سخنرانی 886 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 6

مطالب مهم این سخنرانی:

درخواست برادران یوسف برای بیرون بردن وی و جواب یعقوب علیه السلام در ممانعت آن ـ درخواست برادران از یوسف برای اجازه طلبیدن از پدر ـ ترس یعقوب از پسران خود ـ حضرت یعقوب درخواست یوسف را با اکراه قبول کرد

لباس و لوازم مخصوص بهشتی ابراهیم علیه السلام که حضرت یعقوب به یوسف داد

رویای ترسناک زینب خواهر یوسف علیه السلام که آن را با حضرت یعقوب در میان گذاشت

لازم دانستن توصیه های پدر و عمل به آن توصیه ها ـ هیچگاه نباید به دل بد راه داد و به زبان آورد

یعقوب علیه السلام رویای ترسناک خود را برای پسران بازگو نمود ـ راهکارهای مواجهه با رویای بد

نباید برای دشمنان حجت تلقین کرد و حرف دهان آنها گذاشت

هر کاری که عزیزانتان از شما درخواست میکنند لزومان مفید آنها نبوده و نباید انجام داد ـ دوست داشتن مفرط انسان را کور میکند

تعصب و مذمت آن ـ توسل یعقوب علیه السلام به پیراهن ابراهیم علیه السلام

مذمت عقوق والدین ـ دوستان والدین را نیز دوست بداریم ـ حال مسلمان و منافق در مواجهه با گناهانش


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ýusup aleýhissalamyň doganlarynyň ony daşary gezmäge çykarmagy haýyş etmekleri we muňa Ýakup aleýhissalamyň garşy çykmasy. Agalarynyň Ýusup aleýhissalama atalaryndan özüniň rugsat almagy islemekligi. Ýakup aleýhissalamyň öz ogullaryndan eden gorkusy. Ýusup aleýhissalamyň haýyşyny Ýakup aleýhissalamyň kynlyk bilen kabul edişi.

Ýakup aleýhissalamyň öz atasy Ybraýym pygamberiň jenneti egin-eşigini Ýusup aleýhissalama bermegi.

Ýusup aleýhissalamyň aýal dogany Zeýnebiň gorkuly düýş görmegi we ony Ýakup aleýhissalama aýtmagy.

Ata bolsaň hökman perzentleriňe öwüt-nesihat bermeli we perzentler-de ony hökman berjaý etmeli. Hiç wagt göwnüňe (ýüregiňe) ýaman zady getirmeli däl we diliňe ýaman sözi almaly däl.

Ýakup aleýhissalamyň özüniň gören gorkuly düýşüni perzentlerine aýdyp bermegi. Ýaman düýş göreniňde etmeli işler hakynda.

Duşmanlar üçin hakyň sözüni subut etjek bolup we olara hakyň sözüni gaýtalatjak bolup azara galmaly däl.

Siziň ýakynlaryňyz sizden bir zat islese, olam peýdaly zat bolmasa, bu işi asla etmäň. Çenden aşa gowy görmeklik ynsany kör edýändir. Munuň gynandyryjy we ýazgaryjy ýagdaýa eltişi. Ýakup aleýhissalamyň Ybraýym pygamberiň köýnegini wesile (araçy) etmekligi.

Ene-atanyň hak-hukugyny ýazgarmak hakynda. Ene-atalarymyzyň dostlaryny-da gowy görmeldiris. Günäleriniň garşylygynda musulmanyň we mynapygyň hal-ýagdaýy hakynda.


دانلود سخنرانی شماره 886 (تفسیر سوره یوسف قسمت 6) ـ 886nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *