کتاب: الفوائد الکبری فی الاحکام المتعلقة للموتی

کاور الفوائد الکبری

الفوائد الکبری فی الاحکام المتعلقة للموتی

تألیف: عبدالرحمن آخوند تنگلی

زبان: ترکمنی

موضوع: احکام مربوط به بیماران و فوت شدگان و اعمال کفن و دفن

ناشر: تنعیم

پیرامون کتاب: در هر ملت و قومی، افرادی برای کارهای مربوط به کفن و دفن میت تعیین میگردند که این افراد بعضا عامی بوده و از چند و چون این علوم بی خبر بوده و تنها به اطلاعاتی که سینه به سینه از پدرانشان منتقل شده است اکتفاء مینمایند و در این حین اعمالی را نیز انجام میدهند که در شرع شریف جایگاهی ندارند. از این رو مؤلف با تألیف این کتاب میکوشد تا احکام این امور از بدو بیماری تا خاکسپاری و تعزیه را به سمع مخاطب برساند. نگارش این کتاب در سال 1368 به پایان رسید و در همان ایام در منطقه نشر یافت اما به چاپ رسمی نرسید اما در سال 1397 هجری شمسی با اصطلاحات نگارشی و تغییر رسم الخط، به چاپ رسید. این کتاب به صورت پی دی اف بوده و حجم آن پس از دانلود 516 کیلوبایت میباشد. لینک دانلود در زیر قرار دارد.


دانلود این کتاب


متن کامل این کتاب

الفواید الکبری فی الاحکام المتعلقة للموتی

تألیف: استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

چاپ: اول

سال: 1397

فهرست

مقدمه ناشر. 5

مقدمة. 6

مریض ثورٰمٰق لق.. 9

مریضنگ ادملی ایش لری.. 12

اولمگا یٰقینلان آدم غا ادملی ایش لر. 14

اولن آدم  غا ادملی ایشلر. 16

اولینی یومٰقلغنگ حکمی.. 18

اولینی یومٰقلغنگ پورمثی.. 21

اولیگا کفن ادمک نگ دستورلری.. 28

اولیگا نماز اوقیمٰغنگ پورمثی.. 32

اولی گا یاش اورمکنگ پورمثی.. 36

اولی نی گومّکنگ پورمثی.. 40

اولینی دفن ادلندن ثونگراقی ادملی ایش لر. 45

 

 

 

 

 

 

مقدمه ناشر

طنگری تبارک و تعالی غا و اوننگ رسولنا محمد علیه السلام غا حمد و ثنا لردن ثونگ:

بو کتاب گچن زمان لردا ترکمان صحراننگ ایلاتننگ آرثندا ییراب و کوب منفعلت لر آلنن کتاب بولب کوپ مدرسه لردا و مکتب لردا درسی بولب اقدلنثنگ و زمان ننگ گچمک لگی بلن ایلدش لرمذنگ النداکی نسخه لر قِتالمق لغی و قدیم رسم الخط بلن یذلن بولمق لغی درکلی، بو نافع بولن کتاب نی تازه کی رسم الخط بلن یذب یانقدان ایلدش لرمذا پیدا کوکذمک امید بلن چاپ ادگ.

بو یول دا و تازه کی رسم الخط غا اورمک دا بذی قولّان دوغنمز ملا محی الدین مرادی غا دا طنگری یالقاثن برب بو عزیزنگ اندکی ادجک ایش لرندا، طنگری تبارک و تعالی دن اوثم لک آرزو ادیارث.

مقدمة

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمّد شفیع المذنبین و علی آله و صحبه اجمعین اما بعد:

اشبو زماندا بذنگ ایلات لٰرمذدا اولم گا تعلّق طبیان مسائل لٰر بی اهمیت بولب علماء لٰردٰن غیری بِلوراین دیب ایذنا دشیان گورمان ثک شو بارٰدا بر رساله یٰذمق نی اوذمذگا وظیفه لازم بلدک تا که سوادلی اوغلٰن لٰر استفاده ادریالی عام و خاص شوندٰن منفعت آلٰریالی.

هرکم مسلمان دوغٰن ننگ کمکندا بولثا الله تعالیٰ شوننگ کمکچثی در اوننگ اچن خسته ثورٰماغا، اولی یوماغا،کفن بچماگا، نمازجنازه اوقیماغا، میت دفن ادماگا، تسلیت آیدماغا غیرا دورمانگ بو ایشلری ادمکدا ثواب بی نهایت کان در.

شو بارٰداکی دلیل لرنگ معنی ثندٰن برنچا لرنی بیان ادین: پیغمبر علیه السلام آیدبدر هرکم بر خسته نی ارتیر بلن ثورٰثا یدمش منگ فرشته تاآغشما چلّی شوننگ گناه ثنی دلار، اگر آغشٰم ثورٰثا تا ارتیرگا چلّی شوننگ گناه ثنی دلار و شول آدم اچن جنّت دا بر بوستان بولٰر.

ینا برحدیثدا آیدیار هرکم برکرات اولینی یوثا غرق گناه کبیره ثی گَچِلَر، هٰیثی بر آدم اولینی کفن لثا الله تعالیٰ شول آدم غا آلتن دٰن بولٰن اطلس و طلادٰن بولٰن، یُفک دون گیدرر. و ینا حدیثدا گلب در هرکم بر مسلمان غا نماز جنازه اوقیثا و شوننگ قٰبرنی غَذثا جمیع خطالٰرندٰن چقٰر گویا انا دن دوغن گُننداکی یالی. ینا بر حدیثدا بار هرکم بر مصیبتلی آدم غا دلدار لق برب تسلیت آیدثا شوننگ اچن گویا مصیبت اَیَثِننگکی یالی ثواب برلر.

بو ایش لرنگ ثوابنی بیان ادیان دلیل لر کان در همه ثی بو کتاب غا جایلٰشمٰذ. اما بو رساله ثذنگ حاجتنگذی بتریان، گرک مسائل لرنگذی آیدیان، لازم و ضروری بولٰن ایش لرنگذی بیان ادیان بر صحیفه در. اوننگ اچن مونگا «الفوائد الکبریٰ فی الاحکام المتعلقة للموتیٰ» دیب آد غویدم. همه مسلمان اچن منفعتلی کتاب بولمٰغنی طنگری تعالیٰ دٰن آرزو ادیاث.

مریض ثورٰمٰق لق

مریض بولن مسلمان لٰری ثورٰمٰق لق اسلام نگ سنّت ادب غویٰن یولی در. مریضی بر کرات ثورٰمٰق لق سنّت در، بر کرات دٰن آرتقمٰچی مستحب در، کان ثورٰجٰق آدم گُندا ثورٰمٰلی دال بلکه بر گُن آشا اکی گُن آشا ثورٰمٰلی.

مریض ثورٰیان آدم آرٰثطا اگن بٰشنی گَیب گلملی کِر کمثی گَیب گلملی دال. مریضنگ یانندا یُذِن گوذن تُورشدب اوترمٰلی دال بلکه شاد و خرّم بولب اوترمٰلی، ثورٰیان آدم مریضنگ آیٰق اوجندا اوترمٰلی، بٰش اوجنا بٰرمٰلی دال، «حالنگ ناجرا؟» دیملی یٰغدٰیی یٰغشی بولثا، اگر یٰغدٰیی پث بولثا «حالی ناهیلّی؟» دیب ثورٰمٰلی.

مریض ثورٰماغا بٰرٰن آدم ثٰغنی ثولنی گوذّملی دال بلکه مریض طرفنا بٰقملی اما مریض نگ یُذنی گوذّملی دال خصوصا اکی گوذنی گوذّملی دال. مریض ثورٰماغا بٰرٰن آدم مریضنگ یانندا کان اوترمٰلی دال. مریض ثورٰیاننگ انگکی ثوابی کان راگی مریضنگ یانندٰن بٰثم تُوریان راغی در. مریضنگ یانندا فقط مریضنگ بگنجک گرّنگنی آیدمٰلی و شونگا گَوِنلک برملی و آیدمٰلی ثن بو دردنگدٰن بٰثم غُتِلٰرثنگ و کان یاشارثنگ بو چَکَن زحمت لرنگ گناه لرنگا کفّارت در و آخرت دا بیک درجه نگ در اوننگ اچن هیچوقت بی صبر بولما و ناراحت لق اَدما دیملی و مریضنگ یاننا بٰرٰندا شو دعانی یدی کرات اوقیمٰلی: «اَساَلُ اللهَ العَظِیم رَبَّ العَرشِ العَظِیم اَن یَشْفِیَکَ» هرکم اخلاص بلن اوقیثا، اجلی یَتمدک مریضی، دردندٰن خلاص ادب شفا برر.

مریض ثورٰماغا بٰرٰن آدم مریض دٰن خیر دعا آلمٰلی چونکه مریضنگ دعاثی بعینی فرشته ننگ دعاثی یالی مقبول در. گوذی آغریانی ثورٰماغا بٰرمٰلی دال، دیشی آغریانی ثورٰماغا بٰرمٰلی دال، چیوان چِقَنی ثورٰماغا بٰرمٰلی دال، غوتری ثورٰماغا بٰرمٰلی دال، عرق مدنی (پَیُو) آدلی دردی ثورٰماغا بٰرمٰلی دال.

مریضنگ ادملی ایش لری

مریض آدم کلّاثنی دٰنگمٰلی دوشک ننگ اثتندا یٰطمٰلی صبر ادمک لگا کمک بولٰر یالی مریض آدم  دردنی اٰثگرمثذلک ادب باطر ثرٰمٰلی دال. مریض آدم نگ اِنگرمک لگی بعضی آغرلٰری ینگلدر. حتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام دا مریض وقتندا انگراردی. اما مریض آدم داد و فریاد ادب دردندٰن شکایت ادملی دال.

مریض آدم گناه لرندٰن توبه ادملی، بر کشی گا برگثی بولثا برب گردننی آزاد ادملی، اُویکلی کینه لی آدم لٰر بلن یٰرٰشمٰلی. بر کشی نی اورب یا ثاوب یا آیری بر یول بلن اِنجدٰن بولثا راضی ادب بٰغشلٰدمٰلی، مریض آدم بویننا فرض بولب برب بٰشٰرمٰدق عشر و زکات و غیری واجبات لٰرنی و بٰشنا دُشَن کفّارت لٰرنی و اوقیمٰدق نمازلٰرننگ فدیه لرنی و تُودمٰدق روزه لٰرننگ فدیه لرنی و خلق لٰردٰن امانت و عاریت آلب غیطٰرا بلمدک ذادلٰرنی و وارث لٰرننگ بلمیان برگی لرنی و فرض بولب گدا بلمدک حج نی شو ذادلٰرنگ هر بیرنی من اولمدن ثونگرا هوکمان بترنگ دیب وصیّت ادمک لگی واجب در اگر شو ایش لری اولمدن ثونگرا هوکمان بترنگ دیب وصیّت ادمانی اولاثا شو آدم غا قبرندا اولِی لَر بلن گبلشمک لگا اجازه برلمذ تا قیامت غا چلّی نعوذ بالله من ذٰلک.

اولمگا یٰقینلان آدم غا ادملی ایش لر

اولم حالتنا یٰقینلان آدمی ثٰغ طرفنا یٰترب یُذنی قبله غا بٰقدرمٰق سنّت در. یادا آرقا یٰترب اکی آیٰغنی قبله غا اُوذٰدب کلّاثننگ آشاغندا بر ذاد غویب یذنی قبله غا بٰقدرمٰلی در. شو حالت داکی مریضنگ یاننا اهل خیر آدم لٰری و صالح آدم لٰری ثٰلمٰلی، حیضلی و نفاسلی خاتون لٰری و جنب آدم  لٰری مریضنگ یانندٰن چقٰرمٰلی.

مریضنگ یانندا سوره یٰس اوقیمٰلی و خوشبو عطر لٰر غویمٰلی. مریض ننگ جانی قرقرا بٰرمٰذندٰن اوذول بلند ثَث بلن غیغرب «اَشهَدُ اَن لّٰا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ وَ رَسُولُه» دیب آیدمٰلی و مریض گا ثن دا آید دیب بیرملی دال کلمه شهادتنگ معناثنی آیدب اشدّرثنگ بتر غٰوی در. کلمه شهادتنگ معناثی شَیلا: «من آشکار بلب گواه لگ بَرر من اوذنا طاعت و عبادت ادلر یالی ذاد یوقدر مگر بر الله تعالیٰ باردر و ینا بلب گواه لگ بَرر من حضرت محمد علیه السلام الله تعالیٰ ننگ بندثی در و بذنگ اوثّمذا ایبرلن ایلچثی در» و اوینگ دورک لرنی آرٰثّٰلار چونکه اوجای لٰر فرشته لرنگ حاضر بولیان یرلری در.

اولن آدم  غا ادملی ایشلر

آدم اولن حالندا بر ایلّی ثٰرغی بلن انگک ننگ اتگندن آلب دفثی ننگ اثتندن ماکام باغلٰمٰلی تا که اکی انگک بیری بیرندن آچلمٰذ یالی و اولن آدم ننگ گوذلرنی یُومدرمٰلی گوذنی یُومدرغوجی آیدمٰلی «بَسمِ اللهِ وَ عَلیٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ اَللّٰهُمَّ یَسِّر عَلَیهِ اَمرَهُ و سَهِّل عَلَیهِ ما بَعدَهُ و اَسعِدهُ بِلِقٰائِکَ و اجعَل ما خَرَجَ اِلَیهِ خَیراً مِمّٰا خَرَجَ عَنهُ» یعنی ثن الله تعالیٰ ننگ آدی بلا گشدنگ و رسول الله ننگ دینی اوذا اولدنگ ای بار خدایا شوننگ شو وقت ایشنی آسان اد و شوندٰن ثونگراقی ایشنی ینگل اد و شونی اوذ دیدارنگا یتشدرب یٰغشی بخت لی آیلٰن در و شوننگ بٰرجٰق یرنی غوی آیلٰندر چِقِب گِدن یرندن.

اوندٰن ثونگرا اَندامنداکی لباس لٰری چقٰرمٰلی، تمام اعضاء لٰرنی ثُیندِرب گُونَلدب غویمٰلی غرن ننگ اثتندا غلچ یا دمر غویمٰلی غٰرنی چیشمذ یالی. میّت نی تخته ننگ اثتندا یا بٰشغا بر بیک راگ ذادنگ اثتندا غویمٰلی تا که یرنگ رطوبتی یتب ایثی اُیدگمذ یالی. میّت ننگ تمام اگن بٰش نی ثِفرب اثتنا پرده تُوتب غویمٰلی میت ننگ یانٰشق لٰرنا و دوست یارلٰرنا و دوغن غٰرندٰش لٰرنا خبر برمک لک غوی در. همه ذاددٰن اونچا میّت ننگ برگثنی برب بویننی آزاد ادمک لک مستحب در، میت یُوِلیانچا قرآن اوقیمٰق دوغری دال در.

اولینی یومٰقلغنگ حکمی

اولن مسلمانی یومٰقلق دیری آدم لٰرنگ بویننا واجب کفائی در بر آدم یوثا بَیلکی لردن ساقط بولر. بر کرات یومٰقلق واجب در، تکراری سنّت در. اگر بر ثٰفٰر یوثا یا آقٰر ثوغا بر ثٰفر چمدرثا جائز بولر. ارکک آدمی ارکک آدم  یُور، خاتونی خاتون یُور. ارکک، خاتونی و خاتون، ارککی یُوِب بٰشٰرمٰذ.

اگر میّت ارکک صغیر بولثا خاتون لٰر یُوِب بٰشٰرٰر، اگر میّت صغیره غیذ بولثا ارکک آدم  لٰر یُوِب بٰشٰرٰر اما بچک و غورّا گویا آیغر یالی در خاتونی یوملی دال خاتون اوذ اٰرنی یومقلغی دوغری در امّا اٰر اوذ خاتوننی یومٰقلغی دوغری دال در. اولینی مجّانی یومٰقلق افضل در اگر اوذندٰن بٰشغا یور یالی آدم  بار بولثا شوندا کرایه آلمٰغی دوغری در، اگر بٰشغا آدم بولمٰثا اوندا کرایه آلمٰغی دوغری دال در.

جنب آدمنگ یا حیضلی خاتوننگ اولی یومٰغی مکروه در ، طهارت ثِذ یعنی وضوئی یوق آدمنگ اولی یومٰغی مکروه دال در امّا طهارتلی بولمغی مستحب در. اولینی اوذ یٰقین غٰرندٰشی یومٰلی اگر یٰقینی یٰغشی بلمثا اوندا بر اِنٰملی امانتدار تقوا کشی یومٰلی. اولینی یویان آدم پخته آدم بولمٰلی یومٰغی کامل یرنا یترملی.

میّت دا گورن یگرنجی ذادلرنی گیذلملی آیدمٰلی دال مثلا میّت ننگ یُذی غٰرٰلٰن بولثا، ایثی پورثیان بولثا، صورتی و اعضاءلٰری اُیدگان بولثا، هیچکم گا گرّنگ برملی دال امّا میّت مبتدع بولثا اوندا یگرنجی عیب لرنی آیدمٰغنگ زیانی یوق در آدم لٰری بدعت دن غٰچِرٰر یالی امّا میّت دا یٰغشی علامت لٰر گورن بولثا مثلا یذی ننگ یٰغتی بولمٰغی و اوذندن یٰغشی ایث چقمٰغی و بولٰردٰن بٰشغا عجایب غرایب ذادلٰر، اوندا بو گورن لٰرنی خلق لٰرغا آیدب گرّنگ برملی اگر اولینی ثودٰن طٰفلثا دا یومٰق گرک در اگر چِقَرٰن وقت لٰرندا یومٰق نیت بلن ثوغا ثُیران بولثٰلٰر اوندا یومٰق لق اورنندا بولٰر.

اولینی یومٰقلغنگ پورمثی

اولینی یوجٰق آدم طهارت لی تقوا کشی بولمٰلی، هر ذادلٰردٰن اوّل میّت غویلجٰق تخته نی خوشبولٰندرمٰلی، بردن تا یدی گا بٰریانچا تاک تاک، اوندن ثونگرا میّت ننگ گوبگندن تا دیذنا بٰریانچا لونگ باغلٰمٰلی عورٰت لٰری گورنمذ یالی، اگر لباس لٰری چقٰرلمٰدق بولثا لونگ ننگ اتگندن ال ثوقب لباس لٰرنی چقٰرمٰلی.

لونگ دن بٰشغٰقی اگن بٰش لٰرنی آیرٰندٰن ثونگرا میّت نی یُوٰشلق بلن گوترب تخته ننگ اوثتندا غویمٰلی و شول میّت یُوِلیان جایغا هیچکم بٰرمٰلی دال و گوذّملی دال مگر یویان و یویاننگ کمکچی لری بٰرمٰلی. میّت یومٰقدا یلی ثو افضل در. اولی یوغوجی آدم دثلاب اوذننگ النا هٰلطا گیدرب میّت گا استنجا ادّرملی چونکه عورت نی گورمک حرام بولشی یالی عورت نی هٰلطاثذ الّمک دا حرام در.

استنجا ادّرندن ثونگرا طهارت آلدرمٰلی، طهارت آلدرٰندا اوّل یُذنی یومٰی، میّت ننگ اکی النی یومٰق و آغذنی بورننی چٰیقٰمٰق گرک دال و لیکن بٰرمٰغِنا بر پارچه چولاب اکی دودوغنی و دیش لرنی و دیشنگ دیبنداکی ات لرنی و کچی دلنی و بُورن ننگ دِشک لرنی ثیکار اوندٰن ثونگرا ثٰغ النی ترثگنا بٰریانچا یوملی، ثونگرا ثول النی تِرثکنا بٰریانچا یوملی، اوندن ثونگرا کلّاثنا مسح ادملی، اوندن ثونگرا اکی آیٰغنی یوملی، اما صغیره بولثا طهارت لازم دال در.

میّت ننگ کلّاثندا ثٰچ، انگگندا ثٰقّٰل بولثا صابونلاب غذغن ثو بلن یومٰلی. ثٰچ و ثٰقّٰلنی آرٰثطٰلاندٰن ثونگرا میّت نی ثول طرفنا یٰترمٰلی اوندن ثونگرا کلّاثندن تا آیٰغنا چلّی ثٰغ طرفندن ثو غُیِب یومٰلی اچ کرات اکی غَبدٰلی بلن و اَتَگی بلن یعنی جمیع اندامنا ثو یترملی. آرقٰثنی یومٰقدٰن چُری یُذین یٰترمٰق دوغری دال در. شو بر مرتبه یومٰق واجب کفایه در، موندٰن بٰشغا، شو پورم اکی کرات یومٰق سنّت در.

اکی لنجی یومٰقدا میّت نی ثٰغ طرفنا یٰترلٰر اوندن ثونگرا ثول طرفنگ دفثندن تا دابن نا بٰریانچا اچ کرات ثو غُیب یومٰلی تمام اندامنا یتشدرملی، اوندن ثونگرا یُوٰشلق بلن میّت ننگ غٰرن نی ثیفٰلٰمٰلی تا اچندا برذاد بولثا چقٰر یالی میّت ننگ اچندن برذاد چقمٰغی جهتلی غسلنی و طهارت نی غٰیطٰلٰمٰق گرک دال فقط چقٰن نجاستی یُوِب آیرمالی. اکی لنجی یومٰق تمام بولندن ثونگرا میّت نی ثول طرفنا یٰترلٰر و ثٰغ طرفندن بٰش دٰن آیٰغا ثو غُیلب یُوِلٰر جمیع اندامنا یتشدرلر.

شو اچ لنجی یومٰق تمام بولندن ثونگرا بر آرٰثطا پارچه بلن میّت ننگ اندامنی ثبرب غوردملی تا کفن لری اول بولمٰذ یالی، میّت ننگ ثٰچ نی و ثٰقّٰل نی دٰرٰمٰلی دال و درنٰق لرنی کثملی دال، اگر ثٰچ نی و درنٰق نی کثلن بولثا شو کثلن ذادلٰری کفن ننگ آرٰثندا غویب اوذی بلن ایبرملی و مُورتنی غرقمٰلی دال و غولتق تُینی یولمٰلی دال و غاثق تینی ثیرملی دال، خلاصه میّت ننگ اندامنداکی ذادننگ بارثی بلن دفن ادملی، اگر دَوِلب دُورٰن درنٰغی بولثا شونی آلٰننگ زیانی یوقدر.

شو آیدلٰن دستورلٰر ارکک آدمی یومٰغنگ یولی در. خاتونی یومٰغنگ دستوری دا گویا ارکک آدمی یومٰغنگ دستوری یالی در. خاتوننگ ثٰچنی آرقٰثندٰن گوبرملی دال بلکه اوندن گوبرملی. میّت ننگ اندامنداکی دشک یا یرتق لرنا پامق غویمٰغنگ زیانی یوقدر. میت ننگ اکی النی اکی غَبدٰلندا غویمٰلی. غُرثٰق ننگ اوثتندا غویمٰلی دال.

اگر بر آدم  مسافرتدا اولثا شول یردا پاک ثو بولمٰثا تیمّم ادّرلب نماز جنازه اوقلنٰر اوندن ثونگرا ثو طٰبثٰلٰر غسلنی و جنازه نی غٰیطٰلنٰر. اگر میّت پورثیب ال اورمٰق عذر بولثا فقط اوثتن دن ثو آقدرثٰنگ بولر اگر میّت نی یولب و کفن لنب نماز جنازه اوقلٰندٰن ثونگرام اوننگ بر اندامی اُوندلب یُوِلمانی غالٰن بولثا یٰمٰشغادن کفنی آچب شول عضونی یوملی و نماز جنازه نی غٰیطٰلٰمٰلی حتی قبرغا غویلب اوثتنا غُوم اورتلماکا بلثَلَردا حکمی شو جُرا در یعنی شول اندامنی یُوِب نمازنی غٰیطٰدٰن اوقیمٰلی.

اگر بر مسلمان اوذ یولندن دانب مرتد بولثا گویا اِت اولن یالی ادب یومانی کفنلمانی چُقرا اوقلاب گومّلی. اگر آدمنگ یارثی یا کلّا ثی یا الی یا آیٰغی یا ثنک لری طٰفلثا بر پارچه چولاب گومّلی یوملی دال و نماز جنازه اوقیمٰلی دال. اگر آدمنگ یارثی کلّا ثی بلن طٰفلثا یا یارثندن کوفراگی طٰفلثا یومٰلی و کفنلملی و نماز جنازه دا اوقیمٰلی.

تازه انادَن دوغب اولن چاغا دیری لگا دلالت ادیان علامتی گورنن بولثا مثلا ثَثلثَا یا بر عضونی غوذغدثا، گرچه گوذنی غِرفِلّٰدثٰدا شونگا آد دٰقمٰلی و یومٰلی و کفن ادملی و نماز اوقیمٰلی. اگر دیری لک علامتی بلّی بولمٰثا آد دٰقلر و یولٰر وکفن ادلب گوملر، نماز جنازه اوقیلمٰذ و اندامی بِتَو بولمٰدق دُشِد هم گویا جان ثذ غٰچٰن چاغا یالی یعنی فقط نماز اوقیمٰلی دال.

اگر بر مسلمان دین یولندا کافر لر بلن اورشِب اولن بولثا یا ناحق یرگا اولدرلن بولثا شهید بولیار اونی یومانی اوذ غانی بلن، اگن بٰشی بلن نماز جنازه اوقیب دفن ادملی و اگر بر آدم بٰثمٰچلغی جهتلی یا یول کثن لگی جهتلی اولدرلثا اونی یومٰلی شهیدگا منگذمثن دیب نماز جنازه اوقیمٰلی دال میّت گا منگذمثن دیب. اوذ آطا ثنی یا انا ثنی اولدرن آدم غا یا دا اوذنی اولدرن آدم غا نماز جنازه اوقیمٰلی دال چونکه پیغمبر علیه السلام اوذنی خودکشی ادن آدم غا نماز جنازه اوقیماندر.

اولیگا کفن ادمک نگ دستورلری

اولینی کفن لمک فرض کفایه در. اگر میّت چاغا بولثا ارکک اوغلٰننگقی بر غٰط بولمٰلی تا یدی یاشایانچا، غیذ اوغلٰننگقی اکی غٰط بولمٰلی. اگر اکی ثی دا مراهق لق حدّنا بٰرٰن بولثٰلٰر اوندا گویا اولقان آدم لر یالی، اگر میت اولقان بولثا، ارکک آدمنگقی اچ بولک بولمٰلی، ازار و لفافه و قمیص، اگر علم لی شرافتلی کشی بولثا عمّامه هم آردّرمٰلی.

اگر میّت خاتون بولثا اوننگ کفنی باش بولک بولیار ازار و لفافه و درع و خمار و خرقه. ازار دیانی بر پارچه در اوننگ اینی میّت ننگ ایننی دولیان در و بویی هم میّت ننگ دفثندن تا دابن نا چلّی یتشیان. لفافه دیانی هم بر پارچه در اوننگ اینی بویی بعینی ازار یالی بولمٰلی شوندن کم و آرتقمٰچ بولمٰلی دال.

قمیص دیانی میّت ننگ کوینگی در بویننگ دُیبندن تا طوفغنا بٰریانچا یقثی و ینگی و یانی بولمٰلی دال یعنی اینی میّت ننگ ایننا برابر بولٰن پارچه دٰن اکی غٰطلاب کثملی بویی بوقردٰقدٰن تا طوفغنا چلّی بولمٰلی ثونگرا پارچه ننگ ابلنن یرننگ اورطثندن اکی غٰبدٰلنا غٰرشی ایرملی تاکه میّت ننگ کلّا ثی ثِغٰر یالی.

عمامه دیانی ثلّا در اوننگ اینی بر غٰرش بولمٰلی و بویی اچ متر یارم بولمٰلی شوندن یدی بٰرمٰق ثلّا غورق غویمٰلی بَیلثنی میّت ننگ کلّا ثنا ثٰغلین اورَمٰلی. ثلّا غورق نی ثٰغنا چولمٰلی یا یذندن گوبرملی. درع دیانی بعینی قمیص در هیچ فرقی یوقدر مگر درع دا پارچه ننگ ابلنن یرندن اورطٰثنا غٰرشی ایرملی در. خمار دیانی کلّا ثنی اورتریالی بر پارچه در اینی بر غٰرش بویی بر گز میّت ننگ کلّا ثندن یذنا غٰرشی ثٰچننگ اثتن دن گوبرلر. خرقه دیانی بر پارچه در اینی میّت ننگ گَوْثندن اُیلغنا گلیانچا بویی دا گز یارم همه ثننگ دٰشندن گلیان.

کفنی یٰذمٰقلغنگ پورمثی دثلاب بر آرٰثّا پلاسی یٰذمٰلی اوندن ثونگرا شوننگ اثتن دن لفافه نی یذملی، لفافه ننگ اثتن دن ازاری یٰذمٰلی اوندن ثونگرا قمیصی یٰذمٰلی. اگر میّت خاتون بولثا قمیصنگ یرنا درع نی یٰذمٰلی درع ننگ اثتن دن خمار گلملی اوندن ثونگرا کفن گا زمزم ثو ثبملی، عطر دوکملی، اگر کعبه شریفنگ اورتگندن بر نمونه بار بولثا کفن گا ثٰنچمٰلی بعضی لرگا گورا کفن گا عهدنامه یٰذمٰلی ترکمن لر اونگا کوکرک دعاء دیرلر. امّا بعضی لرگا گورا میّت یُوِلب هنیذ کفن گا ثٰلنماقا مدادثذ ثوین بٰرمٰغنگ اوجی بلن میّت ننگ مٰنگلٰینا «بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِیم» یٰذمٰلی و غُرثٰغنا «لاٰ الٰهَ اِلّٰا الله مُحَمَّدٌ رسُولُ الله» یٰذمٰلی.

اوندٰن ثونگرا ازار ننگ ثولنی ابلملی ثونگرا ثٰغنی اوندن ثونگرا همّه ثننگ دٰشندن خرقه ننگ ثول نی ثونگرا ثٰغنی ابلملی. اوندن ثونگرا میّت ننگ اکی بٰشندن اورطٰثندن دٰنگٰر یالی دٰنگی غویمٰلی. اوندن ثونگرا پلاسنگ ثولنی ابلملی ثونگرا ثٰغنی اوندن ثونگرا آیٰق اوجندن دُیرِب کلّا طرفنی اثتن دا ادب میّت یُوِلب بولٰندن ثونگرا میّت نی شول ترتیب بلن کفن گا ثٰلب اویدن چِقرلندا، اونچا کلّا طرفنی چقٰرمٰلی.

اولیگا نماز اوقیمٰغنگ پورمثی

دثلاب امام «اَلصَّلاٰةُ عَلَی الجَنازَة» دیب اعلام ادملی تا که جماعتنگ همّه ثی اُویمٰق لغا آماده بولر یالی اوندن ثونگرا «نیّت قلدم اوقیر من جنازه نمازی دورد تکبیرلی فرض کفایه طنگریغا ثنا اچن پیغمبر غا درود اچن بو میّت گا دعا اچن اوذمذگا ثواب اچن» اگر امامغا اویّان آدم بولثا «اویدم شو امام غا» دیملی.

شو هیلّی نیّت ادب بولنگدن ثونگرا الله اکبر دیب اکی ال نی غولٰغنا التب گوبگ ننگ اتگندا غَوشِرمٰلی اوندن ثونگرا «سبْحانَکَ اَللَّهُمَّ و بِحَمدِک و تبارَکَ اسْمُکَ و تَعاٰلیٰ جَدُّکَ و جَلَّ ثَناٰءُکَ و لا اِلٰهَ غَیرُک» نی اوقیب ینا الله اکبر دیملی اوندن ثونگرا «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلیٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَماٰ صَلَّیتَ عَلیٰ اِبراٰهِیمَ وَ عَلیٰ آلِ اِبراٰهِیمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ، اَللَّهُمَّ باٰرِک عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ عَلیٰ آلِ مُحَمَّدٍ کَماٰ بٰارَکتَ عَلیٰ اِبرٰاهِیمَ وَ عَلیٰ آلِ اِبرٰاهِیمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ» نی اوقیب ینا الله اکبر دیملی اوندن ثونگرا «اَللَّهُمَّ اغفِر لِحَیِّنٰا وَ مَیِّتِنٰا وَ شٰاهِدِنٰا وَ غٰائِبِنٰا وَ صَغِیْرِنٰا وَ کَبِیرِنٰا وَ ذَکَرِنٰا وَ اُنْثَانٰا اَللَّهُمَّ مَن اَحْیَیتَهُ مِنّٰا فَاَحْیِهِ عَلیٰ الاِسلاٰمِ وَ مَن تَوَفَّیتَهُ مِنّٰا فَتَوَفَّهُ عَلَی الاِیمٰانِ» نی اوقیب الله اکبر دیب اکی النی گوبرملی اوندن ثونگرا «السلام علیکم و رحمة الله» دیب ثٰغنا ثونگرا ثولنا سلام برملی.

اگر میّت صغیر اوغلن بولثا یا دالی آدم بولثا اچ لنجی الله اکبر دن ثونگرا «اَللَّهُمَّ اجْعَلهُ لَنٰا فَرَطاً وَ اجْعَلهُ لَنٰا اَجراً وَّ ذُخراً وَّ اجْعَلهُ لَنٰا شٰافِعا وَّ مُشَفَّعاً» نی اوقیر. اگر میّت صغیره غیذ یا دالی خاتون بولثا «اَللَّهُمَّ اجْعَلهٰا لَنٰا فَرَطاً وَّ اجْعَلهٰا لَنٰا اَجراً وَّ ذُخْراً و اجْعَلهٰا لَنٰا شٰافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً» نی اوقیر، اگر میّت اُولقان آدم بولثا سلام دٰن ثونگرا شو دعانی اوقیمٰق غوی در «اَللَّهُمَّ اِن کٰانَ مُحسِناً (کٰانَتْ مُحسِنَةً) فَزِد فِی اِحسٰانِهِ (اِحسٰانِهٰا) و اِن کٰانَ مُسِیئاً (کٰانَت مُسِیئَةً) فَتَجٰاوَز عَنهُ (عَنهٰا)» نماز جنازه اوقیلٰندن ثونگرا تمام جماعت شو آدم یٰغشی کشی در دیب شاهدلق برمگی سنّت در.

اولیگا نماز اوقیمٰق فرض کفایه در، بعضی آدم اوقیثا اوذگادن ساقط بولر گرچه شول اوقیان بر آدم بولثادا حتی خاتون دا بولثا، اگر هیچکم اوقیمٰثا همه ثی گناه کار بولرلر. نماز جنازه دوغری بولمٰقلغی اچن بیلکی نماز لرنگ شرطی لازم در. میّت حاضر، بولملی یردا بولملی، اَودا بولملی، اگر غائب بولثا، دابّه ننگ اثتن دا بولثا، مصلّی ننگ ایذندا غویلثا دوغری دال در.

امام میّت ننگ غُرثٰغننگ برابرندا دُورملی، بیلکی نمازی پوذیان ایش لر جنازه نمازی دا پوذٰر مگر خاتون ننگ ارککنگ دنگنا گلب اُیمٰغی جنازه نمازی پوذمٰذ. اگر میّت کان بولثا همّه ثنا بر کرات اوقیثٰنگدا بولیار هر غیثی ننگ اوذ بٰشِنا دا اوقیثٰنگ دا بولیار.

جنازه نمازی میدان لٰردا مکان لٰردا حیّات لٰردا اوقیمٰلی مسجد دا اوقیمٰق مکروه در. اگر یٰغن بولثا یا بٰشغا عذر طٰفلثا یادا مسجدی فقط جنازه نماز اوقلمٰق اچن ثٰلنثا اوندا مسجدنگ اچندا اوقیمغنگ زیانی یوق در.

اگر میت نی نماز اقیلماقا یا یُولماقا گوملن بولثا اوندا بٰرب قبرندا نماز اوقیلنر اگر دٰرغٰمٰذندٰن اونچا بولثا. میّت نی ثٰلٰجاننگ اثتندا غویب نماز اوقیمٰق دوغری در. اگر ثٰلٰجاننگ بیک لگی یردن یارم گز یوقری بولثا اوندا مکروه در.

اولی گا یاش اورمکنگ پورمثی

هر ذادّٰن اول بلمک گرک لی شو وقت ترکی تاریخ تقریبا دورد منگ اکی یُذ ثگثن (4280) دن اوتب در. بو تاریخ غا «تاریخ اوغوذ» دیٰرلر، بو تاریخ ننگ بٰشلٰنٰن یری غاذلم پادشاه ننگ بٰشندٰن در، بو تاریخ ننگ یل لٰری قمری در آی لٰردا اون اکی آی در کادا اوتذ گن بولٰر کادا یگرم دوقّذ گن و لیکن اچلنجی یلی اون اچ آی بولیار بو آینگ آدنا «ثٰوا آی» دیرلر بو ترکی تاریخ ننگ یل بٰشی «دلو» در یعنی برج «بهمن» دا یلی عوض بولیان در شو کبیسه اعتبار بلن بو تاریخ دا شمسی حساب در.

ترکی منجّم لر هر اون اکی یلی بر «موچا» ادب هر غٰیثنا بر حیواننگ آدنی دٰقب درلر. ثچٰن ـ ثغر ـ بٰرث ـ طٰوشٰن ـ بالق ـ یلان ـ یلقی ـ غوین ـ بیجن ـ طٰوق ـ ایت ـ غٰراکیک.

اولن آدمنگ یِل نی بلنگدن ثونگرا شول یِلدن تا اثتن داکی یِل غا چلّی حساب ادملی شوننگ بلن میّت ننگ یاش ثانی النگا گلر. مثلا میّت ننگ یلی ثِچٰن بولثا اثتنداکی یل دا یلان بولثا ثِچٰن دن یلان غا چلّی آلتی یاش بولیار اگر میّت دثلابقی موچه نگ آدم ثی بولثا آلتی (6) یاشندا بولیار، اکی لنجی نگ آدم ثی بولثا اون ثگّذ (18) یاشندا بولیار، اچ لنجی نگ آدم ثی بولثا اوتذ (30) یاشندا بولیار، دورد لنجی نگ آدم ثی بولثا غِرق اکی (42) یاشندا بولیار، باش لنجی نگ آدم ثی بولثا الّی دورد (54) یاشندا بولیار آلتی لنجی نگ آدم ثی بولثا آلتمش آلتی (66) یاشندا بولیار، یدی لنجی نگ آدم ثی بولثا یدمش ثگّذ (78) یاشندا بولیار، ثگّذلنجی نگ آدم ثی بولثا توغثن (90) یاشندا بولیار، دوقّذلنجی نگ آدم ثی بولثا یُذ بِر (101) یاشندا بولیار.

میّت ننگ همه یاشنی بلنگدن ثونگرا خاتوننگ دوقّذ یاشنی آیرب ارکک آدم نگ اون اکی یاشنی آیرب غالٰن یل لٰردٰن اوقیمٰدق نماز لٰرننگ و تُودمٰدق روزه لرننگ فدیه لرنی واجبات دگیان آدم لٰردٰن بر آدم غا برملی. اگر میّت بالغه بولندن بیلاک هیچ بر روزه و نمازنی اتبرمدک بولثا ورثه لرنا یاشنی اورمک لازم دال در.

شمسی حساب دٰن بر یلنگ نماز و روزه ثی ننگ فدیه ثی اکی یذ اوتذ آلتی پوط یارم بوغدٰی بولیار. شو بوغدٰینگ اوذنی یا شو وقتقی قیمتنی برملی. اگر ورثه لری فقیر بولب گُیْج لری یدمجک بولثٰلٰر شول مقداری قرض آلب مَصْرَف گا برثا، اول مصرف هم قبض ادب ینا ورثه غیطرثا جائز بولٰر انشاءالله.

ولی بو زماندا بای آدم لٰر کان در اولٰر گرک حتما برملی، اولی لرنی آخرت بورجندن چقٰرمٰلی، شو آیدلٰن مبلغ بلن حساب ادلثا هر اوتذ آلتی (36) یِل دٰن بر یِل آردّرمٰق گرک دال. میّت ننگ یاشنی دفن ادلماکا اورملی، دفن دن ثونگرا اورلثادا جائز، اما نمازدن اونچا یاشنی اورلب بورجندن چقٰرلثا بتر غوی یالی بولیار.

اولی نی گومّکنگ پورمثی

میّت نی دفن ادمک فرض کفایه در. هر بر میّت نی اولن یرنداکی مسلمان لٰرنگ مزار چلغندا دفن ادمک غوی در بٰشغا مکانادا گوترلثا زیانی یوقدر، امّا اویدا یا حجره یالی مخصوص مکاندا دفن ادملی دال.

دفن ادمک لگنگ پورمثی دثلاب مستطیل شکل چُقر غٰذمٰلی بویی میّت ننگ بویی یالی اینی شوننگ یارثی یالی چنگرلگی غرثق غا گلیانچا اگر آدم بویلی بولثا بتر غوی. چُقرنگ اُوذّین طرفنی قبله غا ادملی آدم بویلی غٰذلب اچی آرٰثطٰلاندٰن ثونگرا شول چُقرنگ قبله طرفننگ دُیبندن میّت جایلٰشٰر یالی کَوْملی گویا سقفلی اوی یالی ادملی. چُقرنگ اورطا آرٰثندن یارب غٰذمٰغا «شَق» دیارلر اول کافرلرنگ دفنی در مسلمان لٰرنگقی دال در، مگر یر بتر پورق غٰوشٰق بولب غٰبدٰل دن کومک ممکن بولمٰثا اوندا اورطٰدٰن شق ادب غٰذمٰغنگ زیانی یوقدر.

میّت نی التب قبرنگ قبله طرفندا غویمٰلی، دٰشقی چُقر و اچکی چُقر تکمیل غٰذلٰندن ثونگرا میّت نی قبرغا ثٰلمٰلی اگر میّت خاتون بولثا قبرنا پرده تُودمٰلی میّت ننگ یٰقین محرم لری جایلٰمٰلی، اجنبی گیرملی دال و اٰری گیرملی دال اگر یٰقین محرمی یوق بولثا غٰرّی آدم لٰر گیرملی اگر غٰرّی لٰر بولمٰثا صالح و تقوا جوان لٰر گیرملی.

چُقرنگ اِچِنداکی آدم قبله بٰقب دُورٰن حالندا اکی اَل لرنی اوذٰدب میّت نی آلٰر اچکی چُقرا ثٰلب ثٰغ طرفنا یٰترب یُذنی قبله بٰقدرِب «بِسمِ اللهِ وضَعنٰاکَ و عَلیٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ سَلَّمنٰاکَ» دیب آیدٰر اوندن ثونگرا اولی ننگ اندام لٰرنداکی دُوِلن دُوِن لری چوذر اوندن ثونگرا شول اچکی چُقرنگ آغذنی غٰرغی یا خام کرفچ اورب تُوطٰر، آغٰچ یا آجر (بشن کرفچ) اُورمک یا گچ ثُوٰمٰق مکروه در.

اوندن ثونگرا شول قبردن غٰذلٰن غُوم لری غُیب دولدرلٰر قبرنگ اوذ غُومندن بٰشغا غُوم غیمٰق مکروه در. اولی نی گومّک لگا بٰرٰن آدم لٰر هر غٰیثی اچ غٰشٰوچ غُوم آلب میّت ننگ کلّا طرفندن قبرنگ اِچِنا ثَبمک لری مستحب در. دثلاب قی ثَفِم دا «مِنهٰا خَلَقنٰاکُم» دیرلر اکی لنجی ثَفِم دا «و فِیهٰا نُعِیدُکُم» دیرلر اچ لنجی ثفم دا «و مِنهٰا نُخْرِجُکُم تارَةً اُخریٰ» دیرلر.

قبرنگ بار غُومی غُیلب چُقر دولب تُمّک بولندا دورد غرٰنگ ادملی دال و اثتنی تکیذ ادملی دال بلکه دُیا اورکج ادملی. اوندٰن ثونگرا سوره تبارک نی اوقیب اولی ننگ روحنا بٰغشلٰمٰلی منکر و نکیرنگ جوابنی آنگثاد بَرَر یالی و قبرنگ عذابندن غُتِلٰر یالی ها جهر اوقیثن ها خفیه اوقیثن، اوندن ثونگرا اولی ننگ بٰش اوجندا فاتحه اوقیمٰلی آیٰق اوجندا سوره بقره ننگ بٰشندن المفلحون غا گلیانچا اوقیمٰلی اوندن ثونگرا همّه ثی اُیشب الله رحمت ادثن گناثی مغفرت بولثن خدای یٰلقٰونا ثٰلثن دیب اولی ننگ حقّنا دعا ادملی.

اولی نی گُندیذ گومّک مستحب در گیجه گومّک لگنگ هم زیانی یوق در. اولینی غوی آدم لٰرنگ یانندا جایلٰمٰق غوی در. اولینی گوملندن ثونگرا قبرنی آغطٰرمٰلی دال مگر آغطٰرمٰلی یَر غصبی بولب اَیَثی نارضا بولثا یا قبرنگ اچندا آدم لٰرنگ پول لٰری یا اگن بٰش لٰری غالٰن بولثا.

بر قبر غا اکی یا اچ نفر جایلٰنمٰذ مگر جایلٰنٰر حاجت بولٰن وقتندا. قبرنگ بٰشندا داش غویمغنگ زیانی یوق در و شول داش غا بر ذاد یٰذمٰقلغنگ دا زیانی یوقدر. قبرنگ اثتندا گوک ذاد اگمک مستحب در و قبرنگ اثتندا گوگرن اوتی و هر بر گوک ذادی یولمٰق دوغری دال در.

اولینی دفن ادلندن ثونگراقی ادملی ایش لر

اولی ننگ ایذنداکی لر دثلابقی گیجا گچماکا بٰشٰردغنا گورا صدقه برملی اگر ذاد طٰبمٰثا اکی رکعت نماز اوقیمٰلی هر رکعت دا بر «الحمد» و بر «آیة الکرسی» و اون کرات «الهاکم التکاثر» اوقیب ثوابنی شول میّت ننگ روحنا بٰغشلٰمٰلی شو نماز غا هول نماز دیارلر.

ورثه لٰردٰن بیری یا همّه ثی اُیشِب یدمش منگ کرات لٰا اِلٰهَ اِلّٰا الله آیدب شوننگ ثوابنی میّت گا بٰغشلٰمٰغی مستحب در. شول میّت عذابدن غتلب رحمت الهی غا دُوچار بولر انشاء الله تعالیٰ. مصیبت اَیَثنا بٰرب بر کرات تسلیت آیدمٰق ارکک گا و خاتون غا مستحب در یعنی الله تعالی ثٰنگا اجر عظیم برثن اولینگا مغفرت ادثن دیملی، بر کرات تسلیت گا گلندن ثونگرا غٰیطٰلاب گلملی دال اگر اکی لاب تسلیت اچن گلثا مکروه در.

مصیبت گا صبر ادمک دثلاب دا بتر مهم در، اونگا گورا اولن وقتندا، اُوذٰدلٰن وقتندا، چادر یقلٰن وقتندا، گولگچی گلن وقتندا آغلٰشمٰق دوغری دال، هیچ وقت دا اولی گا ثَث بلن آغلٰمٰق دوغری دال حتی میّت نی دفن ادلندن ثونگرا قبرنگ بٰشندٰن داغیب هرکم اوذ ایشنا گدملی طوفٰرلٰنشب غٰفدا مصیبت تُوتب اوترمٰق مکروه در.

بعضی کتاب لٰر اچ گن اوترمٰغا رخصت برب در امّا غَوثی شول اچ گن اوترمٰغی دا ترک ادمک در اولی گا ثَث ادب آغلٰمٰق حرام در. اولینی اِومک لگدا اوتشدرمک، غٰفی غا دُشَک یٰذمٰق، ارکک آدم لرنگ غٰرا گیمک لگی، ال لرنا ینگاق لٰرنا غٰرا ثردمک، یٰقا یردمٰق، یُذ دِرمٰجق لٰمٰق، ثٰچ یایمٰق، کلّا لردن غُوم ثٰورمٰق، اُیلِق غا غُرثق غا اُورمق، ثٰچ یولمٰق، قبرلٰردا اود یٰقمٰق، شو ذادلر همّه ثی جاهلیّت رسم لری در، باطل یول لٰر در امّا یرگ آونب ثَث ادمانی گوذدن یاش دوکمگنگ زیانی یوق.

اولیننگ اهل لری اچن طعام بشرمک لگنگ زیانی یوقدر امّا غونگشی لر اوذ اویلرندا بِشِرب اهل میّت گا گترمک لری مستحب در. اوندن ثونگرا میّت ننگ کلّی مالندن بنده گا ادن برگلرنی برملی امّا خدایا برگثی بار بولثا مثلا چقٰرمٰدق عشری، برمدک زکاتی، بویننا دُشن کفّارتی بار بولثا بو برگی لری برمک ورثه ننگ گردننا لازم دال، اگر میّت برنگ دیب وصیّت ادن بولثا مالی ننگ اچ دن بیری بلن وصیّت نی یوردمک لازم در یادا ورثه لر اوذ مالندن پیشکش (یونجا هُدرلنن زاد) ادب براثٰلٰر دوغری بولٰر.

میّت ننگ بنده گا برگی لرنی بتَو برلب تُکَدِلندن ثونگرا مالندن بر ذاد غالثا شول غالٰن مالنگ اچ دن بیری بلن ادن وصیّت لرنی یوردملی. وصیّت لرنی یوردلندن ثونگرا غالٰن مال لرنی ورثه لرنگ آرٰثندا تقسیم ادملی کتاب بلن سنّت بلن اجماع امّت بلن، دثلاب فرض اَیَلَرنا برملی اوندن ثونگرا عصبه لرا برملی هکذا فرائض دستورنا رعایت ادملی، اُولی کچی زنان و مردان هر غٰیثنی اوذ حقّ  و حسابنا یتشدرملی. الله تعالی همّه مسلمان لرنگ دنیوی و اخروی ایش لرنی اصلاح ادب اوذ عفو مغفرتنا دوچار ایلثن. آمین یا رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمت: 1/1/1368 هجری شمسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *