سخنرانی 909 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 29

مطالب مهم این سخنرانی:

مطالبی که در تفسیر سجستانی درباره حکایت یوسف آمده است ـ پسر یوسف با عمویش بنیامین ملاقات کرد ـ میشا پسر یوسف خودش و پدرش را به بنیامین معرفی کرد ـ یوسف با دیدن بنیامین از هوش میرود ـ یوسف جویای حال پدر و خواهرش میشود

حتی شکل و شمایل بنیامین با دیدن یوسف تغییر کرد به حدی که برادرانش وی را نشناختند

یوسف علیه السلام به قدرتهای ماورائی پسران یعقوب علیه السلام اشاره میکند

رحم کن تا مورد ترحم قرار گیری ـ بهترین چیزهایی که برای خود میپسندی را انفاق کن

وقتی به مقامی رسیدی گذشته ات را فراموش مکن ـ شخصیت ایازخان وزیر سلطان محمود غزنوی و حکایتی از ایشان

اگر خداوند توجه خیری به کسی بکند، باعث میشود که گناهان گذشته اش را همیشه یادآوری کند ـ گر پرده زِ رُوی کار ما بردارند، آن کیست که رسوای دو عالم نشود؟

هرگاه در قیامت خداوند حجابش را بردارد انسانها 800 هزار سال مدهوش خواهند ماند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Sejestanynyň tefsirinde Ýusup aleýhissalamyň hekaýasy barada aýdylan pikirler. Ýusup aleýhissalamyň ogly agasy Benýamin bilen duşuşdy.  Ýusup aleýhissalamyň ogly Mişa özüni we atasyny Benýamine tanatdy. Ýusup aleýhissalam Benýamini görende huşundan gidip çaşýar. Ýusup aleýhissalam Benýaminden atasynyň we aýal doganynyň ýagdaýyny soraýar.

Ýusup aleýhissalamy görmegi bilen Benýaminiň ýüz keşbi şeýle bir üýgedi, hat-da doganlary-da ony tanamadylar.

Ýusup aleýhissalam Ýakup aleýhissalamyň ogullarynda bar bolan adatdan daşary gudratlara yşarat edýär.

Sen rehim et özüňe-de rehim ediler ýaly. Özüňe dözýan we örän gowy görýän zadyňy beýlekilere sowgat-sadaka bermekligi başar.

Haçan-da bir uly wezipä, derejä ýeteniňde geçenleriňi unutma. Soltan Mahmyt Gaznawynyň weziri Aýazhan hakynda hekaýa.

Eger-de Allatagala bir bendesine haýyr üçin bakýan bolsa, onda ol bendesiniň öz eden günälerini hemişe ýatlap ýörmekligine sebäp bolýandyr.

Perdeler galmasa amal ýüzünde,

Ryswa bolmajak ýok älem ýüzünde.

Kyýamat gününde Allatagala öz ýüzünden hijäp perdesini aýyranda, ynsanlar ony görüp 800 müň ýyllap beýhuö bolup ýatarlar.


دانلود سخنرانی شماره 909 (تفسیر سوره یوسف قسمت 29) ـ 909nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *