سخنرانی 897 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 17

مطالب مهم این سخنرانی:

عزیز مصر زلیخا را تنبیه کرد ـ طعنه ی زنان مصری به زلیخا بجهت مراوده با یک برده ـ مجلسی که زلیخا برای زنان طعن کننده تدارک دید ـ آن زنان وقتی یوسف را دیدند هوش از عقلشان پرید و دستشان را بریدند حتی بعضی از آنها به جهت شدن خونریزی فوت کردند ـ شعری از عبدالرحمن جامی در اینباره

تحریم چهل روزه عزیز مصر و برکناری یوسف از خدمت زلیخا ـ متانت و مهربانی دلیل عاقل بودن است

هر آنچه خداوند اراده کند واقع خواهد شد مثل مخفی نمودن ماجرای زلیخا توسط عزیز مصر که بالاخره فاش شد

هر کس از کسی عیب جویی کند خودش مبتلا میشود ـ حدیث «بلا بر نطق و تکلم سپرده شده است» ـ مَثَل ترکمنی «گِنگ گورِننگ آلندا»

هر کس عاشق شود و عفتش را حفظ کند و در همان حال فوت کند، شهید محسوب میشود ـ اگر محبت مخلوق اینگونه کند، عشق خالق چگونه خواهد بود

آشنایی با کوه سینا و موقعیت آن ـ حکایت موسی علیه السلام و مرد خدا دوست ـ نحوه رفتار خداوند با دوستان خود در دنیا و آخرت

دعا، سلاح مؤمن است و شخص مسلمان هر چه از خدا بخواهد به او عطا میکند ـ خداوند بنده اش را شرمنده و خجالت زده نمیکند

حکایت عمر رضی الله عنه و شرمنده نساختن یکی از اصحاب ـ حاتم اصم و علت نامگذاری ایشان به این اسم (اصم یعنی ناشنوا) خداوند با حیا است و حیاکاران و پوشانندگان عیب دیگران را دوست میدارد ـ خداوند به دو جهت در قیامت بندگان را با اسامی مادرانشان صدا خواهد زد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Müsüriň häkimi Züleýha temmi berdi. Müsüriň aýallarynyň bir gul üçin edepsizlik edeni üçin Züleýhanyň üstünden gülmekleri. Züleýhanyň öz üstünden gülen zenanlary öýüne myhmançylyga çagyrmaklygy. Ol aýallar Ýusup aleýhissalamy gören wagtlarynda akyldan azaşyp, huşuny ýitirdiler, öz ellerini pyçak bilen kesdiler hat-da birnäçeleri köp gan akdyryp öldüler. Bu waka hakynda Abdyrahman Jamynyň şygry.

Müsüriň häkiminiň Ýusup aleýhissalamy Züleýhanyň hyzmatynda bolmakda 40 günläp gadagan etmegi. Agraslyk we mähribanlyk akylly bolmaklykdan alamatdyr.

Allatagala näm islese şol hem bolýandyr, edil Müsüriň häkiminiň Züleýhanyň eden işini gizlese-de soňunda paş bolşy ýaly.

Kim başga birinden aýp gözlese, ahyrda özi aýyplanar. Hadys: “Başa bela dilden geler”. Türkmen nakyly: “Geň göreniň alnyndan çykar”. Kim-de kim aşyk bolup, abraýyny saklasa, edil şol ýagdaýda hem ölse, ol adam şehitlerden saýylar. Eger ynsanyň ynsana bolan söýgüsine şeýle dereje berilýän bolsa, ynsanyň Allatagalaga bolan söýgüsine nähili derejeler beriljek?

Sina dagy bilen tanyşlyk we onuň ýerleşýän ýeri. Musa aleýhissalam bilen Allatagalanyň dosty hakynda hekaýa. Allatagalanyň bu dünýäde we ahyretde öz dostlaryna bolan garaýşy.

Doga-dileg musulmanyň ýaragydyr. Adam Allatagaladan näme islese berýändir. Hudaýtagala bendesini hiç wagt utandyrmaýar. Hezreti Omar ra we onuň bir sahabany utançlykdan çykarmagy. Hatam Asm we oňa bu adyň goýulmagy (Asm – ker diýmekdiк). Allatagala utanç-haýalydyr we ol haýaly adamlary hem-de iliň aýbyny ýapýanlary gowy görýändir. Allatagala kyýamat gününde iki ýagdaý sebäpli öz bemdelerini ejeleriniň adyny tutup çagyrjakdyr. “Kerim” we “Le’iým” diýlenler kimlerdir? Allatagalanyň ýanynda musulmanlaryň hormaty. Bu barada Ibni Meguwdyň hekaýaty.


دانلود سخنرانی شماره 897 (تفسیر سوره یوسف قسمت 17) ـ 897nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *