سخنرانی 905 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 25

مطالب مهم این سخنرانی:

سخاوت یوسف و اکرام گندم برای فقراء

بیت الاحزان یعقوب علیه السلام ـ ناراحتی چهل ساله یعقوب علیه السلام از پسران خود

تعریف و تمجید کاروانیان از عزیز مصر و شنیدن این تعریفها توسط یعقوب علیه السلام

توبه فرزندان یعقوب و راهنمایی خواستن از پدرشان جهت خلاصی از قحطی ـ یعقوب، فرزندانش را برای رفتن به نزد عزیز مصر تشویق کرد و راه و روش برخورد با شاهان را به فرزندانش آموش داد ـ توصیه یعقوب برای فرزندانش در سفر مصر

فضائل مهماندوستی و مهمان نوازی ـ علت اهمیت دادن به کاروانهای شامی توسط یوسف علیه السلام ـ دوست داشتن وطن از ایمان است ـ احادیثی در مدح سرزمین شام شریف

پناه بردن به دوستان خداوند در مواجهه با مشکلات زندگی ـ دست بالاتر بهتر است از دست پایینتر

شهرت نسب ابراهیمی در روی زمین ـ جواز طلب کمک، بابت حوائج خود از برادران دینی

یعقوب علیه السلام تمامی پسرانش بجز بنیامین را به مصر فرستاد ـ ایست بازرسی که یوسف علیه السلام برای شامی ها گذاشته بود

برادران یوسف به مصر رسیدند ـ خبر رسیدن برادران به عزیز مصر رسید ـ پذیرایی با شکوه یوسف علیه السلام از برادرانش بدون معرفی خود


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ýusup aleýhissalamyň sahylygy we onuň garyplara bugdaý berşi.

Ýakup aleýhissalamyň hazana döýen öýi hakynda. Ýakup aleýhissalamyň kyrk ýyllap öz ogullaryna gaharlanyň gezmegi.

Kerwendäki adamlaryň Müsüriň häkimini taryp edip öwüşleri we muny Ýakup aleýhissalamyň eşitmegi.

Ýakup aleýhissalamyň ogullarynyň toba etmekleri we bu gahatçylykdan gutulmak üçin öz atalaryndan ýol görkezmegi soramaklary. Ýakup aleýhissalam ogullaryny Müsüriň häkiminiň ýanyna gitmeklerini ündedi hem-de patyşalar bilen duşuşmaklygyň we gürleşmekligiň edeplerini öwretdi. Müsüre baranlarynda özlerini nähili alyp barmalydyklary hakynda Ýakup aleýhissalamyň ogullaryna beren tabşyryklary.

Myhmansöýer bolmaklygyň peýdalary. Ýusup aleýhissalamyň Şamdan gelýän kerwenlere üns bermekliginiň sebäbi. Watanyňy söýmeklik imandan alamatdyr. Şamy-Şerif ýurdunyň ýerlerini taryp edip aýdylan hadyslar.

Durmuşda kynçylyga düşeniňde Allatagalanyň dostlaryndan – öwlçýälerden kömek soramak hakynda aýdylan gürrüňler. “Ýokardaky el aşakdaky elden gowudyr” (Berýän el alýan elden ýagşydyr).

Ýer ýüzünde Ybraýym aleýhissalamyň nesliniň şöhraty hakynda. Öz hajatyňy bitirmek üçin din doganlaryňdan kömek soramak hakynda. 

Ýakup aleýhissalam Benýaminden başda hemme ogullaryny Müsüre ugradýar. Şamdan gelýänleri barlamak üçin Ýusup aleýhissalamyň goýan düzgüni.

Ýusup aleýhissalamyň doganlary Müsüre barmagy we olaryň gelen habarynyň hökümdara ýetirilmegi. Ýusup aleýhissalamyň özüni tanatmazdan öz doganlaryny dabara bilen myhman almagy.


دانلود سخنرانی شماره 905 (تفسیر سوره یوسف قسمت 25) ـ 905nji wagzy göçürip alyň


تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 1)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 2)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 3)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 4)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 5)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 6)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 7)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 8)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 9)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 10)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 11)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 12)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 13)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 14)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 15)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 16)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 17)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 18)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 19)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 20)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 21)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 22)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 23)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 24)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 25)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 26)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 27)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 28)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 29)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 30)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 31)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 32)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 33)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 34)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 35)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 36)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 37)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 38)

تفسیر سوره یوسف (دانلود قسمت 39) آخرین قسمت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *