سخنرانی 915 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 35

مطالب مهم این سخنرانی:

آفت هر کاری تنبلی است ـ هر کاری که با بسم الله شروع نشود از برکت مقطوع است

سلام دادن، حرمت ماست و امان دادن برای دیگران است

بی اعتنایی به سخنان اولیاء الله، پشیمانی و زیانکاری به دنبال دارد

عزیز مصر، مبایعه نامه و قباله فروش یوسف را برای برادرانش رو کرد

تناقض در گفته های برادران یوسف آشکار شد، عزیز مصر دستور اعدامشان را داد (فقط به جهت ترساندن آنها)

تفسیر آیات 89 تا 92 این سوره ـ یوسف علیه السلام گناه برادرانش را یک به یک بازگو کرد و بعد از آن خودش را معرفی نمود

بخشش برای کسی است که به گناهش اقرار کند نه برای کسی که اصرار در گناهش دارد یوسف علیه السلام برادرانش را در آغوش گرفت و از آنان در سفره سلطنتش پذیرایی نمود


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Her bir işiň pese düşmesi ýaltalykdandyr. Bismillah bilen başlanmadyk her bir işde bereket bolmaz.

Salam bermeklik – beýlekilere aman bermeklikdir we olara goýýan hormatymyzdyr.

Allatagalanyň welilerine üns bermezlik puşmanlyga we zyýan çekmeklige eltýändir.

Müsüriň häkiminiň Ýusup aleýhissalamyň gul hökmünde satylyş hatyny doganlaryna görkezmegi.

Ýusup aleýhissalamyň doganlarynyň sözüniň deň gelmeýändigi äşgär boldy. Müsüriň häkimi olara ölüm hökmüni berdi (olary gorkuzmak üçin).

Bu süräniň 89-92-nji aýatlarynyň tefsiri: Ýusup aleýhissalam doganlarynyň her biriniň günälerini ýüzlerine goýdy we ondan soňra özüni tanatdy.

Bagyşlanmak “men günäli” diýip, ykrar edene laýykdyr, “günäm ýok” diýip, israr edene däl.

Ýusup aleýhissalam doganlaryny gujaklady we olara soltanluk saçakdan dürli-dürli nahar-tagam berdi.


دانلود سخنرانی شماره 915 (تفسیر سوره یوسف قسمت 35) ـ 915nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *