سخنرانی 95 ـ بیان پنج ناموس و شرافت انسان و چهار گناهی که در عروسی های منطقه رواج دارد

مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند ما انسانها را اشرف مخلوقات خلق نمود ـ بیان علل شرافت انسان بر دیگر مخلوقات

خداوند در انسانها پنج ناموس (شرافت) به امانت گذاشته است، وقتی انسان خوب از آنها نگهداری کند باعث شرافت در دنیا و سربلندی و خوشبختی در آخرت خواهد شد

1ـ ناموس عقل ـ خداوند برای اینکه این ناموس در انسان در امان باشد، تمامی زائل کننده های عقل همچون شراب، مواد مخدر و غیره را برای انسان حرام نمود ـ عقل نوری است که انسان با آن راه هدایت را پیدا میکند ـ دلایل عقلانی برای وجود صانع (خداوند) از زبان چهار مجتهد اهل سنت ـ علمای کرام فرموده اند: در مواد افیونی هفتاد ضرر وجود دارد که کمترین آن فراموشی کلمه شهادت در حین موت است

2ـ ناموس بدن ـ خداوند برای حفظ این ناموس در انسان، قتل و جرح را برای انسان حرام گردانیده و قصاص را واجب نموده است تا بازدارنده باشد برای حفظ این ناموس ـ بیان حرمت خودکشی کردن و عذابی که خداوند برای خودکشی کنندگان در نظر گرفته است ـ پیامبر علیه السلام برای دو نفر نماز جنازه نخواند، یکی بدهکار و دیگری خودکشی کننده

3ـ ناموس مال ـ خداوند میفرماید، مالی را که الله متعال برای شما داده است در جایی که طاعت و عبادت نباشد صرف نکنید چرا که اسراف محسوب میشود و اسراف کنندگان نیز برادران شیطان هستند ـ از حلال هر آن چیزی که دوست دارید را بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید و تکبر ورزی نکنید ـ خداوند متعال برای ارزش دادن به این ناموس، جزای سرقت و دزدی را قطع کردن دست قرار داد

4ـ ناموس نسب ـ خداوند برای حفظ این ناموس، زناکردن را حرام نمود تا مثل حیوانات نسب آنها  مختلط نشود ـ ناموس نسب، برای شناخته شدن و حفاظت از اصالت خود است

5ـ ناموس دین ـ دین خوشبختی انسان در دنیا و آخرت را فراهم میکند ـ ناموس دین، برترین و باارزش ترین ناموس انسان است چرا که چهار ناموس دیگر فدای دین میشوند

خوشی ها و مصیبت ها هر دو آزمایش الهی هستند که آیا بنده در خوشی ها شکرگزار و در مصیبتها صبور هستند یا خیر

حدیث: لعنت خداوند باد بر بی صبری کننده گان در مصیبت ها

بیان فلسفه نکاح ـ هشدار بر عدم برپایی عروسی های غیر شرعی و همراه با معصیت

در عروسی های امروزی و غیره شرعی، چهار معصیت رواج دارد 1ـ برپایی موسیقی و آلات لهو 2ـ اجاره خواننده و آلات لهو 3ـ چشم چرانی و تجاوز به ناموس دیگران 4ـ عرق و شراب خواری

تعریف دیوث و نعمتی که او از آن محروم میشود و تهدیدی که برای آن شخص بیان شده است

دین مخصوص علماء نیست، بلکه برای آحاد مردم جامعه است ـ چه منافعی است برای علماء که تو روزه بگیری و نماز بخوانی و از منهیات بپرهیزی؟

اگر دین نباشد، وحشی گری و اخلاق غیر انسانی حکمفرما خواهد بود مثل آنچه که در جوامع غربی شاهد آن هستیم


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala biz ynsanlary mahlyklaryň içinde iň hormatlysy edip ýaratdy. Ynsanyň beýleki mahlyklardan abyraýynyň ýokary bolmagynyň beýany.

Allatagala ynsanlarda 5 sany namys (şerafet) amanat edip goýupdyr. Haçanda yndan şolardan gowy peýdalansa hem bu dünýäde, hem ahyretde hormat-sylaga, uly abyraýa eýe bolar.

1/Akyl namysy: Allatagala bu namysyň ynsanlarda sag-aman galmagyny isläni üçin akyla zyýan ýetirýän hemme zatlary (arak-şerap, tirýek w ş.m.) adamlar üçin haram etdi. Akyl bir nur-ýagtylykdyr we ynsan şonuň kömegi bilen hidäýet (dogry) ýoluny tapyp biler. Mezhep başylaryň hemme zadyň Halygy (Ýaradany) bolan Allatagalanyň bardygynyň akyl arkaly delillendirip bolýandygyny hakynda aýdan gürrüňleri. Opium maddasynda (narkotik jisimlerde) ýetmiş hili zerer-zyýan bar, iň pesi-de adam öljek wagy kelemeýi-şahadaty ýadyna düşürip bilmez.

2/Beden namysy: Bu namysy gorap saklamak üçin Allatagala adamy öldürmekligi we pyçaklamaklygy haram etdi. Eger biri öldüräýse-de, onuň özüni öldürmek üçin kysas (ganyny almaklyk) wajyp edildi. Özüňi öldürmekligiň günäsi we onuň üçin Allatagalanyň berjek azaplary hakynda. Pygamber aleýhissalam iki hili adama jynaza namazyny okamandyr: Biri bergili adam, beýlekisi öz janyna kast eden adam.

3/Mal namysy: Allatagala : “Hudaýyňyz size mal berdi we ony tagat-ybadatdan başga maksat üçin sarp etmäň. Çünki ol isrip hasap ediler. Isrip edýänler şeýtanyň doganlarydyr. Halal bolan zatlardan iýiň we içiň, emma isrip etmäň” diýip gaýtalap aýdypdyr. Bu namysaýokary baha berip, ynsanlaryň malyny ogurlan adama jeza hökmünde ogrynyň elini kesmekligi buýrupdyr.

4/Nesil namysy: Allatagala bu namysy gorap saklamak üçin zyna etmekligi haram edipdir, ýagny, haýwanlar ýaly garym-gatym bolup örnemesinler diýip. Nesil namysy öz aslyňy bilmek we ýatda saklamak üçin gerekdir.

5/Din namysy: Din ynsany hem bu dünýäde, hem ahyretde bagtly edýändir. Din namysy ynsanda bar bolan namyslaryň içinde iň gowusy we arzylysydyr. Çünki beýleki dört namys din namysyny goramak üçin pida edilýär.  

Adamyň başyna gelýän gowulyk we erbetlik (musybet) synag üçin Alla tarapyndan iberilýändir. Bendesiniň gowy gününde şükür edýänini we ýaman gününde sabyr edýänini görmek üçin.

Nikanyň pelsepesiniň beýany. Şerigatdan daş düşürýän we günälere eltýän toýlary etmekden saklanmak hakynda berilen duýduryşlar.

Şu zamanlardaky şerigata gabat gelmeýän toýlarda 4 sany günä rowaç bolupdyr: 1) Aýdym-saz etmeklik; 2) Aýdymçy we saz gurallary üçin pul bermeklik; 3) Aýal-erkek bolup, biri-biriň namysyna gatyşmaklyk; 4) Arak we şerap içmeklik.

 “Deýýus” näme? Deýýusyň mahrum bolýan nygmaty we olar ýaly adamlardan gorkmaklyk hakynda.

Din diňe ahun-mollalar üçin gerek däl, belki her bir adam üçin gerekdir. Seniň oraza tutanyňdan, namaz okanyňdan, erbet işelden saklananyňdan ahun-molla gelýän peýda ýok. Hemmesi özüň üçin.

Eger din bolmasa adamlaryň wagşy haýwan ýaly bolar we namys-ahlak aradan aýrylar, edil günbatar ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň boluşlary ýaly.


دانلود سخنرانی شماره 95 ـ 95nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 28 شهریور 1372

مکان ضبط: ترکمان صحرا ، شهرستان آق قلا ، روستای خیوه لی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *