سخنرانی 904 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 24

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه 56 این سوره ـ شاهی و گدایی تنها به اراده ی خداست، همان طور که یوسف را از بردگی به پادشاهی نائل کرد ـ حاکم بودن یک فرد خوب، نشان از سعادت آن مردم دارد

تعریف و توصیف بهشت و اهالی آن ـ بهشت را به بهاء دهند نه به بهانه ـ حکایتی از ابراهیم ادهم

چو شاه از وی بدید این کارسازی، به ملک مصر دادش سرفرازی ـ دستور یوسف علیه السلام برای کشت گندم در وجب به وجب مصر

ساخت یلو برای انبار گندم و ذخیره گندم به همراه خوشه آن از ابتکارات یوسف علیه السلام بود

سال های قحطی فرا رسید ـ نحوه ی مدیریت بحران یوسف ـ در سالهای سختی، مردم، گندم را از یوسف خریدند و حتی برده ی وی شدند و با این حال هم متشکر از یوسف بودند

یوسف علیه السلام مالک تمام مصر شد اما همه مردم مصر و اموالشان را به خودشان بخشید

فضیلت و ثواب زراعت و کشت و کار ـ گنجی که ترکمن ها بر روی آن نشسته اند

عدالت خوب است اما برای امراء خوبتر ـ فضیلت و ثواب عدالت در زندگانی

سخاوت کار بزرگان است ـ هر کس یک خُلق از اخلاق خداوند را داشته باشد، بهشتی است

در گرسنگی، فضائل بسیار است و فاید بی شمار ـ دل مردگی در زیاد خوردن است ـ حکایت هارون الرشید که اطباء را جمع کرد تا بهترین غذا را انتخاب کند

بیان جهاد اصغر و جهاد اکبر

نحوه غذا خوردن حضرت شیخ عثمان سراج الدین ثانی قدس سره و چگونگی ادب کردن نفس با غذا نخوردن


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Bu süräniň 56-njy aýatynyň tefsiri: Şalyk-da, gedalyk-de diňe Allatagalanyň islegi bilen bolýan zatdyr. Edil şonuň ýaly, Allatagala Ýusup aleýhissalamy gul bolmakdan soňra patyşa bolmaklyga nesip etdirdi. Bir gowy adamyň hökümdar (ýolbaşçy) bolmaklygy ola admayň bagtly adamdynyň alamatydyr.

Behiştiň we ondaky ýaşaýanlaryň tarypy we waspy. Behişt ynsanyň bahasy bilen nesip etdirilýändir, bahanasy bilen däl. Ybraýym Edhem hakynda hekaýa.

Patyşa öz patyşalyk wezipesini Ýusup aleýhissalama berdi we ýurdy dolandyrmagy oňa ynandy. Ýusup aleýhissalam Müsüriň hemme ýerinde bugdaý ekmekligi buýurýar.

Bugdaý saklamak üçin ýörite ammarlaryň gurluşugy we bugdaýlaryň hoşasy bilen bile ammarda saklanmagy Ýusup alýhissalamyň oýlap tapan zadydyr.

Gytçylyk, gahatçylyk ýyllary ýetip geldi. Ýusup aleýhissalamyň ýüze çykan krizisi dolandyryşy. Kynçylyk ýyllarynda adamlar bugdaýy Ýusup aleýhissalamdan satyn aldylar hat-da tölemäge pullary bolmany üçin onuň guly boldular. Şeýle ýagdaýda bolsalar hem olar Ýusup aleýhissalam minnetdarlyk bildirdiler.  Ýusup aleýhissalam Müsüriň hemme ýeriniň patyşasy boldy, emma Müsüriň hemme adamlary bar zatlaryny oňa berdiler. Olam soňra bar baýlygy halka paýlady.

Ekin ekmekligiň artykmaç peýdaly taraplary hakynda. Türkmenleriň üstünde oturan genji-hazynasy bardyr, şonuň gadryny bilmelidirler.

Adalat diýlen zat gowudyr, emma hökümdarlar üçin adalatly bolmak has-da gowudyr. Durmuşda adalatly bolup ýa’amaklygyň peýdasy we sogaplary hakynda.

Sahylyk ulularyň işidir. Haýsy bir adamda Allatagalanyň gylygyndan bir gylyk bar bolsa, ol adam jennetidir.

Aç bolmaklykda sansyz köp peýdalar bardyr. Ýüregiň ölmekliniň sebäbi köp iýmeklikdir. Iň gowy iýmiti saýlatmak üçin çagalary bir ýere jemlän Harun ar-Reşit hakynda hekaýa.

Uly we kiçi jihat hakynda açyklamalar.

Beýik pir Hezreti Şeýh Osman Syrajeddin sany kuddus sirruhyň nahar iýşi we nahar iýen wagtyňda nebsiňe edep bermeklik hakynda tymsallar.


دانلود سخنرانی شماره 904 (تفسیر سوره یوسف قسمت 24) ـ 904nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *