سخنرانی 884 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 4

مطالب مهم این سخنرانی:

معنای رؤیا و انواع آن ـ رؤیا به زبان ترکمنی

چگونگی دخالت شیطان در خواب انسان ـ اعمالی که در مواجهه با رؤیای ترسناک میبایست انجام داد ـ بیان خواب هایی که تعبیر ندارند

رؤیای بشرا یا رؤیای حق پنج نوع است: صادقه، صالحه، ملهمه، مرموزه، مشهوره

بهترین چیزی که میشود در خواب دید، دیدن خداوند است ـ مستحبات هنگام خواب

روش به یاد آوری رؤیا ـ اعمالی که میبایست هنگام تعبیر خواب انجام داد ـ صفات تعبیر کننده رؤیا ـ برای تعبیر کردن خواب نزد چه کسی مراجعه کنیم

اصرار نکردن در تعبیر رؤیا و فاش نکردن اسرار خود و مخفی نگه داشتن آنها

فرمایش احمد غزالی در باب افشای اسرار ـ زنان افشاگر اسرار هستند حتی زوجات پیامبر

نقشه جدایی یوسف از یعقوب علیه السلام و نقش شیطان در این نقشه و تفسیر آیه 10 این سوره


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

 “Düýş” näme we onuň dürli görnüşleri barada. “Düýş” sözi türkmen dilinde näme many aňladýar.

Şeýtanyň adamlaryň düýşüne girip, edýän täsiri hakynda.  Gorkuly düýş göreniňde etmeli işler. Ýorulmaýan düýşler hakynda.

“Ruýaýy-buşra” ýa-da “Ruýaýy-hakk” (Hak bolan düýşler) bäş sanydyr: sa:dyka, sa:lyha, mülheme, mermuwze, meşhuwre.

Düýşüň iň gowusy – düýşüňde Hudaýy görmekdir. Uklajak wagtyň etseň sogaby bolan (mustahab) işler.

Gören düýşüňi ýada salmagyň usuly. Düýş ýorulan wagty etmeli işler. Düýş ýorujy adamyň sypatlary, ýagdaýlary hakynda. Düýş ýordurmak üçin nähili adamlara ýüz tutmaly.

Gören hökman düýşüňi ýordurjak bolup dyzap durmaly däl. Öz syryňy özüň açyp, paş etmeli däl, gizlin saklamany başarmaly.

Ahmet Gazzalynyň düýşdäki syrlary açmak hakynda aýdan sözleri. Aýallar, hat-da Pygamberiň aýallary bolsa-da, äriniň syrlaryny paş edýänlerdir.

Ýusup aleýhissalamyň Ýakup aleýhissalamdan aýrylyşy. Bu işde şeýtanyň guran planlary. Bu süräniň 10-nji aýatynyň tefsiri.    


دانلود سخنرانی شماره 884 (تفسیر سوره یوسف قسمت 4) ـ 884nji wagzy göçürip alyň

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *