سخنرانی 902 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 22

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه 54 این سوره

خروج یوسف از زندان و اسکورت شاهانه یوسف علیه السلام توسط اکابر حکومت ـ تمامی زندانیان هم توسط درخواست یوسف آزاد شدند ـ دعای خیر یوسف برای زندانیان ـ جملاتی که یوسف علیه السلام بر درب زندان نوشت

بر سر یوسف علیه السلام دُرّ و گوهرها پخش کردند و هیچ فقیر و گدایی در آنروز فقیر و گدا نماند ـ سخنانی که یوسف به هنگام ورود به قصر پادشاه گفت

پادشاه هفتاد زبان دنیا را میدانست اما یوسف هفتاد و دو زبان را

یوسف شخصا تعبیر رویای پادشاه را به صورتی دلپذیر برای وی بازگو کرد ـ پادشاه وزیرش را عزل و یوسف را جای آن گمارد

صبر یوسف نتیجه داد ـ صبر کلید خوشبختی است ـ حضرت علی میفرمایند: برای نفست تمرین بده تا صبر کند در برابر مشکلات

هر کس حرفش نزد مسئولین مملکت مقبول باشد نباید در برابر کمک به دیگران کوتاهی کند

عبرتهایی از حکایت آزاد شدن یوسف علیه السلام از زندان ـ زندان قبور زنده هاست و مقایسه آن با قبور مرده ها ـ بیان اعمالی که بعد از مردن نیز ثواب آنها قطع نمیشود

خانه هایی که دشمنان را شاد میگرداند ـ هیچ وقت از لغزش برادر دینی ات که با تو دشمن شده است، خوشحال نشو

مکانی که دوستان واقعی ات را معلوم میگرداند ـ تجربه ما فوق علم است ـ شعری از نظامی گنجوی

در هنگام زیارت بزرگان، پاک و نظیف باید بود ـ فرشتگان از بوی بد فرار میکنند

در هر مقامی که باشید خدا را فراموش نکنید، چه بسا آن قدرت شما برای شما آفت باشد ـ فواید دعا کردن نظام و حکومت و دولت مستقر، نعمتی از خداوند است، قدر داشته ها را باید دانست


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Bu süräniň 54-nji aýatynyň tefsiri:

Ýusup aleýhissalamyň zyndan çykmagy we hökümetiniň uly adamlarynyň sylag-hormat edip, ony dabara bilen patyşanyň köşgüne tarap äkidişleri. Ýusup aleýhissalamyň haýyş etmegi bilen zyndandakylaryň hemmesi azat edildi. Ýusup aleýhissalamyň zyndandakylara eden haýyr dogasy. Jusup aleýhissalamyň zyndanyň derwezisinde ýazan ýazgysy.

Ýusup aleýhissalamyň üstünden dçrler, göwherler seçdiler. Ol gün garyp-gasarlaryň hemmesi garyplykdan çykdylar. Ýurtda bir garyp adam galmady. Ýusup aleýhissalamyň patyşanyň köşgüne giren wagtynda aýdan sözleri.

Müsüriň patyşasy dünýäniň 70 dilini bilýärdi, emma Ýusup aleýhissalam 72 dil bilýärdi.

Ýusup aleýhissalam patyşanyň gören düýşüni ýürege batar ýaly şekilde ýorup berdi. Patyşa weziri işinden boşadyp, onuň ýerine Ýusup aleýhissalamy goýdy.

Ýusup aleýhissalamyň eden sabyrlaey netije berdi. Sabyr etmeklik bagtyň açarydyr. Hezret Aly ra aýdypdyr: “Nebsiňi şeýle bir türgenleşdir kynçylygyň öňünde sabyr edip biler ýaly”.

Eger-de bir adamyň gepi hökümet ýolbaşçylarynyň ýanynda geçerli bolsa, beýleki adamlara kömek etmekden-de gaçmasyn.

Ýusup aleýhissalamyň zyndandan azat bolamagy hakyndaky hekaýadan alynmaly ybratlar (netijeler). Zyndan – dirileriň gabrystanlygydyr. Adam ölenden soň hem yzy kesilmeýän sogaplar hakynda gürrüň.

Duşmanlary begendirýän öýler hakynda. Saňa duşmançylyk eden din doganyň başyna erbet iş düşse, sen muňa hiç wagt begenme.

Hakyky dostlary bildirýän ýerler hakynda. Biziň durmuş tejribelerimiz hem ylyumdyr. Nyzamy Genjewiniň şygry.

Ulularyňyza zyýarat eden wagtyňyzda arassa we pak ýagdaýda boluň. Perişdeler erbet yslardan gaçýandyrlar.

Her hili uly wezipede bolsaňyz-da, Allatagalany ýatdan çykarmaň, ol sebäpli siziň güýjüňiz-gudratyňyz pese düşmez ýaly. Doga-dileg etmekligiň peýdalary.

Tertip-düzgünli, kanunly, hökümetlei, berkarar döwlet Allatagalanyň beren nygmatydyr. Bar zatlaryňyzyň gadryny biliň.


دانلود سخنرانی شماره 902 (تفسیر سوره یوسف قسمت 22) ـ 902nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *