سخنرانی 885 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 5

مطالب مهم این سخنرانی:

شیطان دشمن آشکار انسان است ـ درد حسادت که در وجود برادران یوسف پرورش یافت

مذمت حسادت ـ حسود فقیر و نزد خدا حقیر است

علائم حسود و بیان آنها ـ حسادت در علماء بیشتر است

نقل قولی از استاذنا حضرت عبدالقادر آخوند داغستانی در باب حسادت

سه چیزی که وقتی به آن مبتلا شدیم هیچ وقت نمیرود و اگر هم برود با سختی میرود

چگونه از شر حسادت خلاص شویم

ظالمی که شبیه مظلوم است ـ نصیحت شیطان به حضرت موسی علیه السلام

کبر برادران یوسف ـ تعریف کبر و نحوه شناخت آن

رضایت خداوند در رضایت پدر ـ چه وقت فرزند حق پدر را جبران میکند

مقام یتیم و رحم به ایتام

تفسیر آیات 11 و 12 این سوره ـ اجرای نقشه شیطان در خلاصی از یوسف ـ با رحم ترین برادر یوسف

شعری از نابغه ذبیانی در مورد اخوت ـ مجبور شدن یوسف به تعریف خواب خود با قسم دادن برادران


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

Ynsanlaryň äşgär bolan duşmany şeýtandyr. Ýusubyň doganlarynda göripçilik keseliniň döreýşi.

Göripçiligiň zyýanlary. Görip adam garyp hem pakyrdyr, Hudaý ýanynda hakyrdyr.

Göripçiligiň alamatlary we olaryň beýany. Göripçilik alym-ulamalaryň arasynda has-da köpdür.

Abdylkadyr ahun Dagystany hezretleriniň göripçilik babatynda ussatlarça aýdan sözleri.

Ynsan ýukuşýan üç sany zat bar, bir ýokuşansoň hiç aýrylmaýar, eger aýrylsa-da, gaty kynçylyk bilen aýrylýar.

Göriplik keselinden nähili aýrylyp bileris?

Mazlum (zulum gören ynsan) şekline giren zalymlar hakynda (göýün derisine giren gurtlar ýaly). Musa aleýhissalama ‘eýtanyň nesihaty.

Ýusup aleýhissalamyň agalarynyň tekepbirligi (ulumsylygy). Tekepbirlik näme we ony bilmekligiň ýollary.

Allanyň razylygy atanyň razylygyndadyr. Perzent haçan atasynyň hakyny ödäp biler?

Ýetimleriň derejeleri we ýetimlere rehim etmeklik.

Bu süräniň 11-12-nji aýatlarynyň tefsiri. Ýusup aleýhissalamyň halas bolmagynda şeýtanyň planlary. Ýusup aleýhissalamyň iň rehimli dogany.

Doganlyk hakynda Na:byga Zuýanynyň aýdan şygyry. Doganlarynyň kasam içmekleri sebäpli Ýusup aleýhissalamyň öz düýşüni aýtmaga mejbur bolmagy.


دانلود سخنرانی شماره 885 (تفسیر سوره یوسف قسمت 5) ـ 885nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *