سخنرانی 900 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 20

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه 41 و 42 این سوره ـ تعبیر رویای آن دو نفر زندانی ـ قبل از تعبیر هر رویا باید مهلت خواست و نباید فوری تعبیر کرد ـ رویای صالحه خالی از حقیقت نیست ـ از یک فرد متین و فهمیده باید خواست که رویا را تعبیر کند ـ نباید رویای خود را پیش هر کسی مطرح نمود

اگر از روی دروغ و یا مزاح، رویایی را تعریف کنی و کسی هم آن را تعبیر کند، واقع خواهد شد ـ حکایت عمر رضی الله عنه در رابطه با تعبیر رویا ـ درخواست یوسف علیه السلام از شرابدار شاه

معجزه های یوسف علیه السلام ـ با معجزه یوسف علیه السلام، هر زندانی که اراده کرد توانست از زندان خارج شود ـ تعریف معجزه و تفاوت آن با کرامت

محبت به رسول الله حتی بیشتر از پدر و مادر، کاملترین ایمان است ـ استمداد یوسف علیه السلام از شرابدار آزاد شده و مکافات بعد از آن

مفهوم عبارت «حسنات الابرار، سیئات المقربین» ـ ترک عبادت اعلی و روی آوردن به عبادت ادنی برای مقربین ناپسند است

خطای یوسف علیه السلام ـ فلسفه زندانی ماندن یوسف علیه السلام به مدت 12 سال  ـ ابراهیم علیه السلام در هنگام سقوط در آتش از جبرئیل کمک نخواست سخن گفتن شتر و خبر دادنش از اتفاقات کنعان ـ یوسف از مرد تاجر سلام خود را به پدرش رساند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Bu düräniň 41-42-nji süreleriniň tefsiri: Zyndandaky ol iki adamyň düýşüniň ýorgudy. Her bir düýşi ýurmazdan ozal biraz möhlet almak gerek, derrew ýorjak bolup çalyşmaly däl. Salyh adamlaryň düýşlerinde hakykat bardyr. Düýşüňi agras we pähimli adam ýordurmalydyr. Düýşüňe her kime aýdyp ýörmeli däldir. Eger gören düýşüňe ýalan zatlar goşup aýtsaň we şol esasda hem düýşüňi ýorup berseler, edil şolar ýaly hem bolamagy mümkindir. Düýş ýormak hakynda Hezreti Omar ra bilen baglanyşykly hekaýa. Ýurduň patyşasynyň şerap guýýan saakysyndan eden haýyşy.

Ýusup aleýhissalamyň mugjyzasy. Ýusup aleýhissalamyň mugjyzasy bilen zyndandaky her bir adam islese zyndandan çykyp biler. Mugjyzanyň düşündirilişi we onuň keramatdan tapawudy.

Allanyň Resulyny söýmeklik ene-ata bolan söýgüden hem ýokarda bolsa, ol imanyň kämil bolmagyndan alamatdyr. Ýusup aleýhissalamyň zyndandan boşadylan şerapdardan täzeden gaýtalap soramagy we ondan soňra berlen jezalar.

“Hasana:tul ybra:r – seýýiätul mukarrbiýn” (Ýagşylaryň ýagşylygy – ýakynlaryň ýamanlygy) diýen jümläniň aňladýan manysy. Ybadatyň ulusyny terk edip, dünýä ybadatyna ýüz urmaklyk ýakyn dostlar üçin halanjak zat däldir.

Ýusup aleýhissalamyň ýalňyşy. Ýusup aleýhissalamyň 12 ýyllap zyndanda galmaklygyny pelsepesi. Ybraýym aleýhissalam oda atylanda Jebraýyl aleýhissalamdan kömek soramady. Düýäniň geplemegi we Kenganda bolan wakadan habar bermegi. Ýusup aleýhissalamyň bir täjir adamdan öz atasyna salam göndermegi.


دانلود سخنرانی شماره 900 (تفسیر سوره یوسف قسمت 20) ـ 900nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *