سخنرانی 919 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 39 (آخر)

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه 104 تا آخر این سوره

دلیل برای وجود خداوند از زبان یک چوپان ـ اثبات وجود خداوند و دلائل عقلی که هر یک از مجتهدین مذاهب چهارگانه برای آن بیان نمودند

طبیب رومی دهری که مهمان مأمون خلیفه عباسی بود و توسط احمد بن حرب نیشابوری مسلمان شد

مشرکین مکه بت های خود را شریک خداوند قرار میدادند و صفت الوهیت به آنها میدادند

مقام صحابه رضوان الله علیهم اجمعین از زبان پیامبر علیه السلام

نزد هر عالمی ننشینید بلکه پیش آن عالمی مجالست کنید که شما را از پنج چیز به سوی پنج چیز دیگر هدایت میکند

حدیثی که فرق یکجانشینی و شهرنشینی با زندگی صحرایی و کوچ نشینی را بیان میکند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Bu süräniň 104-nji aýatynyň tefsiri:

Bir çopanyň dilinden Allatagalanyň barlygynyň delili. Dört mezhebiň müjtehidlerini tarapyndan Allatagalanyň barlygynyň subut edilişi we onuň akyl bilen delillendirilişi.

Tebip Rumy Dehri Abbasy Halypasy Mamunyň myhmany boldy we Ahmet bin Harb Nişabury tarapyndan musulman boldy.

Mekkäniň müşrikleri öz butlaryny Hudaýa şärik etdiler we olara wahylyk sypatyny berdiler.

Pygamber aleýhissalamyň dilinden sahabalaryň derejeleri hakynda öwgüli sözler.

Her gören alymyňyzyň ýanynda oturmaň, belki şeýle bir alymyň mejlisinde oturyň ki ol bäş zady beýleki bäş zada ýetirmek üçin hidäýet (kömek) edýän bolsun.

Bir ýerde we şäherde ýaşaýan adam bilen sährada gonup-göçüp ýaşaýan adamyň aratapawudyny beýan edýän hadys.  


دانلود سخنرانی شماره 919 (تفسیر سوره یوسف قسمت 39) ـ 919nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *