سخنرانی 903 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 23

مطالب مهم این سخنرانی:

توصیف تخت سلطنت یوسف علیه السلام

زلیخا از یوسف فراری گشت و بیست و پنج سال در منزل پیرزنی مخفی شد ـ زلیخا به یک خبر از یوسف خوش بود و تمام ثروتش را در این راه داد

زلیخای بت پرست از بت پرستی بازگشت ـ ملاقات زلیخای عجوزه با یوسف علیه السلام ـ سه حاجت زلیخا که یوسف علیه السلام آنها را بر آورده کرد، بازگرداندن جوانی، شفای کوری و ازدواج با زلیخا

ازدواج یوسف با زلیخا یک دستور الهی بود ـ فرزندان یوسف از زلیخا ـ عشق زلیخا به یوسف نیز سرایت کرد

مفهوم عشق حقیقی و عشق مجازی ـ وقتی که یوسف پیراهن زلیخا را از پشت پاره میکند

هیچوقت امارت و ریاست را طلب نکنید

اهمیت عفو و بخشش، همانگونه که یوسف انجام داد و زلیخا را بخشید

در قیامت هر کس با محبوب خود خواهد بود، از کافران را دوست بدارید با آنها محشور خواهید شد و اگر اولیاء الله را دوست بدارید با آنها محشور میشوید

مفهوم کینونة جسمانی و روحانی ـ رابطه بین شیخ و مرشد و اهمیت اتخاذ پیر و مرشد

بایزید بسطامی میفرماید: کسی که پیر و مرشدی اتخاذ نکند، پس مرشد او شیطان خواهد بود

توصیه مختومقلی فراغی درباره تمسک به پیر و مرشد

فنا فی الشیخ مقدمه ای است برای فنا فی الرسول ـ فرمایش امام مالک درباره تصوف

علامت دوست داشتن خدا، دوست داشتن ذکر خداست و علامت بغض خدا، بغض ذکر خداست در دعا حتما میبایست انبیاء و اولیاء الله را وسیله قرار داد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ýusup aleýhissalamyň soltanlyk tagtynyň waspy.

Züleýha Ýusup aleýhissalamdan gaçdy we 25 ýyllap bir garry aýalyň öýünde gizlendi. Züleýha Ýusup aleýhissalamdan gelen bir habar begenip bütin baýlygyny bagyş etdi.

Züleýha butparazdy, soňra butparazlygy terk etdi. Ejiz galan Züleýhanyň Ýusup aleýhissalama zyýarat barmagy. Ýusup aleýhissalam Züleýhanyň şu üç sany hajatyny bitirdi: Züleýha garrapdy, ony ýaşaltdy; kördi, gözüni açdy, Züleýha bilen öýlendi.

Ýusup aleýhissalamyň Züleýha bilen öýlenmekligi Allatagalanyň buýrugydy. Ýusup aleýhissalamyň Züleýhadan bolan perzentleri. Züleýhanyň Ýusup aleýhissalama bolan söýgüsi ýene dolanyp geldi.

“Hakyky söýgi” we “Hyýaly söýgi” diýen düşünjeleriň manylary. Züleýhanyň Ýüsüp aleýhissalamyň köýneginiň arkasyny ýyrtan pursaty hakynda.

Hiç wagt hökümdar bolmaklygy islemäň.

Başgalary bagyşlamaklygyň uly ähmiýeti bardyr, edil Ýusup aleýhissalamyň Züleýhany bagyşlaýşy ýaly.

Kyýamat gününde her kim öz söýenleri bilen bile bolarlar. Eger kapyrlar bilen dostlaşsaň, şolaryň arasynda direlersiň. Eger Allataglanyň welileri bilen dostlaşsaň, olaryň ýanyndan bolarsyň.

“Jismi barlyk” we “ruhy barlyk” düşünjeleriniň manylary hakynda. Pir bilen sopynyň arasyndaky baglanyşyk. Pire gol bermekligiň ähmiýeti hakynda.

Hezreti Baýezid Bestamy şeýle diýipdir: “Kimde kim özüne pir tutunmasa, onuň piri şeýtan bolar”.

Pire gol bermek hakynda Hezreti Magtymguly işanyň aýdan sözleri.

“Fena fiş-şeýh” (Pire aşyk bolmak) “fena fir-resul” (pygambere aşyk bolmak) üçin başlangyçdyr. Pire gol berip, sopy bolmak barada Ymam Mäligiň aýdan sözleri.

Allatagalany söýmekligiň alamaty – onuň adyny zikr edip (ýatlap) gaýtalamakdyr. Hudaýy ýigrenmekligiň alamaty – onuň adyny zikr etmekligi gowy görmezlikdir.

Doga-dilegleriňizde hökman pygamberleri we Allatagalanyň welilerini ara salyp, şolaryň hormatyn diýip doga-dileg ediň.


دانلود سخنرانی شماره 903 (تفسیر سوره یوسف قسمت 23) ـ 903nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *