سخنرانی 913 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 33

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیات 80 تا 82 این سوره و بیان احوال برادران یوسف بعد از اینکه بنیامین را نگذاشتند به کنعان برگردد

حیا و جزئی از ایمان بودن آن و لزوم برخورداری هر مسلمان از نعمت حیا

احترام به پدر و مادر و ضرورت آن ـ اهمیت و ضرورت وفای به عهد

ارزش انسان در کار خیر و سخن راستش میباشد ـ کسی که عادت بود راستی، خطا گر کند درگذرند از او، وگر نامور شد به نادرستی، دگر راست باور ندارند از او

مصیبت پیامبران بزرگتر از دیگران است ـ حکایت زنی که مصیبت های سختی برایش پیش آمده بود ـ صبوری در مصیبت ها از آزاد کردن برده هم با ثوابتر است

مصیبتی که بر یعقوب علیه السلام وارد شد، هفتاد برابر مصیبتی است که مادری فرزندش را گم کند

ناراحتی درونی و اشک ریختن بدون زاری کردن، مشروع میباشد

دو چشم بینا یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند است ـ پیامبران و اصحابی که نابینا از دنیا رفته اند ـ پاداش خداوند در قیامت در مقابل گرفتن بینایی شخص


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Bu süräniň 80-82-nji aýatlarynyň tefsiri. Ýusup aleýhissalamyň doganlarynyň Benýamini Kengana dolandyryp ägitmegi başarmany üçin düşen hal-ýagdaýlary.

Utanç-haýa we onuň imanyň bir bölegi bolmaklygy hem-de onuň her bir musulmanyň haýa nygmatyndan paýyny almaklygynyň hökmanydygy hakynda.

Ene-ata hormat göýmak we onuň zerurlygy hakynda. Eden ähdiňe wepaly bolmaklygy ähmiýeti we zerurlygy.

Haýyr işde ynsanyň gymmaty onuň dogru gepidir.

Her kimiň adaty bolsa dogrulyk,

Hatasyn bagyşlap, geçerler onuň.

Ol kişiň endigi bolsa egrilik,

Dogrulygna egrilik diýerler, biliň.

Pygamberleriň başyna gelýän musybetler (agyr ajy günler) beýleki adamlaryňkdan has uly bolýandyr. Başyna agyr musybetler düşen bir aýalyň hekaýaty. Başyňa musybet düşen wagtynda oňa sabyr edip çydamaklykda, gul azat edenden hem köp sogaby bardyr.

Ýakup aleýhissalama berlen musybet çagasyny ýitiren enä berilýän musybetden ýetmiş esse agyrdyr.

Daşyňdan aglap, zar-girýan bolmany, içiňden (sessi) aglap, göz ýaş dökmeklige şerigat rugsat berýändir.

Iki gözüň görmekligi aňyrbaş uly nygmatlardandyr. Kör bolup dünýäden öten pygamberler we sahabalar hakynda. Allatagalanyň bu dünýäde gözüni alan bendesine kyýamatda berjek peşgeşi.


دانلود سخنرانی شماره 913 (تفسیر سوره یوسف قسمت 33) ـ 913nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *