سخنرانی 888 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 8

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه 16 این سوره  ـ برادران بدون یوسف بازگشتند ـ حکایت دروغین خورده شدن یوسف توسط گرگ ـ  گرگ با زبان فصیح سخن گفت که یوسف را نخورده است ـ مکالمه گرگ و یعقوب علیه السلام در اینباره ـ دروغ دوم برادران یوسف و ارائه پیراهن خونین دروغین

تفسیر آیه 18 این سوره ـ عکس العمل یعقوب علیه السلام در مواجهه با دروغ پسران

حسادت ام الفساد است و بیشترین حسادت در علماء و اغنیاء است

گناه رنجاندن والدین و ضعفاء ـ علامت نفاق در برادران یوسف ـ صفات افراد منافق

گناه حسادت حتی معادل کفر است ـ خداوند پشت شماست مادامیکه برای او باشید

دوستان خداوند را حتی حیوانات نیز احترام میگذارند ـ عارفان که جام حق نوشیده اند رازها دانسته و پوشیده اند ـ کسانی که خدایی هستند بسیار زیرک و هوشمند هستند ـ خداوند دوستانش را با مصیبت می آزماید

تفسیر آیات 19 و 20 این سوره ـ خریدار یوسف، مالک بن ذغر و خوابی که سالها پیش دیده بود ـ ماجرای پیدا کردن یوسف از چاه و اتفاقات عجیب آن هنگام ـ مکالمه مالک و برادران یوسف برای معامله وی و قیمت ناچیزی که روی یوسف گذاشتند ـ توصیه برادران یوسف برای مالک در رابطه با برده آنها (یوسف) ـ وداع یوسف با برادرانش به هنگام حرکت کاروان


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Bu süräniň 16-njy aýatynyň tefsiri. Doganlarynyň Ýusupsyz öýe dolanyp gelmekleri. Ýusup aleýhissalamyň möjek tarapyndan parça-parça edilmeginiň ýalana çykarylyşy. Möjek düşnükli dil bilen Ýusup aleýhissalamy iýmändigini beýan etdi. Bu barada möjek bilen Ýakup aleýhissalamyň arasynda bolan gürrüňler. Ýusup aleýhissalamyň doganlarynyň ikinji ýalany – olaryň ýalandan gana bulanan köýnegi görkezmekleri.

Bu süräniň 18-nji aýatynyň tefsiri. Ogullarynyň ýalanlary bilen garşylaşan Ýakup aleýhissalamyň özüni alyp barşy.

Göripçilik pesaadyň (hemme ýamanlygyň) enesidir. Göripçiligiň köpüsi alym-ulamalaryň we baý adamlaryň arasynda bolýandyr.

Ene-atany we ejizleri ynjytmagyň günäleri hakynda. Ýusup aleýhissalamyň doganlarynyň arasyndaky agzalalyk alamatlary. Mynapyk (ikiýüzli) bolan adamlaryň sypatlary.

Göripçiligiň günäsi küpr (dinden çykyp, kapyr bolmak) bilen deňdir. Allatagala siziň arkaňyzda durýandyr, eger siz ammalaryňyzy onuň üçin etseňiz.

Allatagalanyň dostlaryna haýwanlar-da hormat goýýandyr. Hakyň jamyndan içen, onuň syryny bilip, gizlän aryplar ol hili adamlardyr ki olar Hudaýlydyrlar, akyllydyrlar, paýhaslydyrlar.

Bu süräniň 19-20-nji aýatlary. Ýusup aleýhissalamy satyn alan täjir Mälik bin Zagyr we onuň birnäçe ýyl mundan ozal gören düýşi. Onuň Ýusup aleýhissalamy goýuda tapyşy hakynda wakalar we şol zamanda ýüze çykan ajaýyp hadysalar. Ýusup aleýhissalamyň agalarynyň ony satmak üçin Mälik täjir bilen eden söwdalary. Ýusup aleýhissalam üçin goýulan azajyk baha. Ýusup aleýhissalamyň agalarynyň gul (Ýusup as) barada täjire beren tabşyryklary. Ýusup aleýhissalamyň doganlary bilen hoşlaşyşy we kerweniň hereket edip başlamagy. 


دانلود سخنرانی شماره 888 (تفسیر سوره یوسف قسمت 8) ـ 888nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *