سخنرانی 97 ـ مقام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و اهمیت مولد النبی

مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند متعال میفرماید: برای شما رسولی آمد از جنس خودتان، برای آن رسول دشوار است گناهکار شدنتان و هلاک شدنتان، چرا که آن رسول بسیار مهربان و دلسوز شماست و حریص در هدایت شماست

وقتی یک یهودی از حضرت عمر رضی الله عنه درباره پیامبر علیه السلام سؤال میکند، در جوابش میگوید که فاطمه داناتر  است و به ایشان مراجعه کنید، فاطمه نیز آن یهودی را به حضرت علی حواله میدهد، و جواب حضرت علی رضی الله عنه در جواب آن یهودی

حکایت مرد فاسقی که در زمان حضرت موسی علیه السلام میزیست و به پیامبر علیه السلام محبت ورزید

کسانی که با اسم محمد نامگذاری شده اند در قیامت مورد عفو و بخشش خواهند گرفت


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala şeýle buýurýar: “Siz üçin pygamber geldi öz araňyzdan. Ol pygambere agyr degýär siziň günäkär bolmaklygyňyz we heläk bolmaklygyňyz. Näme üçin diýseňiz, ol pygamber örän mähriban, ýüregi ýuwka, dözümsiz hem-de size hidäýet (dogry ýola gitmäge ýardam) etmekde diýseň galjaň.

Haçanda bir ýehudy Hezreti Omar aleýhissalamdan pygamber hakynda soranda “Hezreti Patma gowrak bilýändir, ondan soraň” diýipdir. Hezreti Patma hem ol ýehudyny Hezret Alynyň ýanyna ugradypdyr. Onuň jogabyny Hezreti Aly beripdir.

Hezreti Musa aleýhissalamyň döwründe ýaşan bir pasyk adamyň hekaýaty, ol adamy Musa pygamberi gowy görüşi.

Adyna Muhammet goýlan kişiler kyýamat gününde günäleri bagyşlanjakdyr.


دانلود سخنرانی شماره 97 ـ 97nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 18 شهریور 1372

مکان ضبط: قره بلاغ، جشن میلاد النبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *