سخنرانی 96 ـ نشانه های جوان خوب و بیان انواع هدایت در انسان و توصیه های مهم برای جوانان

مطالب مهم این سخنرانی:

یکی از سنت های رسول الله، ازدواج و برقرای عقد نکاح است ـ در ازدواج دو فلسفه وجود دارد یکی تعفف یعنی خود داری از فحشا و عفیف ماندن از این فعل نامشروع و دیگری تناسل یعنی به دنیا آوردن اولاد و ازدیاد امت محمدی

ارزش جوانی و توصیه به غنیمت شمردن ایام جوانی ـ حدیثی از پیامبر علیه السلام: بهترین جوانان کسانی هستند که شبه به سالمندان بشوند و بدترین سالمندان کسانی هستند که شبیه جوانان بشوند

حکایتی از امام اعظم رحمه الله از دوران کودکی آن حضرت

علم آموزی در دوران کودکی مثل حکاکی بر روی سنگ است اما علم آموزی در بزرگسالی مثل نقش بر روی خاک است که با کوچکترین بادی پاک میشود ـ جواهر را با زمان میتوان به دست آورد اما زمان را نمیتوان با جواهرات به دست آورد

خداوند به پیامبر علیه السلام دستور میدهد که از من «علم» طلب کن نه چیز دیگر

حکایتی از مالک بن دینار رحمه الله و کودک عالمی که مشغول خاکبازی بود

مفهوم عقل طبیعی و عقل سمعی و اینکه عقل طبیعی که در همه موجودات است به تنهایی قادر به نجات انسان نخواهد بود ـ بیان انواع هدایت در انسان ـ بیان دلایل عقلی برای اثبات خداوند از زبان مجتهدین مذاهب


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Resulallanyň sünnetlerinden biri-de öýlenmek we nikalaşmakdyr. Öýlenmekde iki sany pelsepe bar: birisi erbet işlerden özüňi saklamak, beýlekisi nesil dünýä getirmek we Muhammet ummatynyň sanyny köpeltmek.

Ýaşlygyň gymmaty we ýaşlyk ýyllaryň gadryny bilmeklige berilýän maslahatlar. Pygamber aleýhissalamyň hadysy: “Ýaşlaryň gowusy garry adamlara meňzejek bolýanlarydyr, garrylaryň ýamany bolsa ýaşlara meňzejek bolýanlarydyr.

Ymam Agzam hezretleriniň ýaşlyk ýyllarynda hekaýat.

Çaga wagtyň öwrenilen ylym, edil daşyň ýüzüne ýazylan ýazgy ýalydyr. Emma garry wagtyň öwrenilen ylym gumuň üstüne nagyş çeken ýalydyr, çalaja ýel öwüsende bozulyp gidýär. Gymmat bahaly jöwheri wagty bilen ele alyp bolar, emma giden wagty jöwher bilen-de gazanyp bolmaz.

Allatagala Pygamber aleýhissalama şeýle tabşyryk beripdir: “Menden başga zat däl ylym talap et!”

Mälik bin Dinar Rahmatullahyň hekaýaty. Gum öýnaýan kiçijik alym hakynda gürrüň.

Tebygy akyl we eşidilýän akyl diýmek näme? Hemme zatlarda bar bolan tebygy akyl ynsan üçi halas bolmaklyga ýeterlik däldir. Ynsanda bar bola dürli hidäýetler. Hudaýyň bardygyny subut etmek üçin akylyň delilleriniň ýeterlikdigi barada mezhepbaşylaryň aýdan sözleri.


دانلود سخنرانی شماره 96 ـ 96nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 18 فروردین 1373

مکان ضبط: ترکمان صحرا، شهرستان اینچه برون ، روستای مرزی تنگلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *