سخنرانی 914 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 34

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیات 85 تا 88 این سوره

دلداری در مواقع مشکل، برای هر مسلمان لازم است ـ عرض کردن مشکلات برای خداوند، بی صبری محسوب نمیشود ـ صبر بر مصیبت ها و دردها، زینت ایمان است

علت مصیبت های وارده بر یعقوب علیه السلام

درجه افراد یتیم نزد خداوندو ثوابی که در نگهداری آن وجود دارد

انسان همیشه با دو چیز فخرفروشی میکند یکی ثروت و دیگری علم

کرامتی از محی الدین بن عربی

بدترین اخلاق، دروغگویی است

فرد عاقل هیچگاه از رحمت خداوند ناامید نمیشود

نامه یعقوب علیه السلام به عزیز مصر در رابطه با زندانی شدن بنیامین و جوابیه عزیز مصر به آن نامه


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Bu süräniň 85-88-nji aýatlarynyň tefsiri:

Başa kynçylyk düşen ýagdaýynda ýürekdeşlik etmeklik her bir musulmanyň borjudyr. Öz kynçylygyňy Hudaýa nalyş edip arz etmeklik bisabyrlyk hasaplanýandyr. Başa gelen musybete we derde sabyr etmeklik imanyň bezegidir.

Ýakup aleýhissalama musybetleriň berilmeginiň sebäpleri hakynda.

Allatagalanyň ýanynda ýetimleriň derejeleri we ýetimlere seretmekde bar bolan sogaplar.

Ynsan hemişe iki zadyna buýsanyp, ony satýandyr: biri baýlygyny, biri-de ylmyny.

Muhieddin al-Arabynyň keramaty.

Iň aňyrbaş ýaman ahlak ýalançylykdyr.

Akylly adam hiç wagt Allatagalanyň rehmetinden näumyt bolýan däldir.

Ýakup aleýhissalamyň öz ogly Benýaminiň zyndana atylmasy bilen baglanyşykly Müsüriň häkimine ýazan haty we Müsüriň häkiminiň oňa beren jogaby.


دانلود سخنرانی شماره 914 (تفسیر سوره یوسف قسمت 34) ـ 914nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *