سخنرانی 89 ـ تفسیر سوره کوثر و اهمیت قربانی و فضیلت نماز عید

مطالب مهم این سخنرانی:

ترجمه و تفسیر سوره کوثر

پیامبر علیه السلام درباره سوره کوثر میفرمایند:  هر کس این سوره را بخواند خداوند متعال آن شخص را از نهرهای بهشتی سیراب خواهد کرد و ثوابی ده برابر شخص قربانی کننده در روز عید قربان به او خواهد داد

بیان فضایلی که در مورد این سوره در روایات آمده است

سبب نزول سوره کوثر ـ عاص بن وائل یکی از سران جاهلیت، پس از فوت قاسم فرزند پیامبر علیه السلام، حضرت رسول را ابتر خطاب کرد و بدین جهت این سوره نازل شد

حوض کوثر و توصیفاتی که در مورد آن بیان میشود و کسانی که اجازه نوشیدن از این حوض را دارند

مفسران کلمه «کوثر» را به «حوض کوثر» ، «خیر کثیر» ، «شریعت» ، «علم» ، «اولاد» ، «اخلاق پسندیده» نیز تفسیر نموده اند

با اینکه سبب نزول آیات قرآن کریم خاص هستند اما حکم این آیات عام میباشند و برای هر کس و هر زمان تعمیم داده میشود

هرگاه انسان فوت کند، پرونده اعمال آن شخص تعطیل شده و اعمال آن شخص مقطوع میگردد و به انتهاء میرسد مگر در سه چیز 1ـ علم آموخته و آن را نشر داده باشد 2ـ فرزندی صالح و عالم تربیت کرده باشد 3ـ صدقه جاریه داده باشد و مساجد و مدارس ساخته باشد

بیان احکام تکبیر تشریق در عید فطر و عید قربان و نحوه بیان آن

نحوه خواندن نماز عید و توضیحاتی در این مورد

خداوند در این سوره در مقابل اعطای «کوثر» از انسانها دو چیز را میخواهد و به آنها دو چیز امر میکند، یکی قربانی کردن و دیگری نماز عید خواندن

برای چه کسانی قربانی کردن واجب است؟ ـ بیان نصابهایی که با دارا بودنش برای آن شخص قربانی کردن واجب میگردد

بیان حیواناتی که صلاحیت قربانی کردن را دارند و با ذبح آنها قربانی جایز میگردد

با ریخته شدن اولین قطره خون قربانی تمامی گناهان آن شخص بخشیده خواهد شد ـ ثواب قربانی کردن که در احادیث آمده است


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

Kurany-Kerimiň “Köwser” süresiniň terjimesi we tefsiri.

Pygamber aleýhissalam “Köwser” süresi barada şeýle diýipdir: “Her kim şu süräni okasa, Allatagala ol adamy behiştiň derýälaryndan içirip gandyrar, Gurban baýramy güni gurbanlyk berýän adama gazanýan sogabyň on essesini oňa berer”.

Bu süräniň artykmaçlyklary we peýdalary barada rowaýatlarda getirilen gürrüňler.

 “Köwser” indirilmeginiň sebäbi: Jahyl araplaryň başdaklaryndan biri bolan A:s bin Waýl Pygamber aleýhissalamyň ogly Kasym ölenden soňra, Hezreti Pygambere “Ebter” diýipdir. Ynha şonuň üçin-de bu süre inipdir.

Köwser howzy we onuň waspy edilip aýdylan gürrüňler we bu howuzdan içmeklige rugsat berilen adamlar hakynda.

Tefsirçiler “Köwser” sözüni “Köwser howzy”, “Köp haýyr-sogap”, “Şerigat”, “Ylym”, “Öwlad (nesiller)”, “Hoş ahlak” diýip tefsir edipdirler.

Kurany-Kerimiň indirilmeginiň sebäbi hasdyr (bir mahsus delili bardyr). Emma bu aýatyň hökmi a:mdyr (umumy ýagdaýda hemmelere degişlidir) we her wagtda her kime umumylykda degişlidir.

Ynsan her wagt olse onuň amal depderi ýapylýar we onuň amallaryda kesilýär hem-de soňlanýar. Emma üç zat sebäpli oňa sogap yzygiderli gelip durýar: 1) Ylym öwredip, ony adamlara ýaýan bolsa; 2) Salyh we alym perzent ýetişdiren bolsa; 3) Yzy kesilmeýän sadakalardan beren bolsa, metjid-medrese gurduran bolsa.

Oraza we Gurban baýramlarynda aýdylýan tekbiri-teşrikiň hökümleriniň beýany we onuň aýdylyşy.

Baýram namazyny okamaklygyň tertibi we bu barada birnäçe düşündirişler.

Allatagala bu sürede “Köwseri peşgeş” bermek bilen onuň garşylygynda ynsanlardan iki zady isläpdir we iki zady buýrupdyr: Birisi Gurbanlyk etmek we ýene biri Baýram namazyny okamak.

Kimler üçin Gurbanlyk etmeklik wajyp? Gurbanlyk özüne wajyp bolmagy üçin zerur bolan nisap (şerigatda baý diýlip aýtmak üçin altyn-kümüşiň agramynda bellenilen bir möçber baha) beýany.

Gurbanlyk etmek üçin ýaraýan haýwanlar hakynda gürrüňler.

Gurbanlyk malyň damagyndan akan ilkinji damja gan bilen Gurbanlygyň eýesiniň hemme günäleri dökülýär. Gurbanlyk etmekligiň sogaby hakynda köp hadyslar bar.


دانلود سخنرانی شماره 89 ـ 89nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 11 خرداد 1372

مکان ضبط: سومین دوره عید قربان ـ قره بلاغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *