سخنرانی 916 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 36

مطالب مهم این سخنرانی:

شرافت ادب از شرافت نسب برتر است ـ حلیم باید خود را به غفلت بزند و کینه ها را فراموش کند

ضرب المثل عربی: کسی که برادر ندارد مثل این میماند که بدون اسلحه به جنگ برود ـ ضرب المثل ترکمنی: برادر، قلعه ی برادر است

مهمان نوازی و سخاوت، قله ی مردانگی و مروت است

یوسف بعد از معرفی خود به برادرانش، حال پدرش را پرسید ـ تفسیر آیات 93 و 94 این سوره

یهودا پیراهن یوسف را قبل از حرکت کاروان پیش پدرش برد، یعقوب علیه السلام بوی پیراهنش را از کنعان شنید

بینایی یعقوب علیه السلام با پیراهن یوسف علیه السلام برگشت ـ تأثیر ذوات شریفه و حرمت آنها ـ کرامت عمر رضی الله عنه در فتح ایران

اولین چیزی که یعقوب علیه السلام از یهودا پرسید، دین یوسف بود

نامه ای که یوسف علیه السلام برای پدرش مینویسد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Edebiň abraýy, nesebiň (garyndaşlygyň) abraýyndan gowudyr. Helim (ýumşak adam) tagapyl eder (bilmedik kişi bolar) we öýke-kineleri ýatdan çykarar.

Arap nakyly: “Doganyz adam, ýaragsyz urşa giden adam ýalydyr”. Türkmen nakyly: “Dogan dogana galadyr. Hezret Aly raa aýdypdyr: “Myhmansöýerlik we sahylyk mertligiň-merdanalygyň çür başydyr”.

Ýusup aleýhissalam doganlaryna özüni tanadansoň atasyny sorady.

Bu süräniň 93-94-nji aýatlarynyň tefsiri;

Ýehuda Ýusup aleýhissalamyň köýnegini kerwen hereket etmezinden ozal Ýakup aleýhissalamyň ýanyna eltdi. Ýakup aleýhissalam Kenganda oturan ýerinden köýnegiň ysyny aldy.

Ýusup aleýhissalamyň köýneginiň kömegi bilen Ýakup aleýhissalamyň gözi açyldy. Hormatly zatlaryň täsirleri we olara hormat goýmaklyk hakynda. Musulmanlaryň Eýrany alan wagtynda Omar aleýhissalamyň görkezen keramaty.

Ýakup aleýhissalamyň Ýehudadan ilkinji soran soragy Ýusup aleýhissalamyň haýsy dindedigi hakyndady.

Ýusup aleýhissalamyň atasyna ýazan haty.


دانلود سخنرانی شماره 916 (تفسیر سوره یوسف قسمت 36) ـ 916nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *