سخنرانی 918 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 38

مطالب مهم این سخنرانی:

خداوند با صابرین است و صبرکنندگان دوست می دارد

یوسف از پدرش خواست که در قصر زندگی کند اما وی نپذیرفت و کلبه ای گِلی را اختیار کرد

زلیخا از یعقوب علیه السلام علوم دینی آموخت و عالم روزگار شد ـ علم آموزی از عبادت خیر است و قاتل جهل است

چهل سال بعد  از وصال خبر آمد که اجل یعقوب فرا رسیده است ـ مرگ تحفه ی مؤمن است

یوسف خارج از مصر شهری ساخت و خودش و همراهانش در آنجا ساکن شدند

چهل روز بعد از وفات زلیخا، یوسف علیه السلام نیز درگذشت

وصیت یوسف علیه السلام برای فرزندش افرائیم و تمامی آل یعقوب

خبر دادن از آمدن پیامبری از فرزندان لاوی به نام موسی که بنی اسرائیل را از دست فرعون نجات میدهد

آرزوی مرگ چه وقت جائز و چه وقت ناجائز است؟ ـ اهمیت وصیت کردن قبل از مرگ

مفهوم علم غیب ذاتی و علم غیب عطائی ـ تفسیر آیه 102 این سوره


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagala sabyr edýänler bilen biledir we sabyr edýänleri gowy görýändir.

Ýusup aleýhissalam atasyna köşkde ýaşamagy teklip etdi, emma Ýakyp aleýhissalam palçykdan gurlan külbede ýaşajak diýdi.  

Züleýha Ýakup aleýhissalamdan din ylmyny öwrendi we döwrüniň alymy boldy. Ylym öwrenmek ybadatdan haýyrlydyr, adam öldürmeklik ylymsyzlykdyr.

Wysala gowuşandan kyrk ýyl geçensoň, Ýakup aleýhissalamyň ajal peýmanasynyň dolandygy barada habar geldi. Ölüm – imanly adam üçin sowgatdyr.

Ýusup aleýhissalam Müsüriň daşynda bir şäher gurdurdy. Ol ýerde özi we ýakynlary bilen ýaşady.

Züleýha ýogalandan soňra kyrk gün geçensoň Ýusup aleýhissalam hem dünýäden ötdi.

Ýusup aleýhissalamyň öz ogly Efriýeme we ýakup aleýhissalamyň hemme nesillerine eden wesýeti.

Lawynyň perzentlerinden Musa atly pygamberiň dünýä geljekdigi we onuň Ysraýyl (Ýakup pygamberiň) ogullaryny Faraondan gutarjakdygy baradaky habaryň gelişi.

Ölüm arzuw etmek haçan haçan rugsat berilýär we haçan rugsat berilmeýär? Ölmezden ozal wesýet etmekligiň ähmiýeti.

“Ylmy gaýb zaaty” we “Ylmy gaýb ataýy” düýen düşünjeler nämäni aňladýar. Bu süräniň 102-nji aýatynyň tefsiri.


دانلود سخنرانی شماره 918 (تفسیر سوره یوسف قسمت 38) ـ 918nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *