سخنرانی 892 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 12

مطالب مهم این سخنرانی:

ندایی که به گوش مردم مصر به هنگام ورود یوسف رسید ـ روز اول، هر نفر مصری برای دیدن یوسف یک دینار پرداخت کردند

یک نهم تمامی جمال جهان به یوسف داده شد ـ تاریخ فروش یوسف و مزایده ایشان معلوم شد ـ کسی نبود که برای خرید یوسف پیش قدم نشده باشد ـ این غلام، عزیز است و بجز عزیز، کس دیگری نتواند بخرد

تفسیر آیه 21 این سوره ـ آشنایی با زلیخا و بیوگرافی اجمالی ایشان ـ زلیخا دختر شاه طیموس، جوان زیبایی که همتایی ندارد را در خواب دید ـ یک سال بعد دوباره همان شخص را در خواب دید و آن شخص در خواب وعده داد که ما برای هم هستیم ـ در سال سوم که زلیخا مجنون شده بود دوباره آن شخص را در خواب دید و آن جوان خود را عزیز مصر معرفی کرد

نامه پدر زلیخا به عزیز مصر و معرفی و اعلام آمادگی دخترش جهت ازدواج ـ وقتی زلیخا به مصر رسید با دیدن عزیز مصر ناامید شد چرا که آنچه در خواب دیده بود، نبود ـ ندای هاتف که به زلیخا گفت، مراد تو از این شخص حاصل میگردد

زلیخا وقتی یوسف را در بازار برده فروشان دید، همان جوانی که در خواب دیده بود را یافت

ده خصلتی که در یوسف بود و به هنگام فروش گفته شد ـ از هاتف ندا آمد ای زلیخا به شوهرت محبت کن تا سبب وصالت به یوسف شود

مالک پس از فروش یوسف و تملک عزیز مصر، چهره واقعی یوسف را دید ـ یوسف خود را به مالک معرفی کرد

تمام ثروت عزیز مصر نیز کفاف قیمت یوسف را نکرد ـ رویای مالک که پنجاه سال پیش دیده بود به حقیقت پیوست

پشیمانی عزیز مصر از خریدش به جهت خالی شدن خزانه ـ خزانه خالی عزیز مصر به اذن خداوند پر شد

روایتهای مختلف اهل تفسیر درباره این داستان ـ درس عبرت گرفتن از زندگی دیگران

لزوم پوشاندن عیب برادران دینی و بیان ثواب آن


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ýusup aleýhissalam Müsüre giren wagtynda ol ýeriň adamlarynyň gulaklaryna eşidilen ses. Birinji gün Ýusup aleýhissalamy görmek islän her kim bir dinar töläpdir.

Dünýäniň gözelliginiň dokuzdan bir bölegi Ýusup aleýhissalama berlipdir. Ýusup aleýhissalamyň satyljak we satuw bäsleşigi geçiriljek güni belli edildi. Ýusup aleýhissalamy satyn aljak bolup, şol tarapa ugramayk bir adam hem galmady. Ol Eziziň (Şäher häkiminiň) guly bolýar, ondan başga hiç kim satyn alyp bilmeýär.

Bu süräniň 21-nji aýatynyň tefsiri: Züleýha bilen tanyşyşy we onuň umumy biografiýasy. Züleýha Teýmus atly patyşanyň gyzy bolup, owadanlykda özüniň hiç deňi-taýy bolmadyk bir oglany düýşünde görüpdir. Bir ýyl geçensoň şol düýşi ýene-de görýär we ol adam “biz biri-birimiz üçin ýaradyldyk” diýýär.  Mundan soň mejnun bolan Züleýha üçinji ýylda ýene-de şol adamy düýşünde görýär we bu gezek ol adam özüni Müsüriň häkimi diýip tanadýar.

Züleýhanyň atasynyň Müsüriň häkimine hat ýazmagy we öz gyzyny oňa bermäge taýýardygyny aýtmagy. Haçan-da Züleýha Müsüre baryp häkimi görende umydyny elden berdi. Çünki bu düýşünde gören adamsy däldi. Onuň gulagyna “Sen şu adamyň üsti bilen maksadyňa ýetersiň” bir ses gelýär.

Züleýha Ýusup aleýhissalamy gul bazarynda gören dessine tanaýar, ol düýşünde gören adamsydy.

Satyljak wagty Ýusup aleýhissalamyň dokuz sany gowulygyny aýdypdyrlar. Gýypdan bir ses Züleýha şeýle diýýär: “Eý, Züleýha! Sen äriňe hoşgylaw bolsaň, Ýusup aleýhissalama gowşarsyň”.

Mälik täjir Ýusuby satyp, ony Müsüriň häkiminiň emrine berenden soňra, Ýusup aleýhissalamyň hakyky ýüzüni görýär. Ýusup aleýhissalam özüni Mälik täjire tandaýar.

Müsüriň häkiminiň hazynasyndaky hemme baýlyklary jemlände hem Ýusup aleýhissalamyň bahasyna ýetmedi. Mälik täjiriň elli ýyl mundan ozal gören düýşi indi hakykat boldy.

Müsüriň Ýusup aleýhissalamy satyn almasyndan puşman etdi. Çünki hazynasynda hiç zat galman boşady. Allatagalanyň razylygy bilen onuň hazynasy ýenenden doldy.

Bu waka hakynda tefsir ediji alymlaryň aýdan dürüli-dürli gürrüňleri bar. Beýlekileriň durmuşyndan alynmaly ybrat (görelde, sapak, ders, netijeler).

Din doganlarynyň aýbyny örtmekligiň gerekdigi we onuň sogaplary hakynda gürrüňler.


دانلود سخنرانی شماره 892 (تفسیر سوره یوسف قسمت 12) ـ 892nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را ب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *