سخنرانی 906 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 26

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه 58 این سوره ـ حضرت یوسف از احوال برادرانش پرسید بدون اینکه خود را معرفی کند

یوسف سهم گندم بنیامین را نیز داد اما به یک شرط ـ نقل قولی از تفسیر احمد غزالی رحمة الله علیه برای سوره یوسف

ترجمه و تفسیر آیه 92 سوره حجر ـ دلسوزی یوسف برای برادرانش ـ خوبی کردن در برابر بدی دیگران کار مردان است

حیا و شرمندگی از ایمان کامل است ـ پیامبر علیه السلام حتی از دختر باکره نیز باحیاتر بود

دنبال انتقام نباشید بلکه بخشنده باشید

اصالت مهم است یا تربیت؟ ـ مفهوم عبارت «گرگ زاده گرگ شود» ـ حکایت پادشاهی که تربیت را مهم میدانست

ترجمه 59 سوره یوسف ـ معرفی قشون و وزرای ابلیس ـ پسران یعقوب علیه السلام از مصر برگشتند ـ توصیف عزیز مصر از زبان پسران یعقوب


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Bu süräniň 58-nji aýatynyň tefsiri: Hezreti Ýusup aleýhissalam özüni tanatmazdan agalarynyň hal-ýagdaýlaryny sorady.

Ýusup aleýhissalam dogany Benýamine-de bugdaý paýyny aýratyn edip berdi, emma bir şert bilen. Ahmet Gazzaly rahmetullahyň “Ýusup” süresiniň tefsirine degişli  aýdan gürrüňleri.

“Hijr” süresiniň 92-nji aýatynyň terjimesi we tefsiri. Ýusup aleýhissalamyň agalarynyň ýagdabyna ýüregi agyryşy. Ýamanlyga ýagşylyk är kişiniň işidir.

Utanç-haýa imanyň kämil bolmagyndan alamatdyr. Pygamber aleýhissalam hat-da heniz durmuşa çykmadyk gyzdan-da utanç-haýalydy.

Ar-öç almakçy bolmaň. Oňa derek bagyşlaýjy boluň.

Aslyň kimlerdendigi möhümmi ýa-da terbiýe möhümmi? “Gurt ogly gurt bolar” diýen nakylyň manysy. Terbiýe bermekligi möhüm zat hasaplan patyşa hakynda hekaýa.

“Ýusup” süresiniň 59-njy aýatynyň tefsiri: Şeýtanyň goşunlaryny we wezirlerini tanatmak. Ýakup aleýhissalamyň ogullarynyň Müsürden dolanyp gelmekligi. Ýakup aleýhissalamyň ogullarynyň Ýusup aleýhissalamy wasp edişleri.


دانلود سخنرانی شماره 906 (تفسیر سوره یوسف قسمت 26) ـ 906nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *