سخنرانی 883 ـ تفسیر سوره یوسف قسمت 3

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه چهارم ـ معرفی اجمالی یوسف پیامبر ـ یوسف چهارمین نسل از حضرت ابراهیم

زندگینامه اجمالی پدر حضرت یوسف، قبل از شروع داستان ـ نحوه تولد یعقوب علیه السلام و برادر دوقلویش عیس و جریانات آن زمان

معرفی همسران ابراهیم و اسحاق

دعای نبوت یا دعوة مستجابة ـ دعای مستجابه اسحاق علیه السلام سهم یعقوب شد ـ مأموریت اسحاق به یعقوب علیه السلام

داستان ازدواج یعقوب علیه السلام با دختر دایی اش ـ معرفی فرزندان یعقوب و مادران آنها ـ تولد یوسف از راحیل در سن 91 سالگی یعقوب

هجرت یعقوب به وطن پدری خود ـ تولد بنیامین و وفات راحیل ـ قصه یوسف حکایتی 3900 ساله

خواب اول یوسف و نهی یعقوب از بازگویی آن ـ خواب دوم یوسف و روایت آن توسط قرآن کریم

تأثیر مستقیم دعا و محتاج بودن انسان عاقل به دعای بزرگان

محبت مادر بیشتر از محبت پدر است ـ به چه کسی نیکی کنیم ـ توصیه و نصیحت خیر برای اولاد لازم است

عفو و بخشش برای برادران لازم است ـ در عفو و بخشش عزت و بزرگیست

شکرانه یعقوب با تولد یوسف ـ بیان اندازه حسن جمال یوسف و شش شرافتی که فقط در یوسف علیه السلام است

بیان درجات مسلمین: نبوت، ولایت، ایمان ـ مفهوم قطب و غوث ـ اولین قطب امت محمدی حضرت ابوبکر صدیق و آخرین آن امام مهدی است

مفهوم حدیث علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل ـ معرفی اقطاب سلسله نقشبندیه

تعبیر رویای یوسف علیه السلام و مخالفت پدر با تعبیر آن ـ تفسیر آیات 5 و 6 این سوره ـ جلسه برادران یوسف در منزل روبیل پس از شنیدن تعبیر خواب یوسف


:Bu wagzyň möhüm mazmunlary

4-nji aýatyň tefsiri: Ýusup pygamberi tanatmak. Ýusup (as) Hezreti Ybraýym pygamberiň dördünji neslidir (çowlugydyr).

Kyssadaky aýdylan wakalardan özalky döwürde Hezreti Ýusubyň kakasy (dädesi) Hezreti Ýakubyň başdan geçirenleri. Ýakup aleýhissalamayň we onuň ekiz taýy Yýsyň dünýä gelişi hakynda we şol döwrüň ýagdaýlary hakynda. Ybarýym pygamberiň we Yshak pygamberiň aýallaryny tanatmak.

“Djgaýy nebuwwat” (Pygamberleriň dogasy) ýa-da “Dogaýy mustajabe” (Kabul edilýän doga). Yshak aleýhissalamyň djogaýy mustajabesiniň Ýakup aleýhissalama nesip etmesi. Ishak aleýhissalamyň Yakup aleýhissalamy wezipelendirmegi.

Ýakup aleýhissalamyň daýysynyň gyzy bilen öýlenişi hakyndaky wakalar. Ýakup aleýhissalamyň perzentleri we olaryň eneleri hakynda maglumatlar. Ýakup aleýhissalam 91 ýaşyna baranda onuň aýaly Rahilden Ýusup aleýhissalamyň dünýä gelişi hakynda.

Ýakup aleýhissalamyň ata watanyna göçüp baryşy. Benýaminiň dogulyşy we Rahiliň dünýäden ötmegi. Ýusup aleýhissalamyň kyssasy 3900 ýyllyk bolan hekaýatdyr.

Ýusup aleýhissalamyň gören 1-nji düýşi we Ýakup aleýhissalamyň ony kimsä aýmakdan saklamgy.  Ýusup aleýhissalamyň 2-nji düýşi we bu hakynda Kuranda aýdylan rowaýat.

Doganyň edýän göni äsiri we akylly adamlaryň ulularyň dogalaryna mätäçliklerini bilmekligi.

Enäniň söýgüsi atanyň söýgüsinden köpdür. Kimlere ýagşylyk etmeli. Perzentlere haýyrly öwüt-nesihatlary bermeklik zerur zatdyr.

Doganlaryňy hatalaryny geçmek gerek we olary bagyşlamak gerek. Bagyşlamakda yzzat we ululyk bardyr.

Ýusup aleýhissalamyň doglanyna Ýakup aleýhissalamyň şükür edişi. Ýusup aleýhissalamyň owadan görküniň tarypy we diňe Ýusupda bar bola 6 sany şera:pat (hormatly, abraýly ýagdaý).

Musulmanlarda bar bolan derejeleriň beýany: Nubuwwat (pygamberlik), welaýat (welilik), iman. “Kutb” we “Gows” diýen düşünjeleriň düşündirilişi. Muhammet ummatynydaky ilkinji Kutb Hezreti Abu Bekr Syddykdyr we iň soňky Kutb-da ymam Mehdidir.

“Ulamaýi ummati kenbiýäýi Beni Israýil” (Meniň ummatymyň ulamalary Beni Ysraýyldan bolan pygamberler ýalydyr) diýen hadysynyň manysy hakynda. Nakyşbendi silsilesiniň Kutblaryny tanatmak.

Ýusup aleýhissalamyň düýşi ýoruşy we Ýakup aleýhissalamyň bu ýoruma garşy çykyşy.

Bu süräniň 5-6-nji aýatlaryň tefsiri: Ýusubyň düýşüniň ýorgudyny eşidenden soňra, onuň doganlarynyň Rubiliň öýünde ýygnanyşmaklary.


دانلود سخنرانی شماره 883 (تفسیر سوره یوسف قسمت 3) ـ 883nji wagzy göçürip alyň


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *