سخنرانی 895 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 15

مطالب مهم این سخنرانی:

جواب رد یوسف به درخواست زلیخا ـ تفسیر آیه 24 و 25 و 26 این سوره

آیا یوسف نیز به زلیخا میل کرد؟ ـ میل یوسف و زلیخا برای یکدیگر یکسان نبودند

هر کس به گناهی میل کند و آن را انجام ندهد، مأجور است ـ پیامبران از گناه معصوم هستند و از گناه به دور

برخی حکایتهای قصه گوها و روضه خوان ها صحیح نمیباشند ـ ماجرای تجسم یعقوب علیه السلام برای یوسف به هنگام مراوده زلیخا و یا پرنده ای که در گوش او هشدار داد، اساسا باطل است ـ بیان برخی روایتهای باطل قصه گوها در ماجرای یوسف و زلیخا

توصیه به علماء در مورد برخی موارد نگاشته شده در کتب اسلامی و مقایسه آنها با اصول و اعتقادات دینی ـ بیان مفهوم «اسرائیلیات»

زلیخا به دنبال یوسف دوید و پیراهنش را پاره کرد و عزیز مصر جلوی درب، هر دوی آنها را دید

زیرکی و حیله کار بودن زلیخا مشابه حیله های شیطان بود ـ زنها فتنه هستند و دامی از دامهای شیطان ـ فرار از فتنه برای هر کس لازم است

چهار کسی که عبادت آنها در قیامت ارزش ندارد ـ شکایت زلیخا از یوسف نزد عزیز مصر ـ تهمت به نمک خورد و نمکدان شکستن

شهادت طفلی از قوم و خویش زلیخا بر علیه وی ـ بر شمردن شخصیت هایی که در کودکی و طفولیت سخن گفتند


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ýusup aleýhissalamyň Züleýhanyň talabyny ret etmesi ( ýerine ýetirmekden boýun gaçyrmagy). Bu süräniň 24, 25 we 26-njy aýatlarynyň tefsiri:

Eýsem Ýusup aleýhissalam hem Züleýha meýil etdimi? Ýusup aleýhisalamyň we Züleýhanyň meýilleri deň däldi.

Her kim günä etmäge meýil etse-de, ony etmese günäkär däldir. Pygamberler günäden päkdirler we günäden uzak durýandyrlar.

Kyssa aýdýanlaryň we gynançly wakalary aýdyp adamlary agladýanlary birnäçe hekaýaly dogry däldir. Mysal üçin: Züleýha bilen gatnaşygy wagtynda Ýakup aleýhissalamyň Ýusup aleýhissalama görünmegi ýa-da bir guşuň gelip onuň gulagyna habar bermegi esassyz, batyl bolan hekaýatlardandyr. Ýusup we Züleýha hakynda gürrüň berilen käbir ýalan gysgajyk kyssalar hakynda.

Dini yslamyň kitaplarynda ýazylmadyk käbir zatlar hakynda alymlara, ahunlara nesihat. Olaryň diniň usuly we ygtykatlary (ynançlary) bilen deňeşdirilişi. “Ysraýilat” diýen düşünjäniň beýany.

Züleýhanyň Ýusup aleýhissalamyň yzyndan ylgaýşy we köýnegini ýyrtyşy. Müsüriň häkiminiň olaryň ikisini-de gapynyň öňünde görüşi.

Züleýhanyň akyly we hilegärligi edil şeýtanyň hilegärligi ýalydyr. Zenanlar pitnedirler, zenanlar şeýtanyň gurýan duzuklaryndan bir duzakdyr. Pitneden gaçmaklyk her bir ynsana zerurlykdyr.

Züleýhanyň garyndaşlaryndan biriniň kiçijik çagasynyň Züleýhanyp garşysyna şaýatlyk bermegi. Çagaka gürlän adamlaryň sanawy.


دانلود سخنرانی شماره 895 (تفسیر سوره یوسف قسمت 15) ـ 895nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *