سخنرانی 907 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 27

مطالب مهم این سخنرانی:

خلاصه ای از اتفاقات اخیر ـ حیله شرعی و تعریف آن و بیان انواع حیله ها ـ حیله ای که خداوند برای یوسف جائز کرد

حکایت فردی که با امام اعظم دشمنی میکرد و در مسأله ای محتاج وی شد

بیان مقدار فدیه های نماز و روزه یک ساله ـ وصیت هر شخص باید اینگونه باشد

زیبایی چهره های کسانی که نماز شب میخوانند ـ ذکر نام افراد نااهل سم است برای افراد متقی

بوی خوش و بوی بدی که یعقوب علیه السلام از پسرانش استشمام کرد

تفسیر آیات 63 تا 66 این سوره ـ درخواست برادران یوسف از پدرشان برای بردن بنیامین به مصر

تعجب پسران یعقوب از اموالشان که در میان بارهایشان یافتند

مذمت دروغگویی و میزان اعتبار افراد دروغگو ـ قسم دادن یعقوب برای پسرانش ـ گناه قسم خوردن دروغین

اینبار یعقوب علیه السلام پسرش بنیامین را به خداوند سپرد بر خلاف یوسف که وی را به پسرانش سپرده بود


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Soňaraky bolan wakalar hakynda gysgaça gürrüň. “Hileýi şergy” (şerigatyň düzgünlerine ters gelmeýän hileler), olaryň düşündirilişi we dürli görnüşleri. Allatagalanyň Ýusup aleýhissalam üçin rugsat beren hilesi.

Ymam Agzama duşman bolup, bir meselede hem oňa mätäç bolan adam hakynda hekaýa.

Namazy we bir ýyllyk orazany fidýe bermekligiň mukdaryny beýan edýän gürrüňler.  Her kimiň wesýeti şular ýaly bolmalydyr.

Gijelerine namaz okaýan adamyň ýüzüniň owadanly barada gürrüň. Takwa adamlar üçin nä ähl (ynsanlara peýdasyz) adamlaryň adyny tutmaklyk awy-zäher ýalydyr.

Ýakup aleýhissalamyň ogullaryndan erbet we gowy yslary duýuşynyň beýany.

Bu süräniň 63-66-njy aýatlarynyň tefsiri: Ýusup aleýhissalamyň agalarynyň atalaryndan Benýämini Müsüre alyp gitmekligi isleýişleri.

Ýakup aleýhissalamyň ogullarynyň öz ýükleriniň arasyndan tapylan zady görüp geň galyşlary.

Ýalan sözlemekligiň zyýanlary we ýalan sözleýan adamyň abraý-ygtybarynyň ölçegi barada. Ýakup aleýhissalamyň öz ogullary üçin kasam etmekligi. Ýalançy adamlaryň kasamlaryndan emele gelýän günäler hakynda.

Geçen gezek Ýusup aleýhissalamy öz ogullaryny amanat eden Ýakup aleýhissalam bu gezek ogly Benýamini Allatagalaga amanat edip tabşyrdy.


دانلود سخنرانی شماره 907 (تفسیر سوره یوسف قسمت 27) ـ 907nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *