سخنرانی 890 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 10

مطالب مهم این سخنرانی:

شنیدن صدای زندگان و مردگان توسط یکدیگر ـ تفسیر حدیث قلیب و بیان واقعه آن

در قبرستان چه کارهایی را انجام دهیم ـ واسطه کردن و وسیله قرار دادن دوستان خدا در هنگام دعا ـ دعای این افراد حتما مقبول است

 دعای اطفال امت محمدی حتما قبول میشود ـ آموزه های دینی را به بچه هایتان یاد دهید

درجات بالای عفو و بخشش در برابر ظلم و خیانت ـ بخشندگی را از خداوند بیاموزیم

کاروان تجاری حامل یوسف از شهرهای زیادی گذشت و اتفاقات زیادی در راه افتاد ـ شهری که با دیدن چهره یوسف بت پرست شدند ـ بت پرستانی که با دیدن یوسف بکتاپرست شدند

خوابی که پادشاه اورشلیم قبل از ورود کاروان تجاری مالک دید ـ توصیه یوسف به پادشاه اورشلیم و درخواست پادشاه از یوسف

بتِ کاخ پادشاه با دیدن یوسف لرزید و خرد شد ـ معجزه ای از یوسف در کاخ پادشاهی ـ بی هوش شدن سپاهی که میخواست یوسف را بگیرد ـ مشاهده یوسف مردمانی بسیار زیبا همچون خود و توبه کردن یوسف

کاروان حامل یوسف وارد مصر شد ـ دعای طلب فرزند پسر برای مالک ـ تأثیر دعای خیر بزرگان برای اشخاص

زینت کردن یوسف برای فروش ـ جارچی نامرئی که در مصر جار میزد: بشتابید به سوی جوانی که با دیدارش خوشبخت می شوید


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Dirileriň we ölüleriň birek-biregi eşitmekleri. “Kalib” hadysynyň tefsiri we ondaky wakalaryň beýany.

Gabrystanda näme işleri etmeli. Doga-dileg edeniňde Hudaýyň dostlaryny araçy etmeklik hakynda. Bu adamlaryň dogalary kabul bolýandyr.

Muhammet ummatynyň çagalarynyň doga-dilegleri hökman kabul bolýandyr. Çagalaraňyza din ylmyny öwrediň.

Zulum we hyýanatyň garşylygynda bagyşlamaklygyň uly derejeleri bardyr. Bagyşlamaklygy Allatagaladan öwreniň.

Ýusup aleýhissalamy alyp barýan kerwen köp ýollary we köp şäherleri geçdi. Bu ýolda köp wakalar bolup geçdi. Bir şäherde Ýusup aleýhissalamyň ýüzüni görenler butparaz boldular. Başga bir şäherde onuň jemalyny gören butparazlar birhudaýa ynan musulman boldular.

Mälik täjiriň kerweniniň Iýerusalime (Kuddusa) girmezinden öňürti bu ýurduň patyşasynyň gören düýşi. Iýerusalimiň patyşasyna Ýusup aleýhissalamyň beren nesihaty.

Patyşanyň köşgündäki butuň Ýusup aleýhissalamy görenden lerzana gelip, döwlüp, çyn-pytrak bolmagy. Ýusup aleýhissalamyň patyşanyň köşgünde görkezen mugjyzasy. Ýusup aleýhissalamy tutjak bolan nökeriň bihuş bolup ýykylmagy. Ýusup aleýhissalamyň özi ýaly owadan adamlary görüp, toba etmegi.

Ýusup aleýhissalamy alyp barýan kerweniň Müsre barmagy. Mälik täjir üçin ogul perzendi bermek üçin edilen doga. Ulularyň edýän haýyr dogalarynyň adamlara edýän täsiri.

Satmak üçin Ýusup aleýhissalamyň bezelip-beslenmegi. Müsüriň jarçysynyň jar çekişi: “Ol ýaş oglana tarap barmaga howlugyň. Onuň jemalyny görenler bagtly bolýandyr”.


دانلود سخنرانی شماره 890 (تفسیر سوره یوسف قسمت 10) ـ 890nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *