سخنرانی 893 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 13

مطالب مهم این سخنرانی:

رحمت خداوندی شامل تو خواهد شد وقتی که حوائج مردم به دست تو حل گردد

اگر با دیدن چهره یوسف مست مستغرق میشوند، وقتی خداوند را ببینند چه خواهند شد؟

برکت به همراه اکابر و بزرگان است ـ بنده ی خوب خدا، اموالش را در راه خدا احسان خواهد کرد

معنای عزیز و معرفی عزیز واقعی ـ عزت را در غیر خدا طلب کردن ذلت است

مدح حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندی ـ معنای کلمه «عشق» ـ مفهوم «فنا فی الشیخ» و «فنا فی الرسول» و «فنا فی الله» ـ شعر مختومقلی فراغی در مورد عشق ـ رسیدن به عشق دنیوی خالی از دشواری نیست، عشق الهی چگونه خواهد بود؟

حکایت ابراهیم الخواص و ابوبکر الکتانی و برده ای که از خواص بود ـ مدح اولیای خدا توسط خداوند عزوجل

بخاطر یتیم بودن پیامبر اسلام، تمامی ایتام دوست داشته می شوند

تعریف فراست و ادراک باطنی چیزی ـ بیان با فراست ترین انسانها


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Allatagalanyň rehmeti saňa nesip eder, eger-de adamlaryň hajatlaryny seniň eliň bilen bitse.

Eger-de Ýusup aleýhissalamyň ýüzüni görenler mest bolup, özünden gidýän bolsalar, Allatagalanyň jemalyny görenlerinde nähili boljaklar?

Bereket ulularyň bilen bolmaklyda bardyr. Allatagalanyň ýagşy bendesi, mal-mülküni Hudaý ýoluna gowulyga sarp eder.

“Eziz” sözüniň manysy we hakyky Eziziň tandaylyşy. Yzzaty (hezzet-hormaty) Hudaýdan başgasyndan talap etmeklik zilletdir (pese düşüp, masgara bolmakdyr).

Hezreti Şeýh Osman Syrajeddin Nagyşbendi piriň medhi (öwgi häsiýetli goşgusy). “Yşk” sözüniň manysy. “Fena fiş-Şeýh”, “Fena fir-Resul”, “Fena filläh” sözleriniň manysy. Magtymguly Pyragynyň yşk hakyndaky goşgusy. Eger dünýewi yşk kynçylyksyz bolmaýan bolsa, yşky Ilähi (Allatagala bolan söýgi) nähili bolar?

Ybraýym al-Has, Aby Bekr al-Ketany we has bolan guluň hekaýaty. Allatagalaynyň öz dostlary (öwlüýa Allahlary) öwüşi.

Muhammet pygamber aleýhissalamyň ýetim bolanlygyny hatyryna, hemme ýetimler gowy görülýär.

“Feraset (Parasat)” düşünjesi näme? Bir zady içiň bilen syzmak (duýmak) näme? Ferasetli (Parasatly) ynsanlaryň beýany.


دانلود سخنرانی شماره 893 (تفسیر سوره یوسف قسمت 13) ـ 893nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *