کتاب: العیون الجاریة من العقائد الخمس الواریة

کاور العیون الجاریة من العقائد الخمس الواریة

العیون الجاریة من العقائد الخمس الواریة

تألیف: استاد محترم عبدالرحمن آخوند تنگلی حفظه الله

زبان: ترکمنی ـ عربی ـ فارسی

موضوع: عقائد (مجموعه رسائل عقیدتی)

قطع: رقعی

ناشر: تنعیم

پیرامون کتاب: این کتاب شامل 5 رساله از رسائل عقیده ای استاد تنگلی میباشد. «عقیده ترکمنی» (اتمام تألیف قبل از انقلاب اسلامی) ، «النجاة فی صحة الاعتقاد» (اتمام تألیف در آذرماه 1400 شمسی)، «الدرر النضیدة في نظم العقیدة» (اتمام تألیف در اردیبهشت ماه 1371شمسی) ، «اكليل المسلمين في نظم اصول الدين» (اتمام تألیف در خردادماه 1371 شمسی) ، «السفینة المنجیة المعدة للامة الناجیة» (اتمام تألیف در دی ماه 1396 شمسی). تاریخ کتابت هر یک از این رسائل متفاوت بوده اما در اواخر سال 1401 هجری شمسی تجمیع شده و زیر چاپ رفت و در دسترس عموم قرار گرفت. این کتاب با فرمت پی دی اف در اختیارتان قرار گرفت است که حجم آن 361 کیلوبایت می باشد.


دانلود کتاب: العیون الجاریة من العقائد الخمس الواریة


العیون الجاریة من العقائد الخمس الواریة

تألیف: الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا

فهرست

مقدمه ناشر. 4

عقیده ترکمنی   5

النجاة فی صحة الإعتقاد  18

الدُرر النضیدة فی نظم العقیدة 36

إکلیل المسلمین فی نظم أصول الدین   46

السفینة المُنجیة المُعدّة للأمة الناجیة  58

مقدمه ناشر

بذ مسلمان لرنگ دینی بای چلغمذدا هر بر علم ننگ و هر بر فن ننگ اهمیتی و گرک لگی بار در اما علم لر اچندا علم کلام و عقائد اچن خاص یرلک بار در، چونکه شو علم مخلص بلن مفسدی، مقتصد بلن مبتدعی ثٰیلیان در. علم کلام شیلا بر خطیر و نازک بولن ثونگ صدر اسلام دن باری علماء کبارلر خاص انس برب دقت نظر ادب بو فن دن کتاب لر یذب نفیس بولن کوپ اثرلری اوذلرندن یادگار غوین درلر و حاضر داکی زماندا هم شول علماء لردن خلف صادق بولن و ورثة انبیاء لغنی ثبوتا یترن استاد فرزانه، عالم محقق استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی طانا هم همچون حضرت ابومنصور ماتریدی یالی شاخص بولب عربی، ترکمنی و فارسی دلندا عقائد و کلام دن کتاب لر یذب، شعر و نثر پورمادا اثرلر اوذندن باقی غویب مسلمان دوغن لرمذ اچن خدمت لر ادن درلر.

اندی شو النگذداکی مجموعه دا بو استادنگ علم عقائد دن یذن کتاب و رساله لرنی اویشرب، باش اثرنی، مجموعه رسائل عقیدتی عنوان بلن «العیون الجاریة من العقائد الخمس الواریة» آدی بلن چاپ ادب ثذلرنگ ال یترندا قرار بردک، ان شاء الله خیرلنب دا دعالرنگذدا یادلمنگذ بذنگ اثلگمذ در.

مدیریت حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

11/11/1401 هـ . ش

عقیده ترکمنی

تألیف

استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

سؤال: مسلمان مو ثن؟

جواب: الحمد لله مسلمان من.

س: مسلمان دیب کما دیرلر؟

ج: مسلمان دیب الله تعالی دن جبرائیل علیه الصلاة و السلامنگ آرلغا دُشب محمد علیه الصلاة و السلام غا گترن دیننا اننب بوین آلن آدم‌غا دیرلر.

س: شول دیننگ اصل لری نچا در؟

ج: اُچ در:

اولقثی ایمان در ، اکنجثی اسلام در ، اچنجثی احسان در.

س: ایمان دیب ناما دیرلر؟

ج: ایمان دیب آلتی[1] ذادنی بلب، دل بلن اقرار ادب یرَک بلن اننمغا دیرلر.

س: اول آلتی ذاد ناما لر در؟

ج: اولقثی الله تعالی در ، اکنجثی فرشته‌لر در ، اچنجثی کتاب‌لر در ، دوردنجثی پیغمبرلر در ، باشنجثی قیامت در ، آلتنجثی قدر در.

س: الله تعالی دیب ناما دیرلر؟

ج: الله تعالی دیب جمیع مخلوقات لرنی یردن اوذی ننگ وجودی واجب بولن بر خالق بار در شونگا دیرلر.

س: شول الله تعالی ننگ ناچا واجب صفت‌ لری بار در؟

ج: اون اچ واجب صفت‌لری بار در، باشثی سلبی در، ثگذثی ثبوتی در.

سلبی صفت‌لری بولر در:

اولقثی: الله تعالی قدیم در یعنی اوذی‌ننگ وجودی اچن اولی یوق در.

اکنجثی: الله تعالی باقی در یعنی اوذی‌ننگ وجودی اچن آخری یوق در.

اچنجثی: الله تعالی هیچ نارثاگا (ذادغا) منگذیان دال در.

دوردنجثی: الله تعالی هیچ نارثاگا محتاج دال در.

باشنجثی: الله تعالی بر در یعنی شریکی یوق در.

ثبوتی صفت لری بولر در:

اولقثی: الله تعالی هر نارثاگا قادر در.

اکنجثی: یغشی بولثن یمن بولثن همه ذادلرنی الله تعالی اراده ادگوجی در اما یمن‌غا راضی دال.

اچنجثی: الله تعالی همه ذاد لرنی بلگوجی در.

دوردنجثی: الله تعالی دیری در.

باشنجثی: الله تعالی همه ذادلرنی اشدگوجی در.

آلتنجثی: الله تعالی گورگوجی در.

یدنجثی: الله تعالی کبلگوجی در.

ثگذنجثی: الله تعالی همه ذادلرنی یوق‌دن بار ادگوجی در.

الله تعالی‌نی بو دنیادا گورب بولمذ مؤمن آدم‌لر جنت‌گا برن‌دا الله تعالی‌نی گورمک‌لگی حق در.

س: الله تعالی ننگ جائز صفت لری ناچا در؟

ج: بر در، الله تعالی هر بر ایشی هالثا ادر هالمثا ادمذ.

س: الله تعالی ننگ مستحیل (بولملی دال) صفت لری ناچا در؟

ج: اون اچ در، شول واجب صفت‌لرنگ ترث‌لری در.

الله تعالی‌ننگ جمیع آدلری و صفت‌لری قدیم در.

س: الله تعالی ننگ شول صفت لری باردغنی نامادن بلیارثنگ؟

ج: آی‌نی گن‌نی دوغرب بترب بر دٰمجا ثودن آدم‌لری یٰرٰدب ثُنْک اَدِب اَت ادب دٰمٰر ادب ثِنگر ادب غِل ادب جان برب ثوذلَدِب گذدِرب‌در. شو هیلّی گنگ ایش‌لرنی ادب‌در شون‌دن بلیارن.

س: اول بر دٰمجا ثو اوذی دورٰبدر دینگدا بولمیارمی؟

ج: یوق بولمذ. اگر اول بر دٰمجا ثو اوذی دورمکلگی بٰشٰریان بولثا اولٰلٰندا اولمذلگی هم بٰشٰرٰردی، اوللندا اولمذلگی بٰشٰرمیار اولیار، اوذننگ دورماندگنی الله تعالی‌ننگ دوردندگنی شوندن بلیارن.

س:‌ فرشته‌لر دیگنی نامالر در؟

ج: فرشته‌لر دیگنی الله تعالی‌ننگ نورندن یٰردن ثیلغ‌لی بنده‌لری در. مدام الله تعالی‌ننگ خدمتندا بولرلر. هیچ الله تعالی‌ننگ بُیرغندن چقمٰذلر، ایمٰذلر، اچمٰذلر، ارلک خاتون لق اولردا بولمٰذ.

س:کتاب‌لر دیگنی نامالر در؟

ج: کتاب‌لر دیگنی الله تعالی‌ننگ دین یولنی بلدرمک اُچن پیغمبرلر غا ایندرگن ثوذلری در مثل تورات، انجیل، زبور، قرآن. بولردن بشغا هم کوب کتاب ایندرب‌ در. همه‌ثی اوذننگ اولقی ثوذلری در یعنی مخلوق دال‌در همه‌ثی حق‌ در.

محمد علیه الصلاة و السلام‌غا قرآن گلندن ثونگ همه‌ثی قرآن بلن منسوخ بولن‌ در، قرآن‌ دن ثونگ کتاب اینمذ، محمد علیه الصلاة و السلام‌ دن ثونگ پیغمبر گلمذ تا قیامت‌غا چنلی محمد علیه الصلاة و السلام‌نگ شریعتی بلن عمل ادملی‌ در.

س: پیغمبرلر دیگنی نامالر در؟

ج: پیغمبرلر دیگنی الله‌ تعالی‌ننگ دوغری یولنی بلدرمک اچن خلق‌لرغا ایبرگن بنده‌لری و ایلچی‌لری در.

س: پیغمبرلرنگ ناچا واجب صفت‌لری بار در؟

ج: دورت واجب صفت‌لری بار در:

اولقثی: پیغمبرلر زیرک و عقل‌لی در ، اکنجثی: پیغمبرلر الله تعالی‌ننگ جمیع بُیرق‌لرنی خلق‌لرغا یترگن ‌در ، اچنجثی: پیغمبرلر هیچ یلن ثوذلان دال‌در ، دوردنجثی: پیغمبرلر همه گناه ایش‌لردن ثقلنن‌درلر.

پیغمبرلرنگ جائز صفت لری بولردر:

پیغمبرلر، بذ کمین ایرلر، اچرلر، اوقلارلر اما آلا کمین، جذام کمین آدم لرنگ طبیعتی غٰچٰر یالی یٰمٰن کسل‌لر اولردا بولمذ.

پیغمبرلرنگ اولقثی آدم علیه السلام‌ در و آخرقثی محمد علیه الصلاة و السلام ‌در بولرنگ آرثندا پیغمبر کوب ثانی بلّی دال‌ در.

س: قیامت دیگنی ناما در؟

ج: قیامت دیگنی شو مخلوقات‌لرنگ همه‌ثی اولجک‌ در و ینا قیامت گُنی همه‌ثی دیرلجک‌ در، میزان ترازو بلن اولرنگ گناه‌لرنی ثواب‌لرنی چکجک‌ در.

کافرلرنگ همه‌ثنی، مسلمان‌لرنگ گناه‌لی لرنی الله تعالی اوذ عدلی بلن جهنم‌گا ایبرجک‌ در گناه‌لی مسلمان‌لر عذابن چکب و ینا غُتِلْجٰق‌ در اما کافرلرنگ همه‌ثی مدام اول جهنم‌دا غالجق‌در، مسلمان لرنگ یغشی‌لر‌نی الله تعالی اوذ فضلی بلن جنت‌گا ایبرجک ‌در.

جنت و جهنم بارلغی حق ‌در، صراط کوفری‌ننگ بارلغی حق ‌در، حوض کوثر بارلغی حق‌ در، پیغمبرلرنگ و اولیاءلرنگ شفاعتی حق‌در، قبردا عذاب بولجغی، مُنکر نَکیرنگ سؤال سورٰجٰغی حق‌ در. سؤال هم شودر:

ثننگ ربنگ کم در؟ ج: مننگ ربّم الله ‌در.

ثننگ دیننگ ناما در؟ ج: مننگ دینم اسلام ‌در.

ثننگ پیغمبرنگ کم ‌در؟ ج: مننگ پیغمبرم محمد علیه الصلاة و السلام در.

یغشی بولثنگ قبردا نعمت راحت بولجغی حق ‌در. یٰمٰن بولثٰنگ قبردا عذاب بولجغی حق‌ در.

س: قدر دیگنی ناما در؟

ج: قدر دیگنی شو مخلوقات‌لرنگ آرثندا بر ایش بولثا اول ها یٰخشی بولثن، ها یٰمٰن بولثن، اولی بولثن، کچی بولثن، الله تعالی ننگ تقدیری بلن در.

حتی فرشته‌لر، شیطان‌لر، انسان‌لر، برآدم‌غا یٰغشی‌لق یا یٰمٰن ‌لق ادجک بولب برلشثالر هم، الله تعالی قدر ادمثا ادب بلمذلر. هر ایشی اختیار ادمک بنده‌ننگ ایشی‌در اول ایشی یٰرٰدمٰق الله تعالی ننگ ایشی‌ در.

س: اسلام دیب ناما دیرلر؟

ج: اسلام دیب الله تعالی‌ننگ بُیرن ایشلرنا بوین بَرب بُیرمیان ایش‌لرندن غٰچمٰغا دیرلر.

س: اسلام نگ رکن‌لری نچا در؟

ج: باش در.

اولقثی: «أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وَ أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُه» دیمک‌ در معناثنی بلب.

معناثی بو در: آشکار بلر من عبادت ادر یالی ذاد یوق‌ در بر الله تعالی‌دن غیری و ینا آشکار بلر من محمد علیه الصلاة و السلام الله تعالی ننگ بنده‌ثی و ایلچثی در.

اکنجثی نماز اوقیمق ‌در ، اچنجثی مال‌دن زکات برمک‌ در ، دوردنجثی رمضان آی روزه تودمق ‌در ، باشنجثی طاقتی بولثا حج قلمق‌ در.

س: احسان دیگنی ناما در؟

ج: احسان دیگنی الله تعالی اچن خدمت ادمک در ثن اونی گوریان یالی بولب، ثن اونی گورمثنگ‌ دا اول ثنی گوریان در.

تمت و لله الحمد و المنه

النجاة فی صحة الإعتقاد

تألیف

استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی

ایمان آوردن به خدا

خالق العالم خدایی لایزال

 
 نامِ پاکش داروَست در جمله حال

با تلفّظ شش عقیده عُهْده دار

 
 گر مسلمانی بگو این رأس کار

اوَّلَشْ ایمان بخلّاق جهان

 
 ذوصفاتِ باکمالِ بی گُمان

علم و قُدْرَتْ،سَمْعُ وتَکْویْن و بَصَرْ

 
 با کلامُ و با ارادتْ زنده تر

علمُ و دانش از گُذشته تا اَبد

 
 قُدرتش عام میشود بر خیر بد

سَمْع او بی گوش شنیدن ای فتی

 
 نیست تکوین جز بخلقت با خدا

دان بَصَرْ دِیْدَنْ بدونْ چشم اَیْ پِسَرْ

 
 تو بگُو دِیْدِ خدا از سَرْ بِسَر

از کلام پُرْسِی بِگُو گُفْتَنْ بود

 
 حرف رَبْ بی صَوْت و بی ترتیب شود

حرفِ او حادِث نباشد ای فتی

 
 گُو بِقِدمتْ واجبش کردی ادَا

از اراده خواستِ هر چیزی بود

 
 گر خدا خواست کی بُوَدْ او رَدْ کند

زنده بودن را حیات دان ای بشر

 
 با حیات حاصل شود نوعی هنر

آن صفت ها ذاتِ او نیست ای ثقات

 
 بلکه قایم ذاتِ حَقْ با آن صفات

آن صفت ها را مپندار ذات اُو

 
 بَلْ نگو ذاتش مُغَایِر هَسْت بِاُو

واحد استُ و هَمْ قدیمُ و هَمْ اَبَدْ

 
 بی نیازُ و بی مَثِیلُ و هَمْ صَمَدْ

گر نباشد صنع صَانع در جهان

 
 نیست شود از کائناتی جُمْله آن

  رؤیتی او حق جوازش با خرد

 
 بلکه واجب رؤیتش در آخرت

فَعْل بنده خلق او هست بی گمان

 
 جز خدا خالق نباشد آن بِدَان

حق تعالی کسبِ جزیی داده است

 
 خیرُ بَدْ اسبَابِ آن ها بوده است

گر نباشد خَلق خَالِقْ در وُقُوعْ

 
 گُمْ شود آن کسبِ کاسب بی وقوع

حُسْن آن کَسْب با رضائی حَقْ شَوَد

 
 قُبحْ آن را بی رضائی سَرْ زَنَدْ

در عقائد مُؤمِنُ و مُسْلِم واحِدست

 
 فارِقَشْ را گو که حق را جاحِدَست

اِثْمِ اَعْظم جُزْ بتحلیل کُفْر نگو

 
 گر بتحلیل کرده باشد حتماً گو

عَفْوِ رب جز شرک اکبر جائز است

 
 رنج دَهَد بر ذنبِ اَصْغر حائز است

  قتل مقتول را نخواهد بی اجل

 
 بل اَجَل اُو را تمام کرد عزّوجل

کار اَصْلح واجبی نیست بر خدا

 
 تو نپندار نقش او حکمت جدا

ایمان آوردن به فرشتگان

دوّمَشْ باوَرْ ملائکْ ای ظَفَرْ

 
 خورد و نُوش نیست هم أنَاثِی هم ذَکَرْ

خَلْقِ آنها شد زِ نُورِی ذوالجلال

 
 زنده هستند تا قیامت بی ملال

آن همه مشغول ذکرند با اَدب

 
 نیست تَعِبْ تَعْبَانْ، بُوَند در عِشق رب

هر چه صورت آن تشکل میشوند

 
 دائماً از اَمرِ خالق پی برند

جبرئیل نازِل کند أمریْ إلاه

 
 بر پیامبرهای معصوم از گناه

میکائیل ارزاق خلق را عُهْده دار

 
 اسرافیل در نفخ صورش انتظار

قِصّة هاروتُ و ماروتْ ، بی اَصلْ

 
 شُد شُیُوعْ از کافرانِ بی نَسِلْ

کُفْر و الحاد نقضِ دِیْن را میکنند

 
 المدام لطمه بَرِ اسْلام میزنند

ایمان آوردن به کتاب های آسمانی

سوّمَشْ اِذْعَان بکُتْبِیْ آسمان

 
 غیر قرآن را نُسِخ گو بی گمان

آن همه بودند اُمُورِ مَقْطَعِی

 
 جز بقرآنْ حُکْم نَفرما مُسْمَعِی

یکصد و چار کُتْبِ خَالِق شد نزول

 
 از سَمَا نازل شدند بر چند رسول

ده صحیفه حظ آدم میشود

 
 او به اولادش از آن حکم میکند

شِیْث نَبِیْ پنجا کتاب را داده شد

 
 سی صحیفه هم بادریس قَادَ شد

سَهم ابراهیم بُوَد دَه از صُحُفْ

 
 حقّ موسی نَشْر توراة از کتب

بَهْرِ عیسی از خدا انجیل بُوَد

 
 حق داود از زَبُور پیرو کُنَد

چُون مُحَمَّدْ رَحْمَةٌ للعالمین

 
 حکم قرآنش ندارد جایگزین

حکم سابق با مُؤَیّد باین کتاب

 
 گفته شد جاز العَمَل ای مرد حساب

ژَرْف ترین بَحْر این قرآنست ای پسر

 
 بر سَرَتْ بگذار که باشی تاجِ سَر

این کتاب باشد سعادت بر شما

 
 هم باولادت و سائر رهنما

ایمان آوردن به پیغمبران

چارمش را تو بدان ای ذو العُقُولْ

 
 باوَرِ پیغمبران و هم رسول

ابتداء بود حضرت آدم پدر

 
 او محمّد خاتم است خیر البشر

بین آن دو خیلی آمد از عُقُول

 
 جمله شان گُویَم نبیْ بعضی رسول

هر کدام تبلیغ امّت کرده اند

 
 مُزدشان را از الاهی بُرده اند

عِصْمَتِ آنها چو گویم لازم است

 
 طاهرونش طَیِّبونش جازم است

انبیا را زیرکی هست از اِلٰه

 
 تابعانش را نگهداشت از تباه

نه پیامبر را اُولُوالعَزْم گفته اند

 
 هر کدام از رنج اُمَّت سوخته اند

نوح و ابراهیم و داود را بدان

 
 حضرتِ یعقوب و یوسف هم بخوان

حضرتِ اَیُّوبُ و موسی فاضل است

 
 حضرت عیسی، محمَّد کامل است

از اکاذِیبْ قصة داود اُوْرِیا

 
 قصة ایُّوب هم غرانِیْق را جدا

این همه اِسْرائِلیّات، ای پسر

 
 کذب مَینْ است این همه از سَر بِسَرْ

ایمان آوردن به قَدَر

پنجمش گرویدنست بر این قدر

 
 سرنوشتی خیر و شر بر این بشر

هر چه کاری اندکی شد یا کلان

 
 بی قَدَرْ ممکن نباشد ای فلان

سرنوشت هر کسی در ازل است

 
 هر چه پیش آید خدا فرموده است

خار و خَس جنبش ندارد بی قدر

 
 این خلایق را نباشد سر بسر؟

باورش کن با دلت هم با زبان

 
 تا بیابی طالِعِ هر دو جهان

ایمان آوردن به روز رستاخیز

شِیشُمش ایمان بآن روزِ جزاء

 
 از خلایق کس نَمانَد بل فنا

زنده میشد آن هَمَشْ از نو اَبَدْ

 
 پرسشی هست خواه نیکو خواه بد

کافران را جز جهنم جایی نیست

 
 جز بِرَنج و گفتن وای، چیز نیست

حظ مسلم جنّتِ جاوید شود

 
 راحتی پایدار رفاهی را دهد

عِیش و عِشْرَتْ حُور و دولت بیشمار

 
 دیدِ حقْ هم فوقِ لذّت بختیار

کافران قبل از قیامت در عذاب

 
 گورشان میشد زآتش فتح باب

لطفِ حق بر هر مسلمان جاریست

 
 قبرشان پُر نور و روحش ساریَسْت

روح آنها هر کجا خواهد رود

 
 خواه قبر و خواه جنّت میدود

دو فرشته در قبور پرسان شود

 
 دین و رب هم انبیا جویان شود

گر شنیدند ز این جوابی با صواب

 
 می شود بر او زجنّت فتح باب

روز محشر روی آتش پل شود

 
 کلِّ انسان روی پل باید رود

بعضشان عابر شوند چون مثل باد

 
 بعضی کُند و بعضی تند و بعض شاد

جمله کفّار در صراط لیز می خورند

 
 توی آتش سخت شکنجه می شوند

  در قیامت عَدل، الهی میشود

 
 بر مسلمان عفو، عافی می شود

حوض کوثر در قیامت حق بود

 
 گر بنوشی تشنگی را رفع کند

هست شفاعت از رسول و اولیاء

 
 بر گناهکاران  امّت روسیا

شناختن اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم

  مسلمی بیند رسول را ای صفا

 
 او صَحَابی است بِی ترَدُّد با وَفَا

چون ابوبکر از صحابه بهتر است

 
 رتبه اش عالیمقام وی مِهْتر است

وقت او رخ داد مصَائِبْ جور بجور

 
 جَیْش اُسَامة، هم قتال رِدّة بزور

هم قتال کرد با مسیلم کاذبان

 
 مانعین از واجباتِ مالشان

بوبکر شد مبتلا چندان بلاء

 
 صبر ایوب داده شد، لطفِ خدا

بوبکر کرد جمع قرآن ای فتا

 
 اقتداء بر آن بود راه هُدیٰ

وصفِ صدّیق خیلی بسیار ای جوان

 
 عاجز است از ذکر آنها هر زبان

بعد از آن فاروق اعظم میشود

 
 رُکن عدل پایه ی احکم می شود

عزّة اسلام را عمر کرد  آشکار

 
 سرنگون گشت کافران هم شرمسار

نقش او بود طرحِ تاریخ هجرتی

 
 بیت مال است هم تراویح سنتی

عول فرائض، منع متعه، گوش دار

 
 اخذ دُرَّة هم گشت شب بی شمار

آن یهود شد دربدر بی خانمان

 
 از حجاز اخراج شده اند بی آمان

  فتح او هست مصر و روم هم با شام

 
 هم عراق و ایران است والسلام

بعد از آن شد وقت عثمان با حیا

 
 او بمردم نیکوکار بود با وفا

عُهده دار شد بر اذانگو رزقشان

 
 واگذار کرد مردمان را عشرشان

ابتکار او فراوان ای عُقُول

 
 وسعَتِ مساجد الحرام و رسول

خطبه عید را مقدّم کرده اند

 
 شُرْطَه مقصور در مساجد ساخته اند

پیش نهاد اذانِ اوَّل در جُمَعْ

 
 واجب است آن را اجابت مَن سَمَعْ

قبْرس افریقا فتوحات عثمان

 
 ارمنی، قفقاز  و هم با سیستان

بعد عثمان هم علی آمد به کار

 
 با فِتَن، آشوب و غوغا گرفتار

  پیشه کرد برد باری آن عالیمقام

 
 برملا کرد حق به صبر او مستدام

گر چه با هزار شورش مبتلا

 
 وی عمل کرد حق ربّ را در ملا

بعد از آن ابنش حَسَن شد جایگزین

 
 شش ز ماه ترتیب دهنده امر دین

این خلفاء راشدین است ای بشر

 
 مجریانِ حقّ اسلام سر بسر

این امیران جانشین حق بوده اند

 
 امر الهی هم رسول فرموده اند

از صحابه عیب جوئی تو مَکُن

 
 آن همه شان صادقند بر دین رُکُن

شناختن مذاهب چهارگانه

مذهب احناف تَقَلُّدْ بوحنیف

 
 راه انور، طرق اکبر، هم مُنِیفْ

مالکی،  مالک تقلّد می کنند

 
 در مدینه خَیْر بُلْدَان بوده اند

شافعی هم ابن ادریس پیروند

 
 در فروعات زآن فقیه پیرو شوند

حنبلی حق احمد حنبل پیرو است

 
 برخی از آن در فریب مردم است

پیروی کردن ز هر یک مجتهد

 
 جائزست، پرهیز زتلفیق حتم بود

علامتهای رستاخیز

چند علامت از قیامت تو بدان

 
 دابة هم دجال و دیگر هم دخان

آفتاب طلوعش از مغرب شود

 
 بعد از آن نزول عیسی هم بُوَد

یأجوج مأجوج در شود برملا

 
 مردم میشوند با سه خسوف مبتلا

خسف مغرب با جزیره، مشرقی

 
 آخرش آتش براند سائقی

ای خدا ما را نگهدار هر زمان

 
 چه در این چه آخرت در هر مکان

تمت بالخیر

15 آذر مطابق 28 ربیع الثانی روز دوشنبه سال 1400 شمسی، 1443 قمری

الدُرر النضیدة فی نظم العقیدة

تألیف

استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی

بسْمِ اللهِ الرَّحمَن الرَّحیمِ

اننغـــل خـالـقــــا اول بـــار بـــر در

قـدیـم در بــاقـی در حـی بـصــر در

اشیـــدر آشـکـاری ســـرنـی دایـــم

بـلـر مـذکـــور مـا بــارثـن خــدایـم

کـلام تکـویـن ارر قـدرت صفاتــی

مقـدّس در آننــگ شــأنـی و ذاتــی

اراده ایـلثــــا هـــــر ممکـنــی‌ گـــا

گلـــر بــارا چکلـمـی مشکـلــی‌ گـا

گــرک دالــدر بیک الله‌غـا بـر شـئ

نظیـری دنگدشی بولمذ اوشول حـی

ملائـــک‌گـا اننغــــل ای مـسلمــان

یــردّی نـوری دن قـدرتـلی سبحـان

هــوس آرزوثی بولمــذ اکل شـُـربـا

بـویـن غـویغــوجـــدر درگـاه قُـربـا

ننــر دیمک‌ لگنـگ دوغـری نـمـادا

ارر ذاکـــر مـــدام ربُّ الــعـبـــــادا

کتاب‌ لرغـــا  انــن حـق در تمـامـی

شـریـعت بـذلـــرا طنگـری پـیـامــی

ولـی قـرآنـمـــذ نـسـخ ادّی کل‌ نی

هــدایــت ایلـــدی بـذلرگا یـول‌نـی

نبی‌ لـــرگـا اننغــل ثـانـی کـوب در

صـفــی در اوّلــی هـمـــاگــا اب در

محمـّــد ختمـی در خیـــر الخـلایـق

رسـل‌لـــرســـروری مظهــرحقـایـق

نبـی کوب در اولرننگ ثانی مجهول

عــددلـرنـی ادنـگ الـله‌ غـا مـوکول

صــدق تبلیــغ فــطانت در صفــاتـی

بـولـــر معصــوم ابــد بولمذ عصاتی

قیــامــت‌غــا اننغـــل ای مسلمـــان

گلــر شک ثــذ اونگدن یوم حسبان

اولــر جاندارلــرنگ بارچثـی بــردن

یمشغـــادن چقـــر دیــرلثـا گـوردن

حشــر خــوفــا دشــر بارچـــا ارنلـر

فقــط اوذنــی دلار اونــی گــورنلـر

محمـّــد غیـغــــرر وا امّتـــا دیـــب

شفـاعتچــی بــولـــر یا ربّنـــا دیـب

دشـــر کافـــر مدامـی لــق عـــذابـا

مسلمـانــی چکـــر آنگثــاد حسـابــا

عــدل میـــزان بلــن اعمـال چکلــر

ثـوابــی کــوب گلــن کـوثـر یقی‌لر

ثونــدن کــوثرنـگ کم ایلثــا نـوش

جــزم بل ثوثمـذ اول صاحب هـوش

تـــرازودا گنـــاه کان گلثـــا ای یار

خدایــم گچمثــا چـن مشکلنگ بار

جهنّــم‌دا غـُـریلن غِــل صــــراط‌دن

گچیــرلــر ثــذلــری اول متـن اودّن

قیامــت‌دن اوذول قبـــرنــگ اذاثـن

گــوررثن بــد عمل‌لــرننگ جـزاثن

گلــر منکـر نکیــر ثــورغچی ثنـدن

کمــا امّت کمــا غُـل هیثـی دینــدن

جوابـن دوغری بـرثنگ ای سرافراز

ادر جنـّـت درن ثــذلــــر اچـــن باز

اننغـــل ثـــن قـدرغـــا ای مسلمــان

فعــل‌لــــر بـارثــی تقدیـــر رحمـان

یمــن یغشی عمــل ایــرکی یذو در

بوذلمـذ ایدْگِمذ پس حکمی شو در

شیاطیــن انس و جــن بارچــا فرشته

غـِـرب بلمـــذ اولــر بــرلشـثا رشتــه

بــلا تقدیــر تـکان اورمــذ یلــک‌لر

نچـک دوران اورر ابــر و فلــک‌لـر

جبـــر دا در فعــالی بنـ‌ـده ای یــــار

خــدا خلقــی بشــر کسبی غوشلیـار

اننغـــل جنّتـــا فـضلـــی خـــــدا در

تــوکنمــــذ نعمتــی بـی‌انتهـــــا در

ابــد در خــوشلغی انــواع هوذیــری

غـوچرلر کیف ادب اول حور غیذی

یــوقــرقی لــــذّتی دیــدار خـدا در

یــذن گــورمک نهــایت اشتــها در

اننغــل دوزخـا حــــــق در عـــذابی

ثولمـــذ جــاودان کــوب در عقابی

رســول معراجـی حــق گورا بلن در

اویالـــق‌دا عجب سیــــری قلــن در

کـــرامت حـــق ارر بــل اولیــاء دن

بـولـــر ثیلـــغ ولی‌لــرگا خــــدا دن

نبــی‌دن ثونـگ غوی بل بوبکـــرنی

اکنجی در عمــر آیـغــل ذکـــرنـی

اچنجی‌نـی بلنــگ عثمــان ســــرور

علـی دوردنـجثــی کـــرّار حیــــدر

بــذا نعمان امامــی فـــرع دیـــن در

ابــوحـنیفـا فقیهــــی تـابـعیـــــن در

ابو منصـــور محمـّــد ماتـــریــــدی

اصــول بشــدغمــذ ایمان مریـــدی

طــریقت‌دا نقشبنــدی مــــرام مــــذ

هـــدایت حلقـــه‌ثی آرزولی کام مـذ

عقــائـــد بلمگــــن ایمـانی کـــم در

عمل هــر چنــد ادر نقصـانی جـم در

خـــداونـــدا کریـمـــو مهــربـانـــم

عمــل ایمـانـمـــذ ثـن ایـلا سـالـــم

تمت بالخیر

10/2/1371 هجری شمسی

إکلیل المسلمین فی نظم أصول الدین

تألیف

استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی

بسم الله الرحمن الرحیم

تَعَلَّمْ یا فَتَـی عِلْـمَ الاُصُـوْلِ
لُزُوْمٌ حِفْظُـهُ  یـا ذَا الْـعُقُـوْلِ
فَمَذْکـوْرٌ ثَـلاَثٌ مُـسْتَحِیـلٌ
وَ اِمْکانٌ وُجُوْبٌ خُذْ مَـقُـوْلِ
مِثَالُ الاَوَّلِ  وُجْـدَانُ‌ شِــرْک
وَ قُلْ ثَانِیهِ عَالَمْ  ذُوْ شُـغُـوْلِ
فَتَرْکیبٌ مِنَ الْجُـزْءِ الْفَـرِیـدِ
فَنَاءٌ بَعْدَ وُجْـدٍ‌  وَ الْـحُصُـوْلِ
مِثَـالُ الثَّـالِـثِ رَبٌّ‌ حَـکیـمٌ
بَدِیعُ  الْکوْنِ وَ الْخَلْقِ الْجُثُوْلِ
فَمَنْعُوْتٌ بِاَوْصَـافٍ قَـدِیمَـةْ
حَیـاةٌ‌ قُــدْرَةٌ‌ عِلْــمٌ عَمُــوْلِ
وَ تَکوِینٌ کـلاَمٌ ذُوْ بَـصَـارَةْ
مُرِیدٌ سَامِـعٌ فُـزْ  بِـالْـمَقُـوْلِ
صِفَاتٌ لَمْ‌تَکـنْ ذَاتـاً لِـرَبِّـی
وَ لاَ غَیـراً لَـهُ لاَ ذَا الاُفُــوْلِ
وَ لَمْ‌یحْتَجْ لِشَئٍ لَمْ‌ یجَـانِـسْ
قَـدِیـمٌ بَـاقِـی مَنْـعُ  الْعَبُـوْلِ
وَحِیدٌ دَائِمـاً مَـا فِیـهِ شِـرْک
وَ لاَ کـلٌّ وَ بَـعْضٌ ذُوْ شُمُوْلِ
فَلَمْ‌ یبْصِرْهُ عَینٌ فِی ذِهِی قَطْ
وَ لَـکـنْ مَـرْعِی بَعْدَ النُّقُـوْلِ
هُـوَ  الْخَالِـقْ لاَفْعَـالِ الْعِبَـادِ
فَـلاَ یرْضَی لِکسْبٍ مَّا سُفُوْلِ
وَ لِلَّه مَلاَئـِک فَـاجـْزِمُـوْهَـا
بِلاَ اُنْثَـی وَ ذُکـرَانٍ  فُـحُـوْلِ
خَلِیقَاتٌ مِـنَ النُّـوْرِ الاِلَهِـی
فَلَیسَتْ بِالشَّرُوْبِ وَ الاَکـوْلِ
مُطِیعَـاتٌ لاَمْـرِ اللَّـهِ طُـرًّا
مَصُوْنَاتٌ عَـنِ الاَمْـرِ‌ الْغُفُــوْلِ
وَ فَرْضٌ لاَزِمٌ  اِیمَانُ کتْـبٍ
اُولِی اَمْرٍ وَ حُـکـمٍ ذِی ‌نُفُــوْلِ
وَ قُرْآنٌ حَکیـمٌ نَاسِخُـوْهَـا
اِلَــی یـوْمِ التَّنَـادِ وَ الْـفُصُـوْلِ
کلاَمٌ غَیـرُ مَخْلُـوْقٍ بَـلِیـغٌ
وَ مَقْــرُوْءٌ بِلُسْـنٍ ذِی اُثُـــوْلِ
وَ اِیمَانُ النَّبِی حَتْـمٌ عَلَیـنَـا
اَبُــوْنَـا آدَمُ بَــدءُ  الـرَّسُــوْلِ
خِتَــامٌ لِلنَّبِییــنَ مُـحَـمَّـدْ
شَـفِیــعُ الاُمَّــةِ وَاعِ الـنُّـزُوْلِ
وَمِنْ آدَمْ اِلَی خَاتَمْ کـثِیـرٌ
ینَابِیــعُ الْعُلُــوْمِ وَ الْـفُضُــوْلِ
بِهِمْ فُطْـنٌ‌ بَـلاَغٌ ذُوْ  اَمَـانٍ
وَ مَعْصُوْمٌ مِنَ الاَمْرِ الْـعُطُــوْلِ
مَعَادُ الْخَلْقِ بِالاَجْسَادِ  حَـقٌّ
تُعَـادُ الـرُّوْحُ فِیهَـا  بِالْکمُــوْلِ
وَ لِلْحَیوَانِ خُذْ کوْنِی تُرَابـاً
بُعَیدَ‌ الْحَسْبِ وَالْحُکمِ الْفُصُوْلِ
وَ اَمَّا الْکافِرُ فِی النَّارِ دَائِـمٌ
وَ لِلْمُسْلِمْ مَـوَازِیــنُ الْعُــدُوْلِ
ثَقِیلُ‌الْخَیرِ‌ نَاجِی عَنْ عِتَابٍ
لَــهُ عِیــشٌ دَوَامُ بِالْـحُلُـــوْلِ
وَ تَقْدِیرُ الاِلَهِی کلَّ  شَـیءٍ
حَقِیــقٌ ثَابِــتٌ لاَ ذُوالبُطُــوْلِ
وَ لِلاِنْسَانِ فَـعْـلٌ اِخْـتِیـارٌ
فَلاَ جَبْرٌ وَ تَفْوِیضُ الْــوُکــوْلِ
  فَعَبْدٌ کاسِبٌ وَ اللَّهُ خَـالِـقْ
وَ لاَیرْضَی بِـهِ سُفْـلُ الْعُقُــوْلِ
وَ مَا لاَزِمْ عَلَی اللَّه صَلاَحٌ
هُوَ الْمُخْتَارُ فِی کـلِّ  السُّبُــوْلِ
عَذَابُ الْقَبْـرِ بِالْکفَّــارِ حَتْــمٌ
یرَی بَعْضُ الْعُصَاةِ ذِی الْکبُوْلِ
سُؤَالٌ فِیهِ حَـقٌّ مِــنْ ثَــلاَثٍ
نَبِی خَالِـقٍ دِیــنِ الــرَّسُــوْلِ
وَحَوْضُ الْکوْثَـرِ حَـقٌّ لَدَینَــا
دُفُوْعُ الظَّمْأِ فِی یوْمِ الْـحُفُـوْلِ
صِرَاطُ النَّارِ جَزْمٌ صَـدِّقُـوْهَـا
فَلَمْ ینْطِقْ بِهَا لِـسْـنُ الْـعَثُـوْلِ
سُهُـوْلُ الْعَبْـرِ لِـلاَبْــرَارِ حَـقٌّ
وَ زَلَّتْ فِیـهِ اَقْـدَامُ الْـخَـذُوْلِ
وَ لِلاَتْـقَـی جِـنَـانٌ خَـالِـدَاتٌ
بِلاَ وَصْفِ الْخُرُوْجِ وَ النُّکـوْلِ
وَ مَنْ یدْخُلْ بِهَا یخْلُدْ  نَـعِیمـاً
شَبَابَ السِّنِّ فِی عَقْلِ الْکهُـوْلِ
لاَهْـلِ الْـکفْـرِ نَـارٌ زَمْهَـرِیـرٌ
مَجَازِیعٌ بِهَـا خَـلْـدَ الْـکلُـوْلِ
لِمَنْ یصْلَی مِنَ الْعَاصِی خُرُوْجٌ
اِذَا اسْتَوْفَی مُجَازَاتِ الْـفُعُـوْلِ
شَفَـاعَـاتُ الْـخِیـارِ لِلْـعُصَـاةِ
حَقِیقَاتٌ صَرِیـحَـاتُ الـنُّقُـوْلِ
وَ مِعْرَاجُ النَّبِـی یقْظَـانَ حَــقٌّ
بِجُثْمَـانٍ وَ رُوْحٍ ذِی صُـقُـوْلِ
ظُهُوْرُ الْخَارِقِ سِـتٌّ مُـسَمَّـی
بِاِرْهَاصِ النَّبِی قَبْلَ الْـوُصُـوْلِ
وَ اِعْجَــازٍ لَــهُ بَعْــدَ الْبَـلاَغِ‌
کـقُـرْآنٍ اِلَـی یـوْمِ  الـذُّیـوْلِ
وَ اِکـرَامِ الْـوَلِـی مِـنْ اُمَّـتِیـهِ
وَ عَوْنٍ مِنْ عَـوَامٍ کالْـجَهُـوْلِ
وَ هُوْنِ الْفَاسِقِ مَا لَـمْ‌ یوَافِــقْ
فَاسْتِـدْرَاجِـهِ وِفْـقَ الـسَّئُـوْلِ
اَبُـوْبَکـرٍ عَـلاَ فَضْـلاً جَمِیـعَـا
بِـاِیمَـانٍ وَ اِحْسَــانٍ جُــزُوْلِ
وَ فَارُوْقٌ سَمَی بَعْدَ الْـعَتِیـقِ
مُبِیداً مَوْکبَ الْکفْرِ الشُّکـوْلِ
فَذُوالنُّوْرَینِ حَاوِ الْفَضْلِ طُرًّا
بِـاَخْـلاَقٍ جَمِیـلٍ ذِی بُـذُوْلِ
عَلِی حَیدَرْ فَضِیلٌ بَعْـدَ هَـذَا
شُجَاعٌ ذُوْ عُلُـوْمٍ ذُوْ بُـطُـوْلِ
لاَصْحَابِ النَّبِی فَضْلٌ کثِیــرٌ
اُولُوْ خَیفٍ ذَوُوْ دَمْعٍ هُجُـوْلِ
دُعَاءُ الْحَـی لِلاَمْـوَاتِ نَفْــعٌ
وَ بَذْلُ الْمَالِ فِیهِمْ ذُوالْمَنُـوْلِ
وَ دَجَّالٌ خَبِیثٌ سَوْفَ یأتِــی
فَعِیسَی عَامِلٌ قَتْـلَ الْـقَتُـوْلِ

تمت بالخیر

9/3/1371 هجری شمسی

السفینة المُنجیة المُعدّة للأمة الناجیة

تألیف

استاد الحاج عبدالرحمن آخوند تنگلی

بسم الله الرحمن الرحیم

آمَنَّا بِاللهِ الأَحَدِ الصَّمَدِ القَدِیْمِ البَاقِی الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ، فَلَهُ صِفَاتٌ أزَلِیَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ و هِی القُدْرَةُ و الإرَادَةُ و العِلْمُ و الحَیَاةُ و السَّمْعُ و البَصَرُ و الکَلامُ و التَّکْوِیْنُ و هُوَ خَالِقُ کُلِّ شَیءٍ و خَالِقُ أفْعَالِ العِبَادِ کُلِّهَا مِنَ الکُفْرِ و الإیْمَانِ و الطَّاعَةِ و العِصْیَانِ و مَا هُوَ الأصْلَحُ فَلَیْسَ بِوَاجِبٍ عَلَیْهِ تَعَالی، یَهْدِیْ مَنْ یَشآءُ و یُضِلُّ مَنْ یَشَآءُ، فَلا یُسْألُ عَمَّا یَفْعَلُ و هُمْ یُسْألُونَ.

و مَا یُوْجَدُ مِنَ الألَمِ فِی المَضْرُوْبِ عَقِیْبَ ضَرْبِ إنْسَانٍ و الاِنْکِسَارِ فِیْ المَکْسُوْرِ عَقِیْبَ کَسْرِ إنْسَانٍ و المَوْتِ القَائِمِ بِالمَیِّتِ عَقِیْبَ القَتْلِ و مَا أشْبَهَهَا کُلُّ هٰؤُلاءِ بِخَلْقِ اللهِ تَعَالَی لا صُنْعَ لِلْعَبْدِ فِی تَخْلِیْقِهَا، فَالمَقْتُوْلُ مَیِّتٌ بِأجَلِهِ.

و لِلْعِبَادِ أفْعَالٌ اِخْتِیَارِیَّةٌ یُسَمُّوْنَهَا کَسْبَاً، یُثَابُونَ بِهَا و یُعَاقَبُوْنَ عَلَیْهَا. فاللهُ تَعَالی لَیْسَ بِعَرَضٍ و لا جِسْمٍ و لا یَتَمَکَّنُ فِی مَکَانٍ و لا یَجْرِی عَلَیْهِ زَمَانٌ و لا یَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهِ و قُدْرَتِهِ شَیءٌ و لا یُرَیٰ فِی هَذِهِ الدُّنْیَا بَلْ هُوَ مَرْئِیٌّ لِلمُؤمِنِیْنَ یَوْمَ القِیَامَةِ أسْمَائُهُ الحُسْنَیٰ تِسْعَةٌ و تِسْعُونَ.

و آمَنَّا بِمَلائِکَةِ اللهِ تَعَالی و هُمْ خَلَائِقُ مُکْرَمُوْنَ لا یُوْصَفُوْنَ بِذُکُوْرَةٍ و لا أنُوْثَةٍ و لا یَعْصُوْنَ اللهَ مَا أمَرَهُمْ و یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤمَرُوْنَ و آمَنَّا بِکُتُبِ اللهِ تَعَالَی المُنَزَّلَةِ عَلَی رُسُلِهِ مِنَ الصَّحَائِفِ و التَّوْرَاةِ و الزَّبُوْرِ و الإنْجِیْلِ و القُرْآنِ فَکُلُّهَا مَنْسُوخٌ بِالقُرآنِ و هُوَ کِتَابٌ عَالَمِیٌّ یَبْقَی حُکْمُهُ إلَی آخِرِ الدَّهْرِ.

و آمَنَّا بِأنْبِیَآءِ اللهِ تَعَالَی کُلِّهِمْ و هُمْ کَثِیْرُوْنَ أوَّلُهُمْ أبُوْنَا آدَمُ عَلَیْهِ السَّلامُ و آخِرُهُمْ و أفْضَلُهُمْ نَبِیُّنَا مُحَمَّدٌ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ و سَلَّمَ و بَیْنَهُمَا أنْبِیَاءُ کَثِیْرُوْنَ کُلُّهُمُ الأذْکِیَاءُ النَّاصِحُوْنَ و الأُمَنَاءُ المُبَلِّغُوْنَ و الأتْقِیَاءُ المَعْصُوْمُوْنَ و العِصْمَةُ و الطَّهَارَةُ مُخْتَصَّةٌ بِهِمْ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَیْهِمْ أجْمَعِیْنَ.

و آمَنَّا بِتَقْدِیْرِ اللهِ تَعَالی خَیْرِهِ و شَرِّهِ و کُلُّهُ مِنْ عِنْدِهِ، فَالمَخْلُوقَاتُ کُلُّهَا مَا کَانَتْ مِنْهَا و مَا تَکُوْنُ قُدِّرَتْ فِی الأزَلِ قَبْلَ خَلْقِ الکَائِنَاتِ بِأسْرِهَا بِآلافٍ مِنَ السِّنِیْنَ ثُمَّ أُخْرِجَتْ فِی وَقْتِهَا إلَی الوُجُودِ.

و آمَنَّا بِالیُوْمِ الآخِرِ و هُوَ الیَوْمُ الَّذِیْ یُحْیِیْ اللهُ تَعَالَی الخَلائِقَ کُلَّهَا بِأجْزَائِهَا الأصْلِیَّةِ فَتُوْزَنُ أعْمَالُهُمْ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِیْنُهُ فَأولٰئکَ هُمُ المُفْلِحُوْنَ و مَنْ خَفَّتْ مَوَازِیْنُهُ فَأولٰئِکَ الَّذِیْنَ خَسِرُوا أنْفُسَهُمْ.

فَالمُؤمِنُوْنَ و الأبْرَارُ کُلُّهُمْ فِی الجَنَّةِ و الفَاسِقُوْنَ و الکُفَّارُ کُلُّهُمْ فِی النَّارِ فَیُعَاقِبُهُمُ اللهُ عَلَی ذُنُوْبِهِم عَدْلاً و قَدْ یَعْفُوْ عَنْ عُصَاةِ المُسْلِمِیْنَ فَضْلاً، و شَفَاعَةُ الأنْبِیَآءِ و الأوْلِیَآءِ لَهُمْ حَقٌّ، و تَنْعِیْمُ أهْلِ الطَّاعَةِ فِی القَبْرِ حَقٌ و تَعْذِیْبُ الکُفَّارِ فِیْهِ بِأسْرِهَا و لِبَعْضِ عُصَاةِ المُسْلِمِیْنَ حَقٌ و إعَادَةُ الرُّوحِ إلَی العَبْدِ فِی القَبْرِ و ضَغْطَتُهُ حَقٌ و سُؤالُ مُنْکَرٍ و نَکِیْرٍ فِیْهِ حَقٌ فَالمَوْتُ حَقٌ و البَعْثُ حَقٌ و الوَزْنُ حَقٌ و الکِتَابُ حَقٌ و السُؤالُ حَقٌ و الجَنَّةُ حَقٌ و النَّارُ حَقٌ و هُمَا مَخْلُوقَتَانِ لا فَنَاءَ لَهُمَا و لا یَفْنَیٰ اَهْلُهُمَا.

و مُعْجِزَاتُ الأنبِیَآءِ حَقٌ و کَرَامَاتُ الأوْلِیَآءِ حَقٌ و مِعْرَاجُ نَبِیِّنَا بِشَخْصِهِ فِی الیَقْظَةِ إلَی السَّمآءِ ثُمَّ إلَی مَا شَاءَ اللهُ تَعَالَی حَقٌّ، فَالکُفْرُ و المَعَاصِی بِخَلْقِ اللهِ تَعَالَی و إرَادَتِهِ لا بِرِضَاهُ، فَاللهُ تَعَالَی لا یَغْفِرُ أنْ یُکْفَرَ بِهِ و یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَشَآءُ مِنَ الصَّغَائِرِ و الکَبَائِرِ و عَذَابُهُ تَعَالَی عَلَی الصَّغِیْرَةِ و عَفْوُهُ عَنِ الکَبِیْرَةِ جَائِزٌ إذَا لَمْ تَکُنْ عَنْ اِسْتِحْلالٍ و اِسْتِحْلالُ المَعْصِیَةِ کُفْرٌ و الاِسْتِهَانَةُ بِهَا کُفْرٌ و الاِسْتِهْزَاءُ عَلَی الشَّرِیْعَةِ کُفْرٌ و الیَأسُ مِنَ اللهِ تَعَالَی کُفْرٌ و الأمْنُ مِنْ عَذَابِ اللهِ تَعَالَی کُفْرٌ و رَدُّ النُّصُوْصِ کُفْرٌ و تَصْدِیْقُ الکَاهِنِ و السَّاحِرِ و المُنَجِّمِ بِمَا یَخْبِرُوْنَ عَنِ الغَیْبِ کُفْرٌ.

و القُرآنُ کَلَامُ اللهِ تَعَالَی غَیْرُ مَخْلُوْقٍ و مَنْ قَالَ إنَّهُ مَخْلُوْقٌ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللهِ العَظِیْم، و یَلزَمُ لِلْمُسْلِمِیْنَ إمَامٌ و هُوَ لا یَنْعَزِلُ بِالفِسْقِ و الجَوْرِ و لا یَلْزَمُ أنْ یَکُوْنَ مَعْصُوْماً و لا أنْ یَکُوْنَ أفْضَلَ أهْلِ زَمَانِهِ و تَجُوْزُ الصَّلاةُ خَلْفَ کُلِّ بَرٍّ و فَاجِرٍ.

و نُصَلِّی عَلَی کُلِّ بَرٍّ و فَاجِرٍ. و نَکُفُّ عَنْ ذِکْرِ الصَّحَابَةِ إلَّا بِخَیْرٍ و نَشْهَدُ لِلعَشَرَةِ مِنْهُمْ بِالجَنَّةِ و أرْبَعَةٌ مِنَ العَشَرَةِ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ أبُوبَکْرٍ الصِّدِّیْقُ و عُمَرُ الفَارُوْقُ و عُثْمَانُ ذُوالنُّوْرَیْنِ و عَلِیٌّ المُرتَضَیٰ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ، فَضِیْلَتُهُمْ و خَلَافَتُهُمْ عَلَی هَذَا التَّرْتِیْبِ المَذْکُوْرِ.

و مَرْجِعُ أهْلِ السُّنَّةِ و الجَمَاعَةِ فِی أُصُولِ الدِّیْنِ رَجُلَانِ الإمَامُ أبُو مَنْصُوْرٍ المَاتُرِیْدِیُّ و الإمَامُ أبُو الحَسَنِ الأشْعَرِیُّ و فِی فُرُوْعِ الدِّیْنِ أرْبَعَةُ رِجَالٍ الإمَامُ الأعْظَمُ و الإمَامُ مَالِکُ و الإمَامُ الشَّافِعِیُّ و الإمَامُ أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِمْ و فِی التَّصَوُّفِ الأوْلِیَآءُ الکَامِلُوْنَ المُکَمِّلُوْنَ الشَّیْخُ بَهَاءُ الدِّیْنِ المَشْهُوْرُ بِشَاهِ نَقِشْبَنْد و الشَّیْخُ عَبْدُالقَادِرِ الجِیْلانِیُّ و الشَّیْخُ شَهَابُ الدِّیْنِ السُّهْرَوَرْدِیُّ و الشَّیْخُ نَجْمُ الدِّیْنِ الکُبْرَیٰ و الشَّیْخُ خَوَاجَه مُعِیْنُ الدِّیْنِ الچَشْتِیُّ قَدَّسَ اللهُ أسْرَارَهُمْ فَهٰؤُلاءِ المَرَاجِعُ الأصُوْلِیَّةُ و الفُرُوعِیَّةُ و أصْحَابُ الطَّرَائِقِ الصُّوْفِیَّةِ و الآخِذُوْنَ بِمَذْهَبِهِمْ و الدَّاخِلُوْنَ فِیْ مَسْلَکِهِمْ عَلَی هُدَیً مِنْ رَبِّهِمْ فَأولٰئکَ هُمُ المُفْلِحُوْنَ.

فَالتَّقْلِیْدُ جَائِزٌ و التَّلْفِیْقُ بَاطِلٌ و المَسْحُ عَلَی الخُفَّیْنِ رُخْصَةٌ و التَّرَاوِیْحُ سُنَّةٌ و إنْکَارُهُمَا بِدْعَةٌ و فِی أدْعِیَةِ الأحْیَاءِ لِأمْوَاتِهِم و إعْطَاءِ الصَّدَقَاتِ عَنْهُمْ خَیْرٌ و نَفْعٌ لَهُمْ فَالمَوْتَیٰ یَعْرِفُوْنَ زُوَّارَهُمْ و یَسْمَعُوْنَ أصْوَاتَهُمْ.

فَنِدَاءُ أحْبَابِ اللهِ تَعَالَی أحْیَاءً کَانُوا أوْ أمْوَاتاً، و التَّوَسُّلُ بِذَوَاتِهِمِ الشَّرِیْفَةِ و الاِسْتِعَانَةُ مِنْ أرْوَاحِهِمِ الکَرِیْمَةِ لِتَسْهِیْلِ المُشْکِلَاتِ و تَحْصِیلِ المَطْلُوبَاتِ أمْرٌ مَشْرُوْعٌ لا یَسْتَرِیْبُ فِیْهِ إلَّا مُنْحَرِفٌ عَنِ الحَقِّ و الصَّوَابِ لِأنَّ اللهَ الحَکِیْمَ جَعَلَ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ بَعْضَهَا أسْبَابَ الخَیْرِ و بَعْضَهَا أسْبَابَ الشَّرِّ کَمَا جَعَلَ بَعْضَ الأُمُوْرِ طَاعَةً و بَعضَهَا مَعْصِیَةً فَالتَّعَلُّقُ بِأسْبَابِ النَّفْعِ و التَّجَنُّبُ عَنْ أسْبَابِ الضُّرِّ أمْرٌ لازِمٌ مَعَ اِعْتِقَادِ أنَّ الأسْبَابَ لا تَأثِیْرَ لَهَا إلَّا بِإذْنِ اللهِ تَعَالَی.

فَأجْزَاءُ الأنْبِیَآءِ و الأوْلِیَآءِ مِنَ اللِحْیَةِ و شُعُورِ الرَّأسِ و أظْفَارِ الیَدِ و الرِّجْلِ و مَا مَسَّ بِأبْدَانِهِمِ المُبَارَکَةِ مِنَ الأشْرِبَةِ و الأطْعِمَةِ و الألْبِسَةِ و الأمْکِنَةِ و غَیْرِهَا أشْیَاءُ مُتَبَرِّکَةٌ و أسْبَابٌ مُؤَثِّرَةٌ لِلتَّشَرُّفِ بِشَرَافَتِهِم و الاِسْتِفَاضَةِ بِفُیُوضِهِم فکُلُّ خَیْرٍ فِی اِتِّبَاعٍ مِنْ سَلَفٍ و کُلُّ شَرٍّ فِی اِبْتِدَاعٍ مِنْ خَلَفٍ.

فَالأذْکَارُ و الأدْعِیَةُ و قِرَائَةُ القُرآنِ فِی أدْبَارِ الصَّلَوَاتِ و المُصَافَحَةُ بَعْدَ تَمَامِ الأوْرَادِ و الحِیَلُ الشَّرْعِیَّةُ و الدَّوْرُ الإسْقَاطِیُّ و الاِحْتِفَالُ المَوْلِدِیُّ و التَّعَاوِیْذُ عَلَی الأعْنَاقِ أوِ السَّیَّارَاتِ أوِ البُیُوْتِ أوِ المَزَارِعِ أوْ نَصْبُ عِظَامِ الرُّؤُوْسِ أوِ النُّطَّارِ فِیْهَا و غَیْرُهَا مِمَّا تَفْعَلُهُ عَامَّةُ المُسْلِمِیْنَ تَبَرُّکَاً أوْ تَفَؤُّلاً فَکُلُّهَا أمْرٌ مَنْدُوْبٌ و مَسْلَکٌ مَسْنُوْنٌ مِنَ السَّلَفِ و الخَلَفِ.

و مَا أخْبَرَ بِهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ و سَلَّمَ مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ حَقٌ، مِنْهَا مَجِیْئُ المَهْدِیِّ و هُوَ إمَامٌ عَادِلٌ مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا یَخْلُقُهُ اللهُ تَعَالَی مَتَی شَاءَ و یَبْعَثُهُ نُصْرَةً للسُّنَّةِ و قَمْعاً لِلْبِدْعَةِ و مِنْهَا الدُّخَانُ و خُرُوْجُ الدَّجَّالِ و نُزُولُ عِیسَی عَلَیْهِ السَّلامُ و خُرُوجُ دَابَّةِ الأرْضِ و خُرُوْجُ یَأجُوْجَ و مَأجُوْجَ و ثَلَاثَةُ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالمَشْرِقِ و خَسْفٌ بِالمَغْرِبِ و خَسْفٌ بِجَزِیْرَةِ العَرَبِ و آخِرُ ذٰلِکَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الیَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إلَی مَحْشَرِهِم. و اللهُ تَعَالَی أعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

تمت بالخیر

30/10/1396 هجری شمسی

أیُّهَا الإخْوَانُ هٰذَا فَوْزُکُمْ

 فَاعْلَمُوا فِیْهَا النَّجَاةُ و الخَلاصْ

هٰذِهِ فَرْضٌ لَکُمْ هَا فاحْفَظُوا

 مَنْ هَمَلْ فِیْهَا یُلَاقِی الاِرْتِعَاصْ

شعر من المؤلف من البحر الرمل محذوف العروض و مکفوف الضرب


1ـ رونق الاسلام دا شيله گلب در: اوّل اول شش مؤمنٌ به ديدي لر ـ اشبو لفظه اختصاری غويدی‌لر. ص/87.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *