سخنرانی 901 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 21

مطالب مهم این سخنرانی:

خواب دیدن پادشاه مصر و عدم تعبیر خوابگزاران ـ تفسیر آیات 43 تا 52 این سوره ـ پادشاه مصر، ملک ریان خواب هفت گاو لاغر که هفت گاو فربه را میخورد، میبیند

شرابدار پادشاه، یوسف را به جا می آورد و برای پادشاه توصیه میکند ـ یوسف تعبیر خواب را به شرابدار بازگو میکند ـ پادشاه دستور آزادی یوسف از زندان را صادر میکند اما یوسف میگوید: تا مسئله زنانی که دستهایشان را بریدند حل نشود از زندان خارج نخواهم شد

شعری از عبدالرحمن جامی و نقل قول از زلیخا و اقرار وی بر گناهش

صادق بودن رویای صالحه ـ سخنی که در مواجهه با رویای بد و یا ندانستن تعبیر آن میبایست گفته شود

سخاوت یوسف که در مقابل تعبیر رویای پادشاه، جزایی درخواست نکرد ـ فرار از مواضع تهمت برای هر کس لازم است

خوبی دو طرفه هست، با خوبی، قلب های دیگران را بدست آوریم

انتقام از مرام بزرگان نیست، از پست فطرتی است ـ هر کس در دنیا جنایتی که بر وی شده است را نبخشد و بدل آن را بگیرد، هم عزتش در این دنیا میرود و هم ثواب آخرتش

عُجب و خودپسندی و مذمت آن


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Patyşanyň düýş gňrmegi we düýş ýurujylaryň muny ýorup bilmezligi. Bu süräniň 43-52-nji aýatlarynyň tegsiri. Müsüriň patyşasy Melek Riýan düşünde 7 sany arryk sygryň 7 sany semiz sygyry iýşini görýär.

Patyşanyň şerap guýýan saakysynyň ýadyna Ýusup aleýhissalam düşýär we patyşa onuň bilen gürleşmegi teklip edýär. Ýusup aleýhissalam düýşüň ýorgudyny saaky adam aýdýar. Patyşa Ýusup aleýhissalamy zyndandan çykarmagy buýurýar, emma Ýusup aleýhissalam şeýle diýýär: “Tä ellerini kesen Müsüriň aýallarynyň meselesi çözülýänçä zyndandan çykmaryn”.

Abdyrahman Jamynyň şygyry: Züleýhanyň aýdan sözleri we onuň öz günäsini ykrar edişi hakynda.

Salyh adamlarynyň düýşleriniň dogry bolmaklygy hakynda. Erbet düýş göreniňde ýa-da bolmasa düýşi ýorup bilmeseň aýtmaly zatlar.

Ýusup aleýhissalamyň sahylygy, ýagny, patyşanyň düýşüni ýorup bereni üçin hiç hili sylag-serpaý almak islemedi. Üstüňe atylan töhmetden gaçmak we saplanmak her bir adam üçin hökmanydyr.

Ýagşylyk ikitaraplaýyn bolmalydyr. Ýagşylyk bilen beýlekileriň göwünlerini almalydyrys.

Ar almaklyk beýik adamlaryň edýän işi däldir, emma pes adamlaryň fitretinde (zannynda) bar zatdyr. Kimde-kim bu dünýäde başga biriniň özüne eden jenaýatyny bagyşlap bilmese, onda ol adam munuň bedelini ödejekdir, bu dünýäde yzzatyny, ol dünýäde bolsa sogabyny ýitirjekdir. Özüňe buýsanmak, özüňi öwdürmek, özüňi gowy görmek ýaly hasiýetleriň zyýany hakynda.


دانلود سخنرانی شماره 901 (تفسیر سوره یوسف قسمت 21) ـ 901nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *