شماره 23 ـ معرفی تشکیلات «حرکت ترویج علوم دینی» و اهداف آن و توصیه به رشد فکری و علمی طلاب

مطالب مهم این سخنرانی:

تبریک یوم الطلاب (روز طلبه ها) برای برادران دینی و معرفی تشکیلات «حرکت ترویج علوم دینی ترکمن صحرا»

پیامبر علیه السلام فرمودند: دین و شریعت در ابتدا غریب و تنها بود و در آخرت نیز غریب خواهد شد، خوشا به حال آن کسانی که در زمان غریب بودن دین، سعی بر زنده کردن آن خواهند کرد

تشویق طلاب و مدرسین علوم دینی بر پایداری و استقامت در این صراط مستقیم و بی اعتنایی به وساوس شیاطین انس و جن

اولین کسانی که اسلام خود را آشکار کردند هفت نفر بودند: پیامبر علیه السلام ـ ابوبکر صدیق ـ سمیه ـ عمار بن یاسر ـ بلال حبشی ـ مقداد بن اسود ـ سهیل الرومی

خطاب به علماء: متحد شوید و دنبال عیب های یکدیگر نباشید و از یکدیگر عیب جویی نکنید چرا که به اندازه تارهای موی بدنتان دشمن دارید مبادا که آن دشمنان در بینتان نفوذ کنند

بیان مفاد و برنامه های حرکت ترویج علوم دینی


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Din doganlarymyz üçin “Talyplar güni” mynasybetli gutlag we “Türkmen Sährada din ylymlaryny rowaçlandyrmak boýunça hereketiň” düzüminiň tanyşdyrylyşy.

Pygamber aleýhissalam aýdypdyr: “Din we şerigat ilkibaşda garyp we ýekedi. Ahyratde hem garyp boljakdyr. Diniň garyp düşen wagtynda ony direltmek üçin elinden gelenini edip, gaýrat eden adamlaryň haly hoş bolar”.

Dini ylmynyň talyplaryny we müderrislerini bu dogry ýolda berk, mäkäm durmaga hem-de ynsanlaryň we jynlaryň şeýtanlarynyň waswasysyna aldanmazlyga çagyrmak.

Özüniň yslam dinindedigini äşkär edenler şu sekiz adamlardy: Pygamber aleýhissalam, Ebu Bekr Syddyk, Semiýýe, Amma bin Ýasir, Biläl Hebeşi, Mykdad bin Eswed, Süheýl ar-Rumy

Ulamalar ýüzlenme: Agzybir boluň, gyýbatyň yzyna düşmäň, biri-biriňiziňden aýp tapyp, gyýbatyny etmäň. Çünki bedeniňizdäki tüýleriň sanyça duşmanlaryňyz bardyr. Bilip goýuň, ol duşmanlar siziň öýleriňiziň törüne çenli girendirler.

 “Türkmen Sährada din ylymlaryny rowaçlandyrmak boýunça hereketiň” düzgün-tertibi hem-de maksatnamasy.


دانلود سخنرانی شماره 23


تاریخ ضبط: 10 شهریور 1367

مکان ضبط: چهارمین دوره مراسم یوم الطلاب ـ حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *