سخنرانی 90 ـ سه مانع رشد دینی و بیان ارزش دین در قلب هر مؤمن

مطالب مهم این سخنرانی:

اسلام چیست؟ مسلمان کیست؟ ـ تعریف دین و تعریف اسلام  

خداوند پناهگاهی به نام دین و شریعت برای انسانها آماده نموده است و انسانها کافیست که به داخل آن راه یابند اما بند بی علمی و بند بی عملی و بند بی خلوصی مانع ورود انسان به آن پناهگاه میشود

سعادت انسان در داشتن علم و زدودن جهالت از خود است ـ مبتدین و گمراهان حتی از داشتن علوم ابتدایی نیز برخوردار نیستند و گمراهیشان بخاطر همین مسئله است

همچنان که وقتی انسان در مقابل آینه قرار بگیرد و میتواند خود را اصلاح و مرتب کند، باید در مقابل شریعت قرار گرفته و خود را اصلاح و مرتب کند و ببیند که آیا کارهایی که انجام داده است مطابق با شریعت واقع شده یا خیر

توصیه ای به علماء برای دلسوزی و فعالیت در بین مردم و نصیحتی برای مردم در نحوه برخورد با علماء  


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

Yslam näme? Musulman kim? Diniň we yslamyňdüşündirilişi

  Allatagala din we şeigat atly goraghanany (gaçybatalgany) ynsanlar üçin taýýarlapdyr. Ynsanlar şonuň içine girmäge ýol tapsalar ýeterlikdir. Emma ylymsyzlyk böwedi, amalsyzlyk böwedi, halys ýürekden bolmazlyk böwedi ynsanlaryň bu goraghana girmeklerine päsgelçilik döredýär.

Ynsanyň bagtly bolmagy yluymly bolmagyndadyr we jahylyýeti (bilimsizligi) özüňden çykaryp kowmakdadyr. Azaşan adamlar ylmyň başlangyç bölüminden-de bihabardyrlar. Olaryň azaşmaklary-da özlerinde azajyk ylmyň-da bolmazlygydyr.

Şonuň üçin, haçanda ynsan bularyň (jahyllygyň) garşysyna çykyp, özüni düzetmek, tertip-düzgüne girimek islese, hökmany suratda şerigata garşy ýöremelidir we özüni düzetmelidir. Ol öz edýän işlerine garap görmelidir we özüne sorag bermelidir, eýsem eden işlerim şerigata laýyk gelýärmi ýa-da ýok?

Alymlara-ahunlara adamlara ýakyn bolup, olar bilen işleşmegi hem-de adamlara ulamalar bilen ýakyn aragatnaşykda bolmaklygy ündeýän nesihatlar.


دانلود سخنرانی شماره 90 ـ 90nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 11 شهریور 1372

مکان ضبط: ترکمان صحرا ـ روستای کوچک پلنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *