سخنرانی 94 ـ پنج چیزی که امت محمدی آن را دوست داشته و پنج چیز دیگر را بواسطه آن فراموش میکنند

مطالب مهم این سخنرانی:

پیامبر علیه السلام امت خود را «امت مرحومه» خطاب میکند و از فضیلت و شرافت این امت نسبت به سایر امت ها خبر میدهد اما در حدیث دیگری میفرمایند: زمانی خواهد رسید که امت من پنج چیز را دوست داشته و پنج چیز دیگر را فراموش خواهند کرد، در آن زمان است که حال امت من دگرگون شده و به انحطاط کشیده و تبدیل به «امت ملعونه» خواهند شد

1ـ دنیا را دوست داشته و آخرت را فراموش خواهند کرد ـ تعریف دنیا و بیان نسبت بزرگی آخرت بر دنیا ـ تعلق روح بر انسان پنجگونه است: تعلق تحریکی، تعلق تدبیری، تعلق تعطیلی، تعلق تنبیهی، تعلق تکمیلی ـ حکایت کشته های اشراف قریش در جنگ بدر و صحبت کردن پیامبر علیه السلام با آنها و اثبات شنیدن مردگان ـ حکایت قارون که از فامیل موسی علیه السلام بود و چگونگی نابودی آن

2ـ مال اندوزی را دوست داشته اما حسابش را فراموش خواهند کرد ـ بهترین رزق برای آدم، مقدار ما یکفی آن است

3ـ گناه را دوست داشته اما توبه کردن را فراموش خواهند کرد ـ اهمیت اتحادو همبستگی بین مردم و بیان نقش علماء در این قضیه ـ معنای توبه و شرایط سه گانه آن که باعث بخشیده شدن تمامی گناهانش میشود: اول: فورا از کرده های خود پشیمان شود. دوم: کار خلافش را باید در لحظه ترک کند. سوم: هیچگاه به سمت خلاف نرود

4ـ خلق را دوست داشته اما خالق را فراموش خواهند کرد ـ زن و بچه و دوست و فامیل هم جزو خلق میباشند، خلاف آنها را نادیده میگیرند و خلق را به خالق ترجیح میدهند

5ـ قصرها را دوست داشته اما قبرها را فراموش خواهند کرد ـ قبر گودالی از گودالهای جهنم است یا باغچه ای از باغچه های بهشت است و این امر بستگی به اعمال خود انسان دارد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Pygamber aleýhissalam öz ummatyna “Ummaty merhume” (Rehim edilen ummat) diýip ýüzlenip, bu ummatyň beýleki ummatlardan artykmaçdygyny we abraýynyň ýokarydygyny habar beripdir. Emma başga bir hadysynda şeýle diýipdir: “Bir wagt geler, şonda meniň ummatym 5 zady gowy görüp, 5 zady unudar. Şol zamanda meniň ummatymyň ýagdaýy üýtgäp, ýaramazlyga ýüz urarlar we “Ummaty melgune” (Lagnat edilen ummata) öwrüler.

Dünýäni söýüp, ahyreti unudarlar. Dünýä näme? Ahyretiň dünýäden uludygynyň beýany. Ynsan ruhy 1/bilen 5 hili gatnaşykda (ta’ollakda) bolýar: “Ta’ollaky-Teherriki”, “Ta’ollaky-Tedbiri”, “Ta’ollaky-Tä’tili”, “Ta’ollaky-Tenbihi”, Ta’ollaky-Tekmili”. Bedr söweşinde öldürilen Kuraýş taýpasynyň başdaklary bilen Pygamber aleýhissalamyň gürleşişi. Ýagny, ölüleriň eşidýändiginiň subut edilişi. Musa aleýhissalamyň garyndaşlaryndan bolan Karun baýlygy we onuň ýok bolup gidişi hakynda hekaýa.

2/Mal toplamagy gowy görýär, emma onuň hasabyny geçmegi unudýar. Adam üçin iň gowy rysgal özüne ýeterlik bolanydyr.

3/Günä işleri etmäni göwy görüp, tobany unudýar. Adamlaryň arasyndaky agzybirligiň we birek-birege ýardam etmekligiň ähmiýeti hakynda. Bu ugurda ahun-mollalaryň etmeli işleri. Tobanyň manysy we hemme günäleriň bagyşlanmagynyň 3 şerti: 1) Derrew günä işleriňe puşman etmeli; 2) Ýaman işleri toba eden pursatyňda taşlamaly; 3) Hiç wagt erbet işe dolanyp barmaly däl.

4/Halky (adamlary) gowy görüp, Halygy (Hudaýy) unudýar.

5/Köşk ýaly ymaratlary gowy görüp, gabyr diýen çukury ýatdan çykarýar. Gabyr diýleni dowzahyň çukurlaryndan biridir ýa-da jennetiň bag-bakjalarynda biridir. Bu seniň eden amalyňa (işiňe) bagly.


دانلود سخنرانی شماره 94 ـ 94nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 15 شهریور 1372

مکان ضبط: بجنورد، ضیافت آخوندی یکی از فارغ التحصیلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *