سخنرانی 88 ـ تفسیر «اهدنا الصراط المستقیم» و بیان چهار نوع هدایت

مطالب مهم این سخنرانی:

تفسیر آیه پنجم سوره فاتحه یعنی «اهدنا الصراط المستقیم» یعنی: ای بندگان من بگویید: «ای بارخدایا ما را به راه راست هدایت کن»

هیچ چیزی نزد پروردگار بهتر از دعا نیست ـ خداوند از کسانی که از ایشان بخشش بطلبند خشنود میشود

چهار نوع هدایت: 1ـ هدایت الهامی، مثل: گریه بچه شیرخوار در موقع گرسنگی 2ـ هدایت حواس، مثل: دیدن و شنیدن با حواس بدن 3ـ هدایت عقل 4ـ هدایت دینی، مثل: دستورات شریعت

تعریف الهام و فرق آن با وسواس

بحث و مناظره امام اعظم با دهری ها (آتائیست ها)

سؤال در مورد وجود خداوند که از هر یک از مجتهدین چهار مذهب سؤال شده بود و جوابی که آنها دادند

تعریف دین: قانونی است الهی که صاحب عقول را به شریعتی که نزد رسول آمده است دعوت میکند

کاملترین نوع هدایت، هدایت دینی است. چرا که خطای الهام توسط حواس اصلاح میشود و خطای حواس توسط عقل اصلاح میگردد و خطای عقل نیز توسط دین اصلاح میگردد

مفهوم «امر تعقلی» و «امر تعبدی» و توضیح آن و بیان مثالهایی برای هر دوی آنها

هر انسان باید خودش را با شریعت تطبیق دهد و نباید با عقل خود این راه را طی کند چرا که با عقل میشود خدا را شناخت اما نمیشود شریعت خداوند را دانست و برجای آورد


:Bu wagzyň möhüm mazmunlar

Kurany-Kerimiň “Fatyha” süresiniň 5-nji aýtynyň, ýagny, “Ihdinäs-siratyl mustagyým” diýen aýatynyň tefsiri: “Eý, bendelerim! Siz menden “Eý, Bary Hudaýa! Bizi dogry ýola hidaýet et (gönder)” diýip diläň”. Allatagalanyň ýanynda hiç bir zat doga-dilegden gowy dädir. Allatagala özünden günäsiniň bagyşlanmagyny dilänlerinde bendelerinden hoşal bolýandyr.

Hidäýetiň 4 görnüşi bar: 1) Hidäýeti-Ilhämi. Mysal: Emjek emýän çaganyň ajygandygyny bildirmek üçin aglamagyna hidäýet (kömek) edişi; 2) Hidäýeti-Hawa:s. Mysal: Görmek we eşitmek ýaly duýgular arkaly hidäýet edişi; 3) Hidäýeti akly.; 4) Hidäýeti-dini. Mysal: Diniň buýruklary we tertip-düzgünleri arkaly hidäýet edişi (ýardam edip, dogry ýoly görkezişi).

Hidäýeti-Ilhämi (Ylham bilen goldaw berişi) we waswasa düşmekligiň arasyndaky tapawutlar.

Ymam Agzam rahmatullahnyň dehriler (ateistler) bilen eden munazyrasy (pikir alyşmaklygy).

Allatagalanyň bardygy hakynda berlen sowal. Bu sowal dört mezhebiň ymamlaryna berlipdir we olaryň her biri bu soraga öz jogaplaryny beripdirler.

Din näme? Din – bu Allatagalanyň kanuny bolup, akylly adamlary Resulullanyň getiren şerigatyna çagyrýandyr.

Hidäýetiň iň kämil bolan görnüşi “Hidäýeti-dinidir”. Näme üçin? Sebäbi ylham hidäýetindäki bar bolan ýalňyşlyklar (hatalar) hawas hidäýeti bilen düzedilýär. Hawasdaky hatalar akyl bilen düzedilýär. Akyldaky hatany dini hidäýet arkaly düzedip bolýar.

 “Emri – ta’akkuly” we “Emri – ta’ubbudy” diýen düşünjeler we olaryň mysallar arkaly düşündirilişi.

Her bir ynsan özüni, ýaşaýşyny şerigat bilen sazlamalydyr. Öz aklyna, öz düşünşine görä bir iş etmeli däldir. Çünki adam ogly akly bilen Hudaýy tanap biler, emma Hudaýyň şerigatyna akyl ýetirip bilmez we ony dogry berjäý edip başarmaz.


دانلود سخنرانی شماره 88 ـ 88nji wagzy göçürip alyň


تاریخ ضبط: 31 اردیبهشت 1372

مکان ضبط: حوزه علمیه عرفانی عرفان آباد ـ مراسم پایان تحصیلی طلاب سال تحصیلی 71/72

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *