سخنرانی 917 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 37

مطالب مهم این سخنرانی:

مژده دهنده ای به نام بشیر که خبر یوسف و پیراهنش را به یعقوب علیه السلام داد

صحت تبرک جستن به اشیای اولیاء و صلحاء

بلیط دخول به بهشت، دین اسلام است

دعای حضرت زکریا و دعای طلب فرزند صالح

صله رحم واجب است بر هر فرد

دعای عاجزین همیشه مقبول است ـ دعای این سه فرد قبول است: پدر، مسافر، مظلوم ـ ساعت استجابت دعا در روز جمعه

یوسف برای لشکرش دستور اسکورت کاروان یعقوب علیه السلام را داد

یوسف علیه السلام 1000 شیخ را فرستاد تا پدرش او را مورد عفو قرار دهد، چون بر خلاف دستور پدر، خوابی را که نباید تعریف میکرد را برای برادرانش بازگو نمود

تفسیر آیه 99 این سوره ـ پدر، پسرش را در آغوش گرفت


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Beşir atly biri Ýusup aleýhissalam we onuň köýnegi hakyndaky hoş habary Ýakup aleýhissalama buşlady.

Welileriň we salyh adamlaryň zatlaryny teberrik etmekligiň dogrudygy hakynda.

Behişte girmekligiň açary yslamy dinindedir.

Hezreti Zekeriýa pygamberiň dogasy we Hezreti Salyh pygamberiň perzent diläp eden dogasy.

Garyndaşlar bilen gatnaşmaklyk her bir adam üçin wajypdyr.

Ejizleriň dogasy hemişe kabul bolýandyr. Şu üç adamyň dogasy kabul bolýandyr: atanyň, mysapyryň (ýolagçynyň) we mazlumyň (zulum gören adamyň). Juma gününde doga-dilegleriň kabul bolýan sagatlary haýsy?

Ýusup aleýhissalam öz leşgerine atasy Ýakup aleýhissalamy hormat-sylag edip, olaryň kerwenleriniň ýanyndan ýöräp, Müsüre getirmeklerini buýurdy.

Ýusup aleýhissalam 1000 sany alym şeýhleri atasy Ýakup aleýhissalamyň ýanyna ugradyp, özüni bagyşlamagy haýyş etdirdi. Çünki ol gören düýşüni hiç kime aýtmazlygyny tabşyran atasynyň sözüni diňlemani, ony doganlaryna aýdypdy. Bu süräniň 99-njy aýatynyň tefsiri: Ata we ogul biri-birini gujakladylar.


دانلود سخنرانی شماره 917 (تفسیر سوره یوسف قسمت 37) ـ 917nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *