سخنرانی 99 ـ ارزش و مقام علماء

مطالب مهم این سخنرانی:

بیان ارزش و مقام علماء

اگر علماء، دوستان و اولیای خداوند نباشند، پس برای خداوند هیچ اولیایی نیست

هر کجا که علماء وجود دارد، ترقیات دنیوی زیاد خواهد بود، مقایسه کنید با چهل پنجاه سال پیش

دشمنی با علماء، نشانه بدبختی و دور از سعادت بودن آن قوم است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Alymlaryň gymmatynyň we derejesiniň beýany.

Eger alymlar Allatagalanyň dostlary bolmasa, onda Hudaý üçin hiç bir dost ýokdur.

Her ýerde alymlar bar bolsa, şol ýerde dünýewi ösüş, öňegidişlik hem bardyr. Şu döwür bilen 50 ýyldan ozalky döwri deňeşdirip görüň.

Alymlar bilen duşmançylyk etmek betbagtlygyň alamatydyr we ol milletiň bagtdan uzaklaşanlygydyr.


دانلود سخنرانی شماره 99 ـ 99nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 12 شهریور 1373

مکان ضبط: ترکمان صحرا، گنبد کاووس ، روستای ایمر ملاساری ، ضیافت آخوندی آقای پیشگر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *