف لرندا و سعي لرندا اوقيملي نمازلري و آيدملي تلبيه لري و ادملي دعاءلري و عرفات دا و مزدلفه دا و مني دا ادملي ايشلري و رمي جمرات ننگ يغديلري و ذبح و حلق ننگ كيفيتلري و زيارت النبي صلي الله عليه و سلم ننگ آداب و دستورلري و حرمين شريفين دا بولن بارچا مشروعات و غير مشروعاتلر، گويا حج افراد ننگ دستورلرندا آيدلشي يالي در هيچ فرقي يوقدر دنگا فرقي مفرد گا بر دم واجب آيلندريان جنايت قارن غا اكي دم واجب آيلندريان در. مگر اكي دم بولمذ اون اكي يغديدا اول يغديلري جنايتلر بابندا آيدرث انشاء الله تعالي.

عمره ننگ بياني

عمره ننگ لغوي معناثي بر آباد مكاني قصد ادمك و شرعي معناثي مخصوص ايشلري بترمكدر. شول مخصوص ايشلر احرام، طواف، سعي و حلق يا قصر در. شو ايشلري ادمك لگا عمره ديلشي يالي حج اصغر ديبدا آيدليان در. شو عمره مختار قول غا گورا عمردا قدرتي چديان آدملر اچن بر مرتبه سنت مؤكده در. عمره ننگ احرامي ننگ حكملري گويا حج ننگ احراملرننگ حكملري يالي در. شوننگ يالي عمره ننگ فرض لرننگ، واجب لرننگ، سنت لرننگ، حرام لرننگ، مكروه لرننگ، مفسد لرننگ، احصارننگ، عمره ني بشغا عمره بلن جمع ادمك لگنگ و عمره ني غيري غا ثويمك لگنگ و طشلمقلغنگ حكملري گويا حج دا بولن حكملر يالي در.

عمره ننگ حج غا ترثلگي

عمره ننگ حج غا ترثلگي يوقدر مگر شو زاد لردا فرقي بار در: 1ـ عمره فرض دالدر اما حج فرض در. 2ـ عمره اچن بلّي وقت يوقدر بلكه يل ننگ همه گن لرندا دوغري در مگر باش گندا عمره ادمك مكروه تحريمه در: قربان آينگ دوقذي گن دنگ آطندن تا اون اچي گن گن بطيانچا. اما حج دنگا قربان آينگ اچندا انجام بوليان در. 3ـ عمره هيچوقتدا فوت بوليان دالدر اما حج فوت بوليان در. 4ـ عمره دا خطبه لر اوقيمق، عرفاتدا دورمق، مزدلفه گا گلمك، نمازلري جمع ادمك و داشلر آدمق يوقدر اما حج دا شولرنگ همه ثي باردر. 5ـ عمره اچن طواف قدوم يوقدر اما حج دا بار در. 6ـ عمره دا طواف صدر يوقدر اما حج دا باردر.

7ـ عمره دا بدنه واجب بولمذ يعني عمره ني فاسد ادمكدا بدنه واجب بولمذ بلكا شاة واجب بولر اما حج دا وقوف دن ثونگرا حلق دن و طواف زيارت اونچا جماع ادثا حجي فاسد بولمذ ليكن بدنه چلمق واجب بولر. 8ـ عمره ننگ طوافني جنب يا حيضلي يا نفاسلي بولن يغديندا ادمك بلن بدنه واجب بولمذ بلكه شاة واجب بولر. اما حج دا بو يغدي بلن طواف زيارت ادمكدا بدنه واجب بولر. 9ـ عمره ننگ ميقاتي بارچه آدملر اچن حل در اما حج ننگ ميقاتي اهل مكه اچن حرمدر. 10ـ معتمر تلبيه ثني طواف غا شروع ادندا كثملي اما حاج جمره عقبه ننگ دثلابقي داشني آطندا كثملي. 11ـ عمره ننگ طواف ننگ جنايتي اچن صدقه ننگ تاثيري يوقدر اما حج دا تاثيري بار در.

عمره ننگ فرض لري

عمره اچن فرض بولن ايشلر شولر در: 1ـ احرام باغلمق 2ـ احرامدا تلبيه آيدمق 3ـ بيت الله غا طواف ادمك 4ـ طواف عمره ني نيت ادمك 5ـ اونچا طواف ادب ثونگرا سعي ادمك.

عمره ننگ واجب لري

عمره اچن شو ايشلري ادمك واجب در: 1ـ صفا بلن مروه ننگ آرثندا سعي ادمك 2ـ سعي تمام بولن ثونگرا ثچ ني ثيردرمق يا غرقدرمق.

عمره ننگ سنت لري

عمره اچن شو ايشلري ادمك سنت در: 1ـ احرام جهتلي غسل ادمك 2ـ تلبيه ني بردن كوب آيدمق 3ـ سعي اديان آدم عورتني اوردمك 4ـ استلام ادمك 5ـ حجر اسودننگ غرشي ثندا تكبير آيدمق 6ـ طوافنگ شوط لرني ايذ به ايذ ادمك 7ـ سعي ننگ شوط لرني ايذ به ايذ ادمك 8ـ اركك آدملر اچن طواف ننگ اولقي اچ شوطندا رمل ادمك 9ـ اركك آدملر طواف دا اضطباع ادمك 10ـ سعي اديان اركك آدم اكي ياشل ستون ننگ آرثندا لونگقلمق. بولردن بشغدا حج احكامندا آيدلن دستورلرنگ برناچا لري ها سنت بولثن ها مستحب بولثن شو عمره غا شامل بوليان در. شوننگ يالي حج بابندا ذكر ادلن حرام لر و مكروه لرنگ بر ناچالري شو عمره دا هم طفليان در اونگا مشروع ايشلري ادمك و غير مشروع ايشلردن غچمق هوكمان گركلي در.

عمره ني قصد اديان آدمنگ ادملي ايشلري

هر زاددن اونچا بلمك گركلي در عمره بلن حج ننگ بير بيرلرنا باغلنشغي باردر. حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم اوذي ننگ گوهر بهالي گبلري بلن بيان ادب آيدبدر: «تَابِعُوا بَينَ الحَجِّ وَ العُمرَةِ» ترجمه: ثذ حج بلن عمره ننگ آرثني بيركدرنگ يعني هر وقت حج ادثنگذ ايذندن عمره ادنگ، فرض نگذی بتربدا سنت نگذني بترماني غويمانگ هر وقت عمره ادثنگذدا ايذندن حج ادنگ، سنتنگذ بتربدا فرض نگذني بترماني غويمانگ.

سنت عمره غا حج اصغر ديديلر فرض حج غا حج اكبر ديديلر. حج اكبرني قصد اديان آدم ننگ ادملي ايشلرني آيدب گچدك. حج اصغرغا هم شول كيفيت بلن يذلنملی يعني گناه لرندن توبه ادملي، حلال پول بلن گدملي، تلبيه ثني اورنملي، هر بر جزئيات لرننگ احكاملرني روحاني لرندن ثوراب دورملي، اداري و كارواني ايشلرندا مدير كاروان دن دستور آلملي، اوغرملي بولندا آرثلنب تازه لباسلرني گيب اهل خانواده لري بلن خوشلشب اويندا اكي ركعت سفر نمازني اوقيب مسجدگا گلملي، مسجددا هم اكي ركعت نماز اوقيب دعاء ادملي. مسجددن چقندا بر آدم حج سفرنا گدجك آدمنگ ينگثثندا دورب اذان آيدملي اوندن ثونگرا ايل خلقي بلن خوشلشب يولا دشملي. بو يغديلرنگ هر بيرندا ادملي دعاءلر و دقيق ترتيب لر حج اكبردا آيدشمذ يالي در شول دستورلري ياددن چقرماني دقت بلن عمل ادملي در.

عمره غا احرام باغلمق

معتمر اونچا مكه مكرمه گا گدجك بولثا فرودگاه دا احرام باغلملي. اگر اونچا مدينه منوره گا گدجك بولثا فرودگاه دا احرام باغلمق گرك دال بلكه اونچا مدينه منوره برب حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم غا و بيلكي صحابه لرغا زيارت ادملي. اول زيارت لرنگ ترتيبني و تفصيلني افراد حج ننگ ايذندا آيدب گچدك. شول مفرد مدينه منوره داكي زيارت لرغا ناهيل لي انجام برملي ديب آيدلن بولثا شو معتمردا گويا شوننگ يالي انجام برملي.

معتمر مدينه منوره دا ثکّذ گن غالب غرق نمازني جماعت بلن مسجد النبي صلي الله عليه و سلم دا اوقيندن ثونگرا مكه مكرمه گا گدمكچي بولثا عمره ننگ احرامنا گيرملي. احرام غا گيرمذندن اونچا غسل ادملي و وضوء آلملي اندام لرنا عطر چلملي، اندامنداكي بارچا لباسلرني چقرب دنگا ازارني بيلنا چولاب عورت لرني اوردملي، رداني اكي گردن نا اوقلاب بوقردقدن اتگني يبملي گن يقمذ يالي و ثوق اشدمذ يالي و شول غسلدا آلن وضوئي بلن اكي ركعت احرام نمازني اوقيملي(س ـ م).

نماز اوقيب سلام برندن ثونگرا اوترن يرندن تورماني قبله بقب يرگي بلن دلني برابر ادب يعني يرگنداكي نيتني دلنا گترب شو هيل لي آيدملي: «اَللّهُمُّ اِنِّي اُرِيدُ العُمرَةَ وَ نَوَيتُهَا وَ اَحرَمتُ بِهَا لِلّه تَعَالَي فَيَسِّرهَا لِي وَ تَقَبَّلهَا مِنِّي» ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من عمره ادمك لگي اراده قليان و عمره ني نيت اديارن و عمره غا احرام باغليارن. طنگري تبارك و تعالي ننگ راضي چلغي اچن، بث ثن شو عمره ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن قبول اد(ف ـ م) نيت ننگ ايذندن غتي ثث بلن غيغرب تلبيه آيدملي(ف- م) عمره غا احرام باغلمقلغنگ اولقي تلبيه ثي ننگ ايذندن بر مرتبه «لبيك بعمرة» ني يبشرملي(م) ترجمه: امرنگا مطيع بولدم عمره ادمك بلن.

عمره غا نيت ادب ايذ به ايذ اچ مرتبه تلبيه آيدندن ثونگرا حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم گا صلوات آيدملي. اوندن ثونگرا دعاء ادملي طنگري تبارك و تعالي دن حاجت لرني دلملي عمره غا احرام باغلاب تلبيه آيدندن ثونگرا محرم بوليار. شو محرم معتمر، مشروع بولن و غير مشروع بولن ايشلردا گويا مفرد يالي در يعني مفردگا دوغري بولن ايشلر معتمرگا دا دوغري در و مفردگا دوغري بولمدق ايشلر معتمرگا دا دوغري دالدر.

خاتون لرنگ عمره غا احرام باغلمقلري گويا اركك آدملرنگ عمره غا احرام باغلمقلري يالي در يعني اركك آدملرنگ ادملي ايشلرني هوكمان خاتون لردا ادملي در. اركك آدم لرنگ ادملي دال ايشلرني هوكمان خاتون لردا ادملي دالدر مگر بر ناچا ايشلر بولمثا مثلاً تكنلي لباس گيمك، كله ثني اوردمك، تلبيه ني يوش آيدمق، رمل و اضطباع ني ترك ادمك، جوراب و آيغنگ اورطثنداکي يومرجاني بثيان كوشني گيمك، شولر يالي اوذلرنا مخصوص بولن ايشلردا اركك لردن ثيلنياندر. يعني بو ايشلر اركك آدملرغا دوغري بولمثدا خاتون لرغا دوغري در.

معتمر هر بر ايدگمك يغديلرندا تلبيه آيدب گذملي تا مسجد حرام غا گيرب حجر اسودني استلام اديانچا. هر وقت حجر اسودني استلام ادثا تلبيه ني كثملي. معتمر مكه مكرمه گا برندا مفردننگ اديان دعاءلرني ادملي اوندن ثونگرا هتل لرنا برب اسبابلرني جايلاب ايب اچب استراحت ادندن ثونگرا بشغا ايشلرگا مشغول بولماني وضوء آلب مسجد حرام غا گدملي، كوش لرني چقرب آيق يلنگچ باب السلام دن يا باب عمره دن گيرملي(م) بيت الله شريف ني گورن دا اچ مرتبه تهليل و اچ مرتبه تكبير آيدملي و دعاء ادملي.

اوندن ثونگرا بيت الله شريف غا بقب حجر اسودني ثغ طرفندا غويب اضطباع ادب شو هيل لي طواف عمره غا نيت ادملي: «اَللّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ طَوافَ العُمرَةِ سَبعَةَ اَشوَاطٍ وَ نَوَيتُهُ لله تَعَالَي فَيَسِّرهُ لِي وَ تَقَبَّلهُ مِنِّي» ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من يدي مرتبه طواف عمره ادمك لگي اراده قليان و شول طوافني نيت اديان خداي اچن بث ثن شوني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن قبول اد. اوندن ثونگرا ثغ طرفنا غرشي يوريب حجر اسودننگ دوشندا دورب اكي الني غلق لرنگ دنگندا گوترب و آيالرني حجر اسودگا بقدرب شو گبلري آيدملي: «بِسمِ الله وَ اللهُ اَكبَر وَ لله الحَمدُ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلَي رَسُولِ اللهِ صَلَي اللهُ تَعَالي عَليه وَ سَلَّم» ترجمه: بيك طنگري ننگ آدي بلن طواف عمره ادمك لگي بشليارن شول بيك طنگري بارچا ذات لردن اولي در و شول بيك طنگري اچن در بارچا اوگي لر، صلوات و سلام بولثن شول بيك طنگري ننگ بذگا ايبرن پيغمبري محمد عليه الصلاه و السلام غا(س).

اوندن ثونگرا برب حجر اسودني اوغشملي گويا مفرد ننگ اوغشيشي يالي، اگر تقلشق بولب اوغشاب بشرمثا الني دگرب شوني اوغشملي اگر اوني دا بشرمثا شوننگ دوشندا دورب اكي الني حجر اسودگا غرشي غلدرب شول اكي الني اوغشملي بسم الله، تكبير، تهليل، حمد و صلوات آيدب دعاء ادملي. اوندن ثونگرا اوذي ننگ ثغ طرفنا يوريب كعبه شريفه ني ثول طرفندا غويب كعبه شريفه ننگ دشنا يدي مرتبه آيلنملي(ف) يدي ننگ اولقي اچ شوطندا رمل ادملي(س) معتمرننگ شو يدي طواف دا ادملي ايشلري و ادملي دال ايشلري گويا مفردننگ طواف قدومنداكي ادملي ايشلري و ادملي دال ايشلري يالي در.

معتمر طواف ننگ يدي شوطني تمام ادندن ثونگرا اضطباعني آيرب مقام ابراهيم ننگ آرقاثندا اكي ركعت نماز اوقيملي(و) اوندن ثونگرا دعاء ادملي. اگر اول يردا اوقيمق آنگثاد بولمثا هر بر ميسر بولن يرندا اوقياملي. اوندن ثونگرا زمزم چرنكلرنا برب ثو اچملي و دعاء ادملي. اوندن ثونگرا ملتزم گا برب دعاء ادملي(م) اوندن ثونگرا معتمر سعي ادمك لگا يذلنملي. سعي ادجك بولندا حجر اسودني ثغ طرفندا غويب كعبه شريفه گا بقب شو هيل لي نيت ادملي: «اَللُّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ اَن اَسعَي بَينَ الصَّفَا وَ المَروَةِ سَعیَ العُمرَۀِ سَبعَهَ اَشوَاطٍ وَ نَوَيتُهُ لله تَعَالَي فَيَسِّرهُ لِي وَ تَقَبَّلهُ مِنِّي» ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من اراده قليان صفا بلن مروه ننگ آرثندا يدي مرتبه عمره اچن سعي ادمك لگي و شوني نيت اديارن خداي اچن بث ثن شو سعي ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن قبول اد(ف).

اوندن ثونگرا ثغ طرفنا يوريب حجر اسودغا برب شوني استلام ادملي. اگر بشرمثا نيابت لرنا انجام برملي اوندن ثونگرا باب الصفا دن چقب صفاغا منملي و كعبه شريفه گا بقب اكي الني اكي گردن ننگ برابرندا ثقلاب غتي ثث بلن غيغرب اچ مرتبه تكبير و تهليل و تحميد آيدملي و پيغمبر عليه السلام غا صلوات ثلملي و اوذي اچن و جمیع مسلمانلر اچن هولقماني اوذق دورب كان دعا ادملي اوندن ثونگرا مسعي ننگ ثغ طرفنا اينب‌ مروه غرشي يوريملي.‌ ياشل ستون ننگ دنگنا برندا لونگقلاب غتي يوريملی تا مروه طرفداكي ياشل ستون ننگ دنگنا بريانچا(س) شو اكي ستون ننگ آرثندا‌ افراد ننگ سعي ثندا اوقليان دعاء‌ني اوقيملي(م).

اوندن ثونگرا تا مروه گا بريانچا عادت داكي يوريشي يالي يوريب گدملي ذكر و دعاءلر بلن مشغول بولن يغديدا، معتمر مروه گا يقينلاندا مفردننگ شول يردا اوقيان آيتني اوقيملي. هر وقت مروه گا منب تكيذلكگا چقندا صفادا ادن ايشلرني شو يردا ادملي. مروه دا دعاء ادب بولندن ثونگرا‌ اوذي ننگ ثغ طرفنا چكلب مسعي ننگ ثول طرفنا اينملي يعني مسجد طرفنا شو طرفي صفادن بشلنمق اعتباري بلن ثول بوليان در. معتمر مروه دن اتك اينندا تا ياشل ستون گا باريانچا عادت داكي يوريشي يالي يوريب صفاغا غرشي گدملي ذكر و دعاءلر بلن مشغول بولن يغديدا اكي ياشل ستون ننگ آرثندا اونكي يالي لونگقلاب گچملي و شونداكي اوقين دعاثني شوندا هم اوقيملي.

اوندن ثونگرا صفاغا غرشي يوريملي ذكر و ثناءلرغا مشغول بولن يغديدا و صفاغا يقينلاندا گچن شوطدا مروه گا يقينلانداكي اوقين آيتني اوقيملي(م) اوندن ثونگرا صفا غا منب اونكي ادن ايشلرني ينا شو يردا ادملي(س) معتمرنگ صفادن مروه گا گلمكلگي بر شوط در و مروه دن صفا غا بارمقلغي دا بر شوط در. شوننگ يالي يدي شوط سعي ادملي(و) سعي ني صفادن بشلاب مروه دا ثونگلملي(ف) معتمر يدلنجي شوط ني مروه دا تمام ادندا شول يردا اوذق دورب كوب كوب دعاء ادملي و الله تعالي غا زار و تضرع لر قلملي اوندن ثونگرا مسجدگا گلب اكي ركعت سعي نماز اوقيملي. نمازدن ثونگرا دعاء ادب الله تعالي دن خير مقصدلرني دلملي.

اوندن ثونگرا كله ثنداكي ثچ لرننگ بارثي ننگ اوج لرندن بر برمق ننگ اچ دن بيري يالي غرقدرب احرامدن چقملي. اگر اول مقدار آلمقدن ثچي غيثغا بولثا اوندا هوكمان ثچي ننگ بارثني ثيردرب احرام دن چقملي غرقدرن يا ثيردرن ثچ لرني گومّلي(م) كله ثني ثيردرمذندن اونچا ثقل و موردني اصلاح ادملي دال و درنق لرني كثملي دال و تكنلي لباسلر گيملي دال. كله ثني ثيردريان آدم قبله غا بقملي، ثيريان آدم كله ننگ ثغ طرفندن بشلاب ثيرملي. كله ني بتوي ثيرملي يا بتوي غرقملي(س) دنگا دورددن بيرني آيرمقلغا اكتفاء ادملي دال(مك).

كله ثني ثيردرندن ثونگرا بارچا ايشلر مونگا حلال در، صابون چلب ثوغا دشمك، تكنلي لباسلر گيمك، خوشبو عطرلر چلمق، جماع ادمك، درنق لرني كثمك و احرامنگ هر بر منع ادن ايشلري. خاتوندا معتمره بولثا طوافني و سعي ثني ادب بارچا ثچلرننگ اوجندن بر برمقننگ اچ دن بيري يالي غرقدرب حلالي بولملي و احرامدن چقملي(و) اگر شول مقدار غرقمذندن اونچا يا اركك آدم كله ثني ثيردرمذندن اونچا جماع ادثلر عمره لري فاسد بولمثدا دم واجب آيلندرر. و ينا خاتونلر اچن اولقان طبشرغي، المدام عورتلرني اورتب گذملي الايتا طواف ادنلرندا بتر خبردار بولملي اگر ثچي ننگ يا غوشرننگ يا اينجگي ننگ دورد دن بيري آچلن يغديدا طواف ادثا شونگا دم واجب بولر اوننگ اچن خاتونلر كله لرنا مقنعه و آيقلرنا جوراب گيملي و ينگلرننگ اوجني كشدار ادملي تا كه عورتلري آچلمقدن غيغي ثذ بولر يالي.

عمره ثندن حلالي بولن معتمر ينا عمره ادمك لگني قصد ادثا اوذي اچن يا آتا اناثي اچن يا هر بر مسلمان دوغني اچن غسل ادب و وضو آلب تمام لباسلرني چقرب دنگا ازار و رداءني گيب مسجد تنعيم گا برب احرام باغلملي. اگر عمره ني اوذي اچن ادجك بولثا اونگا احرام باغلمق ننگ كيفيتي گويا شول مدينه منوره داكي يالي در هيچ فرقي يوقدر. اگر عمره ني غيري اچن ادجك بولثا اول اكي ركعت نماز اوقيملي سلام برندن ثونگرا قبله بقب دورن يغديندا شو گبلري يرگي و دلي بلن آيدملي مثلاً: «اَللّهُمّ اِنِّي اُرِيدُ العُمرَةَ وَ نَوَيتُهَا وَ اَحرَمتُ بِهَا عَن عَبدِالرَّحمَنِ بنِ آنّا مُحَمَّد لله تَعَالَي فَيَسِّرهَا لِي وَ تَقَبَّلهَا مِنِّي وَ مِنهُ» ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من عمره ادمك لگي اراده قليان و عمره ني نيت اديارن و عمره غا احرام باغليارن آنا محمد ننگ اوغلي عبدالرحمن ننگ طرفندن بيك طنگري ننگ راضي چلغي اچن، بث ثن شول عمره ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن و عبدالرحمن دن قبول اد.

شوننگ ايذندن اچ مرتبه تلبيه آيدملي(ف ـ م) اولقي تلبيه ننگ ايذندن شو گبلري آيدملي: «لَبَيَّكَ بِعُمرَهٍ عَن عَبدِالرَّحمَنِ بنِ آنّا مُحَمَّد» ترجمه: امرنگا مطيع بولدم عمره ادمك بلن آنا محمد ننگ اوغلي عبدالرحمن ننگ طرفندن. اوندن ثونگرا صلوات آيدملي و دعاء ادملي و الله تعالي دن خير مقصدلرني دلملي. اوندن ثونگرا تلبيه آيدب مسجد حرام غا غرشي اوغرملي. برب باب السلامدن يا باب عمره دن گيرب يدي شوط طواف و يدي شوط سعي ادملي بو بدل عمره ننگ بارچا عمل لري گويا اوذي اچن ادن عمره ثي ننگ عمل لري يالي در هيچ فرقي يوق در دنگا فرقي طواف ننگ نيت لرندا و سعي ننگ نيت لرندا بدل اديان آدمثي ننگ طرفندن نيت ادملي مثلاً: «اَللّهُمُّ اِنِّي اُرِيدُ طَوَافَ العُمرَةِ سَبعَةَ اَشوَاطٍ وَ نَوَيتُهُ عَن عبدالرحمَن بن آنا مُحَمَّدٍ للهِ تَعَالَي فَيَسِّرهُ لِي وَ تَقَبَّلهُ مِنِّي وَ مِنهُ» ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من يدي مرتبه طواف عمره ادمك لگي اراده قليان و شول طوافني نيت اديان آنا محمد ننگ اوغلي عبدالرحمن ننگ طرفندن بيك طنگري ننگ راضي لغي اچن، بث ثن شول طواف ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن و عبدالرحمن دن قبول اد.

و سعي ننگ نيت لرندا شو هيل لي آيدملي: «اَللّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ اَن اَسعَي بَينَ الصَّفَا وَ المَروَةَ سَعيَ العُمرَةِ سَبعَةَ اَشوَاطٍ وَ نَوَيتُهُ عن عبدالرحمن بن آنا محمد لله تَعَالَي فَيَسِّرهُ لِي وَ تَقَبَّلهُ مِنِّي وَ مِنهُ» ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من اراده قليان صفا بلن مروه ننگ آرثندا يدي مرتبه عمره اچن سعي ادمك لگي و شوني نيت اديارن آنا محمد ننگ اوغلي عبدالرحمن ننگ طرفندن بيك طنگري ننگ راضي لغي اچن، بث ثن شول سعي ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن و عبدالرحمن دن قبول اد. بو بدل اديان معتمر يدي مرتبه طواف ادندن ثونگرا اكي ركعت طواف نمازني اوقيملي اوندن ثونگرا يدي مرتبه صفا و مروه گا سعي ادملي اوندن ثونگرا اكي ركعت سعي نمازني اوقيملي اوندن ثونگرا كله ثني ثيردرب احرامدن چقملي و حلالي بولملي اگر كله ثندا ثچي بولمثا كله ثننگ بار يرنا تيغ يوردملي.

ينا بر كشي گا عمره ادجك بولثا اوننگدا دستوري گويا شو آيدشمذ يالي در طواف و سعي تمام بولندن ثونگرا كله ثننگ كلي ثنا تيغ يوردب احرام دن چقملي ينا گدثا ينا شيدملي ينا گدثا ينا شيدملي. اما بر ناچلر كله ثني بتوي ثيردرماني هر سفردا كله ننگ بر غبدل ني ثيردرب ثچني بولكلاب غويارلر اول دوغري دالدر(مك) اول ايشني هيچوقت ادملي دال. احرامدن چقجق محرم هوكمان كله ثني بتوي ثيردرملي اگر ثچي يوق بولثا يا اوذول ثيرغلي بولثا كله ثننگ ثچ چقيان يرنا تيغ يوردملي اگر هر گن دا يذلرچا عمره ادثدا اوننگ حكمي شو آيدشمذ يالي در.

عمره غا دگشلي مسئله لر

عمره مختار قول غا گورا سنت موكده در. اما بعضي فقهاءلر مثل قاضيخان و صاحب الجوهرة و امام علاءالدين ابوبكر بن مسعود كاساني عمره واجب در گويا صدقه فطر و صلاة وتر و قربانلق يالي ديديلر. عمره ننگ ميقاتي حل در عمره غا احرام باغلمق اچن حل ننگ انكي غوي يري جعرانة در مالكي لرنگ و شافعي لرنگ يانندا و حل ننگ انكي غوي يري تنعيم در حنفي لرنگ و حنبلي لرنگ يانندا. مكه ننگ اهل لري اچن و مكه دا ياشيان مقيم لر اچن و مكه ننگ دشندا و ميقات لر اچندا ياشيان خلق لر اچن حج ننگ آيلرندا عمره ادمكلري مكروه تحريمه در اگر شول يلدا حج ادمك نيت لري بار بولثا چونكه عمره ادب ثونگرا حج ادثا متمتع بوليار اول خلق لر تمتع دن و قران دن منع ادلندر اولرنگ ادملي حجي دنگا افراد در تمتع و قران فقط آفاقي لر اچن در. اگر شو اكي آي اون گن ننگ اچندا اولردن بيري عمره غا احرام باغلثا عمره اوننگ بويننا لازم بولر مكروه تحريمه گا مرتكب بولن يغديندا بث شول معتمرغا عمره ثني طشلمق واجب بولر گناهكارلكدن غتلمق جهتلي.

اگر شول معتمر عمره ثني طشلثا حج ننگ آيلرندن ثونگرا قضاثني آلملی و عمره ني طشلمغي اچن دم چلملي. اگر شول معتمر عمره ثني طشلمثا بلكه عمره ثي ننگ عمل لرنا انجام برثا عمره ثي دوغري بولر گناهكار بولن يغديندا و بويننا دم چلمق لازم بولر. شوننگ يالي مكروه تحريمه در اكي عمره ننگ آرثني بيركدرمك بث بر آدم عمره غا احرام باغلثا شول عمره ثننگ بر شوطني طواف ادثا يا بارچا شوط لرني طواف ادثا يا هيچ بر شوطني دا طواف ادمثا اوندن ثونگرا بشغا بر عمره غا احرام باغلثا شوننگ اكلنجي عمره ثي طشلنر گرچا طشلمق ني نيت ادمثدا و شول معتمرغا اكلنجي عمره ثي ننگ قضاءثني آلمق لازم بولر و طشلمقلغي جهتلي دم چلمقدا لازم بولر.

اگر بر معتمر عمره ثي اچن طواف و سعي ادب بارچا عمل لرنا انجام برن بولثا دنگا كله ثيردرمق غالن بولثا شول يغديدا بشغا عمره غا احرام باغلثا ثونگرقي عمره ثدا شوننگ بويننا لازم بولر و شوني طشلملي دال بلكه شوننگ عمل لرنا انجام برملي و اكي عمره ننگ احرامني جمع ادمك جنايتي اچن دم چلملي(و) بو يردا حلق ننگ تاخيرا غالمقلغي اچن دم لازم دالدر چونكه عمره دا حلق اچن زمان بلن وقت بلّنن دالدر.

اگر اكلنجي عمره ثندن فارغ بولمذندن اونچا اولقي عمره ثي اچن كله ثني ثيردرثا ينا بر دم چلملي اكلنجي عمره غا جنايت ادمگي جهتلي. اگر اكلنجي عمره ننگ اعمالندن فارغ بولندن ثونگرا اولقي عمره ثي اچن كله ثني ثيردرثا شونگا بشغا دم لازم بولمذ. اگر طواف دن اونچا جماع ادب اولقي عمره ثني فاسد ادثا اوندن ثونگرا اكلنجي عمره غا نيت باغلثا اكلنجي ني طشلملي و اولقي عمره ‌ثنا انجام برملي اگر اولقي ني طشلاب اكلنجي گا انجام برمك لگني نيت ادثدا اول نيتي هيچ زاد پيدا برمذ چونكه موننگ عملي دنگا اولقي اچن بولر اوننگ غيري اچن بولمذ.

اگر معتمر دورد شوط ني طواف ادمذندن اونچا جماع ادثا شوننگ عمره ثي فاسد بولر بث معتمر شول عمره ثني گويا فاسد بولمدق يالي انجام برملي اوندن ثونگرا قضاءثني آلملي و دم دا چلملي. اگر دورد شوط ني يا اوندن كوفراك شوط ني طواف ادندن ثونگرا جماع ادثا بث شول معتمر دم چلملي عمره ثدا فاسد بولميار. اگر شول معتمر اونكي مجلسندن بشغدا بر مجلسدا ينا بر مرتبه جماع ادثا اكلنجي جماعي اچن دا دم چلملي. شوننگ يالي دم چلملي سعي دن ثونگرا حلق دن اونچا جماع ادثا.

حضرت علامه محقق حسن شاه مهاجر اكي عمره ني بيركدرمك لگنگ حقندا شو هيل لي آيدبدر: اگر معتمر اكي عمره غا بردن احرام باغلثا مثلاً نيت قلدم اكي عمره ادمك لگني خداي اچن ديب تلبيه آيدثا يا اكي عمره غا ايذ به ايذ احرام باغلثا مثلاً نيت قلدم عمره ادمك لگني خداي اچن ديب تلبيه آيدب بر عمره غا احرام باغلثا اوندن ثونگرا شوننگ ايذندن ينادا نيت قلدم عمره ادمك لگني خداي اچن ديب تلبيه آيدب بشغا عمره غا احرام باغلثا يادا فاصله بلن اكي عمره غا احرام باغلثا مثلاً بر عمره غا احرام باغلاب شول عمره ننگ عمل لرنا مشغول بولب شوننگ سعي ثندن فارغ بولمذندن اونچا ينا بر عمره غا احرام باغلثا شو اچ يغديلرنگ هر بيرندا معتمرگا اكي عمره ادمك لازم بولر.

اولقي صورتدا اكي عمره ننگ بيرني طشلملي اكلنجي صورتدا اكلنجي ني طشلملي، ابويوسف رحمه الله غا گورا طشلملي وقتي اكي عمره ننگ نيت لرني آيدب بولن وقتي در. اما ابوحنيفه رحمه الله غا گورا شو اكثي ننگ بيرندا مكه گا سير ادن وقتي در بعضي لر عمره ننگ عملنا شروع ادندا طشلملي ديبدر. اما امام محمد رحمه الله غا گورا اولقي صورتدا دنگا بر عمره لازم بولر اكلنجي صورتدا اولقي احرام باغلان عمره ثي لازم بولر اكلنجي احرام باغلان عمره ثني طشلملي و طشلمقلغي جهتلي دم چلملي(و) و طشلان عمره ثني هم قضاء ادملي گرچا شول يلدا دا بولثا چونكه بر يل ننگ اچندا عمره ننگ تكراري جائز در.

اما اچلنجي صورتدا بالاتفاق اكلنجي احرام باغلان عمره ثي لازم بوليار و شوني طشلملي دال بلكه شوننگ عمل لرنا انجام برملي و شو معتمر اكي عمره ننگ احرامني بيركدرمك لگي جهتلي دم چلملي(و) اگر اكلنجي عمره ثي ننگ عمل لرندن فارغ بولمذندن اونچا اولقي عمره ثي اچن حلق ادثا بو معتمرگا بالاتفاق ينا بر دم چلمق لازم بوليار اگر اكلنجي ننگ عمل لرندن فارغ بولندن ثونگرا حلق ادثا اوننگ اچن دم لازم بولمذ. بر آدم طواف و سعي نيتي بلن احرام غا گيرثا عمره ديب يا حج ديب هيچ برآد تودماني طواف غا شروع ادثا اوندن ثونگرا عمره غا احرام باغلثا شول عمره ثني طشلملي چونكه اولقي ننگدا عمره لغي تعيين بولدي بث بو آدم اكي عمره ننگ آرثني جمع اديان بولدي.

محرم هر بر نسك ني طشلثا شوننگ اچن دم چلملي و شول طشلان نسك ننگ قضاءثنی دا آلملي اگر شول نسك عمره بولثا دنگا قضاءثني آلملي اگر حج بولثا قضاءثني آلملي و عمره دا ادملي. هيثي بر محرم اوذنا رفض لازم بولبدا رفض ادمثا شونگا دم واجب بولر شو رفض ادمثذلك دنگا حج بلن عمره ني جمع ادمكدا طفلر اما اكي حج ني يا اكي عمره ني بلا نيت ادمكدا يا ايذ به ايذ نيت ادمكدا رفض ادمثذلك طفلمذ. اما فاصله بلن اكثني جمع ادمكدا رفض لازم بولمذ بلكه جمع ادمك متعين بولر. هر بر محرم غا رفض لازم بولثا شول رفض ني نيت ادمك گركدر مگر نيت ادمك گركدال وقوف ننگ وقتي گچمذندن اونچا اكي حج ننگ احرامني جمع ادن محرم غا يا اولقي عمره ثي ننگ سعي ثندن اونچا اكي عمره ننگ احرامني جمع ادن معتمرغا شو اكي صورتدا اكي حج ننگ بيري يا اكي عمره ننگ بيري نيت ثذ اوذي رفض بوليار مكه گا غرشي اوغرمق بلن يا شو اكثي ننگ بيرننگ عمل لرنا شروع ادمك بلن.

هيثي بر آدم اكي احرامنگ آرثني جمع ادثا رفض دن اونچا جنايت ادثا شونگا مفرد غا واجب بولن جزاءننگ اكي برابري بولر. اما رفض دن ثونگرا جنايت ادثا دنگا بر جزاء واجب بولر هر بر دم جمع ادمك سببلي يا رفض ادمك سببلي واجب بولثا دم جبر در روزه تودمقلق شوننگ يرندا اوترمذ گرچا شول محرم غريب محتاج بولثدا و شول دم جبردن اوذي ايمك لگي دوغري بولمذ و باي آدم غا ايدرمك لگي دا دوغري بولمذ. اما دم شكر اوننگ ترثنا در يعني اوذي ننگ ايمكلگي دا و باي آدم غا ايدرمكلگي دا دوغري در.

عمره ني كوب ادمك مستحب در الايتا رمضان شريف دا ادلن عمره بيلكي وقت ادلن عمره لردن افضل در اما طواف ني كوب ادمك عمره ني كوب ادمك دن افضل در طواف ننگ ذاتي مقصود بولمقلغي جهتلي و جميع زمانلردا دوغري بولمقلغي جهتلي و بر ناچا عالملر بر يلدا كوب عمره ادمكلگي مكروه بلمكلگي جهتلي. عمره ننگ وقتلرننگ انكي افضلي رمضان شريف در بث رمضان شريف دا ادلن بر عمره حج بلن برابر در شعباندا عمره گا احرام باغلاب طواف لرننگ كوبثني رمضان دا ادثا شول عمره رمضاني عمره حساب بولر.

غيري دن حج ادمك

مسلماننگ بورجي بولن عبادت اچ هيل لي در: برنجثي عبادة بدنية يعني دنگا اندام بلن طفليان عبادت مثل نماز اوقيمق و روزه تودمق. بو عبادت ني هر كمنگ فقط اوذي ادملي غيري غا ادرمك لگي دوغري دالدر ها اوذي بشريان بولثن ها بشرميان بولثن. اكنجثي عبادة ماليه يعني دنگا مال بلن طفليان عبادت مثل زراعت دن عشر چقمق و مالدن و پولدن زكات برمك. بو عبادت ني اوذي ادمكلگی دوغري بولشي يالي غيري غادا ادرمكلگی دوغري در ها اوذي بشريان بولثن ها اوذي بشرميان بولثن.

اچنجثي عبادة مركبة يعني اندام و مال بلن غتشق طفليان عبادت مثل حج ادمك. بو عبادت ني بشريان بولثا دنگا اوذي ادملي غيري غا ادرمك لگی دوغري دالدر اگر اوذي ادمكلگي بشرمثا شوندا غيري غا ادرمكلگي دوغري در اگر شوننگ بشرمثذلغي تا اوليانچا اوذقلشجق بولثا. اگر اولمذندن اونچا عذري آيرلب اوذي ادمكلگي بشراثا اوندا اونكي اوذ طرفندن ادرن حج ني اوذي ننگ غيطلمق لغي فرض در. غيري ننگ طرفندن حج ادمكلگا حج نيابت و حج بدل ديب آيديارلر. اوذ طرفندن حج ادمک اچن غيري ني ايبريان آدم غا «آمر» ديارلر غيري ننگ طرفندن حج ادمك اچن ايبرليان آدم غا «مامور» ديارلر شو نيابت حج ننگ دوغري بولمقلغي اچن يگرم شرط بار در:

برنجثي: آمرننگ بويننا حج فرض بولن بولملي اگر بويننا حج فرض بولمدق فقير يا فقيرنگ غيري اوذ طرفندن حج ادرثا شول ادرن حجي فرض دن واقع بولمذ گرچا شوندن ثونگرا بويننا حج فرض بولثدا چونكه گچن زماندا ادلن نيت ثونگرا بيرق بولن فرض دن دوغري بولمذ. اكنجثي: آمرننگ عاجز لغي حج ادرن وقتندن تا اوليانچا اوذقلشملي. زندان بولمق، مريض بولمق، كور بولمق، آغثق بولمق، غري بولمق، محرم ثذ بولمق، يولدن امنيت آيرلمق، شو يغديلرنگ بارثي بلن عاجزلق ثابت بولر شو يغديلرنگ هر بيرنا دوش بولن آدم اوذ طرفندن حج ادرثا اگر شول آمرننگ عذري تا اوليانچا اوذقلشثا شول ادرن حجي فرضندن واقع بولر اگر آمرننگ عذري اولمذندن اونچا آيرلثا شول وقتدا اوذي ننگ حج ادمكلگي فرض بولر اونكي ادرن حجي نفل بولب آيلنر.

اچنجثي: آمرني حج ادمكدن منع اديان عذر، حج ادرمذندن اونچا طفلملي اوننگ اچن جاني ثغ آدم اونچا اوذ طرفندن حج ادرثا اوندن ثونگرا مريض لثا شوننگ ادرن حجي فرضندن بولمذ. دوردنجثي: آمر اوذ طرفندن حج ادمك بلن بيرملي اگر بيرمغن يغديندا شوننگ طرفندن غيري حج ادثا دوغري بولمذ. اگر حج ادمك بلن وصيت ادن بولثا اجنبي يا شوننگ وارثي شوننگ طرفندن نفل حج ادثا اول دوغري بولمذ يعني آمرننگ فرض حجندن حساب بولمذ. مثلاً اگر زيد اوذ طرفندن حج ادمك بلن وصيت ادمدك بولثا زيدنگ عاقل و بالغ بولن وارثي ننگ اوذي تبرع ادب شوننگ طرفندن حج ادثا يا شوننگ طرفندن غيرغا حج ادرثا يا وارثي ننگ غيري تبرع ادب زيدنگ طرفندن حج ادثا شول حج زيدنگ فرض حجندن حساب بولر انشاء الله تعالي.

حاصل كلام بر آدم حج فرض بولندن ثونگرا حج ادماني اولثا و اولمذندن اونچا اگر من حج فرضمي بترماني اولثم مننگ طرفمدن هوكمان حج ادرنگ ديب وصيت ادن بولثا، شوننگ مالي بلن شوننگ طرفندن حج ادلثا شول ادلن حج شوننگ فرضندن بولر. اگر اول آدم مننگ طرفمدن حج ادرنگ ديب وصيت ادمدك بولثا، شوننگ طرفندن بركشي حج ادثا اول كشي ها شول آدم ننگ وارثي بولثن ها اجنبي بولثن طنگري تبارك و تعالي هالثا بولرنگدا ادن حجي شول آدم ننگ فرضندن بولر.

باشنجثي: كري شرط ادمثذلك صحيح قول غا گورا. اگر كري شرط ادثا بو حج ماموردن واقع بولر آمردن بولمذ. اوننگ صورتي مثلاً بر آدم ني كرينا توتب آيدثا: من ثني اوذ طرفمدن حج ادمك لگا اجاره توديان بر میليون تومان پولنگ برابرنا ديثا بو حج اوندن دوغري بولمذ. اگر من ثنگا اوذ طرفمدن حج ادمك بلن بيريان ديب آيدثا اجاره ننگ گرنگ ني گترمثا اوندا دوغري بولر. حاصل كلام حج ادمك اچن اجرت آلمقلغي حنفي مذهب ننگ معتبر متنلري بداية، وقاية، قدوري، مختار، ملتقي، كنز، تنوير، غرر، مجمع، تحفة، شو كتابلر و شولرغا منگذشلر دوغري ادمديلر.

حضرت خاتمة المحققين شيخ محمد امين بن عابدين آيدبدر: متاخرين علماءلري علم اوردمك اچن و اذان چكمك اچن و امام بولمق اچن اجرت (كري) آلمقلغي ضرورت جهتلي دوغري ديثلردا حج ادمك اچن اجرت آلمق دوغري دالدر چونكه حج ادمك اچن اجاره تودمق لغنگ ضرورتي يوقدر مامور يول كري ني و ايجك و اشجك آذوقه لرني نيابت طريقندا ميت ننگ مالندن خرج ادب بلياندر. اما مصر يوردندا حنفي لرنگ بيك فقيهي حضرت شيخ علامه عبدالقادر رافعي فاروقي آيدبدر: شو زماندا حج اچن اجرت آلمقلغنگ دوغري بولمقلغنا ضرورت بار دنگا سفر خرجنا قناعت لنب خلقنگ طرفندن حج اديان طفلميار اوننگ اچن بو مسئله دا گويا تعليم قرآن يالي ضرورياتدن بوليار.

شول علامه، سند (پاكستان ننگ بر ناچا ايالت لري) يوردنداكي حنفي علماءلرننگ تحقيق اديانی حضرت شيخ محمد هاشم ننگ فرائض الاسلام آدلي كتابندا ابوحسن غندري ننگ كفايه ثندن نقل ادب بحر عميق و شرح منسك دا آيدن گبلرني آشكار آچقلدي و حج اچن اجاره تودمق دوغري و شول حج دا ميت ننگ فرض حجندن واقع بوليار ديدي و شو حكم ابوحنيفة دن اصل بولن روايت در ديب آيدي و بحر عميق دا صحيح شو حكم در ديب آردّردي. حضرت علامه حسين بن محمد سعيد عبدالغني المكي الحنفي دا اوذي ننگ ارشاد السّاري آدلي كتابندا حج ادب اجرت آلمق مسئله ثني شو آيدلشي يالي بيان ادي.

حضرت خاتمه المفسرين شيخ اسماعيل حقي بروسوي آيدي: متاخرين علماءلر اذان قامت آيدمق، وعظ نصيحت برمك، درس اوقدمق، حج غا و ورش غا گدمك، قرآن و احكام اوردمك و قرآن و فقه اوقيمق اچن كري آلمقلغنگ دوغري بولمقلغنا فتوي بردي لر. علامه استاد وهبة الزحيلي آيدي: فقهاءلر جماعتي و حنفي لرنگ متاخرين عالملري حج ادمك اچن و بيلكي طاعت عبادتلر اچن اجاره ادمكلگي جائز آيلندردي لر.

حضرت امام قاضي قضاة حسن ابي منصور اوزجندي اوذ فتاوي ثندا آيدبدر: تُوثّغ ادلن آدم اوذي ننگ فرض حج ني بتردمك اچن بركشيني كري نا توتب اوذ طرفندن حج ادرثا شوننگ ادن حجي توثغ ادلن آدمنگ حجندن بولر اگر شول آدم توثّغدن چقماني اولثا و شول حج اديان اچن دا اجر مثل بار در ظاهر روايتدا. كفايه ديگن كتابدا آيدلبدر: اگر بر آدم ني ميقات دن توتب اوذ طرفندن حج ادرثا شوننگ ادن حجي شول اوذ طرفندن نيت ادلنن آدمدن واقع بولر ابوحنيفه رحمه الله دن بولن اصل ننگ روايتنا گورا و شمس الائمه السرخسي دا شو هيل لي آيدياردي و مذهبدا شو در ديب علامه ملا علي قاري آيدي.

آلتنجثي: مامور آمرننگ مالي بلن حج ادملي. اگر مامور تبرع ادب اوذ مالي بلن حج ادثا اول دوغري بولمذ. شو يردا معتبر نفقه ننگ كوبثي آمرننگ مالندن بولملي. خرجنگ كوبثني آمر برب آذ مقدارني مامور اوذندن خرج ادثا اول استحساناً دوغري بولر. بر آدم ننگ اوغلي آتاثي ننگ طرفندن اوذ مالي بلن حج ادثا شول ادن خرجني تركه دن آلمق نيت بلن شوندا موننگ ادن حجي آتاثي ننگ فرض حجندن دوغري بولر. اگر آلمق نيتي بولمثا اوندا موننگ حجي آتاثي ننگ فرض حجندن واقع بولمذ گرچا آتاثي اوذ مالنگدن خرج ادگل تركه دن آلماغل ديب بيرن بولثدا.

يدنجثي: وسايل لر منب گدملي، پياده گدملي دال اگر پياده گدثا نفقه غا ضامن بولملي. ثگذنجثي: ميت ننگ اوذ وطنن دن ايبرملي اگر ميت ننگ مال ننگ اچ دن بيري شونگا يتشثا. اگر اوذ وطنن دن ايبرلمك لگا يتشمثا، يتشن يرندن ايبرلملي اگر ميقات ننگ دشندن هيچ بر يردن ايبرمك ممكن بولمثا يعني ميت ننگ مالي شونگا يتشمثا اوندا وصيت باطل بوليان در. بر آدم اوذي ننگ فرض حج ني بترمك اچن چقندا يولدا اولثا و مننگ حج فرضمي بترنگ ديب وصيت ادثا، شونگا اوذ وطنن دن بر آدم ني ايبرب حج ادرملي امام اعظم غا گورا. اما امامين غا گورا اولن يرندن ايبراملي.

جامع الكبير ديگن كتابننگ شرحندا يذلبدر: بر آدم حج ننگ يولنا چقب اولثا اگر اكي جاينگ بيرني بلاّب شوندن ايبرنگ ديب وصيت ادن بولثا يعني اولن يرني يادا اوباثني بشغا يري آيدمدق بولثا شوندا دنگا آيدن يرندن ايبرملي. اگر شو اكي مكاننگ بيرني تعيين ادمدك بولثا استحساناً اولن يرندن ايبراملي قياساً اوباثندن ايبرملي. امام شمس الائمه آيدي: شول حج قصدي بلن چقن آدم اويندن چقندا اوذول بايلق يغدي بلن چقب و من اولثم مننگ اچن حج ادنگ ديب مطلق غويثا تعيين ادمثا، شوننگ اوذ وطنن دن ايبرملي، اگر شول اولن مكانندا بايين بولثا اوندا شول مكاندن ايبرملي. اگر حج ادمك قصدي بولماني بشغا بر هدف بلن مسافرت غا چقب يولدا اولثا و مننگ طرفمدن حج ادنگ ديب وصيت ادثا اوندا بالاتفاق شوننگ اوذ وطنن دن ايبرملي.

اگر وصيت اديان اچن كوب وطن لر بار بولثا هيثي بيري مكه گا يقين بولثا شوندن ايبرملي اگر اصلاً وطني يوق بولثا اوننگ اولن يرندن بدلنا بر آدم ايبرملي. اگر اوذي اچن وطني بار آدم اوذ وطن ننگ غيرندن ايبرلمگي وصيت ادثا شوننگ وصیت ادن مكانندن ايبرملي ها مكه گا يقين بولثن ها دش بولثن. اگر ايران لي آدم مكه دن ايبرنگ ديب وصيت ادثا و مكه لي دا ايران دن ايبرنگ ديب وصيت ادثا و بولر اوذ وطن لرندا بايين بولثا هر غيثي ننگ اوذ وطنن دن ايبرملي. اما مكه لي ايران دا بايين بولثا و ايران لي مكه دا بايين بولثا و اكثي دا اوذ طرف لرندن حج فرض لرني بترمك بلن وصيت ادثلر، هر غيثي اچن اوذي ننگ بويننا حج فرض بولن يرندن ايبرملي.

مكه لي آدم ايران دا اولثا و اوذ طرفندن قران حج ادمك بلن وصيت ادن بولثا شونگا ايران دن ايبرلب قران حج ادرلر چونكه مكه ننگ اهل لري اچن قران يوق در. اگر بر آدم اوذ اوباثندا حج فرض بولن بولثا شول آدم ننگ نماينده‌ثي شوننگ طرفندن بشغا بر اوبادن حج ادثا شول ادلن خرج غا ضامن بولر ادن حجي هم نماينده ننگ اوذي اچن بولر ميت دن بولمذ ميت ننگ طرفندن يمشغادن حج ادملي بولر. اگر نماينده ننگ گدن اوباثي ميت ننگ اوباثنا يقين بولثا يعني ارتي بلن گدن آدم آغشم دن اونچا اورلب گلب بليان بولثا شوندا خرج غا ضامن بولمق گرك دال نماينده ننگ ادن حجي هم ميت دن بولر.

دوقذنجثي: نيت در يعني مامور احرام غا گيرندا آمرننگ طرفندن نيت ادملي يا احرام غا گيرندن ثونگرا حج ننگ افعال نا شروع ادمذندن اونچا آمرننگ طرفندن نيت ادملي و شوننگ طرفندن تلبيه دا آيدملي شو هيل لي يغديدا: «اَللّهُمَّ اِنِّي اُرِيدُ الحَجَّ وَ نَوَيتُهُ وَ اَحرَمتُ بِهِ عَن فُلانِ بنِ فُلان للهِ تَعَالَي فَيَسِّرهُ لِي وَ تَقَبَّلهُ مِنِّي وَ مِنهُ» ترجمه: اي بار خدايا! تحقيق من حج ادمكلگي اراده قليارن و حج ادمكلگي نيت اديارن و حج غا احرام باغليارن فلاني ننگ اوغلي فلان ننگ طرفندن خداي تعالي اچن، بث شو حج ني مننگ اچن آنگثاد اد و مندن و فلاني ننگ اوغلي فلان دن قبول اد.

اوندن ثونگرا تلبيه آيدملي. تلبيه دن ثونگرا «لَبَّيكَ بِحَجَّةٍ عَن فُلان بنِ فُلان» ديملي. ترجمه: ثننگ امرنگا مطيع بولدم حج ادمك بلن فلاني ننگ اوغلي فلان ننگ طرفندن. نيت ني دل بلن و هم دا يرك بلن آيدملي اگر دل گا گترماني دنگا يرك بلن آيدثدا بث بولر. اگر مامور اوذ آمرننگ آدني اوندب يادندن چقرثا و شول حج ني اوذ آمرننگ طرفندن اديان ديب آيدثدا دوغري بولر. اگر احرام ني مبهم غويثا يعني هيچكم ننگ آدني تودماني دنگا حج غا احرام باغليان ديثا شول احرام ني حج اعمال لرنا شروع ادمذندن اونچا هالان آدمثنا خاص لمقلغي دوغري بولر ها اوذنا خاص لثن ها غيري غا خاص لثن.

ملا علي قاري آيدبدر: مأمور احرامني مبهم غويندا هالان آدم ثنا خاصلمقلغي دوغري بولياني مأمورننگ اوذ بويننا فرض بولب دورن حج بولمثا در اگر بويننا فرض بولب دورن حج بار بولثا غيري غا خاصلمقلغي دوغري بولمذ. اگر غيري غا خاصلثدا هوكمان مأمورنگ اوذندن واقع بولر شافعي رضي الله عنه و اوننگ ايذنا دوشنلرگا گورا.

اوننجثي: مأمور اوذ آمرننگ ميقاتندن احرام باغلملي اوننگ اچن دنگا حج ادمك اچن ايبرلن آدم تمتع ادثا دوغري بولمذ يعني آمرننگ فرض حجندن حساب بولمذ چونكه بو مامورننگ ادن حجي ميقاتي بولمدي اوننگ اچن ادلن خرج غا هم ضامن بولر. حاصل كلام حج اچن ايبرلن آدم شول سفردا اول دنگا عمره غا نيت باغلثا ها ميقات دن باغلثن ها ميقات ننگ غيرندن باغلثن عمره ادندن ثونگرا حج ادثا ها ميقاتدن احرام باغلاب حج ادثن ها ميقات ننگ غيرندن احرام باغلاب حج ادثن بالاتفاق شوننگ ادن حجي آمردن بولمذ. اگر آمر دنگا حج اد ديب بيرن بولثا، مامور هم شول حج غا آمر اچن عمره ني غوشثا، حضرت امام اعظم غا گورا شو مامور آمرنا مخالفت ادي اما امامين غا گورا مخالفت ادمدي مخالفت ننگ حكمي اون اچنجي شرط دا گلر.

اون برنجثي: مامور ميت ننگ طرفندن دنگا اوذي حج ادملي اگر مريض بولب يا زندان ادلب يا بشغا بر مانع لر بلن اوذي ادب بشرماني ميت ننگ طرفندن غيري غا ادرثا اول ادلن حج ميت دن واقع بولمذ و ماموردندا واقع بولمذ. اولقي مامور و اكلنجي مامور اكثي دا ادلن خرج غا ضامن بولر. اگر مامورغا عاجز بولن يغديندا مالني غيري غا برب حج ادرمك لگا اجازه برلن بولثا اول صورتدا مالني غيري غا برب حج ادرمك دوغري بولر حج دا ميت دن واقع بولر. اما اولقي مامورننگ آمري مالني برندا هالان يغدينگ بلن حج اد ديب آيدن بولثا اول مالني غيري غا برب حج ادرمكلگي دوغري بولر ها مريض بولثن ها مريض بولمثن.

اون اكنجثي: مامور ادن حجني فاسد ادملي دال. اگر وقوف دن اونچا جماع ادب حج ني فاسد ادثا آمردن واقع بولمذ و ادلن خرج غا هم ضامن بولر چونكه بو مامور آمرنا مخالف بولدي. اوننگ اچن شو مامورنگ بويننا شو فاسد ادن حجني قضاء ادمك و اوذ مالندن شوننگ جنايتي اچن دم چلمق لازم بولر گويا بيلكي جنايت لردا اوذ مالندن لازم بولشي يالي. شو مامور فاسد ادن حجني اكلنجي يلدا قضاء ادثا شول قضادا اوذندن واقع بولر ميت دن بولمذ بلكه شول مامورنگ بويننا ميت اچن قضاء حج دن بشغا بر حج ادمك لازم بولر.

اون اچنجثي: مامور آمرگا مخالف بولملي دال. اگر آمر حج افراد اد ديب بيرثا ماموردا شول آمرنگ طرفندن حج قران يا حج تمتع ادثا شول حج آمردن واقع بولمذ چونكه بو مامور آمرنا مخالف بولدي اوننگ اچن مامور ادلن خرج غا ضامن بولملي امام اعظم غا گورا. اما امامين غا گورا شول حج آمردن دوغري بولر استحسان جهتلي. اگر مامور اكي حج ننگ بيرني اوذي اچن يا غيري اچن نيت ادثا اول بيرني هم آمر اچن نيت ادثا شو مامور آمرنا مخالف در و خرج غا ضامن در اجماع جهتلي. اگر مامورنگ اكي آمري بولثا بيري حج ادمك بلن بيرثا اول بيري دا عمره ادمك بلن بيرثا و اكثي دا شو مامورگا عمره بلن حج ني بيركدرمك لگا اجازه برثلر مأموردا شو اكي حج ني بيركدرثا اوذ آمرنا مخالف بولمذ. اگر اكي حج ني بيركدرمك لگا اجازه برمثلر مامور اكثني بيكدرثا دوغري بولمذ امام اعظم غا گورا.

اگر آمر حج اد ديب بيرن بولثا مامور آمر اچن يا آمرنگ غيري اچن عمره ادثا بو مامور آمرنا مخالف بولدي چونكه حج سفرني عمره سفرگا اوردي. حاصل كلام بر آدم ني بركشي ننگ طرفندن حج ادرمك اچن ايبرلندا اول آدم اونچا اوذي اچن عمره ادثا اوندن ثونگرا شول كشي اچن حج ادثا شو آدم اوذ آمرنا مخالف بولدي اوننگ اچن ادن خرج لرني آمر اچن تولملي و موننگ بو ادن حجي اوذ بويننا فرض بولن حج دن دا بولمذ چونكه اوذي اچن نيت ادمدي و نيتني مطلق دا غويمدي. اگر آمر عمره اد ديب بيرثا ماموردا آمر اچن عمره ادثا اوندن ثونگرا اوذي اچن حج ادثا يا آمر حج اد ديب بيرثا ماموردا آمر اچن حج ادثا اوندن ثونگرا اوذي اچن عمره ادثا دوغري بولر اما اولقي صورتدا حج جهتلي ادن خرجي اكلنجي صورتدا عمره جهتلي ادن خرجي مامورنگ اوذ مالندن بولر. مامور اوذي اچن ادن حجندن يا عمره ثندن فارغ بولندا ينا آمرنگ مالندن خرج ادب بلر. اگر آمر عمره اد ديب بيرثا مامور آمر اچن حج ادثا اوندن ثونگرا اوذي اچن عمره ادثا يا مامور اوذي اچن حج ادثا اوندن ثونگرا آمر اچن عمره ادثا يا آمر حج اد ديب بيرثا مامور آمر اچن يا اوذي اچن عمره ادثا اوندن ثونگرا آمر اچن يا غيري حج ادثا شو صورتلرنگ هيچ بيرندا دوغري بولمذ.

اون دوردنجثي: دنگا بر حج غا احرام باغلملي. اگر اكي حج غا احرام باغلثا بيرني اوذ طرفندن اول بيرني آمرننگ طرفندن يا بيرني آمرننگ طرفندن اول بيرني اوذ طرفندن شو يغديلر هيچ بيرندا دوغري بولمذ. اگر اوذ طرفندن نيت ادن حجني طشلثا اوندا دوغري بولر و موننگ ادن حجي آمردن واقع بولر. اون باشنجثي: بر آدم اچن احرام باغلملي. اگر اكي آدم شونگا حج اد ديب امر ادن بولثا بو ماموردا شول اكي آمر اچن احرام باغلثا بو يغديدا مخالفتدن بر نوع در اونگا گورا مامور اكي آمر اچن ادلن خرج غا ضامن بولر و بو ادلن حج دا مامورنگ اوذي اچن واقع بولر اوندن ثونگرا شو حج ني اكي آمرننگ بيري اچن آيلندرمق ممكن بولمذ.

اگر مامور اكي آمرنگ بلّي بيري اچن احرام باغلثا حج شوننگ اچن واقع بولر اول بيري اچن ادلن خرج غا ضامن بولر. اما مامور اكي آمرنگ بلّي بيرني تعيين ادمثا بلكه اكي آمرنگ بيرندن نيت اديان ديب مبهم غويثا حج ننگ عمل لرنا شروع ادمذندن اونچا اكي آمرنگ بيرني تعيين ادمك لگي دوغري بولر. اگر حج ننگ عمل لرنا شروع ادندن ثونگرا تعيين ادثا حتي برجا مرتبه طواف ادن بولثا يا عرفات غا دورثا دوغري بولمذ بلكه اول حج اوذندن واقع بولر اجماع جهتلي و اوذي دا مخالف بولب آيلنر. اگر اوذ آتا و اناثي ننگ اكثي ثندن يا اكثي ننگ بيرندن امر بولمين حج يا عمره ادثا شول ادن حج ننگ يا عمره ثننگ ثوابني آتا و انا اكثي اچن يا اكثي ننگ بيري اچن آيلندرمق دوغري بولر.

اون آلتنجثي: آمر و مامور اكثي دا مسلمان بولملي. اونگا گورا مسلماننگ كافر اچن حج ادمكلگي دوغري بولمذ. حج ادمك دورثن بلكه حرم شريفگا اولرنگ گيرمكلگي دوغري دالدر جمهور علماءلرغا گورا گرچا امام اعظم اولر حرم شريف ني وطن تودمغن يغديلرندا گيرمكلرني جائز آيلندرثدا. اون يدنجثي: آمر و مامور اكثي دا عاقل بولملي. آمر ها ميت بولثن ها ميت ننگ غيري بولثن يعني ميت ننگ عقلي كامل يديان يغديندا حج بيرق بولب وصيت ادن بولملي يا ميت ننگ ولي ثي يا نماينده ثي كامل عقل لي بولب ميت ننگ طرفندن ايبريان بولملي و ماموردا كامل عقل لي بولب آمرننگ طرفندن گديان بولملي. اونگا گورا دالي اوذي ننگ غيري اچن حج ادمكلگي دوغري بولمذ شول غير ها ثغ بولثن ها دالي بولثن. عاقل آدمنگدا دالي اچن حج ادمكلگي دوغري بولمذ. اما بر آدم غا عاقل و بالغ بولن يغديندا حج فرض بولثا اوندن ثونگرا دارليثا شول دالي ننگ ولي ثي شوننگ طرفندن حج ادمك بلن بيرثا شو يغديدا شول دالي اچن حج ادمك دوغري بولر.

اون ثگذنجثي: مامور اهل تمييز بولملي. يعني يغشي بلن يمني بليان بولملي غوي بلن تلكاني ثيليان بولملي اونگا گورا پيداثي بلن زياننا فرق برميان چاغاننگ غيري ننگ طرفندن حج ادمكلگي دوغري بولمذ و شوننگ يالي مراهق ننگدا غيري دن حج ادمكلگي دوغري بولمذ. مراهق دياني بالغ بولمقلغا يقينلاب آلتي غلب جماع ادمكلگا هواس اديان چاغا در. اما علامه ملا علي القاري ننگ آيدمغنا گورا مراهق ننگ غيري دن حج ادمكلگي دوغري بولر چونكه «فتاوي سراجيه» دا گلب در: غيري دن حج اديان آدم ها اركك بولثن ها خاتون بولثن ها غل بولثن ها غرنق بولثن ها مراهق بولن چاغا بولثن شوننگ يالي مريض آدم ننگدا غيري دن حج ادمكلگي شك ثذ دوغري بولر.

اون دوقذنجثي: اوذ اركي بلن حج ني فوت ادملي دال. اگر اوذ حاجت لرنا مشغول بولب حج ني فوت ادثا‌ موننگ آمردن ادن احرامي دوغري بولمذ و ادلن خرج غا هم ضامن بولر. اما گلجك يلدا ميت ننگ طرفندن اوذ مالي بلن حج ادثا اوندا دوغري بولر. اگر اوذي ننگ اركي بولمين حج ني فوت ادثا مثلاً مريض لثا يا تصادف ادثا يا شولريالي بلاء آسماني‌ يا بلاء زميني بلن دوش بولب حج غا يتشماني غالثا،‌ ادلن خرج غا ضامن بولمذ و اورلب اوذ اوينا گليانچا ادن خرجي دنگا اوذي ننگ مالندن بولر و شو مأمورنگ بويننا گلجك يلدا اوذ مالي بلن ميت ننگ طرفندن حج ادمك لازم بولر.

اما «اختيار» آدلي كتابدا گلبدر: اگر مأمورگا حج فوت بولثا مريضلك جهتلي‌ يا زندان بولمق جهتلي‌ يا كري كشي غچب گدمك لگي جهتلي يا مامورنگ آيق اولغي هلاك بولمقلغی جهتلی، شو مأمورنگ تا اورلب اوينا گليانچا ميتنگ مالندن خرج ادمكلگي دوغري بولر. «نوادر ابن سماعه» آدلي كتابدا محمد رحمه الله تعالي دن روايت ادلبدر: شو مأمور گدنداكي نفقه ثني ميت ننگ مالندن آلر اما اورلنداكي نفقه ثني آلب بلمذ. اما طواف زيارت ادمذندن اونچا منصرف بولب اوذ اوينا غيدثا دنگا اوذ مالندن خرج ادب غيدملي ميت ننگ مالندن خرج ادملي دال.

يگرمنجثي: مأمور دنگا آمرنگ تعيين ادن آدم ثي بولملي اوندن بشغا آدم بولملي دال. مثلاً اگر آمر مننگ طرفمدن دنگا فلان آدم حج ادملي اوندن بشغا آدم ادملي دال ديب آيدن بولثا و شوننگ آيدن آدمثي دا اولثا شوننگ طرفندن بشغا كشي ننگ حج ادمكلگي دوغري بولمذ. اگر آمر فلاني مننگ طرفمدن حج ادثن ديبدا اوندن غيرني منع ادمثا فلاني دا اولاثا اول يغديدا فلاننگ غيرني ايبرب آمرنگ طرفندن حج ادرمك دوغري بولر. اگر آمر اوذ طرفندن حج ادلمگني وصيت ادثا و بر آدم ني تعيين ادمثا و اول آمرنگ وارثلري ايشب شوننگ طرفندن هر كم ني ايبرثلر دوغري بولر. «منسك الكرماني» دا گلبدر: اگر آمر اوذ طرفندن فلاني حج ادملي ديب وصيت ادن بولثا اول فلاني دا حج ادمكدن بش غچرثا آمرنگ نماينده ثي شول فلاني دن بشغا آدمني ايبرثا دوغري بولر.

اگر فلاني بش غچرمغن يغديدا نماينده فلاني ننگ غيرني ايبرثا اوندادا دوغري بولر گويا وصيت اديان ننگ اوذي ننگ ديري وقتندا بر آدم غا اوذ طرفندن حج ادمك بلن بيرب اوندن ثونگرا شول بيرغندن رجوع ادمكلگي دوغري بولشي يالي. غيري ننگ طرفندن حج ادمكدا شو يگرم شرط ننگ گركلي بولیانی دنگا فرض بولن حج اچن در. اما نفل حج اچن بو شرط لرنگ كوبثي گرك دالدر نفل دا اسلام و عقل و اهل تمييز و نيت بولمغي كافي در. اما علامه رافعي اوذي ننگ تقريراتندا آيدبدر: نفل دا شول آيدلن شرط لرنگ گرك دال دگي بر آدم ننگ امري بولمين شوننگ طرفندن مجاني نفل حج ادثا در اما آمر مال برب اوذ طرفندن نفل حج ادرمك اچن بر كشي ني ايبرثا اول كشي آمرنا مخالف بولملي دال و خرج دا شول آمرنگ مالندن بولملي شول ادلن خرجلرنگ ثوابي شول آمر اچن بولر يالي.

بذنگ حنفي مذهبمذدا غيري دن حج اديان آدمنگ اوّل اوذي حج غا گدن بولمغي شرط دالدر اونگا گورا هنيذ حج غا گدمدك آدمنگدا غيري دن حج ادمكلگي دوغري بولر اما انكي غوثي اوّل اوذ حجني بترن عالم آدمني ايبرمكدر اچ دليل جهتلي: برنجثي اوّل حج غا گدن آدمني بدل ايبرمكدا اختلافدن چقمق بار در چونكه شافعي و حنبلي مذهبدا اوّل اوذ حجني بترمدك آدمنگ غيري دن حج ادمك لگي دوغري دالدر اونگا گورا اوذ حج فرضني بترن آدمنگ بدل گا گدمگي دورد مذهبدا هم اشكال ثذ دوغري در. اكنجثي اوّل اوذ فرضني بوينندن ساقط ادماني غيري ننگ فرضني بترمكلگا مشغول بولمق قصوردن خالي دالدر اوننگ اچن حنفي و مالكي مذهبدا اوّل اوذي اچن حج ادمدك آدمنگ بدل گا گدمك لگي مكروه در گرچا جائز بولثدا.

اچنجثي اوّل حج غا گدن عالم آدم حج ايشلرننگ علمي و عملي يغديلرنا يتك در خطادن و جنايتدن ثقلنمقلغا يقين در اوننگ اچن بدل گا شو هيل لي آدم لايق در. حاصل كلام اوذ نفسي اچن حج ادمدك آدم غا «صرورة» ديّارلر صرورة ننگ اوذ بويننا حج فرض بولندن ثونگرا اونچا اوذ فرضني بترماني بدلگا گدمكلگي مكروه تحريمه در. شوننگ يالي اونچا فرض حجني بترماني اوذي اچن نفل حج ادمكلگي دا مكروه تحريمه در. اما ابن نجيم حنفي اوذي ننگ «البحر الرائق» آدلي كتابندا آيدبدر: اوذنا حج فرض بولن صرورة ني بدلگا ايبرمكدا بولن حق حكم، آمر اچن مكروه تنزيهي و مامور اچن مكروه تحريمي در.

حضرت علامه شيخ زاده اوذي ننگ «مجمع الانهر في شرح ملتقي الابحر» آدلي كتابندا بدلگا گدن فقير صرورة، كعبه شريفه ني گورن وقتندا اوذ نفسي اچن حج ادمك فرض بولر اونگا گورا اوذ حجني بترمك اچن قرشب گلجك يل غا چنلي مكه دا غالمقلغي لازم بولر يا اوينا گدب اورلب گلب اوذ مالي بلن حج ادمكلگي لازم بولر گرچا فقير بولثدا. بث بو حكمني غايم بكلملي، آدملر بو حكمدن غافل درلر ديب آيدبدر. شوننگ يالي علامه ملا علي القاري اوذي ننگ «المسلك المتقسّط في المنسك المتوسط» آدلي كتابندا صرورة مكه مكرمه يتشمكلگي بلن بويننا حج فرض بولر ديب آيدبدر.

شوننگ يالي علامه سيد محمد ياسين ميرغني اوذي ننگ «المنتقي في حل الملتقي» آدلي كتابندا صرورة ننگ بويننا اول حج فرض بولمدق بولثدا مكه مكرمه گيرندا حج فرض بولر ديب آيدبدر. شوننگ يالي شيخ محمد عابد انصاري سندي اوذي ننگ «طوالع الانوار علي الدر المختار» آدلي كتابندا اوّل اوذنا حج فرض بولمدق صرورة غيري ننگ طرفندن حج ادمك اچن مكه مكرمه گا داخل بولمقلغي بلن بويننا حج فرض بولر ديب آيدبدر. شوننگ يالي علامه اسعد محمد سعيد صاغرجي اوذي ننگ «التيسير في الفقه الحنفي» آدلي كتابندا صرورة مكه مكرمه گا داخل بولمقلغي بلن اوذي اچن حج ادمكلگا قادر بولياندر گرچا آمرننگ طرفندن حج ادمك بلن مشغول بولثدا ديب آيدبدر.

شوننگ يالي علامه ابو السعود بن محمد العمادي الحنفي اوذي ننگ «فتاوي» ثندا، صرورة غيري ننگ حجني بترندن ثونگرا اوذي ننگ بويننا فرض بولن حجني اورلب گلب ادملي در ديب آيدبدر. شوننگ يالي علامه سيد احمد بادشاه دا غيري دن حج اديان صرورة ننگ اوذندا حج فرض بولياندر ديب فتوي بردي و شو حقدا بر رساله دا يذدي. شوننگ يالي امام علاءالدين ابوبكر بن مسعود كاساني حنفي ننگ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» آدلي كتابندا صرورة غا حج ادرمكدا نوع مكروه لک بار در چونكه اول غيري دن حج ادمك لگي بلن اوذ نفسنا فرض بولن حج ني ترك اديان بوليار ديمكلگي غيري دن حج اديان صرورة ننگ مكه مكرمه گا گيرمكلگي بلن اوذ نفسندن حج ادمكلگا قادر بوليانلغني بلدريار گرچا اوننگ وقتي آمرننگ حجي بلن مشغول بولثدا.

حاصل كلام شو بيك عالم لرنگ نظرلرنا گورا اوذنا حج فرض بولمدق فقير بركشي ننگ طرفندن حج ادمكلگي بلن يعني بدلگا گدمكلگي بلن اوذ بويننا هم حج فرض بولب آيلنر. اما علامه حسين بن محمد سعيد عبدالغني مكي اوذي ننگ «ارشاد الساري الي مناسك الملا علي القاري» آدلي كتابندا حق شول صرورة ننگ بويننا اكي نسك ننگ بيري لازم بولر چونكه حج دنگا قدرتي چديان آدم غا بيرق بوليار غيري دن حج اديان آدم، غيري ننگ احرامي بلن چولشن در اونگا اوذي اچن حج ادمك ممكن بولمذ اگر اونگا حج فرض بولثا گلجك يل غا چنلي غالملي بولر و كوب وقتلردا غالمقلغا قدرتي دا چدميار بث بويننا لازم بولن بيرقني آيرمق اچن عمره ادمكلگي كافي در. فقهاءلردا مكه گا گيرن آدم غا حج فرض بولر ديب تعيين ادمديلر بث ثن خبردار بول ديب آيدبدر.

علامه عبدالغني النابلسي دا غيري دن حج اديان فقير صرورة غا اوذ نفسي اچن حج ادمك فرض دالدر ديب فتوي بربدر و شو حقدا هم بر رساله يذب آيدبدر: اول صرورة ننگ شو يلدا اوذي اچن حج ادمكلگي ممكن بولميار چونكه اوننگ سفري آمرنگ مالي بلن در و اول آمر اچن احرام باغلاب و شوننگ طرفندن حج ادياندر. اول فقير صرورة نگ عيال و اوغلن اوشقلرني ايذندا اندگثذ اتبردب اوذ حج فرضني بترمك اچن هوكمان گلجك يل غا چنلي مكه مكرمه دا غالملي ديب تكليف ادمك يا فقير بولثدا حج فرضني بترمك اچن گلجك يلدا هوكمان گلملي در ديب تكليف ادمك بتر غينچلق دوردمك و آنگربش مشكلگا اوقلمقدر.

ارشادنگ ايثي اوذ نظرني ظاهر ادب آيدبدر: لباب المناسكدا و اوننگ شرحندا فقير آفاقي ميقات غا برندا گويا مكي يالي بولر اگر يوريب بشريان بولثا بويننا حج فرض بولر و اول كشي اوذني فقير حساب ادب نفل حج نيت ادملي دالدر چونكه اونگا حج فرض بولمياني آفاقي بولن يغديندا در اما اول كشي بو وقت مكي بولب آيلنندر اوننگ اچن اونگا حج فرض بولندر. اگر نفل نيت ادثا نفل حجني بترندن ثونگرا ينا فرض حجني بترمك لازم در ديلن گب، صرورة فقيرنگ حكمي دا شول آفاقي فقيرنگ حكمي يالي بوليانلغنا دلالت ادمذ چونكه صرورة فقيرنگ حج ادمكلگا قادرلغي اوذي ننگ قدرتي بلن دالدر بلكه غيري ننگ قدرتي بلن در غيري ننگ قدرتي اچن دا اعتبار يوقدر.

اما آفاقي فقيرنگ قادرلغي اوذ قدرتي بلن در. اول دنگا اوذ قدرتي بلن ميقات غا يتشدي اوننگ اچن اوذ گيجي بلن حج ادمكلگا قادر بولدي گرچا اوننگ سفري ابتداءدا نفل بولثدا. حاصل كلام غيري ننگ بدل نا گدن فقير صرورة ني ميقات غا برن آفاقي فقيرغا قياس ادب شوننگدا بويننا حج فرض بولياندر ديب آيدملي دال. علامه حسين بن محمد سعيد عبدالغني مكي حنفي اوذي ننگ ارشادندا آيدي: مكه گا يا ميقات غا برن فقيرغا حج فرض بوليانلغني علماءلر آشكار آيديلر ليكن شوننگ برمقلغي حج ننگ آيلرندا طفلمغي شرط مي يا شرط دال مي؟ هچن برندا فرض بولر؟ و مكه ننگ اهلي دا شوننگ يالي در هيثي وقتدا شولرغا فرض بوليار من شوننگ صريح حكمني طبمدم و فقهاءلرنگ فقير ميقات غا برثا ديب مطلق غويمقلري حج ننگ آيلري بولمق شرط دال دگنا دلالت اديار.

شوننگ يالي امام طحاوي ننگ ثوذي شو حقدا ظاهر در. و ينا فقهاءلرنگ حج ننگ وقتنا يتشمكلرني شرط ادمك ظاهر در يا صريح در اول فقيرنگ برمقلغندا هم حج ننگ آيلري شرط دگي ليكن شوندا كوب اختلاف بار در. حاصل كلام ادراك الوقت ني شرط ادن فقيه حج ننگ آيلرندا يتشمكلگني شرط اديار و ادراك الوقت ني شرط ادميان فقيه حج ننگ آيلرننگ غيرندا يتشثدا حج فرض بولر ديب آيديار. بث شو تفصيل غا گورا حج آيلرننگ غيرندا عمره ادن آدم ننگ حج آيلري گلندا قدرت مالي ثي بولمثا شوننگ اچن حج فرض بولمذ اولقي نظرغا گورا اما اكلنجي نظرغا گورا حج فرض بولر.

اما آمر بر كشي گا مال برب شو يلدا حج ادگل ديب آيدن بولثا، مأمور شول يلدا حج ادماني گلجك يل حج ادثدا دوغري بولر. اگر بر آدم اوذ طرفندن حج ادلمگي وصيت ادثا شوندن آرتقمچ گب آيدمثا، شوننگ نماينده ثي شوننگ طرفندن حج ادمكلگي دوغري بولر مگر بولمذ شول نماينده وصيت اديان ننگ وارثي بولثا يا آمر اوذ طرفندن حج ادلمك اچن مالني بشغا وارثنا برن بولثا بو يغديلردا نماينده ننگ حج ادمكلگي دوغري بولمذ مگر بولر بيلكي وارثلرنگ بارثي كبيره بولن يغديلرندا شول نماينده ننگ اوذ آمرننگ طرفندن حج ادمكلگني جائز آيلندرثلر. اگر ميت اوذ نماينده ثنا مالني مننگ طرفمدن حج ادر يالي بر كشي گا برگل ديب آيدن بولثا اول يغديدا نماينده ننگ ميت ننگ طرفندن حج ادمك لگي مطلقا دوغري بولمذ يعني ورثه لر جائز آيلندرثن ها جائز آيلندرمثن و ورثه لر صغيره بولثن ها كبيره بولثن هيچ يغديدا دوغري بولمذ.

وصيت ادلنن حج

هر زاددن اونچا بلمك گركلي در انسان اولن يغديندا اوذ مالنا ايا بولمقلغي آيرلياندر بلكه اوننگ بارچا مالي بي اختيار ورثه ننگ ملكنا گچياندر مگر اچ زاد اچن مالكيتي آيرلمذ. برنجثي تجهيز يعني انسان اولندا شوننگ مالندن كفن ننگ قيمتني و يومقلغنگ و قبرني غذب گومّكلگنگ كريني آلمق اوذي ننگ حقي در. اكنجثي قضاء ديون يعني تجهيزدن ثونگرا غالن مال لرننگ بارثندن آدملر اچن بولن برگي لرني برلمك ميت ننگ حقي در. اما الله تعالي اچن بولن برگي لري مثل زكات، عشر، فطره، كفارت، بوهيل لي برگي لرني برلمك اچن ميت ننگ اموال متروكه دا حقي يوقدر يعني اوننگ خدايا بولن برگي لرني برمك ورثه گا لازم دالدر.

اچنجثي وصيت يعني بر آدم من اولمدن ثونگرا مننگ مالمدن فلان ايشني ادنگ ديب وصيت ادن بولثا مثلاً مننگ مالمدن صدقه برنگ، مسجد ثلدرنگ، حج ادرنگ ديب آيدن بولثا، شوننگ وصيت ادن ايشلرني بترمك اچن كلي مالننگ اچ دن بيري توكنيانچا شول يول غا صرف ادلمگي ميت ننگ حقي در. تجهيزدن و قضاء ديون دن ثونگرا غالن مال لرني ورثه لرنگ آرثندا شريعتنگ بيرشي يالي تقسيم ادلملي. اما بر آدم اوذ طرفندن حج ادلمك ني وصيت ادن بولثا و شوننگ كلي مال لرني غاباب دورن برگثي دا بار بولثا تجهيزدن ثونگرا دنگا شوننگ برگي ثني برملي، برگي ثني برماني وصيت ني يوردملي دال و مال لرني دا ورثه لر آرثندا تقسيم ادملي دال. بر آدم اوذ طرفندن حج ادلمكني وصيت ادثا شوننگ اچ دن بر مالندن حج ادرلر.

اگر مننگ مالمنگ اچ دن بيري بلن حج ادرنگ ديب آيدن بولثا و شوننگ مالي ننگ اچ دن بيري دا كوب حج لر ادمك لگا يتشجك بولثا اگر بر حج ادرنگ ديب آشكار آيدن بولثا شوننگ طرفندن دنگا بر حج ادرب غالن مال لرني ورثه گا غيطرملي. اگر بر حج ديب آشكار آيدمدق بولثا اوندا كوب حج ادرملي تا شول اچ دن بر بولن مال توكنيانچا. اگر بر مبلغ ني آيدب شوننگ برابرنا حج ادرنگ ديب آيدن بولثا و شول مبلغ بلندا كوب حج ادرب بوليان بولثا اوننگ حكمي دا اولقي يالي در يعني اگر بر حج ادر ديب آشكار آيدن بولثا دنگا بر حج ادرب غالن مال لرني ورثه لرگا غيطرملي. اگر بر حج ديب آشكار آيدمدق بولثا اوندا شول مبلغ توكنيانچا حج ادرملي. شو يردا نماينده اچن اكي ايشنگ هر بيرني ادمكلگا اختياري بار در هالثا شول ميت ننگ طرفندن بر يلدا كوب آدمني حج غا ايبرر هالثا هر يلدا بر آدم ني ايبرر اما اولقي افضل در.

اگر نماينده اموال متروكه دن حج ادرر يالي مقدارني چقرب غالن مال لري ورثه لر آرثندا تقسيم ادثا اوندن ثونگرا شول مبلغ هلاك بولب آردن آيرلثا اول تقسيم باطل بولر اما وصيت باقي در اونگا گورا غالن مال لرنگ اچ دن بيرندن حج ادرلر. اگر اول اچ دن بردا هلاک بولثا ينا اوندن غالن ننگ اچ دن بيري بلن حج ادرلر ينا هلاك بولثا ينا شيلا تا غالن اچ دن بر بلن حج ادب بولميان مقدارغا يتشيانچا. اگر غالن مال لر آذلب شو مقدارغا يتشثا اوندا اول ميت ننگ وصيتي حضرت امام اعظم رحمه الله عليه غا گورا باطل بولر. اما امام ابو يوسف رحمه الله غا گورا اموال متروكه ننگ اچ دن بيرندن بر زاد غالثا شول مالنگ يتن يرندن حج ادرلر اگر شول غالن مال هيچ يرگا يتشمجك بولثا وصيت باطل بولر. اما امام محمد رحمه الله غا گورا نماينده ننگ ادن تقسيمي دوغري در. حج اچن چقرلن مالنگ هلاك بولمغي بلن وصيت باطل بولر ها اموال متروكه ننگ اچ دن بيرندن بر زاد غالثن ها غالمثن.

اگر ميت بر مبلغ آيدب شوننگ بلن حج ادرنگ دين بولثا اول مبلغ دا اموال متروكه ننگ اچ دن بيرنا يتشمثا شول اچ دن بيرننگ يتشن يرندن حج ادرلر. اگر فلان غا منگ دلار و مسكينلرگا منگ دلار و منگ دلار بلن دا مننگ طرفمدن حج ادرملي ديب وصيت ادن بولثا و اموال متروكه ننگ دا اچ دن بيري دنگا اكي منگ دلار بولن يغديدا شول اكي منگ دلارني اچ بولملي، مسكين لرنگ پاي ني حج ننگ پاي نا غوشب ميت ننگ طرفندن حج ادرملي اگر حج خرجندن آردثا شوني مسكين لرگا برملي. اگر ميت ننگ ادن وصيت لرندا فرض حجي و نذر حجي بار و نفل حجي بار بولثا اوينچا فرض حج ني اوندن ثونگرا نذر حج ني اوندن ثونگرا نفل حج ني ادرملي. اگر ميت ننگ وصيت ادن حج لرننگ بارثي واجب حج بولثا يا نفل حج بولثا اموال متروكه ننگ اچ دن بيري بارثني ثغدرمجق بولثا ميت ننگ آيدن ترتيبي بلن انجام برملی يعني هيثي بيرني تقديم ادن بولثا اوينچا شوني ادرملي اوندن ثونگرا اوننگ ايذنداکي اوندن ثونگرا اوننگ ايذنداکيني ادرملي.

خرج ادمک لگنگ يولي

غيري ننگ طرفندن حج اديان آدم ايمك لرندا، اچمك لرندا، گيمك لرندا، منمك لرندا، اجاره آليان منزل لرندا، حمام غا دشمك لرندا، لباسلرني يودرمق لرندا، كله ثيردرمق لرندا، عطرلر چلمق لرندا و بولردن غيري ادليان ايشلردا اورطا خرج ادملي آنگربش بايلرنگ خرج ادشلري يالي دا بولملي دال و آنگربش غريبلرنگ خرج ادشلري يالي دا بولملي دال بلكه اورطا خرج ادملي بتر بولچلق ادب اسراف غا برملي دال و بتر غثب نقصاندا يترملي دال المدام اقتصادغا رعايت ادب گذملي.

طعامنا هيچ بر كشيني چاغرملي دال و شول طعامندن صدقه برملي دال و هيچ كشي گا قرض برملي دال، طهارت آلر يالي و غسل ادر يالي ثو طبمثا پول برب ثو ثتن آلملي دال بلكه تيمم ادملي. پول برب غان آلدرملي دال و مريض بولدم ديب دكترگا گدملي دال، اگر اوذي ننگ آمري گينگشلك ادب شو ايشلري ادمكلگا اجازه برن بولثا اوندا مامورنگ بو ايشلري ادمكلگي خلاف ثذ دوغري بولر.

مامور اوذ خدمتكارننگ خرجني آمرنگ مالندن برملي دال مگر اوذي ياشي اولي بولب يادا ياشي و مقامي دا اولي بولب اوذ ايشني ادب بلميان آدملردن بولثا شوندا خدمتكارننگ خرجني برمكلگي دوغري بولر. يول لردا بيت الله گا بريان وقتلرندا و همدا اورلب گليان وقتلرندا تا ميت ننگ اوينا گليانچا اورطا خرج ادملي اسراف و تقتير ادملي دال. اگر حج ننگ وقتلرندا كاروان غا قرشب بر شهردا اون باش گن يا اون دن آذ يا كوب غالثا شوننگ خرجي ميت ننگ مالندن بولر، اگر كاروان شهردن چقندن ثونگرا غالثا اوندا مامورنگ اوذ مالندن بولر. اگر حج ايشلرنا انجام برندن ثونگرادا مكه دا يا بشغا يردا كاروان گا قرشب غالثا گرچا اون باش گن دن كان بولثدا ميت ننگ مالندن بولر.

اما بشغا حاجتي اچن غالثا اوندا اوننگ خرجي اوذ مالندن بولر. اما بر ناچا گن غالندن ثونگرا غيدمقلغا فكرني اورب غيدثا اوندا ميت ننگ مالندن بولر. اگر مكه ني وطن توتب شوندا اون باش گن يا آذ غالثا اوندن ثونگرا غيدمقچي بولثا اوندا اوننگ خرجي ميت ننگ مالندن بولمذ بلكه اوذ مالندن بولر. اگر مكه دا اقامت نيتي بولماني بر ناچا گنلر غالثا اگر شول مدت عادت دا غالنيان مدت بولثا شوننگ خرجي ميت ننگ مالندن بولر، اگر عادت دا غالنيان مدتدن كان بولثا اوننگ خرجي اوذ مالندن بولر. اگر هولغب مكه گا اونچا برثا تا قربان آيغا چنلي ادن خرجي اوذ مالندن بولر قربان آيي گيرندن ثونگرا ميت ننگ مالندن بولر.

اگر حج ننگ وقتلرندا اوذي ننگ حاجتي اچن مكه دن چقب سفر مقدارلي يول غا گدثا تا اورلب گليانچا ادن خرجي اوذ مالندن بولر. شوننگ يالي گلب اوذ حاجتنا مشغول بولمغندا هم ادن خرجي اوذ مالندن بولر. هر وقت اوذي ننگ ايشني بترب حج ننگ ايشلرنا مشغول بولثا شوندا ميت ننگ مالندن بولر. مامور حج دن اورلب گلندن ثونگرا حج ننگ خرجندن آرتب غالن مال و متاع لري ميت ننگ ورثه لرنا يا نماينده ثنا غيطرب برملي. اما ورثه لر شول غالن مال و متاع لري مامور گا پشگش براثلر يا ميت ننگ اوذي مأمورگا برنگ ديب وصيت ادن بولثا اول يغديدا غيطرمق گركدالدر بلكه مأمورنگ اوذي آلمقلغي دوغري در. اگر مأمور حج خرجندن آرطن ني اوذم آلجق ديب شرط ادن بولثا بو شرط باطل در غالن ني ورثه گا يا نماينده غا غيطرب برمك واجبدر.

اما انكي غوثي آمر، ايشني مأمورنگ اوذنا طبشرملي و مننگ طرفمدن حج افراد يا حج قران يا حج تمتع هيثي بيرني ادجك بولثنگ اوذ اختيارنگدا در ديب آيدملي و من ثننگ اوذنگ ني وكيل اديارن آرطن مالني اوذنگا هبة ادمكلگا و شوني اوذنگ اچن قبض ادمكلگا شوني اوذ نفسنا هبة ادر يالي. اگر آمر اولم يغديندا بولب آيديان بولثا شوندن غالني مندن ثنگا وصيت در ديب آيدملي شو اكي صورتدا غالن مال لري و متاع لري مأمورنگ اوذي آلمقلغي دوغري بولر. شو آيدلن تفصيل آمر بر كشيني تعيين ادن يغديندا در.

اما آمر بر كشيني تعيين ادمگن يغديندا اوذ نماينده ثي اچن ثن نفقه دن آرطن مالني هالان آدمنگا برگل ديب آيدر. شو يغديدا نماينده شول مالني اوذي ننگ تعيين ادن آدمثنا برمكلگي دوغري بولر. اگر وصيت اديان بركشيني تعيين ادماني نفقه دن غالن مال مأمور اچن در ديثا بو وصيت باطل در. اگر بركشيني تعيين ادثا اوندا دوغري بولر. ميت ننگ نماينده‌ثي يا وارثي حج ادرمك اچن برن مالني مأموردن غيطرب آلمقلغي دوغري بولر اگر مامور حج غا احرام باغلنمدق بولثا اگر مأموردن گورلن آشكار خيانت جهتلي غيطرب آلنيان بولثا اورلب اوينا گلمك لگنگ خرجي مأمورنگ اوذ مالندن بولر.

اگر خيانت ثذ غيطرليان بولثا يا مأمورنگ عاجز بولمقلغي جهتلي غيطرليان بولثا يا مأمور حج ننگ دستورلرني بلميان بولب اوندن غوي راق آدمني ايبرمك اچن غيطرليان بولثا بو يغديلردا اورلب گلمك لگنگ خرجي ميت ننگ مالندن بولر. اگر مأمور من حج دن منع ادلدم مني يولدن غيطردلر ديب آيدثا ميت وارثي يا نماينده ‌ثي قبول ادمثا شول مأمورنگ كفنا اننلمذ اوننگ اچن ادن خرجلرنا هم ضامن بولر مگر ضامن بولمذ اوننگ يولدن غيطرلمغنا گواه بوليان آشكار ايش بار بولثا. اگر مأمور من ميت ننگ طرفندن حج ادم ديثا ميت ننگ وارثي يا نماينده ثي قبول ادمثا مأمورنگ آنت اچمكلگي بلن اننلر اما وارث ننگ يا نماينده ننگ شول مأمور نحر گنندا مكه يا مكه ننگ اطرافندن غيري فلان شهردا بولبدر ديب شاهد چقرثا شول شاهدني قبول ادلمذ. اما شول وارث يا نماينده مأمورنگ من شو يل حج ادمدم يا ميت ننگ طرفندن حج ادمدم ديب اقرار ادنلگنا شاهد چقرثا شوني قبول ادلنر.

اگر حج اديان مننگ ميت گا برگيم بار ميت منگا ثن مننگ شول آلغيم دن مننگ اچن حج ادگل ديب بيردي ديثا، حج اديان ننگ بو كفني قبول ادلمذ مگر شاهد بلن قبول ادلنر. «خزانة الاكمل» آدلي كتابدا يذلبدر: شول حج اديان ننگ كفني آنت اچمكلگي بلن قبول ادلنر مگر قبول ادلمذ وارث اچن ميت دا بولن آلغي ثني طلب ادب دورن آدم بار بولثا اول يغديدا دنگا شاهد بلن قبول ادلنر.

حج غا تعلق طفن دم لر مثل دم شكر، احرام غا تعلق طفن دم لر، مثل دم جنايت، شولرنگ بارثني مأمور اوذ مالندن برملي اما مأمور محصر بولثا شوننگ دم ني دنگا آمرنگ مالندن برملي حتي آمرنگ اوذي مأمورگا مننگ طرفم دن حج قران ادگل يا حج تمتع ادگل ديب بيرن بولثدا شوننگ شكرانه لري دنگا مأمور ننگ اوذ مالندن بولر. هر وقت مأمور محصر بولثا ميت ننگ نماينده ثي شونگا ميت ننگ مالندن هدي ايبرملي مأمور هم شوني چلب احرام دن چقر يالي و خرجي دن غالن مال لري نماينده غا غيطرب برملي اول هم شول مال لر بلن يتن يرندن حج ادرر يالي.

بدل حج غا دگشلي دُرلي حكملر

هر وقت مأمور اوذ آمرننگ طرفندن حج ادثا شول حج آمردن واقع بولر ظاهر مذهبگا گورا شمس الائمة سرخسي ننگ و محققلردن كوب فقيه لرنگ اختيار ادن نظرلري شو در. مأمورنگ حج ادمكلگي بلن آمرنگ بوينندن فرضي ساقط بولياندر اما مأمورنگ اوذ بويننا فرض بولن حج گردنندن آيرليان دالدر. بارچا فقهاءلرنگ برلشمكلري بلن شو آيدلن حكم فرض حج ننگ حقندا در. اما نفل حج مأموردن واقع بوليان در آمر اچن دنگا نفقه برمكلگي ننگ ثوابي بار در بارچا مشايخ لرنگ برلشمکلري بلن.

علامه شيخ محمد قهستاني نقاية اچن يذن شرحندا آيدبدر: تحقيق نفل حج ني آمرنگ طرفندن ادمك دوغري بولر گرچا شول آمرنگ اوذي نفل حج ادمكدن عاجز بولمثدا و نفقه ننگ ثوابي آمر اچن بولر بارچا فقهاءلرنگ برلشمكلري بلن. اما مأمور ادن نفل حج ننگ ثوابني اوذ آمرنا بغشلملي و هر بر نفل عبادت ننگ ثوابني غيري غا بغشلمق اهل السنة و الجماعة ننگ اعتقادندا دوغري در نماز بولثن، روزه بولثن، صدقه بولثن. بر آدم اوذ بويننا حج فرض بولب اولثا و مننگ طرفمدن حج ادنگ ديب وصيت ادمدك بولثا شوننگ طرفندن حج ادمك يا حج ادرمك وارث لرنگ بويننا لازم دالدر. اگر شوننگ وارثي يا اجنبي شوننگ طرفندن حج اداثا دوغري بولر و شوننگ بوينندن فرضي دا ساقط بولر انشاء الله تعالي.

علامه ابن عابدين اوذي ننگ «شفاء العليل و بل الغليل» آدلي كتابندا يذبدر: فقهاءلر آيديلر: بر آدم اوذي ننگ بويننا فرض بولن حج ني ادنگ ديب وصيت ادن بولثا شوننگ وارثي پشگش ادب اوذ مالي بلن شوننگ طرفندن حج ادثا دوغري بولمذ. اگر وصيت ادماني اولن بولثا شوننگ وارثي پشگش ادب شوننگ طرفندن اوذي حج ادثا يا شول وارث اوذ مالي بلن غيري غا حج ادرثا حضرت امام اعظم رحمة الله عليه شول حج دوغري بولر انشاءالله تعالي ديب آيدي.

حديث شريف دا گلبدر: «اِنَّ اللهَ تَعَالََي لَيُدخِلُ ثَلاثَةَ نَفَرٍ بِالحَجَّةِ الوَاحِدَةِ الجَنَّةَ، اَلمُوصِي بِهَا وَ المُنفِذ لَهَا وَ الحَاجُّ عَنهُ» ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي بر مرتبه ادلن حج بلن اچ آدمني جنت گا داخل ادر مننگ طرفمدن حج ادنگ ديب وصيت ادن آدمني و شول وصيت ني يورديان آدمني يعني شوننگ طرفندن حج غا ايبريان آدمني و شوننگ طرفندن حج اديان آدمني. شو حديث شريف ني علامة عبدالرحمن السيوطي اوذي ننگ الجامع الصغير آدلي كتابندا شو هيل لي عبارت بلن گتربدر: «اِنَّ اللهَ تَعَالَي يُدخِلُ بِالحَجَّةِ الوَاحِدَةِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ اَلجَنَّةَ اَلمَيِّتَ وَ الحَاجَّ عَنهُ وَ المُنَفِّذَ لِذَلِكَ» ترجمه: تحقيق طنگري تبارك و تعالي بر حج بلن اچ آدمني جنت گا ثلر اوذ طرفندن حج ادلنن ميت ني و ميت ننگ طرفندن حج اديان آدمني و شول ميت اچن حج غا ايبريان آدمني. شيخ الاسلام محمد بن سالم الحفني شو حديث ننگ شرحندا آيدبدر: اگر ميت وصيت ادمدك بولثا بر آدم شوننگ طرفندن حج ادثا طنگري تبارك و تعالي دنگا شول ميت بلن شوننگ طرفندن حج اديان آدمني جنت گا ثلر. غيري ننگ طرفندن حج ادن آدم اورلب گلندا انكي غوثي اونچا حج غا ايبرن آدمنگ اوينا گلملي اوندن ثونگرا اوذ اوينا گلملي.

اكي حج ني بيركدرمك

جنس لري بر بولن نسك لردن اكثني يا اكي دن كوبراكلري نيتلرندا يا عمل لرندا بيركدرمك مكروه در ها آفاقي بولثن ها مكي بولثن حتي بعضي فقهاءلر حرام ديب آيدیلر. اگر اكي حج غا يا اكي دن كوبگا بردن نيت ادثا مثلاً يگرم حج غا بر دن نيت ادثا يا اونچا بر حج غا نيت ادب اوندن ثونگرا ينا بر حج غا نيت ادب اوندن ثونگرا ينا بر حج غا نيت ادب شو هيل لي كوب حج غا ترتيب بلن نيت ادثا شول نيت ادن حج لرننگ بارثي شوننگ بويننا لازم بولر.

اگر بارثنا بردن نيت ادن بولثا دنگا بيرنا عمل ادملي بردن بشغثني طشلملي اگر ترتيب بلن نيت ادن بولثا دثلابقي دن بيلثني طشلملي مكه مكرمه گا اوغراندا طشلملي حضرت امام اعظم دن بولن ظاهر روايت غا گورا و ينا شوندن ادلن بشغا بر روايت غا گورا حج ننگ عمل لرنا شروع ادمكدا طشلملي مثل طواف ادمك يا عرفات دا دورمق يالي. شو اكي روايت ننگ خلافي شو يردا ظاهر بولر مثلا بر آدم اكي حج غا احرام باغلاب مكه گا اوغرمثا يا اوغرثدا هنيذ حج ننگ عمل لرنا شروع ادمدك بولثا شول آدم اكي احرام ننگ ايثي در اونگا گورا شول يغديدا جنايت ادثا يا محصر بولثا اكي دم چلملي(و) گويا قارن يالي.

اما سير بلن يا شروع بلن اكي احرام ننگ بيرني طشلاندن ثونگرا جنايت ادثا دنگا بر دم چلملي(و) اوندن ثونگرا طشلمقلغي اچن دا بر دم چلملي(و) و طشلنن حج ننگ هم گلجك يلدا قضاثني آلملي و عمره دا ادملي(ف ـ و) اگر شول آدم طشلمدق حج ني ادب بشرمثا بلكه اول حج فوت بولثا شول آدم گلجك يلدا اكي حج بر عمره ادملي(ف ـ و) اگر شول آدمنگ حج ادمثذلگي احصار جهتلي بولثا گلجك يلدا اكي حج و اكي عمره ادملي(ف ـ و) اگر حج غا احرام باغلثا و عرفات دا هم دورثا اوندن ثونگرا بشغا حج غا احرام باغلثا اگر شوننگ اكلنجي احرامي اولقي حج دن حلالي بولمق اچن كله ثني ثيردرندن ثونگرا بولثا شو اكلنجي حج شوننگ بويننا لازم بولر دم و رفض بولمين بلكه اولقي حج ني بترر و گلجك يل غا چنلي احراملي بولب دورر.

اگر شوننگ اكلنجي حج غا باغلان احرامي اولقي حج اچن كله ثني ثيردرمذندن اونچا بولثا بو حج دا اوننگ بويننا لازم بولر اونكي حج غا انجام برر و اكي احرام ني جمع ادمك لگي جهتلي دم چلر(و) شو دم نقصاني دولدرمق اچن لازم بولن دم در و شونگا اوندن بشغدا ينا بر دم لازم بولر ها اولقي حجي جهتلي اكلنجي احرام دن ثونگرا حلق ادثن ها ادمثن، اگر حلق ادثا اكلنجي احرام اچن  جنايت بوليار اگر حلق ادماني اكلنجي حج ني ادثا تأخيره غالمغي اولقي احرام اچن جنايت بوليار. اگر نحر گنلرندن ثونگرا حلق ادثا شوننگ بويننا اچلنجي دم لازم بولر. اگر بر آدمنگ حجي فوت بولثا اوندن ثونگرا بشغا بر حج غا احرام باغلثا شول آدمنگ بويننا ثونگرقي حج ني طشلمق و دم چلمق و عمره ننگ ايشلرني ادب حلالي بولمق و گلجك یلدا اكي حج بر عمره ادمك لازم بولر(ف ـ و).

اكي عمره ني بيركدرمك

اكي عمره ني بيركدرمك لگنگ حكمي گويا اكي حج ني بيركدرمك لگنگ حكمي يالي در. اكثني بلا يا ايذ به ايذ آيدمقدا، نيت ادن عمره لرننگ بارثي لازم بولمقدا، بردن بشغا ثني طشلمقدا، هر بر عمره دا جمع بولمقلغي تصور ادليان ايشلردا. علامه ملا علي القاري اوذ مسلكندا آيدبدر: اكي عمره ننگ احرامني بيركدرمك اچن دم واجب بوليانلغنا بارچا فقهاءلر برلشدي لر، اما اكي حج ننگ احرامني بيركدرمك اچن دم واجب بولمغندن اكي روايت باردر انكي دوغري راغي دم واجب بولمقدر. اگر بر آدم عمره غا احرام باغلثا سعي دن اونچا ينا بر عمره غا احرام باغلثا شوننگ بويننا اكنجيني طشلمق، طشلمق اچن دم چلمق و طشلنن عمره ننگ قضاثني آلمق لازم بولر(و) حرمتلي دوغن! اكي عمره ني جمع ادمكلگا دگشلي حكم لري عمره ننگ بابنده تفصيل بلن آيدم اوننگ اچن شونگا بقنگ.

حج بلن عمره ني بيركدرمك

حج بلن عمره ‌ني بيركدرمك اكي هيلی در: اولقثي حج ني عمره غا غوشمق يعني اونچا عمره غا احرام باغلاب عمره اچن طواف ادماكا يا ادندن ثونگرا حج غا احرام باغلمقدر. بو هيلي بيركدرمك آفاقي لر اچن دوغري بلكه مستحب در اما مكي لر اچن مكروه در. اگر آفاقي عمره غا احرام باغلاندن ثونگرا عمره اچن طواف ادمذندن اونچا يا عمره ننگ طواف لرندن آذني ادندن ثونگرا حج غا احرام باغلثا شول محرم قارن بوليار دم شكر چلملي(و).

اگر عمره ننگ طواف لرندن دورد شوطني طواف ادندن ثونگرا حج نگ آيلرندا حج غا احرام باغلثا شول محرم متمتع بوليار. اما مكي يا ميقاتي يا آفاقي لردن مكه ننگ اهلي بولب آيلنن لر حج نگ آيلرندا يا حج نگ آيلرننگ غيرندا عمره غا احرام باغلثا و عمره غا طواف ادمذندن اونچا حج غا احرام باغلثا بالاتفاق عمره ثني طشلملي و دم رفض دا چلملي(و) عمره ثني طشلماني اكثي ننگدا عمل لرنا انجام برثا دوغري بولر و اكي نسكني جمع ادمك جهتلي دم چلملي(و) اگر عمره ننگ طواف لرننگ كوبثني ادندن ثونگرا حج غا احرام باغلثا بالاتفاق حج ني طشلملي و دم دا چلملي(و).

اگر عمره ننگ طواف لرننگ آذني ادندن ثونگرا حج غا احرام باغلثا حضرت امام اعظم رحمة الله علیه غا گورا حج ني طشلملي و دم چلملي اگر شول يلدا حج ادمثا ثونگرا قضاثي اچن بر حج و بر عمره ادملي(و ـ ف) اگر شول يلدا حج ادثا عمره ثي ننگ ايشلرنا انجام برندن ثونگرا احرام باغلثا اونگا عمره ادمك گرك دالدر. اگر حج ني طشلماني اكثني دا بترثا كراهيت بلن دوغري بولر و اكي نسكني جمع ادمكلگي جهتلي دم چلر(و) اگر آفاقي عمره ننگ احرامي بلن مكه گا گيرثا طواف دن اونچا جماع ادب عمره ثني فاسد ادثا اوندن ثونگرا شول عمره ثي ننگ عمل لرنا كامل انجام برثا اوندن ثونگرا مكه دا عمره بلن حج غا احرام باغلثا عمره ثني طشلملي و رفض جهتلي دم چلملي(و) و شول عمره ثني دا قضا ادملي چونكه اول آفاقي مكه گا گيرندن ثونگرا گويا مكي يالي بوليار و مكي لر عمره بلن حج ني جمع ادملي دال لگي اچن حج ننگ آيلري و غيري فرق ادمذ بلكه حج آيلرننگ غيرندا كراهيت گيچلي راك در چونكه حج ننگ احرامي اوذ وقتي ننگ غيرندا واقع بولمقلغي سببلي. اگر مكي حج آيلرننگ غيرندا عمره غا احرام باغلاب طواف لرننگ كوب شوط لرني ادثا اوندن ثونگرا حج غا احرام باغلثا شول آدم دم چلملي چونكه مكي اچن اكي نسكني جمع ادمك يوقدر. اگر آفاقي شو ايشني ادثا اونگا هيچ بر زاد واجب بولمذ و ليكن گناهكار بولر.

اكنجثي: عمره ني حج غا غوشمق يعني اونچا حج غا احرام باغلاب حج اچن طواف قدوم ادماكا يا ادندن ثونگرا عمره غا احرام باغلمقدر. اگر محرم مكي بولثا اونچا حج غا احرام باغلاب ثونگرا عمره غا احرام باغلثا شول محرم هر يغديدا عمره ثني طشلملي، اگر طشلماني عمل لرنا انجام برثدا دوغري بولر اما دم چلمق گركلي در(و) اگر شول محرم آفاقي بولثا حج غا احرام باغلاندن ثونگرا طواف قدوم غا شروع ادمذندن اونچا عمره غا احرام باغلثا شول محرم قارن در دم چلملي(و) شول چلن دمي دم شكر در موننگ گناهكارلگي آذراق بولمغي سببلي.

اگر طواف قدوم غا شروع ادندن ثونگرا يا طواف قدوم ني تمام ادندن ثونگرا عمره غا احرام باغلثا مكه دا يا عرفات دا شول محرم دا قارن در دم چلملي در(و) شول چلن دمي دم جبر در موننگ گناهكارلگي كوفراگ بولمقلغي سببلي و شول عمره ثني دا طشلملي(م) اگر عمره غا ايام نحر دا و ايام تشريق دا حلق دن اونچا احرام باغلثا اوندا عمره ني هوكمان طشلملي(و) و دم چلملي و قضاثني دا آلملي(و ـ ف).

حلق دن ثونگرا احرام باغلمق ننگ حكمي دا شوننگ يالي در يعني عمره ني طشلملي(و) و دم چلملي و قضاثني آلملي اصح قول غا گورا. اگر اكي صورتدا هم عمره ني طشلمثا دوغري بولر و دم دا چلر(و) اگر حج فوت بولثا عمره ننگ افعال لري بلن حلالي بولمذندن اونچا عمره غا احرام باغلثا شوننگ بويننا شول عمره ني طشلمق لازم بولر.

قاعده كليه

هيثي بر آدم غا اكي نسكني بيركدرمكدا يا بر نسكني اول بر نسكگا غوشمقدا حج ني طشلمق لازم بولن يغديدا شول آدم رفض جهتلي دم چلملي در و بر حج و بر عمره ادملي در(ف ـ و) هيثي بر آدم عمره ني طشلمق لازم بولن يغديدا شول آدم دم چلملي در و عمره ثني دا قضاء ادملي در(ف ـ و) هيثي بر آدم غا رفض لازم بولبدا رفض ادمثا شول آدم اكي نسك ني جمع ادمكلگي جهتلي دم چلملي(و).

هيثي بر آدم رفض ادملي بولثا رفض ادمكلگا نيت گركدر مگر نيت گرك دال اكي حج ني وقوف ننگ وقتي گچمذندن اونچا جمع ادن بولثا يا اكي عمره ني اولقي ننگ سعي ثندن اونچا جمع ادن بولثا شو اكي صورتدا رفض نيتي بولمثدا اكي نسكننگ بيري رفض بولر مكه گا اوغران وقتندا يا شو اكي نسكننگ بيرننگ عمل لرنا شروع ادن وقتندا. هيثي بر آدم اكي احرامني جمع ادن يغديندا رفض ادمذندن اونچا جنايت يتشدرثا شول آدم حج افراددا برليان جزاءننگ اكي برابرني برملي در. اما رفض دن ثونگرا جنايت يتشدرثا اول آدم دنگا بر جزاء برملي در.

جمع ادمك جهتلي يا رفض جهتلي واجب بولن دم، دم جبر در. روزه تودمق اوننگ جايندا اوترمذ گرچا غريبدا بولثا و شول دمدن ايمك و باي آدم غا ايدرمكدا دوغري بولمذ. اما دم شكر، دم جبرننگ ترثي در يعني اوذي ننگ ايمكلگي دا دوغري و غيري غا ايدرمكلگي دا دوغري گرچا باي بولثدا.

حج ننگ و عمره ننگ احرامني بوذمق

حج غا احرام باغلان آدم حج ننگ احرامني بوذب و حج عمل لرني كثب و شول احرامني و عمل لرني عمره اچن اورمكلگي يا عمره غا احرام باغلان آدم عمره ننگ احرامني بوذب و عمره ننگ عمل لرني كثب و شول احرامني و عمل لرني حج اچن اورمكلگي اچ مجتهدنگ مذهبنا گورا دوغري بولمذ. برنجثي بذنگ مذهب بشمذ حضرت امام اعظم رحمة الله عليه اكنجثي حضرت امام مالك رحمة الله عليه اچنجثي حضرت امام شافعي رحمة الله عليه. اما حضرت امام احمد بن حنبل دن اكي روايت بار در: برنجي روايتدا حج احرامني عمره غا و عمره احرامني حج غا تبديل ادمك دوغري در اكنجي روايتدا دوغري دالدر. آخرقي روايت غا گورا بر نسكننگ احرامني بوذب بشغا نسكگا اورمك دورد مذهب گا گورا دا باطل در.

جنايتلري ادمك

احراملي آدم هيچ بر عذري بولماني بلا بلا قصداً جنايت بولن ايشي ادثا گناهكار بولر. گناهندن توبه ادمكلگي واجب در و شول ادن جنايتي ننگ كفارتي اچن جزاثني برمكدا لازمدر(و) اما شول جنايت بولن ايشي قصد بولمين يلنگشب ادثا يا اوندب يادنا دشماني ادثا يا گيج گا غالب مجبور بولب ادثا يا بلماني ادثا يا بر عذر سببلي ادثا شو يغديلردا شول آدمنگ بويننا ادن جنايتي ننگ جزاثي واجب بولر اما گناهكار بولمذ.

مقصد كلام هيثي بر احراملي آدم بي عذر بولن يغديندا قصداً احرام غا ترث بولن ايشني ادثا شول ادن جنايتي ننگ كفارتي اچن جزاءثني برثا شول برن جزاثي بلن شوننگ گناهي آيرليانمقا ديب گمان ادمثن و شونگا توبه واجب بولميانمقا ديب خيال ادمثن. ابن جماعة مذهب بشلري بولن دورد امامدن نقل ادب آيدي: محرم بولن آدم احرام ننگ ترثي بولن ايشني بلگشلي ادثا شول گناهكار بولر شوننگ فديه برمكلگي و فديه برمكلگا قصد ادمك شوني گناهكار بولمقدن چقرمذ.

حضرت امام نووي رحمه الله آيدبدر: كوب وقتلردا بر ناچا علم ثذ آدملر محرمگا حرام بولن ايشلردن بر ايشني ادب من اوننگ فديه ثني بريان ديب آيدياندر و فديه ثني برمك بلن گناه ثننگ عذابندن غتليانمقا ديب خيال ادياندر اوننگ شو اديان ايشي آشكار يلنگش ايشدر و آنگربش نادانلق در هوكمان شول احرامنگ ترثي بولن ايشي ادمك شونگا حرام در احرام غا ترث بولن ايشي ادثا گناهكار بولر و اوننگ بويننا فديه لازم بولر اما فديه برمك شول حرام بولن ايشني ادمك لگنی مباح آيلندرمذ. شو ايشي ادیان آدمنگ نادانلغي گويا عرق اچب زنا اديان آدمنگ من عرقي اچيان و زنا اديان شلق مني گناهدن پاكلار ديب آيدشي يالي در. هيثي بر آدم اوذنا حرام ادلنن ايشلردن بر ايشني ادثا اول آدم اوذي ننگ حج ني حج مبرور بولمقدن چقردي.

حرمتلي مسلمانلر بلنگ و آگاه بولنگ! بر ناچا آدملر كاروان گا خدمه بولب گديارلر احراملي بولن يغديلرندا هيچ بر عذري بولمين اگن بشلي گذيارلر و من بو اديان جنايتم اچن دم چلجق ديب آيديارلر دنگا دم چلمق بلن قصداً ادلن جنايت ننگ گناهي گوترلمذ اوننگ اچن اولرنگ ادن حج لري حج مبرور بولمذ. احرام غا ترث بولن جنايت لرننگ هيثي بيرني ادثا جزاء برملي در ها قصداً ادثن ها خطاء ادثن ها برنجثي بولثن ها غيطليان بولثن ها احراملي دغي يادنا دشيان بولثن ها احراملي دغني اونديان بولثن ها شول ايشنگ خلاف دغني بليان بولثن ها بلميان بولثن ها شول ايشني اوذ اختياري بلن ادثن ها اختياري بولماني گيج گا غالب ادثن ها اوقي دا بولب ادثن ها اويلقدا بولب ادثن ها پيان بولب عقل ثذ يغديدا ادثن ها آيلب عقلي بولن يغديدا ادثن ها عجيزلاب بيهوش بولن يغديدا ادثن ها هوش غا گلن يغديدا ادثن ها عذرلي بولن يغديدا ادثن ها عذر ثذ بولن يغديدا ادثن ها باي بولن يغديدا ادثن ها غريب بولن يغديدا ادثن ها اوذي ادثن ها غيري غا ادرثن.

شو آيدلن صورتلرنگ بارثندا جزاء برملي در(و) شو بيان ادلن قانونلر بذ حنفي مذهبمذنگ يانندا اصل در كوب وقتلردا شو اصل لر ايدگيان دالدرلر اونگا گورا شو قانون لرغا رعايت ادمك هوكمان گركلي در. احرام اچن جنايت بولن ايشلر اوذ جنس لرننگ اعتبارلري بلن يدي بولم در. هر بولمدا بولن احكام لري يكا يكا آچقلاب اوذ جايلرندا دشندررث انشاء الله تعالي.

برنجی بولم: لباس گيمگنگ حكملري

احراملي اركك آدم تكنلي لباس گيملي دال(ح) تكنلي لباسدن مراد تكنلي بولمقلغي جهتندن اندامي اورتب اندامدا اوذي دوريان بولملي دنگلمثدا و ثقلنمثدا. هيثي بر تكنلي زاد اندامي اوردمثا يا ثقلمثنگ يا دنگمثنگ دورمثا اول تكنلي بولدغي حساب دالدر اوني گيمك جنايت دالدر. اگر تكنلي لباسني بر گن كامل گيثا يا بر گيجا كامل گيثا يا شو اكثي ننگ هر بيرننگ مقداري يالي گيثا مثلاً گنرتاندن تا گيجاننگ يارنا چنلي گيثا يا گيجاننگ يارندن تا ارتي گنرتان غا چنلي گيثا شوندا دم چلملي(و) شو آيدلن مقدار احرام طويل دا در. اما قصیردا لباس بلن بر كامل نسك ني ادا ادثا مثلاً اچكي بلقني چقرماني عمره ادن بولثا دم چلملي(و) حضرات علامه عبدالغني مكي و شيخ عبدالله عفيف و علامه عبدالله افندي عتاقي و علامه طاهر سنبل و علامه ابن عابدين شو فقيه لردا دم واجب بوليان لغنا ميل ظاهر ادّيلر.

اگر بر آدم عذرلي بولب يا عذرثذ بولب تكنلي لباسني بدندن آيرماني كوب گنلر گيثدا دنگا بر دم چلملي(و) اما شول گيمك لرننگ بعضي ثي عذر جهتلي بولثا و بعضي ثي بي عذر بولثا اوندا اكي دم چلملي اولقي اچن دم تخيير چلملي يعني دم چلمق يا طعام برمك يا روزه تودمق ننگ آرلرندا اختيارنا غويلدي اكنجي دا دم حتمي چلملي(و) تكنلي لباسني كوب گنلر گيگن آدم آرثندا شول گيمكلگي اچن دم چلثا اوندن ثونگرا بر گن گيمثا شول آدم ينا بر دم چلملي.

اگر بر گن مقدارلي گين بولثا اوندن ثونگرا چقرثا اوندن ثونگرا ينا گيثا اوندن ثونگرا چقرثا اولقي چقرمقلغي گيمذلك نيت بلن بولثا شول آدم اكلنجي گيمك لگي اچن دا جزاء برملي(و) اگر گيمذلك نيتي بلن چقرمدق بولثا بلكه شول لباسني ينا گيمك قصدي بلن چقرن بولثا يا بشغا بر لباس بلن چلشرمق نيتي بلن چقرن بولثا اوندا اكلنجي گيمكلگي اچن جزاء لازم دالدر. اگر لباس ننگ بارچا نوع لرني گيثا، كونگ، بلق، بورك، ثلا، گيم، جلور، جوراب، جرموق، ها برگن گيثن ها كوب گن گيثن، شولرنگ بارثي اچن دنگا بر دم چلملي(و) اگر گيمكلگي ننگ سببي بر بولثا.

اگر گيمكلگنگ سببي بردن كوب بولثا هوكمان  بر لباس گيمك ضروری بولن يردا اكي لباس گيثا مثلاً بر كونك گيملي يردا اكي كونك گيثا يا بر كونك بلن بر گيم گيثا يا دنگا بورك گيمك بث بوليان يردا بورك بلن ثلا گيثا شو يغديلردا بر كفارت اختيارية بار در، اصل جنايتنگ واقع بولمقلغي ضرورت بوليانلغي سببلي. اگر بر مجلس دا اكي هيل لي لباس گيمك ضرورت بولمقلغي اچن گيثا مثلاً ثلا و جرموق اكثني دا عذر جهتلي گيثا بر كفارت برملي شو كفارت، كفارت ضرورت بولمقلغي اچن و گيمكدا بر طريقه دا بوليانلغي سببلي.

اگر لباسني اكي مختلف جهتدن گيثا يعني ضرورت جهتلي و غير ضرورت جهتلي مثلاً هوكمان ثلا گيمكلگي ضرورت بولندا ثلادا گيثا و كونكدا گيثا يا كونك گيمكلگي ضرورت بولندا كونك گيثا و اكي جرموقني دا گيثا شو آدم اكي كفارت برملي برنجثي كفارت ضروريّه محرم ني بو يغديدا جزاءننگ هر نوع ني برمك اچن اختيارنا غويلدي اكنجثي كفارت اختياره محرم ني بو يغديدا جزاءننگ هر نوعني برمك اچن اختيارنا غويلمدي بلكه هوكمان شول تعيين بولن جزاني برملي.

بر آدمدا هر گن آشا غذدرما بار بولثا تكنلي لباسني بر گن گيب بر گن چقريان بولثا يا شول آدمني دشماني غابثا شولر بلن اولشمك اچن گيمكلگا احتياجي بولثا دشمان غا غرشي چقندا يا دشمان مونگا غرشي چقندا گيثا يا دشمان موندن اورلندا يا بو دوشمندن اورلندا چقرثا يا اصلاً چقرمثا گرچا دشمان اورلثدا يا دشمان اورلمثا و ليكن بر وقت گيب بر وقت چقرثا عله ثي دا جايندا دورن يغديدا يعني دشمان گدمثا يا شول آدم غا دشمان غابمقدن بشغا ضرورت طفلثا شول ضرورت سببلي گنديذ احتياجي بوليانلغي جهتلي گیثا و گيجا احتياجي بولميانلغي جهتلي چقرثا يا ثوقلق جهتلي يا بشغا بر ضرورت جهتلي گيجا گيب گنديذ چقرثا يا شول لباسني چقرمثا گيمكلگنگ عله ثي دا طفلب دورن يغديدا گرچا گيمكلگا احتياجي بولمثدا عله ننگ باقي غالمقلغي ضرورت ننگ اورنندا در. بث عذر باقي غالن مدتنچا شو آيدلن صورتلرنگ بارثندا گيمكلر تداخل بولب بر گيمكننگ اورنندا بولر اوننگ اچن شول گييان لرننگ بويننا دنگا بر كفارت برمك لازم بولر و شوني اختيارنا غويلر.

اگر گيمكلگنگ عذري آشكار آيرلثا شوندا چقرثا اگر چقرمثا بشغا بر عذر طفلب شوننگ اچن گيثا يا عذر طفلماني شول اونكي گيمكلگني دوام ادثا شوننگ اچن بشغا كفارت لازم بولر. مگر لازم بولمذ شول عذرنگ آيرلمقلغنا شك ادب گيمكلگني دوام ادثا شوننگ بويننا دنگا بر كفارت لازم بولر تا شول عذرننگ آيرليانلغني آشكار بليانچا. اگر دون ني اكي گردن نا اوقلاب و كلدك ني اوترب بر گن گذثا بالاتفاق دم چلملي گرچا اكي الني ينگنا ثوقمثدا(و) اما دون ني گردن نا اوقلاب كلدكني اوترمثا اوندا جزاء يوق مكروه لگي باردر. اگر بلقدن بشغا ازار طبمثا شول بلقني يردماني گيمكلگي دوغري بولر اگر يردماني گيثا شونگا دم چلملي مشهور روايتدا(و) اما كونكني يردماني گيمك دوغري بولمذ بشغا عذر بولمثا. كله بلن يذدن بشغا اندامنا بر زاد دنگثا اوندا جزاء يوقدر اما بي عذر دنگمقلغي مكروه در. خاتون غا تكنلي لباس گيمكلگی ننگ زياني يوقدر.

خبردارلق

كا وقتلردا گيمك بر بولثدا جزاثي بردن كوب بوليار باش ايش سببلي برنجي: محرم تكنلي لباسني گيثا و شول گيمكلگنا كفارت برثا اوندن ثونگرا چقرمثا شول گيمكلگني دوام ادثا انها شو يردا اكي كفارت برملي بيري كفارت دن اوكي گيمكلگي اچن اول بيري كفارت دن ثونگرقي گيمكلگي اچن. اكنجي: كفارت ننگ سببي بردن كوب بولثا مثلاً اكي موضع دا گيثا بيرني عذر جهتلي گيثا اول بيرني دا بي عذر گيثا يا اول بيرني هم بشغا بر عذر جهتلي گيثا شو يردا اكي كفارت برملي بيري عذر جهتلي گيمكلگي اچن اول بيري بي عذر گيمكلگي اچن يا آيري عذر جهتلي گيمكلگي اچن.

اچنجي: عذر آيرلندن ثونگرا شول اونكي گيمكلگنا دوام برثا شو يردا هم اونكي يالي اكي كفارت برملي بيري عذر جهتلي گيمكلگي اچن اول بيري دا عذر آيرلندن ثونگرا بي عذر گيمكلگي اچن. دوردنجي: اونكي عذردن بشغدا بر عذر طفلثا بو يردا هم اكي عذر بير بيرندن بشغا بولمقلغي جهتندن هر بيري اچن بر كفارت برملي. باشنجي: اركك آدم خوشبو رنگ بلن رنگ برلن تكنلي دون ني گيثا انها شو يردا هم اكي كفارت برملي بيري تكنلي لباس گيمكلگي جهتلي اول بيري دا خوشبو ايثدن خيرلنمقلغی جهتلي. اما بو هيل لی دون ني خاتون گيثا دنگا بر كفارت برملي اول هم خوشبو ايثدن خيرلنمقلغي جهتلي.

اچ ايش جهتلي گيمك كوب بولثدا كفارتي بر بولر: 1ـ سبب بر بولثا مثلاً اندامني اوردثا اكي موضع جهتلي اكثي دا عذر بلن يا اكثي دا عذر ثذ. 2ـ تكنلي دون ني چقرن وقتندا ترك ادمك قصدي بولمثا سبب بر بولن يغديدا. 3ـ گيمكلرنگ بارثني بر مجلس دا يا بر گندا ايشرثا. گيجاننگ حكمي دا گويا گنديذننگ حكمي يالي در بث بر كامل گيجا گيمك بلن دم چلملي در(و) شو آيدلن گب شو يردا اعتبار ادلنن گنديذنگ مقداري دغنا گنديذنگ اوذ عيني دالدگنا دلالت اديان در.

كله ني و يذي اوردمك

احراملي اركك آدم اچن كله ثني و يذني اوردمك و احراملي خاتون اچن يذني اوردمك حرام در. اركك آدم كله ثي ننگ يا يذي ننگ بارثني تكنلي يا تكن ثذ پارچه بلن بر گن يا بر گيجا يا شو اكثي ننگ هر بيري ننگ مقداري يالي وقت اوردثا دم چلملي(و) كله ننگ و يذننگ هر بيرندن دورد دن بيري اورتلمكلگي گويا بارثننگ اورتلمكلگي يالي در اونگا گورا دورد دن بيرننگ اورتلمكلگندا هم دم چلمق گركدر حضرت امام اعظم غا گورا. اگر برگن يا بر گيجاننگ مقدارندن آذ وقت اوردثا صدقه برملي(و).

اگر بر گيجا يا بر گن كله ثننگ يا يذي ننگ دورد دن بردن آذني دنگثا موندا هم بالاتفاق صدقه برملي. اگر عادت دا اوذي بلن كله اورتلمگي قصد ادليان زادني كله گا غويثا مثل گيم، عبا يالي زادلر موننگ اچن دا جزاء برملي دم يا صدقه(و) اگر عادتدا اوذي بلن كله اورتلمگي قصد ادلميان زادني كله گا غويثا مثل لگن يا يك ننگ بر طايي يا چول يا چلك يا طاس يا داش يا لونگا يا ميث يا دمر يا ثيشا يا آغچ يا غذل يا كمش يا شولرغا منگذش زادلر ها كله ثننگ كُلِّي ثني اوردثن ها بعضي ثني اودرثن اوردمك قصدي بولماني بو ايشلري ادمكدا هيچ بر زيان يوقدر. اما اوردمك قصدي بلن بو ايشلرنگ هر بيرني ادثا اوندا جزاثني برملي(و).

اگر پلچق بلن كله ثني اوردثا جزاثي لازم بولر اگر حناء بلن كله ثني ثواثا اوندا اكي فديه برملي بيري كله ني اوردمكلگي اچن اول بيري دا خوشبولنمقلغي اچن شو آيديانمذ حناء دونگ بولن يغديدا در. اما حناء ثوق بولثا اوندا اونگا اوردمك جهتلي جزاء يوقدر دنگا خوشبو لنمقلغي جهتلي جزاء بار. ايث ثذ يلمشيان زادلر بلن ثچلرني ايشرب كله ثنا يبشرثا شوننگدا جزاءثني برملي(و) اگر خاتون برگن مقدارلي يذنا نقاب گيثا يا ياشمق اورثا يا برنب گذثا دم چلملي(و) اگر بر گن مقداردن آذ اول ايشلرنگ بيرني ادثا صدقه برملي(و).

آيق غاب گيمك

احراملي اركك آدم آيق ننگ اورطثنداكي يومرجاني بثيان آيق غابني گيمكلگي دوغري دالدر(ح) ها كوش بولثن ها جرمق بولثن ها آدك بولثن ها چوقي بولثن ها جوراب بولثن ها يلكن بولثن. اگر آيق ننگ يومرجاثني بثيان آيق غابني بر گن گيثا دم چلملي اگر بر گن دن آذ گيثا صدقه برملي. اگر آيق ننگ يومرجاثني بثيان آيق غاب ني، يومرجاني بثمذ يالي ادب كثلثا اوني گيمك دوغري بولر. اما يومرجاني بثميان آيق غاب طفلب دورن يغديدا آباد آيق غابني كثمك مكروه در.

خبردارلق

احراملي اركك آدم هيچ بر آيق غابني گيمكلگي دوغري بولمذ مگر محرم ننگ اوذنا خاصلنن يلكن يا يلكنگا منگذش يومرجاني بثميان آيق غابني گيمك دوغري بولر. اما احرامدن چقب حلالي بولن يغديدا هر هيل لي آيق غاب ني گيمكلگنگ زياني يوقدر. هشام بن عبدالله الرازي آيدب در: من ابو يوسف رحمه الله تعالي ني، اتك غرلرنا دمردن بولن چي لر ققلن كوش ني گيان ني گوردم و اوندن بو هيل لي كوشني گيمكلگنگ زياني يوقمي ديب ثوردم؟ اول زياني يوقدر ديب آيدي. من سفيان و ثور بن يزيد شول كوشني گيمكلگي مكروه گوريارلر و اوني گيمكدا رهبان لرغا منگذمك بار در ديب آيديارلر ديدم؟ شوندا ابويوسف رحمه الله تعالي آيدي: پيغمبر اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم اچي ينگلي كوش ني گيردي و شول كوشدا كافرلرنگ گيان كوشي دي.

انها شو مسئله دا حضرت ابي يوسف رحمه الله تعالي اشارت ادي بنده لرنگ بافيدي بولن ايشلردا كافرلرغا منگذمك لگنگ زياني يوقدر. علامه شيخ نظام اوذي ننگ فتاوي ثندا آغچدن يلكن يثمق بدعت در ديب آيدي. علامه ابوالقاسم الصفار آيدبدر: غذل رنگلي كوش فرعون كافرنگ گيان كوشي، آق رنگلي كوش هامان كافرنگ گيان كوشي، غرا رنگلي كوش تقوا عالم لرنگ گيان كوشي در. من بلخ يوردي ننگ فقهاءلرندن يگرم فقيه غا ثطشدم شولرنگ هيچ بيرننگ غذل كوش يا آق كوش گينلرني گورمدم و شولرنگ غذل كوش يا آق كوش ثقليانلرني اشدمدم و حضرت رسول اكرم صلي الله تعالي عليه و سلم اوذنا ثوغد برلن بر جفت غرا كوشني قبض ادب آلدي و گيدي و شول جفت غرا كوشني ثقلدي ديب روايت ادلدي.

اکنجی بولم: طيب ننگ حكملري

طيب دياني اوذي ننگ يوقملي ايثي بولن زاد در مثل مسك، كافور، عنبر، عود، غالية، صندل، ورد، ورس، زعفران، عصفر، حنّاء، خيري، كاذي، بان، بنفسج، ياسمين، زنبق، قسط، ريحان، نرجس، نسرين، وردنگ ثوي، خالص زيتون ياغ، خالص كنجي ياغ، خطمي و هر بر شولر يالي غوي ايثنگ ایه ثی بولن ماده لر. احراملي بولن اركك و خاتون شو زاد لردن هيچ بيرني اندامنا يا ازارنا يا رداء ثنا و بشغا لباسلرنا و دشكنا چلب يبشرمقلغي دوغري دالدر(ح).

اما طيب ني اندامنا يا اگن بشلرنا يبشرماني ایثغمقلقدا يا ايثلي ميوه‌ لري ايثغمق لقدا جزاء بولمثدا مكروه لگي باردر. اگر طيب بلن كامل عضوني خوشبولثا دم چلملي(و) اگر كامل عضودن آذ بولن بدن ني خوشبولثا اوندا اوننگ اچن صدقه برملي(و) انساننگ گورثندا بولن عضولر كله، ثقل، مُرت، ال، آيق، ايلق، اينجك، چگن، و شولرغا منگذش بولن گوراننگ بولملري، اگر طيب آذ بولثا اعتبار عضو بلن در اگر طيب كان بولثا اعتبار عضو بلن دالدر بلكه طيب بلن در صحيح قول غا گورا اونگا گورا محرم آذجق طيب بلن بر كامل عضوني خوشبولثا يا كوب طيب بلن بر عضودن آذجق بدني خوشبولثا دم چلملي(و).

اگر آذجق طيب بلن بر عضودن آذجق بدني خوشبولثا صدقه برملي(و) صدقه دا اكي شرط بار بيري طيب آذجق بولملي اول بيري دا چلنن يري بر كامل عضودن آذ بولملي. وردنگ ثوندن اكي آيا مقدارلي مسكدن و غاليه دن بر آيا مقدارلي كوب بولدغي در.  دم دا دنگا بر شرط بار در طيب كوب بولملي گرچا بعضي عضودا بولثدا يا بر عضو كامل بولملي گرچا طيب آذجق بولثدا. اگر بارچا عضولرني بر مجلسدا خوشبولثا دنگا بر دم چلملي. اگر كوب مجلسدا خوشبولثا هر عضوغا چلني اچن اوذبشنا كفارت برملي ها اولقثي اچن كفارت برن بولثن ها برمدك بولثن شيخين غا گورا. اما امام محمد رحمه الله غا گورا اولقي اچن كفارت برمدك بولثا بارثنا بر كفارت براملي در.

اگر اندامندن آذجق آذجق آيري آيري كوب موضع لري خوشبولثا بارثني ايشرلندا بر كامل عضوغا يدجك بولثا شونگا بر دم چلملي اگر كامل عضوغا يدمجك بولثا اوندا صدقه برملي اگر شو طيب برجا ساعت باقي غالثدا. اگر محرم بيت الله شريف ننگ برجلرني ثيفلاندا يا اوغشاندا النا يا آغذنا دگن خلوق كوب بولثا دم چلملي اگر آذ بولثا صدقه برملي. اگر اوذي ننگ لباسنا مسكني يا شوننگ منگذشني دنگثا يبشيانلغي سببلي جزاثي واجب بولر اگر عود دنگثا يبشميانلغي سببلي جزاثي واجب بولمذ. اگر لباسني بخور بلن ايثلندرثا و بخوردا لباسغا كوب يبشثا دم چلملي اگر آذ يبشثا صدقه برملي. اگر بر اويگا گيرثا اول اويدا طيب بلن خوشبولندرلن بولثا شول طيبننگ ايثي موننگ لباسلرنا ثنگمكلگي بلن هيچ بر كفارت يوقدر طيب ننگ عيني بلن نفع آلميانلغي سببلي. اما طيب ني قصد بلن ايثغمق مكروه در.

طيب لي ثرما چلمق

اگر اوذنا طيب غارلن ثرماني كوب مرتبه گوذنا چلثا دم چلملي اگر بر مرتبه يا اكي مرتبه چلثا صدقه برملي(و) اگر طيب ثذ ثرماني گوذنا چلثا اوننگ زياني يوقدر اوننگ اچن دم چلمق يا صدقه برمك گركدالدر اما انكي غوثي شوني چلمثذلق در.

طيب لي زادني ايب اچمك

اگر طيب بولن زادي كوب ايثا و شول ايلن طيب آغذننگ كوبثنا يبشثا دم واجب بولر اگر شول ايلن طيب آذ بولثا آغذننگ كوبثنا يبشمثا صدقه واجب بولر امام اعظم غا گورا. اما امامين غا گورا هيچ زاد واجب بولمذ ها آذ ايثن ها كان ايثن. شو آيديانمذ طيب ني هيچ زادغا غوشماني شو دورشنا ايثا اما شوني طعام غا غوشثا اوندن ثونگرا ايثا هيچ بر جزاء يوقدر ها شونگا اود دگثن ها دگمثن ها شوننگ ايثي بلّي بولثن ها بلّي بولمثن اما ايثي بلّي بولثا مكروه چلگي باردر. زغفران ننگ طيب لغنا بارچا فقهاءلر برلشدي لر اونگا گورا زغفران دن كوب اين آدم زعفراني آغذننگ كوبثنا يبشرب اين بولثا دم چلملي(و) اگر آذجق اين بولثا گرچا آغذ ثونا غتشب آغذننگ بارچا يرنا يتشثدا دم چلمق گركدال اول زعفران ننگ گورثي آغذنگ بار يرنا يبشميانلغي سببلي بلكه صدقه برملي(و).

اگر طيب ني بشرماني ايليان زادغا غوشلثا مثلاً زعفران ني دوذغا غوشلثا اگر دوذ كان بولثا هيچ بر جزاء يوقدر اما زعفران ننگ ايثي بار بولثا اوندا اوني ايمك مكروه در. اگر طيب كوب بولثا اوندا اوني ايمكدا دم چلملي(و) گويا خالص زغفران ني ايمكدا دم چلنشي يالي. اگر طيب ني اچليان زادغا غوشب اچثا مثلاً زغفران ني يا گل ميخك ني يا زيره ني قهوه غا يا چاي غا غوشثا اگر طيب كان بولثا دم چلملي(و) اگر طيب آذ بولثا اوندا صدقه برملي مگر صدقه برماني دم چلملی اگر شوندن كوب مرتبه لر اچلثا(و).

طيب بلن دواء ادمك

اگر خالص طيب ني يا طيبي غالب بولن دواءني يرثنا يبشرثا شوننگ اچن صدقه برملي(و) مگر صدقه برمك بث بولمذ شول يبشرن طيبي كامل بر عضوني غابثا يا غابميان عضونا كوب مرتبه لر چلثا بو يغديلردا هوكمان دم چلملي(و) اگر يرا غتلماني باقي غالثا و شونگا يبشرلن دواء هم باقي غالثا يا آيرلب غويلثا شوننگ اچن بر مرتبه كفارت برملي گرچا شونگا دواء تكرار طبثدا. اگر اولقي يرا غتلمذندن اونچا شول بدن ينا يرا بولثا يا اندامننگ بشغا يري يرا بولثا شول تازه يرا بولن بدن گا هم اولقي يرا بلن همراه طيب ني يا طيبي غالب بولن دواني چلثا شو اكي يراغا چلن دواثي اچن بر كفارت برمك كافي در. اگر اولقي يرا غتلندن ثونگرا اكلنجي يراغا دوا چلثا اوندا اكي كفارت برملي(و) ها اولقي اچن كفارت برن بولثن ها برمدك بولثن شيخين غا گورا. اما امام محمد رحمه الله غا گورا اولقي اچن كفارت برمدك بولثا اكثندا بر كفارت كافي در.

طيب ننگ بدندا يا لباسدا باقي غالمغي

جزاء واجب بولمق اچن طيب ننگ اندامدا باقي غالمقلغنا زمان شرط دالدر اما لباسغا چلنن طيب ننگ لباسدا باقي غالمقلغي اچن زمان شرطدر. اگر اندامننگ كلي ثنا يا بر كامل عضونا يا بر عضونگ كوبثنا يا آذنا كوب طيب ني يبشرثا شونگا دم چلملي(و) گرچا شول طيب ني چلن ساعتندا يوب آيرثدا ها اوذي يوثن ها غيري غا يودرثن اما انكي غوثي شول طيب ني احرام ثذ آدمغا يودرمقدر. اگر طيب ني لباسنا يبشرثا بثم ثونگرا غذيب يا يوب آيرثا هيچ بر زاد لازم بولمذ گرچا شول طيب كوب بولثدا. اگر شول طيب لباسدا برگن باقي غالثا شونگا دم چلملي(و) اگر بر گن دن آذ بولثا صدقه برملي(و).

لباس و بدنگا طيب ني و غيري زادلري چلمق

اگر لباسندن ايني و بويي بر غرش يرنا طيب چلن بولثا شول مقدار آذجقدن حساب بولر شول طيب شول لباسدا برگن دورثا شونگا صدقه برملي(و) اگر برگندن آذ دورثا بر غشوچ صدقه برملي. اگر عصفر يا ورس يا زعفران بلن دويرلن لباسني بر گن گيثا دم چلملي(و) اگر برگندن آذ گيثا صدقه برملي. اگر بيت الله ننگ خلوقندن لباسلرنا كوب زادلر يبشثا شونگا دم چلملي اگر آذ يبشثا صدقه برملي. اگر اوذنا كوب عطرلر ثفلب ايثلندرلن اويگا گيرب كوب وقتلر اگلنثا و شول عطرننگ ايثلرندن شوننگ لباسلرنا ثنگثا شوننگ اچن هيچ بر جزاء يوقدر.

اگر لباسلرنا عطر ثفندا شول عطردن كوب مقدار لباسلرنا يبشثا شونگا دم چلملي اگر آذ مقدار يبشثا صدقه برملي. اگر لباسغا هيچ زاد يبشمثا هيچ بر جزاء برملي دال. آذ بلن كوب گا فرق برمكدا اصل عرف و عادت در. آدملر عادتدا نا مقدارغا كوب ديارلر و نا مقدارغا آذ ديارلر شول عادتغا گورا بولملي. اگر آدملرنگ آرثندا بلّي عرف يوق بولثا مبتلي به ننگ اوذ رأينا طبشرملي يعني شول لباسنا طيب چلن محرمنگ يرگنا باغلي در اگر يرگندن شول طيب ني كوب حساب ادثا شونگا دم چلملي اگر يرگندن شول طيب ني آذ حساب ادثا شونگا صدقه برملي.

اگر احرام باغلنمذدن اونچا لباسنا عطر چلب گيثا اوندن ثونگرا احرام باغلثا موننگ اچن هيچ بر جزاء يوقدر و احرامدن اونچا چلنن عطرننگ ايثننگ باقي غالمق لغننگ زياني يوقدر و شول عطرني ايثغمق لغنگدا زياني يوقدر و شوني اندامننگ بر يرندن اول بر يرنا غوذغمق لغننگدا زياني يوقدر. عطر ثديان دكاندا اوترمق لغننگ زياني يوقدر مگر عطر ايثغمق نيت بلن اوترثا مكروه در. اگر مسك دن يا كافوردن يا عنبردن كوب مقدارني ازارننگ يا رداءثننگ اوجنا دنگثا دم چلملي(و) اگر آذ مقدارني دنگثا صدقه برملي.

اگر كله ثني يا ثقلني يا الني ثوق حناء بلن بويثا دم چلملي(و) اگر حناء غويي بولثا كله ثنا يبلغثا اركك آدم بولثا اكي دم چلملي بيري طيبلغي جهتلي اول بيري دا اوردمكلگي جهتلي اگر بر گيجا يا بر گن دوام طبثا، اگر اوندن آذ بولثا اوردمكلگي اچن صدقه برملي طيب جهتلي دم چلملي. اگر كله ثني وسمة بلن بويثا اگر وسمة غويي بولب يبلغثا دم چلملي اوردمكلگي جهتلي اگر برگن دوام طبثا، اگر برگن دن آذ بولثا صدقه برملي. اگر ثوق بولثا اوندا اوننگ اچن هيچ بر جزاء يوقدر.

اگر كله ثني خطمي بلن يوثا امام اعظم غا گورا دم چلملي(و) اما امامين غا گورا صدقه برملي. اگر خطمي كله ثنا يبلغثا و كله ثني اوردثا اكي دم چلملي(و) اگر كله ثني يا الني اوذندا طيب بولن اشنان بلن يوثا گورن آدم شونگا اشنان ديب آد دقمثا صدقه برملي اگر گورن آدم شونگا طيب ديب آد دقثا اوندا دم چلملي. اگر كله ثني حُرُض يا صابون يا سدر بلن يوثا اگر شو زادلرنگ خوشبو ايثي بولمثا و طيب غوشلمثا هيچ بر جزاءثي يوقدر اگر غيندلمدق خالص زيت يا خالص حل بلن اندامني كوب ياغلثا حضرت امام اعظم غا گورا دم چلملي(و) اما امامين غا گورا صدقه برملي.

اگر شو اكي ياغدن اندامنا آذ چلثا اوندا بالاتفاق صدقه برملي. شو آيدلن حكم شو اكي ياغني طيب جهتلي استعمال ادثا در ها ثچلرنا چلثن ها هاملرنا چلثن بذگا گورا. اما بو ياغلري دواء جهتلي استعمال ادثا يا ايثا اوندا بالاجماع هيچ بر شيء يوقدر. اگر خالص زيت ني يا خالص حل ني ايثا يا شو اكي ياغ ننگ هر بيري بلن آيق ننگ يارقلرنا چلثا يا يرا غا چلثا يا اكي غلق لرنا دمدرثا يا بورننا چكثا شو ايشلرنگ هيچ بيرندا جزاء يوقدر.

اگر ثاری ياغ بلن يا اد ياغ بلن يا غورق ياغ بلن ياغلنثا يا شو ياغلري ايثا هيچ بر شيء يوقدر. ثچ بلن هام غا چلمقلغنگ هيچ فرقي يوقدر. طيب چلمقدا اركك آدم بلن خاتون ننگ، بلگشلجا چليان بلن اوندب چلياننگ، گيچ ادلب چليان بلن اوذ اركنا خوشلغنا چلياننگ، قصد ادب چليان بلن خطا ادب چلياننگ هيچ فرقي يوقدر. اگر محرم بشغا بر محرم غا طيب چلثا يا بر حلالي غا طيب چلثا چليان غا هیچ بر جزاء يوقدر گويا بر محرم بشغا بر محرم غا لباس گيدرمك لگندا هيچ بر جزاء بولميشي يالي بلكه جزاء اوذنا طيب چلنن محرم بلن اوذنا لباس گيدرلن محرم غا واجب بولر. اما طيب چلمق و لباس گيدرمكلگنگ حراملغي بار در غيري ننگ جنايتنا سبب بولمقلغي جهتندن.

اچنجی بولم: كله ثيرمق و تي ني آيرمغنگ حكملري

اگر كله ثننگ كلّي ثني يا دورد دن بيرني ثيرثا دم چلملي(و) اگر دورد دن بيرندن آذني ثيرثا صدقه برملي(و) صحيح و مختار قول شو در. اصحاب مذهب ننگدا كوبثي شونگا گورا در. اگر محرم كَل بولثا كله ثندن ثيرلن ثچلر دورد دن بيري مقدارلي بولثا دم چلملي(و) اگر اول مقداردن آذ بولثا صدقه برملي(و) اگر ثقل ننگ كلي ثني ثيرثا يا دورد دن بيرني ثيرثا دم چلملي اگر اول مقداردن آذ ثيرثا صدقه برملي. اگر ثقلي بتر يوقا بولثا بارثني بيركدرلثا دورد دن بيري مقدارلي بولثا دم چلملي اگر اول مقداردن آذ بولثا صدقه برملي(و).

اگر كله ثني و ثقل ني و اكي غولتق ني و بارچا اندامنداكي غل لري بر مجلس دا ثيرثا بارثننگ يرنا بر دم چلملي اگر مجلسلري آيري آيري بولثا اوندا هر بر مجلسدا بولن جنايت اچن اوذ باشنا جزاء برملي(و) اگر كله ثني ثيرثا و شوننگ اچن دم چلثا اوندن ثونگرا شول مجلسدا ثقل ني ثيرثا اوننگ اوذ باشنا دم چلملي(و) اگر كله ثني ثيرب شول مجلسدا تكنلي لباسدا گيثا اكي دم چلملي بالاتفاق گرچا شو اكي جنايت ننگ آرثندا كفارت برمثدا(و) اگر كله ثني دورد مجلسدا هر مجلسدا دورد دن بيرني ثيرثا دنگا بر دم چلملي بالاتفاق اگر اولقثي اچن كفارت برمدك بولثا(و).

آيري آيري ثيرمقلري جمع ادلنر گويا طيب چلمقلغي جمع ادلشي يالي. اگر كله ننگ دورد دن بيرني كوب جايلردا ثيرثدا شونگا دم چلملي(و) اگر مورت ننگ كلي ثني يا بعضي ثني غرقثا يا ثيرثا صدقه برملي، اگر بوين ننگ كلي ثني ثيرثا بالاتفاق دم چلملي اگر بعضي ثني ثيرثا صدقه برملي(و) اگر غان آلدرجق جايلرني ثيرثا امام اعظم غا گورا دم چلملي امامين غا گورا صدقه برملي(و) اگر اكي غولتقني يا اكي غولتقننگ بيرني ثيرثا يا اُدثا يا نورة چلب آيرثا دم چلملي اگر بر غولتقدن آذ بولثا صدقه برملي(و).

اگر غورثقني يا اينجكني يا ديذني يا اويلقني يا چگن ني يا غوشرني ثيرثا دم چلملي(و) اگر بو عضولردن آذني ثيرثا صدقه برملي(و) بو عضولردن دورد دن بيري كلي ثننگ يرندا اوترمذ. اما عانة اوذ بشنا مقصود بولن عضو در اونگا گورا عانة ني ثيريان دم چلملي(و) غرقمقدا ثيرمقلغنگ حكمندا در اونگا گورا هر كم كله ثننگ كلّي ثني يا دورد دن بيرني غرقثا دم چلملي اگر غرقني دورد دن بيرندن آذ بولثا صدقه برملي(و) اگر خاتون ثچي ننگ دورد دن بيرننگ اوجندن اَنمُلة مقدارلي غرقثا دم چلملي.

اگر محرم ننگ كله ثندن يا ثقلندن اچ غل غچثا وضو آلمقدا يا ثيفلمقدا يا غشيمقدا، طعام دن بر غشوچ يا چوركدن بر بولم يا هر بر غل اچن بر خرما صدقه برملي. بر ناچا فقيه لر شو يغديلردا مسكين گا يارم چانق طعام صدقه برملي ديب آيدب درلر. چورك يا غذا بشرمكدا بر ناچا غل لري چركرلثا صدقه برملي. اگر مريضلگی جهتلي اندامننگ غل لري دوكلثا اوندا اوذي ننگ اختياري و كسبي بولمانثنگ اوننگ اچن هيچ بر جزاء يوقدر شوننگ يالي بي اختيار اود دشب غل لري ينمغندا هم هيچ بر جزاء يوقدر.

اگر گوذي ننگ اچندا غل گوگرثا شوني يولمق بلن هيچ بر شيء يوقدر. كله ثندن هامني آيرمق قصد بلن شول هام ني غلي بلن آيرمقدا هيچ بر جزاء يوقدر. اگر كله ثندن بر بولجك ثچ ني ثيرثا يا ادثا شونگا يارم چانق صدقه برملي اگر محرم بر محرم ننگ كله ثني ثيرثا يا بر حلالي آدم ننگ كله ثني ثيرثا شونگا صدقه برملي ها امري بلن ثيرثن ها امري بولمين ثيرثن ها راضي چلق بلن ثيرثن ها گيج گا غالب ثيرثن. اگر حلالي محرم ننگ كله ثني ثيرثا ثيريان حلالي غا هيچ بر شيء يوقدر اما مكروه لغي باردر. بعضي فقيه لر شونگادا صدقه برملي ديب آيديلر. اگر محرم بر محرم ننگ مورتني غرقثا يا بر حلالي ننگ مورتني غرقثا يا درنقلرني كثا شوننگ اچن صدقه برملي(و).

فوائد

احرامثذ اركك آدم اچن المدام كله ثننگ كلي ثني ثيرب گذمك سنت در امام طحاوي ننگ آيدمغنا گورا حضرت امام اعظم و ابو يوسف و امام محمد رحمة الله عليهم لرغا گورا كله ني ثيرمق سنت در. اما هر جمعه دا ثيرمق مستحب در. مورتني اُثكي دودق ننگ كنارنا چنلي غرقملي اما ثيرمق سنت در.‌ شو حكم ابوحنيفه و اوننگ بيك شاگردلري امامين رحمه الله عليهم لرنگ برن حكملري در. ثقل گوبرمك سنت در بر توطم دن آذ راغي مُوكَّده بر توطم گوبرمك سنت زوائده در. بر توطم دن آرتقمجني غرقمق لغنگ زياني يوقدر. اگر خاتون غا ثقل چقثا شول خاتون اچن ثقل ني ثيرمق مستحب در. كِچي ثقلني يولمق بدعت در بورن ننگ غل لرني يولملي دال، غورثق ننگ و يغرن ننگ تي لرني ثيرمق ترك ادب در.

مورت ثيرمغي، درنق كثمگي، غولتق يولمغي، عانة ثيرمغي، غرق گن دن گچرملي دال اما انكي غوثي هر يدي گن دن بر مرتبه غسل ادب درنقلرني كثملي، عانة و مورت ني ثيرملي، انداملرننگ كرلرني آيرب آرثلنملي. اگر شو ايشلري هر يدي گن دن ادب بشرمثا هر اون باش گن دن ادملي اگر اون باش گن دا بشرمثا غرق گن دا ادملي اوندن آنگري غويمقلغا عذر يوقدر. انكي غوثي هفته، اورطثي اون باش گن، دشي غرق گن، غرق گن گا غويمقلقدا غورقي باردر.

درنقلري كثمك

اگر محرم اكي الننگ و اكي آيق ننگ درنقلرني كثا يا بر الننگ يا بر آيق ننگ درنقلرني كثا بر مجلسدا شو يغديلردا دنگا بر دم چلملي(و) اگر بر الدن يا بر آيقدن آذ بولثا هر بر درنق اچن يارم چانق بغدي صدقه برملي(و) اما مجموعي دم گا يتشيان بولثا اوندا دم ننگ مقدارندن كمراك ادمك دوغري بولر. اگر درنقلرني دورد مجلسدا كثا هر مجلسدا بر الني يا بر آيقني، دورد دم چلملي ها اولقثي اچن كفارت برثن ها برمثن شيخين غا گورا، اما امام محمد رحمة الله عليه غا گورا اولقثي اچن كفارت برمدك بولثا بارثنا بر دم چلملي(و).

اگر بر الننگ يا بر آيقننگ باش درنقلرني کثا اوندن ثونگرا اول الننگ يا اول آيقننگ درنقلرني كثا اگر شو اكي كثمكلگي بر مجلسدا بولثا بر دم چلملي اگر شو اكي كثمكلگي اكي مجلسدا بولثا اوندا شوننگ اچن اكي دم چلملي(و) اگر دورد عضودن هر باش درنقني آيري آيري كثا يا هر الدن يا هر آيقدن دورد درنق كثا بارثي اون آلتي درنق بولثا هر درنق اچن يارم چانق بغدي صدقه برملي. مگر شول بغدي لرنگ قيمتي دم گا بارثا بارثني برمك واجب دال بلكه هالان مقدارني شوندن كملدر اگر دم چلثدا دوغري بولر. اگر محرم ننگ درنقي دولب يا درنق بر بولگي كثلب ايلتشب دورثا شول تكه درنق ني كثا يا غوفرثا هيچ بر جزاء يوقدر. بعضي فقيه لر آيدب درلر: اگر شول دولن يا كثلن درنق شول حالتندا غوينگدا اثمجك بولثا در اگر اوثجك بولثا اوندا صدقه برملي. اگر محرم ننگ الي كثلثا و شول الدا درنق بولثا شوننگ اچن هيچ بر شيء لازم بولمذ. اگر محرم حلالي ننگ يا محرم ننگ درنقلرني كثا يا حلالي محرم ننگ درنقلرني كثا شوننگ حكمي دا گويا كله ثيرمق لغنگ حكمي يالي در.

دم و صدقه ننگ يغديلري

بذنگ لباس گيمكدا، طيب چلمقدا، درنق آلمقدا، دم چلمق لازم يا صدقه برمك لازم ديب آيدنمذ شول جنايتلري اختياري حالتندا ادثا در. اما اضطراري حالتندا ادثا اول تعيين يعني دنگا بيرني بلمك لازم دالدر بلكه اول محرم مختار در. مثلاً بر محرم مريضلگي جهتلي ناعلاج بر جنايت غا مرتكب بولثا شول محرم اچن اچ كفارت ننگ هيثي بيرني ادا ادمكدا اختياري بار در ها اچ گن روزه تودثن ها آلتي مسكين گا اچ چانق بغدي صدقه برثن ها دم چلثن. شوننگ يالي عذر بولن يردا محرم مختار در.

شول عذرلردن در غذرما آدلي كسل ننگ هر نوعي، غتي ثوقلق، غتي غذغن لق، يارلي بولمق، باشلي بولمق، غتي كله آغر، چقيذا، ثچ غا بد دشمك و بولردن بشغدا هر نوعي بلاءلر و مشكل لر. شول كسالتلرنگ مشكل لرنگ دوام بولمغي شرط دالدر. شولرنگ جاني هلاك ادمكلگا چكمكلگي دا شرط دالدر بلكه شول كسل لردا غينچلق و مشقتلق طفلمغي بث در. اما خطاء ادمك و اوندمق و بيهوش بولمق و گيج ادلمك و كفارت غا قدرتي چدمذلق بولرنگ هيچ بيري تخييرننگ حقندا عذر بولمذ.

اگر محرم ادملي دال ايشني بي عذر ادثا شونگا هوكمان دم چلملي يا صدقه برملي، شريعت دنگا بيرني تعيين اديار شوننگ دمندن طعام برمك يا روزه تودمق دوغري بولمذ يا صدقه ثي ننگ يرنا روزه تودمق دوغري بولمذ. اگر بويننا لازم بولن دم يا صدقه عذر بولثا برمكلگا قدرتي چدمثا شول تكليف بويننا باقي غالر تا شونگا قادر بولب ادا اديانچا. اگر عذر جهتلي طيب ني ايثا يا اچثا يا طيبلي سُرماني گوذنا چلثا يا تكنلي دون گيثا يا اندامندن بر عضوني ثيرثا يا بر الننگ درنقلرني كثا بث شو محرم اچن اُچ ايش ننگ هيثي بيرني بترمكدا اختياري بار در اگر هالثا ذبح ادر يا هالثا حرم ننگ مسكين لرندن آلتي مسكين گا اچ چانق بغدي صدقه برر يا هالثا اچ گن روزه توطر.

شو آيديانمذ دم واجب بولن جنايتدا در. اما صدقه واجب بولن جنايتدا محرم روزه تودمق بلن صدقه برمكلگنگ آرثندا اختيارنا غويلن در. اگر هالثا يارم چانق صدقه برر يا حقيقت دا واجب بولن مقدارني برر يارم چانقدن آذ بولثا يا شول يارم چانق بغدي ننگ يرنا برگن روزه توطر. احرام ننگ جنايتي جهتلي صدقه برملي ديب آيدلثا شونگا مقدار بلنمثا شول صدقه بغدي دن يارم چانق خرمادن يا آرفادن بر چانق در. مگر بو مقدار بولمذ بت یا چكردگا اولدرمكدا يا آذجق غل غوفرمقدا يا بر ساعتدن آذ لباس گيمكدا يا شولرغا منگذش ينگل جنايتلردا، بولردا دنگا بر غشوچ كافي در. اما كفارت مخيره داكي صدقه اچ چانقدر.

اگر جنايتلر بر مجلسدا كوب بولثدا بر جزاء بث بولر ديب آيدليان گب، جنايتلر بر جنسدن بولن يغديدا در. اگر بر مجلسدا آيري آيري جنسلردن بولثا اوندا بر جزاء بث بولمذ بلكه هر بر جنس اچن اوذ باشنا بر جزاء واجب بولر. گيمك بر جنس، طيب بر جنس، حلق بر جنس، درنق كثمك بر جنس در. بر جنس ننگ جنايتلري بر مجلسدا بولثا تداخل بولب بر جزاء بث بولياندر. اگر محرم بشغا بر محرمغا تكنلي لباس گيدرثا يا طيب چلثا يا شوننگ كله ثني اوردثا يا شوننگ يذني اوردثا شو ايشلري اديان محرم غا هيچ بر شيء يوقدر. اما اوذنا شو ايشلر ادلنن محرم ننگ بويننا جزاء برمك  لازم در. شو ايشلر بلن اوننگ منفعت آلمقلغي حاصل بوليانلغي جهتلي گرچا منفعت آلمق قصدي بولمثدا. شوننگ يالي محرم غيري ننگ بتني اولدرمگندا هم هيچ بر شيء يوقدر.

دوردنجی بولم: جماع و دواعي لرننگ حكملري

جماع جنايتلرنگ انكي اولقاني در شوننگ بلن حج و عمره فاسد بولياندر. جماع ننگ تعريفي اكي ختان يولغشب حشفة ننگ غائب بولمغي در. جماع ننگ فاسد اديان بولمقلغي اچن باش شرط گركدر. برنجي: جماع قبل دا يا دبردا بولملي اگر شو اكي جايدن بشغا يرگا وطي ادثا يا مني ثني دوكثا يا احتلامي بولثا يا پرده ثذ مساس ادثا يا غوجقلشثا يا اركك فرجني خاتون ننگ فرجنا پرده ثذ ثُيكثا يعني شهوت بلن شو ايشلري ادب مني ثني دوكثدا حجي يا عمره ثي فاسد بولمذ. اكنجي: جماع ديري و بالغ بولن يا وطي غا يريان صغيره انسان دا بولملي اونگا گورا دورد آيقلي حيواني وطي ادمك بلن حجي يا عمره ثي فاسد بولمذ گرچا مني ثني دوكثدا.

اچنجي: جماع وقوف دن اونچا بولملي اگر جماع وقوف دن ثونگرا بولثا حج فاسد بولمذ حتي وقوف بر جا ساعت بولثدا. عمره دا طواف ننگ كوب شوط لرني بترمذندن اونچا بولملي اگر جماع دورد شوط دن ثونگرا بولثا اوندا عمره فاسد بولمذ. دورنجي: اكي ختان يولغشملي و حشفة غائب بولملي بو يغديدن اونچا نسك فاسد بولمذ. باشنجي: اكي فرج ننگ آرثندا غذغن ني بير بيرنا يترميان پرده بولملي دال اگر ذكرنا پارچه چولاب فرج گا ثلثا شول پارچه فرج ننگ غذغن ني ذكرگا يتشدرمثا نسكني فاسد ادمذ. اگر اول چولنن پارچه بتر يوقا بولب غذغن ننگ يتشمك لگنا زيان برمثا فاسد ادر.

اگر جماع ادب دورن يغديندا احرام باغلثا احرامي دوغري بولر اما حجي فاسد بولر قضاثني آلمق لازم بولر. بعضي فقيه لر آيدب درلر: احرام باغلان حالندا بثم چقرمثا فاسد بولر اما دَررَو چقرثا فاسد بولمذ. جماع مراهق دن، دالي دن طفلمغي دوغري بولر اونگا گورا بولر جماع ادثلر نسكلري فاسد بولر اما بو اكثي اچن جزاء و قضاء يوقدر. جماع ادمكدا قصد بلن اديان، اوندب اديان، راضي لق بلن اديان، نارضالق بلن گيج گا غالب اديان، اويلقدا اديان، اوقثنا غتشب اديان، خطاء بلن اديان، معذور بولب اديان، حج ننگ احرامندا اديان، عمره ننگ احرامندا اديان، نفل حج ننگ احرامند اديان، نذر بلن بويننا واجب بولن حج ننگ احرامندا اديان، اركك آدم، خاتون، باير و غل، شولرننگ بارثي حكم دا بر در يعني شو يغديلرنگ بارثندا نسك فاسد بولر.

ار و هلي فاسد ادن حج لرني قضا ادمكدا بير بيرلرندن آيرلشمقلري لازم دالدر. اگر ينادا بير بيرلنا يانشب جماع غا برمقلرندن غورقثلر احرام باغلنن وقتلرندا بير بيرلرندن آيرلشب احرام باغلنمقلري مستحب در يعني هر غيثي بشغا بر مكاندا احرام غا گيرملي. اگر قبل غا يا دبرگا جماع ادثا وقوف دن اونچا حجي فاسد بولر و بر شاة چلملي و حج ننگ غالن ايشلرنا انجام برملي گويا فاسد بولمدق حج يالي(و) و حج دا جنايت بولن ايشلرنگ بارثندن چكلملي اگر چكلماني شول جنايتلرنگ هر بيرنا مرتكب بولثا شوننگ جزاءثني برملي گويا فاسد بولمدق حج داكي يالي(و) و شو حج ني فاسد اديان آدم گلجك يلدا فاسد ادن حج ننگ قضاءثني آلملي(ف) و شوننگ بويننا عمره ادمك لازم بولمذ اگر مفرد بولثا.

اگر فاسد اديان قارن بولثا اگر وقوف دن اونچا و عمره ننگ طواف لرننگ كوب ثندن اونچا جماع ادثا حجي دا و عمره ثي دا فاسد بولر شو محرم اكي نسكي ننگدا ايشلرنا انجام برملي گويا فاسد بولمدق يالي و اكي شاة دا چلملي جنايتي جهتلي(و) و دم قران دا مننگ گردنن دن ساقط بولياندر و گلجك يلدا شول اكي نسكني قضاء ادملي(ف) اگر قارن عمره‌ثي ننگ طواف لرننگ كلي ثني يا كوب ثني طواف ادندن ثونگرا جماع ادثا حجي فاسد بولر اما عمره‌ثي فاسد بولمذ و بو محرم دن دم قران ساقط بولر و جنايتي اچن اكي دم چلملي. بيري حج ني فاسد ادمگي جهتلي اول بيري دا عمره ننگ احرامندا جماع ادمگي جهتلي(و) و گلجك يلدا حج ني قضاء ادملي(ف).

اگر قارن عمره ننگ طواف لرندن ثونگرا و عرفات ننگ وقوفندن ثونگرا و حلق دن اونچا جماع ادثا حجي دا و عمره ثي دا فاسد بولمذ و بو محرم دم قران چلملي(و) و حج ننگ جنايتي جهتلي بدنه چلملي و عمره ننگ جنايتي جهتلي شاه چلملي(و) اگر قارن عمره ثي اچن طواف ادماني وقوف ادثا اوندن ثونگرا جماع ادثا بو محرم حجي ننگ جنايتي جهتلي بدنه چلملي و عمره ثني طشلمقلغي جهتندن شاه چلملي(و) و عمره ثني دا قضاء ادملي(ف) اگر قارن حلق دن اونچا طواف زيارت ادثا اوندن ثونگرا جماع ادثا قارن اكي شاه چلملي اكي احرام غا جنايت ادمك لگي جهتلي(و).

اگر وقوف دن اونچا بر مجلسدا كوب مرتبه جماع ادثا بر خاتون بلن يا كوب خاتون بلن دنگا بر دم چلملي(و) اگر مجلسلر آيري آيري كوب بولثا هر بر مجلس اچن اوذ بشنا بر دم چلملي(و) شيخين غا گورا. اما امام محمد رحمه الله گورا بارثنا بر دم بث بولر اگر اولقثي اچن دم چلمدق بولثا. اگر بشغا مجلسدا جماع ادثا و شول جماع بلن فاسد بولن حج ني طشلمقلغني نيت ادثا شو محرم دنگا بر دم چلملي و شوننگ يالي بر دم چلملي گرچا جماعلر كوب بولثدا(و) اگر وقوف دن ثونگرا حلق دن اونچا و طواف زيارتننگ كلي شوط لرني يا كوب شوط لرني ادمذندن اونچا جماع ادثا حجی فاسد بولمذ حلق دن اونچا جماع ادمكلگي جهتلي بر بدنه چلملي(و) ها قصداً جماع ادثن ها اوندب جماع ادثن. اگر طواف زيارت ننگ بارچا شوط لرني يا كوبثني بترندن ثونگرا حلق دن اونچا جماع ادثا شاه چلملي(و).

اگر طواف زيارت و حلق دن ثونگرا جماع ادثا گرچا سعي دن اونچا بولثدا هيچ بر جزاء گرك دالدر. اگر حلق دن و طواف زيارت دن اونچا جماع ادثا اوندن ثونگرا احرامني طشلمق نيتي بولمين اكلنجي مرتبه ينا جماع ادثا و شو اكي جماع بر مجلسدا بولثا شو اكثي اچن دا بر بدنه چلملي(و) اگر شول اكي جماع اكي مجلسدا بولثا اولقثي اچن بدنه چلملي اكلنجثي اچن شاه چلملي شيخين غا گورا(و) اگر قارن برنجي مرتبه طواف زيارتدن اونچا حلق دن ثونگرا جماع ادثا شول شاه چلملي(و).

بدنه واجب بولمق اچن دورد شرط گركدر: برنجي جماع وقوف دن ثونگرا بولملي اكنجي جماع حلق دن و طواف زيارتدن اونچا بولملي اچنجي جماع اديان عاقل بولملي دوردنجي جماع اديان بالغ بولملي. اگر طواف زيارتني جنب بولن يغديندا ادثا اوندن ثونگرا جماع ادثا اوندن ثونگرا اكي حدثدن پاكلنب شول طوافني غيطلثا شوننگ اچن دم چلملي(و) اگر طواف زيارتننگ كلي ثني يا كوبثني وضوء ثذ طواف ادثا يا دورد شوط ني پاك يغديدا طواف ادب اوندن ثونگرا وطيء ادثا هيچ بر شيء لازم بولمذ شو اكي صورتدا ها طواف ني غيطلثن ها غيطلمثن.

اگر طواف زيارتدن دورد شوط ني حطيم ننگ اچندن آيلنثا يا عمره ننگ طوافندا شو ايشني ادثا اوندن ثونگرا جماع ادثا اوننگ عمره ثي فاسد بولر و شو محرم گردننا عمره ‌ثني قضاء ادمك و بر شاه چلمق لازم بولر و حج دا بدنه چلمق لازم بولر ها طواف دن اونچا كله ثني ثيرن بولثن ها ثيرمدق بولثن. هيثي بر آدم غا حجي فوت بولثا جماع ادن زمانندا شول آدم شول احرامندا حج ني اودملي يعني شول آدم تازه دن احرام باغلمق گرك دال بلكه شوننگ احرامي صحيح در اوننگ اچن حج ننگ يرنا عمره ننگ افعال لرنی انجام برملي و دم چلملي و فوت بولن حج ني قضاء ادملي و اوذ عمل لري بلن حلالي بولن عمره‌ ثني قضا ادمك گرك دالدر.

اگر وقوف دن اونچا يا ثونگرا فرج ننگ غيري بولن بدن گا جماع ادثا يا مباشره فاحشه ادثا يا غوجقلشثا گرچا يلنگچ بولثدا يا اوغشثا يا مساس ادثا شو ايشلرنگ بارثني شهوت بلن ادثدا ها مني ثي نازل بولثن ها بولمثن حج فاسد بولمذ اما دم چلملي بولر(و) اگر خاتون ني خوشلشيان بولن يغديدا شهوت قصدي بلن اوغشثا شوننگ اچن فديه برملي اگر شهوت قصدي بولمثا فديه گرك دالدر اگر اوغشيان، من شهوتني و خوشلشمغي قصد ادمدم ديثا هيچ بر شيء يوقدر اگر عيالي ننگ فرجني گوذاب مني ثني دوكثا يا جماع فكرني ادب يا احتلامي بولب مني ثني دوكثا هيچ بر شيء يوقدر. اگر الي بلن ثيفلاب مني ثني آلثا دم چلملي(و) اگر مني ثي گلمثا هيچ بر شيء يوقدر. اگر بهيمه ني جماع ادثا مني ثني دوكثا دم چلملي(و) حجي فاسد بولمذ اگر مني ثني دوكمثا هيچ بر شيء يوقدر.

باشنجی بولم: حج ایشلرندا بولن جنایتلر

1ـ طواف زيارت جنايتي

طواف زيارت ننگ بارچا شوط لرني يا كوبثني جنب بولن يغديدا يا حيضلي يا نفاسلي بولن يغديدا ادثا بدنه چلملي(و) شو جزاء خاتون حلال بولمق اچن معتبر بولر اگر شول طواف حلق دن ثونگرا ادلن بولثا و شول اچ يغديلرنگ هر بيري بلن طواف ادمك گناه در. اگر مكه دا بولن يغديدا جنب لقدن و وضوثذلقدن پاكلنب اول طواف ني غيطلمق هوكمان گركدر(و) اگر طواف ني غيطلثا بدنه چلمق گرك دال اما گناهكار بولمغي جهتلي توبه ادملي در گرچا بدنه چلب كفارت برثدا. جنب لكدا ادن طوافني غيطلماني اوينا گدثا شول طواف زيارت ني غيطلمق اچن اورلب گلمكلگي هوكمان گركلي در(و) اما وضوءثذ يغديدا ادن طوافني غيطلمق اچن گلمكلگي هوكمان دالدر.

طواف زيارت ني غيطلماني اوينا غيدن آدم اورلمكلگي قصد ادثا اگر ميقات دن گچن بولثا تازه دن احرام باغلنب اورلملي اگر ميقات دن گچمدك بولثا احرام ثذ اورلملي. اگر تازه دن احرام باغلنملي بولثا عمره گا احرام باغلنملي مكه گا برب اونچا عمره ننگ طوافني ادملي اوندن ثونگرا طواف زيارت ني ادملي. اگر اورلماني كفارتي اچن بدنه ايبرثدا دوغري بولر اما انكي غوثي اورلب طواف زيارتني غيطلمق در. اما محيط آدلي كتابدا بدنه ايبرمكلگي غوي ديب آيدبدر فقيرلرنگ بافيدي بولمغي اچن.

اگر طواف زيارتني ايام النحردا غيطلثا هيچ بر شيء يوقدر. اگر ايام النحردن ثونگرا غيطلثا بدنه ساقط بولر بالاتفاق اما شاة چلملي در(و) حضرت امام اعظم رحمه الله عليه غا گورا. اگر طواف زيارتننگ آذ شوط لرني جنب يغديدا ادثا شوننگ هر بر شوطي اچن يارم چانق بغدي صدقه برملي(و) اگر شول شوط لرني پاك بولن يغديدا غيطلثا صدقه برمك ساقط بولر. اما بعضي كتابلردا گلبدر: اگر طواف زيارتننگ آذ شوط لرني جنب يغديدا طواف ادثا ثونگرا شول شوط لري پاك يغديدا غيطلمثا بر شاة چلملي(و) اگر غيطلثا هر بر شوطي اچن يارم چانق بغدي صدقه برملي طواف زيارتننگ آذي تاخيرغا غالمقلغي جهتلي.

اگر طواف زيارتننگ كلي شوط لرني ترك ادثا يا آذ شوط لرني ادب كوب شوط لرني ترك ادثا بو آدم شول احرامي بلن هوكمان اورلب گلملي بالاتفاق(و) و طواف زيارت ادملي(ف) طواف زيارت ترك بولثا اوننگ يرندا هيچ بر زاد اوترمذ يعني بدنه چلمق بلن اول ركن بدمذ اوننگ اچن طواف زيارتني ترك ادن آدم هوكمان شول فرضني بترمك اچن اورلملي ها اوينا برن بولثن ها برمدق بولثن(ف) جنب يغديدا ادلن طوافني غيطلنثا معتبر اولقي ادلن طواف در ثونگرقي ادلن طواف اولقي ننگ كمچلگني دولدرمقدر. حتي اولقي طواف معتبر بولنثنگ خاتوندا بالاتفاق حلال بوليان در.

اگر طواف زيارتننگ كلي شوط لرني يا كوبثني وضوءثذ طواف ادثا شوننگ اچن شاة چلملي(و) و شول طواف ني دا غيطلملي(م) اگر شول طواف ني غيطلثا شوندن دم ساقط بولر ها ايام النحردا غيطلثن ها ايام النحردن ثونگرا غيطلثن تاخيري جهتلي هيچ بر شيء يوقدر يعني بعضی فقيه لر شوننگ تاخيري اچن دم چلملي ديديلر و بعضي فقيه لر شوننگ تاخيري جهتلي هر بر شوطي اچن صدقه برملي ديديلر. اگر طواف زيارتننگ آذ شوط لرني وضوءثذ طواف ادثا هر بر شوطي اچن يارم چانق بغدي صدقه برملي بالاتفاق و غيطلمقدا بالاجماع ساقط بوليار.

اگر طواف زيارتننگ شوط لرندن اچ شوط ني يا اچ شوط دن آذني ترك ادثا يا طواف زيارتننگ كلي شوط لرني يا كوب ثني موتورغا منب آيلنثا يا بر آدمننگ آرقثنا منب آيلنثا يا امكلاب يا غورغي بلن ثيشب آيلنثا يا لباس ثذ يلنگچ آيلنثا يعني شو ايشلرنگ بارثني عذرثذ بولن يغديلردا ادثا يا ترثنا آيلنثا يا حطيم ننگ اچندن گچثا شو يغدي لرنگ بارثندا دم چلملي(و) اگر طواف ني دوغري يغديدا غيطلثا شوندن دم ساقط بولر. اگر شول نقصانلي طواف زيارتني غيطلماني اوينا گلثا حرم دا چلمق اچن بر شاة یا بر شاة ننگ قيمتني ايبرملي شونگا بر شاة آلب شوني حرم دا ذبح ادلر يالي(و) شو ايشني ادثا اورلمك لازم دالدر.

اگر اورلمكني اختيار ادثا ميقاتدندا گچن بولثا تازه دن احرام باغلنب اورلملي. اگر مريضلگي يا بيهوشلغي يا مجنونلگي يا بتر ياش اولقانلغي جهتلي شول ايشلري ادثا يعني موتور بلن آيلنثا يا بيرننگ آرقثنا منب آيلنثا يا امكلاب يا غورغي بلن ثيشب آيلنثا شو عذرلرننگ هيچ بيرندا جزاء يوقدر. طواف زيارتننگ كلي شوط لرني يا كوب شوط لرني ايام النحردن تاخيرا غويثا حضرت امام اعظم گورا دم چلملي(و) اگر طواف زيارتننگ آذ شوط لرني ايام النحردن تاخيرا غويثا شوننگ هر بر شوطي اچن صدقه برملي(و).

اگر حيضلي خاتون ايام النحرننگ آخرندا پاكلنثا و شوننگ اچن طواف زيارتننگ كلي ثني يا كوبثني ادمك ممكن بولثا يعني گن بطمذندن اونچا دورد شوط ني ادب بلجك بولثا شو يغدي بلندا ادماني گني بطرثا دم چلملي تاخيرغا غويمقلغي جهتلي. اگر طواف زيارتننگ آذني يعني اچ شوط ني ادمك ممكن بولثا شو يغدي بلن ادماني گني بطرثا اوننگ اچن هيچ بر شيء يوقدر اما انكي غوثي بشردغنا گورا طواف ادمكدر. اگر خاتون حيض گورمذندن اونچا طواف زيارتننگ دورد شوطني ادر يالي وقت طفبدا ادمثا دم چلملي تاخيرغا غويمقلغي جهتلي(و) اگر دورد شوط دن آذ شوط لري ادر يالي وقت طفبدا ادمثا هيچ بر شيء لازم بولمذ.

اگر خاتون ننگ غاني دواء بلن يا دواءثذ كثلثا يا اصلاً كثلمثا غسل ادب يا ادماني طواف زيارت ادثا اوندن ثونگرا عادت گن لرندا غاني غيطلاب گلثا طواف زيارتي دوغري بولر و شونگا بدنه چلملي بولر(و) و اكي جهتدن گناهكارلگي باردر حيضلي يغديدا مسجدگا گيرمكلگي اچن و حيضلي يغديدا طواف زيارت ادمكلگي اچن و شول خاتون پاك بولن يغديدا شول طواف زيارتني غيطلملي اگر غيطلثا بدنه چلمق ساقط بولر و ادن گناهكارلگي اچن توبه ادملي گرچا بدنه چلندا بولثا.

2ـ طواف صدر جنايتي

اگر طواف صدرني جنب يغديدا ادثا شوننگ اچن شاة چلملي(و) اگر وضوءثذ يغديدا ادثا شوننگ هر بر شوطي اچن صدقه برملي(و) اما جنب يغديدا ادلن طوافني غيطلمق واجب در و وضوءثذ يغديدا ادلن طوافني غيطلمق مستحب در. اگر طواف صدرننگ كلي شوط لرني يا كوبثني ترك ادثا شوننگ اچن دم چلملي(و) ترك ادمك مكه مكرمه دن چقمق بلن ثابت بولر مكه دا بولن يغديلرندا طواف صدر لازم دالدر تا سفر ادمك قصدنا منمثا. اگر طواف صدرني ادماني مكه دن چقب گدثدا هوكمان شول طوافني ادمك اچن اورلملي در اگر ميقات دن گچمدك بولثا(و) اگر ميقات دن گچن بولثا دم چلمق بلن اورلمك لگنگ آرثندا اختيارنا غويلدي يعني هالثا دم چلر اورلمذ يا هالثا تازه دن عمره غا احرام باغلاب طواف صدرني عمره ننگ طوافندن ثونگرا طواف ادر دم دا چلمذ و تاخيرغا غويمقلغي اچن هيچ بر شيء يوقدر.

اگر طواف صدرننگ آذ شوط لرني ترك ادثا هر بر شوطي اچن صدقه برملي(و) اگر طواف زيارتني جنب يغديدا ادب طواف صدرني پاك يغديدا ادثا شول طواف صدر ايام النحردا ادلن بولثا شوننگ اچن دم چلملي طواف صدر ترك بولمغي جهتلي(و)  اول طواف صدر طواف زيارت غا اورلياندر. اگر طواف زيارتني ايام النحردا اكلنجي مرتبه ادثا اوننگ اچن هيچ بر شيء يوقدر طواف زيارت طواف صدرغا اورليانلگي جهتلي. اگر شول طواف صدر ايام النحردن ثونگرا ادلن بولثا شوننگ اچن اكي دم چلملي بيري صدرني ترك ادمكلگي سببلي چونكه اول طواف صدر طواف زيارت غا اورلدي ادلمدك حسابندا بولدي اول بيري طواف زيارتني تاخيرغا غويمقلغي جهتلي حضرت امام اعظم غا گورا اما امامين غا گورا دنگا بر دم چلملي طواف صدر ترك بولمقلغي جهتلي.

اگر صدر جهتلي اكلنجي مرتبه طواف ادثا شوندن دم ساقط بولر و شوننگ يالي نفل اچن طواف ادمكدا هم دم ساقط بولر چونكه نفل دا صدرغا اورلياندر اگر طواف زيارتني وضوءثذ طواف ادثا و صدرني پاك يغديدا طواف ادثا اگر طواف صدر ايام النحردا ادلن بولثا شول طواف صدر طواف زيارت غا اورلر اوندن ثونگرا صدر جهتلي طواف ادثا هيچ بر شيء يوقدر و شوننگ يالي طواف نفل ادمكلگي دا. اگر اكلنجي مرتبه دا طواف ادمثا شوننگ اچن دم چلملي بالاتفاق طواف صدرني ترك ادمكلگي جهتلي. اگر شول ادلن طواف صدر ايام النحردن ثونگرا بولثا اول طواف صدر طواف زيارت غا اورلمذ و شول آدم طواف زيارتني وضوءثذ ادمكلگي جهتلي دم چلملي.

اگر طواف زيارتني وضوءثذ طواف ادثا و طواف صدرني جنب يغديدا طواف ادثا شوننگ اچن اكي دم چلملي بيري طواف زيارت ني وضوءثذ ادمكلگي جهتلي اول بيري دا طواف صدرني جنب يغديدا ادمكلگي جهتلي. اگر طواف زيارتننگ كوب شوط لرني ترك ادثا اوندن ثونگرا طواف صدر ادثا شوندن طواف زيارت كامل لشر و طواف صدر نقصاندا بولر شوننگ اچن بالاتفاق اكي دم چلملي بيري طواف زيارتني تاخيرغا غويمقلغي جهتلي اول بيري دا طواف صدرننگ اكثرني ترك ادمكلگي جهتلي.

اگر طواف زيارتدن و طواف صدردن اكثندن دا آذ شوط لرني ادن بولثا طواف زيارتننگ نقصانني طواف صدردن كامل لشدرملي يعني گورملي اگر طواف زيارتدن كوب شوط لر غالن بولثا شول شوط لري طواف ادمك فرض در هوكمان شونگا انجام برملي دم چلمق اوننگ جايندا اوترمذ و طواف زيارتني ايام النحردن تاخير غويمقلغي جهتلي دم چلملي. اگر طواف زيارتدن آذجق شوط لري غالن بولثا شونگا دم چلملي و صدقه برملي(و) مثلاً طواف زيارتدن اچ شوط ادن بولثا و طواف صدردن اكي شوط ادن بولثا شو باش شوط طواف زيارتدن حساب بوليار غالن اكي شوطي اچن دم چلملي. اول انجام برلن باش شوط ننگ آخرقي اكثي ايام النحردن تاخيرغا غالمقلغي سببلي شوننگ اچن صدقه برملي(و) و طواف صدرني ترك ادمكلگي جهتلي دم چلملي(و).

3ـ طواف قدوم جنايتي

اگر طواف قدوم ني جنب يغديدا ادثا دم چلملي(و) بعضي فقيه لر صدقه برملي ديديلر(و) اگر وضوءثذ طواف ادثا هر شوطي اچن يارم چانق بغدي صدقه برملي(و) مگر شول بغدي لرنگ قيمتي دم ننگ قيمتنا برابر بولثا بر آذ مقدار كم ادمك دوغري بولر. اگر طواف قدوم ني ترك ادثا اوننگ اچن هيچ بر شيء يوقدر چونكه طواف قدوم واجب دالدر ليكن ترك ادمكدا كراهت و گناهكارلك بار در سنت ني ترك ادمگي جهتلي(مك) جنب يغدیدا يا وضوءثذ يغديدا ادن طواف قدوم ني پاك بولن يغديدا غيطلثا شوننگ اچن تعيين ادلن جزاء ساقط بولر. هر بر نفل طواف ننگ حكمي گويا طواف قدوم ننگ حكمي يالي در.

4ـ طواف عمره ننگ جنايتي

اگر عمره ننگ طواف لرننگ كلي شوط لرني يا كوبثني يا آذني گرچا بر شوطي دا بولثا جنب يغديدا يا حيضلي يغديدا يا نفاسلي يغديدا يا وضوءثذ يغديدا طواف ادثا شاة چلملي(و) عمره ننگ طوافندا كوب بلن آذننگ و جنب بلن محدث ننگ هيچ فرقي يوقدر چونكه عمره ننگ جنايتندا بدنه اچن و صدقه اچن دخالت يوقدر. اگر عمره ننگ طوافندن برجا شوط ني ترك ادثدا دم چلملي(و) اگر غيطلثا شول دم ساقط بولر. اگر عمره ننگ طواف لرننگ كلي شوط لرني يا كوبثني ترك ادثا هوكمان شول طواف ني ادملي(ف) اوننگ يرنا بدل دوغري بولمذ چونكه طواف عمره ننگ ركني در.

اگر قارن محدث بولب اكي طواف ادثا بيرني عمره ثي اچن اول بيرني قدومي اچن و اكي سعي ادثا نحر گن دن اونچا طواف عمره ني غيطلملي شوننگ اچن هيچ بر شيء يوقدر. اگر غيطلماني نحر گن ننگ دنگ ني آترثا دم چلملي(و) محدث يغديدا طواف عمره ادمكلگي جهتلي و غيطلمق لغنگدا وقتي گچمكلگي سببلي و طواف زيارتدا رمل ني دا غيطلملي. طواف قدوم محدث يغديدا بولمقلغي سببلي و طواف زيارتدن ثونگرا سعي دا ادملي(م) اگر رمل بلن سعي ني غيطلمثدا هيچ بر شيء يوقدر اگر جنب يغديدا طواف ادب سعي ني غيطلمثا شونگا دم چلملي(و).

اگر محدث يغديدا عمره ثي اچن طواف ادثا اوندن ثونگرا سعي ادثا و شول طوافني غيطلماني اوينا گلثا شول معتمر دم چلملي(و) طوافدا وضوءني ترك ادمكلگي سببلي اما سعي ني غيطلمقلغني ترك ادمكلگي اچن هيچ بر شيء يوقدر. اگر طوافني غيطلاب سعي ني غيطلمثا موندا هم هيچ بر شيء يوقدر بعضي فقيه لر طوافني غيطلاب سعي ني غيطلمقلغني ترك ادثا دم چلملي ديب آيديلر. اگر اندامندا يا لباسندا درهم مقدارندن كوبراك نجاست بولن يغدي دا فرض يا واجب يا نفل طوافني ادثا مكروه در بشغا بر شيء يوقدر. بعضي فقيه لر آيديلر: بارچا يغديلردا دم چلملي مگر عورتني اورتريالي مقدار پاك بولب بيلثي نجس بولثا شوندا هيچ بر شيء يوقدر.

اگر فرض طوافني يا واجب طوافني يا سنت طوافني يا نفل طوافني نقصان بلن طواف ادثا شوننگ اچن دم چلمق يا صدقه برمك گركدر(و) اگر شول نقصانلي طوافني غيطلثا جزاءثي بالاتفاق ساقط بولر بارچا يغديلردا. مكه مكرمه دا بولن يغديلرندا جزاء برمكدن غيطلمق افضل در اما اويلرنا گلن آدملر اچن بعضي صورت هوكمان گلملي در و بعضي ثندا گلمك افضل در يا گلماني جزاءثني حرمگا ايبرمك افضل در.

هر بر طواف ننگ كلي ثندا دم واجب بوليان بولثا شوننگ كوبثندا دا دم واجب بولر اما آذندا صدقه واجب بولر. مگر عمره بيلا دالدر عمره ننگ طوافلرننگ آذي بلن كوبثي دم واجب بولمقدا برابر در. طوافننگ ايذندا اوقليان اكي ركعت نمازني ترك ادمكدا هيچ بر شيء يوقدر. شول اكي ركعت حاجي ننگ گردنندن ساقط بولمذ تا اوقيانچا گرچا يل لر گچثدا و شول اكي ركعتني هالان مكانندا و هالان زمانندا اوقيمقلغي دوغري بولر اما بي عذر تاخيرغا غويمق مكروه در.

5ـ سعي ننگ جنايتي

اگر سعي ننگ كلي شوط لرني يا كوبثني بي عذر ترك ادثا دم چلملي(و) و شوننگ بلن حجي دوغري بولياندر. اگر عذر جهتلي ترك ادثا شوننگ اچن هيچ بر شيء يوقدر. اگر سعي دن اچ شوط ني يا اوندن آذني ترك ادثا هر بر شوط اچن صدقه برملي در مگر شول صدقه دم ننگ مقدارنا يتشثا اوندا دم چلمق بلن بر مقدار كملدب صدقه برمكلگنگ آرثندا اختيارنا غويلدي. اگر سعي ننگ كلي شوط لرني يا كوبثني بي عذر موتور منب يا گوتردب آيلنثا شوننگ اچن دم چلملي اگر عذر جهتلي بو ايشلري ادثا اوندا اوننگ اچن هيچ بر شيء يوقدر. اگر سعي ننگ آذ شوط لرني بي عذر موتور منب يا گوتردب آيلنثا هر بر شوطي اچن صدقه برملي(و).

اگر طواف دن اونچا سعي ادن بولثا اوننگ اچن اعتبار يوقدر گويا ادمدك يالي در اگر غيطلمثا بالاتفاق دم چلملي در(و) اگر سعي ني ترك ادب اوينا گلثا يمشغادن گدب شول سعي ني ادمكلگني اراده ادثا تازه دن احرام باغلنب گدملي. اگر معتمر بولثا اونچا عمره ننگ ايشلرنا انجام برب اوندن ثونگرا سعي ادملي اگر حج اديان بولثا اونچا طواف قدوم ادب اوندن ثونگرا سعي ادملي هر وقت سعي ني غيطلثا شوننگ اچن واجب بولن دم ساقط بولر. اما اصلدا غيطلمقدن دم چلمق غوي در چونكه دم چلمقدا فقيرلرغا منفعت بار در و بايلر اچن دا پول چقرمق لغنگ غين چلغي بار در ديب آيدبدر.

اگر سعي ني عذر جهتلي ترك ادثا منر يالي موتور يا گوترر يالي آدم طبمثا اوننگ اچن هيچ بر جزاء يوقدر. اگر صفا و مروه ننگ انكي دفثنا چقمقلغي ترك ادثا يا سعي ني ايام النحردن تأخير غويثا گرچا آيلر يل لر گچثادا و شوننگ يالي عمره سعي ثني دا تأخير غويثا شو ايشلرنگ هيچ بيرندا جزاء يوق اما مكروه لغي بار در. اگر صفادن مروه گا اوغراب آرلقداكي يولنگ اچ بولگندن اكي بولكني يوريب بر بولگي غالندا ايذنا اورلثا يعني صفاغا گدثا شوننگ يالي يدي مرتبه مروه گا برماني سعي ني تمام ادثا شوننگ اچن دم چلملي(و) اما علامه ملا علي القاري آيدبدر: ظاهر شوننگ ترك ادن هر شوط مقداري اچن صدقه برملي. اگر حج اچن طواف زيارت ادثا اوندن ثونگرا خاتونلر بلن جماع ادثا اوندن ثونگرا سعي ادثا شوننگ ادن سعي ثي دوغري بولر چونكه اول آدم كله ثيردرمق بلن و طواف زيارت ادمك بلن بكلي احرام دن چقيان در اوننگ اچن هيچ بر نقصان يوقدر.

6ـ مزدلفه ننگ جنايتي

اگر عذرثذ مزدلفه دا دورمقلغي ترك ادثا دم چلملي. اگر مريض بولب يا بتر ضعيف بولب مزدلفه دا دورمقلغا يغدي چدمثا يا خاتون بولب اركك آدملرنگ تقلشقلرندن غورقثا شولر اچن هيچ بر شيء يوقدر. اگر مزدلفه دا گيجا يدمقلغي ترك ادثا هيچ بر شيء لازم بولمذ اما بي عذر ترك ادمك مكروه در. اگر مزدلفه دا دورمق احصار بلن فوت بولثا شوننگ اچن دم چلملي(و).

7ـ ذبح و حلق ننگ جنايتي

حج دا و عمره دا واجب بولن دم لري حرم ننگ دشندا چلثا شوننگ بوينندن ساقط بولمذ بلكه اوننگ يرنا بشغا بر دم ني حرم دا چلملي(و) قارن يا متمتع ذبح ني ايام النحردن ثونگرا ادثا دم چلملي(و) حضرت امام اعظم غا گورا. اگر حلق ني حل دا ادثا يا ايام النحردن تأخيرغا غويثا شوننگ اچن دم چلملي امام اعظم رحمة الله عليه غا گورا ها مفرد بولثن ها متمتع بولثن ها قارن بولثن. اگر مفرد يا قارن يا متمتع رمي دن اونچا حلق ادثا يا قارن يا متمتع ذبح دن اونچا حلق ادثا يا شو اكثي رمي دن اونچا ذبح ادثا شولر دم چلملي(و) اگر شولر رمي دن و حلق دن اونچا طواف زيارت ادثلر شولر اچن هيچ بر شيء يوقدر اما ترك سنت بولمقلري جهتلي مكروه لگي بار در.

8ـ رمي ننگ جنايتي

اوني گن دا جمره عقبه غا آتليان يدي داشلرنگ كلي ثني يا كوبثني ترك ادثا يا ايام النحر ننگ بيلكي گنلرندا اچ جمرات غا آتليان يگرم بير داشلرنگ كلي ثني يا كوبثني ترك ادثا يا بشغا گنلرگا تأخير غويثا شونگا دم چلملي(و) اگر گنديذكي داشني تأخير ادب گلجك گيجثي آدثا اوندا اوننگ اچن هيچ بر جزاء يوقدر حضرت امام اعظم رحمة الله عليه گا گورا. هر گن ننگ رمي ثني شول گن دا آدملي اگر شول گن دا آدماني اوننگ ايذنداكي گن گا تأخير غويثا گچن رمي ثننگ قضاثني آلملي و شوني وقتندن تأخيرغا غويمقلغي جهتلي دم چلملي(و) اما امامين رحمة الله عليهما گا گورا اوني گن و اون بيري و اون اكثي و اون اچي شو دورد گن ننگ بارثي رمي ننگ گنلري در بر گن ننگ رمي ثني اول بر گن گا تأخير غويمقدا دنگا قضاثني آلملي دم چلمق لازم دالدر. اگر شول گنلردا داشلرني آدماني دوردلنجي گن ني بطرثا شونگا بالاتفاق دم چلمق واجب بولر. اگر اولقي گن دا اچ داش يا اوندن آذني تأخيرغا غويثا و بيلكي گنلردا اون داش يا اوندن آذني تأخيرغا غويثا هر بر داش اچن صدقه برملي.

اگر بارچا گنلرنگ داشلرني ترك ادثا شولرنگ كلي ثي اچن بر دم چلملي(و) واجب بولن بيرقلري عذر جهتلي ترك ادمك لكدا بر شيء بار در بعضي فقیه لر دم واجب بولر ديب آيديلر مگر نص وارد بولن جايلر بولمثا مثلاً مزدلفه دا دورمق لغي ترك ادمك، طواف زيارت ني وقتندن تأخيرغا غويمق، طواف صدرني ترك ادمك حيضلي و نفاسلي خاتون اچن طواف دا و سعي دا يوريمكلگي ترك ادمك، سعي ني ترك ادمك، كله دا بولن علت جهتلي حلقني ترك ادمك. بعضي لر واجب ترك بولثا دم چلملي ديديلر ها عذري بولثن ها بولمثن.

آلتنجی بولم: آو آولمق ننگ حكملري

آو ديانلري اصلي يروندا آدملردن غچيان دورد آيقلي يا اكي غانتلي حيوان در. كيك، فيل، كبتر يا شولرنگ منگذشلري انسان بلن اورنشثلردا آو در. دُيا، ثغر، غوين، يا شولرنگ منگذشلري وحشي بولثلردا آو دالدر. آو اكي بولم در: بيري دُذنگ آوي اول اناثندن دوغندا دنگا دُذ دَا دوغيار، ياشمقدا دُذ دا ياشيار يا دُذ دَا و دريادا اكثندا هم ياشاب بليار. اول بيري درياننگ آوي، اول اناثندن دوغندا دنگا دريادا دوغيار، ياشمقدا ها دريادا ياشثن ها دُذ دَا ياشثن. بث اعتبار دوغمقلغي در ياشمقلغي دالدر.

درياننگ آوني آولمق حلال در حلالي بولن آدم اچن دا و محرم بولن آدم اچن دا، ثونگ اچندا ياشان آولرنگ هر نوعي بولثن ها ايمكلگي دوغري بولن آو بولثن مثل بالق يالي ها ايمكلگي دوغري بولمثن مثل غرباقا، پش باقا، اشك آنگردي، ثُو اِتِي يالي حيوانلر. اما درياننگ غُشلرني آولمق حلال بولمذ اولرنگ دوغمقلري دُذ دَا در. درياغا گيريانلري دنگا ارثغل لري ايذرلمق اچن در.

دُذنِنگ آوني آولمق محرم غا حرام در حل دا و حرم دا و حلالي آدم اچن دا حرام در حرم دا. غاق غرغا، ثچن ايان غرا ثَرچا فارسلر زغن ديارلر، اچيان، يلان، ثچن، يَاراق اِت، چيبن، بُرا، گانا، پشباقا، دوفليان يرتجي حيوانلر شولري اولدرمكدا هيچ بر زاد يوقدر. دُذننگ آولرندن مثل كيك، غلن، ثوغن، طوشن، كبدر، اوردك، غاذ، چكردگا، دُيا غُش و بولردن بشغدا اتي ايليان حيوانلرنگ بارثني آولمق بالاتفاق دوغري دالدر(ح) اما اتي ايلميان حيوانلردن كوب وقتلردا اوذي اذا بلن بشليان حيوانلردن بولثا مثل ارسلان، غبلانگ، يولبرث، موجك، محرم ننگ بولري اولدرمگلگندا هيچ بر زاد يوقدر.

اما كوب وقتلردا اوذي اذا بلن بشلميان حيوانلردن بولب اذا برب بشلثا محرمننگ اوني اولدرمكلگي بلندا هيچ بر زاد يوقدر. اما اذا برمگن يغديدا محرم اوني اولدرثا اوندا اوننگ اچن جزاء برمك لازم در. اما موش دَشتي، غوندذ، يابن پشك، آوي ثيدك(يومشق تيلي حيوان)، تلكي، دونگذ، ميمون، آلغر(ال غوش)، چقر، بايغوش، غراغوش، غرا غاق غرغا، كركس، راسو(موش خرما)، پشك، و شولرنگ هر بيرني اولدرمكدا جزاء لازم بولر.

اگر محرم حل دا يا حرم دا اوذنا ايا بولنن آوني اولدرثا شوننگ جزاثي اچن اكي قيمتني برملي بيرني كفارت جهتلي فقيرلرغا برملي اول بيرني غرامت جهتلي اياثنا برملي. اگر بر آوني اركذب غچرثا اول آودا آيغي طايب يقلب اولثا يا شوني يولبرث توتب هلاك ادثا يا شول وقتدا آغچ غا يا داش غا ورب هلاك بولثا شونگادا ضامن بولر. اگر محرم غچرماني بلكه آوننگ اوذي اركب غچن دا بدريب يقلب آيغي دولثا محرم غا هيچ بر زاد لازم بولمذ. حل دا يا حرم دا بر آوني اكي محرم يا اكي دن كوب محرم بولب اولدرثلر شولرنگ هر بيري كامل جزاء برملي(و).

اگر كوب آدملر بولب حرم ننگ بر آوني اولدرثلر شولردن دنگا بيري محرم بولثا جزاء كامل ني شولرنگ بش لرننگ ثانلرچا بولملي گويا محرم يوق يالي بولب اما محرم كامل جزاء برملي. اگر اكي آدم بولب اولدرثلر شولرنگ بيري محرم بولثا شول كامل جزاء برملي و حلالي يارفي جزاء برملي(و) دُيا غوش ننگ يا اوندن بشغا غوش ننگ سالم يومرتغثني دوثا شول يومرتغاننگ قيمتني برملي(و) اگر غوش ننگ يومرتغثني آلب طوقننگ اتگنا ثلثا يومرتغا فاسد بولثا جزاءثني برملي(و) اگر يومرتغدن غوش چقب اوچثا هيچ بر زاد يوقدر.

آونی تودمق و گوبرمگ

محرم حل دا آونی تودثا یا حلالی حرمدا آونی تودثا شول آوغا مالک بولب بلمذ شول آونی گوبرملی در(و) ها تودیاننگ الندا بولثن ها اوذی ننگ یاننداکی قفسندا بولثن ها اویندا بولثن اگر شول آونی گوبرمثا محرم بولن یغدیندا یا حلالی بولن یغدیندا هلاک بولاثا شوننگ جزاثنی برملی(و) اگر شول آونی بشغا بر محرم شوننگ الندن آلب گوبرثا شول گوبریانا و تودیانا هیچ بر جزا یوقدر. اگر شول آونی بشغا بر محرم اولدراثا اوندا هر بیری کامل جزاء برملی اما آخرقی اوذنا ضامن ادلنن مقدارنی اولقی دن رجوع ادمکلگی دوغری بولر اگر مال بلن کفارت برن بولثا. اگر آرازا تودمق بلن کفارت چکن بولثا اوندا رجوع ادمک یوقدر.

اگر قاتل صبی یا دالی یا کافر بولثا اول آونی تودیان جزاء برملی و شوننگ قیمتنی قاتلدن آلب بلر اما قاتل غا جزاء یوقدر مکلف بولمیانلغی سببلی. اگر شول آونی بهیمه اولدرثا شوننگ جزاثنی برملی و هیچ کم گا رجوع ادب بشرمذ ها بهیمه ننگ ایثی بولثن ها منیان بولثن ها ثریان بولثن ها ایدیان بولثن. اگر محرم توطن صیدنی اوذی گوبرثا یا محرمننگ الندن بشغا بیری آلب گوبرثا محرم حلالی بولندن ثونگرا شول صیدنی بشغا بر انساننگ الندا طبثا شول صیدنی اوننگ الندن آلب بشرمذ. حلالی آدم حلدا بر صیدنی تودثا اوندن ثونگرا شول صید ملکندا بولن یغدیدا احرام باغلثا اگر شول صید اوذ الندا بولثا شونی گوبرملی اوذی ننگ ملکی ضایع بولمذ یالی یغدیدا مثلا غفینی غلبلاب اویندا گوبرر اگر گوبرمثا اوذ الندا هلاک بولثا جزاثنی برملی.

اگر احرام باغلان وقتندا صید اویندا یا قفسدا بولثا گوبرمک لازم دالدر حتی گوبرمگن یغدیدا اولاثا شونگا ضامن بولمذ صحیح قول غا گورا. اگر شول صیدنی بشغا بر انسان شوننگ الندن آلب گوبرثا شول گوبریان شوننگ قیمتنا ضامن بولر. اگر شول صیدنی حلالی بولندن ثونگرا بشغا بر کشی ننگ الندا طبثا شول صیدنی شوننگ الندن آلمقلغی بشرر. حلالی آدم حرمننگ صیدنی آولثا شول صیدنی بشغا بر حلالی شوننگ الندکا اولدراثا هر بیری کامل جزاء برملی و شول صیدنی تودیان اولدریانگا رجوع ادر. اگر محرم صیدنی ثتن آلثا، شونی صحرادا یا غچمقلغی ممکن بولن یردا گوبرملی(و) اگر اوباننگ اچندا گوبرثا ضامن بولمقدن خلاص بولمذ. اگر شول صیدنی بر کشی تودثا شول محرمننگ و غیری ننگ ایمکلگی مکروه در. اگر حرمننگ صیدنی توتب حلدا گوبرثا شول صیدنی بر آدم اولدراثا شول تودیان شوننگ جزاثنی برملی اگر اولدرمثدا ضماندن غتلمذ تا شول صیدننگ ثغ آمان حرم شریف گا یتشنلگنی بلیانچا. اگر محرم بر صیدنی توتب ثقلثا اول صیدننگ اوذی اولاثادا شوننگ جزاءثنی برملی(و).

آولری ثلغی برمک

محرمننگ محرمگا آولری ثلغی برمکلگی حرام در حرمدا و حلدا،  حلالی غادا ثلغی برمکلگی حرام در حرمدا، اما ثلغی برمکلگی بلن جزاء واجب بولمقلغی اچن آلتی شرط بار در: 1ـ شول ثلغی بلن، آو اولدرلملی اگر ثلغی آلن آدم آونی اولدرمثا ثلغی بریانگا هیچ بر جزاء یوقدر. اگر اولدراثا ثلغی برن و اولدرن هر بیری کامل جزاء برملی در(و). 2ـ ثلغی بریان محرم احراملی بولملی تا ثلغی آلن آدم شول آونی اولدریانچا، اگر ثلغی بریان احرامدن چقندن ثونگرا ثلغی آلن آدم شول آونی اولدراثا ثلغی بریانگا جزاء یوقدر اما گناهکارلگی باردر. 3ـ صید ثلغی برلندن ثونگرا غچملی دال. اگر صید اولقی ثلغی دا الگردمانی غچب غتلن بولثا اوندن ثونگرا اکلنجی نوبتدا آوچی اول صیدنی تودثا دثلابقی ثلغی بریانگا هیچ بر جزاء یوقدر دنگا گناهکارلگی باردر.

4ـ ثلغی برلیان آدم صیدنی بلمیان و گورمیان بولملی اگر ثلغی برلیان آدم ننگ اوذی شول صیدنی گورب و بلب دورن یغدیندا شونگا ثلغی برثا شول ثلغی بریانگا هیچ بر شئ یوقدر اما شول ایشنی ادمک مکروه در. 5ـ شول ثلغی بریانگا ثلغی برلیان آدم تصدیق ادملی اگر تصدیق ادمثا و شول صیدننگ ایذندن گدمثا حتی بشغا بر آدم ثلغی برثا شونگا تصدیق ادب شوننگ ثلغی برمگی بلن اولدرثا ایذقی ثلغی برن جزاء برملی اگر اولقی ثلغی برن آدم غا تصدیق ادمثا و تکذیب دا ادمثا بلکه اول خبر برثا و اوننگ گفی بلن صیدنی گورمثا حتی بشغا بر آدم ثلغی برثا و شوننگ بلن صیدنی طلب ادب اولدرثا اکی ثلغی بریاننگ هر بیری جزاء برملی گویا صیدنی اولدریاننگ جزاء برشی یالی. 6ـ ثلغی بریان محرم بولملی اگر حلالی بولثا حرمننگ صیدی بولثن ها حل ننگ صیدی بولثن ثلغی بریانگا هیچ بر شئ یوقدر اما شو ایشی ادمکلگی حرامدر. ثلغی برلیان آدم محرم بولمغی شرط دالدر اگر محرم حلدا حلالی آدم غا آونی ثلغی برثا اول هم شول آونی اولدراثا ثلغی بریان جزاء برملی اولدرنگا هیچ زاد یوقدر.

اگر محرم بشغا بر محرم غا صیدنی اولدر دیب بیرثا اول بیرلن محرمدا بشغا بر محرمگا بیرثا، اچلنجی شونی اولدراثا جزانی اکلنجی بیرن و شول آونی اولدرن برملی اولقی بیرن برملی دال. اگر اولقی اکلنجی گا صیدنی ثلغی برثا و الدر دیب بیرثا و اکلنجی دا اچلنجی گا بیرثا اچلنجی شونی اولدراثا جزانی اچثی دا برملی. اگر محرم بر محرمنی بشغا بر محرمگا ایبرثا و فلان یردا فلان جرا صید بار دیب آیدثا اودا گدب شوننگ گفی بلن شول صیدنی اولدراثا شوننگ اچثی دا جزاء برملی بولر. اگر محرم شول دیوارننگ آنگرثندا بر صید بار دیب ثلغی برثا و اوننگ آنگرثندا هم کوب صیدلر بار بولثا ثلغی برلن آدم گدب شول صیدلرنگ بارثنی اولدراثا شول ثلغی بریان اولدرلن صیدلرنگ هر بیری اچن جزاء برملی(و) اگر حلالی حلدا محرم غا صیدنی ثلغی برثا یا اولدر دیب بیرثا ادن ایشندن توبه ادملی و استغفار آیدملی و شوندن بشغا بر شئ یوقدر.

آولرنگ بیعی و شراثی و هبه ثی و غصبی

محرمننگ صیدنی ثدمقلغی حلدا و حرمدا دوغری بولمذ و حلالی ننگدا حرم شریفدا بیعی دوغری بولمذ اما شراء اکثندندا دوغری بولمذ یعنی محرمننگ و حلالی ننگ محرمدن و حلالی دن ثتن آلمقلغی دوغری بولمذ. اگر محرمدن بیع یا شراء حاصل بولثا شول عقد باطل در ها صید دیری بولثن ها ذبح ادلن بولثن احرامدا یا حرمدا. اگر صید بیعدن ثونگرا مشتری ننگ الندا هلاک بولاثا اگر اکی عقد ادیانلرنگ اکثی دا محرم بولثلر یا اکثی دا حرم شریفدا حلالی بولثلر اکثی دا جزاء برملی اگر اکثی دا حلدا بولب بیری محرم بولثا دنگا شول محرم جزاء برملی و مشتری بایع اچن ضامن بولملی. اگر صیدنی محرم غا هبه برثا اودا محرمننگ یانندا هلاک بولثا اوذنا هبه برلن آدم صیدننگ جزاثنی برملی و هبه ننگ ایثی اچن دا ضامن بولملی اگر شوندن ایاثا اچلنجی جزانی برملی اما بریان دنگا بر جزاء برملی.

اگر صیدنی حرمدن چقرب حلدا محرم غا یا حلالی گا ثدثا شول بیع باطل در و شوننگ یالی باطل بولر اگر حل ننگ صیدنی حرمگا داخل ادثا اوندن ثونگرا حرمدن چقرثا اوندن ثونگرا ثدثا. اگر محرم بر حلالی نی صیدنی ثدمقلغا وکیل ادثا اول حلالی ثدثا دوغری بولر حضرت امام اعظم غا گورا اما امامین غا گورا بودا حرام در. اگر بر حلالی آدم بشغا بر حلالی نی بیع غا یا شراء غا وکیل ادثا اوندن ثونگرا احرام باغلثا مشتری قبض ادمذندن اونچا دوغری بولر. اگر اوذی اچن بولن صیدنی حلدا بولن حلالی غا ثدثا بایع حرمدا بولن یغدیدا شول بیع دوغری بولر و لیکن حرمدن چقندن ثونگرا شونی تسلیم ادب برر.

اگر بر حلالی آدم بشغا بر حلالی آدمننگ صیدنی غصب ادثا اوندن ثونگرا غاصب احرام باغلثا شول صید الندا بولن یغدیدا غاصب شول صیدنی گوبرملی و شوننگ ایثنادا قیمتنی برملی(و) اگر صیدنی گوبرمانی ایثنا تحویل برثا قیمتنا ضامن بولمقدن غتلر اما جزاثنی برمکدن غتلمذ و گناهکارلگی باردر. اگر مغصوب منه احرام باغلثا اوندن ثونگرا غاصب صیدنی مونگا تحویل برثا اوندا شو اکثی ننگ هر بیری جزاء برملی. اگر صید مغصوب منه ننگ النا گلمذندن اونچا هلاک بولاثا مغصوب منه گا جزاء یوقدر.

حرم ننگ صیدنی آولمق

حرم شریفننگ صیدنی آولمق محرم غا و حلالی غا حرام در مگر حرام بولمذ شریعتنگ آولمقلغنی دوغری ادن حیوانلری مثل یلان، اچیان، ثچن، پشباقا، یارق ات و بشغدا خبیث و ضرری کوب حیوانلر. اگر محرم حرمننگ صیدنی اولدرثا دنگا بر جزاء برملی یعنی احرام سببلی، حرم سببلی جزاء یوقدر حرمننگ جزاثی احرامنگ جزاثنا گیرمکلگی سببلی. اگر حلالی حرمننگ صیدنی اولدرثا اودا دنگا بر جزاء برملی حرم سببلی.

اگر بر آدم حرم شریفدا مملوک و معلَّم بولن حیوانی اولدرثا شوننگ مالکنا معلَّم بولن یغدی ننگ قیمتنی برملی و حرم اچن معلَّم بولمدق یغدی ننگ قیمتنی برملی. اگر محرم یا حلالی حل ننگ صیدنی حرمگا داخل ادثا اوننگ حکمی دا گویا حرمننگ صیدی ننگ حکمندا در یعنی شول صیدی گوبرمک لازم در اگر اولدراثا جزاثن برملی در. اگر حل ننگ آلغرنی توتب التب حرمدا گوبرثا اودا حرمننگ کبترنی اولدرثا هیچ بر زاد یوقدر اگر حرمننگ کبترنی اولدرمک اچن گوبرثا اوندا اوننگ جزاءثنی برملی بولر چونکه اول آلغر بلن حرمننگ آونی آولدی. اگر صیدنگ اوذی حرمدن چقب حل غا گیرثا اونی آولمق دوغری بولر اگر بر آدم اونی حرمدن حل غا چقرثا اونی آولمق دوغری بولمذ.

اگر حل ننگ صیدی اوذی حرمگا گیرثا اوننگ حکمی حرمنگ صیدی ننگ حکمندا در. بر آدم حلدا آولمق اچن آلغرنی ایبرثا آلغر حرمگا گیرب صیدنی اولدرثا شوننگ اچن هیچ بر زاد یوقدر. اگر ات نی حرمننگ موجگنی تودمق اچن ایبرثا یا موجگنی تودمق اچن حرمدا دوذق غرثا شول ات صید تودثا یا شول دوذق غا صید دشثا شوننگ اچن جزاء یوقدر. اگر بر حلالی حرمننگ صیدنی تودثا اوندن ثونگرا شونی بشغا بر حلالی غا برثا و اول حلالی دا بشغا بر حلالی غا برثا شوننگ یالی هر ناچا آدمننگ النا دشثدا انکی آخرقی شول صیدنی اولدرثا شولرنگ هر غیثی کامل قیمتنی برملی.

چکردگا و بت نی اولدرمک

بر آدم احراملی وقتندا یا حرم شریفدا چکردگا اولدرثا طعامدن بر مقدار صدقه برر گرچا آذجقدا بولثا. اگر چکردگانی قصداً یا بلمانی دفلثا شوننگ اچن جزاء برملی اما چکردگا بتر کان بولب یولنی تودثا اوندا جزاء یوقدر. اگر چکردگاننگ قیمتنا ضامن بولندن ثونگرا شونی شرا ادب ایثا ایمکلگی اچن هیچ بر شئ یوقدر و ضامن بولمذندن اونچا شونی ثدمق مکروه در اما ضامن بولندن ثونگرا ثدمق دوغری در. اگر محرم بت نی اولدرثا یا اندامندن آلب طشلثا بر دوم چورک صدقه برملی اگر بت اکی یا اچ بولثا اوندا بر پنجا بغدی برملی اوندن هر ناچا آرتقمچ بولثا اوندا نصف صاع برملی.

اگر محرم بتلری هلاک ادمک نیتی بلن لباسنی گنگا ثرثا یا لباسنی یوثا نصف صاع جزاء برملی اگر هلاک ادمک نیتی بولمثا هیچ بر شئ یوقدر. بت نی اوقلمق گویا اولدرمک یالی در. اگر محرم بر حلالی غا شو بت نی مندن آیر دیثا یا شونی اولدر دیثا یا شونی ثلغی برثا اول حلالی دا شونی اولدراثا شول بیریان جزاء برملی و ثلغی برمکدا جزاء برملی ادیان در. اگر محرم غیری ننگ بتنی اولدرثا یا حلالی آدم حرمدا اولدرثا هیچ بر شئ یوقدر.

قتل بلن هیچ زاد یوق بولن یغدیلر

احراملی آدم غا صید یا یرتغجی حیوان دوفلثا یا حلالی آدم غا حرمدا دوفلثا شونی اولدرمکدا هیچ زاد یوقدر. موجک، ات، یلان، اچیان، ثچن، توغثمان، اذیت بریان غرنچغا، پشباقا، گانا، کرفی، پشک، چیبن، برا، ثنگک، آری، اشک آنگردی، دیا، ثغر، غوین، طوق، اهلی غاذ، شو حیوانلرنگ هر بیرنی اولدرمکدا هیچ بر زاد یوقدر.

حرم شریفدا ذبح ادمک

محرم حلدا یا حرمدا صیدنی ذبح ادمکلگی و حلالی آدمدا حرمدا صیدنی ذبح ادمکلگی حرامدر و شوننگ قیمتنادا ضامن بولر(و) شول صیدنی ایمک هم دوغری بولمذ ذابح اچندا و ذابحننگ غیری اچندا ها شول صیدنی ذابحننگ اوذی آولثن ها غیری آولثن. اگر محرم بولن ذابح شوننگ اتندن ایثا ها آذ ایثن ها کان ایثن ها قیمتنی برمذندن اونچا ایثن ها قیمتنی برندن ثونگرا ایثن شول این اتی ننگ قیمتنی برملی. اگر ذابحننگ غیری شوندن ایثا ها محرم بولثن ها حلالی بولثن استغفاردن بشغا هیچ بر شئ یوقدر.

اگر حلالی آدم حرمدا ذبح ادن صیدی ننگ جزاءثنی برندن ثونگرا شوننگ اتندن ایثا شوننگ اچن دا هیچ بر شئ یوقدر. اگر صیدنی حلالی آدم آولاب شونی محرم ذبح ادثا یادا محرم بولن آدم آولاب حلالی آدم ذبح ادثا یادا شول آونی بر آدم حلالی یغدیندا آولاب محرم بولن یغدیندا ذبح ادثا یا محرم بولن یغدیندا آولاب حلالی بولن یغدیندا ذبح ادثا اول مذبوح میته در اوندن ایمک دوغری دالدر(ح) اگر محرم یومرتغانی یا چکردگانی شرا چکثا یا صیدنی ثغثا و شوننگ جزاءثنی برثا اوندن ثونگرا ایثا استغفاردن بشغا هیچ بر شئ یوقدر یعنی شول محرم صیدننگ ثیدنی و یومرتغانی و چکردگانی ایمکلگی کراهیت بلن دوغری بولر اما شول محرمننگ غیری بولن محرم اچن یا حلالی اچن کراهیت ثذ ایمکلگی دوغری بولر.

اگر محرم صیدنی یا میته نی ایمکلگا مضطر بولثا ایملی اوندن ثونگرا جزاءثنی برملی. حلالی آدمننگ اوذ نفسی اچن حلدا آولان آونی یا محرم اچن آولان آونی حلالی آدم ذبح ادن بولثا محرمننگ شوندن ایمکلگی دوغری بولر اگر شول آونی توطن حلالی آدم غا محرم آدم ثلغی برمدک بولثا یا اولدر دیب بیرمدق بولثا یا کمک برمدک بولثا. اگر شو ایشلردن بیرنی ادن بولثا اوندا محرمننگ شوندن ایمکلگی دوغری بولمذ.

یدنجی بولم: حرمنگ آغچ و اوتلرننگ حکملری

حرم شریفننگ آغچلری و اوتلری دورد نوع بولیان در. برنجثی: عادتدا آدملرنگ گوگردیان زادلرندن بولب آدم گوگردثا مثل زراعتلر. اکنجثی: عادتدا آدملرنگ گوگردیان زادلرندن بولمانی آدم گوگردثا مثل شجر اراک یعنی مسواک آغچی. اچنجثی: عادتدا آدملرنگ گوگردیان زادلرندن بولب اوذی گوگرثا شو اچ نوع آغچلری و اوتلری کثمک و غوپرمق و شولردن پیدالنمق دوغری در. دوردنجثی: عادتدا آدملرنگ گوگردیان زادلرندن بولمانی اوذی گوگرثا مثل ام غَیلان دیلیان آغچ شونی کثمک و غوپرمق محرم غا و حلالی غا دوغری دالدر ها شول آغج مملوک بولثن ها بولمثن مگر غوری بولثا کثمکلگنگ زیانی یوقدر. شوننگ یالی اذخر دیلیان اوتی یغمقلغنگدا زیانی یوقدر ها گوک بولثن ها غوری بولثن.

اگر حرمننگ اوذی گوگرن گوگ آغچنی غوپرثا یا اوذی گوگرن گوگ اوتنی یغثا شوننگ قیمتنی برملی(و) اگر شول آغچ یا اوت مملوک بولثا اوندا اکی قیمت برملی بیری شرع شریفننگ حقی اچن اول بیری مالکننگ حقی اچن. اوذی غوفب یطن غوری آغچننگ کوکی یردن ثو اچمیان بولثا شونی کثمکلگنگ زیانی یوقدر. اگر بر آغچ یا شاخه ثنی کثا و شوننگ قیمتنی برثا اوندن ثونگرا شونی ینا جایندا تکثا اودا اونکثی یالی گوگرثا اوندن ثونگرا شونی کثا شوننگ اچن هیچ بر شئ یوقدر. اما اونکی جایندا تکمانی بشغا یردا تکن بولثا اوندا اونگا ضامن بولر. اگر آغچننگ کوکی حلدا بولب شاخه لری حرمدا بولثا شول آغچ حل ننگ آغجندن در اگر کوکی حرمدا بولب شاخه لری حلدا بولثا اول آغچ حرمننگ آغجندن در. اگر کوکلرننگ بعضی لری حلدا بولب و بعضی لری حرمدا بولثا شول آغچنی حرم ننگ آغچندن حساب ادملی احتیاط جهتلی.

حرم شریفننگ کوملک و دوملن نی آلمق و غورین یا دولن آغچنی و اوتنی یغمق و شولردن پیدالنمق حلالدر اما تکنلرنی کثمک حرامدر و شوننگ اچن طاوندا یوقدر توبه ادمک لازمدر. اگر حرمدا چورک بشرمک اچن طمدر غذدرثا یا طهارت اچن چقر غذثا یا چادر تکثا یا اود یقثا یا اوذ آیق اولغی بلن یوریثا و شو ایشلر سببلی اوتلردن بر شئ یولنثا شوننگ اچن هیچ بر طاون یوقدر. حرمننگ گوک اراک لرندن و بشغا گوک آغچلرندن مسواک ادمک دوغری دالدر. گوک آغچننگ یفرقنی آلمق دوغری بولر اگر آغچغا زیان برمجک بولثا و شوننگ طاوانی دا یوقدر. اگر حرمننگ اوتندن محرمننگ آیق اولغی اودلثا بریان وقتندا یا دورندا اوننگ اچن هیچ بر شئ یوقدر.

حرمننگ اوتندن غوپرلن یا کثلن اوتلری بلن منفعت آلمق مکروه در گرچا اوذول اوننگ قیمتنی برن بولثدا. اگر محرم یغن اوتلرنی ثدثا شوننگ بیعی مکروه لک بلن جائز در و شول اوتلرنگ برابرنا آلن پول لرنی صدقه برملی اما مشتری اچن ثتن آلن اوتلرندن منفعت آلمقلغی دوغری بولر و مکروه لگی دا یوقدر. حرم شریفننگ آغچلرننگ حکمی محرم بلن حلالی اچن بر در و محرم قارن دا بولثا دنگا بر جزاء برملی در چونکه سبب حرم شریفننگ حرمتنی یرتمقدر اودا بر در.

توصیه

1ـ حرمتلی ترکمان دوغنلرم! حج بیرغی اولقان رکن و بیک فرضدر هرکمنگ بویننا دشثا شول بیرغی بطور احسن بترمگی هوکمان لازمدر شونی بترجک بولثنگذدا حج موسمی گلماکا شو مناسک الحج کتابنی بشدن آیق اوقیب ورد ادرثنگذ دنگا حج وقتندا مطالعه ادننگذ بلن تمام احکاملرنا یتک بولب بلمرثنگذ اوننگ اچن شو کتاب ثذنگ دردلرنگذنگ درمانی و یرلرنگذنگ ملهمی در.

2ـ حرمتلی روحانی و کمک روحانی دوغنلرم! ثذدا هوکمان احساس مسئولیت ادب اکدیان حاجی لرنگذغا غوی اهمیت بررثنگذ و اولرنگ ایشلرنا دقت ادب مناسک الحج داکی دستورلری تفهیم ادب دشندررثنگذ و حج احکاملرنی یغشی اوردرثنگذ.

3ـ حرمتلی مدیر و معاون دوغنلرم! ثذدا شو کتابنی اوقیب حج ننگ تمام احکاملرنا یتک بولرثنگذ. افراد کاروانی حج ننگ احرامنا ترث بولن ایشلردن ثقلمق اچن یغشی تلاش ادرثنگذ تا حج موسمی ثولیانچا حاجی لرغا خوشبو طعاملر و غوی ایثلی میوه جاتلر ایدرمرثنگذ و توالت لردا و دستشوئی لردا هر نوعی صابونلر غویمرثنگذ ها مایع بولثن ها پودر بولثن ها ایثلی صابون بولثن ها ایثی یوق صابون بولثن هیچ بیرلرنی استعمال ادمک دوغری دالدر.

4ـ حرمتلی خدمه دوغنلرم! البته ثذنگ وظیفه نگذ حاجی لرغا خدمت ادمک بولثدا احراملی بولن یغدیلرنگذدا بتر اهمیت برملی ایشنگذ اوذ وظیفه شرعینگذ در. احرام غا ترث بولن ایشلری ادمک دوغری دالدر الایتا لباسلی گذمک اولقان گناهکارلکدر، ثونگ دم چلمق بلن اوننگ گناثی ساقط بولمذ و اول یغدی بلن ادلن حج دا اصلا حج مبرور بولمذ اوننگ اچن خبردار بولنگ بو هیل لی جنایتلرغا بش اورمانگ.

5ـ حرمتلی دکتر دوغنلرم! البته ثذنگ وظیفه نگذ رعایت بهداشت افراد کاروانی سالم اکدب و سالم گترمک بولثدا فوق العاده ادملی ایشلردا روحانیلر بلن مصلحتلشب حتی الامکان احرام غا ترث بولمذ یالی و محرم غا جنایت دشمذ یالی ایشلری ادجک بولملی، احراملی آدملرغا خوشبو درمانلر برملی دال و ارکک آدملرغا ماسک گیدرملی دال. عزیز سرورلرم فرصتنگذ بولثا شو مناسک الحج کتابنی مطالعه ادب شوندن استفاده ادمنگذی امید ادیارن.

6ـ حرمتلی عیال دوغنلرم! حج ادمکلرنگذدا هوکمان مَحرملرنگذ اوذ یاننگذدا بولثن محرمثذ هیچ بر سفرگا گدمانگ، ماشین لرغا مننگذدا، طواف و سعی ادننگذدا، عرفات غا و جمرات غا گدننگذدا محرملرنگذدن آیرلمانگ المدام عورت لرنگذ اورتکلی بولثن الایتا احراملی وقتلرنگذدا ثچلرنگذ گورنمثن، اینجکلرنگذ و غوشرلرنگذ آچلمثن، المدام آیقلرنگذغا جوراب گینگ مسجدگا برنگذدا خاتونلرنگ صفلرندا دورنگ ارککلرنگ صفلرندا امام غا ایب اولرنگ نمازلرنی فاسد ادمانگ. حرمتلی بجی لر! شو آیدلن بیرقلری برجای ادمثنگذ عبادتنگذ و زیارتنگذ نقصان دا در و جرم جنایت بویننگذغا دشب گناهکار بولب اورلمنگذ ممکندر.

7ـ حرمتلی حج ادیان مسلمان دوغنلرم! هر وقت حرمین شریفینگا برنگذدا گوذلرنگذ اوننگ بیک قصرلرندا و آودن بازارلرندا و آخرین سیستم ماشین لرندا بولمثن بلکه اول توفرق حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ننگ بثلان توفرغی و اصحاب کراملرنگ یاشان یری و وحی شریعتنگ نازل بولن مکانی در اوننگ اچن بشلرنگذ اتکدا یرکلرنگذ فکردا و دل لرنگذ ذکردا بولثن. المدام اول مقدس مکانلرنگ احترامنی ثقلانگ ادبلرنگذدن غفلت ادمانگ و اول یردا گورن ایشلرنگذگا عیب ادمانگ و هیچ زادنا دل دگرمانگ.

8ـ حرمتلی حج ادیان مسلمان دوغنلرم! المدام عالی همت بولب افضل حج غا احرام باغلانگ یعنی ممکن بولثا قارن بولنگ اونی بشرمثنگذ متمتع بولنگ اونی دا بشرمثنگذ مفرد بولنگ. بشرثنگذ بیک همتلی بولب عزیمتنی اختیار ادنگ کم همت بولب رخصتلرغا یبشمانگ، بیت الله شریفگا سطح مسجددن طواف ادمک رخصت بولثدا اتکدن آیلنمق عزیمتدر اونگا گورا بشرثنگذ سطحدن طواف ادمانگ اتکدن طواف ادنگ و کعبه شریفه گا بتر دشدن آیلنمانگ بلکه یقین راغندن آیلننگ چونکه یقین مطاف انبیاءلرنگ و اولیاءلرنگ و اصحاب کراملرنگ و مجتهدلرنگ آیلنن یری در بتر مبارک مکاندر.

9ـ حرمتلی مسلمان دوغنلرم! المدام اصل غا اهمیت برنگ بدون عذر فرغ غا یبشمانگ اوننگ اچن صفا و مروه گا سعی ادمکدا اصل مسعی اتکدر، سقف ننگ اثتی فرعدر گرچا کوب علماءلر سقف ننگ اثتندن سعی ادمکلگا رخصت برثلردا برناچالر سقف ننگ اثتندن سعی ادمکلگی جائز بلمدیلر اونگا گورا احتیاط اتکدن سعی ادمکدر همدا اتک الله تعالی ننگ دوستلرننگ گذن مکانی در بتر تبرک جایدر.

10ـ حرمتلی مسلمان دوغنلرم! جمرات لرغا داش آدمق یغدیلرندا هم شول اصل لرگا رعایت ادمک اربد بولمذ، داشلری اتکدن آدمقلقدا هیچ بر شبهه یوقدر چونکه پیغمبر علیه السلام و اوننگ یارانلری و بارچا سلف صالحلرنگ آتن یرلری اتکدر اونگا گورا ثذدا شول سرورلرنگ بثن یرلرنا بثب و شولرنگ یورین یرلرندن یوریب اتکدن برب رمی ادمکلرنگذ حقیقت یولنی ایذرلیان لننگذدن علامتدر. یوقرقی طبقه لردن آدمقلغا علماءلر فتوی برثلردا بشرثنگذ اتکدن آدجق بولنگ.

11ـ حرمتلی حرمین شریفینگا مشرف بولن مهربان دوغنلرم! ثذ سعادتدن پای آلب شول مکان مقدسگا مشرف بولدنگذ، شول مقدس مکانلردا و دعاءلر قبول بولیان جایلردا خصوصی و عمومی دعاءلر ادمکلرنگذدن غیرا دورمانگ و هیثی گن عید ادب شکرانه چلن بولثنگذ شونی اوذ اچری مشغلالرنگذگا خبر برنگ و تلفن ادنگ تا که اولردا شول گن نی عید ادب قربانلق چلر یالی و افضلیت درجه ثنا ایا بولر یالی.

شو کتاب مناسک الحج نی مطالعه ادب و شوننگ مسئله لرندن پیدالنن سوادلی دوغنلرمذدن التماس ادیارن بو حقیرنی اوذ خیر دعاء لرندا اوندمثنلر. تمت و لله الحمد و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه و سلم. تاریخ اتمام بقانون اباجد غُتِلا (1431).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *