سخنرانی 98 ـ اهمیت نماز و زکات و مطالبی در مورد مسجد و نماز جماعت

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر آیه اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین یعنی: نماز بخوانید، زکات بدهید و با نمازگزاران نماز را برجای کنید

جواب به انتقادی که از علماء میشود و بیان میکنند که آیا علماء سخنی به جز نماز و زکات ندارند بگویند؟

حدیث: هر کس نماز را قائم کند ، دین اسلام را قائم کرده و هر کس نماز نخواند، دین اسلام را منهدم ساخته است ـ حدیث: هر کس عمدا نمازش را ترک کند، آشکارا کافر است

بیان آیات و احادیثی که در مورد زکات دادن آمده است و بیان عذابی که برای مانعین زکات در آخرت منتظر آنهاست

برای تارک نماز، خوف این است که بی ایمان از دنیا برود

کسی که پنج وقت نمازش را با جماعت بخواند، آن شخص شرابخواری نمیکند، زنا نمیکند، دزدی نمیکند، و مرتکب گناه دیگری نمیشود اگر هم مرتکب شود فورا توبه کرده و اظهار پشیمانی میکند

قلعه ی محافظ بدن انسان، نماز است و قلعه محافظ اموال انسان، زکات است

اگر مال زکات به مصارف آن داده نشود به منزله داده نشدن آن زکات است ـ بیان مصارف زکات و کسانی که زکات دادن به آنها جایز است

امر به برگزاری نماز جماعت و اهمیت نماز جماعت ـ جماعت سنت مؤکده است از آن تخلف نمیکند مگر منافق


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Kurany-Kerimiň: “Namaz okaň, zekat beriň, namazly adamlar bilen birlikde namazyňyzy berjaý ediň”.

Ahun-mollalar hakynda “ahun-mollalaryň namazdam we zekatdan başga aýdýan gepleri ýok” diýýän adamlaryň jogaby.

Hadys: Her kim namazyna gaýym duran bolsa, ol yslam dinini-de gaýym tutandyr. Her kim namaz okamadyk bolsa, ol yslam dinini ýykandyr. Hadys: “Her kim bilgeşleýin namazyny okamasa, ol äşkär kapyrdyr”.

Zekat bermeklik hakynda getirilen aýatlaryň we hadyslaryň beýany. Zekatyny bermediklere ahyretde garaşýan azaplar hakynda.

Namazyny terk edýän (okamaýan) adamlara garaşýan howp bar, ol hem dünýäden imansyz ötmek howpy.

Bäş wagt namazyny jemagat bilen okaýanlar arak-şerap içmez, zyna etmez, ogrulyk etmez, beýleki günälerede ýanaşmaz. Eger bir günä edäýse-de, derrew muňa toba eder we puşman edendigini bildirer.

Ynsanyň bedenini goraýan gala namazdyr. Ynsanyň mal-mülküni goraýan gala zekatdyr

Eger zekat birilmeli (zekat düşýän) adama berilmese, ol zekat berilmedik ýalydyr. Zekat berilmeklige rugsat edilýan (ýagny, zekat düşýän) adamlar hakynda düşündiriş.

Jemagat bolup namaz okamak üçin edilen buýruklar we jemagat namazynyň ähmiýeti. Namazy jemagat bolup okamaklyk sünneti-muekkededir. Muňa hiç kimiň garşylygy ýokdur, eger ol adam mynapyk bolmasa.


دانلود سخنرانی شماره 98 ـ 98nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 21 مهر 1372

مکان ضبط: ترکمان صحرا، آق قلا، روستای بهلکه شیخ موسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *