سخنرانی 91 ـ بیان ایمان و مؤمن حقیقی ، توصیف بهشت و اهل بهشت، بیان سه خصلت پسندیده نزد خداوند

مطالب مهم این سخنرانی:

مؤمنین دوستان خداوند هستند ـ مؤمن به کسی گویند که کلمه شهادت را اقرار کند، هم با زبان و هم با قلب

حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس با زبان و قلبش کلمه «لا اله الا الله» را بگوید داخل بهشت میشود

انسان عاقل نباید از رحمت خداوند مأیوس شود ـ هر چقدر که گناهان انسان بزرگ هم باشند اما خداوند متعال بسیار بزرگتر و با رحم تر و مهربان تر است

توصیف بهشت و نعمتهای آن ـ بیان کسانی که داخل بهشت میگردند ـ راه و روشهای رسیدن به مقامات بهشت

توبه برای همه کس نیکو است ولی از جوانان نیکوتر است ـ در روز قیامت که همه آشفته هستند، جوانان توبه کار در زیر سایه رحمت خداوند قرار خواهند گرفت

یکی از حرام های خداوند، اذیت و آزار رساندن به پدر و مادر است ـ بهاء و بلیط وارد شدن به بهشت، نیکی کردن به پدر و مادر است

بهترین مردم کسانی هستند که به هم نوع خود کمک می کنند و بدترین مردم کسانی هستند که کمک خود را از دیگران دریغ می کنند

حدیث: سه خصلت از مکارم اخلاق و از نیکوترین اخلاق است، کسی که این سه خصلت را دارا باشد، فرد پسندیده نزد خداوند است 1ـ بخشیدن کسی که به تو ظلم کرده است 2ـ انجام دادن کار شخصی که کار تو را انجام نداده است 3ـ دیدار و صله رحم کردن با کسانی که ارتباطشان را با تو قطع کرده است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

Möminler Allatagalanyň dostlarydyr. “Mömin” diýlip hem dili bilen, hem ýüregi bilen Kelemeýi-şahadaty ykrar eden adama aýdylýar.

Hezreti Resul Ekrem Salliallahu aleýhi wesellem şeýle diýipdir: “Her kim dili we ýüregi bilen “Lä Iläha illä Allah” kelemesini aýtsa jennete girer”.

Akylly adam hiç wagt Allatagalanyň rehmetinden näumyt bolmaly däldir. Ynsanyň günäsi her näçe uly bolsa bolsun, emma Allatagala örän uludyr, beýikdir, rehimlidir, mähribandyr, dözümsizdir.

Behiştiň we onuň nygmatlarynyň tarypy. Behişte giren adamlaryň beýany. Behiştileriň makamyna ýetmekligiň ýollary we usullary.

Toba diýleni hemmeler üçin gowudyr, emma ýaşlar üçin aýratyn bir gowy zatdyr. Toba edýän ýaşlar Allatagalanyň rehmetiniň saýasynda saýalanjakdyrlar.

Allatagalanyň haram eden, gadagan eden zatlarynyň biri-de ene-ata azar bermezlikdir. Ene-ata gowulyk etmek jennete girmek üçin satyn alan biletiňdir.

Ynsanlaryň iň ýagşysy adamlara kömek berýänleridir, olaryň iň ýamany bolsa adamlara kömek bermekden özüni saklanýanlardyr.

Hadys: Üç sany gylyk iň gowy gylyklardandyr. Eger kimde şu üç gylyk bar bolsa, ol Allatagalanyň çyn soýen bendesidir:

1/Özüne zulum, ýamanlyk edeni bagyşlaýan adam;

2/Özüniň işini bitirmedik adamyň-da işini bitirip berýän adam;

3/Özi bilen gatnaşygyny kesen garyndaşlary bilen gatnaşyk edip, görüşýän adam.


دانلود سخنرانی شماره 91 ـ 91nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 12 شهریور 1372

مکان ضبط: ترکمان صحرا ، گنبد کاووس ، روستای کوچک پلنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *