سخنرانی 896 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 16

مطالب مهم این سخنرانی:

حضرت نوح، ابراهیم، موسی، یوسف از آن نوزادانی بودند که به اذن خداوند توانستند صحبت کنند

قصه مسلمان شدن خدمتکار دختر فرعون ـ بیان برخی کرامات اولیاء الله ـ اهمیت حفظ ایمان و مبارزه با دشواری ها ـ دعا باید کرد که خداوند با امتحانات دشوار انسان را آزمایش نکند

تفسیر آیه 28 این سوره ـ حیله ها و مکرهای زنان بسیار عظیم هستند ـ زلیخا در عشق یوسف بسیار ناتوان و عاجز شد

ایده ی ساخت اتاق هفت در و نحوه ساخت آن ـ مکالمه یوسف و زلیخا در اتاق هفت در و حیله هایی که زلیخا بکار بست تا یوسف را وادار به عمل نامشروع کند ـ جواب های قانع کننده یوسف برای هر سخن وسوسه انگیز زلیخا ـ یوسف مجبور به فرار از دست زلیخا شد ـ درهای رحمت به روی یوسف باز شدند

برخورد حکیمانه و خونسردانه عزیز مصر با یوسف و نصیحتش به زلیخا ـ وقتی غضب و خشم بر انسان غالب شود چکار باید بکند

هیچگاه نباید از حق گذشت ـ حق ریشه در بهشت دارد ـ پوشاندن عیب دیگران لازم است اگر عاقل هستی عیب برادرت را بپوشان ـ نصیحت برای نزدیکان لازم است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Hezreti Nuh, Ybraýym, Musa we Ýusup pygamberleriň neslinden Allatagalanyň rugsady bilen çagajyk wagtynda gürläp bilýän perzentler dünýä inendir.

Faraonyň gyzynyň musulman bolşunyň kyssasy. Allatagalanyň welileriniň käbir keramatlary. Imany saklamaklygyň we kynçylyklara garşy göreşmekligiň ähmiýeti hakynda. Doga-dileg etmelidir, çünki Allatagala ynsanlary kynçylyklar bilen synag edýändir.

Bu süräniň 28-nji aýatynyň tefsiri. Zenanlaryň hile-mekirleri örän uludyr. Züleýha Ýusup aleýhissalamyň yşkyna düşüp, örän çäresiz we ejiz galdy.

Ýedi gapyly otagy gurmaklygyň maksady we olaryň gurluş usullary. Ýedi gapyly otagda Züleýha bilen Ýusup aleýhissalamyň arasynda bolan gürrüňler. Ýusup aleýhissalamy halanmaýan işi etmäge itermek üçin Züleýhanyň eden hileleri. Ýusup aleýhissalamyň her bir söze ynamdar jogap bermekligi. Züleýhanyň waswasa düşmekligi. Ýusup aleýhissalam Züleýhanyň elinden gaçmaga mejbur boldy. Ýusup aleýhissalamyň öňünde rehmet gapylarynyň açylyşy.

Müsüriň häkiminiň Ýusup aleýhissalam bilen hikmetli we sowukganly gürleşmegi. Haçanda ynsan öz gahar-gazabyna basylsa näme etmeli?

Hiç wagt hakdan, hakykatdan ýüzüňi öwürmeli däldir. Hakykatyň köki behiştdedir. Başgalaryň aýbyny örtmeklik hökmanydyr. Eger sen akylly adam bolsaň, hökman öz doganlaryň aýbyny örtgün. Ýakynlaryňa öwüt-nesihat bermek hökmanydyr. 


دانلود سخنرانی شماره 896 (تفسیر سوره یوسف قسمت 16) ـ 896nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *