سخنرانی 910 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 30

مطالب مهم این سخنرانی:

دروغگویی و معایب آن و روسیاهی که برای فرد دروغگو به همراه میآورد ـ دروغ رزق و روزی را کم خواهد کرد ـ دروغگویان به آیات خداوند ایمان ندارند

روزهای سختی را نباید در روزهای خوشی فراموش کرد ـ تفسیر آیه 69 این سوره

حیله ای که یوسف علیه السلام در حق بنیامین انجام داد ـ جزای دزد در شریعت یوسف علیه السلام

اوقاتی که دروغ گفتن جائز است

جزای سارق در شریعت محمدی و مقداری که با آن حد شرعی لازم میگردد

حکایت پادشاهی که بیماری لاعلاج گرفت

معنای صناعت ادبی «تعریض و توریه» ـ دروغ در مرام پیامبران نیست

حکایتی از حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی در باب توریه حکایت قبعثری و حجاج بن یوسف


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ýalançylyk we onuň aýyp görülişi. Ýalançy adamlaryň ýany bilen getirýän zatlary ýüzügaralykdyr. Ýalan rysgalyňy kemeldýändir. Ýalançylar Allatagalanyň aýatlaryna ynanýan däldirler.

Ýaman günleriňi ýagşy günlere ýeteniňde ýatdan çykarmaly däldir. Bu süräniň 69-njy aýatynyň tefsiri:

Ýusup aleýhissalamyň Benýamin hakynda guran hilesi. Ýusup aleýhissalamyň şerigatynda ogrulyga berilýän jeza.

Ýalan sözlemeklige rugsat edilýan ýagdaýlar.

Muhammet aleýhissalamyň şerigatyna ogrulyga berilýän jeza we muňa degişli şerigatyň lazym bolan çäkleri hakynda.

Bejerip bolmaýan kesele duçar bolan patyşanyň hekaýaty.

“Täriz we Towriýe” edep sungatynyň manysy. Aldamaklyk, ýalan sözlemeklik pygamberlerde ýokdur.

Töwriýe hakynda uly pir Şeýh Osman Syrajeddin Nagyşbendi kuddusy-syrruh bilen baglanyşykly hekaýa.

Kabasry we Hajjaj bin Ýusubyň hekaýasy.


دانلود سخنرانی شماره 910 (تفسیر سوره یوسف قسمت 30) ـ 910nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *