شماره 24 ـ فضیلت جشن میلاد رسول و مولدخوانی و دلائل جواز آن از کتب اهل سنت

مطالب مهم این سخنرانی:

شکر «محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه و سلم» بر همه واجب است، خداوند کریم در حدیث قدسی میفرماید «لولاک لولاک لما خلقت الافلاک».

معنی «شُکر بر نعمات خداوند» فرمانبرداری از اوست و بزرگترین نعمت خداوند «محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم» است.

«مولد خوانی» از تعظیم و بزرگداشت پیامبر علیه السلام محسوب میشود ـ بیان چندین بیت از علمای کرام علی الخصوص امام اعظم در مورد مولدخوانی.

اعمال مجتهدین چهار مذهب (اما اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل) در روز تولد پیامبر و احساس آنها در این باره و اقوال ایشان در مدح مولدخوانی.

 اقوال علمایی چون، ابن حجر هیتمی، حسن بصری، معروف کرخی، جلال الدین سیوطی در مورد مولدخوانی و بزرگداشت تولد پیامبر علیه السلام.

پیامبر علیه السلام میفرمایند: هرکس مرا دوست داشته باشد با من در بهشت خواهد بود

ماه ربیع الاول سید ماه های سال است، در این ماه جشن گرفتن بر ما مستحب است حتی سنت نیز گفته اند، ترکمن ها در قدیم به این ماه «آق آش آی» میگفتند، مراسم آق آش که در ربیع الاول برگزار میشد همان جشن میلاد النبی است.


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Pygamberimiz Muhammet Mustafa salli Allahu aleýhi wesseleme şükür etmek hemmeler üçin wajypdyr. Allatagala hadysy-kuddusda: “Löwläkä Löwläkä lemmä halaktul-efläkä” (Sen bolmasadyň, sen bolmasadyň, älem-jahany ýaratmazdym” diýipdir.

 “Allatagalanyň nygmatlaryna şükür etmekligiň” manysy Hudaýa boýun bolmakdyr we Hudaýyň uly nygmaty Muhammet Mustafa salli Allahu aleýhi wesselemdir.

 “Möwlid aýtdyrmaklyk” Pygamber aleýhissalamy ulaltmaklyk hasaplanýar. “Möwlid aýtdyrmaklyk” hakynda mezheb başymyz Ymam Agzam Rametullahyň düzen goşgularyndan birnaçe beýt.

Dört mezhebiň müjtehidleriniň (Ymam Agzam, Ymam Şafygy, Ymam Mälik, Ymam Ahmet bin Hanbel) Pygamberiň doglan gününde eden amallary we bu barada olaryň duýgy-düşünjeleri hem-de olaryň “Möwlid aýtmaklygy” öwüp aýdan sözleri.

Ibn Hajar Heýtemi, Hasan Basry, Maruf Kerhi we Jelaleddin Suýuti ýaly uly alymlaryň “Möwlid aýtmaklyk” we Pygamber aleýhissalamyň doglan gününi ulaltmaklyk barada aýdan gepleri.

Pygamber aleýhissalam: “Her kim meni söýse, meniň bilen jennetde bolar” diýipdir.

Rebigul-owwal aýy (dört tirkeşikleriň 1-nji aýy) aýlaryň agasydyr. Bu aýda baýram etmeklik mustahabdyr, hat-da sünnetdir diýenler-de bar. Türkmenler gadym zamanlarda bu aýa “Ak aş aýy” diýer ekenler. Rebigul-owwal aýynda (dört tirkeşikleriň 1-nji aýynda) “Ak aş” (süýtli aş) bişirip paýlamak däbi “Pygamberiň doglan gününi bellemeklikdir” .


دانلود سخنرانی شماره 24


تاریخ ضبط: 15 مهر 1369

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *