سخنرانی 908 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 28

مطالب مهم این سخنرانی:

عهدی که یعقوب علیه السلام از پسرانش گرفت ـ تفسیر آیه 67 این سوره

توصیه یعقوب برای پسرانش در رفتن به مصر ـ سفر، اخلاق انسانها را آشکار میکند

چشم خوردن و مضرات چشم زخم ـ احادیثی که چشم خوردن را اثبات میکند ـ راهکارهای مقابله با چشم خوردن

اعمالی که برای افراد چشم خورده می بایست انجام داد ـ دعاها و رقیه های جائز و فرق آنها با طلسمات و سحر

مسبب الاسباب، خداوند تبارک و تعالی است ـ در حق اسباب، چهار گونه اعتقاد وجود دارد که تنها یکی از آنها بر حق بوده و بقیه نادرست می باشد ـ تفسیر آیه 68 این سوره

مصر چهار دروازه داشت و یعقوب علیه السلام به پسرانش توصیه کرد که از دروازه شامی وارد نشوند و تنها بنیامین از آن وارد شد

ملاقات یوسف علیه السلام به صورت ناشناس با بنیامین


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ýakup aleýhissalamyň ogullaryndan alan ähdi-peýmany. Bu süräniň 67-nji aýatynyň tefsiri. Müsüre gitmäge taýýarlanýan ogullaryna Ýakup aleýhissalamyň eden nesihatlary. Ýolçulykda bolmaklyk ynsanlaryň ahlagyny äşgär edýär.

Göz degmeklik we göz degmekligiň ýetirýän zyýanlary barada. Göz degmekligiň hakykatdygyny subut edýän hadyslar. Göz degmeklige garşy göreşmekligiň tärleri.

Göz degen adama etmeli işler hakynda. Kesel bejermek üçin okamaklygy we edilmegi rugsat edilen dogalar hem-de käbir amallar. Bularyň jady we tilsimatlardan tapawudy.

Her bir bolýan zadyň asyl sebäbi Allatagalanyň özüdir. Sebepleriň hakykylygy barada dört görnüşli dürli-dürli ynançlar bardyr. Bulardan diňe birisi hakykydyr, beýlekileri dogry däldir. Bu süräniň 68-nji aýatynyň tefsiri:

Müsürüň dört derwezesi bardy. Ýakup aleýhissalam ogullaryna Şam derwezesinde girmezligi tabşyrdy. Emma diňe Benýamin Şam derwezesinden girdi. Ýusup aleýhissalamyň Benýamini tanamaýan kişi bolup garşylamagy.


دانلود سخنرانی شماره 908 (تفسیر سوره یوسف قسمت 28) ـ 908nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *